Breven från 1729

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna år 1729. En del av dem har Frisenheim skrivit, andra är adresserade till honom, medan en tredje kategori har andra upphovsmän och adressater men ändå berör Frisenheims liv och verksamhet. Ytterligare en variant är handlingar som har med Frisenheim att göra.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.

 

INNEHÅLL brev 1729

 

29/1 Frisenheim till Fredrik I
22/2 Frisenheim till Fredrik I

29/3 Frisenheim till Fredrik I

3/5 Frisenheim till Fredrik I

3/5 Frisenheim till Fredrik I

19/7 Frisenheim till Fredrik I

26/7 Frisenheim till Fredrik I

2/8 Frisenheim till Fredrik I

27/9 Frisenheim till Fredrik I

24/10 Frisenheim till Fredrik I

3/11 Frisenheim till Fredrik I

10/12 Frisenheim till Fredrik I

13/12 Frisenheim till Rådet

Frisenheim till Fredrik I den 29 januari 1729. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Hwad Eders Kongl. Mayt uti dess allernådigste af d 8. Novembr. sidstledit år i Nåder har täckts mig ytterl anbefalla, at med Collect för någon kyrkia, hoos Eders Kongl. Mayt i underdånighet kommer at sökas, jag då först med wederbörande Consistorio därom bör Correspondera, och sedan hoos Eders Kongl. Mayt med min underdånige berättelse och ansökning inkomma, det skall jag wid slijka förefallande tillfällen mig till underdånigste efterlefnad ställa, med framhärdande till min sidsta stund,
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Wilmanstrand d 29. Januarii 1729.


Till Innehåll 1729

Frisenheim till Fredrik I den 22 februari 1729. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
upläst i Rådet d 19 Martij 1729 fördes ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung.
Efter Eders Kongl. Mayts Allernådigste befallning warda närföljande fierde quarthals förslagen för nästframfarne åhret 1728 af Fredrichshamns och Willmanstrands förrådz Magaziner, till Eders Kongl. Mayestet i all underdånighet införsände, Och så snart quartals förslaget af Tafwastehuus Magazin som härifrån är aflägste inkommer, skall i lijka underdånighet afsändt blifwa, Imedlertid äro de uti desse Magaziner befintelige Behållningar allernådigst at förnimma, så som uti
Fredrichshamns Magazin
Willmanstrands dito
Tawastehus Magazin

 

[Tabellen inte utskriven]

 

hwilcket således af alle tree förrådz Magaziner med råg och korn tillsammans giör ett förrådh af 17093 tr 10 19/60 Cappa spanmåhl. Hwarmed i all underdånighet städze framhärdar.
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Hans H: Soldan
Wilmanstrand dn 22 Februari 1729.


Till Innehåll 1729

Frisenheim till Fredrik I den 29 mars 1729. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Kongl. Mayt will häryfwer i nåder hafwa inhämtat des och Riksens Commercie Collegie underdånige utlåtande. Stockholm d 10 Junii 1729
uppå nådigste befallning
O. Cederström

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Hoos mig har Bårgerskapet i Friedrichshamn igenom Magistraten där sammastädes anhållit, det hoos Eders Kongl. Mayt jag allerunderdånigst skulle andraga, huru så wäl till Commerciens styrckia och understöd, som stadens och landetz särdeles upkomst och fördel skulle lända, om i samma stad en marcknad med landtmannen någre dagar i Bartolomai tiden Nådigst kunde tillåtas at anställa; Och emedan jag förmärcker, at så framt Eders Kongl. Mayt Nådigst täckes bårgerskapetz underdånige ansökning härutinnan bijfalla, det sådant icke allenast till staden upkomst märckeln skulle bijdraga, utan och landets träfnad der igenom befordras, och till Allmogens förmån lända; så har jag eij underlåta bordt, Eders Kongl. Mayts Nådigste wälbehag, at underdånigst hemställa, om icke Eders Kongl. Mayt skulle täckias Friedrichshamns bårgerskapet, den af dem i så måtto underdånigst sökta frijheten, Nådigst förunna, och tillåta, at i Bartholomai tiden eller d. 24 aug en marcknad med landtmannen i Friedrichshamn anställa, särdeles som staden Wiborg, hwars rätt bemte Friedrichshamn, i anseende till Eders Kongl. Mayts Nådigst utgifne Privilegiers innehåld, sig ikläda lärer, een slik förmån för detta warit förundt, framhärdandes jag till mitt lijfs slut med underdånigste wördnat
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J:H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d: 29 Marti 1729.


