Breven från 1723

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Frisenheim till Fredrik I den 4 januari 1723. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Under d. 29. sidstl. Decembr. hade jag i underdånighet den nåden, at med Lieutenanten Jochimsen, uti mitt underdånigste till Eders Kongl. Mayt tertia wächselen på de 100000 rdr hwaraf prima tillförene, i underdånighet blifwit öfwerskickat, och begärte der hoos at Generalen Stakelberg wille efter hafwets och påstwägens beskaffenhet befordra det samma, på det säkraste sätt:
Ännu wistas de ryske gräntze Commissarierne här på orten och giöra ingen mine till någon afresa, ehuru General Majoren Löven, sedan han nu satt altsammans i god ordning i mårgon anträder sin resa, hwadom sedermera sig utlåtande warda; skall jag framdeles i diupaste underdånighet Eders Kongl. Mayt wid handen gifwa, med underdånigst framhärdande, till mitt lijfs sluth
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aller Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim / George Malm
Lapstrand d. 4. Januarii. 1723


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 11 januari 1723. Riksarkivet.

 

[Mottagarens noteringar] Ankom: D: 9. Febr: 1723. upl. i Rådet d. 11. febr. 1723

 

Stormächtigste Allernådigste Konung.
Sedan gräntze Commissionen så wijda i ordning war brachter, at det nu allenast beror på decision af Wirolax, så anträdde General Majoren Löwen sin resa d. 9 hujus härifrån till Weckelax, och så wijdare till Helsingfors, at fullgiöra de honom nådigt updragne förrättningar; medlertijd och innan resan anträddes, inlade ryske Commissarierne ytterligare skriftligen, och begiärte dess uthlåtelse i hwad andamåhl resan skedde, hwilcket de yttrade wara deras sidsta ordres, och at de sådant skulle genom een exprèe notificera hans Czariska Mayt, som och samma dag blef wärckstält, och gåfwo mig derhoos wid handen, det de icke tillstånd hade at skiljas härifrån, innan deruppå wijdare befallning anländer anten ifrån Muscou eller Stockholm, hwarigenom jag seer mig alt mehr och mehr hindras, at efter mitt föresatte ändamåhl, kunna så snart komma härifrån, som jag doch på alt sätt skall winläggia mig, at och wid deras afresa härifrån, wara beredd mig till Stockholm förfoga, till at i underdånighet åtskilligt gifwa wid handen, hwarwid min närwaro torde erfordras, framhärdandes till mitt lijfs slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim / George Malm
Lapstrand d. 11. Januarii. 1723


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 11 januari 1723. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Eders Kongl. Mayts Nådigste befallning under den 24 sidstl. Decembr, at på alt sätt befordra de utsedde herredagsmäns resa till instundande rijksdag, har jag på alt sätt låtit mig angelägit wara, till dess fullkomlige wärckställighet befordra, och framhärdar till mitt lijfs slut oaflåteligen
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim / George Malm
Lapstrand d. 11. Januarii. 1723


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 11 januari 1723. Riksarkivet.


Stormäcktigste Allernådigste Konung.
Här innelyckt har til Eders Kongl. Majt jag underdånigst bordt införsända ett af Kanzlie Rådet och Extraordinarie Envoyen Baron Cedercreutz ifrån Muscou mig säker befordran committerat bref, som d. 6 hujus mig inhändigades; framhärdandes jag uti öfrigit med allerunderdånigste Zele
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aller underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 11. Januarii 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 18 januari 1723. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering] Ankom: d: 9. Febr: 1723. upl i Rådet d. 11. febr. 1723.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung.
Sedan mitt underdånigste sidsta, hafwer ryske Commissarierne ingen skiljachtig tanke, ifrån deras förre utlåtelser, låtit förmärckia, utan i dess ställe har den första af dem, Brigadieren Schuwalof wid dess afresa härifrån till Wiborg berättadt, det han allenast på någre dagar wille sig dijt begifwa, at efter ankomne ordres sättia regementerne i stånd at wara helt marche färdiga och sedermera återkomma samt så länge här fördröja, till dess uppå gräntze skillnaden et fullkomligit slut skulle följa; och som tijden alt mehr och mehr för mig till resans anträdande utdrages, så har jag at nogare intaga deras mening och utlåtelse, låtit dem ungefärligenförstå, hwad angelägenhet mig förplichtade, at förfoga mig till Stockholm då jag klarligen kunde skönja, at de misstankar General Majoren Löwens resa hoos dem i början ordsakade, än mer härigenom öktes, föreställandes sig säkert, slijkt på annat afseende haft, hwarföre och at betaga dem den impression, nödgades jag härigenom afbijda underdånigst yttermera, Eders Kongl. Mayts Nådigste befallning huru jag mig i så måtto förhålla skall, och om deras härwaro min resa i någon måtto bör hindra; framhärdandes med allerunderdånigste wördnat
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aller underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim / George Malm
Lapstrand d. 18 Januarii 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 25 januari 1723. Riksarkivet.


[Mottagarens notering] Ankom d. 9. Febr: 1723. upl i Rådet d. 11. febr. 1723.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung.
Uti mitt underdånigste af d 18 hujus berättade jag huru ryske Commissarierne enständigt blifwa wid deras giorde utlåtelser, och har jag sedermera ingen ändring hoos dem funnit, utan i dess ställe har Brigadieren Schuvalof, igenom resande låtit mig förstå, det han är sinnad at förfoga sig hijt, allenast han af mig erhåller underrättelse, enär påsten i från Swerige ankommer; medlertijd at betaga dem alla tankar om någon widrig impression, hwarom jag till förene i underdånighet förmälte, sökier jag på alt sätt at bijbringa dem hwad till harmoniens förökande kan tiäna. Jag förmälte då och i underdånighet hwad Brigadieren, wid des afresa sig yttrade om regementernes ställande uti marche, hwilcket och igenom alla ankomna tijdender bekräftas, så at de nu allenast wänta på ordres samma at anträda, hwilcket efter det rychte omgår skall wara utsedt emot Turcken. General Majoren Löwen lärer för tijden wara i Helsingfors, at uti underdånighet förrätta derstädes hwad honom af Eders Kongl. Mayt allernådigst kan wara anbefalt och framhärdar med underdånigste wördnat till mitt lifs sluth.
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aller Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim / George Malm
Lapstrand d. 25. Januarii 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 25 januari 1723. Riksarkivet.


[Mottagarens notering] upl i Rådscammare d 14 Febr. 1723.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung.
Det hafwa fuller åtskillige Militair betiänte hoos mig skrifteligen inlagt och begiärt, at få kräfja af sine löhning bönder, hwad ännu på deras löhner kan innestå, innan de tågade härifrån landet, förmenandes, det uti Eders Kongl. Mayts Nådigste utfärdade reglemente af d. 2. Octobr. 1721. skedde förbud, intet mehra påsyftas än allenast för de åhren, berörde Militair betiänte sig på swenska sijdan uppehållit, och niuta sin löhn derstädes af Eders Kongl Mayts efter de eij för slijka innestående rester något wederlag undfådt, men som den 4§: uti högst berde Eders Kongl. Mayts allernådigste förordning, icke gifwer anledning till någon uttydning så har jag till underdånigst följe deraf, en sådan deras begiäran aldeles afslagit, seendes jag eij heller at landet som under ryske tijden blifwit mycket medtagit, kan utom dess ödesmål de gambla Restantier erläggia i synnerhet enär de komma at utgiöra de utskylde nu utgå böra, doch lijkwähl emedan de mig mycket pressera, at låta mig, på hwad sätt de då, till deras ersättning skola förhielpas, efter de olijka komma at lijda, somlige mycket och somlige mindre, eller och intet. Så har jag funnit mig underdånigst nödsakat, at sådant Eders Kongl. Mayts Nådigste förordnande underställa, med ouphörligit framhärdande till mit lijfs slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aller Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: Hin: Frisenheim / George Malm
Lapstrand d. 25. Januarii 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 1 februari 1723. Riksarkivet

.

[Mottagarens notering] Ankom d: 23. Febr: 1723. upl i XXXX samma dag. upl. i Rådet d. 25 febr: 1723.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung.
Sedan man ingen tillförlåtelig efterrättelse kunnat erhålla, huru wijda de förre påster richtigt öfwer hafwet kommit, i synnerhet om de öfwersände wäxlar á 100000 rdr utan hinder framländt, så har jag wid denne åhrsens tijd då ijsgången hwarjehanda olägenhet plägar tillskynda, icke wåga kunnat, at inneslutne bref af Envoyeèn Cedercreutz, jämte prima wäxelen på 188000 rdr hållensk courant directe öfwer hafwet fortskicka, utan först med påsten till Åbo, samt derhoos anmoda Generalen Stakelberg, at efter de omständigheter man der kunde hafwa om påstgångens säkerhet eller eij öfwer hafwet, förmå påstmästaren at anten den ordinarie påstwägen det befordra eller med en XXXX nårr omkring, som uti Torneå afbijdade efterrättelser om dess säkre framkomst, på det en så ansenlig Summa med tillbörlig försichtighet må richtigt kunna bestyras, ärnandes jag tertia wäxelen directe härifrån nårromkring befordra; och framhärdar till min dödzstund med underdånigste wördnat
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 1. februarii 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till statssekreterare Joakim von Düben den 1 februari 1723. Riksarkivet.


