Breven från 1722

Del: 2 Juli - December

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna under det andra halvåret av 1722. En del av dem har Frisenheim skrivit, andra är adresserade till honom, medan en tredje kategori har andra upphovsmän och adressater men ändå berör Frisenheims liv och verksamhet.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.

 

INNEHÅLL brev 1722:2


7/7 Frisenheim till FredrikI

7/7 Frisenheim till Fredrik I

12/7 Iwan Chuwaloff till Frisenheim

18/7 Frisenheim till Fredrik I

20/7 Frisenheim till Fredrik I

21/7 Frisenheim till Fredrik I

25/7 Frisenheim till Fredrik I

26/7 Frisenheim till Iwan Chuwaloff

28/7 Frisenheim till Fredrik I
31/7 Gustavus Orra till Frisenheim

1/8 Iwan Chuwaloff till Frisenheim

4/8 Frisenheim till Fredrik I

4/8 Frisenheim till Fredrik I

6/8 Frisenheim till Fredrik I

22/8 Frisenheim till Fredrik I
22/8 Frisenheim till Fredrik I

25/8 Frisenheim till Fredrik I

29/8 Frisenheim till Fredrik I

12/9 Frisenheim till Fredrik I

12/9 Frisenheim till statssekreterare
28/9 Frisenheim till Fredrik I

19/10 Frisenheim till Fredrik I

26/10 Frisenheim till Fredrik I

29/10 Frisenheim till Fredrik I

5/11 Frisenheim till Fredrik I

9/11 Frisenheim till Fredrik I

9/11 Frisenheim till Fredrik I

16/11 Frisenheim till statssekreterare

23/11 Frisenheim till Fredrik I

7/12 Frisenheim till Fredrik I

7/12 Frisenheim till Fredrik I

14/12 Frisenheim till Fredrik I

21/12 Frisenheim till Fredrik I

24/12 Frisenheim till Fredrik I

28/12 Frisenheim till Fredrik I

 

29/12 Frisenheim till Fredrik I

 

Frisenheim till Fredrik I den 7 juli 1722. Riksarkivet.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Sedan Eders Kongl. Majt jag d. 22 nästlne Junii uti underdånighet gifwit wid handen hwad författning, i underdånigste föllie af Eders Kongl. Majts nådigste Interims Reglemente, jag angående så wäl de af Nylandz och Tafwastehus Läns Dragone- som Nylandz Infanterie Regemente opgifne förswagade, mindre förmögne och aldeles för öde opförde Dragone hålldz och Roters tilhörige Kneckters och soldaters underhålld af Magazinet til den tiden funnit nödigt at giöra; så som ock huru jag warit föranlåten at correspondera med Landzhöfdingen Baron Stierncrantz, det icke Ödes Rusthåldz Dragoner, som blifwit på det omförmälte sättet til Helsingfors intagne, skulle förwisas til deras Rusthållare och icke längre liggia Eders Kongl. Majt och Kronans Magazin till last; har jag erhållit den efterrättelse, at desse Dragoner, som bestådt af 58: man och uti åfwanåmberopade min underdånigste skrifwelse eij blefwit insatte, hafwa upbrutit ifrån Helsingfors och nu för tiden försörjes af deras Rusthållare. Hwilcket jag funnit min underdånigste skylldighet fordra Eders Kongl. Majt allerunderdånigst at berätta och derjempte alt sådant Eders Kongl. Majts allernådigste wälbehag underställa, framhärdandes in til min dödzstund
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lappstrand d. 7 Julii 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 7 juli 1722. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Maijts allernådigste under d 12. sidstwekne Maii har jag den 5 hujus underdånigst handfådt, skolandes mig och til underdånigste efterlefnad ställa den förordning Eders Kongl. Maijt nådigt d. 26 Juni 1720 för Executoren i Recidence staden Stockholm utfärdat, uti alt det, den till detta mig nådigst anförtrodde höfdingadömmets beskaffenhet kan lämpas, framhärdandes med underdånigste wördnat
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maijts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
George Malm
Lapstrand d. 7 Juli 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 7 juli 1722. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Maijts allernådigste under d 12. sidstwekne Maii har jag den 5 hujus underdånigst handfådt, skolandes mig och til underdånigste efterlefnad ställa den förordning Eders Kongl. Maijt nådigt d. 26 Juni 1720 för Executoren i Recidence staden Stockholm utfärdat, uti alt det, den till detta mig nådigst anförtrodde höfdingadömmets beskaffenhet kan lämpas, framhärdandes med underdånigste wördnat
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maijts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
George Malm
Lapstrand d. 7 Juli 1722.


Till Innehåll 1722:2

Iwan Chuwaloff [Schuvaloff] till Frisenheim 12 juli 1722. Riksarkivet.


Wälborne och Högachtadt H. Landzhöfdinge,

Innewarande åhr 722 [sic!] dn 3 Junii har iag erhållit ett breef ifrån Petersburg af General och Cavalleren Furst Galitzin angående när in till Helsingfors wed siöstranden färdig liggiande trä wärcke och wedh, hwilcket för Fredz slutet igenom soldater, sampt af Finlandz inbyggiare för contributionen är tillwärckat, at för den skull med Wälborne Herren öfwereens komma, det bemte träwärcke måtte till Rewall fritt aflåtas: Enär nu detta således är aftahlt, hans durchlt härom berätta, på det han om nödige fahrtyg härtill igenom Rijkets Ammiralitetz Collegium må kunna föranstalta; Därföre beder Wälborne Herren hörsammast at mig underrätta låta, om förbemte träwärcke efterlåtes till Rewal at föhras, hwilcket mig åligger hans durchlt at gifwa wid handen.
Wälborne Herrens Allerhörsamste Tiänare Iwan Chuwaloff
Wijborg d. 12 Julii 1722


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 18 juli 1722. Riksarkivet.

 

[mottagarens noteringar] Kongl. Majt: will i nåder hafwa Krig Collegii och StatsContoirets underde uthlåtelser om de wid des projecterade förplägning för detta Manskapet något hafwa att påminna, då detta beslut jemwäl skickas tillbaka. Stockh: i RådCammaren d 13 Augusti 1722.
uppå nådigste befallning
Jo Ahlberg[?]

1722. d. 20: Septemb. resolv. att underdånigst beswara XXXXX at in prot och swaret inkommit af samma dato.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Jag har så wähl sielf wid besichtningen af det Manskap, som ifrån Carelska Cavallerie Regementtet blifwit afgifne til Kymmenägårdz läns Infanterie, som och af de inkomne förslag och undersökningar intagit, det rotarne icke wähl förslås til de indelte 5. Compagnier och således de tre öfrige hwilcka ingen indelning hafwa, antingen wid Magazinerne komma at underhållas ellr uti inquartering förläggias; hwilcket begge Eders Kongl. Maijt til omkåstnad lända, i synnerhet som Eders Kongl. Maijt igenom dess nådigste bref af d. 12 sidstl. Januarii utstält indelningen ifrån Rustning till Knechte håll, till någon ankommande Commission; hwilcka och så der de lijkmätigt Contracterne skulle sammanroteras, icke förslå til ett Companies indelning, och i så måtto twenne ändoch på föregående sätt Eders Kongl. Maijt till gravation stadna; Altderföre och emedan General Majoren Baron Löwen, trägit arbetar och skyndar med gräntze Commissionen, at den till ändskap bringa, och derföre til skogens nedhuggande emellan begge rijkerne, til en ren och Odisputerlig gräntz befrämjande, dageligen XXXX och begiärer Manskap utur landet; Jag äfwenwähl som ser denne grentze delning icke allenast lända til den almänna säkerheten, och de deraf publicum tilflytande förmåner, utan och handelen märckeligen befordras, sedan behörigen utmärckt warder, hwilcka delar Swerige tilkomma och man i anledning deraf kan förekomma de wägar här tils warit wanlige, har til detta wärckets bedrifwande ingen möda hållits spard, Män nu sedan and och bergnings tijder infaller, lärer detta icke utan Landets märckelige afsaknad med den tillbörlige drift kunna försättias, hwilcket som det en skadelig efterfölgd skulle föda, har man i dess ställe funnit gagneligast at af desse oindelte som annors utan nytta måste af Eders Kongl. Maijt underhållas, anwända 50 man stadigt til detta arbete och det öfriga efter som det kan behöfwas, af allmogen understödjas, såsom nu detta är den första grunden til handelens obehindrade låpp; så är af icke mindre wärde det man sätter de ohrter som til städer hafwa ämnen uti den trygghet, och det til Weckelas ankomne bårgarskap, hwilcka redo til
en begynnelse låtit inkomma och i den händelsen försäkrat änn denne höst tilbörligen providera landet med nödige wahror, hwarigenom den owana hos allmogen är inartad, at olåfligen söckia sig fram till Wijborg, och således afskära och försnilla för Eders Kongl. Maijt des tilhörige inkomster, skulle mötas och hindras samt handelen efter handen med de Wijborgska aftaga och lika som förswinna och således icke allenast de med så store Captitaler winna säkerhet och begynna sig med huus försee, af hwilcka der för tiden icke et finnes, utan i dett ställe de härtils uti kalla och obeqwämlige bodar måst wistas, utan at weta någon wiss der til utsedt ställe, utan och Eders Kongl. Maijts anseenligit inflytande tullpenningar med andre revenuer, fredas och frälses ifrån alle ströfwning och anfall, som i annor händelse lätteligen och säkert til befarande kunde ske under nampn af de så kallade rosboineker, et uti Ryssland mächta tilwuxit röfware partie, hwaröfwer som så oungiängel. är til Eders Kongl. Maijts tiänst jag anhållit General Major Baron Löwens utlåtelse, såsom den hwilcken Defensions wärcket nådigst är anförtrodd, och har wälbemte General Major sig yttrat som han och förmodeligen underdånigst lärer hafwa berättat at anläggia en ordentel. fästning kan hans sig eij något wist utlåta och determinera, innan den länge hiet förwäntade Ammiralitets Officeren tillijka skulle undersökia den lägl. hamnen, hwar och utom dess erfordras så wäl tijd som och nödige redskap, medlertid och emdan jag nu, så wijda mit ämbete kan angå XXXX wid Weckelax så som den endaste ohrt til hwilcken alt ifrån främmande orter siöledes bör inkomma, i det stånd at til underdånigste fullgiörande af Eders Kongl Maijts nådigste befallning de köpmän sig der instält, äro förbudne så mycket salt och toback som denne winter betrafwas, anskaffa, beroendes nu allenast deraf at deras godz jämte dem och tulmedlen med de dertill höranden betiänte, kunna förwissas om säkerhet och alle hemlige och obillige utförslar och practiquer hindras och afwärjas hwar til har man funnit nödigt at til wijdare så mycket förswarswärck allenast giöras som kan afhålla alla af ströfwerier skeende anfall; och i den ändan tyckt för bäst, at en pallisadering uprättas; hwartil uti Weckelax behöfwes 150 man och här i Lapstrand emot 50: 60 som jämbte arbete kunde bewaka desse orter, Och sedan gräntzen är tilbörligen afdelter, anwändes til de nödige posteringar wid Bede denne tryghet och ämne???? till en stad skulle låcka än flere Inbyggiare och således snart i bättre fullkomlighet bringas; häraf håppas iag underdånigst Eders Kongl Maijt lärer allernådigst intaga huru nödigt det är at Manskapet af de tre oindelte Compagnier anwändes til berörde arbete, hwilcka ändoch der de i landet liggia Eders Kongl. Maijts Stat gravera, och som mig derjämte närwarande Rijksens tilstånd är nogsamt bekant, och at den redo slutne och uprättade Staten icke mera kan rubbas eller röras, så har jag och til Manskapets underhållande nu til wijdare nådigste förordnande, underdånigst welat föreslå de här på siälfwa orten i Lapstrand och Weckelax influtne eller inflytande små tull och accijs medel som ifrån dn 1 augusti då manskapet till arbetet äro redo instämda ungefär efter uträckning och förslag som bijfogat underdånigst öfwersändes twenne månader kunna förslå, medlertid afbijdar Eders Kongl. Maijts nådigste förordnande huru de wijdare skola försörjas, hafwandes jag härwid söckt bespara Eders Kongl Maijt utgifter och med Officerrarne öfwerenskommit, at de som på arbete äro stadde undfå jämte 1/4 tunna brödkorn 3 öre Silfr mynt om dagen, änskönt de för dem anhållit om 4 XXX smt dageln som Eders Kongl. Maijt nådigste wählbehag underdånigst hemställes, Icke desto mindre blir detta nödige arbete förrättat så wähl til pallisader som och nödige tullhus opsättiande på det tullnären må kunna wara wid handen som nu för huslösa sig most uppehålla sig 3/4 mil derifrån: med ingen större Eders Kongl. Maijt omkåstnad än allenast 1/4 tunna råg om månaden på man, hwilcket tages af sidstl. års Ryska Contribution; emedan så länge de äro oinedelta och inga roter kunna få eller hafwa, samt hoos allmogen skulle inläggias, dageln för deras XXX Consummers tre öre smt utan någon Eders Kongl. Maijts nytta doch til Landetz afsaknad. Men sedan ärbetet är förbi undfå de eij mera än som alle andre på posteringar fördelta, eller de som äljest bewaka andre ställen, jemte 1/4 tunna bröd korn månatln, 2 XXX silfr mynt om dagen som icke högre kan beräcknas än huusmanskåsten; dessutan berörande Officerarne wid desse tre oindelte Compagnier, som äfwenledes inga bostäls eller Löning bönder hafwa, utan liggia landet til beswär, samt ändoch af Eders Kongl. Maijts Cassa komma at undfå sin lön, in til dess något i landet dem blijr tildelt, hwilcket innewarande åhr eij mer kan skee, sedan de indragne Cavallerie Löning hemman till andre tarfwer redo äro utsedde och anslagne, så har jag funnit för Eders Kongl. Maijts tienst gagneligast at draga dem ur landet, til deras manskap då de inseende öfwer dem wid arbetet kunna hafwa, samt ordres och Disciplin hålla, och på det de någorledes sig förut med lijfs medel måtte kunna försee, har jag på deras beklagel. föreställningar angående deras fattigdom, låtit dem efter indelt Stat undfå en Månadz förskått, hwilcket med det förra jag i lijka måtto Eders Kongl. Maijts allernådigste ompröfwande underkastar, doch synes högnödigt, at sedan Weckelax med pallisader är omgifwit åtminstone nu hundrade mans Garnizon der behöfwes, till at bewaka så wähl staden som wid gräntzen, at hindra alla olåflige utwägar som nu medan sommaren påstår för sig små XXXXX kunna förfärdiga, och de öfrige sammanlt i Lapstrand och wid den gräntzen som förr omrördt är, XXXX erfordras, at och sålunda desse oindelte altijd uti Eders Kongl. Maijts tienst ounngengeligen behöfws. Jag hade för öfrigt bordt om hela beskaffenheten så i anseende til handelen som landet med en utförlig berättelse underdånigst inkomma, XXX som de månge sig dageligen förändrande omständigheter, afhålla mig, at så utförligen som det sig bör nu kunna giöra, så har iag underdånigst Eders Kongl. Maijt berätta skolat, at icke desto mindre min endaste ohåga i alt är at befordra Eders Kongl. Maijts tienst och sökia föröka inkomsterne samt bespara i utgifterne, underdånigst förmodandes at tijden lärer utwijsa fruchten af mit arbete; och derföre hoppas underdånigst det Eders Kongl. Maijt med nåde mit andragande lärer ansee, beständigt framhärdandes.
Stormächtigste allernådigste konung Eders Kongl. Maijestets. Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: Hin: Frisenheim
George Malm
Lappstrand dn 18. Julii 1722.

