Breven från 1732

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna år 1732. En del av dem har Frisenheim skrivit, andra är adresserade till honom, medan en tredje kategori har andra upphovsmän och adressater men ändå berör Frisenheims liv och verksamhet. Ytterligare en variant är handlingar som har med Frisenheim att göra.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.

 

INNEHÅLL Brev 1732

 

21/2 Frisenheim till statssekreterare

14/3 Frisenheim till Fredrik I

28/3 Frisenheim till Fredrik I

15/4 Frisenheim till Fredrik I

20/5 Frisenheim till Fredrik I

22/5 Frisenheim till Fredrik I

22/5 Frisenheim till Fredrik I

17/6 Frisenheim till Fredrik I

22/7 Frisenheim till Fredrik I

24/7 Frisenheim till Fredrik I

29/7 Frisenheim till Fredrik I

31/7 Frisenheim till Fredrik I

25/8 Frisenheim till Fredrik I

25/8 Frisenheim till Fredrik I

26/10 Frisenheim till Fredrik I

29/10 Frisenheim till Fredrik I

25/11 Frisenheim till Fredrik I

16/12 Frisenheim till Fredrik I

 

Frisenheim till icke namngiven statssekretare den 21 februari 1732. Riksarkivet.


Högwälborne Hr Baron och Statz Secreterare
Under d. 12. Maji förledit år månde till Hans Kongl. Mayt jag insända min, tillijka med det Venerandi Consistorii underdånige berättelse, angående Pyttis sten kyrckias boofällighet, med lijka underdånig anhållan, om Nådig understöd igenom Collect till samma kyrckias reparation; Sedermera har wid den nu skiedde Episcopaliske visitationen befunnitz denne kyrckia ännu mera blifwit bofällig, i det samma mäst öfwer alt skall rämnat, så at befara är, at samma, där den i tid icke blifwer förbättard, torde aldeles undergå och nedfalla som hoosgående afskrift med mera utwijsar; Och emedan församlingen allenast består utaf 150. hemman, som denne ansenlige härwid erfordrade omkåstnad icke mächtar bijbringa, samt jag icke widare understår mig, at härom göra underdånig påminnelse hoos Hans Mayt; så är min hörsamma anmodan, Hr Baron och Statz Secreteraren benägit tächtes detta ärende widare föredraga, så at därå Nådigt swar kunde följa, och denne församling med en Collect öfwer hela Rijket hugnas, i anseende till den ansenlige omkåstnad, som wid dess kyrckias reparerande oumgängeligen erfordras; förblifwandes stedze
Högwälborne Hr Baron och Statz Secreterarens Hörsammaste Tiänare
J: H: Frisenheim
Friedrichshamn d. 21. febr. 1732


 

Prästernas i Pyttis bref till Frisenheim den 27 januari 1732.


Högwälborne H. Baron och Landzhöfdinge
Wid det tillfälle Visitatio Episcopolis å denne dag skiedde här wid Pyttis församling föredrog församlingen med besynnerlig klagan sin härliga steenkyrckios uti råkade boofällighet, i ty han på åtskillige mäst öfwer hela kyrckian kommit at rämna, och befahras, ther han i tid icke blefwo botad och reparerad, så falla hwalfwen inn och gaflerne gofwo sig, tör hända ifrån hwarannan och hwälfwa öfwer ända; I anseende hwartill församlingens lemmarne som äro 150. hemman till antahlet, och therhoos mycket utarmade och fattige, äro mycket bekymrade och therhoos wälomtänckte, at gripa sig ann, och i tid förekomma then befahrade olägenheten och anseenlige boofälligheten wed theras kyrckia, men som händerne äro för them bundne, i mangel af nödige medel; så understå de sig eij heller biuda till at gripa ann en så ansenlig reparation, utan så wida de för någon tid tillbaka insinuerat sin underdåniga ansökning om hielp och nådige understöd som in aprilli nästl. år af Consistorio, XXXX Häradzrättens laga undersökningz protocoll om boofälligheten och Consistorii underdånige föreskrift till Högwälborne H. Baron och Landzhöfdingens gunst benägen befordran och äfwen underdånige föreställning recommenderades; ty afwachta de därå ett nådigt utslag, men thes förinnan ödmiukeligen anhålla, Högwälborne H. Baron och Landzhöfdingen tächtes höggunstigst å wederhörig hög ort giöra en tienl. påminnelse härom, och therhoos så begå och bearbeta, at them i Nåder en Collect öfwer hela Rijket till understöd bewiljas kunde, hwartill H. Mayts Nådige resol. uppå prästerskapetz wed näst framfarne Rijksdag ingifne allmänne beswär uti dess 5. §: anledning gifwer, så wida reparation till utseendet är anseenligit, och kan med mindre icke befordras till bewärckställighet, utan måtte ofelbart luta till undergång. denne församlingens angelägenhet recommenderes hörsamst hoos Högwälborne H. Baron och Landzhöfdingen, till ett höggunstigt behiertande och behielpsamhet, med wördsamste framhärdan
Högwälborne H. Baron och Landzhöfdingens Hörsamste tienare Jo: Gezelius Georg Helsingius Martin Helsingius
Pyttis Pastorat d. 27. Januari 1732.


Till Innehåll 1732

Frisenheim till Fredrik I den 14 mars 1732, Riksarkivet


[Mottagarens notering]
ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Hwad Eders Kongl. Mayt genom dess Allernådigste af d. 28. sidstl. Januarii, lijka Nådigst tächts mig anbefalla, at utaf det här i Landz Cancelliet och Landz Contoiret befindtelige gamla och obrukelige papperet låta affölja så mycket som till papper Granaters förfärdigande för de i detta mig Nådigst anförtrodde Höfdingedömme warande indelte regimenter till fot, kan wara af nöden, efter som för medlens knaphet skull, till slijkt behof XXXXX eij något kan bestås; det skall underdånigst blifwa efterkommit, så snart wederbörande Chefer af regementerne sådant wederbörligen requirera, som jag härigenom underdånigst eij obemält låta bordt, jämte framhärdande till min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Friedrichshamn d. 14. Martii. 1732.


