Breven från 1714

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Frisenheim till Karl XII 27 januari 1714.

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormechtigste Allernådigste Konung.

Att Eders Kongl. Maijtt genom dess ankombne nådige skrifwelse af d. 25 Nowember sistl. i nåder samtyckt det iag i afslag på mine underdånige förskåtter mot behörigt qwittence skall få lyfta de här uti LandtRäntterijet insatte 2073 daler16 /: 9 3/5 XX Smt Österbåttns Inf: Regementz besparingz Medel, ärkenner iag med all underdånigste tackseijelse; hafwandes till underdånigst följe af högbemte Eders Kongl. Maijts bref Hr Baron General Major och Landzhöfdingen Clerck mig till wederbörande ombemte Summas uthlefwerering behörige ordres och assignation redan meddelt: Och som iag genom mehrbemte Medell uthi dhe dagel. förefallande public: uthgifter understödes, så skall iag och efter min underdånigste skyldigheet låta wara mig högt om hiertat att framdeles giärna bijdraga, hwad min förmågo till desse Eders Kongl. Maijts Trouppers förnödenheet någonsin kan åstadkomma; förblifr med med ouphörl. wördnad

Stormechtigste Allernådigste Konung, Eders Kongl. Maijts

Aldra Underdånigste och Troplichtigste Undersotte och Tiänare
J: Hin: Frisius
Stor Kyro d 27 Jan: 1714.


Till Innehåll 1714

Frisenheim till Karl XII 27 januari 1714.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormächtigste Allernådigste Konung!
Såsom iag uthi några mine angelägenheter ärnar i desse dagar anträda min resa till Stockholm sedan Hr Baron General Major och Landzhöfdingen Clerck hindt uti dess anförtrodde höfdingedöme förfoga den goda anstalt, att desse Eders Kongl. Maijts Troupper på en tre á fyra Månader kunnat hafwa deras förplägning och underhåld, Altså har Hr General Major Armfeldt mig anmodat, det iag under wägen hoos Borgerskapet i städerne wille tillsee, att upnegotiera några Tusende dr Smt, hwilcka jempte den af Eders Kongl. Maijt allernådigst hijt förordnade Summan från Stockholm måtte anwändas till dhe här tienstgiörande mycket beträngde officerare, helst berde Summa elliest lijtet torde förslå, medan Dragoune Regementet och Hr Major Wattrangs Battailon, som här wed arméen altijd warit på wärfwad foot, hafwer uppå dhe för dem assignerade Medel i lähnen anseenligit att fordra, hwar före dhe oundwijkeln när några medel igen blifwa att tiilgå, böra först hafwa refusion och ährsättning, der lijkwähl officerarne wid dhe ordinarie Regementen äro med dhe andre sedan fijendens wundne framgång uthi lijka consideration och hafwa förledit åhr uthaf deras löhningz hemman intet åthniutit; Nu ehuruwähl mig nogsamt är bekant att dhe här warande Hr Officerare äro wid slätta wilckor, så att dhe utur det för den gemene soldatesqwen samlade förrådet i Magazinerne, äro nödsakade att begiära Portioner till deras uppehälle och underhåld, hwilcket utur uthi dhe gemenas subsistence förorskar afsaknad, och iag i anseende till anförde skiähl och omständigheter giärna uti desse Medels anskaffande wille hafwa all flijt och möda ospard, så har iag mig lijkwähl denne angelägenhetens bewärckställande icke kunnat eller fördristat åtaga, för än Eders Kongl. Maijts Nådige samtycke först häröfwer måtte ährhållas och huruwijda wederbörande som sig till något förskått uppå min guarantie will inlåta, må om en prompt betalning uthi Kongl. Contributions Ränterijet wara försäkrade: hwarföre om Eders Kongl. Maijtt skulle i nåder willja gifwa här till deras Nådige tillstånd, att iag denne opnegotieringen emot en prompt betalning i Stockholm må kunna företaga, så förwäntar Eders Kongl. Maijts Nådigste swar iag i wägen mig till underdånigste efterlefnad; förblifwandes med underdånigste Zele och devotion
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl, Maijts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåtte

J: Hin: Frisius
Stoorkyro d 27 Jan: 1714.


Till Innehåll 1714

Frisenheim till Karl XII 10 februari 1714.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormäcktigste Allernådigste Konung!
Eders Kongl. Maijtt lärer utaf min underdånige skrifwelse med sidsta posten samt derhoos i i lijka underdånigheet bifogade räckning uppå Eders Kongl. Maijtts skepps esquadres profwiantering för förledit åhr 1713 hafwa i nåder sig föreläsa låtit, till hwad anseenligit quantum detta mitt underdånige förskott med contante medell sig bestijger: Hwarmed uppå Eders Kongl. Maijtts tiänsts befrämjande iag eendast haft mitt ögonmärcke, såsom till underdånigste efterlefnad af Eders Kongl. Maijtts ankomne allernådigste willia och befallning om underhållds medlens uphandlande för denne arméen iag mig på det alldrahögsta låtit wara angelägit, at deels uppå min credit, deels och genom hwariehanda andra anstallter och tijdig försorg anskaffa, det som desse Eders Kongl. Maijtts troupper förnödenheet så wähl före som sedan Pelkenä actionen erfordrat, nu ehuru ogierna Eders Kongl. Maijtt iag med ytterligare uprepande deraf wille falla beswärlig så twingar mig likwähl sielfwa tillståndets beskaffenhet at fly till Eders Kongl. Maijtts nåd och milldheet samt uti diupaste underdånighet föredraga, det iag uti giorde underdånige försträckningar icke allenast haft all mina ringa ägendom och förmågo för Eders Kongl. Maijtts tiänsts befordran ospard, utan iämbwähl medelst penningars och persedlars upnegotiering försatt andra med mig uti den wijdlyftigheet, at utan Eders Kongl. Maijtts emellankommande nåd och understöd, iag mig på intet sätt förmår uthreeda, utan måste föreställa min ruin och undergång: ty ändock iag een och annan med löften och tillsäijelser hijt intills kunnat uppehålla, så måste iag likwähl, om nånsin möijeligit är, wara betänkt , at förnöija dem, som till några förskotter låtit sig af mig intala. Till hwilken ända wid min resas anträdande till Stockholm een ganska stoor deel lära finna sig i wägen, hwilcka iag till föllie af mina gifne uthfästelser utan inwändning måste söka uthwägar at förnöija, så kiärt mig är att bibehålla min credit, samt ett obefläckat namn och ryckte: Hafwandes min reesa allt hijt in till emot min willia och förmodan kommit att studsa, förmedelst de angelägenheeter, som dagel. här wid arméen förefalla, samt at iag till föllie af Hr Baron och Landzhöfdingen Creutzes mig wid des afreesa lemnade fullmackt om de ährenders expedierande, som uti lähnet kunna förefalla och eenkannerl. angå arméens providerande, warit sorgfällig så mycket tijden och säkerheetn för fienden tillåtit, at utaf de närmast till detta höfdingedömet gräntzande härader låta utdrifwa hwad, som allmogen till fullgiörande af deras uthlagor ännu kunnat wara skylldige: hwilket allt nog för min afreesa först sökt bringa till sluut och ricktigheet. Fördenskull är min underdånigste ansökning Eders Kongl. Maijtt täcktes hafwa mig uti nådigt minne och så wähl meddela Kongl. Ammiralitetets Collegio som Kongl. Contributions Ränterijet nådig befallning om mine underdånige försträckningars förnöijelse, hwaruppå wederbörandes attester mig redan äro meddeelte och högwälbemte Eders Kongl. Maijtts Collegier tillsände: skolandes det wara min underdåniga och högsta åstundan, at wijdare med all underdånig och trogen tiänst kunna gå Eders Kongl. Maijtt tillhanda, sedan iag för berde mina förskotter må blifwa med någon tillräckelig summa understödd, förblifwandes till min död,
Stormäcktigste Allernådigste Konung, Eders Kongl. Maijtts Underdonigste och Troplichteste Undersotte och Tiänare
J: Hin: Frisius
Storkyro d 10 februarii 1714.


