Breven från 1727

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Frisenheim till Fredrik I den 17 februari 1727. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]

I Rådet upl. d 6 Marti 1728. härmed hwilar, til des Krigs Collegii utlåtelse öfr. det ärendet inkommit. ad acta.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Till underdånigst följe, af Eders Kongl. Mayts Allernådigste under d. 9. Juni sidstl. har jag åtskillige resor, så wähl siälf, som igenom andra låtit föreställa rusthållarne, huru till deras rusttiänst ständiga uprätthållande mycket skulle bijdraga, der de wille förena sig om wissa hingstars upköpande, wid hwart Compagnie, som i anseende til den XXXX derwid woro at förmoda, fast ringa dem skulle kåsta, utom det landet efter handen med god sort hästar skulle upfyllas, och prijset uti deras inköp aftaga, och förringas, Män som detta icke tilfyllest kunnat hos dem wärcka, har jag at än mera denna nytta dem betyda, låtit dem kunnigt blifwa, det de antingen siälfwa, eller igenom deras fullmächtige wille wijdare inhämpta dess grundel. sammanhang, och så des slutel. utlåtelse meddela; då fuller twenne Compagniers fulmächtige med behörige fulmachter försedde sig infunno, hwilcket uppå den skedde förestälning sig således yttrade, som underdånigst hoosgående besannar, män af de twenne andre Compagnier, såsom Lijf= och Lappwäss, instälde sig ingen, och hafwa de hwarken till et eller annat ehwad dem och blifwit förehållit sig welat utlåta, hwiclket jag och eij förbijgå bordt, at i underdånighet wid handen gifwa; jemte oaflåtel. framhärdande
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 17. Februarii 1727


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 12 maj 1727. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
anck. d 18 May 1727. Upl. i Rådet d. 19 Maj. 1727.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan jag sidstl tijsdag om mårgonen undfick en berättelse utan underskrift hwaruti blef omrört, at i Petersburg en sammangaddning emot ryska keijsarinnan stämplades, och åter i går en annor sedel, at hon sidstl lördag, med döden aflijdit, så kunde jag eij så hastigt sättia så fast tro til desse helt oförmodelige och store förändringar, at jag i underdånighet fördristade mig Eders Kongl. Mayt dem at uptäcka utan til at erhålla en pålijteligare grund, affärdade jag i hwad det förre berörer en säker man til Petersbourg at mig fortskaffa en utförlig underrättelse om dess sammanhang, och åter beträffande det senare, denne XXXXprotocollist Carl Brotterus, hwilcken jag med detta mit underdånigste, som courier brukat, till Wiborg, hwilcka begge den förstnämbde träffade icke långt ifrån Peteriburg och den förstnembde wid Wiborg Extraordinarie Envoyeèn Baron Cedercreutz affärdade expreè, som nu på stunden jämte dem anlände, och hade bekräftelse med sig, så wähl om ryska keijsarinnans afgång, som om conspirationen hwarom welbte Envoyeè, lärer i underdånighet widlyftigare gifwa wid handen,
medlertid lärer Generalen Stackelberg icke underlåtit, at med lijka underdånighet hafwa nämbdt om revolten, til hwilcken jag doch sidstl. tijsdag med den afgångne extrapost, deromrörde, efter jag eij wågade det för wist at upgifwa, och som nu de ytterligare tidende förmäla, skal denna stämpling redo innan hennes död blifwit dämpad och de deruti delachtige med swåre straff belagde, ibland hwilcka, utom åtskillige förnäme ämbetsmän, en stor del annat fålck sig befunnit, hwad deras ändamål warit kan man eij grundel. weta, utan som wil förliudas, skola de warit illasinnade emot hela det ryske keijserlige hofet jämbwäl den unga storffursten som nu til successor är förklarat; wid hennes ryska keijserliga Mayts frånfälle är intet owäswende föreluppit, utan storfursten af alla erkänd efter hennes testamente til efterträdare, och regeringen til dess han fyller sine sexton år höga conseillen updragen;
Jag framhärdar med underdånigste wördnat,
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Wilmanstrand d. 12 Maji 1727


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 13 maj 1727. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayts Allernådigste befallning af d. 27 martii sidstle at gå Generalen Stackelberg tilhanda, uti alt det som till defensions wärckets befordran kan lända, eller annors af honom åstundas skall jag mig til underdånig efterlevnad ställa, och derhoos icke underlåta at gifwa honom del och underrättelse af all den kunskap jag här wid gräntzen äger, berörande et och annat, som till befordran deraf skall lända, och jag här intil med all sårgfällig flijt, mig sökt förskaffa, äfwen som jag det öfrige efter min underdånigste plicht alla mina krafter och förmågo så långt den kan sig sträcka, willigt och med underdånighet, till Eders Kongl. Mayts tiänst upofra; jämte förblifwande till dödz stunden
Stormächhtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d. 13. Maji 1727.


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 13 maj 1727. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Hwad Eders Kongl. Mayts täckts Allernådigst uti dess ankomne Nådige af d. 20. aprillis sidstle förordna, berörande Dragoune Esqvadronen, och rusttiänsts hästarnes snara anskaffande; samt at de som eij fylla nyo quarter på landen, eij kunna för munstergille ansees, det har jag wederböranderne till allmän efterrättelse kundgiordt; skolandes i det öfrige intet hos mig i underdånighet fela, at meddela Generalen Stackelberg all prompt handräckning hwad defensionen berörer; såsom Eders Kongl. Mayts Nådigst täckts befalla, och min underdånige skyldighet är, at alle Eders Kongl. Mayts stadgar, med all lydno och underdånig hörsamhet fulföra. jämte framhärdande till mitt lifz slut;
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 13. Maji 1727.


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 18 maj 1727. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Kongl Mayt. wil XXXXXX XXXX inhämtats det af Riksens Statzcontoirs underdånige utlåtelse. Stockholm i RådCammaren d. 6 Junij 1727
på nådigste befalning
S. Stark.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan jag i underdånighet undfick, Eders Kongl. Mayts allernådigste, af d. 27. febru: sidstle, har jag förehållit samtel. häradz höfdingerne, som igenom nämbden låta upbära [riksdagsmännens arvoden], at de med tilbörlig omsårg månde sig om herredagzmännerz försörjande med nödige medell, på det eij Eders Kongl. Mayt af dem, med ansökningar om hielp och understöd, må beswäras; hwarå de inkommit med swar, at ehuru de warit bekymrade om peningarnes öfwerstyrande finna de lijkwäl dertil ingen utwäg, så at ehwad flijt de anwändt, har den här intill warit fruchtlöst; och emedan denna klagan öfwer alt föres, at härifrån swårt XXXXX peningar få öfwergiorde, så att ock commercien dymedelst i wissa delar lijder; dy underställer jag Eders Kongl. Mayts Nådigste ompröfwande, om icke Eders Kongl. Mayt täckes nådigst förordna at i den händelse någre medell, anten till fortifications wärckens fortsättiande, eller andre tarfwelige utgifter ifrån Swerige hijt skulle destineras, samme uti Banco Transport sedlar, ifrån 50. Dr Smt summa till 3. a 400 Dr Smt storlek, kunde hijtsändas, då om en sådan sort sedlar till 10. a 15000 Dr Smt uti Cassan skulle inkomma, icke allenast en besparing uti lager skedde, utan och trafiquen samt wäxelen härstädes winna en lindrigare gång, jämte det en och hwar, som hade peningar i Stockholm nödige, dermed kan de betiänas, och i så måtto måge flere swårigheter häfwas och ur wägen rödias, samt wägen mer och mer banas, till commerciens underhållande med Swerige ifrån desse och flere orter; framhärdandes jag i öfrigit till mitt lijfz slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 18. Maji 1727