Till Innehåll 1732

Frisenheim till Fredrik I den 28 mars 1732. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan i underdånigste följe af Eders Kongl. Mayts till mig ankomne Allernådigste rescript af d. 25. octobr. förledit år, jag månde lämna ryska General Majoren och då warande Öfwer Commendanten i Wiborg, Schuvaloff, det swar, at ehuruwäl å ryska sidan tillbiudes at utlefwerera swänska undersåtarne Johan Flundt och dess hustru Chatarina Andersdåtter, hwilcka warit krigz fångar, och år 1724. på andra sidan om Wiborg mördat en snickare och lavett makare, Mathias Seglin kallat, jämte dess hustru och twenne barn, hwllcka äfwen warit krigz fångar; så lärer doch bäst wara, at som de giärningen på rysk grund och Territorium begått, de och därstädes behörigen warda och straffade, som gemenligen hoos andre machter i acht tages; har General Lieutenanten de Coulon, som nyligen blifwit till öfwercommendant uti Wiborg förordnat i Schuvaloffs ställe, hwilcken sidstnämbde berättas wara därifrån till Archangell transporterat; genom bref till mig af d. 20. hujus förständigat, at åfwannämbde Delinquenter blifwit på Hennes Ryska Keyserle Mayts befallning d. 9 i denna månad i Wiborg aflifwade och halshuggne, som Eders Kongl. Maytt af underdånigst bilagde på swänska öfwersatte bref allernådigst täckes inhämta,
äljest har jag underdånigst eij obemält låta bordt, det General Lieutenanten och öfwercommendanten de Coulon wid samma tillfälle notificerat mig om det honom i Wiborg updragne Öfwer Commendant uti Schuvaloffs ställe, med bifogat önskan, at kunna de härwid gräntzen förefallande ärender med mig uti en förtrolig enighet och wänskap således afgöra, at den emellan Ryssland och Swerige slutne fredz tractaten må blifwa befästat; hwar emot jag åter lämnat honom det swar, som wederbör, och kan till en god Harmonies och Naborlig wänskaps biibehållande tiäna; framhärdandes jag med underdånigste wördnat till min lefnadz sluut
Stormächhtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Friedrichshamn d. 28. Martii 1732.Överkommendant De Coulons brev till Frisenheim 20/3 1732.


Högwälborne och Högachtadt H. Baron och Landzhöfdinge
Alldenstund uppå Hennes Keyserliga Mayts min Allernådigste Herrinnans befallning igenom administrerande Senaten swänska undersåtaren Johan Flundt och dess hustru Catharina, hwilcka siälfwa tillstådt och giordt sig skyldige till mordet på swänska undersåtare, efter det som af Justitie Collegio till Wiborg ankommit, som sedan Högwälborne Herren är wid handen gifwit, en sådan deras mord till Execution befordras skulle.
Och som detta Högwälborne Herren är notiferat, samt igenom skrifwelse swar erhållit det Högwälborne Herren sin allernådigste sin allernådigste Konungz befallning erhållit, det ehuruwäl desse mördare i från ryska sidan will utgifwas; doch som de ett sådant mord på ryska sidan och territorium begått, de altdärföre efter bråttet här afstraffas måtte; fördenskull och på Hennes Keyserliga Mayts befallning äre bemte fångar Johan Flundt och dess hustru Catharina innewarande 9. Martii i Wiborg aflifwade och halshugne, I öfrigt förblife
Högwälborne och Högachtad H. Baron och Landzhöfdingens Hörsammaste Tienare
De Coulon
Wijborg d. 20. Martii 1732.


Till Innehåll 1732

Frisenheim till Fredrik I den 15 april 1732. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Hwad Eders Kongl. Mayt genom dess allernådigste af d. 16. nästwekne Martii lijka Nådigst har tächts i anledning af Rijksens ständers underdånige Memorial af d. 17. Junii 1731. förordna, det till Siö Statens inquarterings betalande, en wiss afgift skall af alle siöfarande på de ifrån utrijkes orter kommande fartyg, de ware sig inhämska eller främmande, erläggas allena wid inkomsten till den ort, där låssningen skier, det har i underdånigste följe där af jag förständigat Magistraten här i Friedrichshamn, med antydan, at icke allenast Eders Kongl. Mayts i så måtto giorde allernådigste förordning wederbörligen publicera låta, utan och upbörden igenom stadens tolagz Betiente infordra, och de således inflytande medlen till Eders Kongl. Mayts och Rijksens Ammiralitets Collegio disposition uti tolagz Cassan oförryckeligt hålla, som Eders Kongl. Mayt jag underdånigst icke bordt obemmält låta, med framhärdande till min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Friedrichshamn dn 15. Aprill 1732.


Till Innehåll 1732

Frisenheim till Fredrik I den 20 maj 1732. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Hwad Eders Kongl. Mayt genom dess allernådigste af d. 27. sidstl. Martii, som i dag mig till underdånig handa kom, allernådigst har tächts mig anbefalla, at hädan efter foga den anstalt, at de publicationer som i swänska och finska församlingar komma at skie, blifwa uppå begge språken utfärdade, och af Magistraterne eller Crono Fogdarne församlingarne i XXXX tillhanda sända, som de där kommit af förkunnas; det skall i underdånighet således blifwa fullgiordt och efterleft, Som jag med underdånigste wördnat till min lefnadz slut framhärdar
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Friedrichshamn d. 20. Maii 1732.


Till Innehåll 1732

Frisenheim till Fredrik I den 22 maj 1732. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Således som Eders Kongl. Mayts uppå Rijksens ständers under d. 17. Junii nästledit år giorde underdånige förestälning, genom allernådigst skrifwelse till mig af d. 20. sidstl. Januari lijka Nådigst har tächts förordna, det Häradz höfdingarne och Crono Betienterne böra wid skattläggningar och flere Oeconomiske förrättningar, bruka samma trohet, warsamhet och accuratesse som wid Justitia mål, samt at det på skatteläggningmännernes egen omkåstnad ankomma bör, om någon inkommande skattläggning skulle befinnas så ofullkomlig, at den i orten å nyo måste förrättas och omgöras; har jag, till underdånigste följe däraf, sådant till de i detta mig Nådigst anförtrodde Höfdingedöme warande Crono Betienters underdånige efterrättelse dem behörigen antydt, som jag härigenom underdånigst ej obemält låta bordt, jämte framhärdande til mit lijfs slut,
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Maytts Aller Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Friedrichshamn d. 22. Maii 1732.