Till Innehåll 1729

Frisenheim till Fredrik I den 3 maj 1729. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Uppå min giorde underdånige förfrågan, huruwida de 4575. tunnor 5. Cappor spanmål, som då ännu felade uti fulla antalet af 16500. tunnor, hwilcka Eders Kongl. Mayt allernådigst befalt, at här i Finland skulle uphandlas till ett förråd för Armèen, enär det af nöden torde wara, at den sig skulle röra, wijdare må upkiöpas, oachtad det förra Magazins förrådet i Tafwastehus och Friedrichshamn, som därsammastädes befans förr än uphandlingen skiedde, åfwannämde quantum uppfyller, samt om de penningar, som sedan öfwerskiutande till uphandlingen anordnade 99000. d. Smt: må som en behåldning förwahras, eller ock med spanmåls upkiöpet, till dess hela summan upgådt widare fortfaras; har Eders Kongl. Mayt under d. 17. Septbr. förledit år allernådigst täckts förordna och befalla, at 4575. tunnor 5. Cappor spanmål bör till fylland af det Nådigst anbefalte quantum af 16500. tunnor uphandlas, och i Tafwastehus Magazin insamblas, och at de penningar, som sedan af de till uphandlingen anslagne 99000. d. Smt. öfwerskiuta, böra förblifwa een besparing.
Denne Eders Kongl. Mayts Nådigste befallning, har jag mig till underdånig efterlefnad stält, och förledne winter i Tafwastehus låtit upkiöpa så mycket som för 3. d. Smt. tunnan kunnat där åstadkommas och erhållas, bestigandes samme till 852. tunnor 16. Cappor, utom hwad till nästledne Aprill månadz slut därsammastädes kan wara upkiöpt; Och har jag wäl igenom uphandling till fulla antalet kunnat föröka det som ännu felar uti det Nådigst anbefalte quantum, så framt jag hade ökt prijset, emedan spanmålen på alla amdre orter här i Finland mera kåstade, hwilcket jag dock fann betänkeligit till Eders Kongl. Mayts interesses i acht tagande, särdeles emedan jag förmodar, at een eller annan som liggier närmast till Tafwastehus, ännu lärer för samma prijs giöra dijt införsel; hwartill jämbwäl kommer, det man i år giör sig håpp om god årswäxt, hwilcket förmodeligen efter menniskligit utseende, såsom de 2ne förflutne åren skiedt, lärer inträffa, och at således uti uphandlingen een anseenlig besparing kan giöras;
Nu ehuruwäl Eders Kongl. Mayt Nådigst befalt, at widare uphandling icke bör annorstädes skie än i Tafwastehus, det jag och mig så wida till underdånig efterlefnad stält, som åfwanföre i underdånighet är anfördt, huru stort quantum därsammastädes stådt i år at erhållas, men emedan jag efter min underdånigste plicht bör wara sårgfällig, at i möjeligaste måtto hindra och förekomma, det eij någon för Eders Kongl. Mayt och Rijket högst skadelig hemlig utförsel öfwer Gräntzen må skie, hwilcket wid denne öfwer 50. swänska mil sig sträckande Gräntz, icke annors, än igenom årlig uphandling står at afböijas, som jag för detta Eders Kongl. Mayt i underdånighet tillkänna gifwit; så har jag dock warit högst nödsakad och twungen, at jämwäl i år här i Willmanstrand låta för samma prijs som uti Tafwastehus, nembl 3. d. Smt: tunnan, uphandla 1163. tunnor 4. Cappor råg och korn tillsammans; hwartill jag, emot Eders Kongl. Mayts Nådigste befallning icke hade skridit, så framt de traffiquerande af bårgerskapet någon spanmål kunnat här uphandla, men emedan de, icke mera nu, än tillförene, eller och hädan efter kunna här mera spanmål upkiöpa, änn hwad een och hwar till sitt huushåldz förnödenhet betarfwar, i synnerhet som de eij hafwa utwäg, at den annorstädes, änn till Friedrichshamn, såsom den närmaste siöort, 9. mil landwägen låta förflytta, så har jag i anseende därtill warit twungen, at låta denne uphandling anställa, och så framt det icke skiedt, så hade spanmålen ofelbart blifwit hemligen öfwer Gräntzen practicerat;
Men i Friedrichshamn war sådant eij at befara, utan har de traffiquerande därsammastädes kunnat upkiöpa all den spanmål, som dijt kunde införas, emedan de hafwa tillfälle at den därifrån siöledes till Stockholm afskicka, hwarföre jag och war försäkrad, at ifrån den tracten ingen utpracticering öfwer gräntzen kunde skie, och fördenskull fann onödigt, at därsammastädes någon spanmål i år till Magazinetz förökande låta uphandla; bestigandes den i Tafwastehus och härstädes i år skiedde uphandling till 2016. tunnor 20. Cappor råg och korn tillsammans, så at till fulla antalet af 16500. tunnor ännu brister 2558. tunnor 17. Cappor, som framdeles genom widare uphandling kan opfyllas.
I anseende till åfwan anförde omständigheter, håppas jag underdånigst, at Eders Kongl. Mayt denne här i Willmanstrand i år anstälte uphandling, som för så lindrigt prijs är skiedd och Eders Kongl. Mayts interesse därwid i acht tagit, i Nåder lärer täckias gilla, emedan jag tillfrörene i underdånighet gifwit wid handen, at den författning högstnödig är, det all hemlig utpracticering öfwer gräntzen genom uphandling bör förekommas; imedlertid har jag till fullgiörande af Eders Kongl. Mayts Nådigste befallning om spanmålens transporterande härifrån låtit till Friedrichshamn i winter afföra 1923. tunnor, hwarom uti ett annat nu afgående bref widlyftigare förmäles; framhärdande med underdånigste wördnad till mitt lijfs slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand dn 3. Maij 1729.