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 28 maj 1727. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan ryske keijsarinnan medelst döden afled, har man fuller här på gräntzen ingen förändring formärckt, utan är alt i dess förre ro och stillhet; män uti Petersburg, är hans durchl. Biskopen af Eutin d. 20: hujus efter någon utstånden siukdom af mässling hädan ryckt; samt d. 24: derpå följande den unge storfursten som til successor på ryska Chronan är utropad och förklarad, med Prince Mentzikofs äldsta Princessa åffentel. uti hela håfwets och ministrernes närwaru förlåfwad.
desutan har jag derifrån en säker underrättelse, at en Turkisk aga i de dagarne dijtländt, hwilcken ämnar fortsättia dess resa wijdare til Swerige, hwilcket jag eij fördristar mig, at i diupaste underdånighet Eders Kongl. Mayt ouptäckt lämna, jämte framhärdande med underdånigste wördnat til mit lijfz slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Wilmanstrand d. 28. Maji 1727


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 8 juni 1727. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayts allernådigste af d. 16: Maji sidstl har jag i diupaste underdånighet handfådt, och skal til underdånigste följe deraf icke underlåta, efter inhämtad kundskap, och på wedebörande befählhafwares uppgifwande de mäst nödlijdande af militien, tildela efter det deras beträngde tilstånd kan erfordra, någon försträckning af Magazinet, hwartil fuller sig ingen än anmält eller derom ifrån regementerne anhållit, jag framhärdar med diupaste wördnat,
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Fredrichshamn d. 8 Juni 1727


Till Innehåll 1727

Frisenheim - respass till Joachim Boisman.

KB. Brevskrivarregistret.


Kongl Maijt til Swerige

min allernådigaste Konungs Förordnade Landshöfdinge öfwer Nyslåtts och Kymmännägårds läner samt en del af Carelen
Johan Henric Frisenheim
giör härmed vetterligit, at såsom Wiborgska invånaren Joachim Boisman med behörigt pass derifrån försedd, anhåller at härifrån med ett resepass til Stockholm warde försedd, Altså begiärer härmed af wederbörande Hrr Officianter, hwilcken inseendet öfwer de resande, at hafwa tilkommer, respective tiänst- och wänligen det de behagade bemälte Boisman fritt och obehindrat pass- och repassera låta

Fredrichshamn d. 9 juni 1727
J H Frisenheim / Georg Malm


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 17 juni 1727. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]

upläst i RådCam. de 1 Julij 1727 och lägges ad acta.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan jag under d. 27. sidstle Maji gaf Eders Kongl Mayts Cammar Collegium och Statz Contoir wid handen huruwijda jag då med uphandlingen af spanmåhl war kommen, och hwad skiäl och ordsaker mig föranlåte, at till Eders Kongl. Mayts interesses bewakande icke wijsa så stor förlägenhet, om dess wijdare opköpande; så har jag med dem som sig anmält redo öfwerens kommit och slutit, hwarmedelst magazinet utom det tilförene influtit och insamblat blifwit, är förökt till 2336. Tr spanmål, och således hela dess quantum sig bestiger till 14336 tunnor, hwaraf alt sedan maii månad arbetz manskapet och Garnizonerne blifwit underhåldne,
Jag kan härhoos icke i underdånighet förtiga, at medelst detta förfarande på den härstädes sidst inkomne spanmåhlen så mycket är utwunnit, at i dess ställe den annors kommit at stegras, prijset aftagit och minskats, till 6. dr smt råg tunnan och 4 2/3 dr smt korn tunnan för landtmannen, hafwandes jag till öfwerflöd och sedan jag såg magazinet i god styrckia och tilstånd, samt Bårgerskapet i Fredrichshamn icke wijdare än på en wiss quantite wilja giöra lefwerering uppå det af mig för dem faststälta prijs, nembl. 6 2/3 dr smt råg tunnan och 6 dr smt korn tunnan, lämnade jag efter deras egit påstående dem frijhet, at utskeppa, till Stockholm och Åbo spanmåhl, till hwilcka orter under min derwaru, en eller annan ladning blef afsänd på det at de så mycket mer måtte styrckias, det man eij mer förlågen, och prijset emot nästa bergning icke underhålles uti stegring, utan nu sedan det alt mer och mer därintill lider, samt förlägenheten snarare hoos en eller annor, som än ringa förråd deraf hafwa, tiltager, at det efter handen må förfalla, och förminskas, och sålunda et billigt prijs winnas, så at der förnödenheten så skulle kräfia, man emot billigare wända, och utan at låta förmärckia någon angelägenhet, kunde efter handen föröka magazinets tarf och nödige fylnad; jag framhärdar stedze
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 17. Junii 1727.


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 28 juni 1727. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt har uti dess allernådigste af d. 15. hujus täckts anbefalla mig, at i den händelsen Printz Dolgorouki, hwilcken såsom framledne hennes ryske keijserl Mayts ambassadeur, wid Eders Kongl Mayts håf sig uppehållit och nu efter erhållen kallelse ärnar sig tilbaka medelst wäder och wind, skulle nödgas at sökia någon hamn, på finska sijdan, jag till dess resas befordran, på alt sätt måtte wara honom behielpelig. Ochh som mig intet högre om hiertat är, än at med all underdånig wördnat och Zele, alle Eders Kongl. Mayts Nådigste befallningar fulföra; så skall jag och till underdånigst följe deraf, icke underlåta, at på föreskrefna sätt gå wälbemte ambassadeur tillhanda, så framt han till någon hamn, uti det mig i nåder anförtrodde höfdingedöme anländer, framhärdandes till min dödz stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och TroplichtigsteTiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 28. Junii 1727


Till Innehåll 1727

 

Frisenheim till Fredrik I den 2 augusti 1727. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Till underdånigst följe af Eders Kongl. Mayts Allernådigste under d. 8. Juli sidstl. har jag medelst almänne publicationer låtit efterslå de af danske legations secreteraren Resen, hoos Eders Kongl. Mayt underdånigst angifne 3ne personer, hwilcka för begångit mord i dannemarck och på Seland, derifrån bordtrymdt, och wid tingsplatzen Wadstad i Skåne blifwit förhörde och med passeport försedde, samt derhoos den anstalt förfogat, at de wid ertappandet fängzlige till Malmö skola förskickas, hwilcket jag eij underlåta bordt, at i underdånighet wid handen gifwa, jämte framhärdande till min dödzstund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 2. augi 1727.


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 10 augusti 1727. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Huruledes Eders Kongl. Mayt Allernådigst täckts uppå lagmannens Wälborne Simon Lilliegreens ansökning fastställa, at Tingz Capporne emellan lagmän och Häradshöfdingarne skola fördelas, samt huru länsmännen åligga derföre at redo giöra; Äfwenledes på hwad sätt de emot 4: 1: Smt skutzpeningar för mijlen, uti Ämbetets ärenden skola befordras, samt at lagmans tingen uti denne Carelske lagsagan uti Nyslott, Wilmanstrand och Borgå årln skola hållas; det har jag med mera i diupaste underdånighet af Eders Kongl. Mayts Allernådigste af d. 21. Juli sidstl intagit, samt till underdånigste följe deraf icke allenast låtit det wederhörigen kunnigt blifwa, utan och om dess tilbörlige inrätning all anstalt giordt, samt betiänterne antydt, at med behörig sårgfällighet och utförande sig antaga hwad på deras ämbete ankommer i hwilcket jag till underdånigst swar at lämna eij undgå bordt, jämte framhärdande till dödz stunden
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 10. aug. 1727.


