Breven från 1734

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna år 1734. En del av dem har Frisenheim skrivit, andra är adresserade till honom, medan en tredje kategori har andra upphovsmän och adressater men ändå berör Frisenheims liv och verksamhet. Ytterligare en variant är handlingar som har med Frisenheim att göra.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.

 

INNEHÅLL Brev 1734

 

21/2 Frisenheim till Fredrik I

2/3 Frisenheim till Fredrik I

21/3 Frisenheim till Fredrik I

29/3 Frisenheim till Fredrik I

13/4 Frisenheim till Fredrik I

13/5 Frisenheim till Fredrik I

2/6 Frisenheim till Fredrik I

8/6 Frisenheim till Fredrik I

23/6 Frisenheim till Fredrik I

24/9 Frisenheim till Fredrik I
3/10 Frisenheim till Fredrik I

6/11 Frisenheim till Fredrik I

Frisenheim till Fredrik I den 21 februari 1734. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Upläsit i Rådet d. 26. Junii 1734. och resol. at promotorial härom afgår til Öfwer Ståthålln hwilcket swaras landshöfdn frisenheim.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Huruledes Ryska General Lieutenanten och Öfwer Commendanten i Wiborg De Coulon hoos mig anmält kiöpmannen Jacob Johan Lunds Änkias, Gurel Anna Lydings hoos Wällbemte General Lieutenant giorde ansökning, at igenom mitt bijträde blifwa förhulpen till utbekommande af dess hoos Canncellisten wid General Tull Arrende Societeten i Stockholm Isac Hagert ägande fordran, bestående af 806: daler 21 ./3 ./. Smt Capital, som Hagert å denne Änkias wägnar, enligt en Rijksens ständers Contoirs för henne utfärdad Assignation opburit, men ännu eij tillställt Änkians fullmächtig, Bokhållaren uti Eders Kongl Mayts och Rijksens Cammar Collegio, Jonas Hasselberg, ändoch Eders Kongl Mayts Slåtts Cencellie, genom resolution af d. 31. Octobr. 1733. honom sådant pålagt, jämwäl at betala 6. procent interesse för den tijden penningarne blifwit Änkian förhållne, förutan tiugu daler Smt förordsakade Expenser; sådant täckes Eders Kongl Mayt af underdånigst härhoos bijfogade Documenter allernådigst intaga; och som denne sak således blifwit medelst promotorial af Ryska Befählhafwaren i Wiborg hos mig anmält; så har Eders Kongl Mayts Allernådigste förordning jag underdånigst underställa skolat, huru och npå hwad sätt åftanemde Änkia Lyding, såsom en Rysk undersåte, må kunna till dess tillständiga rätt blifwa förhulpen. FRamhärdandes med underdånigste wördnad till mitt lijfs slut

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d. 21. Februarii 1734.De Coulon till Frisenheim 20 januari 1734

Högwälborne Högachtad Hr Baron och Landzhöfdinge.
Hoos Hennes Kayserliga Mayts utij Wijborgska Cancellie har Wijborgska inwånarinnan änkian Gurell Anna Lyding förwekne d. 18. Junii inlagt en Suplique, hwarutij anföhres, det hon hoos Cancellisten på Kongl. Mayts och Sweriges sijda i Stockholm warande Isac Hagert har en fordran af 806 daler 21 1/3 öre Smt och hwarigenom desse penningar till honom kommit, har hon dess skrift bijfogat behörige documenter sampt i Stockholm uthfärdat resolution åhr 1733 d. 31. October, i följe af hwilcken resolution han Hagert de penningar, som honom warit ombetrodde, ännu intet betalt; anhållandes bemte Änckian, det desse hennes penningar af Hagert eller dhe honom betroo kunna, uthsökias måtte, och alt därföre igenom Bref af högwälborne Hen at begiära, at benembde penningar med Interese uthsökias och henne lefwereras måtte, hälst som den penningar, på en så lång tijd intet äro betalte, hwarigenom henne undergång och många omkåstnader förordsakas, där lijkwäl om nembde resolution förordnar, at penningarne med omkåstnader skulle betahlas, af hwilcka Documenter och resol. till H:Hr afskrifter följa.
Jag ber högwälborne herren hörsammast i anseende till föregående, att desse utestående penningar med Interesse måge blifwa utsökta och Änckian tillefwererade, hwaremot wij å wår??? sijda på samma sätt högwälborne herren at tiäna, mig förplichtar och förblifr Högwälborne och Högachtad Hr Baron och Landzhöfdingens
Hörsamme tiänare
De Coulon
Wijborg d. 20. Januarii 1734.


