Breven från 1722

Del 1: Januari - Juni

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Frisenheim till Fredrik I den 4 januari 1722. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl: Maijt berättas underdånigst att en hoper Fångar och där ibland en stor deel som hafwa hustrur och Barn, sig åter här infunnit, hwarigenom hela denne staden nu mera är med Folck upfylt. Och som det lijknar sig, som torde därmed hela winteren continuera; så söker iag wäl alla påtänckeliga utwägar, att bespara Eders Kongl: Maijts Magazin, och består i det afseendet de ankomne hustrurne och Barnen icke något underhåld, med mindre Eders Kongl: Maijt i anseende till det slätta tillståndet, hwar uti en deel äro stadda, skulle i nåder täckas låta dem något underhåld bekomma, hafwandes jämbwäl fördelt 152. Man af det ankomne siöfolcket på Husmans kåst på Båtsmans hållen, dijt iag och är sinnad flera att afsända; Men så är därwid att befruchta, att om man wille Inqwartera dem alla på Landet, Bonden omöijeligen skulle mächta underhålla Karlen med Hans Hustru och många barn, och detta Fålcket således torde föröfwa hwarjehanda wåldsamheeter och excesser, hwilcka möijeligast att förekomma, iag nödgas hålla i denne staden så många qwar som kunna här bärgas, ehuru swårt det är om husrum och wad på det öfwer däm må kunna hafwas så mycket bättre inseende, och de icke få tillfälle att bedrifwa någre egenwilligheeter och excesser almogen till förtryck.
Elliest har iag sökt giöra den här ankomne Ryska Residenten Bestusev till däs resas befrämjande all handräckning, tänckiandes Han om möjeligit är, att begifwa sig öfwer Hafwet, och således undwijka resan norr omkring, till hwilcken ända nu den anstalt är giord, att Han reser härifrån ett stycke öfwer isarne, och sedan med Båt till Korpo sokn, som ligger 6. mijl härifrån, derest han will försöka att wijdare komma fort siöledes. Låtandes iag 30. utur Fångenskapen ankomne Matroser giöra honom föllje, hwilcka kunna wara merbememte Resident under resan behielplige, och med det samma skaffa sig sielfwe fort, då man och slipper däm här att underhålla. Jag förblifwer med allerunderdånigst wyrdnat
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maijts Aldra Underdånigste och tropligtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 4. Janu: 1722.


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till President S Lagerberg den 11 januari 1722. Riksarkivet.


[Mottagarens anteckning:] Hwad Tullarne angår, så beordras Cammar och Commercie Collegierne at derom föranstalta. 2. afgår swar til landshöfdingen, at han söker handla om den af Ryssarne efterlemnade spannmålen, och sända den rijtorra hijt öfwer, item, at den anstalt han giorde om Krigsfångarnes förplägning approberas, och at en UnderOfficerare ej får mehr än en gemens portion til widare, i öfrigt rättar han sig efter de ordres KrigsCollegium redan gifwit. Stockh. i RådCammaren d 1. feb: 1722. Expedt.

 

Högwälborne Hr Baron och President

Sedan Posten nårr omkring härifrån til Stockholmnu mera är således inrättad, at den samma innom 20. á 21. dagar kan hinna fram, har jag icke underlåta skolat H. Baron och Presidenten med min skrifwelse at upwackta. Hwarwid jag i förstonne finner nödigt at gifwa wid handen, at det är ganska angelägit det wederböranden med eftertryck påminnes och beordras om Lilla Tullens inrättande och upbärande här i Finland, så framt publicum skall hafwa deraf för detta nu mera ingångne nya året någon inkomst, eftersom jag intet tror at dermed å flere ohrter här tils är begynt, än här i Åbo och Nåendahl. Hafwandes jag wäl derom en och annan påminnelse giordt samt skrifwit til herrar Landshöfdingarne Stierncrantz och Essen; men så synes det intet finna särdeles ingress, efter som Tullwäsendet ansees här för en sak, som Landshöfdingarne icke så egentteligen är committerat eller widkommer; Beroendes hwad Stora Siötullen här å orten, eller dess beräcknande för de waror angår, som Ryske Kiöpmän siö och Landwägen hijt införa, dermed til Hans Kongl. Majts allernådigste Resolution på min för någon tid derom giorde underdånigste berättelse och förfrågan; hwarföre det wore önskeligit at derå snart kunde föllia swar, alldenstund Ryssarne nu begynna ifrån Petersburg ankomma med gods, för hwilcket de böra erläggia Tullen.
Jag förnimmer nu af ett i dag ankommit bref, som translaterat här hos föllier, at Ryssarne i Wasa aflefwererat någon spannemål hwarom jag skall sökia giöra mig underrättad, emedan slijkt wid penningarnes mottagande lärer komma at observeras, och här elliest ingen är, som sig något deraf tager. Det synes oförgrijpel. wara rådeligit, at sökia handla den uti Helsingforss för Rysk Rechning liggiande Rågen, hwarom jag för detta förmält emedan den är Rijtårr och jempte den, som här ligger, kunde til Stockholm aflåtas. Men den uti Nyslott och Tafwastehus befintgelige spannmålen, hwilcken såsom liggiande långt upp i Landet, intet kan til siöhamnarne framskaffas, kunde behållas till Landets uprättelse och Inbyggiarnes behof, de der, som jag förnimmer, til en stor del lära behöfwa med Bröd och Sädes Korn at blifwa understödde.
H: Baron och Presidenten kan intet föreställa sig, huru jag är embrasserad med de ifrån Ryssland kombne Fångar, i synnerhet efter som jag alts inga ordres hafwer på hwad sätt de skola förplägas och underhållas, och existerar nu ibland annat den frågan, huru det skall förhållas med de ur fångenskapen ankommande och under desse Finska Regementer hörande underofficerare, hwilckas förr hafde tienster befinnes wara besatta, så at de nu intet kunna komma dertil, och om de skola niuta af publico något underhåld eller icke? Hwilcket förra wäl skulle synas billigt, efter som det wore samwetswärck, at lemna det arma folcket, sedan de kommit til deras Fädernes Land, ohulpne, hwarigenom de kunde komma aldeles at crepera, i anseende hwartil jag täncker sådane låta til widare undfå en Gemens portion. Men som deruppå, i fall jag intet erhåller i så måtto höga Öfwerhetens ordres, framdeles kunde föllia observationer, så beder jag H. Baron och Presidenten täcktes förskaffa mig så härutinnan, som uti det öfriga, jag både angående Fångarnes Förplägning och åtskillige andre angelägne omständigheter warit föranlåten mig at förfråga, och mine med 3ne Expresser norr omkring, samt med 2ne Lägenheter öfwer Hafwet afsände bref widlyftigare utwisa. Hwaruppå jag mig för denne gången will hafwa beropat och än ytterligare Hr Baron och Presidenten anlijtan, at befrämja alle omrörde måhl til Resolution och uthslag, efter som jag förr icke ser mig kunna härifrån afkomma. Förblifwandes
Högwalborne Hr Baron och Presidentens Aldra Hörsamste Tiänare
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 11 Januarii. Ao 1722.

[Riksrådet Swen Lagerberg (1672-1746) hade deltagit i Karl XII:s fälttåg från början, blivit illa sårad vid Poltava men överlevt och följt kungen över Dniepr. Lagerberg deltog i kalabaliken i Bender, försvaret av Wismar och till sist också i fälltåget i Norge 1718. Därefter började hans politiska karriär. Ledamot av sekreta utskottet vid riksdagarna 1719 och 1720 och lantmarskalk 1723. 1723 blev han riksråd. Lagerberg var också under åren 1720-23 president i Statskontoret och det var i arbetet med statens finanser han gjorde sina främsta insatser.]

 

Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 17 januari 1722. Riksarkivet.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Eders Kongl: Maijt sändes 2ne ifrån Pettersburg ankomne och mig af Commissarien Knipercrona till wijdare befordran Committerade bref här innelychta allerunderdånigst tillhanda. Hwar jämte iag uti lijka underdånigheet bordt berätta, att med Fångarnes ankomst ifrån Ryssland nu Continuerar, och i dag åter en deel samt däribland 7. Öfwer Officerare af Eders Kongl: Majts LijfGarde här anländt. Förblifwandes iag till min död.
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim Åbo d: 17 Janu: 1722.


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 21 januari 1722. Riksarkivet.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Majt berättas härmed allerunderdånigst, det någre nyligen ifrån Ryssland utur deras fångenskap ankomne ÖfwerOfficerare av Eders Kongl. Majts Lijfgarde och andre Regementer begiärt blifwa förhulpne härifrån öfwer til Swerige. Hwarföre och emedan Lieutenanten Gödick, som för någre dagar kom med Posten ifrån Stockholm tilbaka, sig åtagit derjemte at skaffa fram til swänska sidan emot 100de man underofficerare och gemene af de ankomne fångar; Finnandes för Eders Kongl. Majt och publico jag nyttigt, och lända til besparing af Magazinet, om antalet af de redan ankomne fångar derigenom kunde förminskas, enkannerligen i anseende dertil, att ännu ett stort antahl af dem som suttit i Ryssland fångne i denne winter hijt förwäntas, hwilcka lära komma at åtniuta underhåld af Magazinet; dy har jag, eftersom wäderleken jembwäl anlåtit sig dertil favorabel, giordt anstalt, at berörde officerare med 96 underofficerare och gemena wid detta tilfället afgådt, förmodandes at än skiönt winteren nu begynner at at skiärpa, de lijkwäl lära kunna komma fram öfwer Hafwet. Till hwilcken ända och och Lieutenanten Gödick dem nu föllier, hafwandes med sig den härifrån afgående Posten och der hos i Commission, at giöra sig underrättad huruwida den för detta uti underdånighet omförmälte författningen, angående Postgångens inrättande öfwer Åhland blifwit wärckstält. Uti öfrigit har jag giordt min underdånigste berättelse om officerarne nårr omkring, som nu mera går ricktigt. Framhärdandes med underdånigste Soumission så länge jag lefwer
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 21 Januarii. Ao 1722.


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till statssekreterare Joakim von Düben den 24 januari 1722, Riksarkivet.