 

Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 20 juli 1722. Riksarkivet.


[mottagarens noteringar] approb. och afgådt därom ordres till Kanzli Rådet Cedercreutz samt swar till Landshöfdingen

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Majt föranlåtes jag allerunderdånigst at berätta, huru såsom uti Wiborgs stad, enär berörde ohrt Åhr 1710: af Czarens Krigsmackt medelst dagtingan intog, ibland andra der då XXXstande Krono Betiänte blifwit qwarXXXX Tullnären wid Stora Siö Tullen Eric Åkerman, och Post Inespectoren Bengt Wallerius med en del af de swenske undersåtar som för Krigetz begynnelse bodt i Nyen eller å andre orter uti Ingermanland, men enär Czarens Krigsmackt begynte sig där utwidga, hade öfwergifwit deras hemwister och tagit sin undflyckt til Wiborg samt sig där för säkerhets skull uppehållit, Och som bemde Tullnär och Post-Insepctor en dehl af omtalte Nyens stadz förre inwånare lefwa uti den förmodan, at som på underdånigst anförde sätt XXXX Wiborgs stadz öfwergång icke egenteligen sorterat under Borgerskapet dersammastädes, eij heller skola komma at begrijpas under förberörde stadz Inwånare, som lijkmätigt den emellan Eders Kongl. Majt och Czaren förledit åhr uprättade Fredz-Tractaten äro förplicktade at blifwa der qwar, hållandes nu fast mera före, sig böra ansees såsom sådane fångar, hwilcka i kraft af Fredz Tractaten borde ställas uti deras frijhet och få begifwa sig til den ort, som kunde falla dem lägligast; I föllie hwaraf de ock åstunda at slippa ifrån Wiborg, derest de än qwarhålles, och få sätta sig å någon ort uti Eders Kongl. Majts Rijke, i synnerhet önska åfwannembde Betiänteän widare blifwa brukade uti Eders Kongl. Majts och Rijkets tienst, med trägen ansöckning, det Eders Kongl. Majt jag denne deras underdånigste åstundan fördraga wille; Alltså emedan Brigadieren och Öfwer Commendanten uti Wiborg Schuwaloff uppå min XXXXX föreställning, om icke bemde Krono Betiänte och ifrån Nyen eller någon annan ort uti Ingermanland wid början af det framfarne kriget flycktade samt nu i Wiborg befintelige Inbyggiare, hwilcka senare nu warandes bestå af Enckior och Faderlösa barn, kunde när de det åstunda, derifrån bårt??? släppas? meddelt mig til swar det han eij kunde giöra något härwid utan ordres ifrån högre ort; Dy har jag funnit min underdånigste skylldighet wara, at gifwa sådant Eders Kongl. Majt härigenom allerunderdånigst tilkiänna och Eders Kongl. Majt uti lijka diup underdånighet hemställa, om Extraordinarie Envoyen Baron Cedercreutz kunde blifwa beordrat för åfwanbemte Krono Betiänte, de der i anseende til deras ägande kundskap om orten och förfarenhet uti des ställningar dem för detta anförtrodde warit, än widare kunde uti Eders Kongl. Majts tienst med nytta brukas, så wäl som för de ifrån Ingermanland flycktade fattige Enckior och Barn wid Ryska Håfwet at tala samt sökia at giöra dem frija, eller hwad Eders Kongl. Majt i nåder godt finner härutinnan at förordna. Framhärdandes jag med oaflåtelig underdånig Zele in til min död
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 20 Julii Ao 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 21 juli 1722. Riksarkivet.

 

[ottagarens noteringar] beswarat d 13 Sept. att Gallizin får behålla timbret

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Maijt har iag eij underlåta bordt härigenom i underdånigheet at berätta, huru såsom Brigadieren och Öfwer Commendanten i Wijborgh Iwan Chuwaloff igenom dess till mig ankomne skrifwelse af dn 12 i denne månad förständigat sig hafwa erhållit Generalen Knes Galitzins ordres at conferera med mig angående de när in till Helsingfors wid Siöstranden liggiande wed och träwärcke, som för Fredzslutet skall wara genom soldater och Finlandz Inwånare förfärdigat och lefwererat af de senare i betahlning på contributionen, begiärande det berörde wed och träwärcke måtte fritt aflåtas at få transporteras till Rifle, med mehra, dess breef, som härhos på swänska språket öwersatt i underdånigheet fölljer, wid handen gifwa.
Och ehuruwähl af Eders Kongl. Maijt härutinnan nådigst utfärdade breef och ordres jag underdånigst giordt mig kunnig, huruwida den Ryssarnes pratension skall i nåder ansees sedan Commissions Secreteraren Knipercrona fått inhämpta, hwad Eders Kongl. Maijt honom nådigt anbefalt, lijkwähl emedan intet sluut därå än fölgdt, och å Ryska sidan nu påstås, hwarom till förene eij blefwit förmält, det berörde wed och träwärcke till een dehl genom deras soldater wara nedhuggit, dy hade anledning däraf iag funnit nödigt at honom correspondera med Landzhöfdingen Baron Stierncrantz, at icke allenast låta mig weta, om efter Ryssarnes föregifwande merberörde Träwärcke till een dehl genom deras soldater blifwit fält och framsläpat, uthan och förskaffa mig een så pålitelig efterrättelse, om den är godt giordt wederbörande allmoge i Contributionen, på det iag wid de förefallande conferencer, som emellan mig och bemte Brigadier plägar åfta skee, må allenast kunna hafwa wiss grund, hwarpå iag mitt swar kan stödia, hwilcket iag eij lärer kunna undwijka i anseende därtill, at ifrån Ryska sijdan icke allenast angående det, som mitt nådigst anförtrodde Höfdingedömme kan beröra, uthan och hwad hehla Finland uti åthskillige måhl, synnerligen hwad de här efterlämnat sig tilldrager, allena hålla sig till mig, såsom dem närmast, Imedlertid har Eders Kongl. Maijt allernådigste förordnande jag allerunderdånigst bordt hemställa huru wed den händelsen, at icke åfta omrörde wed och träwärcke är på det af dem föregifne sättet anskaffat och lefwererat, man sig emot dem skall förhålla, doch därjämpte i ackt taga och mig till efterrättelse ställa, hwad af Secreteraren Knipercrona under den tiden kunde uthrättas. Framhärdandes till mitt Lijfs sluut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d 21 Julii 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 25 juli 1722. Riksarkivet.

