Breven från 1721

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna 1721. En del av dem har Frisenheim skrivit, andra är adresserade till honom, medan en tredje kategori har andra upphovsmän och adressater men ändå berör Frisenheims liv och verksamhet. Ytterligare en variant är handlingar som har med Frisenheim att göra. Kungl Majts förordnande av kommissionen för transporterna till Finland är ett exempel från 1721.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.

 

INNEHÅLL brev 1721

 

22/8 Kungl Majts förordnande av transportkommissionen

4/9 Fredrik I till landshövdingarna i Finland

4/9 Fredrik I till transportkommissionen

4/9 Fredrik I till transportkommissionen

16/9 Fredrik I till Frisenheim

18/9 Transportkommissionen till Fredrik I

20/9 Fredrik I till landshövdingarna i Finland

20/9 Fredrik I till statskontoret

20/9 Fredrik I till transportkommissionen

20/9 Fredrik I till transportkommissionen

20/9 Fredrik I till överståth. och transportkommissionen

20/9 Instruktion och fullmakt för Frisenheim

26/9 Fredrik I till Frisenheim

27/9 Fredrik I till Frisenheim

 

25/10 Frisenheim till Fredrik I

29/10 Frisenheim till Fredrik I

31/10 Frisenheim till Fredrik I

27/11Fredrik I till Frisenheim

27/11 Fredrik I till Frisenheim - pardonsplakat

27/11 Frisenheim till Fredrik I

28/11 Frisenheim till Fredrik I

28/11 Frisenheim till Fredrik I

28/11 Frisenheim till Fredrik I

28/11 Frisenheim till Fredrik I

28/11 Frisenheim till FredrikI

 

2/12 Frisenheim till Fredrik I

14/12 Frisenheim till transportkommissionen

20/12 Frisenheim till Fredrik I

21/12 Frisenheim till Fredrik I

21/12 Frisenheim till Fredrik I

21/12 Frisenheim till Fredrik I

23/12 Frisenheim till Fredrik I

24/12 Frisenheim till Fredrik I

28/12 Frisenheim till Fredrik I

30/12 Fredrik I till Frisenheim

Kungl. Majts förordnande av transportkommissionen den 22 augusti 1721.
Riksarkivet. Krigsexpeditionens registratur 1719-1724. B I a. Vol 6. 1721 juli-dec.


Constitutorium för dem som skola reglera transporten till Finland.
Kongl. Maijt will härmed i nåder hafwa constituerat och förordnat efterföljande af Riksens Råd och Collegier nembln
Riks Rådet, Feldtmarschalcken Gref Carl Gustaf Rehnschiöld.
Riks Rådet, Feldtmarschalcken Gref Carl Gustaf Dücker.
Riks Rådet feldtmarschalcken och öfwerståthållaren gref Gustaf Adam Taube.
Riks Rådet gref Hans Hindrich von Liewen.
Presidenten Baron Swen Lagerberg.
Cammar Rådet Joachim Cronfeldt.
Krigz Råden Reuterholm och Frisenheim.
att wid eftermiddagzstunder sammanträda, öfwerlägga och reglera alt det som pröfes nödigt at föranstalta till den förestående transporten till Finland och hwad troppar dertill skola utsees och brukas, enär samma storfurstendöme efter sluten fred å Kongl. Maijts och Sweriges Cronos wägnar åter kommer at tagas i possession, förwäntandes Kongl. Maijt med det forderligaste deröfwer bemte committerades underd: betänkande och förslag till att deröfwer sedan i nåder fastställa och förordna angde berörde författningar. gifit Stockh. i RådC. d 22 aug. 1721.
Uti Kl. Mts. p. frånwaru G Cronhielm, Tessin, Baneer, H: R: Horn, Leijonstedt, Creutz, Ekebladh


Till Innehåll 1721

Fredrik I till landshövdingarna om finska transporten den 4 september 1721. Riksarkivet. Krigsexpeditionens registratur 1719-1724. B I a. Vol 6. 1721 juli-dec.

 

Till nedanstående Landshöfdingar angående milicen som skall sändas till Finland.
J. v. Duben

Friedrich .p. Emedan efter genom Gudz Nåd, erhållen fred med Zaren af Muscou de finske Regementerne nu komma at öfwer Transporteras till Finland Ty wele wij till deras Completerande och i stånd sättiande, hafwa giordt efterfölliande anstalter, neml.

/1. At berörde finske Regementer skola af de här i Swerige stående wärfwade Regementer recruteras och ersättas på det sättet, at det swenske manskapet dit låhnes till des rotarne och Rusthållen sig sielfwa Recrutera kunna, men sedan Roten 20 a 30 Rusthåll recruterat sig sielfwe kunna desse dit länte hit tillbakars till sina igen, då hästen Monderingen och alt gewähret lemnas Rotebonden och Rusthållaren till hielp, och den lähnte karlen med släpekläder hit tillbaka sändes.

/2. skola de 2ne Compagnier af Carelska Cavalleriet, som hafwa deras Rusthåld närmast till Nyland, stöta til Nylands Cavalleriet, men de öfrige Rusthållen och delen af samma Regemente indelas till Infanterie, lika som de andre Infanterie Regementer och stöta til det härtills kallade Wiborgske Infanteriet likaledes förhållas med finska Landt Dragonernes indelning, hwar af äfwen Ordinarie Räntan kommer at besparas; och hemmanen så Officerarnes, som Dragone indelningen hålla soldater och Infanterie förutan de 2 Compagnier eller 250 man af ofwanbemte Carelske Cavallerie Regemente, som blifwa till häst, böra alle de öfrige wid Regementet befintelige Monderingar, samt pistolerne afgifwas och aflefwereras till Landshöfdingen Grundel, behållandes de som således af samma Regemente till Infanterie sättas, eij mer af Gewähret än deras Carabiner och wärjor. Och sedan de bästa hästarne af hela Regementet, för de 250 man på Cavallerie foot äre uttagne, så böra de öfrige wärderas och almogen i Wästerbotn på deras Inqwartering uti betahlning lemnas hwarom wederbörande Commenderande och Landshöfdingen Grundel wåre Nådige Ordres undfår.

/3. Hwad Adelsfahne Indelningen för Officerarne i Finland abgår så bör räntan besparas så wida inge Officerare wärckel. äro tillsatte, som dem böra åtniuta.

/4. Finne wij nödigt, at alt finskt Cavallerie sättes på Dragone foot och indelning til hwilcken ända Landshöfdingarne tillika med wederbörande Öfwerstar, böra nu i winter, sedan de sig noga om landets tillstånd informerat, förut projectera een sådan Dragone Indelning, skolandes tillkommande wåhr eller sommar wisse Commissarier ditsändas samma Indelning at förrätta och fulborda. det är fördenskuld här med till Eder wår nådige willia och befalning at I efter plägad Correpondance med wederbörande, befordren det som här af på Eder försorg ankommer, till behörig wärckställighet, rättandes Eder för öfrigit efter de Ordres, som wår till finske transportens reglerande förordnade Commission meddelandes warder. Wij befalle .p. Stockholm i RådCammaren d. 4 Sept. 1721.
Till Gen: Lieut: och Landzhöfd: Armfelt.
Landzhöfdingen Stierncrantz Stiernstedt Gen: Major och Landzhöfdingen Essen
Friedrich


Till Innehåll 1721

Fredrik I till transportkommissionen den 4 september 1721. Riksarkivet. Krigsexpeditionens registratur 1719-1724. B I a. Vol 6. 1721 juli-dec.

 

Till Commissionen öfwer transportens reglerande till Finland angående samma transports föranstaltande.
J: v: Duben

Friedrich .p. Wår synnerl. p. - Wij see utur Eder underdånige skrifwelse af d. 1 innewarande Septemb: huruledes I till underdånigst föllie af wårt nådige Constitutorial af d. 22 passato, hafwen med hwar annan sammanträdt och öfwerlagdt om det som pröfwas nödigt till den förestående transporten till Finland och hwad troupper der till skola utsees och brukas och som wij finne at så wäl den Generale projecterade författningen såsom och den Speciale anstalt hwilcken i giordt om provision för manskapet, fouraget för hästarne, transport fahrtygens förbyggande och om embarquerings bryggornes förfärdigande för Cavalleriet, med mera. Altså wele wij här med der öfwer hafwa betygat wårt nådige nöije och wälbehag.
Hwad elliest en del af de generales författningar angår så hafwa wij oss der öfwer således utlåta welat.

/1. det I på alt giörligit sätt söken at med de här i landet stående wärfwade Regementer som ifrån Guarnizonerne umbäras kunna, complettera de finske Regementerne, dock måste samma Regementer och manskap, som nu till de finske låhnas til des Rotarne och Rusthållen sig sielfwa recrutera kunna, nu förut och då de understickas noga och wäl underrättas, at så snart Rotebonden och Rusthållaren sig sielf recrutera kan, skall det manskap som demnu blifwer låhnat, hit öfwer tilbaka komma till sina igen, hwilket dem at föreställa wij i synnerhet anbefalla wårt och Riksens Råd samt fältmarskalken Gref Dücker, ärnandes wij och der om en öpen Resolution utfärda, som dem föreläsas kan; Elliest är wår nådige willia, att då Roten eller Rusthållet sig sielf recruterat, skall dock hästen, monderingen och alt gewähret lemnas Rotebonden och Rusthållaren till hielp, och denne nu dit lähnta karlen med släpekläder hit öfwer tilbaka sändas, om hwilket alt wij så wäl till Landshöfdingerne som öfwerstarne wåra egne Ordres afgå låta.

/2. Undfår General Lieut: och Landzhöfdingen Armfelt och General Lieut: och Öfwersten De la Barre så wäl som Öfwersten Rehbinder Ordres angående de 2ne Compagnier af Carelske Cavalleriet, som hafwa deras Rusthåld närmast till Nyland at de öfrige Rusthållen och delen af samma Regemente skola indelas till Infanterie Regementer och stöta till det här tils kallade Wiborgske Infanteriet, skolandes likaledes förhållas med finske Landt Dragonernes indelning, hwar af äfwen ordinarie Räntan kommer at besparas och hemmanen, så Officerarnes som Dragone indelningen till soldater och Infanterie indehlas. jämwähl afgår bref till öfwersten Rebinder at han utom de 2. Compagnier el. 250 Man af Carelske Cavallerie Regementet, som blifwa till häst, och stöta till Nylands Cavallerie Regemente, låter alle de öfrige wid Regementet befintelige monderingar samt pistolerne angifwa och aflefwerera till Landshöfdingen Grundel, hwilcken och undfår wåra ordres dem at emottaga, behållandes de som således till Infanterie af samma Regemente sättes, eij mer af Gewähret än deras Carabiner och wärjor. deras hästar får Landshöfdingen Grundell ordres, sedan de bästa af hela Regementet, för de 250 Man på Cavallerie foot, uttagne äro, att låta wärdera och allmogen i Wästerbotn på deras Inquartering i betahlning undfå låta.

/3. Hwad Adelsfahne Indelningen för Officerarne i Finland angår, så lemnas den samma fuller till widare i sitt förra stånd, dock lefreras räntan Kongl. Maijtt och Cronan så wida inge Officerare nu för tiden äre wärckel. tillsatte som dem böra åthniuta.

/4. Och som wij lika ledes aldeles gilla Edert underdånige betänckande och förslag at alt finskt Cavallerie sättes på Dragone foot och Indelning, så skohle wij låta eij allenast till Landshöfdingarne utan och wederbörande Öfwerstar wåra Ordres afgå, at de nu i winter, sedan de sig noga om landets tilstånd informerat, förut projectera een sådan Dragone Indelning, skolandes sedan tilkommande wåhr eller sommar wisse Commissarier ditsändas till samma indelnings och fullbordande. Utom desse ofwannämbde puncter hwar om wij sielfwe wåra egne Nådige Ordres afgå låte, lemne wij på Edert föranstaltande och Correspondence at bedrifwa alt det öfrige af Edert underdånige och af oss i Nåder Aproberade project och betänckande, hafwandes wij beordrat wårt Stats Contoir at af franske medlen uppå utredningz Commissionens requisition låta afföllia så mycket som till Transporten i alla måtto erfordras kan, hwilcket Eder här med till nådigt swar och underdånig efterrättelse länder. Och wij befalle .p. p.
Stockholm i RådCammaren d. 4 Sept: 1721
Friedrich


Till Innehåll 1721


Fredrik I till transportkommissionen den 4 september 1721. Riksarkivet. Krigsexpeditionens registratur 1719-1724. B I a. Vol 6. 1721 juli-dec.


Till utredningz Commissionen at föranstalta om transporten till Finland.
J: v: Duben

Friedrich .p. såsom wij i Nåder wele hafwa updragit Eder at bestyra om alt det som behöfwes till den förestående transporten öfwer till Finland med skeppens förbyggande, befracktande, provisions anskaffande med mehra, hwar om I hafwen att betinga och med wederbörande sluta och Contractera beordrandes wij nu tillika wårt Stats Contoir att på Edre reqvisitioner der till låta afföllia nödige medel. Alt så drage wij till Eder det nådige förtroende att I alt sammans med behörig flit och skyndsamhet uthrätten och bedrifwen. Hwar med p. Stockholm i RådCammaren d. 4 Sept: 1721.