Till Innehåll 1732

Frisenheim till Fredrik I den 22 maj 1732. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Stockholm i RådC d 30 Aug: 1732. ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Huruledes Eders Kongl. Mayt i Nåder har tächts approbera och gilla de af Fältmarskalken Högwälborne Baron Stackelberg till Eders Kongl. Mayts och Rijksens Krigz Collegium insände förslagen uppå de Medel, som erfordras, icke allenast till Tafwastehuus slåttz apterande till rymligare Magazins huus, så at de där, och uti twenne innom ringmuren stående trä bodor, enär de blifwa flyttade på en tårrare plan innom samma ringmur, kan uplägga det fast stälte Magazins förrådz quantum af 16500. tunnor; utan och till nödige hwalfs inrättan och uplagande till krut hwalf, och tillräckelige rum för fält Artillerie wagnarne, jämte stycken och förställare med mera tillbehör; jämwäl till en Baraque af trä för öfwer och under Officerarne och handtwärckarne af Artilleriet, jämte en annan för de gemene, samt ett Artillerie handtwärcks huus, och den gamla smidjans flyttande, såsom och Commendantz huusetz reparerande, hwilcka alle omkostnader XXXX efter de däröfwer uprättade förslagen bestiga in alles till 3001. daler 27 öre 12 penningar Smt; det XXX utur Eders Kongl. Mayts Allernådigste ad d. XXX Noubr. förledit år jag underdånigst intagit ; Och som Eders Kongl. Mayt i Nåder för gått funnit, at hwad som felar uti det af Rijksens ständer faststälte Magazins förrådz quantum i Tafwastehuus, skall ifrån Friedrichshamn och Willmanstrand dit transporteras, så wähl som fält Artilleriet med därtill hörige Ammunitions sorter och Betiente, så at här i Friedrichshamn och Willmanstrand allenast qwarlemnas hwad efter wärckens beskaffenhet uti desse orter nödwändigt behöfwes, till hwilcken ända Eders Kongl. Mayt allernådigst tächts anbefalla mig, at tillijka med Fältmarskalken Baron Stackelberg correspondera och sörja för wärckställigheten af desse inrättningar, samt rummens apterande för hela Magazins quantum af 16500. tunnor spanmål, hwilcken omkostnadz betalning, skall af XXX Eders Kongl. Mayts allernådigste förordnande tagas af de därtill de förra åren anslagne medel; så har Eders Kongl. Mayt jag underdånigst eij obemält låta bordt, at sedan förledne wintras blefwo anskaffade nödige Materialer till åfwanomtalte reparationer och bygnnader; har Högwälborne Baron och Fältmarskalken Stackelberg, fast han hel wintern warit och ännu är med siukdom beswårad, lijkwäl giordt den anstalt, at fortifications Capitainen Johan Gustav Ammondt skulle förfoga sig till Tafwastehuus, dit han ock allaredan sig begifwit, at låta aptera Magazins rummen, och jämwäl de öfrige reparationer och bygnader efter förslagernes innehåld i stånd sättia, till hwilcken ända jag och låtit utur fortifications Cassan till honom utbetala de därtill erfordrade medel, så sedan så wäl det ena som det andra hwad Eders Kongl. Mayt härutinnan allernådigst har tächts anbefalla, skall till behörig wärckställighet underdånigst befordras; imedlertid har jag till en begynnelse låtit förledne wintras härifrån, neml. Friedrichshamn Magazin, afsända till Tafwastehuus 830. tunnor råg, utom hwilcka 245. tunnor blifwit där inlefwererade igenom en och annan som där i neigden haft spanmål, och i dess ställe åter så många tunnor utur Magazinet härstädes uttagit, hwarmedelst skiutz bekostnaden blifwit bespard, samt min mått eviterat, och giör således hela transporten till sammans 1075. tunnor, emedan då ingen större afsänding kunde skie, i anseende därtill at straxt därpå inföll ett starckt urwäder, som jämwäl mäst hela wintern Cintinuerade, hwarigenom wägarne blefwo obanade, och allmogens drächter utmatte, samt således oduglige, at då widare brukas till sådane kiörslor; hwartill kom, det tillräckelige apterade Magazins rum till hela det fast stälte spanmåls quantumets upläggiande i Tafwastehuus icke woro at tillgå, utan enär de nu i år warda fullkomligen apterade, kan det som därstädes ännu felar uti förrådet af 16500. tunnor näst kommande winter och framdeles dit transporteras, Nu som därwid hwarjehanda swårigheter möta, såsom i synnerhet af minmått[?], som jämwäl blef på den förledne wintras giorde transporten till in emot 30. tunnor, oachtad man därwid brukade den försivhtighet, at Länsmännerne ifrån hwarje sochn woro förordnade, at under wägen hafwa inseende öfwer fohrorne; hwarwid äfwen åskillige swårigheter sig tilldraga wid skiutzens upbådande på många ställen, där den bör ambytas, i det under en så lång wäg sällan kan träffa in, at skiutz bönderne på utsattan dag kunna på ombytes ställen möta hwarannan emedan de, som härifrån afgå med fohror kunna för infallande urwäder längre ute blifwa, och de till aflösning ihopamlade således imedlertid sig distrahera, då spanmålen följachteligen måste under wägen opläggas, till dess ny skiutz åter kan blifwa opbådat; hwartill kommer, skiutz omkostnaden wid denne transport; så torde, enär den högste täckes wälsigna landet med ymnig års wäxt, den utwäg kunna finnas, at Tafwastehuus Magazin på åfwanomtalte sätt, igenom lefwerantzen därstädes, och andre dylike ombyten, skulle utom någon bekostnad wid transporten få dess fyllnad af det faststälte förrådz quantum, då jag i sådan händelse underdånigst eij underlåta skall, att Eders Kongl. Mayts Allernådigste gåttfinnande lijka underdånigst hemställa, hwad som till Eders Kongl. Mayts och Rijkets nytta wid dett tillfället kan lända, framhärdandes jag med underdånigste wördnat till min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aller Underdånigste Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Friedrichshamn d. 22 Maii 1732.


Till Innehåll 1732

Frisenheim till Fredrik I den 17 juni 1732. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Upläsit i Rådet d. 19. Julii 1732 och lägges ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt har genom dess Allernådigste af d. 16. nästwekne Maii i Nåder tächts bijfalla min giorde underdånige föreställning om nödwändigheten af ett Apotheks inrättande här i Friedrichshamns stad, så wäl för Inwånarne, uti denne Eders Kongl. Mayts Province, som de här liggiande 3ne Guarnizoner; hwarjämte Eders Kongl Mayt allernådigst har tächts samtyckia, at den Apothekare, hwilcken härstädes sig nedsätter och ett Apotheque inrättar, må i ett för alt årligen åtniuta ett hundrade dahlr Smt Tullfrijhet på Medicinalier genom decortation[?] i Stora Siötullen, efter detta mig Nådigst anförtrodde Kymmenegårdz lähn nu mera är långt mindre, än Wiborgs lähn för detta warit, och således eij kan fordra så stor Consumtion af Medicinalier, hwaräst Apothecaren XXX wederbörandes till Eders Kongl. Mayt ingifne underdånige berättelse skall tillförene haft 200. d. Smt Tullfrijhet, samt dess utom fått tullfritt införskrifwa ett fat franskt XXXwijn.
Nu ehuruwäl utaf detta Eders Kongl. Mayts Kymmenegårdz lähn något öfwer 2ne härader kom igenom gräntze skillnaden at förblifwa å ryska sidan; så blef doch Carelens Nårra fögderie, som tillförene lydde under Narvsta Gouvernamentet, och swarar nästan emot den bortmiste tracten, detta lähn underlagt, men icke desto mindre kan den Apothekare, som här i Friedrichshamn sig nedsätter och ett Apotheque inrättar, i underdånighet åthnöija sig med den honom Nådigst bestådde Tullfrijheten af 100. d. Smt, som honom och andre wederbörande till deras underdånige efterrättelse skall blifwa dem förständigat, men jag framhärdar med underdånigste wördnat till mitt lijfs slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Friedrichshamn d. 17. Junii 1732.