 

Wälborne Hr Staatz Secreterare

Med förra Posten, som d: 18. hujus härifrån norr omkring till Stockholm afgick månde iag Hr Secreteraren tillsända ett bref af Hr Commissions Secreteraren och Commissarien Knipercrona, hwarå iag mig beropar. Och som bemte Hr Knipercrona sedermera hoosgående till widare befordran recommenderat; så har iag eij undgå kunnat det samma här innelycht att öfwersända, och därhoos berätta, att merbemte Commissions Secreterare och Commissarie mig wid handen gifwit, det han hädan efter kommer att pläga en flitig och angelägen correspondence på Swerige, som han till besparande af de dryga Påstpennr correspondencen öfwer Tyskland fordra är sinnad att låta gå genom Finland, begärandes fördenskull, att här emellan må inrättas i anledning hwaraf, så wäl som den förre härom ankomne Höga ordres iag på alt sätt sökt befrämja detta angelägne ärendet till fullkomlig richtigheet, och till den ändan föranstaltat, att de hinder som härutinnan på någre ställen warit, må uhr wägen skaffas, samt Påsten bringas i däss förra gång, hwilcket nu mer så wida wunnit sin wärckställigheet, at den ifrån Nylands Gräntzen intill Uhleå i Österbotten går obehindrad, förmodandes, att jämbwäl efter de af mig giorde författningar, snart kunna bringa Påsten uti richtig gång ifrån gräntze orten uti mitt i nåder anförtrodde Höfdingedömme, så att correspondencen genom hela Finland, såwäl norr om, som öfwer Hafwet, kan med säkerheet underhållas, och således besparas dyra Påstporto, som elliest ifrån Pettersburg öfwer Hamburg skulle ärfordras.
Förblifwer Hr Staatz Secreterarens Hörsamste tiänare
J: Hin: Frisenheim
Åbo d: 24 Janu: 1722.

 

[Düben, Joakim von, d.ä., riksråd. Född i Stockholm d. 22 aug. 1671. Åtföljde Carl XII på hans krigståg och var expeditionssekreterare vid konungens fältkansli, då han 1709 blef fången vid Poltava och förd till Moskva. Efter tio års fångenskap hemkommen till Sverige. Statssekreterare 1719, först utrikes- och sedan i krigsexpeditionen. 1723 utnämnd till hovkansler. Tack vare Arvid Horns inflytande upphöjdes Düben 1727 till riksråd. Död den 30 november 1730.]

 

Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 25 januari 1722. Riksarkivet.

 

[mottagarens notering] uppl. Rådet 10 febr 1722

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Till Eders Kongl: Maijt har iag härmedelst allerunderdånigst bordt införsända hoosfölljande af Commissions Secreteraren och Commissarien Knipercrona till min wijdarebefordran mig tillskickade bref. Och som bemte Commissions Secreterare därjämte åstundar, det Påstgången å denne sijdan kunde inrättas, på det de bref måtte komma richtigt fram som han förmäler sig lära blifwa föranlåten hädanefter uti hwarjehanda förefallande angelägne mål till Swerige afgå låta. Hafwandes iag mig bekant, att Påstpenningarne när brefwen gå öfwer Tyskland sig till anseenligit bestiga; så har iag lämbnat Commissions Secreteraren till swar, det iag will draga försorg att sådane däss bref, där han dem framdeles till mig addresserar, skola blifwa prompt och säkert bestälta. Till hwilcken ända iag icke allenast derom allereda till Betienterne i Länet stält nödige ordres, utan och täncker, så snart iag sielf kommer dijt giöra all widare nödig författning, det Påsten må ställas derå orten uti richtig gång, som nu mera uti de öfriga Länen är skiedt. Hwarför innan Postens inrättning wid Gräntzen ändå intet skulle gagnat.
Iag framhärdar med allerinderdånigste Zele
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl: Maijts Aldra Underdånigste och troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 25 Janu: 1722.


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 8 februari 1722. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Det har General Leutnanten Stakelberg af hwilcken ett bref underdånigst här hoos fölljer mig wid däss ankomst ifrån Ryssland wid handen gifwit att öfwer 1000de utur fångenskapen kommande Officerare lära taga deras wäg hitåt, och sig här efter handen infinna. Hwarföre iag icke allenast efter bemte General Leutnants åstundan skall söka befordra honom och hans föllje med en deel af och för detta ankomne Under Officerare och Qwinnor öfwer Åland till Swerige, på det för de fölljande måtte giöras rum, utan och draga all möjelig försorg att de ankommande måge blifwa accomoderade, som denne till en storheet ruinerade ortens tillstånd kan medgifwa.
Elliest har iag icke bordt lämbna obemält, det iag försport Brigadieren och ÖfwerCommendanten i Wijborg Schuwalow, hoos hwilcken Penningarne skola stå färdige i förmåga af Tractaten att aflefwereras, hafwer låtit förmärckia att han wore med berde Pennr förlägen, och längtade att någon anstalt till deras mottagande kunde giöras.
Och som Landshöfdingen Stiernstedt i går gienom döden aflidit, så har iag äfwen funnit min underdånigste skyldigheet fordra Eders Kongl. Maijt sådant uti lijka underdånigheet att berätta. Framhärdandes så länge iag lefwer
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maijts Aldra Underdånigste och troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 8. febru: 1722.


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 26 april 1722. Riksarkivet.


[mottagarens notering] upläst i Rådet 17 maj 1722. aprod. Stockh i Rådkammaren d. 17 May 1722. Exped

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Majt berättar jag härmed allerunderdånigst, det uppå erhållen efterrättelse, huru som en Cosack med 3ne så kallade Holopper, hwilcka förmenas ifrån Kexholm commenderade men intet med Pass försedde warit, förledne winter skola med hugg och slag öfwerfallit samt elliest uti deras egne hemwisten illa handterat en del Allmogen i den norra tracten af Karelen och de sochnar, som efter den med Czaren slutna Freds Tractaten Eders Kongl. Majt och Sweriges Krona tilkommer, jembwäl och berde Allmoge penningar, hästar och annan Egendom aftwungit, jag både til hämmande af slijka insolencer och wåldsamheter i Landet, som at lindra de fattigaste Rotorne här i Länet, hwilcka icke hafwa at underhhålla deras Knecktar med, fogat den anstalt, at Capitain Krabbe och 120 man gemena af detta Kymmenä gårds Lähns Regemente til foth blifwit til Karelen commenderade med den Instruction för Capitain, at wid denne Commendering bruka all warsamhet, på det manskapet hwarcken måtte förläggias i de sochnar dem man icke är förwissad om, antingen de efter grentzens reglerande blifwa på swenska Ryska sidan, eller Ryssarne elliest gifwa tilfälle til skiäligt klagomål, utan XXXmera å wår sida betygas, det man intet annat påsyftar, än hwad till bijbehållande af godt förtroende kan lända. Hwaruppå ock bemde Commendering, efter Capitain Krabbes skrifwelse, för någon tid der ankommit och uti Kidis, Tocherjerfi[?], Liebilitz och Ilomonts sochnar, hwilcka förmenas ostridigt lära förblifwa under Eders Kongl. Majt och Sweriges Krona jemte Liexa sochn, der för dess wida aflägsenhet, intet manskap denne gången inquarteras kunnat, på husmans kost blifwit förlagd, skolandes som Capitain Krabbe berättar, om slijkt Röfwar partie nu intet höras. Dock som han der hos gifwer wid handen, at Ryska commenderingar utdrifwa stora Contributioner ifrån Kivis Kapell och Ugoniemi sochn, hwilcka jembwäl förmenas skola komma under Sweriges Krona; Så har jag wid de med Brigadieren och ÖfwerCommendanten ifn Wiborg, Schuuwaloff, här hade samtahl och conference, honom så wäl angående den wåldsamhet förleden winter skall wara föröfwad och här åfwanföre uti underdånighet är omförmält, som denne Contributionens indrifwande före XXXX, Hwaruppå han sig yttrat, at det han skall wara obekandt, låtandes elliest förstå, det han eij kunde gilla, om något sådant wore uti de sochnar förelupit, som Sweriges Krona framdeles kunna tilfalla, wid Gräntzedehlningen. Hwilcken emedan den för de yppade skilliacktigheter, hwarom Eders Kongl. Majt General Majoren Löwen lärer underdånigst berättat, ännu torde någon tid erfordra; dy är emellan General Majoren Löwen och Brigadieren Schuwaloff i min närwaro aftahlt, och beslutat, at en Fortifications Capitain å hwardera sidan nu straxt undersöker och utmärcker de tracter och sochnar, som ostridigt komma at blifwa under Swerige, i fall gräntzedehlningen skulle skie efter Ryssarnes position och påstående, på det Ryssarne eij måtte sig med berörde tract widare befatta, och hwad i anseende til det, som å wår sida pratenderes kan blifwa disputabelt, blifwa in statu quo, til dess denne Gräntze Commission är sluten och afgiord. Hwarefter jag widare skall wara omtänckt, huru Allmogen må erhålla Satisfaction för den wåldsamhet de kunna hafwa lijdit, samt söka liquidera angående de Contributioner som då torde befinnas wara ifrån någon Swerige tilständig tract indragen så wida Ryssarne således dertil inte berättigade warit. Förblifwandes för öfrigit in til min död
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 26 Aprill 1722.


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 28 april 1722. Riksarkivet.

 