[Mottagarens notering] Krig Comm. fullm. för Soldan. Stockh. d 6 Martii 1723

 

Högwälborne Hr Baron och Statz Secreterare.
Innelychte underdånige Memorial [se nedan] angående fullmackt för feltprofwiantmestare Hans Hindrick Soldan att blifwa med Kongl. Mayts nådige fullmackt förordnat till Krig Commissarie wid detta Krig Commissariatet, recommenderes hos Hr Baron och Statz Secreteraren hörsamst till gunstig befordran och att fullmackten sedermera kunde under mit Couvert blifwa mig tillhanda sänd, warandes äfwen anstalt giord om de afgifter hwilcka för fullmackten komma att ärläggas
Swar med förble
Högwälborne Hr Baron och Statz Secreterarens hörsammste tiänare
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 1. Febr: 1723.Memorial

Ehuruwäl iag min underdånige plikt lijkmätigt warit sinnad att giöra en besparing utaf den ena uppå 1722 åhrs Stat här wid krigCommissariatet bestådde krigCommissarie lönen. Likwäl, och som de mångfaldige sysslor så med de ankomne swänske krigsfångars ifrån Ryssland widare fortskaffande såm flere dageligen wid Magazinerne förefallande förrättningar icke tålt något upskåf, så har iag warit föranlåten samma vacante Krigs Commissarie beställning med någon skickelig person att förse, och äfwen d. 1 Junii åhr 1722 där till antagit fältprofwiantmestaren Hans Hindrich Soldan, som wid staden Wiborgs Öfwergång Åhr 1710 blifwit fången och sedermera förledet åhr ur fångenskapen hijtkommen är. Och som han uti Wijborg förwärfwat sig ett gått beröm, och äfwen nu sedan han utaf mig blifwit antagen, wijst prof både utaf filjt och skickeligheet wid denne beställning. Altså föreslår hos Eders Kongl. Maytt uti underdånighet bemälte fältprofwiantmestaren Hans Hin Soldan at blifwa krig Commissarie wid detta krigCommissariatet, och deruppå att ärhålla Eders Kongl. Mayts nådige fullmackt ifrån d. 1 Junii åhr 1722, ifrån hwilcken tid han stadigt med detta ecconomie wärcket giordt tiänst.
Lapstrand dn 1 Februarii 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 8 februari 1723. Riksarkivet.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung.
Härmedelst har til Eders Kongl. Majt jag allerunderdånigst bordt införsända ett af Canzlie Rådet och Extraordinarie Envoyen Baron Cedercreutz med sidsta post ifrån Muscou mig till säker befordran committerat brefpaquet, framhärdandes jag i öfrigit med underdånigste Zele in til dödzstunden
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aller underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 8. febr: 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 8 februari 1723. Riksarkivet.


[Mottagarens noteringar] beswarat och approberat d 25. febr.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung.
Jag har till allerunderdånigste följe af Eders Kongl. Mayts till mig ankomne allernådigste under d. 14. sidstwekne Januarii behörigen och med tilbörlig säkerhet sökt befordra de inneslutne bref, det förra till General Majoren Löven, som har efter noga öfwerwägande och för de omständigheter underdånigst bijfogade General Majoren Löwens underdånigste berättelse wid handen gifwit genom Assessoren Paulin till Envoyeèn Cedercreutz; hwarhoos jag och underdånigst anhåller, det Eders Kongl. Mayts allernådigste täckas, den till bemde Expresses fortkomst giorde omkåstnad, bestå och nådigst godkiänna, särdeles som dymedelst icke allenast är utwunnit brefwens säkra och ohindrade framkomst, utan och en wärckelig besparing, först igenom påst paquetens öfwersändande wid samma tillfälle, som för dess myckenhet mer än tiugu dr Smt utgift fordrat och sedan at Commissionen med mycken större foglighet och fiorton dagar förr till sluth kan komma, som allena nästan tar dubbelt emot denne bekåstnad sig bestiger, samt derhoos med allernådigste behag uptaga den försichtighet man wid detta tillfälle till Eders Kongl. Mayts tiensts och höghets förökande sökt bruka, framhärdandes jag med underdånigste wördnat till mit lijfs slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 8. februarii 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 15 februari 1723. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung.

Det har Envoyèen Cedercreutz begiärt af mig, at underdånigst inneslutne bref, med säkerhet befordra till Eders Kongl. Mayt, hwilcket jag alt derföre eij undgå kunnat at härigenom underdånigst wärckställa. Wid gräntze förrättningen har sedan mitt underdånige sidsta, eij något föränderligit sig tilldragit, undantagandes det ryske Commissarierne på någre dagar, efter deras utlåtelse, begifwit sig åter till Wiborg, och wäntas nu Assessoren Paulin återkomst innan få dagar, ifrån Muscou. framhärdandes jag med underdånigste wördnat
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aller underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim / George Malm
Lapstrand d. 15 februarii 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 21 februari 1723. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Med underdånigst inneslutne bref, har Envoyeèn Cedercreutz berättat, wäxlar på 50000: rdr hållensk Courant följa, och fördenskull om dess säkra och ofelbara befordrande mig anmodat, hwarföre och emedan man framdeles icke mera har at befara någon osäkerhet och hinder medelst siögång på hafwet, så har jag funnit rårdeligast at med påsten underdånigst det fortskicka.
Man wäntar nu stundeligen Assessoren Paulins återkomst ifrån Muscou, hwarefter jag sedermera, om dess förrättning med min underdånigste berättelse hoos Eders Kongl. Mayt skall inkomma, som jag och med oförändrat wördnat framhärdar till dözstunden
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim / George Malm
Lapstrand d. 21. februarii 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 1 mars 1723. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Uti mitt underdånigste sidsta hade jag den nåden, at öfwersända Envoyeèn Cedercreutz bref, till Eders Kongl Mayt, hwaruti en wäxel af 50000 rdr: war innesluten. Nu följer underdånigst en dess sedermera ankomne skrifwelse med tertia wäxelen på berörde summa.
Assessoren Paulin wäntas stundeligen tillbakars ifrån Muscou, och så wijda jag af de sidst ankomne berättelser kunnat förmärckia, har dess dijt resa tämmelig god wärckan haft, och at sielfwa gräntze ährender sig med all foglighet lära sluta; framhärdandes jag oförändrat
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aller underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim / George Malm
Lapstrand d. 1. martii 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 15 mars 1723. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering] afgådt härom ordres till Statscont.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Majt har jag härmed i underdånighet skolat berätta, det Assessoren Paulin, som den 5 passato härifrån till Muscow med Eders Kongl. Majts angelägne bref, blef affärdad d. 10 i denna månad återigen här ankommit och medbrackt underdånigst närslutne bref, hwaruti tertia wexelen af den sidst underdånigst öfwersände prima uppå 50000 Rdr, samt en ny wexell à 8863 hollendsk courant fölljer, såsom ock Envoyen Cedercreutz underdånige berättelse huru gränse saken emellan ömse sidors Ministrer i Muscow blifwit sluten och afgiord.
General Majoren Löwen reste deruppå til Wiborg at sluteligen conferera derom med ryske Commissarierne och wäntas derifrån stundeligen efterrättelse hwad ordres de med den ryske expressen, som tillika med Assessoren Paulin tilbaka kom, angående gränse förrättningen hafwa erhållit, samt huru däruti ett endteligit slut blifwer träffat.
Af Envoyèn Cedercreutz underdånige berättelse lärer Eders Kongl. Majt allernådigst hafwa intagit hwad hinder förorsakat, at han eij för Czarens afresa ifrån Muscow kunnat komma till sluth med Ryske Ministeren om gräntzens begynnelse, hwaraf fölliachtligen Assessoren Paulin längre än man hade förmodat, därstädes blifwit uppehållen, hwilcken sedermera för menföret skull, som i medio februari i Ryssland inföll, dess återresa eij så skyndsamt, som hans åstundan warit, kunnat fortsättia; Hwarföre som de honom til resepenningar medgifne 40: Rubl. eij warit tilfyllest tilräckelige, har jag honom efter återkomsten uppå dess ansöckning ännu 10: Rublar tillagd, anhållandes underdånigst, det teckes Eders Kongl. Majt sådant allernådigst bestå och godt känna, helst de af honom til Muscow och derifrån hijt tilbaka medbrackte bref, för det dyre porto som i ryska post Contoiren betala en större bekostnad hade erfordrat, hwarwid nu icke allenast en besparing, utan jemwäl Brefwens säkra framkombst är uthwunnit. Och jag framhärdar med underdånigste wördnad in til min dödzstund
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 15. Martii 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 17 mars 1723. Riksarkivet.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung
Uti mitt underdånigste sidsta af d. 15 nästledne, hade jag den nåden at berätta, General Majoren Löwen wara til Wiborg afrest, derstädes gränse saken lijkmätigt den sidst ifrån Muscow af Envoyen Cedercreutz erhållne efterrättelse med Ryske Commissarierne at sluta och afgiöra, hwilcken sedermera med en i går derifrån affärdad exprés mig låtit weta, at det med gräntze förrättningen numera skrijder til ända, och at derutinnan kortt ett fullkommeligit slut skall träffas, som Eders Kongl. Majt med allernådigst lärer intaga af underdånigst inneslutne General Major Löwens berättelse, hwilcket jag funnit rådeöigt til Eders Kongl. Majts tienst med denne Extra post at fortskikka; hwar hos jembwäl Envoyen Cedercreutz med gårdag posten inkomne bref afgår; framhärdandes jag in til dödzstunden och med diupaste wördnat
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste ochTroplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d 17 Martii 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 3 april 1723. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering] upl. i Rådet så wäl som & ständers secrete uthskått d 22 Apr.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung
Eders kongl. Majts allernådigste skrifwelse och den befallning af d: 13de i denne månad har jag med underdånigste wördnat erhållit, at til den nödlijdande landtmannen här i Finland så mycket utur Magazinerne utlåna, som sig giöra låter och för Garnizonerne umbäras kan, hwilcken Eders Kongl. Majts allernådigste willia och befallning mig til underdånigste efterrättelse skall wara låta, och ofördröijeligen af de andre Landzhöfdingar inhämta nödig kundskap och efterrättelse huru mycket landtmannen i deras läner wid den nu warande brist till födo eller utsäde behöfwer, på det jag deremot det öfrige torde jämbka, samt Eders Kongl. Majts allernådigste willia til alla delar underdånigst efterkomma, hwarwid jag lijkwäl eij bordt underdånigst förtijga, det sidstledit åhr, i föllie af Eders Kongl. Majts då jembwäl utfärdade allernådigste befallning, redan så ansenligit quantum utur Magazinerne til allmogen blefwit utlånt, som här in tils ännu icke fulleligen är betalt, och således jag til Eders Kongl. Majts interesses i ackttagande underdånigst finner mig förbunden at andraga, det så framt ena åhret efter det andra dermed så skulle continueras, måste Magazinerne, som til hwarjehanda Eders Kongl. Majts tienst efter allernådigste befalning, såsom och til landetz understöd jembwäl i framtiden äro inrättade, nödwändigt förswinna, och til intet gå, hälst när allmogen komma blått i mehra at få spannemål utur Magazinerne och icke med der på fölljande åhrswäxt det genast sökia ersättia. Hwarföre ock at förekomma all owana, som sig lätteligen kunde inrijta, samt ländande til Eders Kongl. Majts tienst och allmogens egen conservation, har jag i mitt allernådigst anförtrodde lähn den omsorg dragit, at landtmannen i åhr måste utan gensagu betala hwad i förledit åhr blefwit försträckt, då man återigen med större wisshet och mindre swårighet kan låta dem äfwen så mycket, eller ock efter omständigheternes beskaffenhet ännu mera til ett nytt låhn bekomma, och sålunda hafwa så wäl på allmogens, som Magazinernes widmackthållande ett lijka inseende, hwilcket til äfwentyrs torde hafwa samma wärckan i de andra länen, om landzhöfdingarne allena för det, som uttogs skulle wara Eders Kongl. Majt answarige innom wiss tid och termin at återställa, utan at få andraga de af landet skeende inkast, emedan jag ändock funnit, at så wäl de mundteligen som ock skrifteligen på allmogens wägnar giorde försäkringar icke än fullfölgde blifwit, hwilcket alt Eders Kongl. Majts nådigste wälbehag underdånigst hemställes. Uti öfrigit framhärdandes med oföränderlig Zele in til dödzstunden
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aller Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d: 3 Aprill 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 18 maj 1723. Riksarkivet.