Till Innehåll 1714

Generalmajor Carl Armfeldt till Karl XII 4 mars 1714. Skrivet från Brahestad.

Koskinen: Handlingar till upplysande af Finlands öden under stora nordiska kriget.

 

"Ändock H: Assessorn Johan Hinric Frisius har efter min underdånige berättelse af D: 19 nestl: Januarij varit färdigh här ifrån affresa, föregifvandes een extrem omöijligheet att kunna giöra någon viidare handräckning eller upskof uthom sin totale ruin; lijkväl då tienderne begynte inlöpa om fiendens rörelser med besorgerligheet för detta landet, tvingade nöden mig liggia honom öfver med böner och alle ersinneligste persvasioner att blifa än något qvar, och giöra genom des Credit hvad nonsin kunde vara möjeligit, hvar till honom äntel: ömheten för Eders Kongl: Maijttz bästa beveckte, sampt att han under all annan obeskrifligste mangel, med ögonen såg det öfver alla fångars tillstånd jämmerfulla äländet för officerarne, och det qval Iag af deras Lamentationer natt och dag hafva moste, och till att hålla dem ved tålamod under den häftige fatiguen, då alle man på hela fyra dygn måste i slacktordning stå uthan att få röra sig från ställe och gevär i den bittraste köld och uhrväder, utlät sig att vända ll flijt ann till att opbringa för samptelige Officerarne Een månadz gage och Een Månadz drickespenningar för dhe gemene, således atte huru det efter gudz skickelse aflöpa kunde, skulle hvar och een, som blefve i frijheet eller fångenskap ved lifvet, och dhe dödes anhörige sådant hafva att niuta, hvilcket dem så animerade, att dhe efter krigsmaner skakade gevären och contesterade alt vela genomgå, sampt det och så trogit och manligen giordt, att man deras förhållande icke nogsampt berömma kan. Som nu sådant att fullborda välbte H: Assessor moste något hoos oss dröija, och Eders Kongl: Maijtt i Nåder kan tänkia hvad een sådan föruth långvarig nöd sig nu mera föröckt med jämmer och veklagan hoos Enckior och faderlöse, blesserade, fångne, och dem som undkommit men aldeles utblottade äre, och huru mig aldeles ogiörligit är att kunna dem hielpa, bijbehålla, eller i någon måtto värcketz uprättelse betämja, sedan iag nu så platt uthan hielp är stälter, det iag i hela denne tiiden fast ingen halföre haft att tillgå, Så beder underdånigst och för detta sidsta, det täcktes Eders Kongl: Maijtt förenämbde Mildeligast påtänckia och behiärta, och merbemte Assessor i Nåder låta understödias till så månge eländas hielp, och till det mera som förmodas kan af des trogna Zele för Eders Kongl: Maijttz nytta och tiänst, för hvilcken han nu endast och allenast sig här uppehåller, hafvandes man på alt sätt bemödt sigh att opnegociera någre Medel på Wexel till Kongl: Contributions Ränteriet, Men ingen vill finna sigh där till, allenast på oftabemte Hr Assessors Wexlar till particuliere Personer kan man hafva hopp till något att komma. Gud veet att Jag Mig högst befrucktat Eders Kongl: Maijtt viidare här om besvära, uthan heller vvelat alt lijda, såsom iag och för Min dehl een snöplig troftigheet understält är, Men den oacktad, nödsakar mig dhe öfrigas obeskriflige nöd det i alstom diupesta underdånigheet giöra, förblifvandes e t c.

 

Till Innehåll 1714

Intyg från landshövdingen i Österbotten Lorenz Clerck och generalmajor Carl Armfeldt den 19 mars 1714.

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Copia
No 3

Sedan wederbörande Cronobetiente icke hindt utur detta höfdingedömet framskaffa nödige underhåldz medel till desse Trouppers förplägning för nestl. Hanuarii månad, är fuller med Borgarskapet i Wasa på det nogaste accorderat, att till Trouppernes underhåld för berörde månad lefwerera 1 tunna Råg för 8 daler och tunna korn för 7 daler kopparmynt; Men aldenstund wederbörande sig anbudit, att det redan betingade quantum för något ringare prijs att aflåta, om Hr Assessoren Frisius wille för betalningen på godt och answarig wara; Altså har bemelte Hr Assessor för Kongl. Maijt här under verserande Interesses bewakande sig sådant åtagit, warandes således med bemte Borgerskap slutit och betalning giordt om 7 daler 1 tunna Råg och 6 daler kopparmynt 1 tunna korn, hwilket wij undertecknade uppå begiäran med wåre Nampns underskrift härmed betyga.
Brahestad d. 19: Martii 1714.

Lorenz Clerck Carl Armfelt


Till Innehåll 1714


Memorial från Frisenheim till Karl XII 29 maj 1714.