Stormechtigste Allernådigste Konung

Utaf Eders Kongl. Majts allernådigste skrifwelse daterat d. 1 sidstlne Martii, som jag d. 15 uti innewarande månad allerunderdånigst handfick, har jag i lijka underdånighet intagit Eders Kongl. Majts allernådigste Resolution och Förklaring uti någre af mig andragne årender, som lända mig til underdånigste efterrättelse. Berättandes i anledning deraf underdånigst, det jag wid medlens utdelande, som Eders Kongl. Majt i nåder godt funnit, at låta de ur Ryska fångenskapet ankomna officerare undfå, intet kunnat föllia mitt i XXXX gifne underdånige förslag eller låta bemälte Officerare bekomma någon Månads Löhn, utan i det stället, efter som XXXX hwarcken wiste huru stor Summa til detta behof skulle blifwa at tilgå, eij heller war kunnig om de förwäntade Officerares antahl, provisionaliter gifwit Officerare af Cavalleriet och Infanteriet efter deras Caracterer lijka stor del, hwilcken lijkhet jag uti alt giörligast söckt observera, så at de Officerare, som undfådt någon hielp af den Summan Hr General Lieutenanten Creutz uti Muscou i afrechning på de Ryska medlen uptagit, sedan de wore til Åbo framkomne, icke fådt mera än at deras Summa blef lijka med de Officerarnes af samma Charactere, som i Ryssland intet åtniutit; Men under min resa och efter ankomsten til denne orten har jag icke kunnat föllja den metodhe, utan så wida åtskillige Officerare sig beklagat, hwilcket ock befunnits af sanning bestå, at de penningar de i Muscou tildelta blifwit, under deras resa hijt til orten, til den mycket högdt stegrande skiutsens afbetalning upgick och de således icke kunde komma widare, eller hade något at lefwa af, nödgats dem och en del Officerare af XXX Regementerne, i anseende til deras påstådde stora medellöshet och äfwen deraf förordsakade hinder uti Resans widare fortsättiande, med någre medell undsättia, at de förmodeligen lära kunna hielpa sig fram til Swerige. Och har jäg wäl, hwad den i Nyslott af Ryssarne qwarlemnade spannmålen angår, bestående af 751 tunnor Råg, 45: tunnor Korn och malt tilsammans beräcknat, samt 1710 tunnor Hafre, giordt min flijt, at få berörde Spannmål för det prijs, som de Ryske Plenipotentiarierne i Nystad i gemeen lemnat Spannmålen före, nembln för en Rubel tunnan, eller åth minstonne för en Rubel och den uti Eders Kongl. Majts allernådigste skrifwelse utsatte öckningen på Tunnan; Men alldenstund Brigadieren och ÖfwerCommendanten Schuwaloff på de af mig giorde remonstrationer icke welat beqwäma sig til berörde prijs, grundandes sitt högre påstående mäst uppå den marckgång, som förledne winter warit i Wiborg och berörde prijs til en god del öfwerstiger XXXX jag ock nogsamt befunnit hwad swårighet den allareda til störste delen den helt utmattade Allmogen af denne Spannmålens framskaffande ifrån Nyslott til Wiborgs Gräntzen skulle kiänna, til at förtiga det beswär man skulle hafwa at ihopsamla så många säckar, som dertil behöfdes, och de förtreteligheter och chicaner som Allmogen kunde wid Spannmålens aflefwererande möta och af Ryssarne i wägen läggias, så angående måttet, som annat mera; Fördenskull til at undwijka alt sådant och så mycket lättare slippa den i Nyslott nu stående Ryska mackten samt derifrån skaffa deras Amunition, som ändå fordrar en hoper skiuts, och Brigadieren begiärer få med första öppet watten hijt till Lapstrand och så widare til Gräntzen, har jag i anledning af de mig lemnade ordres, at härutinnan söka Eders Kongl. Majts och publici bästa, funnit rådeligast, at gå uti mitt bud något högre och betinga med Brigadieren om denne Spannmålen som föllier, Nembln Rågen för 140: Kopeker Tunnan, Kornet eller Maltet för 125 Kopeker och Hafran för 65; Kopek Tunnan, så at nu allenast återstår det Brigadieren meddelar den i Nyslått lämnade Officeren ordres Spannmålen at aflefwerera, då den samma, efter derom af mig redan giord anstalt, skall emottagas; warandes hwad de 500: tunnor Råg widkommer, som efter Freds Tractatens undertecknande blifwit til Nyslott af upbördsmän inlefwererade, och jag påstådt Ryssarne emot berörde Tractat intet wara berättigade til och böra utan betahlning qwarlembnas, af Brigadieren försäkrat, at han derom skall skrifwa til wederbörande Collegium i Petersburg, och af mig deremot utfäst, at i fall detta emellan Eders Kongl. Majt och Czaren icke skulle annorlunda utgiöras, för desse 500: tunnor Råg då skall bestås lijka prijs, som för den öfrige Rågen är betingatoch underdånigst omförmält, hwarutinnan jag underdånigst afbidar Eders Kongl. Majts nådigste swar och approbation; Men angående Spannmålen uti Helsingforss Magazin, har Brigadier Schuwaloff sig til ingen handell XXXX welat, emedan han dertil icke skall erhållit ordres, Hwarföre jag uppå min derom till Baron Osterman aflåtne skrifwelse, ännu närmare swar förwäntar: Och har jag wäl för ogngefehr 80: tunnor uti Nyslotts Magazin befintelig gryn biudit 180 Kopeker Tunnan; Men der hos låfwat, at så wida Brigadieren eij welat wara därmed nögd, eller berörde tilbud å Ryske sidan eij skulle accepteras, samma Gryn jemte amunitionen skall på Gräntzen lefwereras.
Eliiest som Eders Kongl. Majt wid detta tillfället jembwäl i nåder behagat förklara, at den i Nyslått och Tafwastehus Magaziner uphandlade Spannmålen kan i Landet qwarlembnas til undersåtarnes hielp och undsättning antingen til uppehälle eller utsäde, at få lösa den för straxt erlagde penningar och samma prijs, som den XXXX upkiöpt före; Så föranlåtes jag härmed underdånigst gifwa wid handen, det jag för min afresa ifrån Åbo, uppå framledne Landshöfdingens Stiernstedts skrifteliga begiäran, intet kunnat undgå at föranstalta, det til deras understödjande i Lähnet, som äro så nödställde at de betarfwa hielp antingen til utsäde eller uppehälle, uppå Landshöfdinge Embetets requisition och reversal at nästkommande höst låta indrifwa och i Magazinet åter inlefwerera hwad således blifwer utlånt, af den i Magazinet dersammastädes befintelige orijade Rågen och Kornet samt Hafran, som redan ur XXXX, låta afföllja någre hundrade tunnor, alt efter som Landshöfdinge Embetet kan pröfwa nödigt til Landets conservation at begiära. Jembwäl uti Helsingfors lijka anstalt giordt, med det willkor, at Allmogen, så wida de nu eij hafwa reda penningar at betala denne Spannmålen med, skola som underdånigst bemält är, tilkommande höst ersättia detta Lähn med Spannmål in natura och Twenne Kappor på hwarje tunna hwaraf, emedan Eders Kongl. Majt tilfaller den nyttan, at Magazinet försees med Rijtorr Spannmål som tåhl at liggia,och Eders Kongl. Majts nödstälta undersåtar jembwäl blifwa hulpne; Dy anhåller jag underdånigst om Eders Kongl Majts nådigste approbation i detta mål. Submitternades i lijka underdånighet Eders Kongl. Majts allernådigste wälbehag, om icke af den i Tafwastehus och Nyslått liggiande Spannmålen på lijka sätt och med samma willkor til de mäst nödstälta af Allmogen må ske ett låhn att om hösten igen in natura återbetalas, då Eders Kongl. Majt skulle hafwa en begynnelse til at uprätta ett bestänndigt Magazin i Landet, eij allenast til des understödjande wid oförmodeligen infallande misswäxt, som Gud nådeligen afwände, utan ock at underhålla milicen med, när tiden och tilfällen det fordrar. Af hwilcken Milice, efter all Lijknelse wid denne Gräntzorten en del om icke hela Kymmenä Gårds Lähns Infanterie Regemente torde behöfwas at hållas alt stadigt, tilsammans at trygga Landens Inbyggiare emot hwarjehanda röfwerij och wåldsamheter som ifrån Ryska sidn uti förra XXXX af en hoper sammanlupit folck warit wahna innom Sweriges Gräntz at föröfwa, och icke heller hafwa skytt uti deras egit Land at bedrifwa; hafwandes dertil nu så mycket lättare tilfälle, som gräntzen emellan detta Lähn och Ryssland, hwilcken lärer komma at sträckia sig emot 50 mijlom icke mera, med inga särdeles Pass lärer blifwa åtskild, utan merendels så situerad, at det icke kan falla swårt, komma in i Landet. Hwarföre och emedan detta Kymmenä Gårds Lähns Infanterie Regemente ligger tämmeligen widlyftigt fördelt, at det wid förefallande oförmodelige händelser neppeligen lärar kunna dragas så snart tilsammans, som nödwändigheten torde fordra, i synnerhet der wid något roupture Ryssarne skulle tag Strandvägen öfwer Gräntzen då bemde Regemente, som til en stor del kommer at liggia uti en sådan Situation at den blifwer ifrån Strandwägen alldeles afstängd, lätteligen kan couperas, jag högst oförgrijpeligen skulle tycka, det länder Eders Kongl Majt och publico til nytta, i fall samma Regemente blefwe satte på wärfwad foot och uti wissa Tracter wid Gräntzen, til bewakande af Landet samt förekommande af hwariehanda wahrors olåfliga ut- och inpracticerande til och ifrån Ryska ohrterne, posteras. Hwilcket lärer wara så mycket angelägnare, som jag utaf Brigadierens och ÖfwerCommendantens Schuvaloffs discourser förstådt, at Rysarne å deras sida, så snart Gräntzen är reglerad lära jembwäl sådana wackter uthsättia. Til at förtiga, at ock wid Wecklap eller den ohrt, som blifwer til Stapell Stad utsedd, så wäl som de Kiöpstäder eliest, efter Eders Kongl Majts nådigste godtfinnande kunna anläggias, at sambla de i Landet fallande wahror och derifrån föra dem til Stapell Staden, lärer nödwändigt erfordras wackter til at skaffa de handlande någon säkerhet, som deras medell der anläggia tänckia, och utan en sådan trygghet om deras Egendomb intet kunna giöra sig derom någon tid förwissade. Hwarom och huru detta mitt underdånigste Förslag angående Regementets inrättande på wärfwad foot må kunna, utan Eders Kongl. Majts och Rijkets särdeles bekostnad, winna dess wärckställighet, jag mine oförgrijpelige tanckar me det första är sinnade uti underdånighet närmare att yttra. Hafwandes emedlertid funnit min underdånigste skylldighet wara, detta i förstonne allerunderdånigst at gifwa wid handen med framhärdande in til dödsstunden
Stormechtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 28 Aprill 1722


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 30 april 1722. Riksarkivet.

 

[mottagarens notering] lemnas till honom att emellan Allmogen och arbetskarlarne så sökia jämcka och bestämma som billigheten medgifwer, och att de på bägge sidor ej hafva skiäl att klaga. St. i RådCammaren de 17 May 1722. Exped.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Ibland andre pålagor, hwar medh allmogen under Ryske tijden blifwit betungade, har äfwenwäl det warit, att hwarie 20 gårdar skulle underhålla en karl att arbeta, antingen wed Petersburg eller Cron slått, sammaledes att ifrån sochnarne påst hästar skulle uthgifwas, af hwilcka hästar om någon under warande håll antingen blef ihjälreden eller eljest creverade, pålades sochnar det at ärsättia, Nu sedan Guds Nåd detta långsamma kriget förändradt sigh till en önskeligh fred och desse provincier komma att återställas Eders Kongl. Maijt hafwa sigh åtskillige föreXXXX arbetsteller så kallade Kobbots[?] karlar, jembte dem som uthi Påsthållen förlorat deras hästar, sig angifwit, och der hos ansökning giordt, att blifwa hulpne till sin hoos Allmogen än innestående betalning, för deras giorde arbete och bortmiste hästar; Allmogen åter, som härutinnan hafwa del, wilja icke giärna beqwämma sigh der till, förmenandes som genom Freden alle Ryske gravationer äro uphäfne och ändade detta äfwenwäl som däraf XXXXX måtte uphöra, och den som något lijdit siälf kännas wed skadan, efter ingen af dem lärer så lindrigt undslippa att icke han många tijder och mycken möda till sitt uphielpande betrafwar; hafwande jag altderföre icke kunnat mig i slike måhl till något XXX yttra, innan jag först Eders Kongl. Maijts allernådigste förordning skulle inhämbta, medlertijds underställandes Eders Kongl. Maijts Nådigste wälbehag medh diupaste underdånighet, om icke de som antingen contraherat medh arbetskarlen eller sochnen för hwilcken hästen utgådt borde ärsättia skadan emedan det icke allenast är drägeligare att så många åthielpas förnöija, än en för dem alla skall lijda, utan och är detta af dem bewilljat och förordat innan arbetskarlen uthgick eller hästen till Påsthållen fördes, sampt der den sigh eij åtagit, hade hela sochnen med större omkåstnad af Ryssarne siälfwa det måst leijas, utom dte där Ryska wäldet något längre wahrat sådant allerede warit utmätt och wederbörande tillstält, framhärdandes medh oaflåtlig wördnat
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
George Malm
Lapstrand d 30 Aprill 7122 Anno 1721.