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 23 augusti 1727. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Kongl Mayt: will här öfwer i nåder hafwa inhämtat des Krigs= och Commercie Sollegiers underdånige betänckiande Stockholm d 19 Sept. 1727.
uppå nådigste befallning
Sam: Åkerhielm

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Det har wähl Bårgerskapet i Friedrichshamn in till denne tijden icke giordt någon swårighet, at de underhållit inquarteringsz tungan, för den befintel. Garnizon här i Wilmanstrand, utan sig willigt däruti begifwit, samt siälfwa derom öfwerens kommit, Men nu sedan de i underdånighet fådt del af Eders Kongl. Mayts Nådige resolution af d. 27. Junii sidstl. på deras igenom Bårgmästaren Witstock andragne ärenden och ansökningar, förmena och påstå de sig så mycket mer derifrån böra eximeras, som at inquarteringz beswäret, allena tilkommer enligit Eders Kongl. Mayts Nådigste förordning af d. 6. Juli 1720. Hwaremot denne ort allena som en Marcknadz platz blifwit ansed, och således icke med stad enahanda egenskap kan hafwa; sedermera förmår Eders Kongl. Mayts högstbemte Nådige resolution af d. 17. Juni sidstl. det härstädes icke nödigt finnes, at beswära dem med någon kåstsam bygnad, utan allenast någre små huus och uplagzbodar för deras betiänte, hwarföre och som baraquer till militiens inquartering icke annors kunna ansees, än för kostbare bygnader, så äro de i förmågo deraf Nådigst derföre befriade, och ytterst efter de under samme hwilcken och förmåner äga denne marcknadz platz som staden Wiborg det tilförene haft, hwilcken under den tiden med ingen inquartering härstädes blifwit belastad, förmoda de och, at de därutöfwer eij heller kunna til något widare påbördas; och ehuruwähl deremot dem nogsamt blifwit förestält; huru de 1mo alt har intil utan någre slika inkast funnit sig skyldige at dette beswär sig åtaga, 2do så oachtadt denne ort icke någon stad är, förklarar lijkwähl oftahögstbede Eders Kongl. Mayts Nådigste resolution af d. 27. Juni nästl. uti dess 6te §. , at emellan de i Fredrichshamn och Wilmanstrand wistande Inwånare, ingen åtskilnad är, utan som af enahanda egenskap böra ansees, följa så deraf oundwijkel. at hwad de då på den ena orten till inquarteringen bijdraga, det åligger dem jämbwähl på den andre orten fulgiiöra. 3o och hwad om de små huus deruti anföres, rörer det allena Bårgerskapets personer som i anseende dertill, alt för midt emot dess klara innehåld till siälfwa inquarteringen drages; 4o och hwad det berörer, at de under samma hwilkor innehafwa denne ort som staden Wiborg; så är förmånen åter helt olijka, och skiljachtig, i det staden Wiborg allena war tillåtit at 3. weckor årl. här hålla och hafwa marknad, deremot staden Friedrichshamn här en dagel. och sådan handell drifwer, som uti den bästa köpstad, och derigenom såsom af siälfwa grunden och kiällan till deras handell utwinner det, at ballancen med Wiborg kan underhållas, och landzens indrächter omedelbart tilfalla dem, till deras handels idkande, Desutom är 5o dem wid handen gifwit, hwad fördel dem af siälfwa Garnizonen tilflyter, i det hwad af Eders Kongl. Mayt till deras lön och underhåld utdelas, likwähl med någon avance stadnar i bårgerskapets hand, så wida Garnizonen sådant til sin födo måste anwända, och hwad til deras nödtårft erfordras köpa: 6o har Eders Kongl Mayt Nådigst jämbwäl utom andre ordsaker i anseende till deras säkerhet, och på det deras här liggiande anseenlige effecter och underlag, icke emot alle äfwentyr, måtte stå ohägnade och öpne, benådat dem med wård och Garnizon, som Eders Kongl. Mayt anseenl. kåstar, och i så måtto befordras deras egen angelägenhet dymedelst; 7mo har Eders Kongl. Mayt Nådigst förundt dem så store ooch härlige frijheter, så at Eders Kongl. Mayt af sine egne och reelle inkomster, enär hel frijheten med Tobackz acciisen och alt annat inräknas årl. öfwer 20000 Dr Smt bårgerskapet skänckt, som uti så åtskillige dem tillagda frijhets år, uti Eders Kongl. Mayts Cassa et anseenligit Capitahl minskar, hwilcken indrächt för dem igenom den consumtion här är en anseenl. tilwäxt har; 8o har Eders Kongl. Mayt dem nådigst till hielp uplåtit de kostbare baraquer som både här och i Fridrichshamn finnes upbygde; hwaremot 9mo deras underdånige skyldighet borde wara at för en sådan nåd hellre winlägga sig at lijsa Eders Kongl. Mayts store utgifter, än sökia dem föröka, och all tunga ifrån sig leda; doch som som sådant hoos dem ingen wärckan fådt, utan påstå de icke allenast, at i anseende till de af dem andragne skiäl för all inquartering här blifna befriade, såsom och ersätning och betalning för de baraquer de nu i de förne åren till inquarteringens förnödenhet, härstädes anlagt och upbygt; dy har jag icke förbijgå bordt at Eders Kongl. Mayts Allernådigste i underdånighet underställa, huru wijda Borgerskapet derföre böra på denne orten befrias, och Eders Kongl. Mayt det bestå som åter Eders Kongl. Mayts utgifter anseenl. skulle föröka och nu doch så sent på året icke giärna mer i det stånd kan sättias som wederbör; jag framhärdar till mitt lijfs slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 23. Aug. 1727.

 

Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 1 september 1727. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl Mayt har uppå min underdånige förfrågan Nådigst behagat d. 11. Septbr. 1724 förordna, det de af almogen och de andre som utan Pass begifwa sig öfwer gräntzen skola som förbudzbrytare med 40 daler Smt böter blifwa belagde, eller i brist af botum, med kropz plicht umgiälla; Hwilcken Eders Kongl. Mayts Nådigste förordning enär den blef kundgiord, lijkwähl den wärckan haft, at de icke så direkt något sig i början slijkt företaga, doch har denne osed sig åter å nyo inritat, härflytande deraf, at Inwånarne å ryska sijdan, som äro af swag mans hielp, icke allenast tilsagt dem som öfwerkomma at hysa, utan och med större förmåner försee; och oachtad befählhafwaren i Wiborg uppå min begiäran icke underlåtit dem at efterspana, samt wid ertappandet återskicka, har det lijkwähl icke aldeles kunnat slijkt företagande hämma, hwartill endast grunden är, at sedan de hijtbringas, kunna de icke uti fångehusen så länge och till dess tingen infalla, på Eders Kongl. Mayts bekåstnad underhållas; bårgen och löftesmån förmå de eij heller åstadkkomma, utan enär man således nödgas dem lösgifwa till nästa ting, styrcka dem at å nyo börja det oråd, den fruchten de straff hafwa, då de och till aflägnare orter i Ryssland sig begifwa, så at de eij mera igen får kunna, hwarmedelst den skräck och fasa de för straffet borde hafwa förswinner, och flere retas till denne odygd, på militien äfwenwähl begynt mer at rymma; Jag underställer alt derföre Eders Kongl. Mayt allerunderdånigst samtyckia, at i dess ställe man med deras lagförande skal bida på nästa ting, hwarmedelst tijden utgår, och de således å nyo afwika, men till förekommande deraf, genast wid deras ertappande kunde låta de bråtzlige det af Eders Kongl. Mayts nådigst determinderade straff undergå; och jag framhärdar till min dödz stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 1. Septbr. 1727.