 

[Mottagarens noteringa] d. 12 augusti 1723. lägges detta ad Acta uppå H. StatsSecreteraren Adlerströms befallning

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt har allernådigst under d. 9. sidstwekne Aprill, behagadt befalla mig, at inkomma underdånigste berättelse, hwilcka af de till Biskops sätet här i stiftet, närmast belägne Pastorater, kunde i anseende till belägenheten så wähl som till storleken, wara till Annexe tiänligast; hwarå jag underdånigst eij uteblifwa bordt, at med lijka underdånighet inkomma; det Biskopen ännu innehafwer, de till Biskops sätet i Wiborg hörande tre församblingar såsom annexe, nembl. Lapwäsi, Lumäki och Taipalsari sochnar, af hwilcka inga hemman till ryssarne äro afstådda, undantagandes någre få af Lapwäsi sochn, så at der Biskops sätet här på neigden utsees, kunde de som tillförene, der till tiena. Män om det flyttas till Borgo stad. så äro de något widt och emot aderton mijl aflägne, och icke kunna då mehr tiäna till annexe; Och som Borgo åter är uti Nylandz lähn, så kan jag eij så nog om deras belägenhet underdånigst nämna, utan det allenast, at Sibbo, Mäntzelä och Mörskom församblingar närmare der in till finnes, undantagandes Borgo och Pärnå sochnar, hwilcka jämbwähl lära considereras för twenne af de största prästegiäll, icke så anseenlige at de eij till annexer kunde nådigst anslås, framhärdandes med underdånigste wördnat,
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aller Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim / George Malm
Lapstrand d. 18. Maij 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till justitiekansler Gabriel Stierncrona den 25 maj 1723. Riksarkivet.

 

Högwälborne hr Baron och Justitia Canceller
Jag har alt sedan min hijtkomst warit bekymbrad, at kunna anträffa någon skickelig person, som Landzfiscals sysslan härstädes kunde updragas, hwilcken beställning för åthskillige ordsaker wariy nödig, hwar till doch sig ingen förr welat angifwa, än nu en bårgmästare ifrån Sordowalla stad, Benjamin Krook benämd, efter han sin förre beställning medelst stadens afstående till ryssarne, eij kan anträda; Och som bemte Bårgmästares förhållande mig eij widare eller annors är bekant, än at han sitt förra ämbete behörigen förestådt, så har jag honom wähl ad interim dertill antagit, doch efter jag derhoos i underdånigste anledning af den Instruction Hans Kongl. Mayt för Hr Baron och Justitia Cancelern nådigt utfärdat, finner mig förbunden, at wid slijke ombudsmäns föreslående, först intaga Hr Baron och Justitia Cancelerns benägna utlåtelse, har jag derjämte eij undgå welat, at hörsamt förnimma Hr Baron och Justitia Cancelerns behagelige tanke och yttrande, innan jag till fullmachtz undfående bemte Krook anmäla welat, förblifdes jag stedze
Högwälborne Hr Baron och Justitia Cancelerns Hörsammste Tiänare
J: Hin: Frisenheim / George Malm
Lapstrand d. 25. Maij 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 8 juni 1723. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering] Resolt att hwad landzhöfdingen härutinnan berättat, af honom wara föranstaltat får approbation, och notificeras honom detsamma till swar härpå.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Den Nåd Eders Kongl. Mayt behagadt allernådigst förklara, emot allmogen i Finland, medelst de åhr 1721 af ryssarne giorde pålagors Nådigste eftergifwande, jämwäl hwad i kläder och annat därföre warit uthpantat, och ännu eij är försålt eller inlöst, måtte dem återställas, har jag underdånigst af Eders Kongl. Mayts Nådigste förordning, under d 28. Maii sidstl. intagit, och skall dett med lijka underdånigheet, till sin behörige wärckställigheet befordra, som de oförmögne hwilcka därmed ännu återstå, icke till ringa lisa och hielp länder, utom dett en så stoor och dyr nåd de icke tillfyllest kunna kiänna.
Allernådigste Konung, jag har wid berörde afgifters uthkräfiande brukadt uti detta mig Nådigt anförtrodde höfdingedömme, altid den försichtigheet att de oförmögne eij skulle därigenom så medtagas, det Eders Kongl. Mayts indrächter i någon del framdeles måtte aftaga, och därföre jämwähl till att förekomma betienternes annors befarande underslef [betyder smyghandel], befalt att förteckningar på deras nampn och stånd ingifwa hoos hwilcka något innestodo, på dett man nogare kunde intaga så wäl deras wilckor, som och att betienterne icke måtte understå sig att påföra allmogen mehr än de widkändes; därhoos har jag och förnummit, att åthskillige förmögnare än de som redo erlagt, af motwilja och trögheet icke welat sådant uthgiöra, och på dett deras gensträfwigheet icke måtte lända dem till förmån, och andre till skadeligit efterdöme, har jag att betaga en slijk till Eders Kongl. Mayts framdeles stora otiänst ländande osed, i synnerheet alfwarsam hand hållit, att de därtill blifwit förbunden, på dett eij hädan efter, som då föruth skedde, någon skulle tag sig anledning till motwilja, eller och som åthskillige bönder redo giorde, anhöllo att få dett tillbaka de tillförende inlefwereradt, efter en del deras grannar, hwilcka woro med dem af lijka förmögenheet eller och förmögnare dett då icke en uthgiordt, hwarföre jag och tillåtit allmogen anstånd som dett åstundat till nästkommande nysäde, hwiclket och betienterne sig som en ren upbörd antagit, och således allena warit mitt ändamåhl, att jämte Eders Kongl. Mayts interesses befordran hindra och förekomma alla skadelige efterfölgder och därjämte conservera de fattige, samt dem som igenom kriget mehr lijdit, hwarom jag jämwäl uti min underdånigste berättelse om mine förrättningar här å orten underdånigst nämbt och därhoos, med lijka underdånigheet anhållit om eftergift för dem hoos hwilcka något kunde än af ryske pålagorne innestå, efter jag förut sökt underrätta mig om deras swaga tillstånd och att de sådant eij utan afsaknad på de senare åhrens räntor mächta åstadkomma, och jag framhärdar till mitt lijfsslut med ouphörlig wördnadt
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim / George Malm
Lapstrand d 8. Junii Ao 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 20 juli 1723. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Det har Envoyeèn Cedercreutz mig anmodat, at underdånigst inneslutne bref med en Extrapåst affärda, på det samme innan Ordinarie påstens ankomst måtte framhinna, och som det i anssende dertil, måtte wara af någon särdeles angelägenhet, så har jag eij undgå bordt, at således det befordra och med underdånigste wördnat framhärdar
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d 20 Juli 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 31 juli 1723. Riksarkivet.