Friedrich


Till Innehåll 1721

Fredrik I - Frisenheims fullmakt som landshövding, den 16 september 1721. Riksarkivet. Fredrik I:s inrikes civilexpeditions registratur.

 

Septembris Ao 1721. 16.
S: Bark.

Fullmackt för Johan Hendrich Friesenheim att wara Landzhöfding öfwer Nyslottz och Kymmene gardz Läner.
Wij Friedrich p. p. giöra witterligit, att såsom wij nu sedan freden med Czaren af Muscow är kommen till ett änteligit sluth, för nödigt finne, att förordna en Landzhöfding öfwer Nyslotts och Kyminigårdz lähner, samt den dehlen af Carelen, hwilken igenom freden till oss återfaller, och General Lieutenanten Baron Carl Armfeldt, hwilken för detta blifwit förordnad till Landzhöfding i Wiborg förklarar sig wara hällre till fredz, at förblifwa wid sitt Regemente: wid hwilket tillfälle hoos oss i nådig åtanke kommer de månge trogne och wichtige tienster, med hwilka wår Tro Man och KrigzRåd oss älskelig Edel och wälbördig Johan Henrich Friesenheim så wähl uti Hans Högst Sahl: Kongl: Maijtz Konung Carl den XII.es lifstid, som sedermera under Hennes Kongl: Maijtz wår Högtälskelige Gemåhls och wår egen Regering wid åthskillige honom anförtrodde förrättningar berömmeligen betygat des nijt för Wår och Rikzens tienst och dymedelst giort sig till wår nådige ihugkommelse wählförtient; Altså äro Wij förorsakade wordne att constituera och förordna, efter som Wij och härmed och i kraft af detta Wårt öpna Bref och fullmackt constituere och förordne honom Johan Hend: Friesenheim att wara Landzhöfdinge öfwer Nyslotts och Kymminegårdz lähn, samt den dehlen af Carelen, hwilken genom freden till oss återfaller. Och på det han detta sitt ämbete desto bättre må kunna uthföhra, ty wehle Wij honom derwid i nåder hafwa beståd den löhn som Staten honom tillägnar. Det alle .p. Till yttermera wisso .p.p. I Rådkamen .p.
Friedrich


Till Innehåll 1721

Kommission ang. trupptransport till Finland till Fredrik I den 18 september 1721. Kommission ang. trupptransport till Finland 1721, ÄK 251. Riksarkivet.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Maijtt finner Commissionen sig föranlåten i underdånighet att föredraga, huru som Commissionen för Eders Kl. Maijttz och Riksens tienst ounngängeligit pröfwar, det Landshöfdingen Friesenheim nu genast tillijka med General Adjutanten Marcks till finske sidan affärdade warde; Och som Commissionen är försäkrad, att Eders Kongl: Maijtt i nåder godtfinna lärer, der till att gifwa ett nådigt bijfall, Så har Commissionen icke underlåta bordt i underdånighet att wid handen gifwa dess oförgrijpelige mening öfwer alt hwad som wid det tillfället observeras bör, Och tyckes altså nödigt wara,

/1o Att ofwannämde Landshöfdingen och General Adjutant på det för dem der till uthsedde fahrtyg nu genast öfwergå till Congress-orten Nystad, och så snart de dersammastädes underrättelse inhämtat det med Ratificationen öfwer freden sin ricktighet hafwer, genast sådant notificera till de af finske Regimenterne commenderade och wid Rådmansöö stående 140 man, som skola straxt på deras ordres öfwersättias till Åbo, dersammastädes, som ock å flere orter uti Finland att emottaga de Eders Kongl: Maijtt och Cronan tillhörige slått och fästen, som af Ryssarne evacuerade warde.

/2do Att de sedan begifwa sig ifrån Nystad till Åbo, hwarest Landshöfdingen Friesenheim igenom correspondence öfwer hela landet söker att giöra sig underrättad om landetz tillstånd, hwilka orter aldeles äre behåldne, och hwilke mehr eller mindre ruinerade, börandes General Adjutanten Marcks i Åbo så länge förblifwa, till dess förenämde 140. man, med Öfwer- och Under-Officerare till Åbo anlända, då General Adjutanten wid deras ankomst med dem in-marcherar i landet, att emottaga Cronans slått och fästen, som Åbo, Tafwastehuus, Helsingfors och Nyslått.

/3o Att desse bägge uthskickade nu för afresan blifwa försedde med Eders Kongl: Maijttz öppne ordres, nembln, för Landshöfdingen Friesenheim att emottaga alle till Finland ankommande troupper och föra general disposition öfwer magazinerne, samt efter inhämtad underrättelse om landetz tillstånd, förlägga det af Cavalleriet, hwars Rusthåld i grund ruinerade äro, uti Österbottn elr Sawolax eller andre orter, som i godt stånd och mindre medtagne äro, såsom man förmodar en deel i Österbottn och Sawolax wara; Så ock att hela dispositionen öfwer magasinerne och Trouppernes inqwarterande, nembln deras hwars Rotar eller Rusthåld aldeles ruinerade äre, lämbnas bemte Landshöfdinge: till hwilken ända Eders Kongl: Maijttz ordres äro nödige till Landshöfdingarne, att de uti alt bemte Landshöfdinge Friesenheims disposition räckia honom handen, och all assistence giöra; Och att Gen: Adjutanten Marcks får Eders Kongl: Maijttz ordres, att med ofwannämde 140. man intaga de evacuerade slåtten, warandes Commissionen af den underdånige tanke, att för Landshöfdingen Friesenheim ytterligare Instruction om dess förrättningar oppsättias kan, och så fort Transporten här ifrån afgår till honom öfwerskickas, jämte tryckte Placater, hwad Officerarne och Milicen der af deras anslagne Löningz-Bönder, rotar och Rusthåld för i åhr hafwa att fordra, och deras straff som det öfwerträda och Allmogen der emot förfördela, samt hwad Crono-betienterne i åhr af landet fordra skola eller ij, med mehra nu emedlertid för nödigt pröfwas att landet kungiöras.

/4to Att Landshöfdingen så wäl som General Adjutanten böre förr afresan eij allenast niuta hwad som dem ännu återstår uti 3 qvartalers löhn för detta åhr, utan ock undfå till Rese-penningar samt förefallande uthgifter emot Räknings giörande 2000: D Smt, alt af de franske medlen.

Sist och /5to, att Landshöfdingen Friesenheim måtte adjungeras 2ne Commissarier, som honom uti dess widlyftige och angelägne förrättning tillhanda gå, emedan han som sig om landetz tillstånd måste, eij får nu i förstone wara stilla på ett eller tu ställen, utan resa ifrån en ort till en annan; dock synes nödigt, att sedan Regemengterne alle öfwerkomne äro, och de hwars Rotar och Rusthåld aldeles ruinerade, på ofwannämde orter inlagde äro, och alt i möijeligit skick stält är, det Landshöfdingen Friesenheim i winter kommo hijt tillbaka, des Wexel-Contoirs saker att afsluta. Eders Kongl. Maijttz nådige resolution och ordres öfwer alt detta, afwacktar Commissionen uti diupaste underdånighet och förblifwa med undersåtelig wördnad till döden,
Allernådigste Konung, Eders Kongl: Maijttz allerunderdånigste och troplichtigste undersothare och tienare
[Namnteckningar]
Stockh: d 18 sept: 1721.


Till Innehåll 1721

Fredrik I till statskontoret om Frisenheims lön den 20 september 1721. Riksarkivet. Krigsexpeditionens registratur 1719-1724. B I a. Vol 6. 1721 juli-dec.

 

Till Stats Contoiret att anordna Landshöfdingen Friesenheim och General Adjutanten Marcks von Wurtenberg hwad som återstår på 3 quartalers lön för innewarande åhr samt därjemte 2000 Dr Smt till den åt Finland dem anbefalte resa.
J:v: Duben

 

Friedrich .p. Såsom wij i nåder hafwa befalt Landshöfdingen Friesenheim och General Adjutanten Marcks at nu strax gå öfwer till Finland och congres-orten Nystad, att widare föranstalta angående troppernes transport sedan de där förnummit at ratificationerne äro behörigen uthwäxlade och alt med fredzwercket och landets evacuation ricktigt, williandes wij i nåder att de för afresan här ifrån icke allenast skole niuta hwad som dem ännu återstår på tre quartalers löhn för innewarande åhr, uthan och ännu unfå en Summa af Twåtusende Dr Smt till resepenningar samt förefallande uthgifter emoth rächningz giörande därföre, och detta alt af de franske Subsidie-medlen; Alt så är här med till Eder wår nådige willia och befallning att I meddelen dem på det ene så wäl som andre Edre anordningar. Och p.

Stockholm i RådCammaren d. 20 September 1721.
Uti Hs Kongl. Maijts .p. frånwaro
C.G. Rehnschiöld. N. Tessin. G.A. Taube. M.J. De la Gardie. C. Bonde. H.R. Horn. H.H. von Lieven. J. Creutz. C. Ekeblad.


Till Innehåll 1721


Fredrik I - instruktion och fullmakt för Frisenheim inför transporten till Finland I den 20 september 1721. Riksarkivet. Krigsexpeditionens registratur 1719-1724. B I a. Vol 6. 1721 juli-dec.


Kongl. Maijts Nådige Instruction för des Tro Man och Tienare Landzhöfdingen Ädel och wälbördig Johan Hindrich Friesenheim samt General Adjutanten Ädel och wälbördig Gothard Wilhelm Marcks von Wurtenberg, hwar efter de under den anbefallte resan till Finland, till att taga berörde storfurstendöme å Kongl. Maijts och Cronans wägnar åther i besittning, sig i underdånighet skola rätta och regulera. Skrifwen Stockholm i RådCammaren d: 20 Sept: 1721.
J: v. Duben

/1. Emedan Kongl. Maijtt för des och Riksens tienst oumgängeligit pröfwar det Landshöfdingen tillika med General Adjutanten till finske sidan blifwa affärdade. Altså hafwa de på det för dem där till utsedde fahrtyg nu genast att öfwergå till Nystad, hwarest congressen till fredzhandlingen med Czaren blifwit hollen, och så snart de där sammastädes inhämtat behörig underrättelse att Ratificationen öfwer den slutne freden äre uthwäxlade samt allt ernåt sin goda richtighet, då genast beordra de af finske Regementerne commenderade och wid Rådmansöö stående 140 man, att strax gå om bord och fahra öfwer till Åbo, där sammastädes så wäl som på flere orter i Finland att emottaga Kongl. Maijts och Cronans tillhörige slott och fästen som af Ryssarne blifwa evacuerade och inrymde.

/2.
Enär Landshöfdingen och General Adjutanten förrättat detta i Nystad, begifwa de sig sedan där ifrån till Åbo. hwarest Landshöfdingen genom correspondence öfwer hela landet söker att giöra sig underrättad om landets tillstånd, hwilka orter som äre wäl beholne och hwilka mehr eller mindre äre medtagne och ödelagde; och förblifwer General Adjutanten Marcks så länge i Åbo till des förenämbde 140 man med Öfwer och Under Officerare dijt äre anlände, då han wid deras ankomst genast med dem inmarcherar i landet att intaga slott och fästen, såsom Åbo, Tafwastehus, Helsingfors och Nyslott.

/3.
Till den ändan låter Kongl. Maijt härjemte utfärda des öpne nådige Ordres och fullmackt för Landzhöfdingen att emottaga alla till Finland ankommande troppar och föra General dispositionen öfwer Magazinerne, samt att efter inhemtad nöijachtig underrättelse om landetz tillstånd förlägga dem af Cavalleriet, hwilkas Rusthåld i grund äre ruinerade, uti Österbotten, Safwolax eller andre Landsorter som äre i godt stånd eller mindre medtagne, updragandes och lemnandes Kongl. Maijtt således till Landshöfdingen hela dispositionen och förwaltningen öfwer Magazinerne och troppernes inquartering, neml. deras hwilkas Rotar och Rusthåld äre aldeles ruinerade, till hwilken ända Kongl. Maijtt uthfärdar des nådige ordres till wederbörande Landshöfdingar att de under hans Landshöfdingen Friesenheims disposition härwid skole räckia honom handen och meddela all Ämbetes Assistence.
Men General Adjutanten intager med ofwanbemte 140 man de evacuerade slotten.

/4.
Elliest lärer Kongl. Maijt i nåder försee Landshöfdingen med ytterligare Instruction till des widare förrättningar och låta den samma till honom öfwerskickas så fort transporten här ifrån afgår, jemte tryckte Placater hwad Officerarne och milicen där af deras anslagne löhningz börder, Rotar och Rusthold för i åhr hafwa att fordra, och huru de skole ansees och straffas som samma förordning öfwerträda och Allmogen där emoth förfördela, samt hwad Cronobetienterne i åhr af landet skole fordra eller eij, med mehra som kan pröfwas nödigt i landet allmänneligen att publicera och kundgiöras.

/5.
Och på det Landshöfdingen samt General Adjutanten måge hafwa något att tillgå till rese omkostnaden; så will Kongl. Maijtt i Nåder att de för afresan icke allenast skole niuta hwad som dem, ännu åtherstår på tree Qvartalers löhn för detta åhr, uthan bewilliardem jämwäl i nåder till resepenningar samt förefallande uthgifter 2000 Dr Smt hwarföre de skole giöra räkning, afgåendes nu om det ena och andre Kongl. Maijts nådige befallning till Stats Contoiret.