 

Mottagarens noteringar: Stockh. RådCam d 27 Sept: 1722
Expedt

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Enär jag till underdånigste efterlefnad af Eders Kongl. Maijts Allernådigste befallning tillijka med Öfwersten Piertta skulle öfwersee det till Kymmenegårdz Lähns Regemente sedermera antagne Manskap, fant iag ibland andre, det en dehl af Öfwersten Hastfers wärfwade Regemente som ifrån fångenskap har kommit wid Regementet sig angifwit till wijdare blifwit emottagne; Och som iag underdånigst Eders Kongl: Maijts Nådigste wilja och befallning af dn 22 sidstl. Februarij, sökt fullgiöra det de som woro födde uti dess district till Ryssarne är afträdd, skulle under Åboläns Infanterie sättias, och icke anwändas wid någre till gräntzen närbelägne Regemente efter man om deras troheet sig icke kunde förwissa; så och sedan de som till wijdare XXXX befunnos odugl. blefwo till nästXXXX General Munstring för afskedade på det Eders Kongl: Maijts omkåstnad med deras framskaffande till Åbo län måtte besparas; blefwo de öfrige 21 stycken ansagde at förfoga sig till sidst berörde Regemente, warandes och 7: stycken af dem redo bortsände, men de öfrige 14: stycken anhöllo trägit at få blifwa qwar under detta Regementet emedan de dels genom giftermåhl med sine rotebönder äro förente, dels med dem annors i skyldskap förbundne och således om deras uphielpande sig här kunna mer förwissa än på en annor ort der ingen dem är huld eller skyld; huru wijda nu denne deras ansökning hoos Eders Kongl: Maijt nådigst lärer uptagas och om icke slijka föreningar med Landzsens Inwåhnare dem till troheet förbinda, underkastar Eders Kongl: Maijts Nådigste förordnande samt framhärdar oaflåteln
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl: Maijts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: Hin: Frisenheim
George Malm
Willmanstrand dn 25 Julii 1722.


Till Innehåll 1722:2

 

Frisenheim och Axel Löwen till överkommendant Ivan Schuwaloff den 26 juli 1722. Riksarkivet. Diplomatica, Moscovitica. Vol 574.

 

Copia af det till ryske Commissarierne öfwergifne bref

 

Högwälborne Hr Brigadier och öfwer Commendant,
så och Högwälborne H. Öfwerste,
Det lära Högwälborne HHr Fullmyndige Commissarierne ännu uti friskt minne hafwa, hurulunda H. Brigadieren och öfwer Commendanten åtog sig at fulltyga, och i så måtto oss förwissade, at wid Nystadtske Congressen tydeligen är wordet afhandlad, det gräntzen skulle taga sin början wid Wirolax kyrckia, hwilcket han sielf persohnligen närwarande sedt och hördt, och Hr Brigadieren blifwit inkallat uti conference Cammaren enär deras Maijtts plenipotentiaires silefwa terminum a quo, uthmärckt wid sielfwa kyrckian på SiöCarthan, sampt at Hans Maijt Czaren af stora Ryssland, så wähl af des Ministrer, som Hr Brigadieren sielf, wähl wore underrättad därom, och därföre ingen annan begynnelse wille tillåta, än wid omtalte ställe, såsom een wid sielfwa Fredztractaten Ministrerne emellan faststäld aftalt ort, hwilcket af håldne Protocoll såwähl, som Hr Commissariernes aflåtne skriifwelse af d: 20 Maii med mehra sees kan. I anledning hwaraf och at därjämpte winna tiden, wij till detta påstående så wida och med de hwilckor samtyckte som een dylik afhandling tillförene wore afgiord och faststäld uti Nystadtske congressen, sampt angående alt detta öfwersände i underdånighet wår berättelse till Hans Kongl Maijtt wår allernådigste konung, som däruppå d. 4 hujus oss till nådigt swar medelt, at emädan detta strider ifrån siälfwa tractatens innehåld, som med icke ett ord nämnar eller syftar på Wirolax kyrckia ujthan tydeligen uthsätter Wirolax, hwarmed om kyrckian skulle förstås, det hade warit nödigt sen samma uthryckeligen at nämna, äfwenwähl efter som högbemte Hans Kongl Maijtt låtit eftersee Protocollen och de ej den ringaste anledning gifwa, till at kunna märckia, det något om kyrckian skall wara mentionerat; Ty är oss af Hans Kongl. Maijt nådigst befalt at notificera och gifwa Hr Commissarierne wid handen det Hans Kongl Maijt icke nu straxt wärckeligen återkallar, hwad af oss i detta ährende kan wara giordt, eij heller det förr gilla kan, innan högbemte Hans Maijtt, härom med Hans Czariske maijt öfwerens kommit och inhämptat om det så warit dess mening, till hwilcken ända een särskilt negotiation med dess i Stockhom warande minister redo är anstäld, sampt äfwenwähl ordres till Kongl. Maijts minister wid Hans Czariske Maijts håf afgångne, wiljandes Hans Kongl. Maijt wår allernådigste konung, sådant med all wänskap och förtroligheet giöra, på det Hans Czariske Maijt så wähl däraf, som alla andra tillfällen igenom otwifwelachtige prof öfwertygas måtte, om Kongl. Maijtz beständige upsåth, at med honom enn uprichtig och oryggelig Fred underhålla, och dymedelst mehr försäckras om dess sinnelag, än at några falska rychten och oförnuftige Gazette skrifware, någre widrige tanckar skulle bijbringa, warandes medlerttid nögd, med den termincum a quo, som oss emellan är antagen och at med gräntzedehlningen fullföljes och till richtigheet bringas, ei till dess Kongl Maijt om hans Czariske Maijts mening kan underrättas och deras Maijteter sig emellan förena, hwilcket alt med förtroligheet och wänskap lärer skee och afgiöras, emädan Hans Kongl. Maijt ingen annan ändring häruthinnan åstundar, än hwarom deras Maijteter i wänligheet kunna blifwa ense, och medlertid ogillas intet något af Hans Kongl. Maijt, i anseende därtill, at af Hans Czariske Maijt ännu ej något är gillat som tilgiordt är; Och som nu detta nogsampt bestyrcker, huru än Hans Kongl. Maijt wår allernådigste konung är, at till alla dehlar handhafwa den etroite förening begge Rijkerne emellan sluten är; Så lärer och Hr Commissarierne på sin sijda, uthtyda dett som sig bör; Wij å wår sijda lära giöra wår flijt at contribuera med hwad som till stadfästande af wänskapen emellan öfwerheterne tiäna kan, kunnandes i öfrigit till dess öfwerheterne sig härom förenat, med all förtroligheet och flit sökia at befrämja och fullborda med det första, det oss å begge sijdor allernådigst anförtrodde gräntzewärcket, förblifwandes nu som städse med mycken consideration
A: Löwen J: H Frisenheim
Lapstrand d. 26 Julii 1722


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I 28 juli 1722. Riksarkivet.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Emedan wid gräntzens reglerande emellan Swerige och Ryssland ibland annat yppar sig den händelse at förmedelst den uprättade gräntze skillnaden åtskillige Bonde gårdar blifwit ifrån deras tillydande ägor afskurne, och sielfwa gårdar- eller tompterne med derå stående hus således kommit at liggia å swenska, men ägorne antingen med allone [helt och hållet] eller til största delen på Ryska sidan, eller sielfwa Bonde hemmanen och husen på Ryska, och ägorne deremot på swenska sidan, Ock de Ryska til denne förrättningen förordnade Commissarier påstå, i kraft af Tractaten at hålla qwar Inbyggiarne af sådane dem tillfallne hemman eller gårdar, hwars ägor förblifwa under Eders Kongl. Majt och Sweriges Krona och der hos begiärt, at under denne Gräntze Commissionen jembwäl angående de således sönderdelte hemman och deras ägors nyttiande giöra ett slut. Hwarwid de brackt på förslag, om man icke kunde således härom förenas, at den herren hwilcken hemmanetz åbon således efter den uprättade gräntze skillnaden tilfaller, måtte niuta Räntan af de ägor under samma hemman härtils lydt, om änskiönt ägorne nu antingen alldeles eller til en del liggia innom den andre herrens gräntz. Men alldenstund jag utom Eders Kongl. Majts egit allernådigste förordnande icke kan mig härutinnan utlåta, och derhos på Ryske Commissariers anbud, eij torde så särdeles wara at lijta, hwarwid de wäl, i fall en slijk afhandling skulle falla å deras sida fördehlacktig, kunde oryggiad stå. Men i annor händelse eij kunde hålla betänkeligit det samma at återkalla eller annorlunda uttrycka; Dy har jag funnit min underdånigste skyldighet wara Eders Kongl. Majt sådant härigenom nu XXXX allerunderdånigst tilkiänna gifwa och Eders Kongl. Majt allernådigste wälbehag uti lijka underdånighet at afwackta, på det, när Ryske Commissarierne derom wille hafwa conference jag förut må wara underrättad om de swar dem skall meddelas. Innewarande Åhr lärer det eij annorlunda kunna ske, än at en och hwar niuter fruchten af sitt nedlagde arbete, och erlägger utlagorne på den sidan sielfwa gården är belägen; men framdeles om de så med hwarannan skulle blandas, åtskillige irringar medelst jordetwister och andre tilfällen sig dageligen torde tijma, som hwarjehanda widlyftigheter kunde orsaka, utan då bäst at en jämckning af det Eders Kongl. Majt i ägorne tilfaller och åboerne med husen blifwa på andre sidan, sker emellan dem, som härstädes något mista. Hwilcket Eders Kongl. Majts allernådigste ompröfwande underdånigst hemställes. Framhärdandes jag in till min dödsstund oaflåteligen med underdånigste wördnat
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl: Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d: 28 Julii 1722.


Till Innehåll 1722:2

Gustavus Orra till Frisenheim den 31 juli 1722. Riksarkivet.

 

Högwälborne Hr Baron och Landzhöfdinge
Nåd: gunstige Herre!

Huru såsom igenom Guds försyn medelst den nu här i sochnen skedde gräntze skillnaden denne församblingen särdeles kommit åthskilies, det allenast en tridie deel til Swäries Crono och wårt kära fäderneslandh tilhörigt blifwer, Hwarföre Hr: Brigaderen och Öfwer Commendanten i Wiborgh Iwan Shuvaloff migh här antyda behagat, att ehuru wähl församblingen medelst Gräntzskillnaden blifwit separerat, lijkwähl den nu som förr, af en kyrckiasigh betiena skulle, hwar medh migh åligger, dhe ifrån Ryska sidan kommande ordres i Kyrckian behörigen at publicera och kundgiöra; fördenskuldh har Eders höga wilia och behags här utinnan först inhämpta XXX om och Eders höga nåd här til samtyckia behagar, hwilcket förutan at giöra iagh migh eij understå kan, innan Eders höga nådes befalning här öfwer inhemptat. Imedlertijdh med diupaste ödmiukheet förblifwande
Eders Höge Nådes Ödmiukaste Tienare trogne förebidiare
Gustavus Orra
St Peters kyrckia d 31. Julii, 1722


Till Innehåll 1722:2

Överkommendant Iwan Schuwaloff [Chuwaloff] till Frisenheim den 1 augusti 1722. Riksarkivet.