Till Innehåll 1732

Frisenheim till Fredrik I den 22 juli 1732. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Upläst i Rådet d. 21. aug. 1732 och bifallits.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan Inwånarne uti Nyen skantz som nu af ryssarne kallas Pettersborg, i början af framflutne krigztid befarade fiendens infall, som sedan och straxt derpå skiedde, månde de förut låta sig angelägne wara at ställa kyrckio skrudarne uti säkerhet; och som jag den tiden war icke allenast en ibland samma stadz tyska församlingz lemmar, utan och dess föreståndare, så månde jag med egen bekåstnad undan fienden salvera bemälte kyrckias skrud och klåckor, de där woro tre till antalet, af hwilcka jag den största något tillförene till kyrckan sielf förärt; desse 3ne klåckor öfwersände jag ifrån Nyen först till Helsingforss och sedan widare till Stockholm, enär fienden begynte at bemächtiga sig Finland, ifrån hwilcken tid alt hit intills jag betalt hyran för de rum, hwaräst desse kläder stått. Nu som Friedrichshamns kyrckia hwilcken för de staden allernådigst förundte byggningz medel så wida blifwit i perfection bracht at den förleden wintras behörigen blef inwigd, hawruti sedan gudztienst är hållen, återståendes allenast klåckor och kyrckioskruden, med hwad eliest till kyrckians prydnad hörer; så har hoos Eders Kongl. Mayt jag underdånigst anhålla skolat, det Eders Kongl. Mayt af Kongl. Nåd och mildhet allernådigst tächtes samtyckia, at åfwanberörde Nyenska kyrckioskrud, hwad som ännu kan wara dugeligit och icke förruttnat, jemte dess egne klåckor, hwilcka jag således som underdånigst anfördt är, med egen bekåstnad undan fiende salverat, kunde fås ifrån Stockholm afhämtas, at wid bemälte Friedrichshamns kyrckia förblifwa, särdeles som jag är förwissad därom, at ifrån ryska sidan ingen påtalan å samma klåckor kan giöras, i anseende därtill, at ryssarne under framflutne krigztid härifrån Finland och de mästa församlingar klåckorne till Ryssland bårtfördt, de där borde sammaledes återställas, så framt ryssarne wille Nyenska klåckor återfordra.
Dess utom finnes jämwähl fyra stycken klåckor i Stockholm, 2ne större och 2ne mindre, hwilcka fordom warit swänska kyrckian i Nyen tillhörige och äfwen blifwit på samma sätt som åfwanomtalte tyska kyrckians klåckor undan fienden salverade och hoos då warande klåckgiutare änckian, som sedermera trädt i gifte med handelsmannen Reinhardt Pinkardt, nedsatta, ibland hwilcka en af de större Hans Kongl. Maytt glorwyrdigst i åminnelse Konung Carl den XI skall år 1676 i nåder skänkt till bemälte swänske kyrckia; Och som Eders Kongl. Maytt uppå min giorde underdånigste föreställning under d. 26. Octobr. år 1724 allernådigst tächtes samtyckia at 2ne ifrån Sordawalla stad, som igenom gräntze skillnaden ryska Cronan tillföll, hit till orten salverade och i jorden nedgräfne klåckor, skulle till denna Wilmanstrands kyrckia nyttias, hwilcka emedan de icke woro af synnerlig storleck, och sedermera wid ringningen blefwo bräckte, äro till en klåcka omgutne, och denne kyrckia således icke äger mer än den samma, så hemställer Eders Kongl. Maytts allernådigste gådtfinnande jag underdånigst, om icke Eders Kongl. Maytt allernådigst tächtes tillåta at åfwanberörde fyra klåckor Nyenska swenska kyrckian tillförene tillhöriga, som man med särdeles omsorg och egen bekåstnad undan fienden salverat, äfwen kunde fås ifrån Stockholm afhämtas, och 2ne däraf till Wilmanstrands kyrckia till den förra allernådigst förunnas, och den 4de till rådstugan i Friedrichshamn at nyttias och brukas, emedan eij heller någon påtalan å dem ifrån ryska sidan kan blifwa giord. Om Eders Kongl. Maytts mildaste Nåd och allernådigste bifall här till, giör jag mig underdånigst förtröstad, som med underdånigste wördnad till min sidsta stund framhärdar
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maytts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Wilmanstrand d. 22. Julii 1732.


Till Innehåll 1732

Frisenheim till Fredrik I den 24 juli 1732. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Kongl. Mayt wil härmed i nåder hafwa detta remitterat til dess och Riksens Ammiralitets, Cantzlie, Kammar och Commercie Collegiers underdånigste utlåtande. Stockholm i RådCammaren d 14 Augusti 1732.
På Nådigste befalning
J. J. Pfeiff

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Till underdånigste följe af Eders Kongl. Mayts Allernådigste befallning af d. 7. Septbr. år 1730. har jag wäl giordt den anstalt, at i stället för den år 1723. på Aspöö eller Kapsari utan för inlåppet till Friedrichshamn af sten och jord allenast till 18. fots högd upsatte Båken skulle en ny till 24. à 30. fots högd af allmogen där i neigden opsättias, antingen af sten, eller furutimber, om det med sten sig icke skulle beqwämligen giöra låta; men som derwid den swårighet mött, at der i neigden så som uti öppne hafssiön, ingen annan allmoge finnas, än de som beboo Aspöö, Kuorsalö och Kutsalö hafshålmar, hwilcka därå warande åboer till största delen äro lotzar och således för lotz uppassningens skull eij kunna här wid handen läggia, särdeles som man giordt sig underrättad, at denne Båk med sten sig där beqwämligen eij giöra låter, utan måste af furutimber opbyggias, som på bemälte hållmar eij skall wara att tillgå, utan måste 4. à 5. mijl wägs därifrån fällas och dit ledas; så har samma Båk ännu eij kunnat upsättias, i synnerhet som det utom någon anseenlig bekåstnad eij kan åstadkommas, och inga medell därtill anslagne blifwit, utan har jag fördenskull, och på det ett så angelägit wärck måtte blifwa befordrat, under mitt warande i Friedrichshamn låtit upkalla det handlande Bårgerskapet, och dem förestält, om icke de för den nytta de hafwa at en renn seglation, och till förekommande af den skada dem igenom en osäker siö fahrt kan hända, wille sielfwa påkåsta det som till en sådan Båks upbyyggiande erfordras, då bemälte handlande yttrade sig, at så wida alle siöfarandes förmån, som denne orten passera, här under beroor, och således följachtligen till det allmänna bästa länder, så kunna desse få handlande därstädes som äga egne skiep, sådant allena ej påkåsta, särdeles som nödwändigheten skall fordra, at en annan, utom denne Båken bör upsättias på en gent emot Aspö warande klippa eller hållme, då de siöfarande så mycket bättre skola kunna skönja inlåppet, och således undgå många farligheter, som de eljest äro underkastade, enär de om rätta inlåppet icke äro förwissade, samt fördenskull tillika med Magistraten hemstälte, at emedan packhuset är räcknat ibland publique byggningar, och samma har en gemenskap med seglationen, om icke då desse twenne båkar, hwarigenom seglationen och stadszens upkomst befordras, kunde för de staden förundte byggningz medel omläggias; Och som denne Magistratens och Bårgerskapets föreställning oförgripeligen ej tyckes wara obillig; så hemställer Eders Kongl. Mayts allernådigste gåttfinnande jag underdånigst, om icke Eders Kongl Mayt Nådigst täckes samtyckia och denne bekåstnad må tagas utaf åfwanbemälte Byggningz medel; warandes emedlertid behörig anstalt giordt om de till åfta omtalte Båkars opbyggiande erfordrade material och at de sedan under Lotz Inspectoren Controleuren Heidenstrauchs inseende komma at upbyggias, underställandes därjemte Eders Kongl. Mayts allernådigste ompröfwande underdånigst, huruwida, i anseende därtill, at och andre än de staden tillhörige skiepp kunna at passera detta inlåpp, Eders Kongl. Mayt nådigst skulle för gådt finna, det af alle sådane dit inlöpande skiepp och fartyg någon wiss afgift må upbäras till desse båkars underhållande i framtiden; afwachtandes Eders Kongl. Mayts allernådigste swar härutöfwer jag underdånigst med lika framhärdan till min lefnadz sluut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste, Trooplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 24. Julii 1732.