/6.
För det öfrige adjungerer Landshöfdingen twenne Commissarier, som honom uti des widlyftigare och angelägne förrättning tillhanda gå, hälst där han måste resa från en orth till den andra att inhemta kundskap om landetz tillstånd.

/7.
Sidst will Kongl. Maijtt i Nåder hafwa anbefalt Landshöfdingen att sedan Regementerne alle äro öfwerkomne och de blifwit på ofwanberörde sätt inquarterade och förlagde, hwilkas Rotar och Rusthåld äre aldeles öde, samt alt blifwit satt i möijeligaste skick, det han då ännu i winter begifwer sig hijt öfwer tillbakar, att afsluta des saker wid wexel Contoiret, dragandes Kongl. Maijtt till Landshöfdingen och General adjutanten det nådige förtroende att de wid denne förrättningen, lika som altid tillförene lära hafwa all trogen flit och åhuga ospard och förblifwer. Datum ut supra.
Uti Hans Kongl. Maijts .p. frånwaro C.G. Rehnschiöld. N. Tessin. G.A. Taube. M.J. De la Gardie. C. Bonde. H.R. Horn. H.H. von Lieven. J. Creutz. C. Ekeblad.

 

Fullmackt för General Adjutanten Matcks von Wurtenberg att efter evacuationen med swenska troupper besätta de befäste orter i Finland.

J:v: Duben

Kongl. Maijt will här med i nåder hafwa befullmäcktigat och updragit des General Adjutant Ädel och wälbördig Gothard Wilhelm Marcks von Wurtenberg att efter skedd evacuation uti storfurstendömet Finland emottaga och med Kongl. Maijts tropper besättia alle des och Cronones där tillhörige slott och fästen i gemen och i synnerhet Åbo Tafwastehus, Helsingfors och Nyslott.
Skrifiwit Stockholm i RådCammaren d: 20 September 1721
Uti Hans Kongl. Maijts .p. frånwaro C.G. Rehnschiöld. N. Tessin. G.A. Taube. M.J. De la Gardie. C. Bonde. H.R. Horn. H.H. von Lieven. J. Creutz. C. Ekeblad.

 

Fullmackt för landshöfdingen Friesenheim att emottaga de här ifrån till Finland ankommande tropper med mehra.

J:v: Duben

Kongl. Maijt will här med i nåder hafwa befullmäcktigat des Tro Man och Landshöfdinge Ädel och wälbördig Johan Hindrich Friesenheim att emottaga alla Kongl. Maijts till Finland ifrån Swerige ankommande tropper och föra Generale dispositionen öfwer Magazinerne där sammastädes samt efter inhemtad underrättelse om landets tillstånd, att förlägga dem af Cavalleriet och Infanteriet, hwilkas Rusthold och Rotar äre aldeles ödelagde uti Österbotten, Safwolax eller andre orter som äre i godt stånd och mindre medtagne, efter som Kongl. Maijt jämwäl beordrar wederbörande Landshöfdingar att de detta angående uti alt skole räckia honom handen och låta honom wederfaras all Ämbetes assistence.
Stockholm i RådCammaren d. 20 Sept: 1721.
Uti Hans Kongl. Maijts .p. frånwaro C.G. Rehnschiöld. N. Tessin. G.A. Taube. M.J. De la Gardie. C. Bonde. H.R. Horn. H.H. von Lieven. J. Creutz. C. Ekeblad.


Till Innehåll 1721

Fredrik I till transportkommissionen den 20 september 1721. Riksarkivet. Krigsexpeditionens registratur 1719-1724. B I a. Vol 6. 1721 juli-dec.


Till Commissionen öfwer transportens reglerande till Finland swar att Kongl. Maijtt låter afgå ordres till Stats Contoiret om det 3die quartalets löhn för Officerarne wid de Regementer som komma att gå öfwer.
J:v: Duben

Friedrich .p. Uppå Eder underdånige föreställning af d. 18 hujus att Officerarne wid de Regementer som komma att transporteras öfwer till Finland, måge för afresans undfå det 3die quartalets löhn för innewarande åhr, länder Eder här med till nådigt swar, det låte wij nu afgå wåre nådige ordres till Stats Contoiretat af de franske medlen anordna det samma till alla de Officerare som wid desse Regementer efter föruth gången mönstring blifwa stående. Och wij befaller .p.p.

Stockholm i RådCammaren d. 20 Sept: 1721.
Uti Hans Kongl. Maijts .p. frånwaro C.G. Rehnschiöld. N. Tessin. G.A. Taube. M.J. De la Gardie. C. Bonde. H.R. Horn. H.H. von Lieven. J. Creutz. C. Ekeblad.


Till Innehåll 1721

Fredrik I till transportkommissionen den 20 september 1721. Riksarkivet. Krigsexpeditionens registratur 1719-1724. B I a. Vol 6. 1721 juli-dec.


Till den förordnade Commission öfwer finske transporten swar angående Landshöfdingen Friesenheim och General Adjutanten Marcks von Wurtenbergs resa till Finland.
Friedrich .p. wij hafwa oss i nåder föredraga låtit Eder underdånige skrifwelse af d. 18 uti innewarande månad, seendes der utaf huruledes I till wår och Riksens tienst oumgängeligit pröfwen, at Landshöfdingen Friesenheim nu gienast tillika med General Adjutanten Marcks von Wurtenberg måge till finska sidan affärdas, at, sedan de förnummit Ratificationerne behörigen wara uthwäxlade och at alt med fredzwärcket och landets evacuation wunnit sin richtighet, taga storfurstendömet Finland å wåre och Cronones wägnar uthi besittning, med hwad mera I wid detta tillfället hållen före, böra observeras och i acht tagas; och som wij med Eder finne altsammans wara både nyttigt och nödigt, Ty wele wij det samma till alla delar i Nåder hafwa aproberat och gillat, låtandes fördenskuld i anledning af Edert underdånige yttrade betänckande wåre nådige Ordres till alla wederbörande utfärda, hwilket Eder till nådigt swar och efterrättelse länder. Och wij befalle .p.

Stockholm i RådCammaren d. 20 Sept: 1721.
Uti Hans Kongl. Maijts .p. frånwaro C.G. Rehnschiöld. N. Tessin. G.A. Taube. M.J. De la Gardie. C. Bonde. H.R. Horn. H.H. von Lieven. J. Creutz. C. Ekeblad.


Till Innehåll 1721

Fredrik I till överståthållare Taube och transportkommissionen om tredskande skeppare den 20 september 1721. Riksarkivet. Krigsexpeditionens registratur 1719-1724. B I a. Vol 6. 1721 juli-dec.

 

Till Riks Rådet Öfwersteståthållaren Taube angående en del motwillige skeppare som intet wela utlasta sine fahrtyg till transportens förnödenhet till Finland.
J:v: Duben

Friedrich .p. Hoos oss andrager utredningz Commissionen genom underdånig skrifwelse af d. 19 hujus huru som de till underdåningst följe af wår nådige befallning låtit icke allenast kröna alle här wid broen befintelige och till transporten tienlige fahrkåster, utan och en del redan förbygga låtet, men som wid fortfarandet och förbygningen åtskillige skieppare skole terdskas att uttaga de innehafwande ladningar slutandes fahrkostarne igen och förgiömma segel och annan nödig redskap; Fördenskuld som åhrstijden och högsta angelägenheten fordrar at transporten till Finland må utan uppehåld gå för sig; Ty är här med till Eder wår nådige willia och befalning at I med behörig alfwar låten tillhålla sådane gensträfwige skieppare at dhe uthan widare uppehåll och på en wiss dem förelagd dag deras fahrtyg utlasta och dem till Skepzholmen öfwerlägga. Hwar med sker .p. och Wij .p.
Stockholm i RådCammaren d. 20 September 1721.
Uti Hans Kongl. Maijts .p. frånwaro C.G. Rehnschiöld. N. Tessin. Taube. de la Gardie. C. Bonde. H.R. Horn. A. Leijonstedt. C. Sparre. J. Creutz. C. Ekeblad.


Till utredningz Commissionen Swar angående skiepparne som tredskas att lämna sina fahrtyg till transporten
J:v:Duben

Friedrich .p. Uppå Eder underdånige skrifwelse af d 19 hujus länder Eder till nådigt swar, det låte wij wåre nådige ordres afgå till Rijks Rådet Öfwerståthållaren at alfwarsamt tillhålla de skeppare som wisa sig gensträfwige at lämna deras fahrtyg till den förestående transporten till Finland, skolandes han förelägga dem en wis dag innom hwilken dhe sine fahrtyg skole utlasta och till Skepzholmen öfwerlägga. Och wij .p.
Stockholm i RådCammaren d. 20 September 1721.
Uti Hans Kongl. Maijts .p. frånwaro C.G. Rehnschiöld. N. Tessin. Taube. de la Gardie. C. Bonde. H.R. Horn. A. Leijonstedt. C. Sparre. J. Creutz. C. Ekeblad.


Till Innehåll 1721


Fredrik I till landshövdingarna om Frisenheims uppdrag i Finland den 20 september 1721. Riksarkivet. Krigsexpeditionens registratur 1719-1724. B I a. Vol 6. 1721 juli-dec.


Till Landshöfdingarne Stiernstedt, Stierncrantz och von Essen notification om den Generale disposition i Finland som Landshöfdingen Friesenheim är updragen.
J:v:Duben

Friedrich .p. Såsom wij i nåder hafwa för godt funnit att updraga landshöfdingen Friesenheim Generale dispositionen öfwer Magazinerne i Finland, samt efter inhemtad underrättelse om landets närwarande tillstånd frihet och tillstånd att förlägga de dem af Cavalleriet och Infanteriet hwilkas Rusthåld och Rotar äre alldeles ruinerade och ödelagde uti Österbottn, Safwolax eller andre orter, hwilka äre i godt stånd och mindre medtagne. Altså låte wij Eder sådant här med weta till Eder efterrättelse med nådig willie och befallning att I wid bemte disposition och förrättning räckien honom handen och låten honom åthniuta Eder Embetes assistence. Hwar med .p. Stockholm i RådCammaren d. 20 September 1721.
mut: mut: till Landshöfdingen Stierncrantz
Landshöfdn Essen.

Uti Hans Kongl. Maijts .p. frånwaro
C.G. Rehnschiöld. N. Tessin. G.A. Taube. M.J. de la Gardie. C. Bonde. H.R. Horn. H.H. v. Lieven. J. Creutz. C. Ekeblad.


Till Innehåll 1721

Fredrik I till Frisenheim den 26 september 1721. Riksarkivet. Krigsexpeditionens registratur 1719-1724. B I a. Vol 6. 1721 juli-dec.


Till Landshöfdingen Friesenheim att giöra sig underrättad om de Ryske Magazinernes beskaffenhet.
J:v: Duben

Friedrich .p. Såsom oss ifrån Ryske sidan det tilbud giöras att Zaren will lemna oss de Magaziner han ännu hafwer i Finland uti de orter som efter fredzfördraget till oss komma att afstås, i afräkning på de penningar han i förmågo af bemte fördrag till oss bör uthbetala; Men wij giärna föruth skulle wara underrättade om bemte Magaziners beskaffenhet och tillstånd, innan wij samma tillbud antaga; Altså är här med till Eder wår nådige willie och befallning att I wid öfwerkomsten giören Eder noga underrättade om desse Ryske Magaziner så till quantiteten som qualiteten och priset, giörandes sedan där om till oss Eder underdånige berättelse. Och wij .p. Stockholm i RådCammaren d. 26 September 1721.

Uti Kongl. Maijts .p. frånwaro C.G. Rehnschiöld. N. Tessin. C.G. Dücker. G.A. Taube. C. Bonde. H.R. Horn. H.H. v. Lieven. J. Creutz. C. Ekeblad.


Till Innehåll 1721

Fredrik I till Frisenheim med flera den 27 september 1721
Riksarkivet. Krigsexpeditionens registratur 1719-1724. B I a. Vol 6. 1721 juli-dec.

 

Till nedanstående landshöfdingar i Finland angående påstgångens inrättande.
J: v: Duben

Friedrich .p. Såsom Storförstendömet Finland nu i förmågo af fredstractaten med Czaren af Stora Ryssland till oss och Sweriges Crona igen kommer att afträdas, och således will wara nödigt att en säker postgång åter norr omkring åt minstone en gång om weckan med det aldra förste blifwer inrättad aldenstund så högt angelägit är att där ifrån efter handen få underrättelse om landets tillstånd så wähl som att wåre befähl hafwande måge därigenom hafwa lägenhet att hos oss andraga hwad i en eller annan måtto kan behöfwas. Altså och ehuruwähl till befordran af detta angelägne ärendet den swårigheten torde wara i wägen, att på ett eller annat påsthemman eij finnas någre hästar, så bör dock sådan swårighet icke komma denne högnödige anstalten att studza, uthan är här med till Eder wår nådige willie och befallning, att I efter plägad correspondence med wårt Cancellie Collegio, söken att inrätta påstgången till foot wid de påsthemman där inge hästar äro till fångz till des anstallt kan blifwa giordt om hästars anskaffande för dem som inge hafwa, här ifrån eller någon annan orth, som det sig bäst giöra låter. I förrätten här med p. p. Och wij befalle p. p. Stockholm i RådCammaren d. 27 September 1721.
Till General Majoren och Landshöfdingen von Essen.
Landshöfdingen Stiernstedt.
-"- Stierncrantz
-"- Friesenheim.