Till Innehåll 1734

 

Frisenheim till Fredrik I den 2 mars 1734. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
I anseende därtill at Eders Kongl Mayt blifwit i underdånighet wid handen gifwit, at till en annan af Eders Kongl Mayts landzhöfdingar och Consistorier skola hela Paquetter med trychte skrifter warit sände, förmodligen på det de dem utdela skulle, har Eders Kongl Mayt, genom dess till mig aflåtne Allernådigste skrifwelse af d. 17. sistl Januarii, lijka Nådigst tächts anbefalla, at, i fall hädan efter någre skrifter tryckte eller skrefne mig tillhanda komma kunde, jag då måttte dem hoos mig behålla, och till Eders Kongl Mayt med min underdånigste berättelse därom inkomma. Sådan Eders Kongl Mayts Allernådigste befallning, skall jag mig till underdånigste efterlefnad ställa, men imedlertid har jag underdånigst eij obemält låta bordt, det för en tijd sedan, twänne Paquetter med skrifter i Stockholm tryckte, utan något XXXX mig tillhanda kommit, som jämbwäl hoos åtskillige priwate
personer på denne orten funnits; det ena med Hans Mayts Konungens af Franckerijke Manifest berörande det företagne kriget, och det andra en relation om det i Pohlen förrättade konunga Wahlet och hwad därwid förlupit. Framhärdandes till mitt lijfs slut med underdånigste wördnad

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 2. Martii 1734.


Till Innehåll 1734

Frisenheim till kungen den 21 mars 1734. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan Eders Kongl Mayt genom dess till mig i Nåder aflåtne skrifwelse af d. 10. sistl Januarii Allernådigst har tächts till min underdånigste efterrättelse och wärckställande förständiga, huru såsom Eders Kongl Mayt i Nåder för godt funnit, at de utöfwer 1727. Års Plan till Friedrichshamns och Willmanstrands defension, samt efter 1728. Års tillökning till berörde orter ankomne Canoner med deras Artillerie måge transporteras till Tafwastehus, tillijka med det mera Krigsförrådet, hwarom Eders Kongl Mayt mig under d. 7. aprill nästledit År i Nåder månde kundgiöra; äfwenledes at de uti desse orter bestådde Mörsare med deras tillbehör, måge, medan åkeföret påstår, jämte förrådz Magazinet, föllja transporten efter till bemte Orth; Har Eders Kongl Mayt medelst ytterligare Nådig skrifwelse af d. 13. nästwekne Febr. Allernådigst tächts anbefalla mig, at wid denne transport, besynnerligen med Magazins förrådet, bruka en alfwarsam skyndesamhet, så at den, så mycket möijeligit är, medan åkföret påstår må blifwa wärckställt.
Nu altsedan åfwanhögstbemte Eders Kongl Mayts Allernådigste befallning af d. 7. Aprill nästledne År, mig till underdånig handa kom, har jag wäll warit högst sorgfällig om den däruti i Nåder omförmälte transportens befordrande till Tafwastehus, samt till den ändan månde om dess skyndsamme wärckställande med fältmarskalcken Högwällborne Baron Stakelberg förledit År tijdigt correspondera; Men kunde doch härtill eij något åtgiöra, förr än i början af sistlene Januarii Månad, emedan på denne orten, in till Juhltijden, eij något Åkföre war, utan wägarne öfwer alt i landet impassable, hwar igenom icke mindre den anbefalte transporten, än landtmannens egne kiörslor, till Åhrets sluut eftersatt blef.
Sedermera och enär Åkföret inföll, blef och genaste d. 8. sistl Januarii med bemte transport en begynnelse giord, då Eders Kongl Mayts fält Artillerie med alle dess tillhörigheter, ifrån Friedrichshamn afgick till Tafwastehus; men så wida oumgängeligit war, at Opbörden af förledit Års Afradz- och Låhn spanmåhl skulle då tillijka befordras och till Magazinerne framförslas, så mycket, som medhinnas kunde; ty blef jag nödsakad at låta med widare transport till Tafwastehus anstå, till dess det förre kunde blifwa fullfördt, på det berörde Crono spanmål, igenom tijdsens längre utdrächt, eij skulle, till Eders Kongl Mayts skada och afsaknad, blifwa af Allmogen förtärd eller annors förskingrad, samt landtmannen i medlertid jämwäl hafwa tillfälle och tijderum at förrätta sine stadzresor till utlagornes afbetalande så wäll till Eders Kongl Mayt och Cronan, som Räntetagaren. Enär nu desse förrättningar merendels wore fullfärde till d. 10. Februarii; så tilldrogo sig mångfalldige durchmarcher förmedelst de till och ifrån Guarniizonerne i Friedrichshamn och Willmanstrand samt Nyslått ankomman- och aftågande Commenderingar, hwilckas skiuts och förplägning igenom landet
förordsakade både Allmogen och Crono Betienterne nogsamt sysslande???, innan samma blefwo fulländande; icke desto mindre befordrades lijkwäl sedermera ansenlig transport af Artillerie och Ammunitions sorter till Tafwastehus, nebln ifrån Friedrichshamn med 332. st skiutshästar och här ifrån Willmanstrand med 196. st hästar, så at af Artilleriet, som ifrån denne sistnemde orth borde transporteras till Tafwastehus allenast återstår twänne stycken Adertonpundige Canoner, de där, förmedelst Isarnes swaghet öfwer strömmarne eij kunde härifrån wintertiden afskickas.
Sålunda har jag nu, så mycket som iblan de andre af allmogen, denne Winter giorde kiörslor och skiutzningar någonsin kunnat medhinnas, sökt at befrämja merbenemde transport af Artillerie och Ammunitions sorterne; hafwandes jag icke heller sedan Eders Kongl Mayts sidsta till mig aflåtne åfwanhögstbemte skrifwelse af d. 13. sistl Febr. hijt ankom, hwarigenom mig i Nåder anbefalles at skynda med denne transport medan Åkföret påstår, besynnerligen med Magazins förrådet, med mindre Åhoga sökt, at Eders Kongl Mayts Nådigste willja och befallning jämwäl i denne omständigheten, så mycket möijeligit warit, uti underdånighet fullgiöra; men ehuru jag om fullförandet häraf warit angelägen och högst bekymrad, så har jag doch, sedan Allmogens drächter, genom de redan giorde åfwanomtalte, samt på underdånigst närgående förtekning widare specificerade kiörslor och skiutsningar, blifwit alldeles utmattade, härutinnan eij widare tillgiöra kunnat, än at ifrån förrådz Magazinet i Friedrichshamn blifwit till Tafwastehus affördt 400: tunnor spanmål till denne transports ytterligare befrämjan, har jag wäl warit omtänkt, at låta sammankalla Allmogen ifrån de aflägnare härader, som förutan det till durchmarcherne hördt, i år inga flere Crono skiutzningar giordt; Men emedan jag af wederbörande CronoBetienterne fått förnimma, det en allmän brist på foder i landet finnes, så at Allmogen fördenskull eij kunnat åstadkomma, at bijbringa tillräckelig utforning för sine drächter på så lång wäg till 30. a 40. swenska mijhl fram och tillbakas; så har jag, så wäl i anseende därtill, som och at efter landzhöfdingens Baron Stierncrantz wid handen gifwande, lijka förlägenhet med skiuts anskaffande i Tafwastehus lähn numera är, warit nödsakad at för denne gång låta med widare afsändning till Tafwastehus anstånd giöra, hwilcket Eders Kongl Mayt eij lärer onådigt ansee, såwida, i anseende till det, som underdånigst omförmält är, åftabenemde transport omöieligen kunnat denne winter till större deel, än hwad skiedt är, befordras; hafwandes jag doch i medlertijd genom stadig flijt och omsårg, så mycket utwunnit, at, förutan det största delen af förledit Års skatt spanmål, samt en stor deel på förra Åhrens restantier, denne winter blifwit här i lähnet incasserat och till lands Magazinet inbracht; så har jämwäl all i detta Höfdingedömme utlänt spanmål, jämte dess wäxt, uti förrådz Magazinerne till hwar kappa åter richtigt influtit; så at Eders Kongl Mayt på de i så måtto utur Magazinerne giorde utlåningar, eij kommit at lijda, utan genom den därpå beräknade wäxten nytta tillflutit; framhärdandes jag med underdånigste wördnad till mitt lijfs slut