Till Innehåll 1732

Frisenheim till Fredrik I den 29 juli 1732. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Hwad Eders Kongl. Mayt genom dess allernådigste af d. 13. nästwekne Junii lika Nådigst har tächts stadga och förordna, huru med förrådz Cassa afgiften wid Båtzmanshållet förhållas skall, på hwad sätt sådane medel skola beräknas och upbäras, samt redo och räkning därföre giöras; det har jag till at i förstone inhämta behörig underrättelse ifrån Landz Contoiret om Båtzmanshållet här i länet, deraf gifwit landz Cammereraren behörig del, som medelst dess till mig ingifne och underdånigst närgående Memorial gifwit wid handen, at Båtmanz rotorne i Wiborgs lähn ifrån forne tider icke praesterat någre karlar utan i underdånigste följe af Kongl. Mayts Nådigste bref af d. 14. Martii 1681. därföre warit förskonte, samt i dess ställe en wiss penninge afgift erlagt, som ock sedan fredz slutet skiedt och förhållitz med de få Båtzmans rotor, som i Kymmene Härad allenast befinnes på utöijar eller hafshållmarne i Weckelax och Kymmene sochnar, hwilcka medel Eders Kongl. Mayts Statz Contoir hit intills disponerat; Och som de få båtzmans rotor här i länet således årligen utgöra en wiss penninge ränta, i stället för det de eljest skulle praestera karlar; så underställes Eders Kongl. Mayts allernådigste gåttfinnande underdånigst, huru i så beskaffade omständigheter med förrådzCassa afgiften härstädes bör förhållas, framhärdandes jag med underdånigste wördnad till min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand dn 29. Julii 1732.


Till Innehåll 1732

Frisenheim till Fredrik I den 31 juli 1732. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Hwad Eders Kongl. Mayt, utom det 40. § i regeringsformen utsätter, hururledes förslagen till de ledige tiänster och Beställningar böra wara inrättade, med mera, under d. 26. nästwekne junii allernådigst har tächts stadga och förordna, hwad wid förefallande vacancer hädan efter i acht tagas bör; det skall jag mig till underdånigste efterrättelse ställa, och sådant Eders Kongl. Mayt härigenom underdånigst eij obemält låta bordt, med framhärdande till min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 31. Julii 1732


Till Innehåll 1732

Frisenheim till Fredrik I den 25 augusti 1732. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
lägges ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Hwad Eders Kongl. Mayt genom dess allernådigste af d. 7. nästwekne Augusti i nåder har tächts mig anbefalla, at meddela secreteraren Bruncrona, som till Hans Mayt Konung Stanislai subsidiers emottagan- och utremitterande befullmächtigad är, wederbörlig handrächning till de på detta läns Ränterie samma subsidier anordnade 8721. daler 22 öre 14 penningar Smt indragande till Stockholm; det är så wida i underdånighet wärckstält, at 5313: daler 30 öre 11 penningar Smt blifwit, i afräckning på denne summa, genom wäxel till bemte secreterare remitterade, så snart anordningen på hela summan hijt anlände, warandes de öfrige 3407: daler 24 öre 3 penningar Smt jämwäl i beredskap, at af bemte secreterare commenderas, eller och till honom härifrån öfwergiöras, så snart wäxlar därtill kunna ärhållas. Framhärdandes jag med underdånigste wördnad till min lefnadz slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste, Trooplichtigste Tiänare och Undersåte
Willmanstrand d. 20. Septbr 1732.

J: H: Frisenheim / Carl Printz


Till Innehåll 1732

Frisenheim till Fredrik I den 25 augusti 1732. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan Eders Kongl. Mayt till de utur Saltzburg fördrefne fattige undersåtares af Evangeliska Religionen undsättning i deras nöd i nåder för godt funnit, at icke allenast genom en utfärdad nådig publication utskrifwa en allmän Collect öfwer hela Rijket, utan och at i nåder tillåta det igenom stamböcker i städerne, men i synnerhet i de större och stapelstäderne till desse förtryckte Evangeliskas så mycket tillräckeligen understöd medel må samlas; har Eders Kongl. Mayt medelst dess allernådigste af d. XX sistl Maji, som d. 30 nästwekne mig till underdånigste handa kom, lijka nådigst tächts anbefalla mig, at icke allenast correspondera med venerando Consistorio här i länet om tijden till Collectens pålysande, och at draga försårg om medlens richtiga insamlande, utan och at öfwerläggia med Magistraterne i städerne, huru och på hwad sätt desse stamböcker beqwämligast må kunna utgå, samt det jag sedan måtte draga försårg, at de influtne medlen fordersamt måge uti Landtränterijet insättias och wederbörandes attest och quittence därpå till Eders Kongl. Mayts och Rijksens Cancellie Collegium insändas. Till underdånigste föllje häraf, är, efter förut plägad correspondence med det venerando Consistorio i Borgo, tijden till denne Collectens pålysande, utsatt till d.1. nästkommande Septembr: i de församlingar dijt åfwanhögbemte Eders Kongl. Mayts nådige publication så tijdigt hinna kan, at den söndagen föruut kan blifwa af predikostolen uppläsen, men å de aflägnare Orter, som till besagde dag eij hinna få part däraf, är den anstalt giord, at medlen insamlas på nästa sön- eller heligdag, sedan merhögstbemte publication 8: dagar förut blifwiit uppläsen; skolandes jag det, som härutinnan än återstår, således till sin wärckställighet befordra, som jag med underdånigste wördnat till min sista stund framhärdar
Stormächtigste Allernådigste Konung, Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 25. Aug 1732.


Till Innehåll 1732

Frisenheim till Fredrik I den 26 oktober 1732. Riksarkivet.


Mottagarens noteringar:
Kongl. Mayt remitterar i Nåder detta till dess och Riksens Krigz Collegium, att häröfwer inkomma med dess utlåtelse, Stockholm i RådCammaren d 23 Novemb
Uppå Nådigste befallning
C V Carlson