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 16 september 1727. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Jag har i underdånighet undfådt Eders Kongl. Mayts Allernådigste af d. 21. sidstl. aug. och deraf med lijka underdånighet förnummit Eders Kongl. Mayts befallning, at noga inseende måtte hafwas, det af de tryckte förordningar 1. Exemplar wid hwar kyrckia måtte förblifwa; Och som jag redo sidstl. år, uti Eders Kongl. Mayts Cancelie Collegium upgifwit huru många exemplar i så måtto uti detta mig nådigst anförtrodde höfdingedöme erfordras; så har jag icke underlåtit enär de till så stort antahl anlländt, at utsända så månge exemplar, så at jemte betiänterne hwar kyrckia blifwit dermed försörgd, hwaröfwer jag icke skall undgå, at än widare och då tilräckel. exemplar anlända, tillunderdånigst följe af Eders Kongl. Mayts nådigste förordnande, behörigen handen at hålla, med framhärdande till min dödz stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm

Wilmanstrand d. 16. Septbr. 1727.


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredik I den 30 september 1727. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Kongl Mayt remitterar detta i Nåder til dess Krigs Collegii Underd. utlåtelse. Stockholm i RådCam: d 6 Martiii 1728
uppå nådigst befallning
Sam: Åkerhielm

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan de alt här intil, för mindre stommar indragne rusthållare, nu till underdånigst följe af Eders Kongl. Mayts Allernådigste förordning, af d. 23. sidstl. kommit at träda till rusttiensten hafwa de hoos mig inlagt, och förestält det emedan Eders Kongl. Mayt täckts Nådigst tillåta dem, at med samme hwilckor rusttiänsten tilträda, som deras wederlijkar tilförene blifwit förundt, det de innewarande år, jemte stomräntan, obehindrat måtte få upbära augumentz räntorne, i lijka måtto at sidstl. 1726 års räntor, kunde dem nådigst tillägnas; och som Eders Kongl. Mayt allernådigst behagat, de Dragoune hållare som 1724 kommo at erhålla deras förre rusttiänst, icke allenast benåda med hela 1724 års stom och augumentz räntor, utan och eftergifwas hwad det förre så wähl hoos rusthållarne som augumentz Bönderne fans oinkrafd, och icke i publique Cassorne influtit; dy hemställes Eders Kongl. Mayts nådigste wählbehag allerunderdånigst, om Eders Kongl. Mayt skulle nådigst täckias, till rusttiänstens så mycket snarare upphielpande tilläggia desse redo tillträdde rusthållare hela innewarande års ränta, och hwad för det sidstl. året än kan wara innestående; hwarmedelst en lijkhet emellan dem erhållas, och de så mycket mindre kunna undandraga sig at utgiöra hwad på de förre åren än kan återstå, och rusttiänsten derhoos i dess tilwäxt winna tilbörlig styrckia; Jag framhärdar till min dödz stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 30. Septbr. 1727.


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 6 oktober 1727. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
uppl i Rådet d 30. Octob 1727.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Det har wähl Magistraten och Bårgerskapet i Fredrichshamn hoos mig skrifteligen inlagt, och förment sig för alt inquarterings beswär härstädes böra befrias, efter denne ort allenast som en marknadsplatz är at Considerera, och de derhoos lijkmätigt undfängne nådige privilegier och Resolutioner allenast små huus för deras betiänte hafwa här nödigt at upsättia, med mera; som mig i underdånighet föranlät, under d. 23. sidstl. aug. hoos Eders Kongl. Mayt underdånigst förfråga, huruwida de med fog en sådan förmån sig kunde tillägna och på hwad sätt i annor händelse de inquarterade skulle dermed försees, Men som bårgerskapet uppå min ytterligare förestälning, af deras här hafwande handel, och andre frij och rättigheter, fuller tyckt denne tunga sig för händt tryckia, och medelst de till så högt antal förökte Garnizoner, alt hwad höga öfwerheten dem till upprättelse förundt, endast uti inquarteringen upgå, doch så wijda deruti sig begifwit, det de till Eders Kongl. Mayts nådige swar anländer inquarteringz omkåstnaden sig wilja åtaga; hwarwid lijkwähl den twist förefullit, at officerarne påstå sig, utom de i Eders Kongl. Mayts inquarteringz ordning, af d. 6. Juli 1720 utnämbde peningar, jämbwähl särskilt böra försees med wed och lius, grundandes detta sit andragande derå, at uti den upförde taxan allenast sängekläder nämnes hwarföre peningar böra betalas, och således nödwändigt wed och lius icke deruti inbegripit som de särskilt böra undfå, att wed och lius dem eij kan förmenas, taga de deraf et slut, at sådant medelst urgammal praxis är anfördt, och Bårgerskapet jämbwähl in till denne tijden låtit dem sådant tildela, utom det 1719 års inquarteringz ordning berörande dem som på landet liggia, slijkt förmäler och innehåller, lijkaledes gifwer 1720 års nådige och förbede stadga wid handen, at de som tåga allenast igenom städerne jämte huusrum och sängar, nödtorftig wedbrand, och lius böra erhålla, hwilcket enär det dem tillägges, så mycket mindre den ständige Garnizonen kan bestridas, deremot åter bårgerskapet påstå, det utom det denne swårighet dem alt för dryg skulle falla, och fast öfwergå det öfrige inquarteringz beswäret, enär de efter det som begiäres, wed och lius skulle bijbringas,des utan förmår 1720 års inquarteringz förordning at ingen mera skall fordra, än hwad deruti finnes anfördt, och emedan uti den intet särskilt för wed och lius finnes antecknat, kunna de eij med fog see sig dertill förplichtas böra, beropandes sig derjemte i Eders Kongl. Mayts allernådigste resolution af d. 19. Januarii innewarande år, at officerarne böra wara nögde med peningar enligit 1720 års förordnande, och derutöfwer intet mera fordrar, hwaruti förmodel. då hela deras service, med wed och lius är inräknad, så wijda deruti ingen exeption giöres; Hwad åter den åberopade gamle sedwana angår kan dem eij till något biuda, enär sedermera en ständig lag och förordning är utkommen, eij heller tar de sig det till last böra ländahwad de härintil af god wilja och at undfly widlyftigheter och twistmåhl sig åtagit, och hwad uti de eij heller welat wijsa sig så swåra, om icke quantiteten årl. blifwit ökt, utan at et wist faststält slut kunnat upwijsas, hwad en och hwar bordt hafwa; och åter widkommande 1719 års inquarterings ordning, och de tågande troupper, förmena de sig så mycket mera till stöd lända, som at Eders Kongl. Mayt icke nådigst förgiätit den nödtorft angående wed och lius kan wara, och således jämbwäl för den ständige Garnizonen det patänt der Eders Kongl. Mayt så nådigst funnit, hwar emot åter de tågande inga peningar tilerkännas med mera, at en ständig Garnizon altid bättre sig dermed kan försee, och i tijd anskaffa, än den som kommer och far, och oachtad jag siälf tilbudit, at detta bemedla, och dem till all förening påmint och förehållit, hafwa de lijkwäl å ömse sijdor sig eij welat åtnöija, innan jag slijkt Eders Kongl. Mayt i underdånighet skuelle underställa, och Eders Kongl. Mayts nådige utslag afbijda, hwarföre jag och blifwit nödtwungen till detta i underdånighet at skrida; jemte framhärdande till min dödz stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 6. octobr. 1727.