[Mottagarens notering] upläst i Rådet d: 8. octobr. Upläst i Rådet andra gången d 26: Octobr 1723. och bifallit.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Allernådigste Konung; sedan jag fådt förnimma, det Sordowalla stadz klåckor uti Randasalmi sochns kyrkiogård woro nedgrafwna, och bemälte stad med den del af Carelen till ryssarne blifwit afträdd; så har jag i diupaste underdånighet om Eders Kongl. Mayts Nådigste tillstånd anhålla skolat, det bemte klåckor som icke numera till Sordowalla komma at återställas, kunde till denne Lapstrandska kyrckian nyttias, efter den med helt slätta klåckor är försedd och jämbwäl en gräntzeort, som uti dess zirat borde öfwergå de orterne som mer uti landet äro belägne; hälst som Inwånarnes utblåttade tillstånd icke tål, at sielfwa något sådant åstadkomma; och dessutan åtskillige Ingermanländske flychtingar sig här nedsatt, som tillförene hwarjehanda zirater till kyrckiorne i Ingermanland förärt, hwilcka nu wid kyrckiorne der blifwit; Man har derjämte och tillfredz stält dem som om deras bårtfående ifrånSårdowalla mödo och omkåstnad haft, och jämbwähl en af desse klåckor siälf till berörde ortz kyrckia förärt; denne Eders Kongl. Mayts nåd skulle samtel. denne ortens Inwånare med underdånigste wördnad erkänna, framhärdandes jag till mitt lijfs sluth
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim / George Malm
Lapstrand d. 31. Juli 1723.


Till Innehåll 1723

Frisenheim till statskommissionen 25/11 1723. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering] uplt i Statscommissionen d 3 decemb. 1723.

 

Ödmiukt hörsambt Memorial

Emedan uti Kongl. Majts allernådigste Resolution, angående staden Friedrichhamns Privilegier intet finnes wara utsatt, ifrån hwilcken tid de berörde stad tillagde privilegier och förmåner skola taga sin begynnelse , och mig åligger at foga den anstalt, det Hans Kongl. Majts medelst högstbemte resolution, förklarade nådige willia och godtfinnande, i det som på mitt Embetes försorg ankommer, behörigen må warda efterlefwad och i ackt tagen; Fördenskull är jag föranlåten härmedelst i ödmiukhet at förfråga, om bemte stad skall niuta åfwanberörde Privilegier til godo med nästkommande åhrs begynnelse, eller straxt ifrån den tiden mehrhögstbemte Resolution blef mig communicerat? Kunnandes jag eij förbijgå at härjämte i ödmiukhet gifwa wid handen det med den senare händelsen en rubbning lärer existera med de för innewarande åhr wed Stats Wärcket uptagne och til wissa usus anslagne medel, så at de utfärdade Assignationer eij lära kunna blifwa betalte.
Och som jag angående berörde Privilegier något har at andraga, som synes lända til befordran af Kongl. Majts och publici Interesse; så anhålles i lijka måtto, det täcktes den Kongl. Stats Commissionen genom en underdånig föreställning Hans Kongl. Majts nådigste wälbehag underställa, om icke Hans Kongl. Majt allernådigst skulle täckjas förordna, at dess Collegier med Stats Contoiret träda tilsamman och inhempta, hwad jag således kan hafwa at anföra, hwilcket oförgrijpeligen så mycket skyndesammare bör skie, som sådant i anseende til Kongl. Majts och Rijksens inkomster eij tåhl det ringaste dröijsmål.
Stockholm d: 25 Novembr. 1723.
J: Hin: Frisenheim


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Rådet 9 december 1723. Riksarkivet.


[Mottagarens notering] Resolverat Stockholm i Rådet den 2. Apr. 1724. Expedierat

 