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Underdånigt Memorial

Ehuruwäl hoos Eders Kongl. Maijtt Hr General Major Armfelt för detta lärer hafwa ankommit med underdånig berättelse, så wäl om dess underhafwande trouppers tillstånd, som till hwad ringa quantum underhåldz medlen uti Österbottns höfdingedöme, för berörde Eders Kongl Maijts där stående Troupper sig bestijga: Så har till underdånigste föllie däraf, att Eders Kongl Maijt den finska armeens providerande mig i nåder opdragit, utaf en underdånig och för Eders Kongl Maijts högtangelägne tiensts befrämjande alldrig uphörande trohet, iag icke desto mindre bordt underdånigst gifwa tillkänna hurusom oftaberörde åt Österbottn stående Troupper ska wijdare där kunna niuta sin förplägning, utan torde komma att swårln lijda, så framt Eders Kongl Maijts icke täckes ifrån andra orter måge med nödigt underhåld fordersamst wara försedda, eftersom Hr Baron General Major och Landzhöfdingen Clerck, sedan iag funnit nödigt att begiära dess underrättelse, hwad dess anförtrodde höfdingedöme uti spannmål och andre victualie persedlar ännu kunde till armeens underhåld bijdraga, mig på resan hijtåth till swars lemnat, att dess anförtrodde höfdingedöme aldrahögst icke längre än till instundande Junii Månadz begynnelse med underhålds medlens anskaffande förmår uthärda, williandes dock wara omtänkt huru man spannmål till halfwa Junii Månad, som bijfogade dess bref wijdare utwijsar. dock lärer wälbemelte Hr General Major och Landzhöfdinge här under icke förstå den tillgång på spannmål, som hoos en och annan utom allmogen kan finnas, alldenstund iag under mitt wistande där å orten war försäkrat, att till nysåden kunna utur landet anskaffa armeen sitt underhåld med nödigt brödkorn, men emdan iag icke mera war i stånd utan understöd och betalning på mina underdånige förskotter mig därmed inlåta, så har så godt tillfälle till Eders Kongl Maijts nytta och besparing gådt fåfängt dock emot min willia fruktlöst utur händerne: hafwandes fuller Eders Kongl Maijt utaf en nådig försorg för de ännu öfwerblefne finska trouppers wid macht hållande låtit författa den nådige anstalt, att 2.000 tunnor korn äro eller och oförtöfwat lära blifwa ifrån Gefleborgz lähn till Österbottn och den ort, som wederbörande kunna finna tienligast siöledes öfwerförde: Men till att förtijga den därwed löpande hazarden, lärer hwar tunna spannmål komma nästan dubbelt dyrare än han i Österbottn kunde kiöpas före, om man därtill haft contante penningar: dessutan täcktes Eders Kongl Maijt taga i nådigt behiertande, hurusom den finska knächten, hwilken i mangel af såfwel persedlar låter sig åtnöija, när han i det stället får rena rågbrödet, näppeligen lärer kunna sig behielpa med biugg-bröd [kornbröd] allena utan hälften blifwer med råg blandat, i anseende därtill, att det bestådde såflet nu såsom till förene icke altijd jämpt och richtigt torde utfalla, för hwilken orsak skull man under hela den förflutne tijden warit därom sorgfällig, att altijd hafwa miöl eller råg uti tillräckeligit förråd. Om nu Eders Kongl Maijt i nåder skulle täckias efter detta underdånige och oförgrijpelige sättet låta det ringa och tappra manskapet af finska armeen förplägas i nådigt betrachtande däraf att spannmålen utur landet emot prompt betalning kunde stå att bringa tillsammans, skulle icke allenast det, fast af alle Regementer till landet deserterte eller elliest förströdde manskapet genom herrar Officerares bearbetande och flijt åter kunna samblas till armeen igen, utan och jämwäl dugeliga karlar till Regementernes recrutering så mycket willigare uttagas. I synnerhet lärer det Österbottniska Regementet fullkomligen kunna stå att ersättias, ty änskiönt fienden uti någon deel af lähnet illa framfarit, samt folk bortförde; så är däremot genom Gudz Nåd hela höfdingedömet ifrån fiendens twång och inkräktande nu wara aldeles befrijat. Så kunde man och till Safwolaxske Regementets Completering betiena sig af samma tillfället, så wijda fienden lärer med de där en tijd stående Troupper dragit sig åth siökanten, och således lämnat därtill öppen lägenhet, uti hwilket angelägna ährendets befrämjande Hr Öfwersten Stiernschantz för sin persohn medelst något förskått till wärfning, om det sig icke annors giöra låter giärna skulle hafwa all flijt och vigilante ospard, så framt bemelte Hr Öfwerste af medellöshet icke torde hindras, i anseende därtill, att ingen öfwerste löhn för honom på 4 åhrs tijd utfallit. Hwad Tafwastehuusska och Åbolänska Infanterie Regementerne widkommer, af hwilka det förre lijkwäl tyckes hafwa bättre lägenhet att recruteras, så äro Hrr Öfwerstarne däraf Maijdel och Uxcull sielfwa tillstädes, och kunna öfwer detta ährendet deras mening och utlåtelser i underdånighet bäst sielfwa yttra, hwilka äfwenwäl ingen ting warde åsijdosättiande uti det, om deras åliggiande Embeters och Regementers omsorg och i stånd bringande till Eders Kongl Maijts tienst och deras egen reputation och nöije tillförbinder.
Hr Major Wattrangz wärfwade Bataillon har i bref och uti Eders Kongl Maijts tienst drijfwande Regementz Officerare wid finska armeen sig förliuda låtit 10 daler på en man skyndesamt genom wärfning i orten att completera, såsom på detta sättet jämwäl ännu flere Regementer skulle bringas i temmeligit stånd, dependerandes alt utaf en tijdig anstalt, och om swar och en efter dess trognaste upsåt och wälmening efter möijeligheten blifwer understödd. Skulle och det uti lähnen för längst redan utskrefne femmänningz manskapet som hijt in tills icke giärna welat räknas under Titul af regulerad milice, jämwäl för godt finnas, att stöta till armeen, så blifwer stammen af Regementerne så mycket snarare förstärkt, warandes och nog tillgång på officerare, som dem snart disciplinera kunna och uti Excercitierne färdiga giöra.
Hwad slutel. angår, att Regementerne äro helt och hållit dismunderade, så finnes en deel, som uti många åhr icke fådt andre beklädningz sorter, än det rotan dem af Wallmar kunnat tillwärka och försee med, hwarpå nu icke kan giöras wijdare stat????, sedan fienden uti Finland wunnit så stora framsteg och sig så mäckta utbreda; Men så är lijkwäl manskapet genom godt och strijdbart folk, uppå hwilka med det, det där nu befintel. Gewäret Eders Kongl Maijt utaf Hr General Major Armfelt lärer wara öfwerskickat ett giltigt och complet förslag; för öfrigt är iag redobogen i underdånighet muntel wijdare att utföra, hwad som iag här åfwan före förmält, där sådant af mig skulle fordras.