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 21. Martii 1734.


Till Innehåll 1734

Frisenheim till Fredrik I den 29 mars 1734. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

Huruledes Eders Kongl Mayt i Nåder för godt funnit at förkårta den uti 1731. Års Rijksdags beslut utsatte terminen till Rijksens Höglofl ständers nästa sammankomst; sådant med mera har utur Eders Kongl Mayts underd. 26. sistl Febr. till mig aflåtne Allernådigste skrifwelse, så wäl som det därhoos fölgde Eders Kongl Mayts af samma dato genom trycket utfärdade Nådigste kallelsebref, jag underdånigst intagit, samt med lijka underdånighet warit sorgfällig, at Högstbemte kallelsebref till skyndsam publication i detta mig Nådigst anförtrodde höfdingedömme befordra, till hwilcken ända jag och samma strax efter handfåendet, genom Extra Påster, till wederbörande här i Lähnet utfärdade, med Befallning därhoos till CronoBetienterne, at låta det ofördröjeligen af Prädikostolarne, till allas underdånige efterrättelse kundgiöra; Hwarjämte jag gifwit wederbörande Häradz Höfdingar behörig deel af Eders Kongl Mayts ytterligare Allernådigste befallning, at i det fallet på det nogaste efterlefwa Eders Kongl Mayts Nådige ordres och förordningar, så at intet måhl som icke är en Rijksdags sak, och finnes wara af den beskaffenhet, at den samma emillan Rijksdagarne eij kan afgiöras, må uti beswären inflyta; förmodandes jag altså, at sådan Eders Kongl Mayts Nådigste willja och befallning af wederbörande warder i underdånighet efterkommit; Hwaröfwer jag och, hwad på mig ankommer, alfwarsam hand hålla skall; äfwen som Eders Kongl Mayts Allernådigste kallelsebref jag sielf till underdånig efterlefnad skall ställa, med lijka underdånigt framhärdande till min sidsta stund

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aller Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 29. Martii 1734.