Underdånigst Memorial

Eders Kongl. Majts mig wid min afresa till Finland Åhr 1721 gifne allernådigste befallningar sam de af den til finska Transportens reglerande förordnade Commissionen, så wäl som ock Stats Commissionen då och sedermera mig opdragne förrättningar har jag med all möyelig flijt och efter yttersta förmågo sökt wärckställa, men der jempte funnit, at en del deraf warit af den wickt och beskaffenhet, at de erfordrat en dagelig och widlöftig correspondence, samt derföre icke kunnat bringas til slut, föränn ohngefehr någre månader före min hijtresa. Och som utaf de till Eders Kongl. Majt tid efter annan införsände och medelst skrifwelser uti åfwanberörde Eders Kongl. Majts Commissioner d: 31 Januarii och 8 Martii 1722 giorde berättelse, uppå hwilcka mig underdånigst beropar, Eders Kongl. Majt allernådigst lärer hafwa intagit, huru såsom berörde förrättningar, hwarwid ock elliest mycket annat förefallit, jag söckt wärckställa; så will jag härmedelst allenast i kårtthet underdånigst andraga, huru wida de nu äro fullgiorde och til en del bero til Eders Kongl. Majts widare allernådigste förordnande. Hwad fördenskull angår
1mo: De ifrån Rådmans Öön Åhr 1721 uti Octobr. månad öfwersände Regementer; så ehuruwäl wid deras anländande hwarken wederbörande Landzhöfdingar eller deras Betiänte til Finland wore ankomne; Lijkwäl har wid då warande Landetz tilstånd jag berörde Regementer så bemött, at de straxt efter ankombsten debarquerade och däruppå uti hela Finland i en god ordning genom prästerskapet och de uti ryska tiden tilsatte Betiänternes handräckning förlagde blifwit. De därwid förefallne mångahanda swårigheter will jag för deras widlyftighet skull förbij gå, och beropar mig i synnerhet på mine under d: 28 Novembr. och 12 Decembr. berörde Åhr til Eders Kongl. Majt underdånigst införsände berättelser, huruledes berörde Regementer blifwit emottagne och i landet fördelte; hwarjemte jag ock underdånigst berättat, huru såsom jag warit föranlåten utur Magazinet at understödja de alldeles förswagade och af sig komne Rusthåld i Åbo och Biörneborgz län, hwarandes jemwäl i Nylandz höfdingedöme sådane Rusthåld och Rotor fådt undsättning utur Magazinet, hwarföre härmedelst min underdånigste förfrågan är: om af Rusthållarne och Rotårne til Magazinet nu bör betalas och genom wederbörande Landzhöfdingar indrifwas berörde undsättning, eller om Eders Kongl. Majt allernådigst täckes dem sådant skiäncka?
2do: Beträffande Evacuations wärcket i Finland; så har jag tillijka med General Adjutanten Marchs von Würtenberg det samma straxt fullgiordt, på det sättet, såsom Eders Kongl. Majts i detta mål oss allernådigst gifne Instruction innehåller. Sedermera stadnade på mig, at til gräntzen förskaffa proviant och amunitions sorterne, samt låta försällia de gamble fartyg med dertil hörigt redskap, som ryssarne wed deras afmarche på åtskillige ställen i Finland och Österbottn qwarlämnat, hwilcket alt fordrat en widlyftig Brefwäxling så wäl med ryssarne, som ock med wederbörande i Finland, och så långt på tiden utgådt, at jag därutinnan omöijeligen kunnat få nöijacktigt och fullkommeligit slut, förrän ohngefehr den tiden jag mig på hijtresan månde begifwa. Således är nu detta, hwad Evacuationen angår, alldeles afgiordt.
3tio: Hwad de i Åbo, Hellsingfors, Tafwastehus, Nyslott och Österbottn af mig ophandlade ryske spannmåls Magaziner angår; så lärer Eders Kongl. Majt i nåder af mine för detta underdånigst insände berättelser ibland annat hafw inhemptat, huru såsom jag wed denne handelen söckt det ringaste prijs, som för Eders Kongl. Majts Rechning jag någonsin betinga kunnat. Det således ophandlade spannmåls quantum bestiger sig ohngefehr emot 11000 tunnor, hwarföre, samt för de af Generalen Creutz i Ryssland optagne 6000: Rubel til widare Liquidation af de til Eders Kongl. Majt och Kronan för första Terminen i Wiborg utbetalte ryske penningar därstädes hos säkre kiöpmän blifwit disponerade 17091. Riksdahler Alberts och 91. Kopeker.
4to: Som försorgen på mig stadnade, at genom Finland hijt til Swerige förhielpa det ur ryska fångenskapet hemkommande Manskapet; så föll mig sådant wed de andre mine förrättningar så mycket swårare, som jag inga medell til den ändan hade at tilgå. Dock på det Magazinerne i Finland af de uti i stor myckenhet ankommande fångar eij måtte blifwa consummerade och landet genom Inquartering eij widare ruineras; så har i anseende därtil jag söckt rödja alla swårigheter ur wägen och til dess något af ryske Contributionerne kunde inflyta, hwilcka efter Eders Kongl. Majts befallning til berörde fångars behof skulle anwändas, på min Credit medelst Inwijsningar på handelsmännerne Abraham & Carlos Grill opnegotierat en Summa penningar, at härigenom efter handen forthielpa berörde manskap, hwilcka jämbwäl utur Magazinerne blifwit förplägade, såsom Eders Kongl. Majt jag för detta underdånigst wid handen gifwit. Men som Eders Kongl. Majt sedermera i nåder behagat resolvera, at hwad af ryska pålagorne kunde återstå, eij måtte utfordras, utan allmogen för berörde rest förskonas, så at nu inga medell äro anordnade til det gemena manskapets behof och afhielpande, som ännu dageligen ur fångenskapet til mitt nådigst anförtrodde lähn ankomma och ligga Magazinerne til last; Fördenskull hemställer Eders Kongl. Majt jag underdånigst, om icke til en sådan omkostnadz undwijkande kunde anordnas wisse medell, hwaraf berörde manskap straxt wed ankomsten finge åtniuta deras gratial.
5to: Emedan jag Åhr 1721 wid min ankomst til Åbo ibland annat befunnit, at ryssarne der wid stranden efter sig lämnat något til galleye- eller annan bygnad tienligit Träwärcke, som de omkring Åbo huggit; Fördenskull ock på det berörde Träwärcke, som warit af den beskaffenhet, som medfölljande Inventarium underdånigst utwisar, måtte til Eders Kongl Majts tienst kunna anwändas, har jag det låtit bringa tillsammans under det där inquarterade siömanskapets bewakande.
6to: Genom skrifwelse af d. 27 Novembr: 1721 har jag underdånigst berättat, hwad anstalter i anledning af det påbud Eders Kongl. Majts Plenipotentiarier wid Nystadska Congressen utgå låtit, jag funnit mig föranlåten straxt efter min ankomst til Åbo at giöra med de i Finland af ryssarne 1721 utskrefne Contributioner, som eij dem sielfwa blifwit opburne, utan dels hos opbördsmännerne woro aflefwererade, dels i länen innestod. Ock som Eders Kongl. Majt medelst dess allernådigste swar af d: 9 Januarii 1722 behagat icke allenast gilla hwad af mig i detta mål blifwit förrättat, utan ock i nåder befalla, at jag skulle låta indrifwa berörde Contributioner, och dem, såm således inflyta, til det utur fångenskapet hemkommande manskapetz behof anwändes. Altså har i underdånigst föllie deraf jag med bemälte Contributioners utkräfjande giordt min flijt, lijkwähl på det sättet, at de oförmögne därigenom eij skulle blifwa medtagna, samt til at förekomma alt underslef, anmodat wederbörande, det de af Uppbördsmännerne wille låta inhempta beskied, huru mycket af besagde Contribution, innan freden slötts, blifwit lefwererat, och hwad efter landetz evacuation til Sweriges Krono influtit och således i landet kunde innestå, hwilcken underrättelse jemwäl behöfdes i anseende dertil, at ryssarne, efter d. 30 Augusti eller sedan freden war sluten, i Finland opburit både spannmål och penningar, ock jag i anledning deraf mig med deras Ministrer gref Bruce och Baron Osterman så wida uti correspondence inlåtit, såsom de til Eders Kongl. Majt d: 21 Decembr: 1721: underdånigst copialiter öfwersände bref utwisa.
Utaf den Contributionen, som ryssarne således efter freden uti mitt nådigst anförtrodde höfdingedöme opburit, har jag efter plägad Correspondence och samtal med Brigadieren och Öfwer Commendanten Chuwaloff fådt tilbaka 296. Rubel och emot 800 tunnor spannmål, som af wederbörande Betiänte blifwit emottagne. Men hwad ryssarne i de andra lähn efter fredsslutet opburit, derom har jag utan befallning mig icke kunnat med dem inlåta, hwarföre Eders Kongl. Majts allernådigste wälbehag jag allerunderdånigst underställer, huru därmed, som sig ohngefehr til 10000: Rubel och 9000: tunnor spannmål lärer bestiga, förhållas skall, jemwäl med Opbördzmännerne hwilcka bemälte Åhrs Contributioner opburit, men dehls stannat för anseenlige Balancer, dehls hos sig än hafwa innestående något af berörde Contributioner, änskiönt de om deras aflefwererande och redogiörandet alfwarsambligen blifwit påminte.
7mo: Straxt efter min ankombst til Finland och dess Evacuerande, har i anseende til uti Eders Kongl. Majts och Rijksens tienst förefallande Depeches jag giordt allehanda nödige anstalter til postförningen öfwer fasta Åhland och elliest Norromkring. Desslijkes har efter Eders Kongl. Majts nådigste befallning jag under mitt wistande i Finland söckt inrätta påsten emellan Willmanstrand och ryske orterne och derföre åhr och dag måst correspondera med wederbörande i Petersborg, emedan å ryske sidan i detta mål giordes någre swårigheter, hwilcka omsider blifwit häfna. Nu ankommer detta ärendet på de inrättningar som å denne sidan til postens fullkombligare och skyndsammare gång erfordras efter det til Kantslie Rådet och Öfwer Directeuren Bunge af mig öfwergife Projectet. Emedlertid och så länge det icke skier, har jag de beskyllningar ifrån ryska sidan, at af mig icke efterkommas, hwad jag angående denne Inrättning utlåfwat; Hwarföre om Eders Kongl Majts nådigste order i detta mål til dess Kantzlie Collegium jag underdånigst anhåller.
8vo: Efter Eders Kongl Majts allernådigste befallning har jag tillijka med General Adjutanten Freudenfelt och General Auditeuren Gyllenbåt i Wiborg emottagit de 500 Rubel??? ryske medell, som efter Tractaten till Sweriges Krono för första Terminen utbetalte och sedermera hijt til Stockhållm öfwersände blifwit, af hwilcken Summa i förmågo af Eders Kongl. Majts allernådigste ordres äro til widare XXXXX i Wiborg deponerade 17091: Rdr Alberts och 91 Copeker, så som uti den 3ie puncten jag underdånigst anfördt.
9no: Magazinerne i finland angående, öfwer hwilcka Eders Kongl. Majt allernådigst mig dispositionen och förwaltningen lämnat; Så äro de oprättade 1o af den härifrån Åhr 1721: dijtsände spannmålen. 2do af den derstädes efterlämnade och sedermera i föllie af Eders Kongl. Majts nådigste befallning genom mig ophandlade ryska spannmålen. 3tio Af den Contributions spannmålen, som ryssarne Åhr 1721: i Finland utskriftwit, men til en del wed landetz evacuation war obetalt. 4to Af den härifrån dijtskikkade och sedermera efter Eders Kongl. Majts nådigste befallning til de nödlijdande til Brödkorn och utsäde utlånte spannmålen. Berörde i Åbo, Hellsingfors, Tafwastehus och Nyslott således oprättade Magaziner har jag med all flijt söckt conservera och i synnerhet låtit wara mig högst angelägit, at til Eders Kongl. Majts och Publici nytta bruka all påtänkelig och möyelig sparsamhet och menage, så at spannmåls förrådet ännu är ansenligit, änskiönt utur bemälte Magaziner fölliande Manskap deras förplägning undfådt, såsom 1mo de härifrån Swerige Åhr 1721: öfwersände Regementer, då de til sine qwarter marcherade.
2do de Dragoner och soldater, hwilckas Rusthållare och Rotar warit så oförmögne at de dem eij kunnat underhålla.
3tio Det utur ryska fångenskapet hemkomne Manskapet.
4to: Garniconerne i Finland.
5to: Siö manskapet, som med någre Krono Fartyg warit Winterliggare i Åbo.
6to Har jembwäl hela Finland efter Eders Kongl. Majts nådigste befallning ur Magazinerne med spannmål til utsäde och Brödkorn blifwit undsatt.
Och alldenstund 1mo om berörde underhåld, som utur Magazinerne således blifwit lefwererad bör liquideras, i synnerhet med de Regementer, hwilcka härifrån Swerige fådt profwiant med sig, men sedan profwiant farkosterne på wägen efterblifwit och Regementerne eij kunde deras ankombst til Åbo afwänta, samt derföre hafwa niutit deras underhåld at fortsättia marchen til sina qwarter.
2do kommer den i landet utlånte spannmålen at indrifwas.
3tio Är högt af nöden, at tilförlåtelig underrättelse må kunna erhållas, hwad af den i Finland för Åhr 1721: påbudne ryske Contributionen så i penningar som i spannmål innan d. 30 Augusti bemälte Åhr til ryssarne blifwit lefwererat.
4to Hwad de efter besagde tid upburit.
5to Hwad af denne Contributionen sedermera efter landet evacuation til Sweriges Krono, genom mitt pådrifwande influtit.
6to Huru mycket däraf i landet innestår.
7mo Om upbördzmännerne mera upburit än de aflefwererat.
8vo Bör liquideras angående de uti den 3. puncten omförmälte 17091 Rdr Alberts och 91 Copecer som i Wiborg blifwit deponerade.
Detta med mera, som Magazins wärcket angår, fordrar ounngiängeligen i anseende til Eders Kongl. Majts och Rijketz derunder beroende Interesse ett skyndesamt slut, hwilcket jag fuller med all flijt söckt wärckställa, på det ock berörde Magaziner den samma måtte kunna til inventeras, hwilcken Eders Kongl. Majt för nästinstundande Åhr allernådigst behagar inseendet lämna; Men emedan af de på Staten för Åhr 1722 under mitt inseende i Finland opförde Commissariats Betiänte allenast en Commissarius och en skrifware för innewarande Åhr bestås, och således ÖfwerCommissarien med en Commissarie och en skrifware blifwit utslutne och ingen lön niuta; Fördenskull har med redogiörelsen uti åfwanberörde ärenden kommit at stadna.
På det nu desse wicktige angelägenheter, hwilcka eij tåla at de på tiden utdragas, måtte så länge de äro i friskt minne, kunna bringas til skyndsamt slut och genom Räckenskaperne å wederbörlig ort wijsas fullkomblig ricktighet, Magazinerne angående, samt huruledes jag därwed huushållit och fördt Dispositionen; så anhålles underdånigst, at i anseende därtil den utslutne Öfwer Commissarienoch Commissarien, hwilcka lijkwäl hela Åhret igenom blifwit brukade uti Eders Kongl. Majts tienst och åfwanberörde förrättningar af förledit Åhrs Stat måge blifwa afllönade.