Till Innehåll 1722:1

Fredrik I till Frisenheim 4 maj 1722, Riksarkivet.


Copia


Friedrich med Gudz Nåde Sweriges, Giötes och Wändes Konung
Wår gunst och nådige benägenhet med Gud Altzmäcktig Tro man och Landshöfdinge. Emedan åtskillige ifrån fångenskapen komne officerare redan hijt anländt utaf dem som höra under Regementerne i Finland, men Wij finne at de genom deras öfwerste hijt giöra sig stor omkostnad och olägenhet, i det stället at om de blefwo qwar uti Finland, de likafullt kunde blifwa afhulpne; fördenskull låte Wij nu afgå Wåre nådige ordres til Regementerne, at de låta de officerare som sig hos dem angifwa och under Regementet höra, blifwa uti landet qwar, kunnandes den Commenderande wid Regementet deras underdånige ansöckningar til oss skikka, men de som för deras fångenskap warit under Regementet och ännu äro af den ålder och de krafter at de kunna tiena, installera uti deras förr hafde Beställningar; hwilcket Wij Eder härmed i nåder weta låta til Eder efterrättelse jemte nådig befallning, det I äfwen för Eder del afråder de ifrån fångenskapen hos Eder ankommande officerare och ståndzpersoner af Militair staten at resa hijt öfwer. Och Wij befalle. Stockh. d. 4. Maii 1722.
Friedrich
% J. v. Düben


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim och Axel Löwen till Fredrik I den 19 maj 1722. Diplomatica, Moscovitica. Vol 574. Riksarkivet.


[mottagarens noteringar:]
Resol. Kongl. Maijt remitterar denna General major Löven ock Landzhöfding Frisenheims underdånige berättelse till dess Cantzlie Collegium, som hafwer denna angelägne sak fordersampt att företaga, öfwerlägga ock sedan med dess underdånigste betänkande däröfwer att inkomma.
Stockholm i RådCammaren d 28 Maii 1722.
Uppå Nådigste befallning
DN [Daniel Niklas] von Höpken

 

Stormächtigste Allernådigste Konung.
Till förene är blifwit Eders Kongl. Maijt i diupaste underdånigheet berättat, huru såsom wed Commissionen angående grentzeskillnaden swårigheeter sig yppat, nembligen om mile tahlet och börian af grentzen wed Wirolax kyrckia, hwarom man intet kunnat komma öfwerens uthan å begge sijdor beslutit at afwackta häröfwer höga öfwerheeternes resolution. Och emädan som wij här till dags intet fått någon ordres på denne sujecten????, och däremoot dhe Ryssiske Commissarier för några dagar sedan erhållit swar ifrån deras Håf, nembligen at Hans Czariske Maijtt tager detta op som een á dessein förment chicane och praetext till fredz brått å wår sijda, sampt at man allenast sökte trainera denna affär till dess god lägenheet yppades till ruptur, warandes häruthinnan styrckt igenom Eders Kongl Maijts Ministers långe utheblifwande sampt igenom den Ryssiska Ministerns Bestoucheffs berättelse som sig beklagat at i Swerige ingen reflection giordes på hans propositioner, så och igenom den Ryssiska Brigadierens Chuwaloffs rapporter, hwilcka mycket widriga och intet lijtet aigrerat Hans Czariske Maijtt; han skall och ibland annat hafwa berättat, det man å swänska sijdan hade desseiner at surprennera Wijborg, för hwilcken ordsak skuld han uplåtit förstärckia wachten och Patrouller, sampt gifwit ordres at ingen swänsk fånge skulle öfwer 24 timmar blifwa i staden, hwilcket alt i så måtto irriterat Hans Czariske Maijtt, at han med hårda expressioner låtit märckia at willia spela le prevenire, emädan han wähl såg, det man å swänska sijdan sökte at uppenbarligen giöra orätt, efter som dhe Ryssiske Ministrer sampt åfwannämbde Brigadier Chuwaloff bemte Maijtt försäckrat, det Wirolax kyrckia expresse wed Nystadtska Congressenär mentionerat, som då och oss sagt, at Hans Grefl. Excellce Grefwe Lillistedt sampt Hr Baron och Landzhöfdingen Strömfelt sielf eij skulle kunna neka: hafwandes Hans Czariske Maijtt gifwit ordres, efter Brigadierens egne uthsagu, at om den swänske Commissarien sig icke straxt yttrade, och innom 10 dagar började med grentzens utstakande från Wirolax kyrckia, att wij alle samptelige skulle arresteras här i staden sampt widare bortföras, uthlåtandes sig ytterligare, at han beklagade wår olycka, emädan lågan redan började att brinna med mehra slika expressioner: Låtandes Brigadieren emedlertid wachtkarlar continuerligen föllia oss i hamn och hähl, på det wij icke kunde eskapera. Uthom des soubsoneres???? och wed Ryssiska Håfwet, det Swerige sig wähl wed desse conjuncturer kunde med Tyska Rijket England och Dannemarck förena emoot Ryssland: warandes underrättad om den Kongl. danska Ministerns många hafde Audiencer wed Eders Kongl. Maijtts Håf, och berättas ifrån Petersburg, at denna Ryssiska Ministern skulle, om intet snart någon ändring skedde kallas tillbakars ifrån Swerige; altså hafwa wij efter noga öfwerläggiande, och så mycket wij kunnat förstå, af underdånig Zele och troheet för Eders Kongl. Maijtt och Rijkets tiänst tänckt rådeligit wara att calmera denna oroen och således dämpa gnistan i sin böria, Och begge tillsamman resolverat at eftergifwa dhe begge puncter angående milen och börian af grentzen ifrån Wirolax kyrckia, som dn 18 Maii wärckstältes, hwilcket sidsta doch på den condition skedt är, at den Ryssiske Brigadieren och första Commissarien skulle gifwa sin skriftelige försäckran, det expresse wed Nydstadtska congressen om Wirolax kyrckia är blifwit talt och mentionerat, som sedermehra på Hans Grefl. Excellce grefwe Lilliestedts uthlåtelse och bejakande ankomma lärer, och om sådant i sanning är, dhe på sin sijda synes hafwa något skiähl till deras pretension. Och hafwa wij i detta måhl ei kunnat finna någon annan uthwäg, om icke wij wille exponera hehla detta Landzhöfdingedömmet under Ryssarnes wåld, sampt see conferencerne angående gräntzeskillnaden på ett oärhört sätt afbrutne igenom wår arrest och bårdtföhrande, och hwad mehra är, igenom längre upskof at se dhe 500000 Rd. som på pointen stode at föhras till Swerige, af Ryssarne tillbaka tagas, hwilcket wij tänckt intet kunnat förswaras, hafwandes så mycket som någonsin giörligit ifrån den eena Påst dagen till den andra uppehållit Ryska Commissarierne, till at afbijda Eders Kongl. Maijttz allernådigste ordres. Och såsom oss på Hans Czariske Maijttz ordres expresse är blefwit frågat i conferencen af dn 18 hujus hwaräst wij begge tillstädes wore, om swänska Commissarierne haft ordres ifrån Eders Kongl. Maijtt at giöra desse pretensioner, hwarpå wij swarat inga ordres haft af wår allernådigste öfwerheet, uthan gått efter Tractatens lydelse, sampt at detta ei kunde wara af den consequencen at förordsaka något missförstånd emellan deras Majesteter, som alt med gådt maner kunde afgiöras. Warandes wår ellerunderdånigste och oförgripeliga mening, det bättre wore, at i fall denne eftergiften allernådigst approberas, at den af oss skedt wore, än at sådant i framtiden med mehra XXXX och inconvenients å wår höga öfwerheets sijda ske skulle, och i fall denne eftergiften af Eders Kongl. Maijtt ei gillas, gifwa dhe Ryssiska Commissarier dageligen ordsaak at bryta conferencen igenom deras oerhörda Chicaner och diffiiculteter, hwarom widare berättelse till Eders Kongl. Maijtt med nästa påst underdånigst giöra skohla:
Lefwandes i den förhåpningen, det Eders Kongl. Maijtt lärer wara så nådig, och ansee wår conduite härutinnan, som åthminstone härflyter af den underdånige trooheet och Zele för Eders Kongl. Maijtts höga interesse: hafwandes intet annat kunnat dömma, än at af twenne; det minst skadeliga i sådant tillfälle wällias måste, och förblifwe i aldra diupaste underdånigheet
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maijttz allerunderdånigste och troplichtigaste tienare och Undersåte
A [Axel] Löwen J: Hin: Frisenheim
Wijborg dn 19 Maii Ao 1722.


Till Innehåll 1722:1


Kvittens av Frisenheim den 26 maj 1722. Riksarkivet. Diplomatica. Moscovitica. Vol 137.

 

Copia

 

Ehuruwäl Hans Kongl. Majt wår Allernådigste Konung, så uti dess oss allernådigst gifne Fullmackt, som hans Majts egit quitence, begge daterade Stockholm d. 8 Martii innewarande År , icke allenast utsätter fulla Summan af Fembhundrade Tusende RDr Courant uti 2/3 stycken, utan ock at samma Summa är uti goda Ducater och Albertus RDr beräcknade, En Ducat til Fyra 2/3 stycket och Fyra RDr Albertus till Femb RDr Courant uti 2/3 stycken efter Leipsiger fot; Doch som articulus Separatus uti Fredz Tractaten af d. 30 Augusti 1721: tydeligen innehåller, at i fall åfwannembde Fembhundrade Tusende RDr Courant icke blefwe betalte igenom wäxlar uti Hamburg, Amsterdam eller London, utanuti annat godt och på bemte orter gångbart mynt /: skillemynt undantagadnes :/ skulle det samma uträcknas efter den wexel-cours, som wid hwarie betalningz termin wore gängse och giällande; Altderföre, til föllie deraf hafwa wij befullmäcktigade Kongl. Majts Commissarier, i anledning af Hamburger wexellcours af d. 3 nästlne Februarii, så wida förste betalningz Terminen är i articulo Separate utsatt i begynnelsen af nästledne februarii månad, på fölliande sätt: Af Wälbne Brigadieren och ÖfwerCommendanten Schuwaloff emottagit bemte Femb gånger hundrade Tusende RDr Courant, nembln
----- 59000 Specie Ducater, som efter bemt cours giöra RDr courant 157509 3/8
----- 268748 5/8 RDr Albertus, som efter samma cours giöra 342490 5/8
Hwilcket tilsammans giöra
Rijksdahler courant, Summa 500000:-
Så at wij lijkmätigt högbemte Hans Kongl. Majts här hos fogade egenhändiga quitence, desse Fembhundrade Tusende RDr Courant, efter Leipsiger foot, på åfwan utsatte sätt undfåfdt, hwilcket ock med wåre egne underskrifter och Sigil stadfästes och bekräftes.