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 18 oktober 1727. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt har uti dess Allernådigste af d. 19. Septbr. sidstl. täckts med lijka nåder befalla, hwad alfwarsamt inseende bör hafwas det den af Eders Kongl. Mayts Nådigst utfärdade förordning, berörande stämplat papper eller Charta Sigillata i alla delar, må warda efterlefwad; Och som jag icke allenast wederböranderne, som deremot något försökt sådant förehållit, utan och igenom publicationer låtit samtel. åtwarna, det de den sig i alla måtto till underdånig efterlefnad måtte ställa, eller i annor händelse skylla sig siälfwa, om deras ansökningar, och angelägenheter, dymedelst hindras, och eij tilbörlig fortgång winna, Hafwandes jag och des utan, samt på det ingen enskyllan rum skulle winna, jämbwähl ifrån Charta Sigillata Contoiret, till Landz Canceliet årl. förskrifwit wist antahl stämplat papper, hwarmed de sökiande kunde försees; dy lefwer jag i den underdånigste tilförsicht, det Eders Kongl. Mayt nådigst lärer förmärckia, det jag efter min underdånige plicht sökt uti detta måhl Eders Kongl. Mayts Nådigste wilja fulgiöra, hwilcket än wijdare af mig med underdånigste wördnat i alt efterkommas skal; till min dödz stund framhärdandes
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 18. octobr. 1727.


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 27 oktober 1727. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Kongl. Majt remitterar detta i nåder til des och Riksens Krigs= Cammar= och Commercie Collegiers underdånige utlåtelse. Stockholm i RådCammaren den 15: febr. 1728.
Friedrich

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Ehuruwähl Bårgerskapet i Fredrichshamn medelst åtskillige trägne ansökningar mig anmodat, at de dem tryckiande beswär hoos Eders Kongl. Mayt, i underdånighet andraga, har jag lijkwähl haft betänckiande, at Eders Kongl. Mayt dermed i lijka underdånighet öfwerhopa, särdeles som jag tilförene icke underlåtit, medelst underdånige förestälningar wid handen gifwa alt det jag efter min underdånige trohets plicht, funnit till stadens upkomst lända, och Eders Kongl. Mayt des utan med andre angelägnare rijket rörande syslor nogsamt är belastad, doch emedan jag wijdare förmärckt, at deras anförande är blandat med sådant, som och angår Eders Kongl. Mayts och rijkets interesse, samt hwaruti hela landet härstädes del tager; har jag eij understådt mig, at wijdare dermed i underdånighet uteblifwa, särdeles enär och en stor del af almogen med klagan hoos mig inkommit, huru förwäntade förmåner i anseende dertill förswinna, och den förmodade styrckian tyckes aftaga; Jag har och derföre hwad Bårgerskapets egentel. beswär berörer icke welat widlyftigare nämna, utan bijfogar allenastg med lijka underdånighet deras hoos mig inlagde skrifter, hwilcka nogsamt lära å daga gifwa hwaruti deras swårighet består; Män hwad Eders Kongl. Mayts interesse anbelangar så måste jag tilstå, det jag sedan min hijktkomst warit högst sårgfällig at bringa et igenom krig förfallit och ödelagt land uti tilbörligit stånd, hwartill som ingen annor utwäg kunde uptäckias så wijda det hielp och understöd betarfwade jag winlade mig at få indraga behåldne Bårgare uti städerne, emot tilsägelse at hwarjehanda gode privelegier och förmåner, som och den wärckan hade, at nåde år 1722 många sig här nedsatte, då jag åter dem öfwertalde at bijspringa allmogen med förskåtter, på det den sig måtte repa, och derjämte sine wahror för billigt pris aflåta, till at ballancera handelen med Wiborg, och således rödja den skadeligaste stötestenen ur wägen, utgången har alt här intill witnat at min derwid hafde mödo icke förgäfwes warit, ty utom det landet är bracht i det tilstånd at dess producter öfwerwäga det som in kommer, och än wijdare står at förmoda sedan det alt mer och mer derigenom i cultur blifwit bracht, och misswäxten i år genom Guds Nådige wälsignelse aftagtit, hwaraf det mera krafter fådt har och detta mig nådigst anförtrodde höfdingedöme haft under warande misswäxt år sin utkomst, utan at ifrån andre orter särdeles warit af nöden at införskrifwa, Eders Kongl. Mayts räntor äfwenledes tämmel. utgådt, och tullarne jämbwähl mycket indragit; berörande åter almogen och landet, hafwer det af denne författning wunnit sin tilwäxt, och utur nöden blifwit räddade, och efter handen i stånd satte, at rättel. kunna nyttia dess mark, och medelst tilwärkningar sig någorl. utur skuld leda, samt mycket afwände, at sökia främmande orter, och skadelige afwägar; Men om deremot staden och bårgerskapet med ofrie tullen beswäras, och medelst en widlyftig process hindras, at rättel. nyttia Eders Kongl. Mayts Nådigst dem tillagde privelegier om utländske skeps införskrifwande emot hel frie tullen, och jämbwähl samme förmån dem i licentens clarerande betagas; så kan jag utom de skiähl sielfwa omständigheterne i så måtto bijbringa, redo af de prof erfarenheten wid handen gifwit, sedan Bårgerskapet i befaran deraf sine wahror welat upsättia och prijset för landtmannen åter å dess effect förringa, doch på min förestälning låtit til wijdare beroo, nogsamt förmärckia hwad skadelige efterfölgder det skulle åstadkomma, ty först skulle Eders Kongl. Mayts wundne fördel så förfalla, som den härtil blifwit uprätthållen, i det landtmannen utarmades om de honom gifne försträckningar utsöktes, dess lust och äran, at sig än mera framhielpa aftaga, indrächterne förminskas, tilwärckningen förswagas, och et befarande älende, utan at det wähl kunna hindra, åter sig insmyga, hwilcket än mera landet skulle trycka, enär det förnam prijset på wahrorne i staden wara för högt, deras åter afslagna, och at de med större winning det öfwer gräntzen kunde afsättia och erhålla, hwilcka afwägar de ofelbart skulle sökia, och siälfwa fördelen utrijkes undersåtare tilskynda, och der de åter blefwo ertappade, kommo de at undergå Confiscation, samt med straff och böter beläggias, och således aldeles ruinerade, till des mod och lust, till at redo i stånd bracht wärcks handhafwande hoos dem måtte förfalla och förgås, och jag icke utan answar kunna bestå det jag i tid sådant eij uptäckt och angifwit; underställande fördenskull Eders Kongl. Mayts Nådiigste bepröfwande allerunderdånigst, om icke staden Fredrichshamn kunde i anseende dertill, utan mångfaldigt hinder nådigst bijbehålles, wid et tilbörligit åtniutande af dess nådige privelegier och at en kårtare wäg, med rederierne i Stockholm kunde träffas, än den som uti commerciens rätte drift ger så mycket uppehåld, samt der de andre städerne något förfång dymedelst förmenas ske, det innom wisse gräntzer inskränkias, och om icke annors, der man befara skulle, at de Helsingforss och Åbo torde försee, och sålunda hela Finland under sig XXXX den nådige förordning giöras, at hwad partie wijs till dessa städer, från Fredrichshamn bringas, derföre wid ankomsten differencen emellan hel= och ofrie tullen, och omkåstnaderne borde betalas, då det wisserligen af sig siälf föllo; på det bårgerskapet, wid frijhets ärans förlåpp, kunde tilhållas, och förplichtas at ständigt försee landet med nödige wahror för billigt prijs, samt det således i stånd handhafwas, och deremot förskaffa sig egne skepp, hwarom en eller annor utlåtit sig redo wilja wara bekymrad om, allenast de icke utur stånd sättiias slijkt at fulföra, eller der Eders Kongl. Mayt icke Nådigst skulle täckias det ansee, at då ifrån Swerige någor anstalt kunde författas, som till förekommande af Eders Kongl. Mayt alt för stora skada och landets ödesmåhl landet med nödige wahror emot billigt prijs försåg, och åter deras effecter således inlöste, at almogen derwid kunde bestå, hwarwid jag doch eij förtijga bör, at underdånigst erhindra, det Bårgerskapet och staden skulle förmena sig böra, wid dylik händelse befrias för inquarteringz bbeswäret, som i anseende till de starcke Guarnizoner årl. en anseel. Summa giör, och Eders Kongl. Mayt icke till någon gravation borde lända;
Detta som jag allenast efter min underdånige plicht till at i acht taga Eders Kongl. Mayts interesse och landets upkomst, håppas jag underdånigst Eders Kongl. Mayt eij lärer med onåd uptaga och ansee, framhärdande jag till min dödz tima
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 21. octobr. 1727.