Till Innehåll 1729

Frisenheim till Fredrik I den 3 maj 1729. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Kongl Mt wil i Nåder hafwa desse 2 landzhöfdingen Frisenheims skrifwelser af den 3 Maij communicerade med Krigs- och Cammar Collegierne, samt StatsContoiret, hwilacka, sedan Commercie rådet v. Höckerstedh derwid blifwit hörd, eller om han immediate wil addressera sig til Kl Mt, inkomma med deras betänkande och utlåtelse häröf - sändandes tillika desse originalo brefen tilbaka. Stockholm i Råd Cammaren den 20 Maij 1729.
På Nådigste befalning
J. J. Pfeiff

 

d. 4. Junij 1729. Opl. i Kongl. Krigs Collegio och Communiceras med Kongl. Cammar Collegio och Stats Contoiret, som sedan behaga lemna herr Commercie Rådet von Höckerstedt communication heraf, ut supra
ad mandatum
B E Creutz


pr. d. 6. junij i Kl. Cammar Coll och Communiceras med Statz Contoiret
upl: Kgl: Stats Cont: d: 6. Junii 1729.
d. 17. octob. att und. beswara hans Mayts ut in prot.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayts allernådigste af d. 17 Decembr. sidstledit år, har jag med diupaste wördnad i underdånighet undfådt, och däraf med lijka underdånighet förnummit, huruledes Eders Kongl. Mayt Nådigst täckts förordna, det af Magazins förrådet uti Gräntze fästningarne härstädes förblifwa, nemligen fem tusende tunnor i Friedrichshamn och fyra tusende tunnor här i Willmanstrand till Trouppernes underhållande, som wid händelse af något fiendteligit infall här kunna komma at församblas, förutan hwad som till årligit underhåld för de ordinarie Guarnizonerne erfordras; och at det som öfrigit kan blifwa, skall till Tafwastehus transporteras, at där oförryckt hållas, till een Armées ytterligare behof, enär så skulle omtränga; samt huru Eders Kongl. Mayt därhoos Nådigst tächts anbefalla mig, at såå wida giörligit är, medan winter föhret påstod draga behörig försårg, om den öfwer åfwannämde förråd uti desse Gräntze fästningar, befindtelige spanmåls afförande till berörde ort, genom skutz af Allmogen , som på deras innestående utlagor för de förre åren skall afskrifwas; jämbwäl at Eders Kongl. Mayt låtit afgå Nådige ordres till Landzhöfdingen Stierncrantz, at om skiutzen innom dess i Nåder anförtrodde Lähn äfwen föranstalta;
Nu denne Eders Kongl. Mayts Nådigste befallning, at förledne wintras i underdånighet fullgiöra, war för mig så mycket mer oogiörligit, som sedan samma sidstledne febr. Månad mig till underdånig handa kom, ett långwarigt uhrwäder på denne orten continuerade, hwilcket således hindrade denne transport medan winter föret påstod; hwarwid och i synnerhet den swårighet möter, at, utom det Tafwastehuus ifrån denne orten är 24. swänska mil belägen, förer omväxlingen af skiutzen i Tafwastehus lähn stor widlyftighet med sig, i det jag måste befara, at spanmålen genom slijk forsel och skiutzens omwäxlande uti et annat Höfdingedöme, mycket kan blifwa skingrat och förspilt, och Eders Kongl. Mayt således komma at känne märckelig förlust genom afsaknad uti målet; hwartill och kommer, det man eij mindre bör befara den olägenhet, som och kunde sig yppa wid ombytet af skiutzen, då det ena lähnet det andra skall aflösa, i det mycket owist är, huruwida det kan så träffa in at så wäl de härifrån afgående fohror, som Tafwastehuska Allmogen, hwilcka wid Gräntzen af begge lähnerne böra den förre skiutzen aflösa, kunna på bestämdan dag mötas, emedan åfta kan hända, at de som hafwa lass och swaga drächter, igenom uhrwäder och obanade wägar längre fördröija och uteblifwa, då de som spanmålen skola emottaga och widare fortskaffa, distrakera sig och gå till sine hemwisten, hwarpå följer, at de med lassen sedan ankommande nödgas lämna säden på wägen, med mera som man åfta erfarit, wid slijka transporter emellan widt ifrån hwarannan aflägne orter; tillståendes jag dock i underdånighet, at Magazins förrådet uti denne gräntze fästning är något ymnog, det jag warit twungen at föröka, i anseende till de uti min nu tillijka afgående underdånige berättelse om uphandlingen, underdånigst anförde omständigheter, hwarföre jag och förledne wintras, emedan transporten