 

Wälborne och högachtadt Hr Landzhöfdinge.
Hoos hans Imperatoriske Mayt hafwa Wijborgske Rådhuus Borgmästare och Rådmän uti Wiborgs Cancellie inlagd een böneskrift, hwaruti alle Wijborgs Inwåhnare som någon handel äga, hans Imperatoriske Maytt wår allernådigste herre förredragit huru dhe under den framfahrne långa Krigztiden warit olyckelige, inskränkte, och alla swårigheter underkastade, såsom under bemte stadz belägringar 1700 och 1710. igenom bomber och bränder på deras huus lijdit en obåtelig skada, samt öfwer 24000 tunnor tiära, som samma åhr då staden blifwit attacquerad, legat på Sikamemi???? och Räfwänhända???? hällman uti deras därstädes opbygde bodar jempte spannmåhl, salt och andre kiöpmans wahror, för dem opbrändt, hwarwed dhe jembwäl moste gå i mistning 26. skepp landningar skogs sparrar eller Balkar, sampt bräder, som legat färdige och ärnat med skeppen uthsända, sammaledes sågqwarnar, järnbruuk, huus och byar aldeles ruinerade, sampt Boskap och annan ägendomb fråntagen, hwarigenom dhe uti ett så slätt tillstånd äre brachte, at dhe månge åhr därefter intet kunnat tänkia på någon handel inunder den onyo at begynna. hwartill dhe likwäl warit föranlåtne sedan dhe, med den qwarblefne ägendommen som dhe uti fredztiden sig förwärfwat, på den yttersta sökt förhielpa, till dess uthländningar ifrån Hålland och Ryske orter boende, på deras begiäran sig bewekat at insända för dem wahror på Credit, på hwilcka wahror för store utgifter med assecurancen och andra omkåstnader wed framframförsslen, sampt befahrande säkerheten i siön många åhr dem dyrt inkommit dhe ringa och stundom als ingen fördehl wunnit, härigenom ägdendomen blefwit förminskat och den förra förmåhn förswagat, hälst de lijka som förr under Sweriges Regering, äfwen under kriget gifwit till Borgs Inwånare i Carelen, Safwolax, Kymmenegårds och Wiborgs lähnen till at understödia dem på det de dehras uthlagor betalde soldater uthgifwa, och landet cultivera kunde hwilken giäld uti lähnen öfwer 60000 Rubel innestår, sampt skadan som dhe under krigsztiden lidit öfwer 80000 Rubel, hafwandes dhe under detta och alla de öfrige skadestånden och öfwergångne swårigheter giordt sig om den förmåhnen försäkrade, enär Gud den länge förwäntande freden behagar förlähna, at då ernå friare handel med swänska undersåtar, sammaledes med Finlandz inbyggiare, men besynnerligen i Lapstrand, hwarest för långeliga tider warit een marknadz platz för Wiborgska inwåhnare och Landetz inbyggiare och at dhe sednare kunde hafwa frijheet, föhra till Wiborg allehanda sine wahror hwad nampn dhe och hafwa; Och som på den swänska sijdan emoot den för detta hafde fria handelen nu allehanda swårigheter därutinnan skall giöras, at den fördenskuld med swänske undersåtare och finske inbyggiare på alle handelsorter, men besynnerligen i Lapstrand uthan något hinder måtte fritt lämnas at drifwa handelen uthan någon betahlning af den stora siö tullen, undantagandes den lilla Tullen eller som tillförena under Sweriges Regering warit bekant och wahnligit, så at de deras wahror måge kunna til Lapstrand försända, samt det dhe där inköpia, åter till Wiborg föra, och således med swänske undersåtare lijka uti handelen förblifwa, hwarförre Bönderne ifrån dhe orter, hwilcka under hans Kongl. Maytt i Swerige äre, måge med deras ägande wahror såsom Tiära, spannmåhl, smör Talg och sådant mehra efterlåtes till Wiborg at fahra, och igenom een sådan frihet dem den förmåhn lämnas, at få sine uthstående giälder betalte; Och så framt det beslutas at dedn fria handelen dem blifwer betagen, och ingen handräkning till deras skulders infordrande och igen sökande sker, eller enär af deras wahror till Sweriges sijda den stora siötullen pretenderas, blifwa de i en kårt tid aldeles ruinerade och falla uti yttersta armod; Fördenskull har af Wälbne herren hörsammast begiära welat i föllie af Fredz Tractaten Wijborgske inbyggiare må fritt lämnas i Swerige på alla orter, uthan det ringaste hinder, at drifwa handelen, samt från Sweriges sijda till Wiborg med allehanda wahror försslen efterlåtas emot den whanlige bekante tullen, aldenstund siötullen för samme wahor wed utförsslen öfwer siön ifrån Wiborg af dem kommer at erläggias och bethalas, såsom de swänske kiöpmän. hwilcka wela drifwa deras handel i Ryska Rijket, ifall all frihet emot wahnlig och intet owahnlig tull lämnas, därföre till at befordra commercien på begge sijdor, lärer med allfwar härutinnan gripas, och altsså uppå detta Wälborne herrens swar förwäntar
Wälborne herrens hörsamme Tiänare Iwan Chuwaloff
d. 1 Augusti Ao 1722


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 4 augusti 1722. Riksarkivet.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Uti mitt underdånigste af d. 18 sidstle Julii androg jag de åtskillige skäl och omständigheter, hwarigenom man blifwit ordsakat, at ännu innewarande Åhr sättia desse orter, nembl. Wecklax och Lapstrand uti någon säkerhet, samt at jag efter hållit samråd med General Majoren Löwen, funnit för bäst, imedlertid med en pallisader omgifwa och i den ändan så wäl samt ock at de lijka fult af Eders Kongl. Majts Cassa komma at underhållas, indragit XXXlengst de oindelte så af officerare som Manskap, af detta Kymmenä Gårdz Lähns Regemente och til deras underhåld på trenne månader, underdånigst föreslagne små tullmedlen, som uti förberörde orter kunna inflyta, uthom Brödkornet, som tages af den Ryske contributions spannmålen; Men som Generalen Kelberg wid dess hijtkomst funnit desse XXXställen af den wickt och consequence, at de til nästinstundande winter sättias uti bättre säkerhet och icke mera än twenne månader til dess uthförande äro XXXX, han altså efter öfwerläggiande med General Majoren Löwen och mig, funnit nödigt detta arbetet med drift fortsättia och i den ändan 320: man til Wecklax och 100: á 112: man hijt med dertil hörande officerare commenderat, til hwilckas underhållande som icke de tilförene underdånigst nämbde små tulls medell föreslå, har jag eij bordt sådant underdånigst wid handen gifwa, särdeles som dertil än kännedom, at de officerare som ingen Indelning hafwa, begiära deras fulla lön, och de öfrige det wanlige Tractamente, hwilcket utaf desse medell som på långt när icke tilräckia för manskapet, eij något hafwa at förwänta, wetandes jag således för dem ingen utwäg, sedan ock det hwad af de indragne Cavallerie Boställs och Löning hemman kunnat inflyta, och til officerarne af Hr Öfwersten Dougals Regemente är anordnat, der lijkwäl officerarne af de oindelte Compagnier haft allena sitt afseende derpå och i underdånigste anledning af Eders Kongl. Majts nådigste förordningar af d 4. Sept: sidstlne och d: 18 Januarii innewarande år, allenast wäntat på Commissionen, som det skulle till dem indela, hwarföre de ock uti Statens formerande sig eij kunnat angifwa och weta således eij, huru wida de kunna wara i ackt tagne. Imedlertid som detta pressante arbete jemte gräntze posteringar, hwarom Generalen Stackelberg förmodeligen lärer ock hafwa ingifwit sin underdånigste berättelse, icke annat tål, än at til hela landetz säkerhet straxt skrida til arbetet, underställes altderföre Eders Kongl. Majts nådigste ompröfwande, om icke den skedde anordning så wida kunde ändras, at de oindelte officerare af detta Lähns Regementet de ledige Cavallerie Löningz hemman kunde til sielfwa lönen få ersättning emedan de icke allenast uppå orten här wistas, utan ock anwändes til at sättia denne orten uti trygghet, til at dymedelst giöra Eders Kongl. Majts öfrige XXXX härstädes säkra. Framhärdandes jag stedse til mitt lijfs slut
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl: Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: Hin: Frisenheim
George Malm 

Lapstrand d. 4 Aug 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 4 augusti 1722. Riksarkivet.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Sedan wid gräntze delningen, de på Ryske sidan kommit at återgifwa åtskillige ansenlige districter, hwilcka de tilförenne i Possession haft och sig så tilägnat, det de på intet sätt welat tåla, at wij med dem oss skulle i någon måtto befatta, ibland hwilcka i synnerhet äro Rautjerfwi sochn, största delen af Kiefwus och tredie delen af St Peters försambling med de dertil hörande Kyrckior som eij ringa Eders Kongl. Majts til ständige indräckter icke allenast förökar, utan ock alt mer och mer wisar gräntzedelningens nödige fortsättiande; Så har Brigadieren och ÖfwerCommendanten Schuwalof giordt den proposition, at emedan publicationerne icke kunna på annat sätt weterlige giöras, än igenom afkunnande ifrån predikostolarne, om icke då wore tillåtit, at enär en del af församblingarne lyder under Ryssarne, men Kyrckian hör Eders Kongl. Majt til, at til deraf efterrättelse som dem af åboerne tilkomma, få låta deras befallningar från predikstolarne aflösa och kundgiöra, som ock bijfogade Kyrckioherdens Orrai til mig ankomne skrifwelse, äfwenwäl gifwer wid handen; efter de och lämnat oss samme frihet uppå de orter, derstädes Kyrckian det tilfallit; Nu har jag mig i detta mål eij widare kunnat yttra, än imedlertid låta derwid beroo, efter de oss tilförne denne förmån förundt, och har jag söckt giöra hwariehanda undflyckter til at uti detta ärendet något sluteligen ingå, innan jag Eders Kongl. Majts nådigste förordnande härutinnan underdånigst först får intaga och afbidar derföre sådant i lijka underdånighet, på det jag må undwijka något widare mig at inlåta, än hwad med Eders Kongl. Majts nådigste willia är, änskiönt åtskillige försök lära giöras. Framhärdar til mitt lifs slut
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: Hin: Frisenheim
George Malm 

Lapstrand d. 4 Augusti 1722.

 

Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 6 augusti 1722. Riksarkivet.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Majt har jag härigenom eij bordt underlåta i underdånighet at öfwersända hosgående bref af Cansellie Rådet och Extraordinarie Envoyen Baron Cedercreutz, som han till min befordran adresserat och med sidsta post hijt ankom; Framhärdandes jag in till dödzstunden
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 6. Aug. 1722.

Frisenheim till Fredrik I den 22 augusti 1722 + två kopierade brev från Iwan Chuwaloff till Frisenheim. Riksarkivet.