 

[OBS! Ett blad fattas]

 

10mo Alldenstund det manskap, som på arbete i Friedrichshamn och Willmanstrand instundande åhr skola blifwa brukade jemte Garniconerne komma at förplägas utur Magazinerne, jembwäll all den spannmål som til allmogen i Nyland, Åbo lähn och Österbottn är utlånt til Tafwastehus, såsom den för Finska Brigaden utsedde sammelplatzen, skall indrifwas; så underställes Eders Kongl. Majts allernådigste godtfinnande underdånigst huru wida i anseende därtil, som ock til de anseenlige Magaziners och äwen deras behöriga skiötande ett Commissariat för nästkommande Åhr i Finland behöfwes.
Allernådigste Konung, detta är nu således min allerunderdånigste berättelse angående de mig anbefalte förrättningar wed hwilckas fullgiörande jag med all sorgfällighet i ackt tagit Eders Kongl. Majts och Rijkets bästa, som jag wed alla tilfällen låtit wara mitt endaste ögnamärcke, hwarföre uti den underdånige förtröstan lefwer, at Eders Kongl Majt nådigst lärer ansee, hwad af mig blifwit wärckstält, samt at i någre måhl om Eders Kongl. Majts widare förordnande jag allerunderdånigst anhåller; hafwandes jag ock angående mitt nådigst anförtrodde höfdingedöme, såsom en nu för tiden warande gränse ort, åtskilligt i underdånighet at andraga, hwilcket för dess widlöftighet skull wed detta tillfälle eij låter sig giöra, skolandes hos Eders Kongl. Majt jag derföre därwid ofördröyeligen underdånigst inkomma.
Stockholm d: 9 Decembr: 1723.
J: Hin: Frisenheim


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Rådet den 9 december 1723. Riksarkivet.


[Mottagarens notering] upl i XXXX Rådet d 30 Martij 1724 uppl å nyo i XXXX Rådet d 2 Maij 1724
exped. swar till Landshöfdingen d 15 Jun. 1724.

 

Underdånigst Memorial
Sedan jag uppå Handelsmannens och Borgarens i Friedrichshamn Jobst Dobbins anhållan samt i anledning af Härads Rättens hållen laga undersöckning genom Resolution månde lämna bemelte Handelsman frijhet, at wed Pittkäkåski i Kymmenä Gårdz Lähn och Wirolax sochn få opsättia en sågqwarn, emedan icke allenast Allmogen enhälleligen sådant åstundade, utan ock därstädes fanns ymnog skog, som til Kongl. Majts och publici förmåhn samt den nya stapelstaden Friedrichshamns merckeliga försköfling och handelens befrämjande utan den ringaste nackdel war tilräckelig och dess utan eij kunde nyttias, hwilcken frijhet sedermera Eders Kongl. Majts Kammar Collegium i anseende til åfwanberörde omständigheter behagat stadfästa, har Brigadieren och Öfwer Commendanten i Wiborg Iwan Schuvaloff lagt sig ut för en Borgare därstädes, Mattz Pülse benämbd, begiärandes genom dess skrifwelse lit: A., at efter som bemälte Pülse år 1720 efter order opbyggt en sågqwarn i samma sochn på Ryska sidan och Wirajocki ström, ohngefehr en mijl derföre det stället Dobbin fådt låf at byggia uppå, jag fördenskull efter Sweriges lag eij wille tillåta bemte Dobbin at åfwanföre på berörde ström opsättia någon sågqwarn til Pülsens praejudice och skada.
I det samma yppade sig en disput angående Gräntze skillnaden i Wirolax sochn; Och som man sig då förestälte, at wid detta tilfälle kunna så mycket af Wirolax sochn återwinna, at Pülsens qwarn, som låg innom Ryska Gräntzen, skulle kunna bringas på denne sidan; så månde jag låta bemelte Dobbin antyda, at så länge innehålla med berörde dess qwarns opsättiande, til dess man finge se, om Pulsens qwarn skulle komma at blifwa på Ryska sidan, emedan jag på den händelsen, at den wid Gräntze skillnaden på denne sidan komma skulle, då intet kunde tillåta honom någon qwarns bygnad til den förras undergång.
Sedermera som efter förrättad gräntze skillnad Pülsens sågqwarn kom at liggia en del på Ryska och en del på denne sidan så har jag genom Öfwerste Lieutenanterne Fabre och Aminof samt wederbörande Krono Betiänte låtit undersöka, huru wida Dobbins qwarnbyggnad wore Pülsens qwarn skadelig, och om icke de, utan at giöra hwar annan förfång och skada kunde blifwa bijbehållne; Hwaruppå bemte Öfwerste Lieutenanter med en sådan berättelse inkom såsom bijlagan Lit: B: underdånigst utwisa.
I anledning af den underrättelsen Öfwerste Lieutenanterne Fabre och Aminof i detta mål gifwit, söckte jag tillijka med Brigadieren Schuwaloff bringa Pülsen och Dobbins at i så måtto sig förena, det de med hwarannan skulle participera uti desse 2ne qwarnar, til hwilcken ända de efter min afresa warit tilsammans, men intet kunde komma öfwerens, utan har så wäl bemelte Brigadier genom skrifwelse itererat dess förra anmodan, at Dobbins qwarnbyggnad måste förbiudas, som ock Wiborgska Borgaren Pülse emot berörde bygnad skrifteligen protisterat Lit: D. beropandes sig på Sweriges lag och förordningar, dem han i anseende til förmenar få niuta til godo, at hafwa delen af berörde dess sågqwarn kommit at blifwa på swensk grund; Hwaröfwer Borgaren i Friedrichshamn, Jobst Dobbin sig således förklarat, såsom bijlagan Lit. E. underdånigst wed handen gifwer; Och som jag härwid icke widare giöra kunnat, än allenast försäkra wederbörande det Eders Kongl. Majt detta ärendet jag underdånigst andraga och hwad Eders Kongl. Majt allernådigst resolverandes warder, dem communicera wille; Altså anhåller om Eders Kongl. Majts allernådigste utslag jag härutinnan aller underdånigst.
Desslijkes som bemelte Pülses i Wirolax och Wirajoki ström upsatte sågqwarn, hwilcken en del ligger på Eders Kongl. Majts och en del på Ryska sidan, omöyeligen kan bestå, om icke han får nyttia skogen där i neigden, som wid Gräntse delningen Eders Kongl Majt och Sweriges Krono hemfallit och han derföre anhåller at emot betahlning til wederbörande och Tullen erläggiande få betjäna sig af berörde skog; så är min underdånigste förfrågan, huru Eders Kongl. Majt i nåder will, at jag mig härutinnan skall förhålla.
Stockholm d: 9 Decembr: Ao 1723.
J: Hin: FrisenheimMatthias Pülses brev till Frisenheim


XXXX 14 Octobr 1723

Högwälborne Herr Baron och Landzhöding höggunstige herre
Dhe åthskillige försäkringar som uthaf Eders Nåde iag fått at fägna mig uthaf, har förorsakat hos mig det hopp at ingen sågqwarns bygnad ofwan för min wijd Wirajochi belägne sågqwarn skulle tillåtas, som mig skadelig wara kunde, så måste iag doch erfahra at herr handelsmannen Jobst Dobbin nu är i wercket begrepen at låta med qwarnbygnaden wijd Pithekoski fortfahra, huru fördehlachtige willkor och iag till bijbehollande af en god wänskap och förtrolighet honom anbudit, de han denne godwilligt skulle afstå; Och emedan det är oförmoteligit jemwäl liusligen at see af Herrar Öfwerste Lieutenantens Fabers och Aminoffs d. 27 sidstledne Junii hollne syngång och ransakning at då Hr Dobbins qwarnbygnad kommer till perfection måste iag lijda brist både på watten och betarfwlige sågståckar, hwarigenom min sågqwarn som för XXXX är ounngängeligen lärer råka i ödesmåhl, mig till största skada; dy har iag oförgrijpeligen foog och rätt at beropa mig på det som i begynnelsen af det 34 Capit. B: B: L: L: stadgat och förordnat samt Confirmeres uti den 9 puncten af Callmar Recess uthaf åhr 1474 - jemwäl wijd slutet uti den 18 puncten af fördordningen för Bergzmännerne XXXXX d 6 Julii 1649. som alt herwijd otwifelachtigt bör finna rumm???, och här till appliceras kan och det så mycket mehr, som halfwa dhelen af min qwarn kommit at blifwa på swensk grund i anseende till hwilcken iag förmodar mig wara befogat till det beskydd rätt och förmohn, som swänsk undersåte bör få hugna sig af, Eders Nåd tächtes fördenskull intet med missnöje opta at iag fördristar mig härigenom emot ofwanberörde herr Jobst Dobbins qwarnbygnad wijd Pithekoski såsom mig högt skadelig och till största Prejudice på det kraftigaste at protestera, och förbehålla mig ehrsättning af Hr Dobbin för all den skada mig tillfoogas kan, på den händelsen han mehrbemelte bygnad fortsättia skulle, framhärdar med wördnat
Eders Nåds Ödmiukste Tienare 

Matth: Pülse;


 

Iwan Chuwaloff till Frisenheim 8 mars 1723. Riksarkivet.