Till Innehåll 1734

Frisenheim till Fredrik I den 13 april 1734. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

Huruledes Eders Kongl Mayt sedan fält marskalken Baron Stakelberg dess underdånige berättelse afgifwit, huruwida med den af Eders Kongl Mayt i Nåder anbefalte Transporten till Tawastehuus af det i Friedrichshamn och här i Willmanstrand utöfwer 1727. Åhrs plan warande Artilleriet och andre krigz förrådet kommit är; uppå wälbemte Baron och fältmarskalken ibland annat giorde underdånige föreställning, huru högst angelägit det är att desse gräntze fästningar Friedrichshamn och Willmanstrand, såsom de alldra nödwändigaste ställen på det yttersta understödjas och bewaras måtte; i nåder för gått funnit, at med de pertzedlars transport som i desse Orter ännu äre qwar till widare hafwa anstånd, förrådz Magazins spanmålen undantagandes, som lijka fult efter förre ordres böra föras till Tawastehus; sådant med mera har utur Eders Kongl Mayts till mig aflåtne allernådigste skrifwelse af d. 27. sidstl. Martii jag underdånigst intagit, och skall, hwad Eders Kongl Mayt i så måtto i nåder har tächts förordna, mig till underdånigste efterlefnad ställa; med för hwad orsak denne winter eij kunnat större del af förrådz Magazins spanmålen till Tawastehus transporteras, än hwad jag uti min under d. 21. sidstl. Martii till Eders Kongl Mayt insända underdånige berättelse opgifwit; sådant har jag uti berörde berättelse med lijka underdånighet förmält, förutan det så wäll hoos Eders Kongl Mayt som dess och Rijksens höglåfl. ständers de förflutne åren förordnade Statz Commission jag för detta i underdånighet uptäckt och wid handen gifwit, det åthskillige swårigheter, som möta wid berörde spanmåls transports wärckställande; hafwandes jag imedlertid icke låtit min omsårg hwila, at få inkräfd all den spanmål, som utur förrådz Magazinerne i Friedrichshamn och Willmanstrand blifwit till Allmogen i detta mig nådigst anförtrodde höfdingedömme uthlånt, hwarigenom jag ock dett åstadkommit, at berörde låhn, jämte dess wäxt alleredan richtigt uti desse 2ne Magaziner åter influtit; förmodandes jag at landzhöfdingen Baron Stierncrantz i lijka måtto lärer der ge försårg om dett, uppå Eders Kongl Mayts nådigste tillstånd och Befallning till Allmogen i Nylandz och Tafwatehuus lähn utur Magazin giorde låhnetz ersättiande och återbetalande därsammastädes, hwarom jag med wälbemte Baron och landzhöfdinge flijtigt Corresponderat; med underdånigste wördnad till min sidsta stund framhärdandes.

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aller Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 13 Aprill 1734.


Till Innehåll 1734

Frisenheim till Fredrik I den 13 maj 1734. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

Hoos Eders Kongl: Mayt: har H:H:r Baron och General Lieutenanten Cronstedt i underdånigheet andragit Tawastehuus Fäldt Artillerie hoos honom ingifne beswär, öfwer lijdande stor nöd wid ankomsten härifrån till berörde Orth, genom det, att dhe därstädes ingen anstalt till Aflöhningen och underhållet för sig funnit; Hwarföre mig i Nåder nu anbefalles detta Manskap, såsom ännu innewarande Åhr på Nyslåttz och Kymmenegårdz Lähns Stat opförde, både med underhåld och Aflöning besörja, och dit Öfwer remittera; Till föllie hwaraf underdåhnigst opstäkes???, att änskiönt detta Fäldt Artillerie wid deras ankomst till Tawastehuus, uti första början, så fullkommelig disposition som wara borde intet för sig funnit, eller hafwa kunde, innan Eders Kongl: Mayts: Stats Contoirs anstaltan därtill, under d: 22 sidstl:ne Marti hitkom, har samma dock penningunderhållet hoos H:H:r Baron och Landzhöfding Stierncrantz, och Brödkornet ifrån Tawastehuus förrådz Magazin så tillräckeligen genom Anticipation ärhållit, att dem intet fehlats, eij heller nu in till denne Månadz slut därest??? något återstår, uthan är både förskåttet ärsatt, och berörde Stat nu mehra fullkommeligen förnöijd, hwar med ock in till detta Åhrs sluut härifrån Continueras skall, Och således hafwer i det underdånige håpp, att Eders Kongl: May:ts Nådigste befallning nådigt nöije skiedt, framhärdandes jag, med underdånigste wördnat i dödz stunden,

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / OW Quensell
Willmanstrand d. 13. Maii 1734.


Till Innehåll 1734

Frisenheim till Fredrik I den 2 juni 1734. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