Wiborg d. 26 Maii Ao 1722.

J: H: Frisenheim Christoff: Freudenfelt Casp: Gyllenbååt


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 30 maj 1722. Riksarkivet. Diplomatica, Moscovitica. Vol 137.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung.
Sedan wij i Wiborg så wida underdånighet afgiordt den oss i nåder anförtrodde förrättningen, at wij med Penningarnes upräcknande och förseglande wore alldeles färdige d. 25 uti innewarande månad, som war fredagen, anwändes Lögardagen til widare deras inpackande uti tunnor, samt till liquidation med Ryske Brigadieren Schuwaloff angående den spannemål, som utur åtskillige Ryssarnes Magaziner i Finland blifwit för Eders Kongl. Maijts och publici Rechning emottagen, hwarmed wij dock icke förr än måndagen, som war d. 28 dito blefwo alldeles klara, då imedlertid nödig skiutz til medlens afförande inkom, så at merbemte medell d. 29 dito blefwo pålastade, och wij således samma dag kommo dermed at aftåga, samt nu i dag litet för Postens afgång hunno hijt til Lapstrand. Tillåtandes nu eij tiden at i underdånighet anföra åtskillige omständigheter, som sig wid wår förrättning tildragit; dock kunna wij eij undgå at i diupaste underdånighet berätta, det Brigadieren Schuwaloff, oacktadt honom blef wid handen giwfit, det 100. man Infanterie wid Cananoja, 2 1/2 mil på denne sidan Wiborg til medlens ytterligare escorterande wore commenderade, han ändock, under en Majors anförande, medgaf en Escorte af 200 man til fot, til hwilcken Escorte merbemte Brigadier sig sielf, som af en något ogemen complecisence, anböd, då honom den proposition giordes, om han antingen wille låta den swänske Escorten ryckia alt under staden, eller om, i afseende til någon sin egna tancke, han wille der till anwända sitt anförtrodde manskap. Förbliifwandes i diupaste underdånighet
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maijts Aldra Underdånigste Troplichtigste Tiänare och undersåtare
J: Hin: Frisenheim Christopher Freudenfeltz Caspar Gyllenbååt
Lapstrand d. 30. Maii 1722


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 30 maj 1722. Riksarkivet.


Stormäcktigste Allernådigste Konung

Utaf Eders Kongl. Majts allernådigste skrifwelse daterat d. 4 hujus, som jag d. 27 uti Wiborg allerunderdånigst handfick, har jag med lika underdånig wördnat inhemptat, hwad Eders Kongl. Majt angående de ur fångenskapen komna Officerare, som höra under Regementerne i Finland, i nåder täckts förordna. Och som Eders Kongl Majt derjemte allernådigst befaller, det jag äfwen för min del afråder de ifrån fångenskapen hos mig ankommande Officerare och Ståndspersoner af militair Staten at resa dijt öfwer; Altså skall jag mig derefter underdånigst rätta, som jag ock til den ändan skrifwit til Petersburg, derest en del Officerare redan warit ankomna och flere efter handen förwäntas. Warandes de, som förledne winter med åkeföre sig här infunnit, redan til Swerige afgångne, någre undantagne, dem för Eders Kongl. Majts nådigste brefs ankomst jag öfwertalt at blifwa qwar, och här afwackta Eders Kongl. Majts nådigste Förordning. Jag framhärdar så länge jag lefwer
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste
Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lappstrand d. 30 Maii 1722.


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 30 maj 1722.Riksarkivet.

 

Stormecktigste Allernådigste Konung

Sedan jag efter ankomsten hijt til mitt nådigst anförtrodde Lähn kommit uti erfarenhet, at åtskillige Eders Kongl. Majts undersåtare af detta Länets Inbyggiare ännu hölts i Wiborg fängslige, för det de efter angifwande under framfarne Feigdetid, skola dels warit ibland det så kallade Kifwikaske Partiet, som ströfwade kring Landet då det af Ryssarne innehades och giordt dem skada, dels hyst och herbergat slijka ströfwande Kifwikaske samt gifwit dem underhåld eller elliest af dem wetat, men dem icke uppenbarat; Hanfwandes bemde Fångar trägit hos mig låtit anhålla, at blifwa hulpne utur deras swåra fängelse, derest de som med fängslade delinquenter uti Ryssland öfwer alt skall wara wahnligit, intet annors til sitt underhåld bekommit, än hwad de kunnat sig genom bettlande förskaffa, och altderföre lijdit stor hungers nöd, och nästan swultit til döds; Så månde jag giöra hos Brigadieren och ÖfwerCommendanten i Wiborg den föreställning, det sådane under Krigtiden fängslade, i Kraft af det begge Riken emellan slutne Fredsfördraget, måtte ställas på frije fötter. Hwaruppå bemde Brigadier, medan jag uppehållit mig Wiborg för de Ryske medlens skull, som der blifwit emottagne, omsider genom Landt Ricktern Radion Melgunoff låtit utlefwerera 13 mans och 2: Qwinspersoner, hwilcka för de orsaker skull warit fängslade som bijlagde Instrument No 1. gifwer wid handen, hwaröfwer jag på begiäran uthändigat en sådan attest, som Sub No 2 underdånigst bijfogas.
Och som jag giordt den anstalt, at berörde Personer, hwaraf lijkwäl en straxt efter det han war aflefwererad uti Wiborg och en på wägen emellan nästbemde stad och Lappstrand med döden afgått, skulle igenom Lappstrand til deras hemwisten befordras, samt til den ändan med något underhåld försees; Så har Eders Kongl. Majt jag sådant härmed allerunderdånigst bordt berätta, hemställdes uti lijka underdånighet Eders Kongl Majts allernådigste godtfinnande och wälbehag, om angående desse således utur Fängelset lössläpte och i synnerhet den uti förteckningen nämbde Matts Tackman, hwilcken tillstådt sig åhr 1719; begådt dråp på en Bonde Matts Gamala af Kupio sochn och Nyslåtts Lähn, samt derföre, efter sitt påstående och de andre Fångars berättelse, 3ne gånger fådt på Ryska sättet Knut eller blifwit piskader, hwarom lijkwäl uti det Ryska Instrumentet eij något förmäles, skall någon widare undersöckning anställas, wid hwilcken händelse, såsom hafwande deras tilhåld och hemwisten uti detta Höfdingedömet altid kunna framskaffas, eller hwad Eders Kongl. Majt härutinnan i nåder täckes förordna. Hwarmed jag in til min dödsstund framhärdar
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lappstrand d. 30 Maii 1722.


Till Innehåll 1722:1


Frisenheim till Fredrik I den 1 juni 1722. Riksarkivet.


[OBS! Inkomplett - första bladet saknas även i originalvolymen.]

 

brigadieren giärna önskade, at med sådan ombytning eij må komma an på tiden. Under den tid, som wij med giörligaste skyndsamhet warit sysselsatte med Penningarnes incasserande, hafwa åtskillige eftertänkelige conferencer, angående gräntze skillnaden, blifwit hållne, hwilcket satt oss med den emottagne Penninge Summan i det äfwentyr at wij med densamma risquerat at blifwa qwsarhållne och arresterade.
Men som affairen, angående gräntzen eij warit oss, Freudenfelt och Gyllenbååt i synnerhet, till någon del anbefalt, altså hwfwa wij oss eij widare deruti inmängt, än wårt swar, tgil Hr General Majoren Baron Löwen af d: 27 nästledne Maii innehåller, hwilcket han äfwen wid sin utförlige underdånige berättelse til Eders Kongl Mait bijfogat. Önskandes för öfrigit at snart wara aldeles in salvo med den oss i nåder anförtrodde cassa, med hwilcken wij oss i Herrans namn, sedan wij nu blifwit försedde med behörig Escort och skiutz, i mårgon tänckia at begifwa på wägen härifrån till Åbo, at dymedelst betyga med hwad Zele wij till föllie af wår undersåtelige plicktg med all underdånighet förblifwe

Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maijts Aldra Underdånigste och Troplichtgigste Tienare och Undersåtare
Lapstrand d. 1 Junii 1722

J: Hin Frisenheim Christopher Freudenfeldt Caspar Gyllenbååt


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 2 juni 1722. Riksarkivet.

 

[mottagarens notering] föredragit i Rådet 25 Juni 1722.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