 

 

Kömännens brev till Frisenheim

 

Högwälborne herr Baron och Landzhöfdinge
Huruledes wij samtl. köpmän och Bårgare uppå Hr Landzhöfdingens gunstige tillsäyelse at med förmåner och privelegier warda försedde, öfwergifwit wåre andre näringzmedell, och oss till desse ödesorter förfogat, lärer högwälborne Hr Landzhöfdingen i så mycket friskare minne gunstigt äga som at nästan en och hwar, allenast uppå sådane hwilckor sig hijt förfogade; Hr Landzhöfdingens ändemåhl derwid war berömmeligit och hela rijket till tiänst, ty utom det handelen på intet annat sätt stod at dragas och ledas ifrån Wiborg, kunde eij heller det förtryckte och i grund ruinerade land, på annors sätt uphielpas, utgången witnar än mer, at Hr Landzhöfdingens mödo flijt och försichtighet allena uprättat et så förfallit wärck, handelen har med Wiborg wunnit en tämmel. ballance och landet hafwa wij uppå Hr Landzhöfdingens goda föreställningar undsatt med wår endaste ägendom, derigenom det uti den styrckia kommit, at utlagorne tämmel. blifwit utgiorde och oachtad swåre misswäxt år dem plågat, är de likwäl långt bättre än de andre orter bijbbehåldne. Men wij allenast måste deremot beklaga, at sedan wij uppå så store försäkringar, förlåtit de medell, hwarigenom wij kunnat förwänta wårt lijfz uppehälle oss begifwit till ödesorter, och uti bygningar anseelig ägendom nedlagt, och det öfrige jämte hwad wij på Credit kunnat undfå till landets upkomst instuckit, måste wij förspörja, at wåre privelegier så inskränkias det nästan all handel afstadnar och följachtel. all wår mödo oss till undergång och yttersta förtryck länder, i dess ställe de måste af oss som tillförene medelst fiendens infall och longl. flycht blifwit medtagne, förhoppats at det ringa de öfrigit ägt, få conservera och sig i stånd sättia.
Wij äro nog öfwertygade, at Hr Landzhöfdingen icke aflåtit för oss sin underdånige föreskrift meddela, och at höga Öfwerheten med oss nåd och warkunsamhet lärer hafwa. Men at utgången och det tagne förståndet af någre fördordningar, annors oss trycker, än höga Öfwerhetens egentel. afseende torde wara, föranlåter oss at dess sammanhang wijdare uptäckia och icke mindre wår egen uselhet, än landets deraf tijmande olägenhet i ödmiukhet föreställa med lijka ödmiuk förmodan, at Hr Landzhöfdingen icke lärer trötas, at sådant hoos sig i öfwerwägande taga, och med underdånig demonstration sökia at uphielpa och förbättra den oss för ögonen swäfwande armod och alende; Wij hafwa orsak at nedläggia en underdånig tacksägelse för det hans kongl. Mayt nådigst skänkt staden hela accisen, samt efter gifwit Mantals, båtmans och bakungz peningar och hel frijheten i tullen oss på främmande skepp förundt, hwilcket enär det samman räknas anseenligit utgiörer; Men enär wij deremot beräckna den inquartering, wij alt sedan 1724 måst underhålla, och årl. sig föräkt så wäl i Fredrichshamn och Willmanstrand så at det nu med artolleriet giör emot 1000de Man officerare undantagande, och det alleredo calculeras emot inquarteringz ordningen, så bestiger sig det årl. emot 14000 dahlr Smt så at wij af desse förmåner icke få oss fägna, utan till det som inflyter än mer tilläggia, hwilcket och så länge ingen ständig och wiss Garnizon determineras, utan dagel. står i tilltagande, oss som sielf af ödesmål börjat byggia, och wår ägendom däruti insatt mycket trycker; hel frijheten uti tullen som nästa den anseenligaste förmån bordt wara, har oss icke till gagn ländt, emedan wij till ballanciens underhållande med Wiborg helt och hållit måst lämna den till landtmannen.
Öfwer denne tygd??? och alt oss af privelegierne ingen enskylt förmån tillflyter, hafwa wij här intill icke klagat; doch sedan de öfrige swårigheter tillstöta, måste wij och under denne borde sucka, i synnerhet sedan helfrijheten med främmande skepp oss iifråntagas, och landets effecter på de andre orter förfalla hwarom nogsamt är kunnigt at tiäran som den redbaraste tillwärckning härstädes, så på utländske orter afslagit, at enär wij äfwen tullen och licenten clarera i redbart mynt, med fracht och omkostningar inräcknade, XXXsätter wij doch något, om landtmannens tiära för intet erhölts, förringa wij priset för bonden, aftager enten denne dess handtering och hwaraf dess största kraft beroor, eller och practicerar han sig öfwer gräntzen, och således förgår landet, handelen afstadnar, wåre förskåtter gå oss utur händerne och Crono indrächterne förminskas, samt tullen förswinner.
Helfrijheten är wäl oss intet betagen, men at wij först skola oss anmäla hoos rederierne i Stockholm, emedlertijd och innan denne Nådige resolution oss blef kunnig, förskrefwo wij skepp; hwiclka nästan tillijka med det resol. oss kundgiordes, anlände, eller och woro redo beordrade; tullbetiänterne som icke wilja ansee de eljest öfwer hela wärlden giällande skiähl, at ingen kan bindas till något beslut innan det är kunnigt, gravera oss utan at låta sig det betyda, med ofrie tullen, wår handel med landet och tiärans inköp som haft sit afseende på helfrijheten, och de inkomne wahror som således och till andre blifwit försålde, betunga oss så högt at wij på en gång blifwa ruinerade, wij kunna derföre icke troo, at höga öfwerheten oss, som nedlagt wår ägendom på en gräntze och giärna skattad osäker ort, samt den utur öde uphulpit, och landet till publici nytta med förskåtter undsatt således på en gång wil see wår wärckel. undergång, utan förmoda i underdånighet enär dess sammanhang rättel. förekommer, wij derföre warda befriade.
Widare hafwa wij redo erfarit hwad olägenhet det oss tillskyndar at wij oss hoos rederierne i Stockholm anmäla skola, med tillförlåtel. witnedbörder ifrån Hålland och andre utrijkes orter, berörande frachten, hälst då wij än icke äro i stånd at förskaffa oss egne skepp; wij hafwa anmodat wåre commisshafware derute, at förskaffa oss sådana attester, män de hafwa yttrat sig at det faller dem ogiörligit, at det på någon ständig fracht lämna, emedan den af och tilltager, enär derom eij genast slutes, hwarmedelst detta allenast till wår olägenhet drages ii oändelig widlyftighet och oss alldeles afskiäres den nåd hans kongl. Mayt oss nådigst förundt med helfrijhetens åtniutande; och på det oss denne nåd må wederfaras, och wij åter icke sättia oss emot öfwerhetens förordning; ärbiuda wij oss, till at häruti erhålla en kortare wägh, med rederierne, således ingå och sluta, at de sättia et wist prijs, hwad fracht de åstunda för lasten af et fartyg, som ifrån St Hubes tillbringar oss salt och åter förer wåre effecter till Hålland elr England, lijkaledes för en barlast skepp med något smådt som kan behöfwas ifrån Amsterdam, hwilcket jämwäl wåra wahror exporterar; öfwerstiger den i Hålland betingade fracht elr är nästan lijka med rederiernes i Stockholm, finner wij då oss förplichtade at wara rederierne answarige at wij icke deras skepp tagit, äfwen som rederierne deremot måtte wara förbudne at enär wij begiära skepp till fracht, låta oss den undfå, män är den betingade frachten ringareoch wij derå kunna upwijsa giltuge witnesbörder och attester, wij då aldeles måtte wara frije och utan inkast niuta helfrijheten på dwt wår handell må blifwa i des drift, och Kongl. Mayts nåd berörande helfrijheten icke oss med widlyftiga omwägar afskäras, hwarjämte och rederierne äro säkre om hwilcka dem blifwit förbehåldne.
Ytterst finna wij icke annors än at uti tullen oss de förmåner böra följa, som med helfrijheten äro förenade, och således det oss i licentens clarerande till godo komma; Men som wij af andre omständigheter hafwa skiäl at befara, det tullbetienterne, som icke ansedt privelegierne utan de sedermera utgångne förordningar altid welat kämpa till oss, lära och nu taga sig anledning af den nyligen utkomne stadga berörande licentens clarerande, at giöra oss hinder uti dess wärckel. åtniutande, dy är och wår ödmiuke anhållan at sådant medelst förestälning till högre ort, kunde utwinnas och tullbetienterne betagas at annorledes uttyda det, än wåre privelegier wärckel. förmå at de utlänske fartyg med samma frijhet som swänske böra ansedde warda, i alt hwad tull och licent berörer, hälst då wij icke undandraga oss, at i alt med underdånighet fullgiöra höga öfwerhetens wilja. Wij lefwa i den ödmiuke tillförsicht at Hr Baron och landzhöfdingen icke lärer undsäyas oss det benägne bijträde och framhärda städze
högwälborne Hr Baron och landzhöfdingens
På samtel. handlandes wägnar alunderdånigste tiänare
Jobst Dobbin Peter Tesche Hans Carl Süttlof Hind: Tercher
[tre oläsliga namn]