till Tafwastehuus då eij stod at wärckställas, till fullgiörande af Eders Kongl. Mayts Nådigste befallning, at 5000. tunnor i Friedrichshamn bör förblifwa, låtit dijt transportera 1923. tunnor, så at där sammastädes med den förre behåldningen inberäknat, redan är ett förråd i Krigz Magazinet af 4521. tunnor 8. Cappor; Och skulle jag fördenskull i underdånighet styrckia därtill, om Eders Kongl. Mayt Nådigst täckes för gådt finna, at ifrån Friedrichshamn nu i sommar må blifwa afhämtad till Stockholmske Magazinet 2. à 3000. tunnor, hwarigenom där kunde samblas ett förråd af rytårr säd, då jag åter så stoor summa i Friedrichshamn, genom försel härifrån nästkommande winter med första slädföre kan ersättia, så at därsammastädes altid må wara ett så stort förråd af spanmål som Nådigst anbefalt är;
skulle ock Eders Kongl. Mayt i Nåder pröfwa oumgängeligit, at Tafwastehuska Magazinet, som nu förtiden består af 5919. tunnor 5. Cap: spanmål, förutan det som ännu hädan efter genom uphandling där kan inflyta, till större antal bör förökas; så har jag eij underlåta bordt, at denne omständighet i underdånighet gifwa wid handen; at om berörde Magazins nödige fyllnad skall skie igenom transport och skiutz af Allmogen, så tyckes oförgripeligen, at slijk transport kunde så wäl till Eders Kongl. Mayts mindre bekåstnad som Allmogens lijsa och lindring fogeligare befordras, ifrån Åbo och Nylandz lähner, emedan ifrån Åbo till Tafwastehuus allenast är 16. mil, och ifrån HHellsingforss icke mera änn 12. mil, men däremot är ifrån denne orten till Tafwastehuus dubbelt längre wäg, neml. 24. mil, då, förutan det anseenlig besparing uti skiutzen genom transport ifrån de twenne förstnämde orter kan åstadkommas, undgås jämbwäl den widlyftighet som jag förut om transporten härifrån till Tafwastehus i underdånighet anfördt.
dessutom har altid warit min underdånige tanke, at Magazins förrådet i Tafwastehus jämbwäl kunde ökas, genom den i Åbo och Nylandz Lähner förflutne åren till anseenlige quantiteter utlånte spanmålen; hwarföre och så framt Eders Kongl. Mayt Nådigst skulle täckias anbefalla, at berörde spanmål, som nu sedan den högste redan i twenne år wälsignat landet med god årswäxt ofelbart lärer inflyta, må till Tafwastehus Magazin blifwa affördt, då skiutzen Eders Kongl. Mayt till ingen gravation skulle lända, emedan de som låhnet åthniutit, siälfwa äro plichtige, at samma i Magazinet åter ersättia.
Sluteligen, och emedan jag mig föreställa måste, at alla de omständigheter, hwaruti på desse orter wid hwarjehanda och åthskillige händelser Eders Kongl. Mayts och rijkets höga interesse är at observera, omöjeligen därstädes så bekant wara kan och äfwenwäl för widlyftighetens skull nästan lijka omöijeligit synes, at kunna sådant till alla sina omständigheter Eders Kongl. Mayt i underdånighet wid handen gifwa; så försäkrar jag här medelst i all underdånighet, det jag efter min underdånigste plicht låter mig högst angelägit wara, at Eders Kongl. Mayts interesse uti alla mål i acht taga och därföre, samt i anseende till osäkerheten på desse gräntze orter eij håller rådeligit, at här må så stor quantitet af spanmål förblifwa, utan har jag fördenskull i underdånighet styrckt, at ifrån Friedrichshamn till Stockholm transporteras 2. à 3000. tunnor, skolandes jag altid bära försårg, om samma transports ersättiande härifrån, och kan Eders Kongl. Mayts Nådigste wilja och befallning om Tafwastehus Magazins förökande med mycken foglighet och mindre omkåstnad lika fult winna sin fullbordan;
de Nådigst anbefalte förslag, för första Quartalet innewarande år, har jag äfwen wäl uti underdånighet här innelycht öfwer sända skolat, af hwilcka Eders Kongl. Mayt Nådigst täckes förnimma förrådet nu förtiden wara
Råg Korn
I Tafwastehuus 4279:19. 1639:18.
I Willmanstrand med någon
därtill hörande del i Nyslått 6249:12. 3504:18.
I Friedrichshamn 3437:17 1083:23.
Hwilcket giör tillsammans i Råg och korn Tiugu Tusende ÅttaHundrade NittjoFyra tunnor 11. Cappor; framhärdandes jag uti diupaste underdånighet till min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 3 Maij 1729.