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Huruledes Rusthållarne wid Carelska Dragoune Regimentet hafwa, ibland andre Beswär wid nästledne Rijksdag giordt den underdånige ansökning, at deras swentienare [ryttarlärling] eij må bestås mer än 6. dr Smt i årlig löhn, men General Adjutanten och Öfwerste Lieutenanten Marcks won Wurtenberg däremot giordt den föreställning, at Rusthållarne på Regimentz mötet d. 15. Septembr. 1727 i det då projecterade senare Contractet om Rusttiensten, hafwa förskrifwit sig at gifwa Ryttaren 12 daler Smt årlig löhn, och huru de uti deras år 1727 under Eders Kongl. Mayts och Rijksens Krigs Collegii befordran till Eders Kongl. Mayts insände underdånigste Supplique å nyo utfäst sig, at om de allenast för gräntz wachten kunde niuta förskoning, wille de uti allt det öfrige, som contrakerat är, icke föreslå någon ändring, hwarföre han å Dragounernes wägnar, underdånigst anhållit, at det må förblifwa wid Contractet, särdeles som i annor händelse at befara är, det Rusthållarne sedan hafwa så mycket swårare at wid vacancer öfwerkomma karlar. Det har utur Eders Kongl. Mayts allernådigste af d. 2. Martii innewarande år jag icke mindre underdånigst intagit, än huru Eders Kongl. Mayt i Nåder för gått funnit, at Rusthållarne eij måge påbördas större lön än uti 1680. års Kongl. förordning om Rusttiensterne i Finland stadgat är, nembln at en swentienares lön beräcknas i fredztijder till 6: daler Smt, men i fall Rusthållarne af god willja samt enhälligt och frijwilligt samtycka och bijträda, och i anseende till de omständigheter som General Adjutanten anfördt, nembln at ju sämbre wilckohr Ryttarne bestås, ju swårare hafwa Rusthållarne efter manskap, skulle hålla för rådeligit och nyttigt at bewillja Ryttaren något mer, så har Eders Kongl. Mayt nådigst täckts förklara, at sådant står uti deras frijhet, samt fördenskull lijka nådigst täckts anbefalla mig, at tillijka med Öfwerste lieutenanten Marcks von Wurtenberg höra Rusthållarne och deras enhällige utlåtelse och wisse öfwerens kommande däröfwer inhämpta, som sedan uti Contractet till oryggelig efterlefnad kan blifwa infördt.
Till underdånigste föllje hwaraf, och på det Eders Kongl. Mayts Nådigste Willja och Befallning härutinnan skulle med så mycket större eftertryck i underdånighet blifwa fullfölgt, har jag, efter förut plägad correspondence med Öfwerste lieutenanten Marcks von Wurtenberg angde terminen, låtit igenom allmänna publicationer, till d. 12: sistledne Septembr: hijt inkalla samtelige Rusthållare under Regimentet eller sådane deras fullmächtige till hwilcka de kunde hafwa bästa förtroende, at så wäll å sine egne som deras hemmawarande ???bröders wägnar härom öfwerens komma och fastställa, och sedan wisse fullmächtige ifrån hwarje sochn i detta Regimentets District med behöriga fullmachter försedde, till den ändan på besagde tijd sig här infunno, samt af mig och Öfwerste Lieutenanten Marcks von Wurtenberg blef till deras utlåtande och frijwillige öfwerenskommelse lembnat, så XXX detta ährende om deras swentienares aflönande, som hwad de elliest uti deras d. 19. Decembr: 1724 och 15: Septembr: 1727 projecterade och underskrifne Contract, angående Rusttiensten sig förbundit till, inkomm de med ett nytt project därtill af samptle fullmächtigerne behörigen underskrifwit, jämte anhållan at samma deras i så måtto projecterade ytterligare Contract, måtte hoos Eders Kongl. Mayt till nådigste fastställande och deras oryggelige efterlefnad, underdånigst anmälas, hwilcket och till wijdare befordrande, nu med denne Påst till Eders Kongl. Mayts och Rijksens Krigs Collegium insändes; men imedlertijd har jag funnit mig underdånigst förbunden, at lijka underdånigst här hoos bijfoga ett transumt däraf, som utwijsar huru Rusthållarne angående deras swentienares aflönande frijwilligt öfwerens kommit, hwarwid jag underdånigst eij förtijga bordt, at då de det första Contractet d. 19: Dec: 1724. månde projectera och underskrifwa, wore de jämwäl underrättade om 1680. års Krigz förordning, angående Rusttiensterne i Finland, at samma icke tillägger swentienarne mer än 6 daler Smt i årlig löhn, men Rusthållarne doch, så wäl i betrachtan däraf, at soldaterne under de här i länet warande Regimenter, några fördelachtigare förmåner, som och att detta är en gräntzeort, hwarwid hwarjehanda swåra påfölgder tillstöta kunde, samt på det Rusthållarne icke mindre till Eders Kongl. Mayts och Rijksens tienst, än deras Rusthålds wijdare bijbehållande, städse skulle wara med duchtige swentienare försedde, lijka fullt frijwilligt och utan något twång förklarade sig, at i ett för allt??? willja gifwa sine swentienare 12: daler Smt i årlig lön, hwartill de genom deras senare projecterade och i lijka måtto underskrifne Contract d. 15. Septembr: 1727: sig widare förbundit särdeles som wid det förra Carelske Cavallerie Regimentet tillförene warit brukeligit, at swentienerne undfått 6: daler Smt lön, och dess utan warit försedde med tårpställe af Rusthålletz ägor, men de Rusthållare, hwilcka därtill eij tillfälle haft hafwa i dess ställe lemnat sin swentienare huusrum å Rusthållet, samt dess utom nödig låst, som åtskillige gamle Rusthållare, så wäll wid det första, som nu wid det sidsta Contractets uprättande intygade; jämwäl och en stor deel Rusthållare, det de alldrig samtyckt därtill, att någon ansökning wid sidsta Rijksdag skulle giöras om Dragounernes löns förminskande. Framhärdandes jag med underdånigste wördnat till min lefnadz sluut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
Willmanstrand d. 26. Octobr: 1732.

J: H: Frisenheim / Carl Printz


Till Innehåll 1732

Frisenheim till Fredrik I den 29 oktober 1732. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Kongl. Mayt remitterar i Nåder detta till dess och Riksens Krigz Collegii underdånigste utlåtelse. Stockholm i RådCammaren d 19 Decembris 1732.
uppå Nådigste befallning
C. V. Carlson