Stockholm d: 20 Maij 1714.

Johan Hin: Frisius


Till Innehåll 1714

Frisenheim till Karl XII den XX juli 1714.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung!
Såsom Eders Kongl. Maijt eij allenast med hög Kongl. Nåd och wälbehag har täckts optaga, hwad till Eders Kongl. Maijts tienst och den finska armeens och Esquadrens förnödenheter iag uti de förslutne åhren underdånigst bijdragit, utan och till Eders Kongl. Maijts Collegier låtit nådige befallningar afgå, det iag, till min Credits underhållande, för mine redan giorde undedånige försträckningar och de underhåldz medlen, som lijkmätigt Eders Kongl. Maijts Nådigste ordres framdeles kunde för berörde armee af mig anskaffas och uphandlas, skulle niuta en richtig och prompt betalning; Altså och emedan bemelte underdånigste förskåtter, äro utaf åthskillig Egenskap, hwilka alla iag warit incapabel af min egen ringa förmögenhet att till wäga bringa, utan dependera de mäst af min Credit, hwarutinnan ibland utlänska och flere andre, jembwäl en deel nu under fiendens wälde XXXXXX Enckior och faderlösa barn, samt en deel flychtingar, hwilka wed fiendens wundne framsteg uti storfurstendömet Finland lijdit på sin egendom stoor skada; och således, jempte de förra, råkat uti ett ganska beklageligit tillstånd, äga sine andelar, i ty de, uppå min persuasion och försäkran, att niuta här deras förnöijelse, låtit sig willige finnas, till Eders Kongl. Maijts högt angelägne tiensts befrämjande att anwända, så till seijande det endaste, de ännu i behåld haft, hwarföre de sig och nu allenast till mig hålla, samt, under de dem treffade swårigheter, alt för trägit af mig sökia deras betalning, den iag eij heller will, eller kan dem förhålla, där iag will undgå hwarjehanda oförtiente omdömen, att hafwa welat dem förleda, hwilket uppå een gång kunde giöra mig förlustig af min här tills conserverade Credit; dy har iag, förbijgåendes alt det öfrige, hwarutinnan, endast af en allerunderdånigst trogen Zele för Eders Kongl. Maijt, Eders Kongl. Maijts Troupper iag, under detta krijget, söckt tillhanda gå, härmed uti diupaste underdånighet fördristat mig att anföra, huruledes och af hwad tillfällen iag kommit att giöra efterskrefne underdånige förskåtter, i den allerunderdånigste tillförsicht, det Eders Kongl. Maijt sådant allernådigst behiertande mig eij hielplös lembnandes warder.
/1° Enär åhr 1710 uti Wiborg erhöltz den säkre efterrättelse, att fienden Ryssen hade fult upsåth att angrijpa berörde ort med en belägring, som och uti Martii månad bemelte åhr wärckeligen skedde, då iag wäl kunnat haft tillfälle mig och min lilla Egendom därifrån transportera, lät iag, till att efterlefwa min underdånigste trohetz plicht, hwarmed Eders Kongl. Maijt iag in till min död erkienner mig förbunden, icke heller mig för swårt, uppå dåwarande Hr General Majorens, men numehra General Lieutenantens och Landzhöfdingens Lybeckers samt Commendantens i Wiborg Hr Öfwerstens Stiernstråles anmodan, att blifwa där qwar, och afbijda den påfölgde swåra belägringen, på det, efter Hr General Lieutenantens trägne begiäran, iag måtte kunna försee Eders Kongl. Maijts där inneliggande Guarnizon med nödige penninge medel, hwilket iag och presterat samt anskaffat en wacker summa Contante penningar, att berörde Guarnizon igenom ett sådant understöd, blef mycket upmuntrad samt wijste särdeles ståndachtighet och tappert motstånd till fiendens stora förlust, såsom det Eders Kongl. Maijt af Hr Commendantens Stiernstråles den tijden aflåtne underdånigste skrifwelser i nåder lärer wara bekant, och de till Eders Kongl. Maijts Stats- samt fortifications Contoir mig meddelte och längst för detta öfwersände wexlar jembwäl bestyrkia. hwarefter, enär iag under samma swåra belägring uti 7: weckors tijd uthärdat, iag mig påtog, den utaf finska armeen förwäntade undsättningen, om möijeligit hadde warit, willia befordra, wågandes mig till den ändan med en lijten Escorte utur staden, som iag och den på alla sidor eftersättiande fienden lyckeligen för min person undslapp, fast min lilla Egendom, som war omöijelt att salvera, måtte blifwa i sticket. Uppå hwilket till Guarnizonen i Wiborg giorde förskått jempte det iag om hösten näst tillförene, efter anmodan, anwände på de Tyske [vad var det för tyska trupper] Trouppers transporterande därifrån hijt öfwer till Swerige, som sedermera giorde Eders Kongl. Maijt och Rijket god och nyttig tienst, någre wexlar ännu äro obetalte.