Till Innehåll 1729

Frisenheim till Fredrik I den 19 juli 1729. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Swaras i de XXXX, att Kongl Mayt beklagar denne olycka, och förnimmer dess nådigste wälbehag öfwer den berömlige omsorg som han wid ett så olyckeligit tillfälle har haft så wähl uti det ena som andra målet, sampt approberar äfwenwäl att han till den mästbiudande föryttrar hwad som af den brände säden eij duger att giöma.
Upl. i RådCn dn 6. Aug 1729.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt nödgas jag beklageligen underdånigst wid handen gifwa den stora olycka denne orten, medelst häftig wådeld d. 16. hujus öfwergick, då elden, som middagz tijden uti en bårgares huus upkom, så hastigt sig utbredde, at ehuru den och söktes at dämpa, kunde den lijkwäl icke släckias, utan den då påstående starka stormen, som drefs ifrån sud sudwäst, giorde wådelden så häftig, at innom 4. timmar lades i aska hela den tracten, som låg under wädret ända ned till siön, beståendes af 53. gårdar, som är mer än 1/3 del af denne Orten, jämte en stor del af Inwånarnes lösa ägendom; förutan den skada Inbyggarne så wäl dymedelst tagit, som den i aska lagde Baraquen, hwilcken bårgerskapet för Guarnizons manskapet låtit uppbygga, är beklageligast, at en del af Eders Kongl. Mayts Magazin, neml. det som på den tracten war, där elden upkom, jämbwäl afbrändes; ty ehuruwäl jag för min del war högst sårgfällig och bekymbrad, at samma för brand skulle wärjas, som och åthskillige gånger den där uti itände elden redan utsläcktes, stod det dock icke sedermera at räddas, enär elden rundt omkring alt mer och mer sig utwidgade, och det starcka wädret ju längre, dess häftigare eldbranden dijt öfwerförde.
detta Magazin bestod af 11. st bodor, hwaruti af krigz Magazins förrådet war uplagt 4585: tr. 19. Cap råg och 2765. tr. 28 Cap korn, förutan 375. tunnor 11 5/12 Cappor korn, som af Alndt Magazins förrådet, till Guarnizonens månadtl. underhålduti en särskilt bod war dijtsamblad, Ehuru och denne olyckel. händelse gick mig till sinnes och ännu är mig om hiertat, fogade jag doch den anstalt, at, så snart den häftigaste lågan war öfwerstånden, de då qwarblefne spanmåls högar, hwilcka ännu woro i brand, blefwo samma afton till en del, och sedermera den på följande natten utsläkte, så at om mårgonen dagen därefter begyntes med den rena sädens bärgande, sedan den förbrände och odugelige därifrån först blef skild och separerad, hwarmed och hela natten continuerades och de påföljande dagar, så at nu redan in emot 1000. tunnor reen spanmål är bärgat, håppas och, at ännu anseenligit quantum skall kunna ihopsamblas, hwarwid största swårighet warit och ännu är, at anskaffa bodor till spanmålens upläggian- och förwarande, men jag har doch därtill alla uptänkelige medel och utwägar sökt, så at igenom anlagd mödo och arbete nödige rum blifwit anskaffade, ändoch det eij utan obeskirfwelig swårighet kunnat skie, och skall än framdeles eij heller underlåta, som härtills redan skiedt, at alt det som hinderligit woro, igenom natt och dag utur wägen rödja, och till Eders Kongl. Mayts samt Rijksens nytta, efter min underdånigste plicht och yttersta krafter, all mödo och slijt hafwa ospard, till at denne spanmåls bärgning än widare befrämja; och ehuruwäl alt hwad härwid redan är tillgiordt, och det till dess widare fullförande ännu erfordras, är fast omöjeligen för widlyftigheten skull at till alla sina omständigheter i underdånighet wid handen gifwa; så lefwer doch i den underdånigste förtröstan, at Eders Kongl. Mayt Nådigst lärer trygga sig därwid, det jag i underdånighet låter mig om hiertat wara, at härwid all försichtighet bruka, samt genom oförtruten flijt och omsårg sökia at bijbringa det, hwarmedelst denne af branden öfwerblefne spanmålen kan blifwa bärgade och förwarad, i synnerhet föranstaltar jag och, at de därtill ännu felande bodor genom natt och dag med Eders Kongl. Mayts minste omkåstnad skola anskaffas, sedan järnredskapen med mera, som efter branden kunnat ihopsamblas, därtill warda employerade; warande jag och sinnad, at den förbrände säden, hwilcken icke pröfwas dugelig, at förwaras till den mästbiudande låta försälja, i den underdånige tillförsicht, at Eders Kongl. Mayt sådant Nådigst lärer täckias gilla och approbera,
Utom dette afbrände Magazinet, är ännu härstädes i behåld 4. st bodor, stående wid kyrckian, de där blifwit för brand conserverade, hwaruti krigz eller förrådz Magazinet befinnes 1620: tunnor spanmål, som giör tillsammans med det i Nyslått liggiande förrådet 2662 tunnor, förutan hwad utur det afbrände ännu bärgat warder, och det äfwen i behåld warande landt Magazinet, sammaledes inräcknat med det i Nyslått befindtelige förrådet som giör tillsammans 374. tunnor 2. Cappor råg och 2078. tunnor 4/12 Cap korn;
Uti denne bejklagelige brand, är utaf de publique husen, jämte det i underdånighet omnämde Magazinet en smidja och ett Corps de guard i aska lagd, förutan 280 st pallisader af nedre pallisaderingen wid stranden, och 840. st af den öfre pallisaderingen, samt 510. do af den om Magazinerne satte stängseln, hwilcka aldeles afbrunnit; warandes och en del af fästningswärcket eller Glasinerne något af elden skadde och förderfwade, men doch med ringa omkåstnad kan stå at repareras och förbättras;
Och som det är högst angelägit, at den således genom wådelden blefne öpningen uti den nedersta pallisaderingen, åter må med pallisader blifwa besatt, och sådant icke tål något drögzmål, at därom först fältmarskalkens Baron stackelbergs förordnande afbijda; så har jag redan giordt den författning, at sådant innom några dagar skall blifwa fullfördt, på det denne orten, såsom tillförene åter må med pallisader blifwa omstängd.
Hwad i öfrigit hädan efter, berörande den qwarstående spanmåls bärgningen, och till hwad quantitet samma sig bestiger, med mera warder uträttat och därwid tillgiordt, skall Eders Kongl. Mayt framdeles i underdånighet wid handen gifwas; framhärdandes jag med underdånigste wördnad till min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 19. Julii 1729.