Friedric


Till Innehåll 1721

Frisenheim till Fredrik I den 25 oktober 1721. Riksarkivet.

 

uthfärdas sådant Pardons Placat i Rådcammarn d 24 Nov 1721[mottagarens notering]

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Emedan mig efter ankombsten härsammastädes ibland annat är wid handen gifwit, huru såsom en hoper soldater af de Finska Regementerne, hwilcka efter de wid Pälkenä 1713 och wid Kyro 1714 med Ryssarne förelupne actioner ifrån deras Regementer förrymbt och sig under Ryska macktens wistande här i Landet uti skogar och å aflägne orter undanhållit, i frucktan at blifwa för förrymmandet afstraffade, eij heller nu sedan Landet blifwit evacuerat fördristade sig at framkomma, och således wore at befara, det de torde taga tilfälle at gadda sig tilsammans och föröfwa insolencier uti Landet, helst emedan der nu så ringa Milice finnes: til förekommande hwaraf jag icke undgå kunnat at låta publicera slijka förrymbde soldater til efterrättelse, det af Eders Kongl. Majt: de hade at underdånigst förwänta Nåd, så frambt de sig godewilligt inställa; dy ock som på en sådan Kundgiörelse allereda öfwer 100: man af detta Lähn framkommit, som kunde antingen ställas under Regimentet igen, eller at tiena at besättia Ödeshemman med; Altså anhåller hos Eders Kongl. Majt: jag aldra underdånigst, det Eders Kongl. Majt: dess Allernådigste Pardons Placat för de förrymbde täcktes utfärda låta, på det de flere som ännu torde hålla sig undan, derigenom kunde föranlåtas sig at inställa.
Jag förblifwer med aller underdånigst Zele in til min död
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 25 Octobr. Anno 1721.


Till Innehåll 1721

Frisenheim till Fredrik I den 29 oktober 1721. Riksarkivet.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Såsom jag efter ankombsten härsammastädes icke kunnat undgå, til en Flåttbryggas inrättande, hwarförmedelst hästarna kunna ifrån skieppen at uttagas, med ländande til Eders Kongl. Maijts tienst, at bruka Capitain Lieutenanten Wattlander jemte Besättningen på det til min öfwerresa utsedda fartyg, hwarigenom bemde Capitain Lieutenant kommit här at fördröya, warande nu mera färdig at segla härifrån. Altså har Eders Kongl. Maijt: jag sådant härmed allerunderdånigst bordt berätta, hwarom så wäl som nuwarande tillstånd Capitain Lieutenanten sielf lärer utläggia en närmare Relation. Imedlertid har jag erhållit säker efterrättelse, at den hijt ärnade Transporten är på denne sidan om hafwet, och önskar den samma måtte jemte wederbörande Landsbetjänte snart ankomma, efter som jag står uti en tämmelig författning Transporten at emottaga, åstundandes det kunde skie innan wintern infaller, hwartill det sig nu lijknar, emedan det åter begynner frysa.

Jag förblifwer in till min dödsstund med djupaste submission
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 29 Octobr. Anno 1721.


Till Innehåll 1721

Frisenheim till Fredrik I den 31 oktober 1721. Riksarkivet.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Majt har jag för denna gången allernådigst at berätta, det en dehl af Transport fartygen äro i går aftons här på redden ankombne och de öfrige ifrån Rådmansöön tillijka med dem afgångne äfwen stundeligen hijt förwäntas, hafwandes jag, emedan det klagades at hästarne farit mycket illa och intet hade fourage, giordt den anstalt, at på hwar blifwit förledne natt utdelt halft lispund höö.
Och som med debarqueringen allaredan är giord en begynnelse och öfwer 60: hästar Klåkkan 10: warit i land satta; så skall jag drifwa upp at det nu ankombna manskapet med hästarne må nu i dag komma i land. Förblifwande jag till dödsstunden
Stormäcktigste Allernådigste Konung, Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 31 Octobr. Ao 1721.


Till Innehåll 1721

 

Fredrik I till Frisenheim den 27 november 1721.
Riksarkivet. Krigsexpeditionens registratur 1719-1724. B I a. Vol 6. 1721 juli-dec.


Till Landshöfdingen Frisenheim att för Kongl. Maijts räkning beholla den spanmål som Ryssarne hafwa uti Åbo Magazin.
J: v: Duben
Friedrich. .p. wij hafwa erhållit Eder underdånige skrifwelse af d. 25 sidstl. October derutinnan I wid handen gifwe huruledes Ryssarne, utom andra Magaziner, jemwäl hafwa lemnat 3774 tunnor råg i Magazinet i Åbo, dem de ärna nästkommande wåhr derifrån afföra, doch först anbudet wåra ministrer till sahlu; men de icke fördristat sig utan ordres något för wår räkning uphandla, utan allenast engagerat sig för sig sielfwa, och på sitt egit äfwentyr denna spannemåhl uphandlat; Hafwandes bemelte wåre Ministrer sedan frågat Eder wid Er ankomst till Nystads skiären, om I wille den samma för wår räkning emottaga, eller till deras disposition liggia låta, hwilcket förra I wäl finnen rådeligit, emedan denne spannemåhl till wår tienst skall wara nödig, så till den öfwerkomne transporten som Inbyggare, hwilcke torde behöfwa kiöpa någon råg; Hemställandes I derföre wårt nådigste wälbehag underdånigst, om icke RiksRådet Gref Lilliestedt och Landshöfdingen Strömfeldt kunde bekomma spannemåhl här in natura igen, eller och prompt betalning, antingen efter det prijs de sig af Ryssarne betingat, eller som elliest med dem slutas kan. Hwarpå Eder till nådigt swar länder, at som den Ryssarne tillhörige spannemåhlen där i Magazinerne, efter berde wåre Ministrers egen underdånige berättelse af d. 15 Sept: sidstl. först warit oss och Cronan anbuden och det i afräkning på den Summan Czaren till Swerige bör betala: Jämwäl, som warit instruerad at informera Eder om qvantiteten och prijset deraf, anhållen at den för publicii räkning må behållas; och uti ett annat Edert underdånige bref till oss af d: 25 October Eder yttren det Ryske Ministrerne sig utlåtit, at hwad prijset på spannemåhlen angår så lemnas den samma till en Rubel tunnan, hwilcket giör 9 Dr 12 ./. Koppmt tunnan eller 5 Caroliner. Altså och emedan denne spannemåhl är oss nödig, och skiäligt tyckes, at wij och Cronan, hwilcken den samma först warit anbuden, böre hafwa preferencen i detta måhl för någon privat sedermera giord handel; ty finne wij bäst wara, at I merbemte spannemåhl på det sättet för oss och Cronan qwarbehållen, efter Ryske Ministrernes anbud a en Rubel tunnan, i afräkning på de medel Ryssarne äro skyldige at betahla; Hwilcket I fördenskull hafwen at ställa Eder till underdånig efterrättelse. Hwar med wij befalle .p. Stockholm i RådC: d 9 December 1721.
Uti Kongl Mts wår nådigste Konungs frånwaro C.G. Rehnschiöld. Nills Strom: Arf: Horn. Nic: Tessin. G.A. Taube. M.J. Dela Gardie. Ax: Baneer. Joh: Creutz.


Till Innehåll 1721

Fredrik I till Frisenheim den 27 november 1721. Riksarkivet. Krigsexpeditionens registratur 1719-1724. B I a. Vol 6. 1721 juli-dec.


Till Landshöfdingen Friesenheim med Pardons Placat för dhe förrymbde soldater ryttare och båtzmän uti Finland.
J: v: Duben

Friedrich .p. Wij sände Eder här hos till handa wårt nådige Pardons Placat, hwilcket wij i anledning af Eder underdånige skrifwelse ad d. 25 Octob: sidstl. låtit utfärda för de soldater af de finska Regimenterne som efter dhe wid Pelkenä åhr 1713 och wid Kyro åhr 1714 förelupne actioner ifrån deras Regementer förrymt, såwäl som de ryttare och båtzmänner hwilcka sig undanhålla och eij töras framkomma i fruchtan at blifwa för rymmandet afstraffade. Hafwandes I allmännel. at låta kundgiöra det samma till sådane afwekne personers efterrättelse och när dhe sig infinna så kunnen I låta dhem som ståt wid dhe indelte Regementer och ännu äro dugelige till krijgstienst gå hwar till sitt Rusthåld eller Rote de andre kunna brukas till att besättia ödesrum. Elliest låte wij oss i nåder wälbehaga de anstalter och författningar som I sedan Eder ankomst till Finland hafwen giort och wärckställt, låtandes Eder härjemte till underdånig efterrättelse i nåder weta det I nu i höst intet hafwen at förwänta dhe 600 man som ifrån Carlscrona skulle öfwersändas, aldenstund wij så sehnt på hösten icke welat wågat något manskapet uthan för godt funnit at låta dhem för den sena åhrstidens skull inqwarteras i negden deromkring. Wij befalle .p. Stockholm i RådCammaren d: 27 November 1721.
Friedrich


Pardons Placat för de förrymde soldater ryttare och båtzmän uti Finland.
J: v: Duben

Wij Friedrich .p. Giöre wetterligit, at såsom oss i underdånighet till kiänna gifwes det en dehl soldater af de finske Regementerne skola efter de wid Pelkenä åhr 1713 och wid Kyro 1714 med Ryssarna förelupne Actioner ifrån deras Regementer förrymt och sig under Ryske machtens wistande i Finland uti skogarne och å aflägne orter undanhållit, i fruchtan at blifwa för rymmandet afstraffade, jemwäl eij heller nu sedan landet blifwit evacuerat fördristat sig at framkomma; Altså och ehuruwäl de genom sådant deras obetänckte afwikande giort sig till hårdt straf skyldige; så wele wij och af Kongl. nådh och mildhet sedan numehra de bullersamme krigztider är förbij och Gud hugnat wårt Rike med en rolig frid, på det de måge hafwa att niuta fruckten deraf härmed och i kraft af detta wårt öpne bref nådel. hafwa frijkallat alle ofwanberde afwekne soldater så wäl som ryttare och båtzmän som sig undanhålla ifrån alt straf och tilltahl så framt de sig åter med första hos wåre befehlhafwande angifwa och inställa och förklara härjemte i nåder till allmänn efterrättelse att dhe som sig nu godwilligt angifwer hos landshöfdingen i orten eller andre wederbörande skall för alt straf blifwa förskont samt uti wår Kongl. nåd och beskydd åter uptagen; men deremoth skola dhe som lika fullt wisa sig halsstarriga och icke willia framkomma enär dhe ärtappas tillika med dem som sig understå slika förrymbde at hysa och undandölia alfwarlen och utan skonsmåhl blifwa ansedde och afstraffade. Det .p. Till .p. Stockholm i RådCammaren d. 27 November 1721.
Friedrich


Till Innehåll 1721

Frisenheim till Fredrik I den 27 november 1721. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering:]

Resolt att när originalet tillika med bilagorna anländer, skall detta ahrendet till Camr kollegii och StatsContoirets betänkande remitteras.

NB: d 30. Decem: prasenterades originalet och bilagorna i Rådet och skedde därpå åfwannemde remiss.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Majt har jag d. 25 sidstledne Octobris ibland annat underdånigst gifwit tilkiänna, huru så som Eders Kongl. Majts Plenipotentiarier Ministrer wid den Nystadiska Congressen, efter det Freden var sluten och ratificerad, låtit här i Landet påbiuda, det upbördsmännerne hwad af den för innewarande Åhr i Landet pålagde Contributionen till d. 3[?] Augusti warit aflefwererat, skall till widare innehålla, och hwad deraf i Landet än war innestående, på samma fot som i Ryska tiden skiedt, upbära, och att i anledning deraf jag efter ankombsten berörde ordres itirerat sam der hos giordt den författning, at Upbördsmännerne de hos dem innestående eller sedermera influtne medlen, som hos dem kunde wara underkastade hwarijehanda äfwentyr, skulle hijt inlefwerera, men spannmålen hållas å landet uti säkert förwahr, til dess Eders Kongl. Majt allernådigst täkkes fördordna, huru der med skall förhållas; hwilcket sedermera så wida är ändrat at Contributions penningarne af hwart Lähn för sig skulle i Länet lefwereras. Dock är imedlertid en del af bemälte Contributions Medell här i Åbo stad influten, och har Räntemästaren Hagelin på mina ordres, at deraf als intet disponera eller afföllia låta emottagit och quiterat 1966: Daler Silfwermynt, jembwäl Krig Commissarien Golin, den jag fådt mig til hielp ifrån Stockholm, efter min befallning emottagit 611 daler 28 Silfmt, som äfwenwäl nu stå orörda. Sammaledes förnimmer jag at uti Hellsingfors emellan 3:e 400 Rubel ryska penningar förseglade nedsatte blifwit; Hafwandes jag jembwäl gifwit General Major och Landshöfdingen Essen underrättelse hwar angående meromtalte Contributions medell och spannmål här förhålles, på det han äfwen må weta sådant uti sitt anförtrodde höfdingedöme observera och i ackt taga låta. Men om och hwad slike Contributions medell uti mitt i nåder anförtrodde Lähn kan wara at tilgå, har jag än ikke för ortens aflägenhet kunnat erfara. Imedlertid är jag worden närmare underrättad, at ibland den Contribution, som här i landet warit af Ryssarne i Åhr utskrifwen jembwäl skall begrijpas ur den Titel af Statz-medell 1. Rubel som hwart mantahl efter den Ryska fot inrättat, skulle betalas til Civil Betiänte och deribland Lagmännernes och Häradshöfdingarnes Löhner, så som ock en Titel af Fourage penningar, hwarmed kan wara lijka beskaffat, som med den öfrige Contributionen, så at en del deraf beräknas wara till Ryssarne innan deras afmarsch betalt, en dehl åter hos upbördsmännerne eller uti landet innestå.