 

 

Friedrich Wittstock till Frisenheim 23 oktober 1727


Magistraten har wähl för detta i ödmiukhet gifwit Hr Baron och Landzhöfdingen wid handen, huru den uppå bårgerskapets anhållande och föranstalt hwarjehanda mycket tryckt de swårigheter, hwarom det hoos Högwälborne Herr Baron och Landzhöfdingen uti en ödmiuk insinuerad XXXX wijdlyftigen anförd warit sinnad till Stockholm at affärda twenne af Bårgerskapets Ledamöter, som utom det den inlagde skriften förmår, wijdare hoos öfwerheten kunde andraga deras nöd, och med bewijslige grunder fultyga at deras och landetz undergång dem för ögonen swäfwar, der icke Nådigst medlijdande med dem skulle hafwas; utom den olägenheet landet deraf i synnerheet skulle taga; Men som Bårgerskapet sedermera och då denne af XXXXXX med nödige medel skulle försees icke finna sig i stånd dem tilbörligen utreda, hälst nu då jempte publique bygningar, och derigenom den ymnige inquartering utgiften deras handel uti sin drift komma et märckeligit aftagande, och hafwande anmodat Magistraten at sådant hoos Hr Baron och Landzhöfdingen i ödmiukhet uptäckia??? med den ödmiuke ansöckning at Hr Baron och Lanzhöfdingen sådant gunztigst Hans Kongl Mayt täcktes i underdånighet föredraga, icke twiflandes at det fast bättre wärckan måtte hafwa efter Hans Kongl. Mayt medelst åtskillige Nådige resol. befalt och antydt städerne at således deras klagomåhl anbringa, då de altijd om Nåd och rättewijst utslag kunna warda förwijssade;
Bårgerskapet har derhoos begiärt at Magistraten i ödmiukhet wille erhindra Hr Baron och Landzhöfdingen huru de fuller warit sinnade at hålla sig ifrån wijdare inköp af de i landet fallande producter och i synnerhet tiäran som den redbaraste elr och i stället för det de förre år betalt 70 witen och 6 d kmt för tiäre tunnan i Wilmanstrand samt 9 d 12/: och än mera här nu allenast gifwa 40:/ Smt och det i anseende til den store förlust de derå utom landz tagit, sedan de så månge gravationer kommit at beleadas med hwarom deras före beropade skrift med mera innehåller äfwenledes framdeles med större sparsamheet låta salt inkomma, efter de förmärckia at enär de anseenlige tullomkåstnader derå slås de ringa elr als intet kunnat afsättia, utan måste ögon XXXX förnimma, at oachtad landet icke bestå kan utan consumtion deraf, Lijkwähl hoos dem ingen åtgång finnes utan således ifrån annor årt lärer practeceras, hwilcken deras tancke i de så mycket tryggare fästen som at inwånarne i Wyborg låtit almänt förstå skulle lemnas hwilja de emot de för wanlige tullen i Willmanstrand salt för 24 d kmt tunnan, som och af dem kan skie i anseende till den lindrige tull i Wiborg samt at der ingen licent betala, detta aftagande i consumtion har och bracht dem på mer obestånd i dett deras capitaler således utan nytto ligia lame och fruchtlöse, och det öfrige som dem på credit blifwa tilsändt, hafwa de nödgatz till at förnöya de derå dragne wächslar, med deras XXXX salt emot lindrigare prijs än dem kostat till andre små städers inwånare utbiuda och dem uplåta, hwaremot XXXX Högwälborne Herr Baron och Landzhöfdingen dem förehållit på en almän rådstugu dag, det emedan höga öfwerheten sitt afseende derå haft at balancera handelen i Wyborg hwarå privelegierne sig fundera och at icke wåre redbare och nu i tämmel. stånd brachte effecter till rijkets och landetz alt för store skada och afsaknad måtte undergåoch förswinna elr och utan nytto i från landet föras; så kunde Herr Baron och Landzhöfdingen icke till underdånigste fölije af sin ämbetz och trohetz plicht tillåta och tåla at de redo i det stånd bracht wärck måtte förfalla och publicum så anseenl afsacknad och förlust taga utan der bårgerskapet icke wille sig till fogelighet förstå, nödgades han det Hans Kongl. Mayts underdånigst förmäla och tilsee at annor anstalt derwid giordes, medlertijd om bårgerskapet åtter wille wara betänckte på tienl. mått och steg, så ware han å lika sätt förbunden deras trångmål at anförra det ofelbart höga öfwerheten lärer Nådigst förordna hwad som så wähl till deras hielp landetz förmån och det almänna bästa nödigt bepröfwas, I anseende hwar till och at det giorde sig håpp om en Nådig och önskelig utgång, bårgerskapet åtog sig at förhöija prijset på tiära till 48:/: smt tunnan i Wilmanstrand och deremot saltet fast med deras olägenheet och nachdel afsättia till att än afhålla landtmännerne ifrån skadel. försöck och at han eij måtte till publici otienst undergå, utan någorlunda bijbehållas i sitt förra tillsttånd, lefwandes derföre i den ödmiucke förtröstan at sådant och lärer behörigen ansees och den till undsättning ländas, hwilcket Magistraten sig eij undraga kunnat at i ödmiuckheet åter Hr Baron och Landzhöfdingen förebringa som och gunstigst lärer hoos sig närmare det öfwerwäga, och benägit utfinna de utwägar, som i så måttto till bårgerskapets lijsa och landetz bästa lända kunde. förblfde stedze
Högwälborne Hr Baron och Landzhöfdingens Aldra ödmiukaste tiänare