Till Innehåll 1729

Frisenheim till Fredrik I den 26 juli 1729. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Beswaras tillijka med dess förra bref af dn 19. Julii i de termer som samma brefs påskrift widare gifwer wid handen. Upl. i RådCn den 6. Aug 1729.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Under d. 19 hujus, månde Eders Kongl. Mayt jag underdånigst gifwa wid handen, den, medelst wådelig händelse härstädes timade eldskadan, och at, af det, utur elden räddade Magazins förrådet då war bärgad, in emot 1000. tunnor reen och dugelig spanmål. Jag har och sedermera, icke mindre än tillförene, igenom giorde nödige författningar utur wägen rögt alla de swårigheter, som wid denne spanmåls bärgning sig yppat, hwarmed, ändoch därå stadigt är arbetat, ännu eij kunnat aldeles komma till slut, utan till een del än återstår; warandes nu med de i underdånighet förenämde 1000. tunnor inräcknad; in alles bärgad något öfwer 3000. tunnor dugelig och oskadd spanmål.
Sedan detta arbetet efter handen warder slutit, skall jag eij underlåta, at Eders Kongl. Mayt ytterligare underdånigst gifwa wid handen, hwad än widare af den qwarliggiande spanmålen i reen säd kan blifwa ihopsamblad och uplagd; med underdånigste wördnad till mitt lijfs slut framhärdar
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 26. Julii 1729.


Till Innehåll 1729

Frisenheim till Fredrik I den 2 augusti 1729. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta. upl. i RådCn dn 20 Aug 1729.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Med sidsta påst månde Eders Kongl. Mayt jag underdånigst gifwa wid handen, huru mycket af den efter branden öfwerblefne spanmålen då war bärgad; sedermera har jag om den öfrige delens insamblande warit högst sårgfällig, hwarmed nu mera så wida är hunnit, at till förrådz Magazinet är reen säd bärgat 3311. tunnor råg och korn tillsammans, förutan den delen som med förbränd säd är blandad, den jag nu låter ränsa ifrån ståft, och medelst dryftade, samt på flerehanda sätt söker at få reen och nyttig giord.
Förutan desse i underdånighet nämde 3311. tunnor, är till landt Magazinet, af den dijt hörande spanmålen 150. tunnor rent och dugeligit korn insamblad, utom det som igenom brand är förskiämd, hwilcket jag äfwen på det i underdånighet anförde sättet låter ränsa, hwarefter sedan kan erfaras, hwad där af kan nyttigt giöras; Och så snart där kan blifwa änteligit slut, och wederböranderne sedan hinna at förfärdiga Pertinente förslager, uppå det som aldeles förbränt är, samt hwad igenom den skiedde bärgningen är i behåld, skall Eders Kongl. Mayt utförln om altsammans i underdånighet wid handen gifwas; imedlertid har jag allaredan en del bodor i de afbrände ställen låtit upsättia, och med förfärdigandet af flere är nu under arbete, på det den bärgade spanmålen, som i brist af nödige rum, på ett och annat ställe blifwit uplagd, åter må kunna därifrån flyttias och på ett ställe ihopsamblas; framhärdandes jag med diupaste wördnat till min dödztimme
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayt Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand dn 2. Augusti 1729.