Elliest är mig jembwäl wid handen gifwit at ibland de på Ryska foten uträcknade mantahl, hwarefter Ryssarne Contribution i de nästförflutne Åhren infordrat, skola begrijpas Frälse gårdar och hemman, hwilcka wäl til största delen deras Contingent uti innewarande Åhrs Contribution ärlagt, men förmenas lijkwäl til någon del dermed ännu återstå, och fördenskull i anledning deraf, at slijka frälsen ingen ordinarie afgift til Eders Kongl. Majt och Kronan pläga utgiöra, torde willia wara befriade för den delens erläggiande, som således medelst Fredens slutande och Ryska Trouppernes aftågande kommit at innestå. Men aldenstund Eders Kongl. Majts Plenipoteniarie Ministrar, som tilförene underdånigst anfördt är låtit publicera, at den innestående Contribution för detta Åhr skulle utsökias efter den Ryske foten, hwilcket intet särdeles synes gravera Contributionen emedan åtskillige hemman äro sammansatte uti ett mantahl, på det de må kunna så mycket ricktigare afbörda deras contingent, hwaruppå ock en dehl uti desse mantahl interesserade Frällsen deras contribution redan erlagt, som kommit Ryssarne til godo eller ock än torde hos Upbördsmännerne innestå; warandes uppå sådan publication och mitt derå fölgde iteratum, med restens indrifwande ur Landet jembwäl en begynnelse giord; Fördenskull och til desto bättre ricktighets erhållande med upbördsmännerne, angående innewarande Åhrs Contribution, och på det så mycket nogare måtte kunna inhemtas huru mycket Ryssarne före och efter d. 30: augusti upburit, hwilcket senare framdeles lärer wara nödigt at hafwa underrättelse om, wore högst oförgripeligen mitt underdånige Förslag, at det som således ännu i Landet inne är kunde til widare efter den Ryske foten indrifwas, så wida icke ibland dem som således med deras andelar återstå kunde finnas någon Fattig, som Eders Kongl. Majt allernådigst skulle täkkas låta i anseende dertill niuta förskoning. Hwilcket alt, och huru med desse Contributions medell och spannmål i gemeen förhållas skall, Eders Kongl. Majts allernådigste wälbehag och godtfinnande jag underdånigst hemställer, samt deröfwer dess nådigste befallning afwacktar.
För öfrigit bijfogas här hos uti underdånighet afskrifter af 2ne hos mig ingifne Förslag och Rechningar, hwaraf innewarande Åhrs Contributions beskaffenhet til en del är at inhempta.

Framhärdandes jag med underdånigste submission
Stormäcktigste Allernådigste Konung, Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 27 Nov: 1721.


[angde Ryska Contributs medell och spannmål]

 

Till Innehåll 1721

Frisenheim till Fredrik I den 28 november 1721. Riksarkivet.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Det har Landshöfdingen Stierncrantz gifwit mig genom dess skrifwelse tilkänna, huru som Mahjoren Faber med en Lieutenant samt 128 man underofficerare och gemena, hwaribland största delen skola wara siuka, utur deras fångenskap ifrån Petersbourg med ett Ryskt fahrtyg wid Wirolax och Wåthskiär woro ankomna och at ÖfwersteLieutenanten Broms wäntandes snart efter med uhngefehr 170, hwilcka wid Major Fabers afresa skola warit uti Petersbourg församblade och allarede förpassade at gå wägen til gräntzen, dijt Czaren skall det berörde manskap och deras hustrur och barn alla med lijka underhåld försee, förfrågandes sig Landshöfdingen Stierncrantz huru med detta utur fångenskapen ankommande folckets förplägning skall förhållas. Nu ehuruwäl af Eders Kongl. Majt jag i detta mål icke erhållit någon befallning eller Instruction, Lijkwäl emedan det är med Tractaten enligit, at fångarne å den ohrt, hwarifrån de komma til deras hemwisten niuta allenast fordenskap [mat] til gräntzen och jag mig underdånigst föreställer det wara Eders Kongl. Majts nådigste willia och intention lijkmätigt, at för desse Eders Kongl. Majts Undersåtare, hwilcka således efter utstånden fångenskap sökia sig hem, bör dragas all nödig försorg, och de til deras behörige orter förplägas och fortskaffas; dy har jag eij allenast beordrat Lands Secreteraren och Kammereraren uti mitt i nåder anförtrodde Lähn at förfoga sig til den ohrt på gräntzen der Öfwerste Lieutenanten Broms med åfwanberörde manskap förwäntas, honom der mottaga och all giörlig assistence til dess fortkomst wederfaras låta, utan ock d. 23: hujus genom bref anmodat Landshöfdingen Stierncrantz at sökia upnegotiera någre medell til de ankommandes behof, samt låta bemde Officerare deraf undfå en Månads Felt Tractamente lijkmätigt Eders Kongl. Majts innewarande Åhrs Stat för Regementerne til foot daterat d. 22 Decembr 1720 och meddela dem, som det åstunda, Resepass at gå norr omkring til Stockholm. Hwarjemte jag lijkwäl Landshöfdingen Stierncrantz tilskrifwit, at i fall derå orten, som wid Landets närwarande tilstånd är at befara, inga medell stode at upnegotieras, eller Tullarne för innewarande Åhr, hwaruppå Eders Kongl. Majts Statz Contoir gifwit mig anwisning, eij skulle något af sig kåsta, wid en sådan händelse de Ryske Contributions medlen, som til en dehl influtit och utom detta nödfall til Eders Kongl Majts egit nådigste förordnande borde stå oförryckta, kunde til åfwanberörde behof anwändas.
Sammaledes har jag Landshöfdingen Stierncrantz weta låtit, at de Gemene Soldater, som wäntas ifrån fångenskapen och komma at förfoga sig hwar til sitt Regemente i proportion af wägen och tiden, som pröfwas under resa upgå tildelas til underhåld a 30: dagar månaden beräknad, nembln
2: lispund 5 marker tårt bröd, eller 4 tunnor spannmål eller 3 lispund miöhl.
15. marker saltgrönt eller tortt kiött, eller sill eller strömming
2 kannor gryn eller erter, och om erter är at tilgå, gifwes allenast af den sorten.
2 marker salt.
1: skålpd Tobak
30 öre Silfmt
Och som förmodeligen jembwäl någre gemene af allmogen och deras wederlijkar torde wid samma tilfälle slippa utur deras fångenskap och behöfwa blifwa med något til deras uppehälle understödde innan de hinna til sina hemwisten, så har jag mig för Landshöfdingen Stierncrantz yttrat, at slijka kunde på omtalte sätt i proportion af den dem förestående resan til hemorten tildelas på en månad a 30: dagar beräcknat
1/4 tunna spannmål eller 2 lispund tårt bröd eller 3 lispund miöhl.
1. tunna gryn och
1/2 mark salt.
Hwilcket jag äfwen således uti mitt i nåder anförtrodde Höfdingedöme tänckt observera och i ackt taga låta. Afwacktandes Eders Kongl. Majts allernådigste utlåtande och befallning jag allerunderdånigst huru med Eders Kongl. Majts öfriga ifrån fångenskapen kommande undersåtarnes förplägning och fortskaffande skall förhållas hwilcka sutit uti de aflägsnare ohrter i Ryssland, och än intet hunnit till Petersbourg, men lijkwäl ofehlbart bättre fram på winteren eller emot wåhren torde sig wid gräntzen infinna, med förblifwande in til dödsstunden
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 28 Novembr Ao 1721.


angde ifn Ryssland på wägen hemåth warande Fångar [mottagarens notering]

 

Till Innehåll 1721

Frisenheim till Fredrik I den 28 november 1721. Riksarkivet.


Stormäcktigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Majt har jag d. 31 sidstledne Octobris allerunderdånigst berättadt, det någre ifrån Rådmans öön afgångne Transport Fartyg då wore här ankomne och med manskapets samt hästarnes debarquerande en begynnelse giord. Hwarefter den förra, som senare Transporten ännu en dehl deraf i förstone war ärnad directe til Biörneborg och Nylands Lähn jemte de hijt och til Helsingfors destinerade Profwiant Fahrkoster, hwaraf allenast en förnimmes wara til Helsingfors framkommen, nästan tillika och på en tid här på redden anländ warandes, så wida jag erfarit derwid ingen man förlorad, men emot 20: hästar af Eders Kongl. Majts Lif-Dragone Regemente störte.
Sedan nu troupperne woro satta i Land, hwilcket emedan de alla emot förmodanå denne ohrten nästan på en gång woro ankomne, som underdånigst anfördt är, fordrade större besvähr och mera tijd, än jag mig i förstonne förestält, har jag warit derom sorgfällig, at de måtte blifwa inquarterade så godt, som uti denne mäst ruinerade staden kunde skie, och de tämmeligen afmattade hästarne således någorlunda komma sig före igen.
Och som wederbörande Ladshöfdingar med deras Betiänte intet hunnit fram så tidigt, at de kunde giöra mig wid desse Trouppers fördelande uti Landet nödig handrechning, bemälte ordinarie Betiänte eij heller, i anseende til deras okunnighet om Landets närwarande tilstånd, hade kunnat giöra mig derwid den hielp som erfordrades, änskiönt de skulle warit tilstädes. I anseende hwartil jag straxt efter min ankombst näst föreställande af den höga Kongl. Nåde som Eders Kongl. Majt drager för samtelige dess trogne undersåtare detta Landets Inbyggiarne, anlitte Prästerskapet och de uti Ryska tiden tilsatte Betiänte med andre wederbörande samt Allmogen i gemen genom utfärdade skriftelige publicationer, det de wille räkkia mig derutinnan handen och wara dertil beforderlige, at nödtorftig skiuts samt något fourage måtte i tid bijbringas til Regementernes behof, som skulle tåga in åth Landet, efter som Eders Kongl Majt dragit den nådige försorg, at krigsfolcket med underhåld til sine Quarter blifwit utur Magazinet försedt; Altså lät jag der uppå Cavalleriet efter handen Compagnie wijs på särskiltte wägar afrykka, oacktadt det förorsakade ett särdeles beswär, i ty hwart Compagnie måtte försees med särskilt Pass på dess styrka, och huru mykket fourage sampt skiuts emot Quitence och för redbahr betahlning de hade at undfå. Hwilcket jag således nödgades noga utsättia til Landets lindring och at Troupperne uti det beswärliga mehnföret desto makeligare måtte komma fram. Hwarjemte jag ock hos wederbörande Befählhafwande Officerare wid Regementerne på det bästa recommenderat at låta hafwa deröfwer ett noga inseende, at de tågande Compagnier måtte hålla god ordre och intet föröfwa någre oegentligheter under marchen eller i Landet, til hwilcken ända jag ock dem samt och synnerligen nödige Exemplar av Eders Kongl. Majts allernådigeste Förordning och Reglemente daterat d. 2 sidstledne Octobris, samt Quarter ordningen af åhr 1719 til deras efterrättelse tilstält; Hafwandes jag härtill intet annat förnummit, än at under marchen wäl och ordentteligen tilgåt och at det stadigt påstående mehnföret den största swårigheten förorsakat. Imedlertid och emedan Regementerne således småningom kommo at aftåga, har jag ock efter Communication med Hr. General Lieutenanten Armfelt brukat under tiden 150: och 200: man om dagen af Infanteriet til arbete wid Profwiant Fahrtygens utlastande emedan en del af berörde fartyg under resan blifwit skadde och deras innehafde last war i fahra at alldeles förderfwas; warandes nu mera eij allenast Cavalleriet utan ock alt Infanteriet aftågat så när som 50: man af Kymmenä Gårds Regemente, hwilcka, såsom mehrendels siuka, ännu äro qwar, men innan någre dagar jembwäl komma härifrån at afgå.
Hwad för öfrigit wore uti underdånighet at berätta, nödgas jag för widlyftighetens skull til fram bättre upskiuta, då jag ock underdånigst skall gifwa wid handen om Eder Kongl. Majts Lijf-Dragone Regemente och dess tilstånd, samt den swårighet mig wid dess förläggiande och underhållande här i Länet möter. Förblifwande in til döden
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 28 Novembr. Ao 1721.


Berättelse angde öfrkomne Transporten. [mottagarens notering]

 

Till Innehåll 1721

Frisenheim till Fredrik I den 28 november 1721. Riksarkivet.