 

[mottagarens noteringar] beswarat d 13 Sept. att Gallizin behåller Timbret, och hwad fahrtygen angår så approb des anstalter därom

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Maytt har Jag näst förflutne d 21 Julii i underdånigheet berättat, huru Brigadieren och öfwer Commendanten i Wijborg Iwan Chuwaloff igenom dess d 12 af samma månad aflåtne breef [se nedan] af mig begiärt, sedan han af Generalen Furst Galitzin där till skohlat erhållit ordres, det iag med honom så conferera och afgiöra wille, at det när in till Helsingfors wid siöstranden liggiande Träwärcke och Wedh, som för Fredzslutet skall wara genom deras soldater för arbetz penningar, sampt Inwåhnarne i betahlning på Contribution förfärdigat, måtte dem fritt lämnas därifrån at afföhra.
Och ehuruwähl iag bemte Brigadieren och ÖfwerCommendanten där uppå swarat, oachtadt at sådant uti mitt i nåder anförtrodde höfdingedömme är, lijkwäl mig uthaf Landzhöfdingen Stierncrantz giordt underrättadt, at sådant allmogen förfärdigat träwärcke och wedh intet är gådtgiordt i Contribution sampt at iag Eders Kongl. Maytt i underdånigheet därom berätta wille; så har han ändoch sedermehra och d 17 i denna månad icke allenast om samme när intill Helsingfors liggiande Träwärcke och Wedh, uthan jämbwähl om någre i Österbotn wed Korsholm qwar lämnade gamble fahrtyg, eller lådior och båtar med någre siöredskapor, bestående af anckare gambla segel tågh och sådant mehra, mig åter tillskrifwit och nu som till förene begiärt, at det förra till bortförsslan måtte dem fritt lämnas, hwartill ifrån deras sijda allaredan till den ändan nödwändige Crono skepp äre sitsände, och at de sednare nembligen i Österbotn wed Korsholm qwarblefne fahrtygen eller lådior och båtar med gamble anckare, segel, tåg och sådant mehr ännu i höst till Wijborg böra sändas så frampt man å wår sijda inte will gifwa högre prijss för dem, är iag igenom een af General Major och Landzhöfdingen Essen uppå min begiäran erhållen noga Specification med därhoos fogad Wärdering af Borgerskapet, dem cummunicerat;
För den skull har iag eij undgå kunnat Eders Kongl. Mayts af sådane Brigadierens och öfwer Commendantens till mig ankombne breef på swänska språcket öfwersatt, här innelycht underdånigst öfwersända, i lijka underdånigheet Eders Kongl. Maytt hemställande, huru iag angående Träwärcket och Weden med Brigadieren och Öfwer Commendanten mig skall inlåta, såwijda dhe sig till mig, såsom den närmast warande hålla, och wid hwariehanda förefallande conferencier och möten, som esom åftast för Kongl. Maytts höga interesser här på gräntze orten skee moste, därom munteligen påminnes, i synnerheet nu, då deras Crono skepp för den skull i Helsingfors liggia. Men angående de i Österbotn wed Korsholm liggiande gamble båtar med mehra, har jag till at undwika den däraf dependerande widlöftiga correspondencen ånyo nu tillskrefwit General Major och Landzhöfdingen Essen, at söka samptelige Borgerskapets utlåtelse inhämpta, om de icke något till af dem förr budne priset kunde öka då iag mig ombeflijta skall, at derutinnan sedan med General Furst Galitzín träffa ett sluut; men där sådant intet skee skulle, kan iag intet afsee, at efter det emellan begge Rijken oprättade Fredz Fördraget de med Eders Kongl. Maytts bekåstnad till Wijborg afföhras skulle, uthan äre de plicktige härom sielfwa at draga försårg, hwarom iag och mig emoot dem således yttrat: hafwandes iag med Commissions Secret: Knipercrona nästan hwarie påst härom corresponderat; men torde härutinnan intet så snart något uthslag erhållas, sedan Czaren sig så långt ifrån Muscou begifwit, hwilcket alt Eders Kongl. Maytts allernådigste wählbehag och gådtfinnande underdånigst hemställa skohlat, och till min dödzstund förblifwer
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 22 augusti 1722.


 

Iwan Chuwaloff till Frisenheim den 17 augusti 1722.


Wällborne och Högachtadt Hr Landzhöfdinge.
Uppå Generalens och Cavallerens Hr Furst Galitzins skrifwelse har iag af Wällborne Herren skrifteligen begiärt, at det i Finland qwarlemnade Träwärck och wed, som för Oprättade Fredz tractaten är förfärdigad af soldater emoot arbetz penningar, sampt Inwånarne för Contribution, skulle till Revall afsläppas, hwaruppå af Wällborne Herren intet swar erhållit. Sedan och dn 12 innevarande augusti har hans durchl. till mig skrifwit, at derom besynnerligen med Wällborne herre afgiöra och hans durchl. berätta, på det han måå kunna tii wederhörig orth därom gifwa rapport, hälst som numehra högsta tiden där till är för handen och snart härefter blifwer sent och omöijeligit at Öfwerföhra; hafwandes Capitain Kahagoff ifrån Helsingfors mig tillskrifwit, at han icke allenast erhållit ordres ifrån hans durchl. til bemelte i finland färdig liggiande träwärckes och Wedens afsändande uthan jämbwähl til den ändan ifrån revall nödvändige fahrtyg öfwer kommit; Men å hans Kongl. Mayts til Swerige blifwer samma Träwärcke och wedh intet afsläpt, uthan aldeles förbiudes, hwarföre dhe ankombne fahrtyg wid Helsingfors måste fåfänge liggia, Fördenskull af Wällborne Herren begiärer, det måtte mig kungiöras, om det Träwärcke och den Wed därifrån lärer blifwa afsläpt, på det iag hans durchl. därom må kunna berätta.
Wällborne Herrens
Längtande Tiänare
Iwan Chuwaloff
Dn. 17 aug. 1722Iwan Chuwaloff till Frisenheim den 17 augusti 1722.


Wällborne och Högachtadt Hr Landzhöfdinge.
Innewarande dn 12 augusti har iag erhållit ett bref ifrån Generalen och Cavalleren Hr Furst Galitzin, hwaruti är skrifwit, at uti den af Wällborne Herren öfwresände Specification på dhe uti Korsholm liggiande fahrtyg med siöredskap är en lijten Summa upfördt; Fördenskull af Wälborne Herre iag hörsammast uthbee skohlat, at mig låta wetta, om samma fahrtyg och siöredskap på eder sijda för större prijs, än nämbt är, lärer emoottagas; Men i annan händelse anbefalla, at så länge giörligit är, låta affärda dhe samme ti Wijborg, hearöfwer Wällborne Herrens swar förwäntas.
Wällborne Herrens
Längtande Tiänare
Iwan Chuwaloff
Dn. 17 aug. 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 25 augusti 1722. Riksarkivet.

 

Mottagarens noteringar: upl i Rådet 2 Sept. 1722.

 

Stormechtigste Allernådigste Konung

Eders Kongl: Maytt månde iag med sidsta påst, som d 22: hujus härifrån afgick, i underdånighet berätta, huruledes iag ifrån ryske sijdan angde det för fredzslutet af Ryssarne fällte och wid Helsingfors samblade träwärcket och XXXXX esom oftast, så mundtl som skriftel blifwer påmint. Hwarefter Commissions Secreterare Knipercronas bref mig med sidsta post ifrån Muscou är inhändigat, förmälande, at han uppå des förutinnan giorde skriftel. föreställning intet swar erhålla kunnat, underdånigst bifogade Transsumpt No 1: utwisar. Elliest har iag ifrån förledne höst på alt möjeligit sätt med ouphörligt bekymmer sökt framhielpa och befordra de ut ur ryske fångenskapet kommande Eders Kongl: Mayts trogne undersåtar, så at iag ibland annat med hwar post skrifwit derom till Petersburg och änteligen för fångarnes egen bequämlighet och detta mig i nåder anförtrodde mycket utmattade lähns skull, så XXXXX bracht ut i denne sommar en stor dehl derifrån siöledes till Stockholm, Helsingfors och XXXXX befordrande. Ifrån hwilcken senare ort iag dhe till Swerige hörige äfwen siöledes affärdat, men dhe öfrige öfwer grentzen af dette lähn och widare in i landet till deras hemwisten framhulpit, sampt Eders Kongl: Mayts allernådigste befallning, så härutinnan som elliest, med underdånigste Zele sökt efterkomma. Och som Lieutnanten Stiernkofs uti des ifrån Petersburg d 17: uti Innewarande månad mig tillskrefne bref hwaraf ett Transsumpt underdånigst här hos föllier XXX XX XX tillkenna gifwer, at derifrån inga fahrtyg mehra efter d 1. Septembris till wåre fångars transport gifwas lära, och dhe således oundwikeligen måste komma landswägen till detta mig nådigt anförtrodde höfdingedöme, så frambt det icke föranstaltas, att dhe med fahrtyg ifrån Petersburg elr Wiborg till Swerige transporteras; Altså och emedan detta höfdingedömet uti dhe förflutne krigåhren kiendt fast större tyngd och swårighet än något af dhe andre lähnen, hafwandes jembwäl allmogen förledne höst wid ryske trouppernes afmarche och landets evacuation samt sedermera wid fångarnes igenomtågande warit en swår skiuts underkastade, till at förtiga, det dhe med dageligit arbete in till närwarande tid, så wid grensens reglerande som wägens uptagande mellan denne orten och Weckelax, som till handelens och Eders Kongl. Mayts deraf dependerande höga intresses befrämjande måst skyndas med, så öfwerhopade warit, at iag intet seer någon giörlighet at conservera allmogen i detta lähnet, i fall dhe öfrige fångarne härigenom landwägen fortskaffas måste, utan befahrar wid en sådan händelse landets ytterste ruin och ödesmål: fördenskull föreslår iag, som fast ogierne giör någre swårigheter, uthan föllie wid hwarjehanda tillfällen på medell och utwägar betänckt, at hwad efter omständigheternas beskaffenhet kunnat pröfwas nödigt, Eders Kongl Maytt härmed allernådigst at hemställa, om icke Eders Kongl Maytt så wähl i anseende till fångarnes bättre och bequämare fortkombst, som för detta lähnets conservation skull, allernådigst skulle täckas låta föranstalta, at en Galee blifwer affärdad, då iag med Commendanten i Wiborg så will begå, at bemte Galee må efterlåtas till fångarnes emottagande, läggia sig in under bemte stad och emedan jembwäl för Eders Kongl Mayts höga interesse will wara nödigt, at om inlåppen samt den öfrige situationen och beskaffenheten på siösidan wid Weckelax inhämptas noga underrättelser, på det derefter sedan sielfwa ohrten, der staden kommer at anläggias och byggias, utsees och till Eders Kongl Mayts allernådigste godtfinnande föreslås. Hafwandes General Majoren Löwen med hwilcken iag i anseende till sielfwa sakens XXXXX esomoftast härom tahlt, lembnat mig till swars, at någon wiss ohrt till en ny stad ej skall kunna uthees och föreslås, för än om bemte inlåpp och hwad mera der wid erfordras, som underdånigst anfördt är, blifwit undersökt, hwilcken undersökning wid samma tillfälle, då en Galee blefwe afsänd at afhempta fångarne, af det derwid commenderade siömanskapet kunde skie, och således medelst denne Commendering twenne ährender tillika uträttas, warandes at saken jembwäl XXX XXXX angelägit, som XXXX XXXX den nya staden skall anläggias och dhe, som tänckia sig der ned sättia, byggia deras huus nu endast deruppå beror, at platsen dertill blifwer utsedd; dy har iag icke underlåta bordt wid detta tillfället giöra derom en underdånigst XXXXX. Submitterandes dock det ena med det andra Eders Kongl Mayts allernådigste behag och närmare godtfinnande, med framhärdande in till min död
Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d: 25 aug: Ao 1722:

 

No 1:
Transsumpt af Commissions Secreterares Knipercronas till landshöfdingen Frisenheim aflåtne skrifwelse daterat Moscou d 6 Augusti 1722.
Wegen des Holtses bey Helsingfors ist XXXXXX durch mein Memorial in diesem Krigs Collegie worgetragen worden, alles wie der H. Gen: Major Sterncrantz hirher berichtet. Ich habe aber keine resolution XXXXXXX können.