Till Innehåll 1729

Frisenheim till Fredrik I den 27 september 1729. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Uplästes i Rådet d 21. Oct. 1729, och får Landshöfdingen här å swar med approbation, hwaraf jemwäl Krigs och Cammar Colle samt StatsContoiret gifwes del och kundskap.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan Eders Kongl. Mayt under d. 2. nästledne Augusti jag i underdånighet gaf wid handen, huru mycken spanmål ifrån det, medelst imad olyckelig wådeld härstädes förbrände Magazinet då war bärgad, har jag dragit all möjelig försårg, at därå erhålla ett behörigt slut och fullkomlig richtighet, på det hoos Eders Kongl. Mayt om altsammans som härtill hörer, jag sedan med min underdånige berättelse kunde inkomma; Och som där med nu mera till ett änteligit slut är hunnit, så har jag i underdånighet eij underlåta bordt, at med denne min underdånige relation mig inskynda.
Under d. 19. sidstl. Julii månde jag wäl efter den kundskap man då i hastighet kunde sig förskaffa, Eders Kongl. Mayt underdånigst gifwa wid handen, at af det härwarande Krigz Magazins förråd warit uti de genom den beklagelige wådelden förbrände 11 st. bodor 4585. tunnor 19. Cappor råg och 2765. tunnor 28. Cappor korn oplagd. Men emedan Betienterne wid närmare efterseende sedermera utfunnit, at berörde bodor allenast innehållit 4194. tunnor 11. Cappor råg, men kornet till det före opgifne quantum, som giör tillsammans 6970. tunnor 7. Cappor, och de i underdånighet närlagde förslager det närmare utwijsa; så håppas underdånigst at Eders Kongl. Mayt denne i hastighet förelupne irring icke onådigt lärer optaga; warandes utaf åfwannämde quantum uti rätt god och dugelig spanmål bärgad 3321. tunnor 8. Cappor, som uti godheten ifrån annor insamlad spanmål eij åtskiljas kan; dessutom är 547. tunnor bärgad, som af branden blifwit skiämd, doch någorlunda nyttig; och ehuruwäl jag war sinnad, at det sidstnämde quantum till den mästbiudande låta försälja, kunde där före doch eij något skiäligt prijs erhållas, medan den högste i år wälsignat landet med god årswäxt, hwarföre jag sedan, och för Eders Kongl. Mayts interesses skull fant rådeligare, at låta samma spanmål uti särskilte rum oplägggia och förwara, än för ringa prijs föryttra, särdeles som den wid infallande misswäxt, /:hwarföre den högste doch täcktes landet nådeligen förskona medelst utlåning till dugelig säd kan förwandlas; förutan desse 2ne spanmåls påster är ännu en quantitet bärgas, som af branden aldeles war fördärfwad och fördenskull icke kunde upmätas, eij heller dugde at förwaras, utan lät jag någon del ii sänder till den mästbiudande försälja, som importerade 336 d. 2 1/3 X Smt; Och emedan näst kommande winter förmodeligen lärer här i Willmanstrand en tunna spanmål kunna opkiöpas för 2 1/3 à 2 1/2 d. Smt, så hemställer uti Eders Kongl. Mayts Nådigste gådtfinnande jag underdånigst; om icke Eders Kongl. Mayt i Nåder täckes samtyckia, at desse för åfwan berörde och eljest onyttige spanmål influtne 336 d. 2 1/3 X. Smt må till uphandling anwändas, då därföre, spanmålen till åfwannämde prijs uträknat ongefärligen 150. tunnor kan opkiöpas, hwilcka med de 2ne förut i underdånighet nämde spanmåls påster inräknade, neml. den goda och dugelige spanmålen 3321. tunnor 8 Cappor, och 547. tunnor af det som något är förskiämd, belöper sig till en quantitet af 4018. tunnor 8. Cappor, som efter branden är bärgad, så at Eders Kongl. Mayts förlust uti Krigz Magazinet då blifwer 2941. tunnor. 31. Cappor.
Men beträffande landt Magazinet, hwar af 375. tunnor 11 5/12 Capr korn uti ett särskilt rum war oplagd och tillijka med krig Magazinet förbrann, så är däraf rätt gådt och dugeligit korn bärgat 150. tunnor, och dessutom 40. tunnor något förbränd, som doch till brödkorn kan anwändas, blifwandes altså förlusten därpå 185. tunnor 11 5/!2 Cappor;
Och som fältmarskalken Baron Stackelberg anmodat mig, at hafwa inseende öfwer det arbete, som till den igenom branden å Pallisaderne och Glasinerne förorsakade skadans ersättiande blifwit anwändt, så har jag och däröfwer dagelig upsicht haft, så länge arbetet påstått, bestigandes sig hela omkåstnaden, sedan arbetz manskapet och Materialerne blifwit betalte till q35. d. 15 1/1 X. Smt, Ytterst och emedan den bärgade spanmålen på åthskillige särskilte ställen blef oplagd uti sådane rum, som då efter branden kunde erhållas, och angelägenheten krafde, at andra bodor uti de afbrändes ställen skulle anskaffas, hwilcket eij något drögzmål kunde tåla, så war jag föranlåten, på det den på ett och annat ställe kringströdde spanmålen åter kunde ihopsamblas, at låta 12. st. nya bodor opsättia, hwilcka äro mycket bättre än de afbrände och bestiger en därtill anwände omkåstnaden sig eij högre än till 572. d. 8. X. Smt., hwartill järnredskapen, såsom låås och gångjärn, de där efter branden kunnat conserveras blifwit nyttiade, hwarigenom omkåstnaden uti denne Magazins bygnad är lindrig erhållen, och har därtill eij ringa bijdragit, at Allmogen uti de näst här omkring belägne sochnar, jämte det här wistande bårgerskapet uppå min till dem giorde föreställning, frijwilleligen giordt ett bijträde med par hästedagwärcken ifrån hwar gård, hwarmedelst så wäl spanmålen blef bägad, som och arbetet wid Magazins bygnaden befrämjat, samt spanmålen åter sedermera uti berörde Magazins bodor flyttiad och transporterad, men om alt sådant anlagt arbete hade blifwit betalt, så skulle omkåstnaden anseenligen högre sig bestigit; Och som Eders Kongl. Mayts interesses i acht tagande uti alt warit här wid mitt endaste påsyftan??? och ögnamål, så lefwer i den underdånige tillförsicht, at Eders Kongl. Mayt mine härutinnan giorde författningar Nådigst lärer täckas gilla och ansee; framhärdandes jag till min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand dn 27. Septbr. 1729.