Under det jag, som till underdånigste följe af Eders Kongl Mayts allernådigste kallelse Bref warit sinnad, at längst för detta anträda resan till Stockholm och bijwista den redan påbegynte Rijksdagen, hijt intills kommit här at fördröja, af orsak, at jag innom afresan welat åtskillige till Eders Kongl Mayts och Rijksens tienst ländande angelägne ärenden, dels befrämja, dels efter mig i god ordning lämna: till hwilcken ända jag jämbwäl ibland annat med fältmarskalken Högwälborne Baron Stackelberg corresponderat, om icke han under min bårtowaro åter wille åtaga sig dispositionen öfwer fortifications Cassa medlen och deras utassignerande, hwarifrån Eders Kongl Mayt har Nådigst tächts honom dispensera, och, medelst Nådigt bref af d. 14. Augusti 1732. sådant i Nåder mig allena updraga; månde någre af Säckijerfwi sochns Allmoge som wid stor siön boende äro, af räddhåga för någon fiendtelighet hijt inbringa de efterrättelser, at Ryska flåttan, bestående af en hop både stora och små fartyg, hwilckas antal de intet för wisso kunde opgifwa, lowerat där i skären af och an, samt ankrat wid hållmarne, och låtit deras på fartygen innehafwde hästar på samma hållmar upgå och sökia sig gräsbete; hwar uppå jag genast månde icke allenast hoos Inbyggiarne på tienligt sätt betaga all onödig fruchtan, utan och i tysthet affärda en expresse till den i bemte sochn boende Cornetten af Carelska Dragoune Regimentet, Pontus Cedersparre wid namn, till at af honom inhämta närmare wisshet om detta rychtet, på det hoos Eders Kongl Mayt, jag sedan min underdånigste berättelse därom kunde afgifwa. Och huruwäl bemälte Cornets berättelse därom, i det samma sidsta påst härifrån till Stockholm afgick, till mig sålunda ankom, som underdånigst hoosföljande document utwijsar, då ock tillijka närgående Majoren och Tygmästaren Adlerhielms bref ifrån Friedrichshamn till mig inlåpp, angående detta rychte, hwarföre han ock låtit någre stycken därstädes ladda; så kunde till Eders Kongl Mayt jag doch icke med säkerhet insända min underdånigste berättelse om benämde Ryska flåttas lowerande där i skären innan jag om fartygens antal och deras förehafwande fullkomlig underrättelse kunde erhålla; till hwilcken ända jag månde med Öfwerste lieutenant Marks von Würtenbergs samtycke äfwannämde Cornet hijt inkalla, då han icke allenast undrrättad blef, huru och på hwad sätt han, såsom wid Ryska gräntzen och när in till stora siön boende, kunde härutinnan säkraste underrättelse förskaffa, utan ock anbefaltes, at genast dess rapport till mig insända, så framt merbesagde Ryska flåtta skulle widare där i skären synas, och därhoos berätta, hwad den samme sig företagandes worde, samt med sådane berättelser continuera, så åfta därstädes något som upmärksamhet fordrade, spörjas kunde.
Nu i det samma påsten skulle härifrån afgå, undfick jag Cornetten Cedersparres underdånigst hoosföljande berättelse af d. 31. nästwekne Maji, hwaruti förmäles, at åfwanomtalte Ryska flåtta, som bestått af 27. Rang skiepp XXXX afseglat åt Rewal och Riga; lärandes altså den otidiga räddhåga som den samme hoos Inwånarne förorsakat, och jag redan tillförene sökt hoos dem betaga, alt mer och mer förswinna och af sig sielf förfalla.
Eljest har Öfwerste Lieutenanten och Gräntze Inspectoren Aminoff gifwit till känna, det Majoren och Gräntze Commissarien ifrån Ryska sidan, Banner benämd, skall honom förständigat, det han undfått ordres ifrån Befälhafwaren i Wiborg, at i denne månad begynna med Gräntze Alleéns rödjande: Och som angående terminen därtill blifwit således öfwerens kommit, at detta arbete å begge sidor dn. 18. uti innewarande månad företages; så warder ock då med berörde gräntze Alleé rödning en begynnelse giord. jag framhärdar med underdånigste wördnad till mitt lijfs slut

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste, och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand dn. 2. Junii 1734.


Till Innehåll 1734

Frisenheim till Fredrik I den 8 juni 1734. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

Uti min under dn. 2. hujus till Eders Kongl. Mayt insände underdånigste berättelse, månde jag med lijka underdånighet förmäla, huru såsom den hoos Inwånarne i landet förorsakade rädhågan, förmedelst den Ryska flåttan lowerat af ock an uti Säckjerfwi skären blifwit hoos dem betagen och aldeles förswunnen, sedan berörde flåtta därifrån åt Rewal afseglat. Sedermera hafwa Inbyggarne uti skärgårdarne åter tagit sig där af otidig anledning at befruchta något fienteligit, emedan där utbracht blifwit, som skulle 300. Ryska Gallerer stå wid Biörköö, at wid skieende oroo ifrån denne sidan genast segla in uti finska skären; Men förutan det Cornetten Cedersparres i underdånighet här hoos följande berättelse till mig af d. 3. hujus, ibland annat gifwer wid handen, at desse Gallerer ännu skola liggia wid Cronslått; så will man eij heller annat förmoda, än at de lära wara destinerade at efterfölja flåttan, som förmodeligen lärer ifrån Rewal widare afseglat åt Dantzig, och Ryssarne således intet hafwa någon dessein med merbenämde flåtta och Gallerer på finska skären; hwarföre jag ock nu, eij mindre än tillförene skiedt, på alt sätt sökt at hoos Inwånarne betaga all onödig fruchtan och rädhåga, samt till den ändan äfwen tillskrifwit åfwannämde Cornet, at sammaledes betyda Allmogen där wid siö kanten, det de eij hafwa nödigt at befara någon oroo; Men icke dess mindre finner jag mig underdånigst förbunden, at sådant Eders Kongl. Mayt med lijka underdånighet till känna gifwa, jämte framhärdan till min sidsta stund

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aller Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand dn. 8. Junii 1734.