Mottagarens notering: Remitteras till K. Statscont att Liquideras XXXX XXX XXX att förnöija Assess: af promta medell

/2° Åhr 1712 månde Eders Kongl. Maijts Cammar Collegium och Statz Contoir medelst deras till mig ankomne skrifwelse, begiära, det iag den till finska kusternes betäkning wid Helsingfors liggiande Esquadren med alla nödwändigheter emot prompt och richtig betalning skulle providera och försee, hwilket i afseende på Eders Kongl. Maijts och hela Rijketz därunder verserande högtangelägne tienst och Eders Kongl. Maijts Cammar Collegii samt Statz Contoir ofta itererade försäkringar om min betalningz undfående, iag med högsta flijt winlade mig att effectuera, så att Eders Kongl. Maijts Esquadre war wed första Ijslåssningen fullkombligen equiperad och färdig att löpa ut sampt efter tijd och tillfälle giöra Eders Kongl. Maijts tienst, hwarigenom fiendens skadelige desseiner till siös blefwo märkeligen hindrade och när han om hösten af samma åhr giorde ett försök med dess Galleijer att öfwerrumpla Helsingfors, ett sådant dess upsåth igenom Eders Kongl. Maijts Esquadre blef fruchtlöös giorde. Uppå hwilken utredning för mig ännu brister emot 20000: daler sölfwer mynt, dem iag nu i 2: åhrs tijd, mig till ingen ringa skada och afsaknad samt hinder uti det till Eders Kongl. Maijts tienst iag elliest med mehra eftertryck kunnat mäst umbära.
/3:io Huru willig och oförtruten iag icke dess mindre warit, att förledit åhr 1713, efter anmodan å nyo providera Eders Kongl. Maijts då under Hr Vice Ammiralens Lillies Commando på Helsingfors redden ankomne Esquadre, samt med hwad beswär, äfwentyr, och hazard iag det åstad-kommit, efter det fienden allenast 2 dagar för än berörde Esquadre hinte komma dijt, upbrände Helsingfors stad, bracht inwånarne wid hela siökanten af hwilka en stoor deel blefwo fångne, uppå flychten, samt satt hela landet uti skreck och Consternation, håller iag uti underdånighet betänckeligit med dess omständigheter wijdlyftigt att uprepa, efter som Hr Vice Ammiralen Lillie förmodeligen lärer därom hafwa sin underdånige berättelse giorde, förutan att det och allom, som den tijden därå orten wistatz, nogsamt är bekant: Beropandes mig allenast uti underdånighet uppå den Räckningen, som till Eders Kongl. Maijts höga herrar Råd iag ifrån Stoorkyro uti Österbottn sidstl. februarii månad införsände, hwilken Eders Kongl. Maijt i Nåder täcktes sig föredraga låta, eftersom däraf, wed jembförande af andre skedde uphandlingar, lärer befinnas, hwad nytta Eders Kongl. Maijt haft med denne min uphandling, så wäl i anseende till prijsen och att Eders Kongl. Maijt eij stådt för någon hazard eller undermåhl af de pertzedlar, iag för min Räkning till Eders Kongl. Maijts Esquadre förskaffade, som och i anseende därtill, att Eders Kongl. Maijts siöfolk blifwit försedde med dagelige pertzedlar och allmogen sluppit den mächta beswärliga skiutzen, med mera iag lämnar oomrördt. Hwilket alt dock icke swarar emot den nyttan, som min straxt wed Esquadrens ankombst gifne försäkring om merbemelte Esquadres providerande därå orten haft med sig i så måtto, att densamma därigenom samt genom min låfwens wärkel. praesterande blef satt i stånd, att liggia qwar i Helsingfors och wara fienden, uti dess elliest widt utseende desseiner ett kräftigt hinder, där lijkwäl bemelte Esquadre i annor händelse och om iag icke så eftertryckeligen lagt därwed handen, torde warit föranlåten, att gå tillbaka, innan någon anstalt härifrån om dess providerande hunnit giöras: Warandes på denne så anseenlige uphandlingen mig icke någre medel föruth anordnade utan af Hr Ammiralitetz Commissarien Liungfelt 10000 daler sölfwer myntz anwijsning på Österbottns höfdingedöme sedermera meddelt, hwaruppå wäl 6000 daler sölfwer mynt uti profwiant persedlar utfallit, men straxt till Eders Kongl. Maijts tienst anwände blifwit, att iag således för hela denne profwianteringen ännu är obetalt.
/4° Kan iag eij tillfyllest uti underdånighet beklaga, att sedan iag uppå Hr General Lieutenantens Lybeckers, såsom den tijden warande Commendeurens wed Eders Kongl. Maijts

 

[här fattas ett blad i originalbrevet]

 

omtänkt, och mig på Eders Kongl. Maijts Contributions Ränterijs itererade försäkringar tryggat, förklarandes Hr Haublein [Johan Paul Heublein, framgångsrik köpman] att han sig i detta måhl till ingen annan, utan till mig håller, Så lefwer iag uti den allerunderdånigste tillförsichten, som och lijka underdånigst beder, det täcktes Eders Kongl. Maijt ställa de nådigste ordres, att de än återstående 9200 daler sölfwer mynt, utan wijdare drögzmål måtte utbetalas; och iag således få tillfälle Hr Haublein att förnöija.
/5° Sedan uti de underdånigst anförde måhl, iag efter min åliggiande högsta plicht och skyldighet bijdragit alt hwad för mig warit möijeligit, utan att därmed hafwa afsicht på något annat, än hwad som kunde lända Eders Kongl. Maijt till nyttig och trogen tienst, giörandes mig däruppå färdig, för mine en tijd å sijdo satte angelägenheters skull att resa hijtöfwer till Swerige, kom Eders Kongl. Maijts höga herrar Rådz nådgunstige skrifwelse af d: 5. Augusti mig i detsamma uti Åbo stad till underdån- ödmiuk handa, hwarutinnan mig committerades att wara wederbörande behielpelig och anwända min Credit till befordran af det, som angående nödige underhåldz medells tijdige anskaffande för den till Finland ärnade succursen till häst och foot, war beordrat. Till föllie hwaraf iag straxt reste till Eders Kongl. Maijts då wed Tafwastehuus stående armee, att giöra mig om ett och annat underrättad, och lade till det wärcket eller magazinens uprättande en sådan grund, att förmodeligen och näst Gudz tillhielp den ifrån Swerige låfwade succursen skulle wed dess öfwerkombst funnit för sig ett godt förråd på underhåldz medel, där icke berörde dessein beklageligen gådt tillbaka. dock emedan min resa igenom berörde tillfälle kommiat att studza, och Eders Kongl. Maijts höga herrar Råd däruppå wijdare, genom deras nådgunstige skrifwelse af d: 3: Septembr sidstledne, jempte notification af Eders Kongl. Maijts willia, det wed Eders Kongl. Maijts armee iag skulle förrätta Krigz Commissarie tienst, anbefalte mig densamma framdels att providera; dy och ehuruwäl iag war aldeles utur stånd satter, att kunna något wijdare bijbringa, efter som iag eij blifwit understödd, utan mine förre underdånige förskått ännu wore obetalte, månde iag lijkwäl i anseende till de då närwarande swåre Conjuncturer och fiendens påträngande på Eders Kongl. Maijts armee, som war stadd uti stort trångmål och förlägenhet, i synnerhet efter den wed Pelkinä förlupne action, då alt syntes wara förlorat, anwände mine yttersta krafter att persuadera alla dem, som iag öfwerkom, att giöra någon hielp, förmåendes medelst min så trägne ansökningjembwäl en deel flychtingar, emot min starcka försäkran, det de eij skulle komma igenom mig att lijda, att bijspringa mig med den yttersta penningen de hade,Hwilcket alt iag anwände till lijfsmedels anskaffande för berörde armee, förutan det densamma bekom uti Contant för Stoorkyro slaget, som Hr General Major Armfelt förmodeligen, jempte den nyttan Eders Kongl. Maijt därigenom tillwuxit, i ty armeen som elliest warit twungen med allom att skillias från hwarandra, blifwit åter sammanbracht, uti dess underdånigste skrifwelse lärer wed handen gifwit, som det och allom de där med armeen eller elliest där i landet wistats, nogsamt kunnigt är, jempte det, att iag alt ingen möda låtit wara mig för swår, allenast därwid till Eders Kongl. Maijts tienst något nyttigt stådt att uträtta, hwarföre iag mig på deras wittnesbörd härutinnan så mycket tryggare beropar, förutan att och de giorde lefwereringar tilla rmeens behof med feltprofwiantmestarens och Casseurens quittencer nogsambt bestyrckes. Lefwandes iag alt fördenskull uti den allerunderdånigste förtröstan, att hwad iag således uti yttersta nöden, till det nästan alldeles till undergång lutande defensions wärckets uprätthållande uti Eders Kongl Maijts stoorfurstendöme Finland, utaf