I underdånigste anledning af Eders Kongl. Majts til mig ankomne allernådigste skrifwelse, daterat d. 18 sidstlne Januarii har Lagman Hertz eij allenast under wistande i Åbo assisterat mig wid den der förefallna corresponden, utan ock på min anmodan rest til denne orten, samt mig här äfwen någon tid tilhanda gådt. Hwilcket kommit så mycket bättre till pass, som Landssecreteraren förutan at han är förordnad GräntzeCommissionen at bijwista, tämmeligen länge warit beswärad med siukdom, hwaraf han ännu intet är alldeles frij, at han efter all Lijknelse än på någon tid eij torde kunna giörna fullkomlig tienst. Hwarföre jag uti de Höfdingedömet egenteligen normala och uti myckenhet förekommande ordinarie sysslor intet haft af honom den hielp, som han mig elliest giöra kunnat, och så mycket mindre fådt bruka honom uti det öfrige mig committerade, som det icke heller kommer Höfdingedömet eller hans Embete egentel. wid, och han således med slikt Extraordinarie arbete utan särskilt wedergällning icke synes kunna graveras. Hafwandes wäl til underdånigste efterlefwande af Eders Kongl. Majts på bemde Lagmans inlagde underdånigste Supplique, d. 24 nästledne Aprill utfallne och nyligen ankomne nådigste Resolution han warit i wercket begrepen til des uti Eders Kongl. Majts Åbo Hof Rätt anförtrodde ordinarie Embetes förrättning sig härifrån bedrifwa. Men emedan jag i fall det wore skiedt, skulle blifwit mycket strandsatter, samt den correspondence, som mig åligger underhålla, så war angående de utur Ryssland än förwäntande Fångar och deras befordrande derifrån, som andre med Ryssarne dageligen förefallande ärenden och mera slijkt, hwaruppå Eders Kongl. Majts och publici nytta beror, således hade kommit alldeles at liggia neder, Eders Kongl Majt och publico til otiänst, hälst som jag här ingen annan hafwer, som för tiden kan wara mig uti berörde correspondence til hielp. Hwarom och huru jag dageligen med arbete är öfwerhopad ewahrest jag ock wistas. General Ajutanten Freudenfelt och General Auditeuren Gyllenbååt wid deras öfwerkomst widare munteligen lära kunna berätta; I anseende hwartil jag uti den underdånigste tilförsickt, at Eders 2ongl. Majt lärer täkkias sådant med nåder uptaga har öfwertalt och förmådt merbemde Lagman för den här ändan beroende publique nyttans skull ännu någon kort tid här at fördröija och wara mig uti correspondencen till hielp. Altså finner jag min underdånigste skylldighet wara Eders Kongl Majt detta allerunderdånigst at berätta, uti lijka underdånig förhoppning, at Eders Kongl. Majt eij lärer onådigt ansee Lagman Hertzes uteblifwande ifn Eders Kongl. Majts Åbo HofRätt, eller låta det samma honom til answar lända, helst emedan oftanembde Lagman inom 3 weckor är sinnad sig resan til Åbo at begifwa.
Och alldenstund wid denne Gräntze orten, som än icke kunnat bringas uti behörigt stånd, utan behöfwes til des wederböörlige inrättande både tid och arbete, desutan mycket annat förekommer, förorsakande en stadig brefwexling med så högre som lägre Ryssar, hwartil fordras en eij allenast i Swenska utan ock i Ryska språket, som elliest om Ryska wäsendet kunnig Person, hwilcken correspondence Landssecreteraren så wida han med de ordinarie Embetets Förrättningar, i synnerhet wid första inrättningen, är nogsamt sysslosatter neppeligen lärer hinna allena bestrida omskiönt i anseende til atbetets tiltagande, såwäl för omfrömälte Ryska Correspondence och flere förefallande Extraordinarie mål, hwarmed de aflägsnare Höfdingedömen eij äro beswärade, som at en del af Karelen jembwäl kommer at förblifwa under detta Höfdingedömets hand wilckor eller Lähn skulle förbättras;
Sammaledes är ock en Rysla Translator här alldels omistelig både för ankommande Ryske brefwens skull, hwilcka merendels fattas i Ryska språket och derför måste öfwersättias som ock för munteliga samtals skull, hwilcka oftast med Ryssarne sig yppa. Hwarföre jag må til Eders Kongl. Majts widare allernådigste godtfinnande för translator antagit Auditeuren Friedrich Wittstock, som under Wiborgs stads belägring blifwit brukad af då warande Commendanten dersqammastädes Öfwersten Stiernstråhle wid Correspondencen och för någon tid kommit ifrån dess fångenskap utur Ryssland, warandes det Ryska språket mäcktig. Hwilcken jag ock nu aflåtit til General Majoren Löwen at brukas wid den nu under händer warande Förrättningen som grentzens reglerande angår; Fördenskull hemställer Eders Kongl. Majt jag allerunderdånigst om icke någon sådan Person, som den med Ryssarne förefallande correspondencen och hwad deraf dependerar til någon tid jemte en Translator, hwilcken lärer wara alldeles omistelig, så länge denne ort blifwer en Gräntzeort som nu, kunde bestås och dem hwardera en tillräckelig Löhn tilläggias, på det til slijka Beställningar så mycket skickeligare Personer kunde erhålals. Hwaröfwer Eders Kongl. Majts Allernådigste godtfinnande jag uti diupaste underdånighet afwacktar med allernådigste Soumission uti all min Lifstid framhärdandes
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lappstrand d. 2 Junii 1722


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 2 juni 1722. Riksarkivet.


Stormäcktigste Allernådigste Konung

Sedan jag jemte de öfrige til Ryska Medlens emottagande committerade d. 30 Maii nästförweckne war hijt till Lappstrand anländ med bemde uti Wiborg emottagne Medell, som giöra 31. lagom Kiärrelass och kiärlen, hwaruti de komma widare at framföras, blifwit behörigen försedd så mycket giörligit warit, förekomma uppehåld på wägen, upbröto General Adjutanten Freudenfelt, General Auditeuren Gyllenbååt och Proberaren Snack i dag klockan 6: för middagen tillika med dertil desse medells beledsagande utsedd Escorte bestående uti 100: man af detta???? Kymmenä Gårds Läns Regemente til fot, Tafwastehuswägen til Kiäll[?] sochn, därest det första ombytet uti Tafwastehus Län, och 50 man af Nylands och Tafwastehus Läns Dragon Regemente efter de förut giorde anstalter komma at aflösa denne Escorte samt penninge-fororne at emottaga och widare convojera til Åbo Läns gräntz der Eders Kongl. Majts Lijf-Dragoner, i föllie af de utfärdade ordres, wid första ombytet antaga sig beledsagandet af merberörde penning foror til Åbo stad, dijt de förmodeln med så mycket större säkerhet lära tidigt komma fram, som derjemte den författning är giord, at den härifrån til Keltis afgående Escorten blifwer der stående uti 3 á 4 dagar, at hålla dem ryggen frij, til dess de prosumeres wara ett stycke fram mot Åbo sidan, derest mindre äfwentyr är at befara, efter som osäkerheten, i fall XXXX wore at fruckta före, i synnerhet XXX ifrån denne Gräntze orten kunde yppas.
Och alldenstund denne Escorten af Kymmenä Gårds Läns Regemente, som anförs af 1. Capitain, 2. Lieutr och 1. Fendrich icke allenast uti nästförflutne Maii måst stå här i beredskap, emedan man giordt sig hopp at kunna bringa denne Förrättning til tidigare slut än skiedt är, utan jembwäl komma at giöra tienst för denne månaden och marchera härifrån til Kiältis, som är öfwer 10 mijl, samt der uti någre dagar at stanna, som allarede underdånigst anfördt är. Hwartil kommer at ock General Majoren Löwen desidererat något manskap både sig til hielp med den nu föreslagna Gräntzens reglerande, som at derwid hålla wackt, efter som Ryske Commissarierne sig med 100 man regulair milice å deras sida försedt, hwarwid manskapet af denne Escorte, såwida det är tilsammans, beqwämbligast kan brukas; Fördenskull och på det Capitainen med Subalternerne, hwilcka högeligen beklagat deras nöd och at de eij mäcktade förskaffa sig uppehälle, måtte sättias i stånd at kunna giöra den för Eders Kongl. Majt och Rijkets nyttige tienst, har jag icke underlåtit kunnat dem på deras trägne anliggiande Twänne månaders Tractamente få låta. Hwilcket Eders Kongl. Majt jag funnit min skyldighet wara härmed allerunderdånigst at berätta, och dess allernådigste wälbehag deröfwer uti lijka underdånighet at afwackta. Framhärdandes med oföränderlig Zele så länge jag lefwer
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lappstrand d. 2 Junii 1722

 

Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 6 juni 1722. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

Eders Kongl: Maijts Allernådigste under d. 17 sidstwete Aprilis har med underdånigste wördnat d 25 nästledne Maij undfådt, sampt i underdånigste föllie af Eders Kongl Maijts nådigste befallning låtit Inwånarne kunnigt warda den store Nåd och omwårdnat Eders Kongl Maijt nådigt för deras oprättande drager: Medlertidjd har iag eij underlåtit at draga all omsorg det de med hästar här i mitt Nådigst anförtrodde Höfdingedömme skulle försees, warandes och endo landet till en stor del dermed hulpne, Sedan de icke allenast af de ifrån fångenskapet komne, utan och af Ryske Fohrmen fådt sig tillhandla hästar emot temmeligdt skiäligt prijs, och hwad som än kan brista wil jag och ombeflita mig at det kunna anskaffas härstädes, emedan jag fruchtar, at den häremellan och Skåne långa wägen kan uthi omkåstnaden till desse aflägna orter fördubbla prijset förutan det at här nästan ingen finnes, som hafwer den bekantskap at kunna sig till någon därstädes addressera uthi denne handel. Jag framhärdar med underdånigste wördnat
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majits Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
George Malm
Lapstrand d 6 Juni 1722.


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till statssekreterare Joakim von Düben 6 juni 1722. Riksarkivet.

 

[mottagarens notering] Swarat att Gen. Stakelberg samt wederbörande Öfwersten i finl. med första XXX få uthförligt ordres och instruckon huru desse Officerare på ett eller annat sätt skola blifwa hulpne.
Stockh. 27 Juni 1722.

 

Höhwälborne Hr Baron och Statz-Secreterare

Sedan i underdånigste föllie af Hans Kongl. Majts nådigste befallning jag söckt öfwertala de ur fångenskapen ankomne Officerare, som tient wid Finske Regementerne, at låta anstå med deras ärnade öfwerresa til Swerige och afbida hwad Hans Kongl. Majt angående deras personer allernådigst täcker förordna, hafwer en del Officerare, hwilcka i anledning deraf å denne orten stadnat, lefwererat mig närlagde Supplique och twenne des alligater, med ansöckning jag wille öfwersända den samma til Hans Kongl. Majt, på det de deröfwer kunde erhålla en nådig resolution; Hwarföre jag tager mig den frijheten samma Supplique här jemte til Hr Baron och Statz Secreteraren hörsamst at införskikka, med lika hörsam anmodan, det täcktes Hr Baron och Statz Secreteraren hafwa den godheten för omrörde störste delen mycket fattige och utblåttade Officerare och denne deras Supplique hos Kongl Majt wid lägeligit tillfälle föredraga, samt til en nådig Resolution befrämja, på det de uti deras nöd måtte blifwa hulpne och kunna sökia sig andre utwägar, efter som de nu liggia uti i mitt i nåder anförtrodde Län och jag eij lärer slippa deras anliggiande innan de erhålla resolution; För öfrigit som jag Hans Kongl Majt med sidsta Post ibland annat underdånigst ansöckt, at Lagman Hertz, som en tid warit mig til hielp med correspondencen efter Hans Majts til mig ankomne nådigste bref daterat d. 18 februarii, hwilcket Hr Baron och Statz Secreteraren expedierat, men i föllie af Hans Majts sedermera utfallne nådige Resolution af d. 24 sidstle April borde förfoga sig til HofRätten igen, kunde få här en kort tid fördröija. Så beder jag hörsambst, det täcktes Hr Baron och Statz Secreteraren wid samma måls föredragande wara dertil beforderlig, at Lagman Hertz kunde erhålla den söckte permissionen och dess uteblifwande ifrån Kongl. Hof Rätten intet ondådigt uptages.m Jag förblifwer med mycken högacktning

Högwälborne Hr Baron och Statz Secreterarens Hörsamste Tiänare
J: Hin: Frisenheim
Lappstrand d. 6 Junii Ao 1722.