Högwälborne och Högachtadt Hr Landzhöfdinge.
Innewarande d. 4 Martii, har uti Wiborgs Cancellie skriftel. andragit och giordt ansöckning Wiborgska inwåhnaren uthländningen Mathias Pülse, att han framledit 1720 åhr uppå hans Imperatoriske Mayts ordres, opbygt i Wiborgs Lähn och Wirolax sochn på Wirajåcki ström een såg qwarn, hwilcken nu efter gräntze skillnaden stadnat på hans Imperatoriske Mayts sijda, Men nu skall uppå Högwälbne Herrens gifne tillstånd, Kiöpman Jobst Dobbin willia opbyggia uppå samma ström på hans Kongl. Mayts- och Sweriges sijda åfwanföre een sågqwarn, igenom hwilcken Dobbins qwarn medelst wattnets förminskande Pülsens qwarn blifwer ruinerat, och som uti hans Kongl. Maytt Landz lags 34 Cap: är tryckt, at de bruken intet kunna de gambla ruinera; men de nya för den gambles hindrande ruineras, at fördenskull order däruthöfwer må expedieras???: Altså har jag af Högwälbne herren underdån- hörsammast begiärat welat, at bemte Dobbin intet må tillåtas åfwanföre berörde Pülsens qwarn på benämbde ström byggia något qwarn till dess jag kan komma tillsamman med Högwälbne herren och däruthinnan determinera, aldenstund igenom dammen med Dobbins qwarn, wattnet blifwer förminskat i Pülsens qwarn, för at sågningen måste stadna, på det wij emellan oss därutinnan måge determinera utan at wåra höga beswära.
Jag förmodar, at Högwälbne herren denna min begiäran intet lärer behaga låta fruchtlös wara, och förblifr Högwälborne och Högacktadt Hr Landzhöfdingens Hörsammaste Tiänare
Iwan Chuwalof
d. 8. Marti Ao 1723:


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Rådet den 10 december 1723. Riksarkivet.


[Mottagarens notering] upl i XXXX Rådet d 2 Maj 1723
Den sidsta puncten uti detta Memorial angde Wiborgs-Boernes handel på Lappstrand och orterna däromkring will Kongl. May. i Nåder hafwa remitterat till des Käntzli- ock Commerce Collegier, med nådig befallning, att sedan de i dn saken hördt Landshöfdingen Friesenheim, fordersammast [skyndsammast] hos K. M. inkomma me deras gemensamma underdånigste betänckiande häröfwer. Stockholm i Rådet den 2 Maij 1724.
Uppå Nådigste befallning
DN von Höpken
exped. swar till Landshöfd. d 15. Jun. 1724.

 

Underdånigst Memorial
Genom det, at Borgerskapet i Wiborg wed alla tillfällen, i synnerhet under den tiden Marknaden i Lapstrand påstår, sökia af Allmogen uti mitt nådigst anfötrodde Höfdingedöme infordra betalning för de under krigtiden så i wahror som Penningar til dem giorde försträckningar, låta en del Bönder sig afskräckia at i synnerhet med sina wahror komma til berörde marknad. Och emedan sådant hindrar tilförslen och handelens opkombst därå orten, Allmogen jembwäl för swårt faller, om jag i anledning af Fredz fördraget än widare, en ansöckning giörer, genom min Ämbetes handräckning skulle låta dem twinga at betala deras giärd; så har Eders Kongl. Majts allernådigste ompröfwande jag underdånigst bordt underkasta, om icke på det sättet sådant hinder kunde afwärjas och Allmogen hielpas, enär igenom en förening med den härwarande Ryska Residenten, Wiborgs Boerne warda alfwarsamt förbudne, at hwarcken sielfwa eller genom transport infordra deras giäld, utan at i det stället 2. Commissarier blifwa befullmäcktigade, nembligen en på denne och en på Ryske sidan, hwilcka undersökia sådane af Wiborgs Boerne formerade pretensioners ricktighet och om i desse senare tijder de emot skied warning gådt i förskått; kunnandes sedan giälden efter Böndernes förmögenhet af wederbörande Krono Betiänte inkräfwias och berörde Borgerskap tilställas.
Wed detta tilfälle har Eders Kongl. Majt jag allerunderdånigst bordt gifwa tillkiänna, huru såsom berörde Borgerskap så wäl genom Deputerade som ock sielfwa, då jag war i Wiborg och emottog Ryska penningarne, mig anmodat, det hos Eders Kongl. Majt jag underdånigst föredraga wille, huruledes de under den tiden och in til dess de efter en swår utstånden belägring samt den XXXslutne Freden råkat under Ryska Devotionen??? wijst deras Tro och Kiärlek emot Sweriges Krono och derjemte både före och under nästomtalte belägring Publico XXX ansenlige förskåtter gådt tillhanda.
Och som de icke allenast wid berörde belägringz begynnelse förlorat öfwer 20000: tunnor Tiära, som blifwit förXXXde, det jag, såsom då uti Wiborg til städes warande åsedt, utan ock sedermera haft stora olyckor, så at många af dem aldeles skola wara ruinerade; så anhålla de nu, at få niuta betalning för berörde deras giorde förskåtter, hwarunder någre 1000de dahlr silfwermynt skola finnas, som wed krigetz begynnelse emot förpantningar i Ingermanland blifwit försträckte; Och förutan det Brigadieren och Öfwer Commendanten i Wiborg sig för berörde Borgerskap i detta mål utlagdt, har jembwäl Magistraten därstädes mig om berörde fordringar tilskrifwit, hwilcket bref fördenskull härwid underdånigst bijfogas.
I lijka måtto berättas underdånigst, at som Wiborgs Boerne uti Lapstrand ägdt huus och under den Åhrligen derstädes infallne Marcknadz tiden drifwit deras kiöpenskap; så hafwa de jembwäl sedan freden war sluten där welat så förr som sedan icke deras wahnlige handell, hwiclket jag i förstonne dem eij kunnat wägra, så wäl i anseende därtill, at den tiden allenast någre få af Eders Kongl. Majts undersåtare eller Inhemske traffiquerade sig där i Höfdingedömet infunnit, hwilcka eij mäcktade bestrijda handelen, som i synnerhet derföre, at Allmogen i mangell af kiöpman eij skulle blifwa föranlåten at föra sitt godz til Wiborg utan därmed komma til Lapstrand och Tullen därigenom Eders Kongl. Majt tilfalla, Fördenskull månde jag Wiborgs Boerne tilstädja at därstädes den gången få handla, dock under Praetext, XXX skiedde sådant intet för åfwanberörde orsaker skull, utan allenast at derigenom underhålla en god naboerlig wänskap och förtrolighet samt at de för någon del af deras utestående ricktige och odisputerlige fordringar efter öfwerenskommande med Bonden finge giöra sig betalte med sådane waror som han kunde hafwa at aflåta.
Samma gång lät jag berörde Borgerskap uttryckeligen förstå, at dem, som kommit under ett och annat Herskap, icke munde blifwa tilstadt at widare drifwa någon näring eller handell på Lapstrand hwarcken utom eller under de wahnlige Marcknadztiderne, utan at de, såsom Ryska undersåtare måste låta nöya sig med den frijhet i handelen, som andra nationer åtniuta, hwilcka stå med Eders Kongl. Majt och Sweriges Krono uti wänskap, helst som den 16. §. uti Fredz Tractaten uttryckeligen förmäler, at undersåtarne å både sijdor skola rätta sig efter de uti Rijket där de handla tänckja, gjorde Förordningar hwilcka här i Rijket förmå, at slijke främmande kiöpmän allenast få besökia stapelstäderne och deras waror på XXXtijder samt det sättet, som uti Förordningarne är föreskrifwit, utom de inhemskas förfång utsättia och drifwa deras handell. Men emedan berörde Borgerskap eij låta sig med denne af mig giorde föreställning, utan Brigadieren och Öfwer Commendanten därstädes Iwan Schuwalof genom skrifwelse af XXXX begiärt, det i föllie af Fredztractaten Wiborgs Boerne må efterlåtas, at icke allenast som tilförenne få continuera deras handell på Lapstrand och i landet däromkring, utan ock at de därifrån ohindrade emot den wahnlige Tullens erläggiande finge afföra deras wahror til Wiborg, med mera dess bref, som underdånigst bijfogad finnes, utwijsar. Fördenskull afwacktar uti underdånighet Eders Kongl. Majts nådigste ordres, huru härutinnan förhållas skall, på det jag må weta mig derefter allerunderdånigst att rätta.
Stockholm d. 10 Decembr. Ao 1723.
J: Hin: Frisenheim


Till Innehåll 1723

 

Frisenheim till Rådet 16 december 1723, Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
upl. i Krig Expeditionen d. 21 April 1724
bewilias och afges herom ordres til XXXX Stackelberg XXX XXXXXX Frisenheim Stockh i Råd Cammare d. 21 apr. 1724
Expedierat
Sedermera är Expeditionen ändrad efter det som är Resolverat den 23. Apr. som sees af Protocoll listan.