Till Innehåll 1734

Frisenheim till Fredrik I den 8 juni 1734. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Huruledes Eders Kongl. Mayt i Nåder gått funnit, at låta förstärka Eders Kongl. Mayts Artillerie Regimente med en Battailon a 600. man och till den ändan bewiljat General Lieutenanten Högwälborne Baron Cronstedt tillstånd, at få antaga fålk öfwer hela Rijket med Finland, undantagandes Österbottn, så länge Regimentz recruteringen där påstår, samt någon del af det mig i nåder anförtrodde länet, neml. Safwolax och den delen af Kymmenegårdz lähn som gräntzar till Ryssland; sådant, jämte Eders Kongl. Mayts nådigste befallning, at jag wid ett så besynnerligit tillfälle skall låta mig wara angelägit besagde recrutering och förstärkning på alt sätt at understödja och befrämja, samt lämna General Lieutenanten all nödig handräckning, enär han låter denne recrutering i denne Eders Kongl. Mayts Province anställa; har utur Eders Kongl. Mayts under d. 2 sidstl. Aprill till mig aflåtne allernådigste skrifwelse, jag i underdånighet intagit, och skall dess innehåll så snart wälbemte General Lieutenant detta ärende hoos mig angifwer, mig till underdånigste rättelse och efterlefnad ställa; som jag med lijka underdånighet här igenom eij obemält låta bordt, jämte framhärdande till min lefnadz slut.

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 8. Junii 1734.


Till Innehåll 1734

Frisenheim till Fredrik I den 23 juni 1734. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

Sedan min sidsta till Eders Kongl. Mayt insände underdånigste berättelse, om en myckenhet Ryska Gallerer och andre små fahrtyg, som efter inlupne efterrättelser legat wid Cronslått segelfärdige, har jag mig winlagt därom, at kunna erhålla pålijtelig kundskap, hwarthän samma skulle afgå, och nu mera fått weta at en stor del Galliother wärkeligen ankommit till Wiborg med miöl, samt at de öfrige fartyg och Gallerer skola afseglat åt lijfländska watten, om hwilcket senare jag dock intet äger så säker efterrättelse, som angående det förre, eller de till Wiborg ankomne fartyg.
Eljest är här i granskapet alt stilla så at wid desse gräntzer till landz icke den den ringaste rörelse eller mowement giöras; utan är man nu som bäst ifrån begge sidor uti arbet begrepen med Gräntze alléens rödjande. jag framhärdar med underdånigste wördnad till min lefnadz slut

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 23. Junii 1734.


Till Innehåll 1734

Frisenheim till Fredrik I den 24 september 1734. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Upläsit i Rådet d. 4. februari 1735 och bwiljat, hälst som wederbörande å alle sidor därmed äro nögde.hwarom swar afgår.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Eders Kong: Mayt: täktes i Nåder låta sig underdånigst föredragas, det Landzsecreteraren wid detta mig Nådigst anförtrodde Höfdingedömet, Carl Printz funnit sig nödsakad, at genom 2. särskilte böneskrifter gifwa wid handen, hurusom sedan hans hälsa lidit uti det swåra Norgska fält-tåget mehn, hans kropz krafter tagit så af, under de wid detta Höfdingedömet förefallande mångfaldige sysslor och förrättningar, de der för Påsternas ankomst och afgång icke lemna een gång om söndagarne sinnen någon hwijla; så at de nu mera intet wilja wara tillräckelige till hans Embetes tillbörlige upwachtning, hwarföre hans underdånige anhållan är, Eders Kongl: Mayt i Nåder täcktes, at högstbeprislig Kungl: Nåder och ömhet förunna honom på tid dispense ifrån tienst-förrättningen, på det han må hafwa rådrum och tillfälle at söka sin förfallne hälsas skötzel: willjandes han afstå helften af den lön, som Landzsecreteraren härstädes efter Staten består till Auditeuren, wid Kymmenegårdz läns Regemente till fot, Jacob Printz, eller någon annan skickelig person, XXX der skulle emedlertid, med Eders Mayts Nådiga tillstånd, XXXX Landzsecreterare-Beställningen; såsom bemälte härhos underdånigst bilagde böneskrifter bredare förmäla.
Nu, Aldra Nådigste Konung, kan jag i underdånighet wähl tillstå, at denne Secreterare, Carl Printz wijst en besynnerlig flit wid sysslorne och föreståttLandzCancelliet med så oförtruten mödo, at ehuru han redan i sommars detta sitt tillstånd, genom den ena af besagde böneskrifter, andraga månde, har jag doch tykt sysslornes angelägenhet, fordra dess widare bijträde, i förmodan, at han skulle någre krafter hinna återhemta, hwarföre jag ock giort med hans ansöknings underdånige föredragande anstånd alt här in tils: Men sedan hans hälsa nu så aftagit, at han måste hålla sig med sängen, utan at förmå sig med sysslorne befatta: kan jag eij widare undgå, at så mycket mera, omtalte hans underdånige ansökning hos Eders Kongl: Mayt till Nådigt bijfall i underdånighet anmäla, som Auditeuren Jacob Printz ei allenast förklarar sig nöijd, at tills widare willja förestå Landzsecreterare-Beställningen med halfwa löhn: så at Secreteraren Printz, den der i Riksens tiänst sin hälsa förslitiit???, kunde, med Eders Kongl: Mayts Nådiga tillstädielse, utan Statens gravation, niuta under des fattige wilkor ock de sines nödtårfter samt oumgängeliga lijfzuppehälle; utan är ochså merberörde Auditeur till LandzSecreterare-sysslorne desto skickeligare, som utan det at han förwärfwat sig så god förfarenhet uti Justitia ärenden, at ochså Eders Kongl: Mayt och Rijksens Håfrätt i Åbo brukat honom till tingz förrättningar, hwarmed han sig godt witzord förwärfwat, är han jämwäl kunnig om den i detta Länet besynnerliga samt emot de andra i anseende till Ryska Gräntzen, helt olika XXXX in i orterne här skiljachtige oeconomien och hudhåldnings arten; Afwachtandes jag altså i underdånighet, hwad Eders Mayt Allernådigst täckes härutinnan förordna. Imedlertid, och på det Eders Kongl: Mayts tienst eij må, förmedelst Landzsecreterarens omförmälte siuklighet, blifwer försummat, har jag med Öfwerste Gierttas bijfall och samtycke, antagit bemälte Auditeur, Jacob Printz, at Landzsecreterare sysslorne ad interim förrätta.
Framhärdar med underdånigste wördnad till min lefnadz sluut