F: Wittstock
Carl Gowinius
[tre oläsliga namn]

 

Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 8 november 1727. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Kongl. Mayt will i nåder af dess och riksens ständers Statscommission wara underrättad hwad härwid kan stå at giöra, warandes så mycket nödigare at härmed skyndas som i fall någon spannemål för magazinerne uti Finland skall uphandlas tiden nu snart är inne. Stockholm i RådCammaren d 24 Novemb: 1727.
Friedrich

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
I anseende till det att alle ifrån landsorterne inkommande berättelser deruti öfwerens stämmer, at den alderhögste Guden behagat innewarande åhr wähl signa ymnigare landet med säd och kärna, än de förre åren, så har man at föreställa sig, det wid instundande winterföre, anseenlige förråd lärer inbringas, ja öfwerflödigare, än bårgerskapet och städerne kunna äga medel, sig at tillösa, hwarmedelst säkert står at befara, at så länge prijset på ryske sijdan är högre, det öfrige öfwer gräntzen utbringas och hemligen förföres, och således indrächten uti tullen icke allenast förswinner, utan det och som mer betänckiande kräfwer, at landet uti bättre år blåttas på säd, och den styrckia deraf samme annors kunde tilflyta, der den högste Guden åter skulle täckias det med misswäxt hemsökia, förswinna samt dyrhet och komma, och det endaste och XXX bareste hwar och en kunde äga, allena för bröd opgå, och främmande fördel tilskynda; Och har jag fördenskull funnit min underdånigste plicht och skyldighet åligga, sådant som allena har sit afseende på landets ständige räddning och Eders Kongl. Mayts interesse; Eders Kongl. Mayt i underdånighet uptäckia; med lijka underdånigt underställande Eders Kongl. Mayts förordnande, huru Eders Kongl. Mayt täckes det nådigst förekomma låta; Och emedan de nu här wid gräntzen warande Magaziner så wähl äro försedde, at Garnizonerne i det stånd de nu äro twenne års rijkel. utkomst hafwa, samt för arbetz manskapet lijkaledes, om de eij til högre tal anwändes, än sidstl. år skedde, samt derhoos mig icke kan wara kunnigt, om deras antal på något annat sätt kan ökas, så oachtad försichtighten tyckes kräfwa, at uti de fruchtrijkare år giöra någon större samling til at wara i stånd, at med mindre mödo, swårighet och omkåstnad emottaga, och uthärda misswäxten, samt landet uti et ständigt sående och bruk understödja; Fördristar jag mig lijkwäl icke, i anseende till den okunnighet jag äger; huruwijda någre förändringar här wid gräntzen kunna et större eller mindre förråd erfordra, eller Eders Kongl. Mayt till fördel eller skada liggia, at underdånigst til någon ymnog samling styrckia, utan underkastar det lijkaledes Eders Kongl. Mayts egit nådigste bepröfwande jämte framhärdande till mitt lijfz slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 8. Noubr 1727


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 13 december 1727. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Med underdånigste wördnat har jag af Eders Kongl. Mayts Allernådigste, under d. 2 Nouembr. sidstl. intagit, Eders Kongl. Mayts nådige wilja och befalning, at Expectanterne efter deras skickelighet wid hwarjehanda öpningar icke allenast måtte föreslås, utan och, at de böra komma i billig åtanke, wid de bestälningar som med mine fulmachter warda försedde, samt at magistraterne på lijka sätt måtte antydde warda, oachtad tilfället kan ringare wara, än hwad de förre fulmachter dem tilläggia, jämbwähl at Expectanterne medlertid böra wara wederrede, at tiäna publicum, enär så behöfwes och påfordras, och at de som låta förmärckia något oanständigt förhållande, hoos Eders Kongl. Mayt i i underdånighet angifwas skola; denne Eders Kongl. Mayts nådigste förordning skal jag icke allenast mig till underdånigste efterlefnad ställa; utan och wederbörande Magistrater dertill hålla. Hafwandes jag härintill wid de öpningar sig existerat giärna sökt slijka tiänstlöse anwända, så wijda jag kunnat pröfwa deras skickelighet och förfarenhet swara emot bestälningernes egenskap, och at Eders Kongl. Mayts tiänst dem kunnat tilförtroos; hwilcket de till Eders Kongl. Mayts Collegier öfwersände förslag, och de af mig tilsatte bestälningar, nogsamme witnesbörd lära lämna, framhärdandes till min dödz stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 13. Decembr. 1727


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredrik I den 20 december 1727. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Den handräckning Eders Kongl. Mayt Allernådigst befaller under d 9 Novembr. sidstl. at Directeurerne af förråds och besparingz Cassan, af Eders Kongl Mayts Lijfregemente till häst, i underdånigste följe af Eders Kongl. Mayt Nådigt utfärdade Reglementes 9 punct, skall meddelas, enär de söka Executoren om bistånd, at medelst utsökningz twång återfå de försträckningar och låhn, af Cassan kunna wara gifne, skall jag wid förefallande tillfällen med all underdånigste wördnat sökia fullföra, till min dödzstund framhärdandes.
Stormächtigste Allernådigste Konung Eder Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Willmanstrand d 20 Decembr 1727.


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Fredik I den 20 december 1727. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Hwad Eders Kongl. Mayt täcktes allernådigst under d 24 octobr. sidstl. förordna, det landzhöfdingarne och andre ämbets män, enär de finna sig föranlåtne, at låta afgå förfrågningar och betänckiande till någre av Eders Kongl. Mayts Collegier, och däruti någon enskylts rätt är inbegrepen, först skola inhämta dess förklaring, som det angå kan, och ingalunda får afgifwa deras berättelse innan de meddelt sin skriftelige resolution huru målet är ansedt emellan Cronan och den private, hwilcket jämwäl bör i acht tagas enär Eders Kongl. Mayt Nådigst täckes, wederbörandernes underdånige betänkiande infordra, som rör någon annans eller fleres rätt, skall låta mig till underdånigste efterlefnad lända, jämte framhärdande till min dödzstund
Stormächtigste allernådigste Konungs Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Willmanstrand d 20 Decembr: 1727.


Till Innehåll 1727

Frisenheim till Ulrika Eleonora den 31 december 1727. Riksarkivet - Kungliga arkiv. Svenska drottningar. 1500-talet - Josefine. RA/710004. K233.


Stormäcktigste Allernådigste Dråtning
Ibland andre Lycksaligheter böra Eders Kongl: Majts trogne undersåtare icke skatta för den ringaste, at den Alderhögste Guden till deras fröyd och hugnad, täckts uppehålla Eders Kongl: Majt det nu framledne Året wid all Kongl. Lycksalighet, hwilcken Kongl. Sällhet och wälgång jag i diupaste underdånighet önskar, med detta nu ingående Nya Året, sig mångfalldigt måtte föröka och förnya, på det hos mig tillijka med andre Eders Kongl. Majts trogne undersåtare, en trogen och innerlig fägnad deröfwer må warda fördubblad, och jag med underdånig wördnat till min dödzstund få framhärda

Stormäcktigste Allernådigste Dråtning Eders Kongl. Majts Aldra underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: H: Frisenheim
Willmanstrand d: 31 Decembr. 1727


Till Innehåll 1727