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl Mayt har genom dess allernådigste af d. 27. Aprill förledit år, lijka Nådigst tächts förständiga, at sedan Eders Kongl. Mayt under d. 1. februarii samma år, månde fältmarskalcken Högwällborne Baron Stakelberg, jämte mig i Nåder tillkänna gifwa, det Eders Kongl. Mayts Nådigste willja wore at det uti Friedrichshamn och här i Willmanstrand warande förrådet af Ammunitions sorter och Krigz redskap tillijka med Magazins spanmålen skulle i anseende till desse orters fortifications wärcks beskafenhet, samt desse nära belägenhet till gräntzen, transporteras till Tawastehus, undantagandes den delen, som efter bemte Wärcks beskaffenhet, nödwändigast kunde pröfwas; skall XXXX fältmarskalk, medelst underdånig skrifwelse af d. 4. därpå fölljande Martii wid handen gifwit, at de uti bemte orter befintelige Ammunitions sorter och Krigs redskap blått äro sådane förnödenheter, som till de där förefallande behof, samt den bestådde Bestyckningen bör till handz wara, samt därhoos i underdånighet förmält, at uti Tawastehus eij finnes någre sådane apterade XXXXX berörde sorters förwarande, som XXX gräntze fästningarne, hwaräst tienlige huus med ansenlig bekåstnad blifwit opbygde, och det ena med det andra, emot all XXXX händelse eller surprise kan XXXXX sin säkerhet och bewakas, om XXX XXX pålijtelig Besättning XXXX warder; Hwarföre och emedan Eders Kongl. Mayt i Nådigst öfwerwägande tächtes at desse wid Friedrichshamn och de XXXX i orten Willmanstrand befintelige provisionelle fästnings wärcken intet äro anlagde at förekomma någon fiendtelig invasion i landet eller en surprise, utan allenast at wårda de handlandes effecter för röfware, har Eders Kongl. Mayt i Nåder för nödigt funnit, at ytterligare allernådigst anbefalla, det jag skulle tillijka med merwällbemte fältmarskalck öfwerläggia huru starck bestyckning och Guarnizon emot slijka röfwarpartier tyckes behöfwas, jämwäll och på den händelsen desse fästningar i anseende till bestyckningen och Guarnizon, ändteligen skulle tyckias böra underhållas i det stånd de nu äre, huruwida XXX de handalndes effecter uti samma orter kunna swara emot den omkåstnad Eders Kongl. Mayt och Rijket underdånigt måste bestå till at underhålla en så ansenlig bestyckning och tillbehör af Ammunition och krigs redskap, och följachteligen en så starck Guarnizon af Artillerie och Infanterie som wärckens warande beskaffenhet kräfwer och Eders Kongl. Mayt faställda plan och besättnings listor innehålla, på det i annor händelse, bemte omkåstnad med tijden eij måtte upfräta större delen af den inkomst Eders Kongl. Mayt och Rijket af den staden hafwer, samt at bestyckningen med Artilleriet och Guarnizonerne, så i Friedrichshamn som här i Willmanstrand skulle sedan efter förekommande omständigheter förminskas och ett project författas, huru det ena med det andra nödwändigast wara bör, samt det till Eders Kongl Mayts widare allernådigste ompröfning och fastställande med aldra första insändas. Hwarwid Eders Kongl Mayt i Nåder har täckts mig förständiga, at för Eders Kongl Mayt och Rijket fördelachtigare är, at i tijd skaffa hwad nödig bygnad på desse orter kan wara giord, än samma onödigt wijs underhålla.
Till underdånigste föllje häraf har jag wäl winlagt mig, at längst för detta kunna hoos Eders Kongl Mayt inkomma med min underdånigste berättelse häröfwer, men emedan fältmarskalcken Baron Stakelberg, hwilckens ankomst hijt man förmodade, då jag kunnat haft tillfälle at gifwa honom alla omständigheter wid handen och sedan öfwerläggia om hwad till desse ärenders mognande kunde tiena, strax därpå blef behäftad med swår siukdom, så har slijkt såmedelst eij kunnat winna sin fullbordan; doch lijkwäl understår jag mig eij, at med denne min underdånigste berättelse längre uteblifwa, utan därmed hoos Eders Kongl Mayt härigenom mig underdånigst inskynda skolat.
Huruledes desse gräntzeorter finnas wara situerade lärer Eders Kongl Mayt så wäll af Baron och fältmarskalcken Stakelbergs, som mine, samt flere wederbörandes för detta giorde underdånige berättelser, i Nåder hafwa intagit; Men icke desto mindre synes oumgängeligit wara, det jag någon deel däraf, och hwad wid detta tillfället tienar, härigenom i underdånighet uprepar, hwar af sedan så mycket lättare aftagas kan, hurwijda desse gräntze fästningar kunna betäcka landet och förekomma något fiendteligit infall: Ifrån denne orten Willmanstrand är till ryska gräntzen 1 3/4 mijhl, och därifrån wijdare till Wiborg 3. mijhl och således här emellan och Wiborg allenast 4 3/4 Mijhl, hwaräst Guarnizonen nu för tijden består af 6. Regimenter, som tillijka med det därwarande Artillerie tillsammans utgiöra 7000: man, utom de Dragouner, som längs med gräntzen i landet äro inquarterade och till gräntzewacht förordnade, iblan hwilcka förra fältregimenterne alltijd äro färdige enär det behöfwes, at med de der intill ordnade fältstycken med hwad därtill hörer, opbryta och marchera.
Pettersborg är ifrån Eders Kongl Mayts och Rijketz gräntz, alt såsom den sig minder eller högre op i landet sträcker, 13. 14. 15. 16. 17 a 18 mijhl belägen, hwaräst och där när omkring, en anseenlig krigsmacht ligger. Kexholm är ifrån gräntzen 4. 5. a 6. mijhl, uti hwilcken fästning 2ne Regimenter äro förlagde. Cronstad, som i förra tijder, då den orten war under Sweriges Crono, kallades Prättusari, är en kringfluten Öö eller holma, ongefär 2: mijhl ifrån Pettersborg belägen, hwaräst jämwäl liggia några Regimenter, kunnandes så wäl därifrån som Pettersborg manskapet i största fart??? med Galleror transporteras till hwad siö ort man will.
Och emedan Eders Kongl Mayt nådigst har tächts förklara, at desse i Friedrichshamn och denne orten Willmanstrand befintelige provisionelle fästnings wärcken intet äro anlagde at förekommanågon fiendtelig invasion i landet eller en Surprise, utan blått til at wårda de handlandes effecter för röfware, så borde, i underdånigste föllje af Eders Kongl Mayts Nådigste befallning jag wäll oförgrijpeligen yttra mig huru starck bestyckning och Guarnizon emot slijka röfware partier tyckes behöfwas, och följachtligen huru det ena med det andra nödwändigast wara bör; doch emedan jag således som frammanföre underdånigst anfördt är, eij haft tillfälle, at härom öfwerläggia med Baron och fältmarskalcken Stakelberg, hwilcket för de härwid förekommande omständigheter, här in loco skie borde, och sedan i anledning däraf, till Eders Kongl Mayts Allernådigste ompröfwande och gåttfinnande, ett project därtill författas; dy lärer Eders Kongl Mayt eij onådigt ansee, det jag i så måtto, icke kan härutöfwer så fullkomligen, som sig bör mig i underdånighet utlåta; Doch likwäl har jag i lijka underdånighet eij obemält låta bordt, at ehuruwäl man på desse orter de första åren efter ferdz slutet, hade någon fruchtan för röfware eller de så kallade Rosboiniker, för hwilcka eij heller Ryssarne sielfwa uti Ryssland då wore säker, så äre de doch nu mera, igenom den myckenhet milice som i Ryssland uti gräntze orterne finnes och på landet omkring förlagt, så utrotade, at man härå orten och längst med gräntzen in till Friedrichshamn eij hördt af slijka röfwar partier, undantagandes förledne wintras längst op i landet och Carelen, då en eller annan behållen enstaka gård blef plundrad, som förmodeligen skiedde för den stora hungersnöden skull, hwaruti inwånarne på den orten, medelst den förledit år landet öfwergångne swåra misswäxten, råkade, men sedan nödig anstalt blef giord och sådane röfware efterslagne utaf den dijt förordnade gräntzewachten, som till den ändan med något manskap ifrån Nyslåttz Guarnizon förstärcktes och där ännu stå till at slijkt plundrande framdeles förekomma, har man eij heller widare af dem hördt. Och åter beträffande det, huruwida på den händelsen Friedrichshamn och denne orten Willmanstrand till XXXX bestyckning och Guarnizon änteligen böra underhållas i det stånd det nu är, de handlandes effecter då kunna swara emot de därtill ärfordrande omkåstningar; så kan jag i underdånighet icke neka, at commercien på desse orter, sedan de blefwo inrättade, alt mer och mer tilltagit, och at de handlande således årligen förser sig med ansenlige effecter och retourer, förnämligast bestående i spannemål, tiära och sågbräder, förutan Victualie persedlar, såsom smör, och salt??? med mera; hwarföre de och anskaffat sig 5. stn egne skiepp, hwarmed de införskrifwa alle för landtmannen nödige wahror, som salt, tobak, wijner, specerier och annat styckegods. Och till hwad quantiteter sådane effecter för år 1730: i mernemde orter sig bestigit, utwijsa underdånigst närlagde Summariske förslager No 1. 2. 3. som jag af wederbörande Tullstationer så i Friedrichshamn, som här i Willmanstrand infordrat.
Hwad Inkomsten af desse orter för samma År warit, är uti äfwen lijka underdånigst bijfogade Documenter No 3. 4. 5. utsatt: Nembln
Stora Siötulls Importencen i Friedrichshamn, sedan afkårtningarne äro afdragne 12981: 4.
Landt- eller Port Tullen jämte Acciisen med mera däre sammastädes 12293:- :-
Gräntzetull Importencen i Willmanstrand 1247: 29.-
Lilla Tullen Acciisen i somma ort 2817: 20.-
XX 29339: 21.-
Häremot har Omkåstningarne warit till Guarnizonernes underhållande Å r1730: enligt underdånigst bijfogade Landx Contoirets förslag Nr 7:
79695: 3.-
Transport 79695. 3.-