Stormächtigste Aldranådigste Konung Eders Kongl: Mayts
Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d: 24. Septbr: 1734:Jacob Printz brev till Frisenheim 3 juli 1734


Högwälborne Hr Baron och Landzhöfdinge Nådige Herre

Sedan Hans Kongl. Mayt. uppå Eders Nådes underdånige förslag, medelst utfärdat allernådigst fullmacht af d. 30. Martii 1728. i Nåder månde täckas opdraga mig denne af mig nu innehafwande Landz Secreterare Beställning; har icke mindre än altid tillförene warit min endaste trachtan och åtrå, at efter det ringa pund mig förlänt är, med underdånig och ödmiuk wördnad fullgiöra, hwad mig ålegat och anbefalt blifwit. Och ehuruwäl flere sysslor och mera arbete wid denne Beställning här på Gräntze orten förefalla, än annordledes uti de öfrige Höfdingedömen; så räknar jag dock intet för mödo eller trälsamt, hwad till Kongl. Mayts och Rijksens tiensts befrämjan, samt dess nytta af mig i underdånighet åstadkommas kan, allenast det kunde skie utom afsaknad på hälsan, som förorsakar lijfstidens förkårtande; Men som jag redan för par år tillbakas beklageligen hoos mig förmärkt, at icke allenast min syn, utan ock kråppsstyrkian blifwit i förtid igenom det mångfaldige arbete och ständige upwachtning wid denne Beställning, förswagad, de där ock med tiden, såsom den förlöper, alt mer och mer kunna förswinna och sedan eij stå at återhämtas; så synes för mig omöjeligit, at kunna därmed längre uthärda, med mindre mig Nådigt tillstånd, lämnas at någon tid få afhålla mig ifrån sysslorne och betiena mig af en Substitut, på det jag medlertid kunde hafwa tillfälle at skiöta min hälsa, som ock dels, förmedelst qwarlefwor i kråppen af den, på Nårska fiällen skiedde förkylning, blifwit så förswagad, at den utom fullkomligit skiötande intet står at återhämtas. Nu, Nådige Herre, detta mitt anförde tillstånd är Eders Nåd nogsamt bekant, hwilcket eij heller ingen på denne orten, som sedt mine tid efter annan åkomne krämpor, okunnigt är; Hwarföre ock härmed ödmiukast anhåller, Eders Nåde Nådigt tächtes därhän begå, at med Hans Kongl. Mayts allernådigste bijfall och samtycke, jag kunde blifwa licentierad ifrån denne mig Nådigst opdragne beställning, då länge, och till dess jag kunde få skiöta min hälsa och andre mine angelägenheter, samt at Auditeuren under Kymmene gårdz Lähns Battaillon, Jacob Printz: eller någon annan, som Eders Nåde därtill skickelig pröfwar, finge tillstånd, at sysslorne imedlertid, emot halfwa lönens åtniutande, i mitt ställe förrätta. Förbehållandes mig i ödmiukhet, at åter få Beställningen tillträda, så snart jag finner mig i det stånd, at kunna den samme tillbörligen förwalta, emedan jag ingen större åhåga har, än at kunna finnas skickelig, till at uti mitt ämne blifwa, i Kongl Mayts och Rijksens tienst brukad; framhärdandes jag med ödmiukaste wördnad till min sidsta stund

Eders Nådes Allerödmiukaste Tienare
Carl Printz

 

 