Till Innehåll 1729

Frisenheim till Fredrik I den 24 oktober 1729. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
I anledning här af afgå ordres till StatsContoiret. Stockholm i RådCammaren d 25 Novemb. 1729.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Under d. 24. sidstlne Martii hafwa Eders Kongl. Mayts och Rijksens Krigz- och Cammar Collegier mig förständigat, huru såsom Eders Kongl. Mayt genom dess till högwälbemte Collegier ankomne Nådige bref och swar af d. 11. sidstwekne febr. i Nåder har täckts bewilja och bestå Landz Cammareraren här i lähnet Otto Wilhelm Quensel i ett för alt 700 d. Smt för dess härtils hafde och än förestående arbete och omkåstnad med Indehlningz wärcketz oprättande för Carelska Dragoune Esquadron, doch så at arbetet blifwer fullkomligen färdigt, innan hela summan betalas, och at han imedlertid för det han redan giordt bör få i proportion hwad han förtiänt; gifwandes desse Eders Kongl. Mayts och Rijksens Collegier därhoos tillkiänna, det de låtit afgå bref till Eders Kongl. Mayts Statz Contoir, at i afrächning på det Nådigst bestådde arfwodet anordna Landz Cammereraren 340 d. Smt uppå min disposition; I följe hwar af, har och jag i lijka måtto anmält Landz Cammererare till anordningz erhållande på de i underdånighet omrörde 340 d Smt särdeles som hans alleredan nedlagde arbete och omkåstnad på medarbetare och skrif materialer mycket högre sig bestiger, men igenom bref af d. 6. sidstlne Septembr. fådt Eders Kongl. Mayts Stats Contoirs swar, at det utom order af Eders Kongl. Mayts desse XXXX intet kan assignera, warandes alt därföre i underdånighet jag föranlåter, at Eders Kongl. Mayts Nådigste wälbehag uti lika underdånighet underställa, om icke Eders Kongl. Mayt i Nåder skulle täckias, at låta afgå Nådigt bref till Eders Kongl. Mayts Statz Contoir, at anordna landz Cammereraren det honom för Dragoune Indehlningz wärcket Nådigst bestått arfwode af 700 d. Smt så wida samma Indehlningz wärck nu är under arbete at renskrifwas, skolandes jag doch hela summan icke låta utbetala, förr än arbetet blifwer fullkomligen färdigt; Jag framhärdar med underdånigste wördnad till min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 24. Octobr. 1729.


Till Innehåll 1729

Frisenheim till Fredrik I den 3 november 1729. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
lägges ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Till underdånigste följe af Eders Kongl. Mayts allernådigste befallning af d. 20 sidstlne Octobr. har Eders Kongl. Mayt genom tryckt Nådigst utfärdade Publication angående ett nytt General Tull Arrende, jag till allmän kundgiörelse uti detta mig Nådigst anförtrodde höfdingedöme befordrat, som Eders Kongl. Mayt jag i underdånighet skolat wid handen gifwa, med framhärdande till mitt lijfs slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 3 Novembr. 1729.


Till Innehåll 1729

Frisenheim till Fredrik I den 10 december 1729. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt har genom dess allernådigste af d 7 nästledne Noubr. tächts mig anbefalla, at antyda wederbörande magistrater uti detta mig i Nåder anförtrodde höfdingedöme, det de eij måge låta främmande hijt till Rijket ankommande undersåtare winna burskap och bårgare rätt, innan de om sådane personers frägd [anseende] och hwarföre de sitt fädernesland och förre hemwist öfwergifwit, underrättade giordt, samt pröfwat, huruwida de äro qualificerade at få beskydd och kunna wara nyttige, at här sättia sig neder, och drifwa någon borgerlig nähring och handtering; och som jag detta allaredan i underdånighet wärckstält, så harf jag med lika underdånighet sådant icke bordt obemält låta, med framhärdande till min lefnads slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d 10 Decembr. 1729.


Till Innehåll 1729


Frisenheim till Rådet den 13 december 1729.


Högwälborne Herrar Grefwar, Kongl: Maijts samt Sweriges Rikes Råd, så ock Hög- och Wälborne samtel: Herrar förordnade til Stats wärckets reglerande.

Eders Grefl: Excellencer och Kongl: Stats-Commisionen har behagat uti gunstig skrifwelse d: 8 sistl: November, som d: 30. dito hit anlände, begiära en förteckning på alla Kongl: Statscontoirets till Nyslåtts och Kymmenegårdz lähns LandtRännterie från förra åhren stälte, men ännu obetalte anordningar: Till hörsammande hwaraf strax infordrat wederbörandernes utlåtelse, hwilcka med berättelse inkommit, det inge wälbemte Contoir hit stälte och till dato praesenterade anordningar här finnes oinlöste, utan hafwa assignanterne en hwar åtniutit deras fulla förnöijelse, hwilcket ödmiukast wid handen gifwes, med lika framhärdan
Eders Grefl: Excellencers samt Kongl. Stats Commissionens Ödmiuk- hörsamste Tiänare
J:H: Frisenheim / OSS Quensell
Wilmanstrand d: 13.
December 1729.


Till Innehåll 1729