 

d 30 dec bifallit [mottagarens notering]

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Majt månde jag d. 25 sidstle Octobris underdånigst berätta, det en Rysk Capitain Jelagin wid namn, ännu d. 28 Septembris fordrat utur landet Profwiant och resten af Contributions spannmålen, som största delen af Tammela sochens Inbyggiarne uti Tafwastehus Lähn honom tilfördt, och at jag altderföre bemälte Capitain derom skrifwit. Men så har jag sedermera erhållit efterrättelse, at mitt bref intet hade kommit til benrmbde Capitain, utan hade han med dess manskap något tilförene marcherat utur landet, skolandes XXXX XXXX ,näst förr och under samma XXXX dess aftågande begådt allehanda egenwilligheter uti det mig nåder anförtrodde Kymmenä Gårds Lähn, hwarom jag fördenskull committerat Lands Secreteraren Mallm, den jag för någon tijd dijt affärdat, at giöra sig noga underrättad, på det jag må hafwa alt wed handen, hwad denne Capitains förfarande angår, och sådant behörigen kunna upgifwa för de Commissarier som kunna til gräntzens reglerande och andre förefallande måhls utgiörande förordnas. Hwilcket Eders Kongl. Majt jag funnit min underdånigste skylldighet wara härmed allerunderdånigst at berätta, som in till döden förblifwer

Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 28 Novembr. Ao 1721.

 

Till Innehåll 1721

Frisenheim till Fredrik I den 28 november 1721. Riksarkivet.

 

[mottagares notering]: Resolt att när originalet med de åberopade bilagor anländer skall detta communiceras med Cam och Comercie Collegium.
NB. den 30 Decembr 1721 ankom och prasenterades i Rådet originalet med bilagorne och blef då remitterat till Cam och Comercie Collegii betänkande.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Sedan til underdånigste föllie af Eders Kongl. Majts allernådigste befallning jag mig d. 14 sidstledne Octobris här i Åbo instält, at jemte de andre mig i nåder anförtrodde förrättningar taga i ackt Eders Kongl. Majts höga Interesse wid Landets Evacuation och första intagning har jag befunnit någre Kiöpmän, Marquetentare och dylijka personer så af infödda Ryske undersåtar som af annan Nation, hwilcka under den tiden Zaren af Muscou innehade Landet, deras handell och näring å denne orten idkat, wara här qwarblefna i anledning af den tillåtelse som Eders Kongl. Majts den tiden warande Plenipotentiair Ministrer wid den Nystadska Congressen Ryske undersåtarne i gemeen lemnat, at widare få drifwa deras handell. Hwaruppå en tid derefter Ryske Kiöpmän med några Lådior, efter föregifwande ifrån Helsingfors ankommo, medbringandes åthskillige wahror, hwilcka til en del skulle wara härifrån dijt afförde, men en dehl i Helsingfors intagne.
Nu som jag wid min ankombst fant härå orten alt handlöst, och ingen Tull Betiänte wara tilstädes, som kunde gifwa underrättelse, huru med slijke af Ryssarne införde wahrors förtullande förhållit; så har jag intet kunnat hitta på något närmare Expedient at både betaga tilfälle til beswara och reservera Eders Kongl. Majts höga Tullrättighet, än at jag låtit til mig kalla den Ryska Commissarien, hwilcken jag gifwit tilkiänna det mig wore eij annors wore bekandt, än Zarens undersåtarne skulle få drifwa här deras frija handell, til dess de Commissarier, som til Commercie Tractatens afslutande komma af begge höga Potentater at utnämnas, kan blifwa afgiordt på hwad sätt sådan handell skall skie. Men emedan de, hwilcka nu imedlertid tänckia här at handla och föryttra deras wahror, borde erläggia derföre Tullen, som än intet blifwit här efter Evacuationen inrättad; dy skulle Commissarien tilhålla wederbörande, at ingifwa en noga och richtig förteckning på alt deras nu medhafwande Kiöpmans Gods, på det när Eders Kongl. Majts nådigste Förordning deröfwer erhålles, Tullen derefter måtte blifwa erlagd. Hwarjemte ock Commissarien hade at underrätta wederbörande, at i fall wid visitation skulle annors befinnas, än de sitt gods opgifwit, de då måtte stå sitt egit äfwentyr; hafwandes merberörde Commissarie deruppå ingifwit hos mig den begiärta Specificationen på Ryska, som jag här translatera låtit och för någre dagar sedan fådt öfwersatt, samt här hos uti Ryska och Tyska språket aller underdånigst öfwersändes, med lijka underdånig förfrågan huru Eders Kongl. Majt allernådigst will, at desse waror skola förtullas, önskande jag, at Eders Kongl. Majts nådigste Resolution deröfwer kunde så mycket tidigare utfalla som de Ryske Kiöpmän efter handen lära giöra sig färdiga at resa härifrån och jembwäl innan kort en anseenlig quantitet allehanda Kiöpmans wahror landwägen ifrån Petersbourg hijt förwäntas, wid hwilckas ankombst, til undwijkande af all oreda Tullen straxt borde af wederbörande infordras.
Elliest kan Eders Kongl. Majt jag wid detta tilfället eij underlåta allerunderdånigst at berätta, det någre Ryske Marquetentare sedan min ankombst hos mig ansöckt om Resepass til de häromkring belägne städer såsom Raumo och Biörneborg samt Wasa och Christina, å hwilcka ohrter de föregifwa sig äga utestående fonderingar. Hwarföre jag, at intet gifwa tilfälle til någon widrig tancke, dem sådana Pass meddelt, hwarigenom jag ock uträknat så mycket at medan de ifrån Swerige öfwerkomne Regementer här legat Manskapet för ett billigt prijs fådt till kiöp allehanda matwahror, dock så snart Regementerne afmarcherat har jag tänckt med sådana Ryske Marquetentares förpassande innehålla, och förwisa dem som skulle willia resa härifrån til någon annan stad, till ordinarie Landshöfdingen i ohrten at sökia dess Resepass. Förblifwande iag uti öfrigit med allerunderndåndigste submission in till min dödsstund
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 25 Nov: 1721.


P.S. Den här åfwanföre underdånigst påberopade Ryska Förteckningen på de wahror som Ryske Kiöpmän infördt, fölgde XXXX min derr omkring afgångne underdånigste skrifwelse. Och som Tullnären wid stora siötullen härstädes Johan HXXXX sig sedermera här infunnit, har jag honom det translaterade tyska exemplaret tilstält, på det enär Eders Kongl. Majts nådigste Förordning, huru Zarens undersåtare skola erläggia Tullen, ankommet bemde Tullnär hafwa samma företeckning sig til efterrättelse.

 

Till Innehåll 1721

 

Frisenheim till Fredrik I den 28 november 1721. Riksarkivet.

 

Exped: d 4 Jan 1722 [mottagarens notering]

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Majt lärer Schoutbynachten Grubbe förmodeln underdånigst hafwa gifwit wid handen huru såsom Fregatten Anchlam som commenderes af Capitain Petreus, och Galyan Pelicanen hwaruppå Capit. Lieutenanten Baron Fleming förer befälet, under deras Transportresa haft den olägenhet, och råkat i det stånd at de icke kunnat äfwentyras at gå härifrån tilbaka. Sedermera har ock Fregatten Wolga emot förmodan blifwit här winterliggare af orsak, at bemälde Fregatt, efter Capitain Willhelms berättelse, icke skall hunnit hijt tidigare, än som skiedde, och sedan Fregatten war skyndsmmast debarquerad, uppå dess mast yppats ett fehl, som wid besicktningen blifwit pröfwat af den beskaffenhet, at detta fahrtyg utan reparation icke kunde gå til siös, som Eders Kongl Majt af Capitain Willhelms bijfogade Journal och Memorial i nåder täcktes sig föredraga låta. I anledning af hwilcket Memorial jag wäl låtit berörde Capitain genast undfå det til Mastens förbättrande nödige wärcke; men winteren straxt deruppå så hårt infallit, at fahrtyget nu ligger aldeles uti ijs infrusit, at jag wid sådan beskaffenhet eij annors giöra kunnat, måst låta inquartera Besättningarne af desse tvenne Krono Fahrtyg här i staden, och tildehla de gemehna deras underhåld, således som hos fölljande, på wederbörandernes ingifne förslag grundade uträckning närmare utwijsa.
Och emedan Officerarne trägit anhålla om deras Månads Tractamente och Extra förplägning, beklagandes at de elliest omöijeligen skola kunna komma här tilrätta, utan ofehlbart komma at crepera, det ock synes för dem swårt at lefwa å denne ohrten, der de icke nu få hielp; dy anhåller om Eders Kongl. Majts allernådigste ordres jag allerunderdånigst, hwad desse officerare bör bestås, och om dertill må tagas af de detta underdånigst omförmälte Ryska Contributions medell, som hos Upbördsmännerne i Landet blifwit innestående, och hwaraf en del nu redan influtit, hemställandes i lijka underdånighet til Eders Kongl. Majts nådigste förordnande, huru med Båttsmännens underhåld här framdeles skall förhållas, och om de skola det åtniuta efter det sättet som begynt är, eller derutinnan bör skie någon förminskning. Hafwandes jag wäl tänckt at finna för dem något sådant arbete, som kunde gagna Eders Kongl. Majt och publicom och således giöra den omkostnaden de fordra betalt; Men så är beklagan wärdt, at desse Båtsmän emot förmodan finnes ganska slätt försedde med Kläder och föga annors än nackne, at de denne kalla wintertiden intet kunna så särdeles brukas. Icke dess mindre täncker jag nu i förstonne at taga desse Båttsmän, eller den delen deraf som någorlunda är i det stånd, uti arbete wid det här när in til staden belägne Ryska Galeye warfwet, och låta Sortera samt uti ordning bringa de af Ryssarne efterlemnade Materialer som til Skiepwirke tienlige finnas, hwilcka för tiden liggia något widlyftigt, så at oansedt jag der låtit hålla wackt, berörde wackt icke kunnat hindra, det ju ett eller annat redan förspöries wara derifn afhändt. Sammaledes är jag sinnad at betiäna mig af desse Båtsmäns hielp til de återstående 5 Profwiant fartygens utlastande, som liggia ett stycke ifrån slåttet infrusne, och til Profwiant Persedlarnes införande uti Magazins bodarne, hwilcka liggia tämmeligen widlyftigt i staden, samt sedan så berörde warf som bemälte Magazins Boden genom en dehl af desse Båtsmän bewaka låta. Awwacktar fördenskull uti underdånighet Eders Kongl. Majts nådigste swahr och ordres, huru med Officerarnes och den öfrige Besättningens förplägning af åfwanberörde Eders Kongl Majts Örlig Fartyg denne winteren öfwer skall förhållas, på det jag må weta mig derefter uti underdånighet rätta. Framhärdandes in til döden
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 28 Novembr. Ao 1721.


Till Innehåll 1721

Frisenheim till Fredrik I den 2 december 1721. Riksarkivet.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Sedan Eders Kongl. Majt jag d. 28 passato underdånigst gifwit wid handen, at Majoren Faber med 128 man war utur fångenskapen i Nylands Lähn ankommne, har bemälte Major sig med berörde mehrendels siuklige manskap i går här infunnit, emedan mitt bref hwarigenom jag begiärte, at samma manskap skulle behållas qwar i Helsingfors, förmedelst brefwens oricktige gång, intet hunnit så tidigt fram som sig bordt. Hwarföre och ehuruwäl jag giärna wille berörde manskap, såsom warande hemma i Swerige, straxt härifrån Nor omkring afgå låta. Dock som deribland finnes många siuka, som underdånigst bemält är, och det faller betänckeligit at beswära landet med en sådan durchmarche och den derwid infordrade skiutsen; warandes der hos owist, om detta manskapet genom Österbottens höfdingedöme kan komma fort, emedan stora tracter af berörde höfdingedöme, der de borde resa fram, skola wara aldeles ödelagde, så kan jag wid sådan beskaffenhet intet undgå dem härå orten inquartera och deras underhåld utur Magazinet undfå låta, til dess de nästkommande wåhr wid första öppen watten med de härliggiande Transport Fahrtyg kunna utan Landets beswär öfwerföras til Swerige. Imedlertid förnimmer jag jembwäl at af det manskap, som skulle föllia ÖfwersteLieutenanten Broms landwägen ifrån Petersbourg, en del redan uti små flåckar begifwit sig derifrån och ÖfwersteLieutenanten warit i wärcket begrepen de öfrige at ihopsambla, samt således berörde manskap med det första lärer ankomma til Kymmenä Gårds Lähn, hwarföre jag nu täncker ytterligare skrifwa til Landshöfdingen Stierncrantz, huru med dem kommer at förhållas, samt anlijta Landshöfdingen at efter som uti Helsingfors äro Cassarmer, hwaruti emot 2000: man kunna logeras, der och finnes råd på brännewed, hwaruppå här är stor brist, at det manskapet, som är hemma uti Swerige, måtte blifwa der stående til wåhren, då de kunna med Fahrtyg derifrån directe transporteras, och Landet således slippa beswäret at skiutsa: Kommandes det andra till Finska Regementerne hörande manskapet at förfoga sig hwar til sin behörige ohrt.
Hwilcket Eders Kongl. Majt jag allerunderdånigst bordt berätta, och dess widare allernådigste behag underkasta. Förblifwandes in til döden

Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 2 Decembr. Ao 1721.


Till Innehåll 1721

Frisenheim till trupptransportkommissionen den 14 december 1721. Kommission ang. trupptransport till Finland 1721, ÄK 251. Riksarkivet.