Service penningarne som staden det Året till Guarnizonerne utbetalt, efter dess närgående förslag No 8: 1370: 20.-
XX 81065: 20:-

Hwartill kommer det som till publique Bygningars underhållande samma År blifwit påkåstat, samt hwad till bestyckning med Ammunition och annor krigz redskap ifrån Stockholm blifwit hijt sändt, hwilcket anseenligit är.
Utaf hwad således i underdånighet anfördt är, lärer Eders Kongl Mayt Nådigst täckias, at så länge de staden Friedrichshamn förundte frijhetz åren påstå, kunna inkomsterne icke på långt när, swara emot de till dess Gräntze fästningars underhållande ärfordrande omkåstningar.
Hwarföre och huruwida Bestyckningen med Artilleriet, som årln niuta öfwer 19200 dr Smt och allenast deras underhåld i 5: År utgiöra en Summa in XXXX 100000: dr Smt skola jämte Guarnizonerne framdeles underhållas i det stånd XXX nu är, eller till besparing uti omkåstnaderne, förminskas, samt på denne senare händelsen, och där något af Röfware partier skulle förspörjas, om icke Guarnizonerne då så framt det skulle så omträngia, kunde igenom något manskap af den näst intill liggiande milice förstärckas, hwarom och fältmarskalcken Baron Stakelberg, slijka ordres redan för detta stält och till at winna tijden, antydt wederbörande Cheffer af Regimenterne här i Länet, at därest jag, i sådant fall, skulle finna nödigt, at indraga något manskap uti Guarniizonerne, samma uppå min requisition, genast låta ifrån Regimenterne afföllja, underkastar sådant alt Eders Kongl Mayts allernådigste ompröfwan och godtfinnande jag underdånigst, med lijka framhärdan till min sidtsa stund
Stoormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste, Trooplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 29.Octobr: 1732.


Till Innehåll 1732

Frisenheim till Fredrik I den 25 november 1732. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Såsom det Venerandum Consistorium i Borgo, genom dess till mig aflåtne skrifwelse af d. 13 i denne månad, gifwit tillkänna, at till Eders Kongl Mayt det med denne påst kommer at insända dess underdånige förslag till Jorrvis ledigt warande Pastorats besättiande i Safwolax, och at till den ändan underdånigst blifwa anmälte, Comministern wid Piandasalmi försambling Jacob Ursinus, Battailons Predaikanten af Safwolax Infanterie Regimente Clas Molander, och Sacellanen wid Kangasniemi försambling Samuel Krogerius; altså har hoos Eders Kongl Mayt jag med underdånigste betänckande därwid inkomma bordt, at desse Prästmän alle är af den skickelighet, at de Nådig ihugkommelse wid detta tillfälle giordt sig wärdige, och underställer fördenskull Eders Kongl Mayts allernådigste godtfinnande jag underdånigst, hwilckendera Eders Kongl Mayt allernådigst täckes med nådig fullmacht å detta lediga pastorat hugna. Framhärdandes jag med underdånigste wördnat till min lefnadz sluut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 25. Novembr: 1732.


Till Innehåll 1732

Frisenheim till Fredrik I den 16 december 1732. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Sedan med Eders Kongl Mayts Nådigste Resepass försedd, Printzen af Libanon Elias Tabip bend, nyligen härifrån fortsatte dess resa wijdare till Ryssland, och han i underdånigste föllje af högstbemte Resepass, icke allenast åtniöt frij resa igenom denna Eders Kongl Mayts Province, utan och med all Höflighet blef bemött; så har så wäll Eders Kongl Mayts Extra Ordrie Envoyeè von Ditmer, som Ryska General Lieutenanten och Öfwer Commendanten i Wiborg de Coulon notificerat mig, huru såsom en annan Printz jämwäl ifrån Libanon Joseph Gabeick wid Wampu, hwilcken till Ryssland anländt och ärnade sig igenom denne orten till Stockholm, hoos dem anhållit det de wille anmäla honom hoos mig till at jämwäl niuta frij resa härifrån till Stockholm; men emedan jag utom Nådigste befallning af Eders Kongl Mayt sådant eij kunde understå mig at bijfalla, och eij heller kunde längre afbijda denne Printz Gabeicks ankomst hijt, hade jag till en wiss utsatt dag, sammankallat allmogen till at hålla General rest ransakning med dem någon mijl härifrån på landet, och redan twå dagar öfwer den utlyste terminen förwänta hans ankomst, så månde jag doch innan afresan giöra den anstalt, at man nemde Printz, icke allenast skulle wid anländandet under min frånwaro blifwa wäll emottagen, utan at igenom det mig Nådigst anförtrodde höfdingedöme utan uppehåld och emot betalning fortskaffas, samt till all benägen willfährighet uti de ander höfdingedömen anmält. Och som jag nu wid återkomsten ifrån General restransaknings stället, fått förnimma at åfwannemde Printz, som haft i föllje med sig en Secreterare och 2ne betiente, d. 11. hujus ifrån Wiborg hijt anländt, och at det härboende Borgerskapet, i anseende därtill at Bårgerskapet i Wiborg skall bestådt honom frij resa hijt, sammanskutit penningar till de för honom nödige fyra st hästars skiutzlega härifrån till Friedrichshamn; warandes mig jämwäl berättat, det hans resa därifrån blifwit på lijka sätt med bårgerskapetz därsammastädes bekåstnad, till Borgo fortsatt; så har Eders Kongl Mayt jag sådant härigenom underdånigst eij obemält låta bordt, jämte underdånigste framhärdan
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 16. Decembr: 1732.


Till Innehåll 1732

Första sidan av mantalslängden från Wilmanstrand 1732
Listan på vagnsr i Villmanstrand