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 9 juni 1722. Riksarkivet.


Stormechtigste Allernådigste Konung

Eders Kongl: Maijts Allernådigeste XXX XXX XXX d. 24 sidstwweekne Maij, det ingen skall förmenas reesepass, som älliest uti sine Ärender är richtig, till Est- och Lijfland, eller hwart han will, skall iag mig till underdånigste efterlefnad rätta; medh lijka underdånigt framhärdande;
Stormechtigste Allernådigste Konung, Eders Kongl. Majits Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
George Malm
Lapstrand d: 9 Junii 1722


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till statssekreterare Daniel Niklas von Höpken den 9 juni 1722. Diplomatica, Moscovitica. Vol 574. Riksarkivet.


[mottagarens noteringar:]
upl i Rådet d 4: Jul 1722 XXXX Medewi d: 7 Julii 1722

 

Högwälborne Hr Baron och Statz Secreterare
Efter Hr General Majorens Baron Löwens begiäran och det med honom hafde aftal innan wij skildes åt i Wijborg, hwarifrån Hr General Majoren dagen efter min afresa, eller d 30 sidstledne Maii, begifwit sig till Wirolax, at giöra en begynnelse med den honom committerade förrättningen eller gräntzens afskilliande, sänder Hr Baronen och Statz Secreteraren jag tienstl. tilhanda hosgående skrifter, som med mera utwisa, hwad uti berörde ärende, gräntze delningar rörande i Wiborg är passerat, före än Hans Kongl. Majts allernådigste swar öfwer den upkomne differencen, så wäl om mijlens beräcknande, som hwarest gräntzen i Wirolax sochn skulle taga dess begynnelse, till wälbemälte Hr General Major anlände, samt huru Hr General Majoren är worden föranlåten uti begge omrörde mål, utan at afbida Hans Majts nådigste Resolution, sig begifwa, jembwäl jag i den saken saken indragen blifwit.
Och ehuruwäl Hans Majts nådigste swar uti det, som mijlens beräcknande angår kommer öfwerens med det, i så måtto in antecessum är giordt, doch som det senare eller at H. General Majoren eftergifwit det gräntzen skulle begynnas wid Wirolax kyrckia, löper emot merhögstbemälte Hans Majts til General Majoren ankomne nådigste bref; så beropar jag mig, til at undwijka widlyftighet, uppå den deröfwer redan upsatte relationen, hwaraf är at inhemta, at man efter saksens noga öfwerwägande wid så beskaffade om omständigheter, som berörde Relation gifwer wid handen, eij annors kunnat, än fatta ett sådant slut, som skiedt är. Hwarföre jag för min del med sanning kan betyga, at man sig eij annat haft at föreställa, än at wed den händelsen, der uti omtalte mål å wår sida icke wore skiedt en sådan declaration och eftergift, det skulle haft en oförmodelig swår påfölgd, helst emedan Brigadieren Schuwaloff, förutan det han sig uti Hr General Majorens Löwens och min närwaro derom yttrade, för mig förskildt med särdeles sorgelige åtbörder och tårar samt stora contestationer förklarade sig hafwa swåra ordres ifrån dess Herre, beklagandes at jag wore uti saken melerad, med mera, som han derom anförde, at dess Imperator uptogo detta som ett bedrägerij af wåre Ministres i Nystad, som hans ord föllo, jemwäl at man nu söckte giöra honom hinder, då han på andre sidan hade fattadt en Dessein, utlåtandes sig derföre, at i fall wij icke wille resolvera, at gifwa honom wist swar, han hade ordres för sig, som skulle wara utaf en swår consequence. Hwarjemte Brigadieren til at wisa det Hans Keijsare hade orsak at giöra sig widrige tanckar, uprepade hwad uti Couranterne förmäles Kongl. Majts ärnade resa til utrijkes orteroch flåttans utrustande i Carlscrona, såsom ock at den swänske Ministern sig wid deras Håf icke infunnit.
Dock alldenstund detta, som H. Gen. Majoren Löwen således begifwit sig uti, icke är så fast, at det intet skulle kunna med fog återkallas eller ryggias, helst efter som Brigadieren Schuwalof ibland annat at beskynda sitt påstående, angående det gräntzen skulle taga dess bwgynnelse wid Wirolax kyrckia, yrckte deruppå, at sådant wid congressen i Nystad uti hans närwaro blifwit uthtryckeligen nämbt och aftalt. Hwilcket han ock på Hr General Majorens Löwens förbehåld låfwade skrifteligen ifrån sig gifwa. Hwarföre i fall derom icke wore så aftalt, som bemält är, och Hans Kongl. Majt skulle i nåder finna för godt, at det eij bör blifwa der wid som angående stället der gräntzen skall taga dess begynnelse, blifwit afhandlat; så synes oförgrijpeligen nödigt, at Hans Excellence Hr Grefwe Lillienstedt med Hr Landzhöfdingen Strömfelt, de der bäst hafwa sig bekandt om ett sådant aftal skiedt eller icke, wid den senare händelsen meddela deröfwer deras skriftelige utlåtelse, då uppå Hans Kongl. Majts härom ankommande widare allernådigste Resolution, så deraf, at Brigadieren på omrörde sätt kunde skiäligen sägas med dess ogrundade föregifwande hafwa brackt General Majoren til bijfall i berörde mål, som för andre orsaker dem Ryssarne sielfwa genom deras obilliga postulater nogsamt lära gifwa wid handen, i synnerhet der Hans Kongl. Majt skulle i nåder behaga, at H. General Majoren Löwen derutinnan skall gifwa något efter, kan finnas tillfälle, hwad härtils är skiedt med godt maner at uphäfwa, at således igenom detta begifwande altzintet är förlorat.
Detta alt med hwad mera hosfölliande skrifter gifwa anledning til, beder General Majoren Löwen så wäl, som jag, at Hr Baron och Statz Statz Secreteraren täcktes Hans Kongl. Maijt föredraga och til en skyndsam resolution befordra; Hwarest man dock giärna än skade, at det blefwe hållit tyst och icke blifwa den Ryske Ministern Kestonchef???? kunnigt, efter som denne Nations egenskap, som man nu har at giöra med, intet står at beskrifwas, och hos dem wid närwarande tilstånd ingen raison finner rum, så at man, utan at weta för hwad orsak, kan blifwa häfwen????. Men så hemställes lijkwäl til närmare bepröfwande, huru wida det kan finnas nödigt, at bemde Ryska Minister en general skulle giöras en föreställning derom, at de til gräntzens reglerande å deras sida förordnade wille beropa sig på särskilta aftal eller förord, hwarom i Tractaten icke förmäles, der dock klara orden uti bemälte Tractat borde wara dem till rättelse: Lärande Hr General Adjutanten Freudenfelt och Hr General Auditeuren Gyllenbååt munteligen kunna gifwa flere omständigheter wid handen wid handen. Sluteligen förorsakas jag här med at giöra en tienstl. erindran, at Hans Kongl. Majt allernådigste swar till Hr General Majoren Löwen, som han begiärt at sändas hijt under mitt couvert, kunde til at förekomma hwarjehanda befarad osäkerhet, adrresseras til Hr Landshöfdn Sterincrantz, med ordres om dess skyndsamma afsändande till mig, på det samma allernådigste swar sedan under wälbemde Hr Landshödinges couvert måtte kunna mig och föllierickteligen Hr General Majoren så mycket säkrare tilhanda. Hwarmed jag förblifwer
Högwälborne Hr Baron och Statz-Secreterarens Hörsamste tiänare
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d: 9. Junii 1722.


Till Innehåll 1722:1

Christopher Freudenfeltz och Caspar Gyllenbååt till Fredrik I den 14 juni 1722. Diplomatica, Moscovitica. Vol 137. Riksarkivet.


Stormäcktigste Allernådigste Konung.
Sedan wij, till föllie af wår Allerunderdånigste berättelse daterad Lapstrand d: 1 hujus, begifwit oss på wägen till Swerige, har Cancelie Rådet och Extraordinarie Envoijen Högwählbne Hr Baron Cedercreutz från Helsingfors igenom sin Secretaire Löfgreen uti Tawastehuus d: 9 hujus låtit praesentera een på Eders Kongl. Maijts Allernådigste befallning af Kl. Estats Contoiret utfärdad assignation af d: 11 nestl Maii på 6000 Ducat: Specie, hwilcken samma d: 9 hujus middagztijden blef, efter des innehåll, betalt, och bemte Löfgreen då straxt, utan ringaste uppehåll, nöjachtigt beledsagande affärdad. Sedermehra har under Landzhöfdingens Högwählbne H: Friesenheims Couvert d: 14 hujus emot aftonen, wid Jättila, 5 1/4 mijhl här ifrån blifwit oss tillstält Eders Kongl. Maijts Allernådigste swar och befallning uppå wårt Allerunderdånigste skriftel. förslag om de bekante medlens fortskaffande från Wiborg, då wij redan wore öfwer den swåraste och längsta wägen igenom Tawastehuus lähn, så att wij ändtel. med fast obeskrifwelig möda och aldeles owanlige fartyg till sådane warurs försell, i dag efter middagen, så tijdigt hunno hijt till staden, att wij nu äro som högst i begrep med att låta transportera medlen ombord på Galererne, hwilcka, för lågt watn skull i Åbo Åå, på 1/2 mijhl när wid pass eij kunna komma up till staden, hwar med wij och hoppas, fast än in på aftonen, kunna blifwa klara, så att wij i morgon, will Gud, efter förrättad Gudztienst, tänkia att begifwa oss till siös, så wijd wij icke weta af det ringaste, som oss här kan el. bör uppehålla uti det, hwar igenom wij hafwa tillfälle att än ytterligare med all underdånigheet fullföllia, hwad oss till fordersam och god beställning i Nåder anförtrodt är, och dymedelst betyga det wij med all undånig nijt oaflåteln förblifwa
Stormäcktigste Tienare och undersåtare
Christopher Freudenfeltz Caspar Gyllenbååt
Åbo d: 14 Junii Ao 1722.