Carl Printz till Frisenheim 12 augusti 1734


Högwälborne H Baron och Landzhöfdinge Nåd Gunstige Herre

Hoos Eders Nåde månde jag, medelst een d. 3 nästwekne Julii insinuerad böneskrift i ödmiukhet anhålla, Eders Nåde Nåd Gunstigt tächtes hoos Hans Kongl. Mayt utwärka Nådiigt tillstånd, det jag, som nu mera är af mycket swag hälsa, kunde få ifrån denne mig Nådigst opdragne Beställningen någon tid mig afhålla, på det jag såmedelst kunde hafwa tillfälle at skiöta min omtalte swaga hälsa, samt at Auditeuren wid Kymmenegårdz lähns Battaillon, Jacob Printz, eller någon annan, som Eders Nåde därtill skickelig pröfwar at föreslå, kunde förordnas, at emot halfwa lönens åtniutande mine tillhörige sysslor medlertid förrätta. Och som Eders Nåde ännu eij har tächts denne min underdånige ansökning befrämja???, samt jag sedermera genom en, som Eders Nåde nogsamt bekant är, åkommen och på 3e weckan continuerad siukdom blifwit yttermera till mine krafter så förswagad, at jag intet ser mig kunna de samme återhämta, så länge jag wid sysslorne är bunden, emedan de för deras myckenhet icke kunna hinna utan särdeles flijt och arbete förrrättas, hwilcket under den tiden jag war wid hälsan; redan wille falla mig odrägit, i synnerhet som, i anseende därtill at påstdagen härstädes är på söndagen, med sådant arbete måste alt jämt, både sön- och söchnedagar continueras, utan at man någon dag till sinnens recreation anwända får, men desto swårare och nästan omöjeligit synes det för mig, at sedan mine krafter, som förmält är, ingenom tillstötte siukdomar och krämpor blifwit förswagad kunna, utom exponerande af alt det timmelige, därmed längre uthärda; så är min allerödmiukaste anhållan, Eders Nåde i Nådig betrachtan däraf Nådgunstigst tächtes åfwanomtalte min underdånigste ansökning till önskeligit slut befrämja, på det jag därigenom åter kunde komma i det tillstånd, at framdeles blifwa uti Kongl. Mayts och Rijksens tienst brukas, samt hafwa den lyckan, at äfwen få widare till min sidsta stund med ödmiukaste wördnad framhärda

Eders Nådes Allerödmiukaste Tienare
Carl Printz
Willmanstrand dn 12. Aug. 1734.


Till Innehåll 1734

Frisenheim till Fredrik I den 3 oktober 1734, Riksarkivet


[Mottagarens notering]
Upläsit i Rådet d. 7. Novemb. 1734 och befalt läggas ad acta.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

I underdånigste föllie af Eders Kongl: Mayts: Allernådigste skrifwelse Daterat d: 27 sidstledne Augusti hwaruti Eders Kongl: Maytt nådigst anbefalt mig att med min Underdåhnige berättelse därom inkomma, huru wijda de förskått som Allmogens fullmächtige ifrån detta mig i nåder anförtrodde Höfdingedömme wid de förre Riksdagarne af publiique medell undfått, sedan äro härstädes wordne betahlte och behörigen öfwergiorde, har jag underdåhnigst berätta skohlat att alla sådane wid de förra Riksdagar till allmogens fullmächtige giorde förskåtter, äro efter de ankomne Noticer blefne wederbörligen inkrafde och återbetahlte, samt uppå Eders Kongl: Mayts: och Riksens Stats Contoirs Disposition, dehls till Räntte Cammaren öfwergiorde och dehls anwände till högwählbemälte Stats Contoirs Anordningars inlösande, warandes den öfrige resten uti Landt Räntterijet härstädes bland andre behåldne medell behörigen förwahrad, hwarom mehrhögwählbemte Stats Contoir för detta här ifrån all nödig underrättelse ärhållit: hwilcket Eders Kongl: Mayt underdåhnigst berätta skohlat, med framhärdande till min lefnadz sluth

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongelige Mayestätz Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / O W Quensell
Willmanstrand dn: 3 October 1734.


Till Innehåll 1734

Frisenheim till Fredrik I den 6 november 1734. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung!

Eders Kongl: Mayt har igenom Nådig skrifwelse af d. 2. nästl: Septbr: mig i Nåder befalt, at undersökia och Eders Kongl: Mayt i underdånighet tillkiänna gifwa, huru mycket manskap af detta mig i Nåder anförtrodde Höfdingedömet blifwit sedan Åhr 1727: efter Eders Kongl: Mayts Nådige tillstånd lemnade till främmande wärfware: I underdånigste föllje hwaraf Eders Kongl: Mayt jag underdånigst berätta bordt, at intet manskap hwarken af allmogen eller Regimenterne blifwit på det sättet af detta länet afgifne, hwarom äfwen wederbörande Chefs af Regimenterne, uppå erhållen Nådig Befallning, lära Eders Kongl: Mayt i underdånighet tillkiänna gifwit. Jag framhärdar med undersåtlig trogen Ziele

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl: Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Jacob Printz
Willmanstrand d. 6. Nov: 1734:


Till Innehåll 1734