Högwälborne Herrar Grefwar, Kongl. Maijts och Rijksens Råder. Högwälborne Hr Baron och Praesident så och Wälborne Hrr Cammar- och Krigz Råder.
Medan iag intet warit förwissad, om den Höga Kongl: Commissionen ännu skulle continuera med dess sammankomster, har hoos Hans Kongl. Maijt allena iag angående de här förefallne angelägenheeter och mål min underdånigste berättelse aflagt, hwaruppå iag mig denne gången uti ödmiukheet beropar, önskandes att XXXX den Kongl. Commissionen befordran ärhålla deröfwer XXX. Och som Hans Kongl. Maijt mig XXX annat anbefalt Påstens inrättning norromkring till Stockholm, hwarwid iag lijkwäl andre förefallne mångfalldrige sysslor, härtills icke kunnat läggia handen med det eftertryck iag önskat, hafwandes nu XXX af Hr General Majoren och Landshöfdingen von Essen den efterrättelse det han efter ankomsten till det i nåder anförtrodde höfdingedömet fogat den anstalt, att bemte Påst genom däss höfdingedöme har däss richtiga gång; Altså twiflar XXXX för ingen del, med mindre Påsten härifrån till Österbotn jämbwäl lärer blifwa uti detta länet med det första reglerad efter iag för 8 dagar sedan ibland annat till den ändan månde härifrån med angelägne bref till Hans Kongl. Maijt affärda en Express, som intet kommer att kosta publico mera än skiutzen allena, warandes bemte Express beordrad, om möijeligit är, att söka komma öfwer Qwarken, men i annan händelse, att skynda sig det fortaste han kan norromkring till Stockholm, hwarjemte iag honom hoos Hr General Major och Landzhöfdn von Essen till all god befordran recommenderat, så att iag intet twiflar, med mindre bemde Express lärer hafwa en skyndsam resa; tänkandes iag, jämbwäl, wid ankomsten till mitt i nåder anförtrodde län, så föranstalta, att Påsten derifrån äfwen må uti en richtig gång bringas. Imedletid har iag och påmint mig hwad den Kongl Commissionen näst för kin afresa befalte, angående Påstgångens befrämjande öfwer Ålands Haf, och i anledning deraf med Påst Insepctoren här samma städes om däss wärkställande öfwerlagt, samt till den ändan gådt honom tillhanda med ett förskått af 50. Dr Dmt, som iag till Hr Cantzellie Rådet och Påst Directeuren Bånge widlyftigare berättat; Hwaruppå och bemte Påst d: 12. hujus är öfwer Hafwet affärdad med för detta Leutnanten Geldich af footdragounerne, hwilcken lärer wid ankomsten till Stockholm gifwa wid handen, huruwijda bemde Påst wid närwarande tillstånd kan inrättas eller eij; Hafwandes Påst Inspectoren här i Åbo nu mera jämbwäl på min ärindran giordt en begynnelse med ordinarie Påstens inrättande emellan denne Orten och Helsingfors, hwarom iag äfwen förnimmer H: Landshöfdingen Stierncrantz wara i wärcket begrepen uti sitt anförtrodde län att föranstalta.
Härjemte har den Kongl Commissionen iag funnit nödigt ödmiukel: att gifwa wid handen, det Ryssarne medan de innehaft Landet, låtit nedfälla en hooper träwärke, hwar af en deel lämbnatz qwar här och där i Landet, hwarföre iag skrifwit till Hrr Landshöfdingarne här i Åbo och Nylands län och dem anmodat, att låta inhämta wiss underrättelse på hwad Orter sådant träwärke liggier och hwad quantitet och sorter å hwardtera ställe kunna finnas, på det sådant wärke i synnerheet Balckor, så framt Ryssarne skulle efterlåtas, som de uti Nyland lära tillbiuda, sådant wärke att afföra, det samma antingen till utländske må kunna föryttras eller och till inrijkes bruk anwändas, och således komma publico till godo. Hwilket med XXXX här wid kan wara nödigt att påminna, iag wederbörl. observera skall.
Elliest har till Hans Kongl. Maijt iag allaredan underdånigst skrifwit angående de ifrån Ryssland kommande fångar, och lägger nu allenast detta därtill, det af dem dagel: många i landet ankomma, hwarföre den Kongl: Commissionen tächtes förskaffa mig ordres huru med desse utur fångenskapen ankommande, och deras förplägning förhållas skall, på det iag måtte hafwa något wist att rätta mig efter. Förblifwandes iag städse med skyldig respect
Eders Grefel: Excellenciers och Den Kongl: Commissionens Ödmiukaste och Hörsamste Tiänare
J: Hin: Frisenheim
Åbo d: 14. Decemb: 1721.


Till Innehåll 1721

Frisenheim till Fredrik I den 20 december 1721. Riksarkivet.


afgådt swar d 15. Jan. 1722 [mottagarens notering]

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung
Eders Kongl: Maijt har iag uti mine nästledne d: 28. Novemb: och 2. Decembris affärdade allerunderdånigste skrifwelser wid handen gifwit det en deel wåra ifrån Ryssland löösgifne fångar allarede på gräntzen af detta Storfurstendömmet och här i staden wore ankomne; hwarjemte iag och, i anledning af den därom i förstone ärhållne berättelsen, uti den förra omförmält, som skulle Czaren låtit bemde fångar med deras hustrur och barn undfå lijka underhåld till gräntzen. Men så förspörjes af de sedermera landwägen ankomne fångarnes utsagor, hwarom och Fändrichen Skog, som warit af mig till Pettersburg affärdad, och d: 18 hujus igen anlände, wet berätta att allenast de ifrån Pettersbourg först afgångne bekommit något underhåld, men de öfrige däremot alt intet, utan sedan de blifwit utdrefna utur quarteren och Casarmerne warit omsider twungne utan den ringaste hielp till uppehälle eller skiuts, om hwilcket senare dåck uti den uprättade Freds tractaten uttryckeligen förmäles, allenast med tryckte Pass försedde, att gå därifrån och bäst de kunnat trängia sig fram till gräntzen, därest de förnimmes dageligen uti små hopar, till en deel mycket utswultne ankomma, jämbwäl i förstone uti deras hungers nöd, hafwa utan ordning begynt fördela samt falla landet beswärlige, där icke Lands Secreteraren och Cammereraren uti mitt i nåder anförtrodde Höfdingedöme iag till den ändan till gräntzen affärdat, efter ankomsten sådant med lämpa fått afböija, och förskaffat dässe fångar underhåld. Hwilcket så wijda de således först ankomma till Kymmenä Gårds Län, och en tract som dessutan berättas wara mycket illa medfaren, berörde mig i nåder anförtrodde Län swårast trycker, hälst emedan merbemte fångar därifrån måste försörjas till Helsingfors, därest de åtniuta förplägning utur Magazinet på så lång tijd, att de hinna hijt till Åbo. Och emedan det berättas, att en stor deel af wåra fångar som warit siuka och därföre icke kunnat tillijka med dem som haftt bättre hälsa och krafter, begifwa sig ifrån Pettersburg, skola ännu wara där qwar uti stort älende och fattigdom med tiggiande sökia sitt uppehälle, i anseende hwartill är att befruchta, det sådane usle meniskior, då de ingen annan hielp eller undflycht see, torde blifwa tvungne att begifwa sig uti Rysk tiänst; Warandes uti tractaten eij något förbehållit angående deras förplägning under reesan och till gräntzen, utan allenast angående skiutsen och endast uti deras Respass förmäles, att således synes twifwelachtigt om man kan påstå, det sådane Fångar å Ryska sijdan måtte med underhåld till gräntzen försees; Ty har iag eij underlåta bordt Eders Kongl: Maijt härom underdånigst att raportera och hemställa, huru de ifrån Ryssland än qwarwarande fångar, som för fattigdom och siukdom skull, intet torde kunna skaffa sig sielfwa därifrån, måge blifwa hulpne. Imedlertid som lijkwäl dageligen ankommer en tämmelig hoop af sådane Fångar, som antingen äro Barnfödde uti Swerige, eller änskiönt de äro ifrån Ryska Provincierne och andre utländske orter, hafwer den tijden de blefwo fångne tient Sweriges Crona, under deras Excellenciers Hrar Grefwarnes Meijerfeldts, Duchers och Taubes Dragoune Regementen och åstunda att blifwa härifrån befordrade till Swerige; därtill med, står intet annat att förmoda. än att de uti Ryssland än qwarwarande frångar, så Officerare som gemena, så wijda för dem giörligt är lära efter handen sökia komma därifrån, alt efter som de för orternes aflägenhet där de här tills måst uppehålla sig skie kan, att de således otwifwelachtigt hela winteren lära komma att emottagas, och om deras förplägande att giöras anstalt; Hwilcket iag således omöjeligen hinner här afbida, så framt de öfrige mig i nåder Committerade ärender skola behörigen blifwa förrättade, och iag om det mig allernådigst anförtrodde Höfdingedöme inrättande därjämte skall draga försorg. Altså underställer Eders Kongl: Maijts allernådigste godtfinnande dässa ankomne och än wijdare förwäntande Fångars underhhåld, hwarom iag mig för detta uti underdånigheet förfrågadt, samt med deras emottagande hädanefter skall förhållas; Jämbwäl om Eders Kongl: Maijt allernådigst behagar att de här influtne Ryska Contributions Medel måge anwändas till dässe Fångars förnödenheet? Afwachtandes iag uti diupaste underdånigheet hwad Eders Kongl: Maijt härutinnan till min underdånigste efterrättelse i nåder täckes förordna, med förblifwande intill min dödsstund
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maijts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d: 20. December 1721.


Till Innehåll 1721

Frisenheim till Fredrik I den 21 december 1721. Riksarkivet.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Eders Kongl: Maijts Allernådigste wälbehag har iag wäl en och annan gång, men i synnerheet uti min skrifwelse af d: 20. hujus allerunderdånigst hemstält om de här influtne Ryska Contributions medel måge anwändas till det utur Fångenskapen ifrån Ryssland ankommande manskaps behof i anseende hwartill iag ganska nödigt wille röra något af berde medel, innan Eders Kongl: Maijts allernådigste swar och Resolution däröfwer ankomme som iag och uti öfrigit låter wara mig högt angelägit, uti det som mig allernådigst anförtrodt och befalt är till publici nyttia, att bruka all påtänkelig och möjelig sparsamheet och mesnage; men aldenstund nu åter endast 200. Man af omrörde Fångar sig här infunnit, och dässa fångar i gemen äro stadde uti ett så torftigt tillstånd, att iag intet annat finner, än de måtte oungengeligen med någre drickspenningar soulageras där de icke skola lijda nöd, warandes med det manskapet af Eders Kongl: Maijts Lijf-Dragoune Regemente, som för det Rusthållen skola wara öde, niuta deras förplägning utur Magazinet, så wida lijka beskaffenheet, att de utan drickspenningar öfwer hafwa mycket swårt att subsistera; Fördenskull och emedan iag ingen annan utwäg weet dem med dässa drickspenningar att hielpa än ofwanberde Contributions medel. hälst emedan på de af Eders Kongl: Maijts Staatz Contoir mig anwista Tullmedel för innewarande Åhr är att giöra föga Staat; såwijda Tullarne nästan uti ingen stad mer än här i Åbo skola wara inrättade, hwarom iag lijkwäl giordt å behörige orter påminnelse: Warandes iag altdärföre twungen att taga af ofta omtalte Contributions medel så mycket, att de här liggande Lijfdragouner och ankomne Fångar kunna emot nu instundande Högtijd få deras drickspenningar; dy har iag icke underlåta bordt sådant härmed allerunderdånigst berätta och om Eders Kongl: Maijts allernådigste approbation i detta mål uti lijka underdånigheet att anhålla, med framhärdande så länge iag lefwer

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl: Maijts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d: 21 Decemb: 1721.

Frisenheim till Fredrik I den 21 december 1721. Riksarkivet.


Stormäcktigste Allernådigste Konung

I anseende til de ärendens angelägenhet, som underdånigst bilagda bref innehålla, och at derjemte få säker underrättelse angående den nu norr omkring inrättade Postens gång, har jag funnit mig föranlåten Adjutanten von Kochen denne gången såsom Exprés til Stockholm norr omkring at affärda och fördenskull beordrat honom at ifrån Wasa och Torneå lemna mig derom sin berättelse, såsom han ock efter ankomsten til Stockholm är skyldig derå orten at giöra: warandes min underdånigste ansöckning, at Eders Kongl. Majt täcktes ju förr ju heller låta meddela mig dess allernådigste Resolution uti åfwanberörde mål, på det jag derutinnan måtte hafwa något wist at rätta mig efter. Framhärdandes in til döden

Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 21 December Ao 1721.