Marginalanteckning:
remitteras till det K. StatsCont att efter XXXXX betala Summan

redelig nijt, för Eders Kongl. Maijts och publici bästa bijdragit, till föllie af Eders Kongl. Maijts allernådigste bref, daterade Timurtasch d: 1 Junii förledit åhr N° 1 och 2 lärer blifwa utan uppehåld betalt, så mycket mera, som iag uti afseende på en sådan försäkrad prompt betalning, medelst mine sig derpå grundade försäkringar bracht det därhän, att många perzedlar blifwit för ett olijka billigare prijs öfwerlåtne, än man elliest kunnat dem ophandla, det underdånigt bijfogade attest om en sådan händelse sub Nr 3 besannar, till att förtijga, det iag jembwäl i regard till den försäkrade prompte betalningen utlåtit mig, att intet beräckna någon winst, där lijkwäl wed den oförmodade händelsen, att den eij skulle snart föllia, wederbörande, hoos hwilka iag mig förbundit, att willia wara för en redbar betalning answarig, eij torde wela wid det betingade prijset förblifwa, eller och för uppehållandet willia interesse påstå.
Nu såsom Allernådigste Konung, Eders Kongl. Maijt af alt detta iag allerunderdånigst föredragit, allernådigst warder befinnandes att 1°: genom det iag uti Wiborg förskutit, Eders Kongl. Maijts då därinne liggiande Guarnizon blifwit upmuntradt att giöra under belägringen ett tappert motstånd och uppehålla fienden, oachtat dess häftige anfall, uti 3 månader, innan fästningen kom medelst accord att gå öfwer, att man således wunnit temmelig god tijd till anstalternes författande om een Succurs, där det warit möijeligit, densamma till wägabringa, hafwandes /2°: Eders Kongl. Maijt, med et iag 1712 provianterat Eders Kongl. Maijts Esquadre wid Helsingfors, haft däraf den nyttan, att förutan det därmed befunnitz wara en besparing, Esquadren warit wid första Ijslåssningen färdig, att kunna giöra Eders Kongl. Maijts tienst, till att förtijga, det Esquadren så igenom denne, som /3:io genom min förledit åhr 1713: giorde utprofwiantering, blifwit satt i stånd, att hindra fiendens widt utseende desseiner, hwarmed man och wunnit tijd, att wijdare fatta emot honom kraftige anstalter. Så besticker sig och /4° ibland de 9200 daler sölfwer mynt som uppå Hr General Majorens Armfeltz till Eders Kongl. Maijts Contributions Ränterije, mig meddelte 2e wexlar, ännu äro obetalte, förutan den så angelägne profwianteringen af Nyslott, hwarom häråfwanföre uti underdånighet reda förmält är, en post contante Medel, iag efter den, wed Pelkinä, för oss olyckeln aflupne action månde anwända, till de fångnes och blesserades förplägning, sambt de elliest förströdde Trouppers sammanbringande, med dylijka flere högstangelägne utgifter, med hwilkas widlyftige uprepande, iag eij understådt mig Eders Kongl. Maijt beswärlig falla. Hafwandes /5° hwad iag uti Österbottn sedermera underdånigst anskaffat, haft med sig den nyttan, att Eders Kongl. Maijts armee därsammastädes blifwit någorlunda restabilerat????, samt kunnat wijsa ett tappert wälförhållande emot fienden, så att om skiönt, han warit Eders Kongl. Maijts Troupper med dess stora antal widt öfwerlägen, han lijkwäl, igenom deras giorde rigoreuse mootstånd, blifwit afhållen ifrån sin desseins fullfölliande, som warit att gå öfwer hela Österbottn, hwarigenom och en deel af berörde höfdingedöme ännu blifwit för fienden orörd; fördenskull och nest en allerunderdånigst böön, det Eders Kongl. Maijt eij täcktes hafwa om mig dess ringaste Tienare de onådige tanckar, som skulle iag igenom denne min angelägenhetz underdånige föreställande /: hwarmed mycket mehra wore uti underdånighet att anföra, där det icke blifwer för widlyftigt :/ sökia egit beröm, hwilket iag altijd, men i synnerhet inför Eders Kongl. Maijts högsta Thron har sky och försyn före, böönfaller iag härmed uti diupaste underdånighet, Eders Kongl. Maijt täcktes allernådigst behierta, att iag endast af en redlig nijt för Eders Kongl. Maijtgs högstangelägne tienst uppå Eders Kongl. Maijts och Eders Kongl. Maijts herrar Rådz befallningar, mig till de underdånigst omförmälte förskåtter williga finna låtit, samt därmed efter yttersta krafter söckt Eders Kongl. Maijts nytta, utan att iag haft något annat att hålla mig wed, än Eders Kongl. Maijts höga Kongl. ord samt Eders Kongl. Maijts herrar Rådz försäkringar, hwarmed iag mig endast tryggat, där dock andra af Eders Kongl. Maijts undersåtare medelst hwarjehanda förskrifningar af panter och andre förbehållne fördelar pläga låta sig försäkra, innan de något wärkeligen praestera, samt i Nådigste anseende därtill ställa de allernådigste och eftertryckelige ordres, att iag till bijbehållande eij allenast af min, utan och den publique Crediten, må blifwa med en wärckelig och prompt betalning, för mine oftaomrörde underdånige förskåtter, hugnadt samt således capable giord, att kunna min underdånigste Zele för Eders Kongl. Maijts och fädernelandetz tienst, efter min högsta åstundan än wijdare uti sielfwa wärcket betyga. såsom den där uti förtröstan, af en allernådigst resolution och böönhörelse, in till min graf förblifwer
Allernådigste Konung Eders Kongl. Maijts Allerunderdånig- och Troplichtigste Tiänare och Undersåtare
Johan Hin: Frisius