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 20 juni 1722. Riksarkivet.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Majt har jag för detta underdånigst gifwit wid handen, det förledne höst wid Nyslott blifwit qwar stående en Rysk Lieutenant med 20. Man gemena, at bewaka det der qwarlembnade Ryska Magazinet och Amunitionen til des afförande lijkmätigt den emellan Eders Kongl Majt och Czaren slutne Tractaten.
Sedermera äro de för Eders Kongl. Majts räckning dersammastädes handlade Magazins persedlar, efter mitt föranstaltande, af Slåttz XXXXXwaren emottagne, jembwäl hwad Magazins persedlar warit qwar, och jag, som tilförenne underdånigst är af mig oförmält, icke kunnat med Brigaieren Schouwaloff blifwa enig om jemte Ryska Amunitions sorterne ifrån bemde Befästning afförde och til Allmogens möijeligaste blifwa med Lådjor och båtar hijt brackta, Hwarwid äfwen den i underdånighet omtalte wackten fölgdt, at Nyslotz Fästning och Lähn således nu mera är fullkombligen evacuerat.
Och emedan för tiden af den här omkring liggiande Allmogen, wid Gräntzens regleran- och skillnadens uprättande emellan Swerige och Ryssland, någre hundrade man behöfwes til dageligit arbete at nedfälla skogen längst med Gräntzestreket, med mera derwid kan erfordras; Jag ock elliest, så mycket för Almmogens efter årsens tid snart infallande bråda Arbetz tid lärer låta sig giöra, är uti wercket begrepne at låta uplaga wägen emellan Wekelax och denne orten, samt således möijligast befrämja handelens inrättande på den foten, som Eders Kongl. Majts allernådigste willia och befallningar är lijkmätigt, hwar wid ibland annat mycket deruppå ankommer, om det kan bringas dertil, de för Landet högst nödige wahror, i synnerhet salt och Toback, måge kunna i tid och emot marcknaden som d: 8 nästkommande Septembris infaller, i den quantitet hijt forslas, som til Landetz providerande är nödig; Dy skall jag sökia hos Brigadieren Schuwaloff så begå, at med åfwanbenembde proviant- och Amunitions sorters widare framforslande härifrån til gräntzen, hwilcket kommer at skie Landwägen, något måtte anstå, ehuru angelägit det wore, at blifwa af med den Ryska wackten, under hwars inseende besagde proviantz- och Amunitions sorter här imedlertid liggia. Hwilcket jag funnit min underdånigste skylldighet fordra Eders Kongl. Majt allerunderdånigst at berätta, medh lijka underdånigste Zele uti all min lifstid
Stormecktigste Allernådigste Konung, Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lappstrand d. 20 Junii 1722.


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 23 juni 1722. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

I underdånigste efterlefnad af Eders Kongl Maijts Allernådigste Befallning at öfwersända af Copierade Mantahlslängder på det mig i nåder anförtrodde Lähn äro wederbörande betienter med dem i wärcket begrepne till reenskrifwande, som ännu för deras wijdlöftigheet eij hunnit bli färdiga, doch at winna tijden föllier här innelycht underdånigst ohngefärligit Extract af dem, tills XXXX längderne blij fullkommade, som då straxt skola föllia, med underdånigste framhärdande
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl: Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Willmanstrand dn 23 Junii 1722.


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till statssekreterare Daniel Niklas von Höpken den 23 juni 1722. Diplomatica, Moscovitica. Vol 574. Riksarkivet.

 

Hochwolgebohrener Herr Baron und Stats Secretair
Mein HH: bruder
Wor einigen Tagen Einen that Einen Ritt umher Wexlax, umb unter andere mit dem H. General Majoren Löven zu reden, und zu wernehmen wie es Eigentlich mit der gräntz Commission ergangen, als zu welchen Endem dem selben won Wirolax auf dahin bestunte da dan Einige stunden mit dem H. Gen: Majoren zusammen war, und unter andere wernahm, wie es sich wegen XXXX gewissen umbstandes beij Willajoki einige schwurichkeit won denen Russhen Commissarien werstellte. wielen um keine fernern Nachricht in einigen Tagen won ihm gehabt, und sorgfältig XXX den weitern werlauf zu wernahmen, so sante zu dem Ende einen ab, so mir gleich XXXX des H General Majoren shreiben zurück bringet, welches wor nötig erachtet dem H: Staats Secretairen zu übersenden, woraus dass nach der Zeit passirten zu ersehen, und dass d H Gen: Major werlangen trägst über den bewusten umbstand eine antwort zu erhalten, Mein H: Staats Secretair XXXX also die gütte zu haben und in dieser affaire so balde alss müglich zur Expedition zubefoderen, welches XXX auch sehr XXX sein würde, der ich übrigens mit besonderer ergebenheit bin
des Hochwolgeb: H: Baron und Staats Secretairen Mein H brdr Horsamster diener
J: Hin: Frisenheim
Wilmanstrand d: 23 Junii Ao: 1722


PS: indeme ich dieses shliesse, erhalte einen Expressen won dem herrn Gen: Major Löven mit beijgehendem drauss zu ersehen wie weit man beij Wirolax g´avanciret, und erachte wer Nötig selbges[?] in originali hirbeij zu legen.
Fals ich mit zusamen ziehung der begehrten Manshaft, den gewöhnligen wegh soll geben und erst den Commendirenden officier beijm regiment desfalls ansitten, so erforderet es länger Zeit als die wichtigkeit dieser affaire zu lassen will. wesfalls mich genötigst sehe, die ordre selbst desfalls directe ausszufertigen, damit die Zeit möge gewonnen und des publici dienst so um auf der XXXX bestehet, befodert werden, welches ich wor deme beij ein oder anderen gelegenheit gleicher gestalt habe thun mûssen, und wehre wol, dass dieses Ihro Königl. Maijt wergetragen werden möchte, damit, wan beij dergleichen worfallendenpressanten fallen benötigst sein möchte eine werfassung zu thun ohne die gewöhnliche Regeln so XXXX zu observiren, solches nicht als ein Eingriff in eines andere ampt möge angesehen werde
J: H: Frisenheim


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 27 juni 1722. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

Så snart jag underdånigst erhölt Eders Kongl. Maijts allernådigste af d. 31 sidstwekne Maii, at de Ryttare, Knechtar och Båtsmän som förrymbdt och sedermera i förmågo af Pardons Placaterne sig infunnit på deras ort öde uptagne hemman, måge slippa wijdare Krigtiänst och få blifwa wid Cronohemmannen bijbehåldne så gaf jag wederbörande deraf del XXX den författning derhoos, at det til underdånigste följe af Eders Kongl. Maijts nådigste förordning, sitt ofelbare eftertryck måste winna; med beständigt framhärdande
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
George Malm
Lapstrand d. 27 Juni 1722


Till Innehåll 1722:1

Frisenheim till Fredrik I den 27 juni 1722. Riksarkivet.

 

[mottagarens noteringar] beswarat ock app samt ordres till
Cedercreutz och Statscontoiret afgångne.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Emedan jag är blefwen förorsakad at afsända KrigCommissarien Abram Stein Meijer landwägen härifrån till Pettersburg, at så wähl befrämja de der ankommande

swänska Fångarnes widare skyndsamma fortskaffande till Swerige, hwar med iag förspörier härtils något swårt hafwa tilgådt, och tiden blifwit å Ryske sidan med utlåfwade transportfahrtygens anskaffande utdragen, som i anseende till den dyra förtäringen å den ohrten, fångarne myckit beswärligit faller, men förnembligast sökia att framföra Eders Kongl. Maijts tillika Eders Kongl. Maijts och Rijksens Ständers Commissions til Cancellie Rådet och Extraordinarie Envoyéen Baron Cedercreutz utfärdade med flere mig till befordran tillsände bref hwilcka jag hållit betänkeligit denne gången at förtro den Ordinarie til Pettersburg afgångne Ryska Posten, alldenstund Posten som afgick d. 19 nästl. Maii ifrån Wijborg, hwarwid ock fölgde mine bref till Commissions Secreteraren Knipercrona och Lieutenanten Stiernhof angående fångarnes befordran derifn med mera, är uppå wägen till Pettersborg bårtkommen och jag har orsak att tro, det mine bref lära wara interciperade, i synnerhet som des utan en och annan sig yppande omständighet gier någon eftertancke, at denne Ryska Post icke altid torde wara at lijta uppå, utan därwid under tiden förelöpa någon oricktigheet; Hafwandes KrigCommissarien Stein Meijer till skiutz penning för sig och dess dräng samt underhåld på resan och i Pettersborg af mig bekommit 6 daler Silfmt. Altså finner jag min underdånigste skylldigheet wara, sådant Eders Kongl. Maijt härigenom allerunderdånigst at berätta och dess allernådigste approbation deröfwer uti lika underdånigheet at afwachta. Hwarjemte Eders Kongl Maijts allernådigste godtfinnande jag underdånigst hemställer, om icke XXXXX tilfällen, att någre Eders Kongl. Maijt angelägneste bref till Extraorde Envojéen skulle komma framdeles at afgå, sådant kunde mig utur Kantzeliet kundgiöras, då jag skall söckia med någon säker lägenhet dem widare befordra , som jag och Extra ordinarie Envoyen om en sådan Postens beskaffenheet Notificerat, och der hoos gift anledning, huru han dess högt angelägne bref uthan bekostnad kan fortskaffa.
Här hos införsänder jag underdånigst Commissions Secreterarens Knipercronas bref, som igår med Posten ankom. Berättandes bemälte Commissions Secreterare till mig at dhe mäste af Officerarne, som sig i Muscou till d. 15 hujus infunnit sig redan warit derifrån afgångne åth Pettersburg, och öfwer 600 man gemene än dijt förwäntades, förutan en dehl Officerare ifrån Sibirien, hwilcka efter handen, som dhe kunna hielpa sig fram, lähra sig infinna, at efter Commisions Secreterarens yttrande, dhe sidsta eij förän seent på hösten eller med första skidföre torde hinna till Muscou, hwarom till Eders Kongl. Maijt och Ricksens Ständers Stats Commission iag uthförligare skrifwer.
I öfrigit bör Eders Kongl. Maijt iag uti underdånigheet eij lembna obemält, huru som iag af dhe dageln ankommande Officerare förspordt, att utom Fångarne af Milicen ett temmeligit antahl af allmogen ifn Finland i synnerhet ifn Österbottens Höfdingedömme warit i Muscou och söckt blifwa släpte derifn hem, sampt uti deras stora älende om en nådig förlåssning sucka, Men emedan ingen med eftertryck en sådan deras angelägenheet bedrifwa kunnat, af Bojarerne och andre som under framfahrne feigdetid skola twungit dem till deras tienst, blifwit förskickade till deras landgodz igen. Hwarföre Eders Kongl. Maijt allernådigste wällbehag iag underdånigst Submitterar huru wida Extraordie Envoijéen Cedercreutz må Committeras sig det arme folcketz nöd och angelägenhet att antaga, hwilcket i anseende till des ägande Character förmodeligen torde hafwa ett för berörde Olyckelige folcket önskeligit eftertryck. Hwarmed iag in til min dödzstund förblr
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maijts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 27 Junii Ao 1722


Till Innehåll 1722:1