 

No 2.
Transsumpt af Lieutenantens Stiernkofs skrifwelse till landshöfdingen Frisenheim dat: Petersburg d 17. Aug 1722.
Dy i dag har Admiralen Creus utlåtit sig emot H Dittmer, som är mycket hans wän, at nu intet finnes något skiepp för fångarnes öfwerförssell, förr än dhe begge komma tillbakas, som d 9 Julij med swenske fångar öfwerforo, hwilcka nu dagel. wäntas, och är fast omöjelt at på dem mehr än 180 elr 200 man rymmas.
Hwar till han XXX Ammiralen XXX sagt, at efter d 1. Sept. alldeles intet något fahrtyg mehr afgifwes.

 


Till Innehåll 1722:2

 

 

Frisenheim till Fredrik I den 29 augusti 1722. Riksarkivet.


Stormechtigste Allernådigste Konung

Innelychte Twenne Bref, ankomne med förleden Påst ifrån Muscou, samt Hr Commissions Secreteraren, och Commissarien Knipercrona, som underdånigst öfwersändes, i underdånigste framhärdande
Stormechtigste Allernådigste Konung Eders Kongl: Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Willmanstrand d: 29: aug: 1722

 

Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 12 september 1722. Riksarkivet.


[mottagarens noteringar] föredragit i Cabinettet d 31. octobr: 1722
Resolt att Fried: Wittstock får fullmakt på Borgmestare bestälningen i Weckelax.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Allernådigste Konung, Jag bör icke nämna underdånigst, om den oförtrutne möda jag anwändt, at till Eders Kongl. Mayts fördehl och interesse, leda den här i landet på Wijborg inrotade handel, till någon annor siö ort och hambn såssom Weckelax, och därjämpte wänja uthlänningar den samma at söckia såsom ett härtil obekant ställe; medlertid tryggeligen håppas jag, at sielfwa uthgången lärer wijsa, med hwad sårgfälligheet det skedt och är där redo ämne till een stappel stadz upkomst, i det icke allenast tillräckelige wahror äro och blifwa inbrachte uthan och bårgare sig nedsatt och angifwit. Nu som därhoos till en stadz behörige inrättning icke mindre erfordras, at Magistratz persohner tillordnas, hwilcka så wähl till rättwijsans ordentelige skeppande, som stadens enskiljte skötzel, omsårg kunna draga, och i så måtto läggia handen därwid at alt tillbörligen och ordenteligen i achttages; så har jag eij uteblifwa bordt, at underdånigst andraga, det någon af Eders Kongl. Maytt nådigst kunde tillförordnas at warda Bårgmästare på bemte orth, hwartill jag underdånigst föreslå welat Auditeuren Friedrich Wittstock, hwilcken altid förwärfwat sig det goda låford, at han igenom sin skickeligheet och wackra wettenskaper giordt sig till nådig ihougkomst wärdig, utan det jag och därtill förbindes igenom Eders Kongl. Maytts allernådigste befallning, at de som utur fångenskapet utkommit, och finnes tiänstlöse, wid förefallande öpningar icke borde förbijgås, i synnerheet då och dess egen meritè jämpte den nytta Eders Kongl. Maytts tiänst igenom deras befrämjande tillskyndas, därtill anledning gifwa, därtill med är han mächtig ryska språket både till tahl och skrifahrt, som wid denna gräntze stad, och dit ryska trafiquen till ymnogheet sig lärer wälfwa, een ounngängelig nödwändigheet är; at man sålunda i anseende till alt hwad anfört är, sig det förlåtelige håpp kungiöra det staden igenom dess nådigste befordran till berörde Beställning märckelig framgång lärer winna, och underställes för den skull Eders Kongl. Maytts nådigeste förordnande allerunderdånigst, om icke han med nådig Fullmacht där ä kunde försees, emädan jag och honom redo för tidens och Commerciens angelägenheet skull ad interim samma syssla nödgatz updraga, framhärdandes jag med diupaste wördnadt
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
George Malm
Lapstrand d: 12 Septemb: 1722.


Till Innehåll 1722:2

 

Frisenheim till statssekreterare (oklart till vilken statssekreterare, kan möjligen vara Joakim von Düben) 12 september 1722. Riksarkivet.

 

[mottagarens noteringar] upl. i Collegie den 3 Oct. 1722

 

Högwälborne H: Baron och Statz Secreterare högtde Hr Broder

Utaf högwälborne H Baron och Statz Secreterarens M hde Broders angenäma af d. 16: sidstwekne Augusti, har jag haft den äran at förnimma, den omsårg högwälborne H. Baron och Statzsecreteraren M hde broder sig gifwit, at befordra det til befrämjande af denne ortens upkomst, kan lända, hwilcket som jag med skyldig tacksäijelse erkänner, så anmäler jag det än wijdare til benägen åtanke.
I lijka måtto är jag föranlåten at än yttermera utbe högwälborne H Baron och Statzsecreterarens M hde broders bijstånd uti en annor affaire angående hwilcken jag den 25 sidstwekne Augusti lämnade en underdånige berättelse, huru de aldeles i Petersburg afslagit at siöledes wijdare öfwerföra någre fångar til swenske orter, hwarigenom detta höfdingedömet som mäst för alla beswär warit exponerat, åter ogement skulle lijda, då jag til dess någorlunda lijsa, underdånigst ansökning giorde, at någon Galeere til Weckelax kunde afsändas, som wijdare wid nästa gräntzeort kunde emottaga och fångarne längre fram skaffa, och som jag sedermera igenom trägen correspondence utwunnit at 200: man siöledes blifwa fortskaffade, män för de öfrige alt håpp afskurit, och allenast det dem til swars lämnat, at der de sig eij landwägen derifrån wilja begifwa skola de wähl med alt hwad af dem åstundas kunde, försedda blifwa, män derhoos träda i rysk tiänst, hwarå de fångne resolverat sig at anträda resan landtwägen, samt 80. st deraf redo ankommit och de öfrige förwäntas dageligen, och således ingen annor utwäg at tilgå, än sökia dem, med hwad mödo det och ske kan befordra; Altså seer jag wähl at den begiärte Galeere lärer i det begiärte andamåhl komma förseent, doch emedan den ändå lärer wid Weckelax nog nytta åstadkommer, önskar jag at den lijka fult kunde hijt sändas, och til dess befordran, om högwälborne H Baron och Statzsecreteraren M hde Broders hielpsamme bijdrag de hörsammast anhåller med förblifwande 

Högwälborne H Baron och StatzSecreterarens högtde Broders Hörsammaste Tiänare
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d 12 Septbr 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 28 september 1722. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Maytts allernådigste förordnande angående Pastoraterne, här uti detta mig nådigst anförtrodde höfdingadömme, hwilcka för regale eller icke enligit sina Numrer böra ansees, har jag efter nådigste befalning af d. 6. sidstl. Juli, som mig d. 17 hujus tillhanda kom, icke allenast Communicerat med Consistorium Wiburgense, utan och låtit allmänne publicationer utförda, at de som förmena de sedan år 1680. XXXX Jura Patronatus återwinna, sådant altijd med de dertil hörande skiäl XXXX de til nästa rijksdag kunna insända, skolandes i öfrigt ställa mig til underdånig efterrättelse hwad Eders Kongl. Maytt mig allernådigst täckts anbefala jämte oaflåteligit framhärdandes
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maytts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
George Malm
Lapstrand d. 28 Septbr 1722


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 19 oktober 1722. Riksarkivet.


Stormäcktigste Allernådigste Konung
Den sidsta ifrån Ryssland härstädes d 14 nästledne ankomne post, har meddelat närliggiande Extraordinair Envoyens Baron Cedercreutz bref, hwilcket Eders Kongl, Majt jag eij underlåta bordt härmed underdånigst at öfwersända, och in til min död framhärdar 

Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d: 19. Octobr. 1722.

 


Till Innehåll 1722:2

 

Frisenheim till Fredrik I den 26 oktober 1722. Riksarkivet.


[mottagarens notering] ankom. d. 16 Nov. 1722 upl. dito i Collegio.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Såsom ibland åtskilliga ifrån Envoyen Cedercreutz ankomne bref, hwaraf det sista till Eders Kongl. Maytt under d. 19, sistl. hujus härifn afgångit, dhe twenne närslutne med särdeles wahrsamhet till mig äro addresserade wordne, hwilcka som dhe oskadt och wähl hijt kommit, så warda dhe härmed wijdare till Eders Jongl. Maytt i underdånighet öfwersändes och iag framhärdar in till min dödzstund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 26. Octob. 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 29 oktober 1722. Riksarkivet.

 

[mottagarens notering] ankom. d. 16 Nov. 1722 upl. dito i Collegio

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Majt sändes ett ifrån Muscou ankommit och mig af Kantzlie Rådet och Extraordinarie Envoijen Baron Cedercreutz till widare befordran committerat bref här innelyckt allerunderdånigst tilhanda. Förblifwandes in til min död
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 29. Oct: 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 5 november 1722. Riksarkivet.