Till Innehåll 1721

Frisenheim till Fredrik I den 21 december 1721. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Maijt har iag för detta allerunderdådigst gifwit wid handen, det iag till Czarens Muscou Plenipotentair Ministrer, som biwistatdt den Nystadiska Congressen, låtit afgå bref, angående de Ryska här i Storfurstendömmet befintelige Magaziner, finnandes min underdånigste skyldigheet wara, denne gången uti lijka underdånigheet införsända afskrifter af berde mine bref, hwaraf iag det senare, att härutinnan ärhålla så mycket promptare swar, månde afskicka med en till den ändan affärdad Express Fändrichen Skog, hwilcken den 18. hujus om aftonen kom ifrån Pettersburg tillbaka med åfwanbemte Ministers Copialiter bifogade swar. Hwarutinnan som de sig utlåta, att Öfwer Commendanten och Brigadieren i Wijborg Schuwalor fådt ordres med mig att tractera och sig föreena angående det uti Nyslått lämbnade Magazinet, såsom och angående de öfrige uti Tafwastelands befintelige Magazins persedlar, sedan på Rågen där i Magazinet ett wist prijs, á 1. Rubel eller 9.daler 12 öre Kopparmt tunnan, allaredan är faststält; skolandes Czaren resolverat, att sielf betiena sig af Magazinet uti Helsingfors, altså och emedan det oförgripeligen synes för Eders Kongl: Maijts och publico nyttigt, att förberde Magaziner uti Tafwasteland och Nyslått såsom liggande långt i landet, utaf Czaren handlas, på det landet således må slippa att skiutsa dässa Magaziner som i förmågo af tractaten skulle komma att forslas intill gräntzen, och de å befinte Orter lämbnade Ryska wachter kunna ju förr ju häller skaffas uhr Landet. Hwilcket att befrämja jag och för detta stält ordres, att bemde Magazinen till widare öfwerenskommande skulle emottagas, hwarned är så långt avancerat, som närlagde de Commenderade Officerarnes uti Tafwastelands och Nyslått berättelse utwijsa, i anledning hwaraf Ryska wachterne ifrån bemde orter ungefär wid denne tijden lära komma att afgå, ärnandes General Adjutanten Marckz, som härtill warit uti Helsingfors sysselsatt, både förr Landshöfding Stierncrantzes ankomst, med officerarnes därå orten bestyrande, som och med de ifrån Ryssland kommande Fångarnes emottagande, efter som Landshöfdingen af däss resor i Länet warit occuperad, endera dagen begifwer sig till Nyslått och Lappland, att befordra det den å bemde senare ort än stående Ryska Posteringen äfwen må därifrån bortskaffas; dy förwäntar Eders Kongl: Maijts allernådigste iag underdånigst huru iag wid den, angående åfwanberde Magaziner förestående handel med Ryska Brigadieren Scuwaloff har mig att förehålla. Hwarefter iag mig i underdånigheet rätta skall. Imedlertid har iag i anledning däraf att wid slutet af åfwande Czariske ministres bref förmäles den till Stockholm destinerade Residenten von Bestusew hafwer warit färdig att resa ifrån Pettersburg skrifwit till Landshöfdingen Stiernstedt det han behagade föranstalta att nödige skiutshästar för betalning till bemte Residents resas behof igenom detta Höfdingedömmet, såsom och tienligit qwarter för honom och hans föllje här i staden måtte hållas i beredskap, på det han wid däss dageligen förwäntade ankomst intet måtte wara förlägen. Jag framhärdar med aller underdånigste Zele så länge iag lefwer

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maijts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d: 21. December 1721.


Till Innehåll 1721

Frisenheim till Fredrik I den 23 december 1721. Riksarkivet.


[mottagarens notering:] Kongl Majt: will i nåder hafwa remitterat detta till K. CansliCollegii ytterligare föranstaltande. Stockholm i RådCammaren d 12 Januari 1722.
uppå nådigaste befallning
G.S. Dreberg

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Sedan till Eders Kongl: Maijt iag funnit mig föranlåten för Express att affärda Adjutanten Johan v: Kock med någre bref hwaraf i synnerheet ett angår de ifrån Ryssland ankommande Fångar och deras underhåld, med mera och ett innehåller en underdånig förfrågan om och med hwad wilkor iag skall tillåta mig uti handel, angående de uti Tafwastelands och Nyslått befintelige Ryske Magazinen, hwarom å Ryska sijdan ÖfwerCommendanten och Brigadieren i Wijborg Schuwalow är anbefalt med mig att tractera och öfwerenskomma, efter som Czaren sielf will betiena sig af Magazinet i Helsingfors; Hwarjämte iag, wid bemte Expresses afsändande haftt den afsicht, att genom honom kunna inhämta säkert beskied om Påsten norr om kring är nu mera så inrättad, att man kan wara förwissad om Brefwens fortkomst; warandes bemälte Express af mig beordrad under däss framresa, att giöra sig i detta mål noga underrättad, och eij allenast hoos Eders Kongl: Maijt aflägga däröfwer en underdånig berättelse utan och straxt under resan lämbna mig beskied huru han det befunnit, på det i fall ännu wore å ett eller annat ställa något hinder sådant kunde rättas, och denne Påsten således bringas uti sin richtiga gång; Så har och Befallningsman Berg, hwilcken fölgt den för någon tijd till Stockholm, öfwer Ålands Haaf, afskickade Expressen Gadich, att giöra sig informerad, huru den ordinarie Påsten öfwer Åland wid närwarande tillstånd kunde bringas uti gång, sig i går här igen instält, Berättandes det bemte Express Gadich med Påsten tagit wägen ifrån Warsala norr om Åland, så att han fömodeligen lärer komma öfwer till swenska sijdan, och han /:Berg:/ intet rest längre än till Brändöö, därest han fådt af Bönderne efterrättelse, att den förr wanlige Påstwägen kunde inrättas och brukas ända till Eckerön, där någre hästar blefwo ditskickade att därmed föra fram Påsten öfwer fasta Åland, som sträcker sig 6: mijl i längden därest för tijden inga åboar wid Påstwägen eller i den neigden skola wistas, om skiönt här och där finnas huus, som kunna uplagas. Hwarmed och mantals Commissarien Beckman, hwilcken af Cantzellie Rådet och Öfwer Directeuren Bunge warit Committerad att giöra sig om tillståndet derå orten kunnig uti däss relation merendels instämmer, hwarföre iag tänker ditsända 12. man af siöstaten under en Under Officerares inseende, och försee dem med nödigt underhåld samt hästar och hwad därtill höra kan, på det de måtte befrämja Påsten öfwer berde fasta Åland till Eckeröön, då man förmodar denne Påst kunna bringas i gång, allenast å swenska sijdan giöres den anstalt, att Roslag Påstbönderne med deras båtar komma öfwer till Eckerön, och där aflefwererar den ifrån Stockholm kommande, samt åter emottaga den Finska Påsten. Och aldenstund det skulle wara både giörligit och för publico nyttigt, enär Påstgången således blifwit inrättad, ett efter handen affärda en dehl af de här utur fångenskapen ankommande manskapet, XXX de 40. á 50. i sänder eller uti så stort antal, som de ifrån Swerige ankommande Påstbåtar på en gång beqwämligen bära, kunde affärdas härifrån till Åland, och därifrån widare transporteras, som skulle hafwa med sig den nyttan, att icke allenast Påsten så mycket bättre skulle komma fort, hälst emedan hwargång några af det utur fångenskapen ankkomna siöfolcket kunde föllja med, utan och den bekåstnad som fordras till deras underhåld blifwa mindre, när de således skaffas öfwer till Swerige och komma till deras hemwisten, och Eders Kongl. Maijts Magazin härå orten på det sättet besparas; Fördenskull tänker iag straxt efter nu instundande Julehögtid till en begynnelse låta 30 ell: 40 Man af bemde Manskap till Åland afgå, och försee dem med Prowiant på en månad, inom hwilken tid de förmodelign lära kunna därifrån med Fartyg ifrån Roslagen afhämtas, där Eders Kongl. Maijt allernådigst täcktes låta foga därtill anstalt, och utse någon wiss Officerare som detta wärcket bedrifwer, hwilcket Leutnanten Lillia som iag af hans utlåtelse XXXX märckt wäl skulle sig åtaga. Lärandes bemte Leutnant som d: 18 hujus här anlände och nu med 15. ifrån fångenskapen ankomne under Officerare af siöstaaten samt någre bref går tillbaka till Stockholm, warit närwarande då det ena och andra blifwit aftalt, altsammans widare uti underdånigheet munteligen weta berätta, och iag förblifwer med allerunderdånigste Zele

Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maijts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d: 23 Decemb: 1721.


Till Innehåll 1721

Frisenheim till Fredrik I den 24 december 1721. Riksarkivet.

 

upläst i XX Senaten d 11 Jan 1722 [mottagarens notering]

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung.

Medan jag war i wärcket begrepen, at affärda Lieutenanten Lillie, ankom en af ÖfwerCommendanten och Brigadieren Schuwalof och Öfwersten Iwan Strikanov såsom af Czaren förordnade Commissarier til gräntzens afskilliande affärdad Exprés, Fändrichen Ivalschev med ett bref, som berörde ährende angår och underdånigst här hos föllier. Hwarjemte jag uti underdånighet /: doch oförgrijpeligen :/ bordt gifwa wid handen, det denne förrättning synes böra företagas med winteren påstår, eftersom de ohrter, der gräntzeskillnaden nu kommer lijkmätigt Tractaten at uprättas, består uti en af genombrutit Land med Insiöar och moras, som man om sommartijden neppeligen eller med stor swårighet lärer kunna passera. Hwilcket doch Eders Kongl. Majt widare nådigste ompröfwande jag allernu underdånigst Submitterar. Hwarjemte jag icke bordt förtiga, det denne Expressen wid tilfälle sig otilspord utslutit, det den, som brackt brefwet ifrån Petersburg till Wijborg, der denne Iwaschov det emottagit, wetat berätta, at Brigadieren Schuvalov uti Petersborg emottagit den den halfwa Millionen, som lijkmätigt Tractaten bör til Sweriges Krona erläggias. Och täncker jag denne gången leda åfwanbemde Commissarier til swar, at för Posternas osäkra gång wid detta mehnföret jag ännu ingen efterrättelse erhållit om Eders Kongl. Majt utnämda Commissarier til denne förrättningen eller när de komma hijt öfr. Hwarwid jag och hos öfwerCommendanten Schuvalov will mig förfråga angående prijsen på de i Nyslått och Tafwastehus Magaziner befindtelige Profwiant persedlar, på det jag i alt fall må kunna derom uti underdånighet gifwa Eders Kongl. Majt tilkiänna. Förwäntandes dessförinnan jemwäl Eders Kongl Majts nådigste befallning, om jag med bemälte Brigadier skall mig uti någon handell angående Magazinet inlåta, och der Eders Kongl. Majt så i nåder godtfinner, en Instrucion huru jag mig derwid har at förhålla, med förblifwande in till döden
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 24 Decembr. 1721.


Till Innehåll 1721

Frisenheim till Fredrik I den 28 december 1721. Riksarkivet.

 

upläst i Rådet d. 27 Januari 1722 [mottagarens notering]

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung

Sedan til Eders Kongl. Majt jag d. 23 hujus underdånigst månde införsända en afskrift af Czariska Ministrernes, som bewijstat Congressen i Nystad, til mig ankomna bref d. 5. då näst föregående uti Petersburg daterat, hwaruti de ibland annat omförmält, det Czarens KammarJunckare Bestusev war beordrad såsom Resident at gå til Stockholm och stod på resande fot, är berde Resident andre dagen Juhl här ankommen, och täncker med det första begifwa sig härifrån, til hwilcken ända jag, efter däs anmodan, låter inhempta beskied, om det är för honom och hans föllie möijeligit, at komma fort den nämaste wägen öfwer Åhlands Haf eller eij, efter som han derefter will sig rätta, och i fall det annorlunda icke kan skie, begifwa sig på resan norr omkring. Imedlertid har merbesagde Resident för mig berättat, at Brigadiren och ÖfwerCommendanten i Wiborg Schuvalov uti Ducater och Specie Rdr allerede wärckeligen emottagit de Penningar som Czaren i föllie af Freds tractaten på den första Terminen bör utbetala, och har ordres berörda Penningar wid anfordran at afföllia låta. Hwilcket Eders Kongl. Maijt jag icke underlåta bordt härmed aller underdånigst at gifwa wid handen, förblifwandes in til döden
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och troplichtigste tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Åbo d. 28 Decembr. Ao 1721.


Till Innehåll 1721


Fredrik I till Frisenheim den 30 december 1721. Riksarkivet. Krigsexpeditionens registratur 1719-1724. B I a. Vol 6. 1721 juli-dec.


Till Landshöfdingen Frisenheim. swar angående Ryske Capitainen Jelagins föröfwade wåldsamheter.
J:v: Duben

Friedrich .pp. Wij hafwe undfått Eder underdånige skrifwelse af d: 28 sidstledne November angående Ryske Capitainen Jelagin, som I berättar både förr och efter dess aftågande hafwa föröfwat allehanda egenwilligheter och ibland annat upfordrat utaf landet profwiant och sapnnmåhl; I hafwen fördenskull giordt wähl därutinnan att I gifwit Lands Secreteraren Malm i befallning att giöra sig om alt dess förfarande noga underrättad, gillandes wij i nåder att I sådant sedan upgifwen och andragen för de Commissarier, som kunna blifwa förordnade till gräntzens reglerande. Hwilcket Eder här med till nådigt swar ländes. Och wij befalle p.p. Stockholm i RådCammaren d. 30 December 1721.

Uti Kongl. Maijts frånwaro
C.G. Rehnschiöld. N. Stromberg. Arf: Horn N: Tessin. G.A. Taube. M:J: Dela Gardie. Axel Baneer. J: Lillienstedt. A: Leijonstedt. J: Creutz.


Till Innehåll 1721