Till Innehåll 1714

Frisenheim till Gustaf Adam Taube, ståthållare i Stockholm och chef för Roslagsarmén. Memorial skrivet i Stockholm 23 juli 1714.

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Ödmiuk- Hörsambt Memorial

Alldenstund Hans Kongl. Maijtt i nåder förordnat mig, att försee Kongl. Maijts finska armée med underhåldzmedel, hwilket iag, lijkmätigt min undersåtele plicht, efter yttersta förmågo söckt fullgiöra, till dess iag nödgades resa ifrån berörde armee, att här å orten söka richtighet och betalning för mine till Kongl. Maijts tienst giorde underdånige förskåtter; Fördenskull och i anledning däraf, har iag eij kunnat undgå Högwälborne Hr Baron General Lieutenanten och Gouverneuren såsom ägande öfwercommando öfwer bemelte armee med fölliande oförgrijpelige påminnelser ödmiuk hörsambst att inkomma.

/1o Uti hwad slät och mycket nödlijdande tillstånd Kongl. Maijts uti Österbottn än qwarwarande troupper för tijden äro stadde, har Hr General Majoren Armfelt för detta wed handen gifwit, och är af Hr General Majorens och Landzhöfdingens Clercks bref att inhempta, så att till föllie af de sidste inkomne berättelser, nu mera eij heller någon spannmål till bröd mindre såfwel för berörde Troupper, för nu snart ingående augusti månad, är att tillgå, och de således utan skyndsam hielp ofehlbart måste crepera eller gå ifrån hwarandra. Hwarföre och emedan uti den till Österbottn destinerade farkosten 900 tunnor råg uhr Priserne??? allareda äro inlastade; dy wore det högstnödigt, att högwälborne Hr General Lieutenanten och Gouverneuren behagade till att winna tijden, låta berörde farkost undfå utur dess här oprättade magazin, så frambt i Priserne??? nu eij wore så mycket att tillgå, dess fulla last i råg, hwartill ännu erfordras 5 á 600 tunnor ungefehr, på den samma sedan straxt och ofördröijeln finge fortsättia sin resa, eftersom förmodeln af de framdels fallande priser lärer kunna ersättias, hwad sålunda af magazinet blifwer förskiutit, hafwandes iag wäl för detta gifwit förslag på 1200 tunnor råg allenast, som skulle i förstone härifrån till armeen afsendas: men som /1o manskapet medelst det åtskillige sig allareda ifrån landet wed armeen igen instält, tilltagit, och det står att förmoda, att än flera lära sig infinna sampt således behöfwas mera underhåld. /2o är omkåstnaden för Kongl. Maijt härmed lijka stoor, antingen uti denne farkost skieppas mehr eller mindre, eftersom hela farkosten blifwit för en wiss fracht betingat och /3o kan därigenom winnas, att Kongl. Maijt med denne transport löper mindre hazard, än när det skulle skie senare på hösten; så förmodar iag det högwälborne Hr. General Lieutenanten och Gouverneuren detta så mycket mera lärer höggunstigast aggreera och till skyndsam effect befordra; som nöden nu är wed armeen mycket stoor och intet tåhl något wijdare drögzmål, kunnandes däremot till saltetz och tobaketz sampt munderings sorternes öfwerförande tilla armeen antagas en annan mindre farkost och med det första skyndas dijt efter.
/2o Haar Hr General Majoren Armfelt i anseende därtill, att manskapet, som här frammanföre bemelt är, begynt tilltaga, skrifwit til det högl- Kongl Krigz Collegium om 500 flintmusquetter, bajonetter, wärjor, geheng och taskor, och ehuruwäl man förmodar att de lära wara i beredskap; så wore lijkwäl önskeligit, om högwälborne Hr General Lieutenanten och Gouverneuren medelst dess högtgiällande påminnelse behagade gifwa wärlket den eftertryck, att samma sorter, såsom i förstone mäst nödige, kunde nu genast och tillijka med rågen afsändas.
/3o Af samma orsak och att öfwer 200 man nyligen igen uhr landet till armeen ankommit, åstundar Hr General Majoren Armfelt jembwäl nu i förstone att få 200 munderingar mehr än fördetta bestälte blifwit, eftersom han uti förwäntan, att än flere lära sig infinna, med intet wist förslag däröfwer inkomma kunnat. Hwarföre anhålles, det högwälborne Hr General Lieutenanten och Gouverneuren därom jembwäl å wederbörln hög ort andraga täcktes, hwilket med det förre kunde komma till sin effect, där Hr Baron General Lieutenanten och Gouverneuren behagade sig utlåta, angående det, som för detta, i detta måhl i den höga Kongl. Senaten är omtalt.
/4o har iag wäl för detta förslagit, att till denne armee kunde afsändas 50 tunnor salt och 6000 skålpund tobak, hwilket skedde mäst i det afseendet, att armeen med en så ringa post så mycket snarare skulle blifwa hulpen; men alldenstund tijden alt härintill förlupit, utan att oftaomtalte armee uti dess stora förlägenhet något bekommit: fördenskull wore min oförgrijpele tancke, att till berörde behof nu mera kunde afskickas 150 tunnor salt och 10 á 12000 skålpund tobak, hwilket kunde tagas ifrån Priserne, fast det icke wore wärderat och framdels beräcknas efter det wärde, som berörde poster kunde ställas före, hwarföre detta till högwälborne Hr General Lieutenantens och Gouverneurens befordran lämnas.
Och som Hr General Majoren Armfelt jembwäl beklagat, sig inga medel eller Credit äger till såfwels uphandlande där å orten för oftaberörde armee, hwarigenom händer, att den ena farkosten efter den andra med sådane victualie persedlar därifrån afgår, som för Troupperne därsammastädes så högel. af nöden äro, helst emedan där nu ingen är, som kan antaga sig uphandlingen att bedrifwa; Altså täcktes högwälborne Hr General Lieutenanten och Gouverneuren ställa de ordres, att af de för prisegodzet, som efter handen försällias, dageln inflytande medell kunde till mig lefwereras till fyllnad af de 20000 sölfwer daler som hennes Kongl. Höghet och deras höggunste Excellentier herrar Kongl. Råden armeen bestådt, på det man i rättan tijd kunde giöra anstalt om nödige Victualiers inkiöpande för oftabemelte armee, hwilka Victualier i annor händelse, och där tillfället nu gå uhr händerne, ofehlbart med beswär sampt Kongl. Maijts hazard och större bekåstnad framdels komma att anskaffas.
Stockholm d: 23. Julii 1714