Stormäcktigste Allernådigste Konung
Til Eders Kongl. Majt har jag härmedelst allerunderdånigst bordt införsända hosfölljande twenne bref, som Kantzlie Rådet och Extraordinarie Envoyen Baron Cedercreutz til min befordran committerat och med posten i går hijt anlände; Framhärdandes med allerunderdånigste Zele
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 5. Novembr. 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 9 november 1722. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Af Eders Kongl. Mayts allernådigste skrifwelse under d. 22. passato hafwer iag i underdånighet intagit Schou-bynacten Feiffs och Commendeuren Ströms Öfwersändande, till att härstädes wid siökusten utpryla en hamn till en stads och fästnings anläggiande, hafwandes Eders Kongl. Mayt därjemte i nåder behagat mig befalla att låta der niuta all handräkning wid deras förrättnings uthförande.
Eders Kongl Mayts allernådigste befallning skall af mig i underdånighet efterlefwas, samt Schou-bynacten Feiff och Commendeuren Ström wederfahras all den assistence som de påkallandes warda, eller elliest skulle pröfwas nödigt till denne angelägenhets förrättnings skyndsamma wärckställighet, warandes ej heller något annat hinder därwid att befahras än den instundande wintern, hälst det allredan här å orthen starckt frusit, men som det där med ännu ej stadigt lärer continuera, uthan efter wäderlekens wahnl. omskifte i denne årstid sig ändra, då man af det emel. kommande töwädret sig kan betiena, att lijkmätigt Eders Kongl. Mayts allernådigste willia, befordra denne angelägenhet till sluth och richtighet. Och iag framhärdar in till min dödzstund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 9. Novemb. 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 9 november 1722. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Till underdånigste föllie af Eders Kongl. Maytts allernådigste skrifwelse och befallning af d. 13. nästl. Septemb. angående det wid Helsingfors liggiande timber och träwärcke, samt de i Österbotn wid Korsholm qwarblefwne ryske fahrtyg och siöredskap, hafwer iag hwad det förra widkommer under d. 30. af samma Månad tillskrifwit Knesen Gallizin och honom omständel. tillkienna gifwit, huru Eders Kongl. Maytt af consideration för hans persohn i nåder för godt funnit, att aldeles lemna honom bemte träwärcke och timber, undantagandes den kastwed som fru Agneta Wrede däribland warit tillhörig; hwilcken notification Knes Gallizin med ett höfligt bref af d. 19. passato beswarat, däri han ändoch nemner träwärcket, lijkasom det i stället af Contributions erläggiande, af allmogen med ryskt manskaps tillhielp blifwit fäld, uthan att inwända något om det som fru Agneta Wrede däraf bortfört, förklarandes därjemte att med det första låta afgå fahrkåster ifrån Reval till timbrets afhämptande, med begäran om nödig handräkning af landshöfdingen Stierncrantz; hälst där altsammans i höst ej kunde afföras, att det öfrige till nästkommande wår skulle blifwa i godt förwahr, försäkrandes därför att en sådan betygad wälwillia af hans Zariska Mayt wid lijka tillfällen, skall ihugkommas och aftienas, såsom han och är yttermehre genom ÖfwerCommendanten i Wiborg Schuvaloff mig anmodat, det så att begå, att Eders Kongl. Mayts allernådigste befalning därom, till wederbörande i Helsingfors kunde afgå, hwilcket iag interimswijs landshöfdingen Stierncrantz wid handen gifwit, hälst emedan man sålunda kunde afböja en rysk wachts öfwersändande till Helsingfors, hwaraf mehra olägenhet och beswär staden torde förorsakas, än om till det qwarblifwande timbrets säkerhet öfwer wintern ä wår sijda någon anstalt skulle giöras.
Beträffande dhe i Österbotn qwarlemnade ryska fahrtyg och siöredskapen så hafwer General Majoren och landshöfdingen Essen sedermehra insänt borgerskapets i Korsholm utlåtelse, af det innehåld, att de till det af dem tilförene anbudne prijset för bemte fahrtyg, som skola wara gamle och otienlige intet wille öka, men att siöredskapet bestående i anckare, segel, tåg och dylikt mera kunde genom auction bringas till större wärde, hwilcket iag återigen ÖfwerCommendanten Schuvaloff antydt, med begäran att en fullmächtig af ryska sijdan till auctions bywistande skulle förordnas och afsändas, hafwandes iag därjemte förklarat, som det och tillförene esomoftast skiedt, att i fall de på deras sida till det ofwan tahlte ej wille samtycke, de sielf skulle draga försorg om fahrtygens bortförande. Hwaruppå han, efter undfångne ordres af Knesen Gallizin sig uthlåtit wara till freds med det för fahrtygen anbudne prijset och låta det öfriga sällias till den mästbiudande men istället at skicka en fullmächtig ifrån Wiborg som min anmodan warit, hafwer han updragit mig denne Commissionen, hwilcken och ett ernå desto skyndsammare sluth, på Schuvaloff trägne anhållande på mig tagit, och förmodar innan kort ifrån Österbotn få efterrättelse, att saken till bägge sidors nöje sålunda ändtel. är blefwen sluten och afgiord.
Jag framhärdar in till min dödsstund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maytts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 9. Novemb. 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till icke namngiven statssekreterare den 16 november 1722. Riksarkivet.


Hochwolgebohrner Herr Baron & Statts Secretaire
Hochgeehrter Hr:brud
Beijligendes an Ihro Königl: Maijt hat mich der herr Cedercreutz auss Moscow zur guter befordrung gerecomendiret, biss dahin sein alle gehende und kommende briefen won und nach Moscow & Petersbourg rihtig eingegangen, so wol won Ihro Königl: Maijt: als auch denen Collegien, wie es hinfahro hiermit sol werhalten werden, darüber habe mich imlengst beij dem Cantzleij Collegium befraget, aber XXXXX keine antwort erhalten, so wie weil beij XXX XXXX an die hand geben, dass hirbeij eine worsichtigkeit nötig ist, und dan kan es gut gehen.
Was wegen der gräntssheidung wergehet, darüber beziehe mich auf des Herrn General Lövens bericht , und füge sieses hin zu, dass wan man nicht alle worsichtigkeit und sonderlichen fliess angewandt, diese affaire biss auf zweij Jahren weiter hin ausshaöte können in die längde gezogen werden, man wird dereins dass glück haben mündlich hirwon mehr erleuchtung zu geben, was XXXX Baron Cedercreutz auss Moscow erwhart won wegen der procedur i Wyborg, und wass derselbe war Rathsamb befunden, spöches habe ich legst worauss gefolgen und ist Einstimmig mit mein an dehml: Baron unde Staats Secretairen abgelassens shrieben won d. 9 June.
XXXX, der Zaar war in Casaan shon angekommen und weil Catharina Taagh in Moscow Celebrieren, XXXX auf Petersborg sich begeben, ein theil senior??? Magt ist in debert??? Geblieben, beij dieser Campagne haben sie wiel gelitten, Extract des Zaren shreiben ankommen Senat & Synnode so ich hir habe übersetzen lassen sende XXXXX, dass Rüshe Exemplar habe XX XXXXX Stats Secret: Dyben gesant, ich wünshe sehr dass man die berahte in Stockholm menagieren mögte, sie wissen XXXXX auf Rüsher seite alles XXXX kein, durch XXXXX won XXXXX zeitungen nieterbracht werden, welches beklaglich der gute Knipercrona steht shon, beij XXXX in grossen werdacht, Ich bin XXXX werharrende
Des Hochwolgebohrener Herr Baron und Staats Secretairen
Mein H: BrudersGehörsamter diener
J: H: Frisenheim
Lapstrand: d: nov A 1722


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 23 november 1722. Riksarkivet.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung
Sedan til Eders Kongl. Majt jag förleden post genom säker addresse månde i underdånighet befordra ett af Kantzlie Rådet och Extraordinarie Envoyen Baron Cedercreutz ifrån Muscou mig committerat bref, är hosgående ifrån bemte Kantzlie Råd och Extraordinarie Envoye med den ifrån Ryssland ankomne posten mig tilhanda brackte, som Eders Kongl. Majt jag icke underlåta bordt härigenom i lijka underdånighet at öfwersända, förblifwandes in til min dödzstund
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d: 23 Novembr. 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 7 december 1722. Riksarkivet.


Stormäcktigste Allernådigste Konung
Till Eders Kongl. Majt har jag härmedelst allerunderdånigst bordt införsända hosfölljande 2ne Bref, som Kantzlie Rådet och Extraordinarie Envoyen Baron Cedercreutz ifrån Muscou til min befordran committerat, och med den ifrån Ryssland d 3 hujus ankomne posten mig inhändigades. Framhärdandes jag i öfrigit med allerunderdånigste Zele
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d: 7: Decembris 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 7 december 1722. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering] beswarat af statssecreteraren Höpken

 

Stormechtigste Allernådigste Konung
Såsom wid detta af Eders Kongl. Majt mig allernådigst anförtrodde Embete, jag efter yttersta förmågo mig winlägger, at Eders Kongl. Majts til Landsens wältrefnad och bästa utgångne nådigste förordningar och påbud i alla delar måge blifwer efterlefwade; så har jag äfwenwäl anwändt högsta flijt, at hålla alfwarsam hand ochn upsickt öfwer Eders Kongl. Majts under d. 3. Jun: 1720 til en och annan öfwerflödighetz afskaffande, samt om XXX på kläder publicerade förordning: Och XXXX wid åtskillige i anledning af klädordningen här förefallande mål och omständigheter någon twifwelsmål förorsakat; dy har jag til min desto fullkombligare underrättelse härmed i underdånighet bordt inhemta Eders Kongl. Majts allernådigste willia och maning, om någon bindning eller restriction med de fölliande, och i detta mig i nåder anförtrodde lähn sig tildragande mål skulle i ackttagas, som förnembligast med de ifrån Ryssland hemkommande fångar, hwilcka när de landwägen resa, aldra först här i provincen anlända och under fångenskapet om de i Swerige publicerade stadgar och förordningar ingen efterrättelse kunnat hafwa, ibland hwilcka fångar oansedt största delen, tywärr, af sådan beskaffenhet äro, at klädordningen dem eij angår, finnes lijkwäl någon, som oacktadt det långwarige fångenskapet, deras förra kläder med särdeles sparsamhet förwarat, i mening at efter erhållen frijhet kunna sig wisa i hederlige samqwäm; warandes jembwäl någon af dem, som under fångenskapet förmådt kiöpa kläder, men i okunnighet om den i Swerige utgångne förordning, låtit dem så til Mode, som XXXX således förfärdiga, at de nu här eij kunna brukas, hwarwid dock fattigdomen hindrar andra nya kläder sig at anskaffa.
I denna landz orth, hwars städer genom kriget blifwit ödelagde, finnes eij heller ännu handtwärckare eller skrädare, som kläderna ändra eller å nya förfärdiga kunde, utan måste sådant skie antingen innom ryska gräntzen i andra långt härifrån i Finland liggiande städer, hwarigenom dem, som kläder begåfwa en stor omkostnad förorsakas, samt derjemte ett märckeligit hinder i Officerares och Betiänters resor och förrättningar, som med den förbudne klädedräckten sig eij töras wijsa, hwilcket icke allenast med fångarne, utan jembwähl med åtskillige oindelte tienstgiörande officerare, som ingen lön niutit, och derigenom i stor armod råkat, sig tilldrager.
Dessutan hafwer til denne underdånigste förfrågning mig föranlåtit, det umgänge som wåra swänske här på gräntzen warande Officerare och Betiänte dageligen måste hafwa med ryssarne, hwilcka i publique angelägenheter, conferencer och correspondencer ifrån Wiborg och Petersborg här ankomma, såsom de wåra äfwenwähl härifrån esomoftast dijt blifwa affärdade. och hafwer man förspordt, hos wåre grannar ingen god wärckan, utan fast mera til Nationens förklening syftande omdömen fällas, när de til äfwentyrs blifwer warse, galonen af kläderne wara bårttagen, utan at man förmådt sig anskaffa nya, eller åthminstone låta wända om de gambla.
Eders Kongl. Majt hemställer jag i underdånighet huru wid så XXXXX omständigheter med Execution af klädordningen här i länet skall förhållas, samt om för den Commerce, som man här dageligen med ryssar hafwer någon limitation, om de icke i hela provincen XXXX oförgrijpeligen i Kymmenä Gårdz Lähn kunde tillåtas, til dess staden Weckelax komme i stånd, hwarest inga handtwärckare sig nedersättia willia, förr än kiöpmän och andre Inwånare till sådant antahl sig föruth etablerat, at de med deras arbete födan derstädes kunna förtiäna.
Eders Kongl. Majts underdånigste godtfinnande och befallning härutinnan, afwacktar jag i underdånighet, framhärdandes in til döden
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d: 7 Decemb. 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 14 december 1722. Riksarkivet.