 

Underdånigst Memorial
Förutan det Allmogen uti mitt nådigst anförtrodde höfdingedöme, sedan Gud förlänt den hugnelige Friden, mycket blifwit tryckt så wäl genom den Ryska durchmarchen som och den ogemena starcke Fånge skiutzen, samt Gräntze streckets uthuggande, som sig emot 50: mijl sträcka äro jembwäl en del af dem blefne brukade, at til handelens uphielpande och Tullens förökande uptaga och oprödia en ny wäg emellan Lapstrand och Friedrichshamn, emedan största delen af den gambla wägen, som är 14: mijl lång, genom Gräntze delningen kom at blij under Ryssen, warandes den nya wägen så wida inrättat, at Eders Kongl. Majt uti Inkombsterne samt landet och de handlande redan kiänna en märckelig XXXX. Men emedan utan Allmogens XXXX berörde wäg, som nu är allenast 9: mijl lång, eij kunnat på så kårtt tid fullkombligen oplagas och derföre nödigt will wara, at den samma nästkommande Wåhr bringas til fullkomblighet i anseende til den där i landzorten dageligen idkande handelen, som ock, at öfwer 20- á 30000 foror Åhrligen komma at gå emellan Friedrichshamn och Lapstrand; så underställer Eders Kongl. Majts nådigste wälbehag underdånigst, om icke af det Manskap som skola brukas med fortifications arbetet i Lapstrand och Friedrichshamn 100 á 150: man kunde beordras at nästkommande Wåhr tillijka med Allmogen 5 á 6: wekar arbete på berörde wäg och den samma således fullkombligen oplaga och förfärdiga til Eders Kongl. Majts Interesses och handelens befordran derå orten.
Stockholm d: 16 Decembr: 1723.
J: Hin: Frisenheim


Till Innehåll 1723

Frisenheim till Fredrik I den 17 december 1723. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Kongl. Maj remitterar detta i Nåder til des Kammar Collegium, att fordersammast där öfwer inkomma med des underdåniga betänkiande. Stockholm i Råd. d 30. Mart 1724.
exped. swar till Landshöfd. den 15. Jun. 1724.

 

Underdånigst Memorial
Eders Kongl. Majt har jag för detta allerunderdånigst berättat, huru såsom många hemman i den delen af Karelen och Wijborgs Lähn, som igen kommit under Eders Kongl. Majts lydno, blifwit genom Gränsestreket så klufne, at någre af dem til en del, och någre alldeles blifwit skillde deras åker, äng och skog, som stadnat på Ryska sidan, samt at jembwäl åtskillige hemman, som genom samma Gränseskilland tilfallit Ryssen, förlorat deras ägor, hwilcka på Eders Kongl. Majts sida kommit at förblifwa.
Och som jag med Brigadieren och Öfwer Commendanten i Wiborg, Schuwalof öfwerenskommit, at hwar å sin sida underdånigst inhemtar, hwad dess höga Principal angående sådane klufne hemman täckes förordna, samt at emedlertid der å ömse sidor, som således blifwit skilde ifrån deras ägor, dem så länge skulle få nyttia och bruka; så anhålles härmedelst om Eders Kongl. Majts Allernådigste utlåtelse uppå åfwanberörde min i underdånighet i detta mål tilförenne giorde berättelse; utwisandes underdånigst hosgående Lanz Kammererens Quensells förteckning, som efter Krono Betiänternes insände berättelser är opsatt, huru många samt hwilcka hemman och ägor i Wiborgs Län således blifwit separerade, at de dels på Eders Kongl. Majts, dels på Ryska sidan stadnat.
2do Deslijkes har jag underdånigst berättat, huru såsom genom den sidst skiedde Gräntzeskillnaden uti berörde Lähn åtskillige sochnar så kommit at delas, at Kyrckiorne i Wirolax, Säckjerfwi, St Peters Kyrckia, Kirvus, Peljerfwi och Ilomantz på Eders Kongl. Majts och Ugoniemi Kyrkan på Ryska sidan blifwit, hwaruti Inwånarne af sochnen nu, såsom förr, komma tilsammans at biwista Gudz tiensten, då esomoftast händer, at uti berörde så wäl Eders Kongl. Majts, såsom och Ryska Placaterne, samt de befallningar som til Eders Kongl. Majts tiensts befrämjande och Ryska Brigadieren Schuwalof på dess Öfwerhetz wegnar låter utfärda blifwit publicerade; Fördenskull och som berörde sochnars Inwånare, hwilcka, således nu när dels swänska dels Ryske undersåtare wid deras sammankomst ofta gifwa hwar annan anledning til förargelse, treske och motwillia; Altså förfrågas allerunderdånigst om det derwid skall förblifwa, at begge Rijksens undersåtare således uti deras wahnlige Kyrckior skola kommia tilsammans, eller om Eders Kongl. Majt allernådigst behagar förordna, at de blifwa separerade och Präste Giällen så indelte, at de med Ryska undersåtare eij hafwa at skaffa, efter det ock torde föda skadelige efterfölgder, at en tillijka betiänar Twenne Rijken.
3tio Som sig dageligen yppat hopetals sysslor utaf dem ifrån Ryska sidan, som antingen kunnat hafwa eller sig formerat pretensioner hos Inwånarne i mitt nådigst anförtrodde höfdingedöme; så har jag deremot efter handen betiänt mig af de wägar, som sådane deras försöck alt mer och mer förswagat. Ibland annat begiäres å Ryske sidan, at den Tiäran och spannmålen, som de til contributionernes indrifwande förordnade staraster under Krigztiden i Karelen såsom contribution opburit, men därstädes wed fredens erhållande qwarblifwit, nu må aflefwereras. Jag har derföre der i orten öfwer detta ärendet låtit anställa en noga undersöckning och deraf befunnit, at berörde Contributions persedlar icke i rättan tijd blifwit afförde, utan genom Ryska Betiänternes försummelse i Karelen är qwarlämnat, hwarpå en del deraf kommit at distraheras och en del af Tiäran utläckt; Och som man i så måtto å Ryska sidan warit wållande därtil, at berörde Contribution gådt förlorat och til spillo; så har jag eij kunnat tillåta, at starasterne, som nu äro Eders Kongl. Majts undersåtare och Contribution opburit, eller de af Allmogen, hos hwilcka den warit lämnat, nu skola den samma ersättia eller betala.
Dock förfrågas härjemte allerunderdånigst om wed den händelsen, at en eller annan af starasterne eller Allmogen skulle kunna öfwertygas at hafwa warit wållande til berörde contributioners distraherande, om de skola blifwa pålagde at betala som således bårt kommit. Billigt synes, at i anseende til det oprättade Fredz fördraget härå eij något påtahl bör giöras.
4to Af mig har bemelte Brigadier och ÖfwerCommendant begiärt, at emedan man å Ryske sidan är färdig at låta af Tegellstenar opmura pelare istället för de stenhopar och andre Råmärcken, som interims wijs wid sidsta Gräntze förrättningen blifwit lagde at åthskillia Gräntzen emellan Swerige och Ryssland, samt at man jembwäl årligen will låta rensa och rödja Gräntze streket, jag fördenskull å denne sidan wille giöra anstalt, hwarigenom detta förehafwande kunde winna dess fullbordan, så at berörde pelare ju förr ju heldre blifwa opförde, och Gräntzestreket på åfwanberörde sätt årligen wed mackt håldne; Altså har jag funnit mig föranlåten hos Eders Kongl. Majt at inkomma med en allerunderdånigste förfrågan, huru Eders Kongl. Majt i nåder will, at så uti det ena som andra målet skall förhållas.
5to Til förekommande af alla skadeliga tentationer och intrång, som efter handen derigenom alt mer och mer sig torde yppa, enär hwar och en efter behag och utan låf skulle få gå öfwer gräntzen, samt at afhålla och hindra alla misstänckte och sådane personer, hwilcka i förtröstan af en frij öfwergång med något skadeligt torde omgås, har i anledning af Fredz fördraget jag tagit mig tilfälle at med merbemde Brigadier och ÖfwerCommendant öfwerläggia, på hwad sätt puncten angående Deserteurne bäst kunde fullföllias och derpå med honom öfwerenskommit, at ingen skulle släppas öfwer Gräntzen, som icke har mitt eller hans pass, samt at densamma ändock icke skall drista gå längre in uti landet, innan han dess pass ho oss opwijst; hwilcket jag icke underlåta bordt härmed allernådigst at berätta, förmodandes uti lika underdånighet det lärer Eders Kongl. Majt detta Expedient allernådigst stadfästa.
6to För öfrigit är jag föranlåten hos Eders Kongl. Majt at inkomma med denne allerunderdånigste förfrågan, antingen wid domstolarne eller ock genom Executoren skola afgiöras de mål hwilcka wid Gräntzen emellan Eders Kongl. Majts undersåtare och Ryssarne existera, jembwäl om någon på Ryska sidan blifwa af Eders Kongl. Majts undersåte anklagat och målet äfwen innom Eders Kongl. Majts territorium sig yppat, antingen den ifrån Ryska sidan skall begiäras öfwer gräntzen til swars och efter Sweriges stadgar fällas eller och den klagande förwisas til Ryssarne at där sökia sin ersättning.
Stockholm d: 17 Decembr. 1723.
J: Hin: Frisenheim


Till Innehåll 1723