 

[Mottagarens noteringar] Upläst i Rådet då Justitia Revision höltz d 4. decem: 1722
Resolt att detta bifalles, och att Landzhöfdingen Frisenheim får swar härpå, samt Öfwersten Ramse ordras härom.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Enär jag, till at underdånigst fullgiöra Eders Kongl: Mayts nådigste befallning, under d. 16 sidstl. Octobr, giorde mig beredd at anträda resan till Swerige, på det jag som den längsta wägen har, måtte wara den första, som mig skulle inställa, och hade i den ändan sökt giöra hwarjehanda författningar till at underhålla detta widlyftiga wärcket, uti min frånware, i någorlund ordning; så infunno sig här samtelige gräntz Commissarierne ifrån ryska sijdan, och anskiönt de sig här redan öfwer femton dagar uppehållit samt General Majoren Löven låtit dem både förstå, som och giordt sig färdig till återresans anträdande, warandes uppå wägen till Nyslått, hwarifrån XXX när han tillbaka kommer, ärnar der wijdare fortsättja, hafwa lijkwäl de ryske Commissarierne gifwit mig tillkänna och äfwenwähl i Conferencerne sig utlåtit, det de eij wore sinnade lijkmätigt deras ordres, förr skilja sig härifrån innan uppå alt erhålles fullkomligit slut, hwarigenom de och förhålla och hindra mig at härifrån kunna afkomma, i anseende dertill at jag eij kan lämna dem här allena, hwaraf den impression hoos dem lätteligen torde formeras, som man annat afseende hade, än at i wärket understödja den försakrade harmonie, och derföre med flijt wille draga sig ifrån dem, ehuru jag altijd på tienligit och behörigt sätt, sökt brings dem i andra tankar; Jag wille för min dehl önska, at så snart General Majoren Löven wore afrest, de ochså skulle begifwa sig hädan, på det jag obehindrad må kunna sedan mig till Stockholm skynda; oachtadt många angelägenheter min närwaro här ännu fordrade, i synnerhet berörande liquidation af de medel på ryske sijdan altsedan fredz slutet blifwit inkrafde, utaf de länder hwilcka igenom gräntze skillnaden kommit at återställas, som igenom tijdens fördröijande torde hwarjehanda swårigheter föda och icke mehra så lätt stodo at uträttas, eller till den nu förmodade ändskap förmås; äfwenwähl återstår än något som härflyter af evacuationen, både XXXX, till Eders Kongl. Mayts och landetz skada som lätteligen kunde ske, om man i anseende till landetz situation, sin egen förmån och trygghet, samt mindre omkåstnad wille sättia sig i Nyslått, särdeles efter den widlyftige gräntzen då gåfwo dem ifrån ryske sijdan tillfälle at draga wijdare in i landet, och då under hwarjehanda skeen???, sökia de aflägsnaste orter, hwilcket lijkwäl nu så wijda är hämmat, at de icke längre kunna komma än hijt, som allenast är 1 3/4 mijl ifrån gräntze streket; då man alle deras föregifwelser straxt uptager, och ehwad de anföra genom correspondence på andre orter förskaffar dem swar, som och wad hoos dem wunnit det insteg at de allena sökia mig uti alle ahrender, hwilcket änskiönt det förökar arbetet och många bekåstningar, likjwäl föder af sig ogemeen nytta och underställer derföre Eders Kongl. Mayts nådigste förordnande, om icke Öfwersten Ramse hwilcken både i ryska språket och deras wäsende är underrättat som och i anseende till dess Caracter, hwarå de mycket reflectera, kunde under min frånware nådigst förordnas at förträda mitt ställe här i Lapstrand, hwiljandes jag förr instruera honom om beskaffenheten af alt sammans och han således kunde handhafwa den inrättning i sin ordning, som af mig redo begynt är, skolandes jag medlertijd, så snart giörligheten någonsin tillåter begifwa mig härifrån på resan till Stockholm, då jag i undrdånighet håppas winna den nåden för Eders kongl Maytt åtskilligt underdånigst at föredraga, som jag angående egenskaper af detta landz tillstånd finner nödigt i lijka underdånighet at wid handen gifwa med oaflåtelig wördnad till min dödzstund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
George Malm
Lapstrand d. 14 Decembr. 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 21 december 1722. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Till underdånigste följe, af Eders Kongl. Mayts ankomne allernådigste befallning, under d 3 hujus, har jag i diupaste underdånighet berätta skolat, at hwad påstgångens inrättande på Ryssland angår, så har jag icke allenast corresponderat med påst Directeuren Krause, utan och förestält den XXXX och befordran, de uti påstgången öfwer Swerige skulle winna, hwarå alla lijknelser gåfwos, det de sådant ingå och antaga wille; men som det åter på en gång afstadnade, sökte jag giöra mig underrättad om sielfwa ordsaken till detta hinder och inkast, då jag förnam at påstwäsendet dependerande allenast af Baron Schaferof, som i afseende dertill at dess egen fördel derigenom torde lijka, icke så lätteligen stodo at bringas dertill; medlertijd har och påst Directeuren efter befallning begifwit sig till Muscou, då wijdare om påstinrättningen skulle öfwerläggias och slutas, gifwandes mig påst Secreteraren i Pettersburg Asch i de sidsta brefwen wid handen, det påst Directeuren snarlig wäntas tillbakars då han förmodar honom wara försedd med de ordres, som till dess fullkomlige afgiörande tiänar.
warande och sielfwa hufwud directionen af påstwäsendet Schaphirof ifråntagit och en annan Daschou benämdt updragitoch hwad jag widare, och innan min afresa härifrån, derwid kan uträtta, skall jag framdeles med min underdånige berättelse hoos Eders Kongl. Majt inkomma, hwarhoos jag doch kan betyga, det jag all omsårg dragit, at både Eders Kongl. Maijts som och Kongl. Cancellie Collegii och flere Kongl. Collegiers bref till Envoyèen Cedercreutz och Secreteraren Knipercrona kommande och gående, altijd under mitt Signete richtigt framkommit, och skall ännu på alt sätt winläggia mig derom, änskiönt icke något slut med påst Directeuren kan träffas, det brefwen med lijka säckerhet som tillförene befordras. och framhärdar till min dödzstund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
George Malm
Lapstrand d. 21 Decembr: 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 24 december 1722. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Uti inneslutne underdånige bref, har Envoyèen Cedercreutz mig berättadt, det en prima wächsel på 100000 rdr skall medfölja, hwarföre så wähl at skyndsamst samma befordra, som och om dess säkre öfwerkomst at wara förwissad, har jag funnit nödigt at det med en extra påst affärda, skolandes jag för öfrigit wara sårgfällig, at tertia wächselen med lijka säkerhet framkomma; sedan secunda öfwer Hamburg??? blifwit sänd.
Hwarjämte jag och i diupaste underdånighet eij kunnat undgå, at gifwa wid handen, det gräntze Commissarierne sig än här på orten uppehålla, och kan jag eij något intaga om deras afresa, i synnerhet som efter??? föregifwande de sidst undfångne ordres skola bestyrckia det förra och icke skiljas härifrån innan swaret är afgiordt, och at deras Ministere uti detta måhl, XXXX saken Envoyeèn Cedercreutz, som i anledning deraf, försäkrat sin underdånige remonstration hoos Eders Kongl. Mayt ingifwa, påståendes derföre, at General Majoren Löven, med sin anträdande resa, till dess wille fördröja, hwilcket han eij widare ingådt bewiljat, än dess undfångne allernådigste ordres innehålla, framhärdandes jag till mitt lijfs slut med underdånigste wördnat
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Lapstrand d. 24. Decembr. 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 28 december 1722. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Uti diupaste underdånighet öfwersände jag med en extra påst d. 24 af innewarande månad till Eders Kongl. Maytt prima wächselen på 100000. rdr och berättade derhoos med lijka underdånighet, at ryske gräntze Commissarierne, då än uppehöllo sig på denne orten, och at de låtit förliuda, det de icke wille skiljas härifrån, innan med gräntze förrättningen hunnit till fullkomligit sluth, medlertijd och som de eij ännu låta förmärkia något, som till deras afresa kunde anledning gifwa, så söker man på alt tienligit sätt, at underhålla en god wänskap och äfwenwähl dem bijbringa, det General Majoren Lövens resa, icke afbryter underhändlingen, eij heller sker i det afseende, som de på ryske sijdan i Muscou, det optagit, utan hwad i twistighet ännu är, med god förening afgiöras, hwilcket man förmodar hoos dem winna behörigt insteg, och at de ledas till andre tankar än de i början härom fattadt.
härjämte har jag eij heller uteblifwa bordt at i underdånighet berätta, det de på ryska sijdan börja åter at correspondera om påstens inrättande, och skall jag på alt giörligit sätt sökia at förmå derutinnan behörigt sluth och dem föreställa, med hwad nytta och förmåhn denne påstgången för dem kan inrättas, hwarom så wähl som hwad till dess befordran kan lända, jag i dag tillskrifwit Öfwer Directeuren Bunge. framhärdandes med underdånigste wördnat till dödzstunden
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
George Malm
Lapstrand d. 28 Decembr. 1722.


Till Innehåll 1722:2

Frisenheim till Fredrik I den 29 december 1722. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung.
Uti mitt underdånigste sidsta af d. 24 hujus, hade jag den nåden, at med en extra påst öfwersända prima wächselen till Eders Kongl. Mayt, på de 100000. rdr Envoyeèn Cedercreutz mig tillskickat, och som nu åter ifrån wälbemälte Envoyeè tertia wächselen, med den ifrån fångenskapen hijtsände Lieutenanten Jochimsen, mig tillhanda kommit, så har jag berörde Lieutenant affärdat till Generalen Stekelberg, och honom anmodat, at i den händelse påstgången öfwer hafwet woro practicabel och at prima wächselen öfwerkommit, inneslutne till Eders Kongl. Mayt underdånigst befordra, män i widrigt fall, låta den gå nårr omkring, på det om dess säkre framkomst, intet twifwelsmål må dragas. skolandes jag framdeles enär de öfrige wächslarne ankomma, bruka den försichtighet och underrätta mig, om ijsgången i hafwet, samt således rätta mig efter påstgångens säkra låpp, at wächslarne utan fahra och richtigt måge öfwerkomma, framhärdandes med underdånigste Zele
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aller underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
George Malm
Lapstrand d. 29. Decembr. 1722.


Till Innehåll 1722:2