Johan Hin: Frisius


Till Innehåll 1714

Frisenheim, memorial till Karl XII den 16 augusti 1714.

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Allerunderdånigst Memorial

Eders Kongl. Maijtt hembär iag en allerunderdånigst tacksägelse, som d. 13 nestl Julii allernådigst täckts resolvera, det skulle, emedlertijd, att uthi Eders Kongl. Maijts Cammar Collegio, om mine underdånige giorde förskåtter i gemen, kan liquideras, mig en anordning blifwa meddelt på de 20000 daler sölfwer mynt som handelsmannen Grubb här i staden låfwat till finska armeens förnödenhet i Österbootn, att förskiuta, hwilken Assignation Eders Kongl. Maijts Stats Contoir jembwäl d 22 af samma månad uppå Hr Räntemästaren Råfelt utfärdat; men aldenstund bemte Hr Grubb samma utfäste förskått än icke praesterat, eij heller, när han skulle i desse dagar till den höga Kongl. Senaten i berörde måhl opkallas, warit wed handen, i anseende hwartill och att iag måtte giöra mig någorlunda capabel till Eders Kongl. Maijts wijdare tienst, innan, efter Eders Kongl. Maijts nådige befallning, iag härifrån till Eders Kongl Maijts finska armee afreser, derest iag eij skulle töras wijsa mig, om iag icke någorlunda hade att giöra wederböranderne å den orten ett nöije, för det dhe, uppå min Credit, till Eders Kongl. Maijts tienst bidragit, iag warit twungen att engagera mig hoos Hrr Handelsmännerne Hindrich Harmens och Johan P: Häublein [framgångsrik köpman, sök på Heublein], som giort mig ett förskått af 8000 daler sölfwer mynt och antagit 12000 daler sölfwer mynt till mig att remittera innan 8 dagar, att penningarne, wid min ankombst i Uhmeå, skola wara beredde, med den praecaution, att denna anordning skall till dem nu straxt blifwa betalt, i wijdrigt fall wela de intet wara bundne wed det dhe således utlåfwat, wijd hwilken oförmodelige händelse, iag måste bekienna mig wara aldeles incapabel, att giöra hwad iag bör, och min nådige Konungz tienst fordrar, till att förtiga, det iag och då olyckeligen skulle råka i förlust af all min Credit och wällfärd, särdeles som iag för mitt härtills giorde förskått, för denne angelägne och hastige resan skull, eij hunnit sökia richtighet eller undfått betahlning, Fördenskull beder iag allerunderdånigst, det täcktes Eders Kongl. Maijt wara mig så nådig och låta opkalla mehrbemte Hr Grubb sampt förmå honom till Låfwen, medelst detta förskåttets werkel. praesterande att fullgiöra, helst som det icke kan kallas något förskått, om han will wänta till des metall plåtarne äro förmyntade, hwilket doch nu snart lärer låta sig giöra. Och såsom Hr Grubb wid detta förskåttetz utfästande wijst sig, som en trogen undersåtare och patriot att hielpa uthi denna bedröfwliga tijden K: Fädernes Landet och hans åstundan i Metallplåtarnes myntning blifr Effectuerat, så twiflar iag ingalunda han lärer så mycket mindre undandraga sig sin Zele för nådiga Konung och K: Fädernes Landetz tienst werckeligen att betyga, hälst som Hr Grubb nogsambt kan trygga sig wid Eders Kongl. Maijts höga Rådz försäkran, och detta förskått innom en kort tijd kan inflyta, hwarigenom och publico skulle skie en werckelig tienst.
Stockholm d 16 Aug 1714
Johan Hin: Frisius


Till Innehåll 1714

Frisenheim till Karl XII den 13 september 1714.

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormächtigste allernådigste Konung

Ifrån Uhmeå har iag berättat Hr Baron General Lieutenanten och Gouverneuren [Gustaf Adam] Taube att fienden wore på wägen åth Wasa till landz och siöö, hwilket de därifrån ankomne flychtingar enhälleligen bekräftade, sedermehra är iag hijtt ankommit, att fullgiöra Eders Kongl. Maijts nådigste befallning, men innan sådant kunnat blifwa behörigen wärckstält äro här de tijender ifn förwachterne inlupne, att fienden eij allenast i Wasa ankommit med 9 Galleijer uthan och sedermehra gådt förbij Nycarleby till siös och landz sampt således ärnar sig hijt, hwarom Hr General Majoren Armfelt med mera i underdånigheet lärer giöra dess berättelse; Och som numehra Hr General Majoren är sinnad med armeen att opbryta härifn till Uhleo, så reser iag i dag härifrån dijt föruth, att giöra anstalt wed de åthskillige Passen, att nödige båtar och pråmar till manskapetz öfwerförande blifr anskaffade; hafwandes iag wed min afreesa ifn Uhmeå skrifteligen anhållit hoos Hr Landzhöfdingen Ramse det han wille beordra samptel. Cronobetienterne i dess höfdingedöme om båtars bijbringande därstädes, men är att befahra, att fienden siöledes kan förekomma Eders Kongl. Maijts Troupper, innan de hinna öfwer alla de Passen här i Öster och Wästerbotn, af hwilka befinnes wara någre 20 stycken här emellan och Uhmeo. Så är och högst beklageligit att Eders Kongl. Maijts Troupper aldeles dismunderade befinnes, emot den nu instundande wintern som här å orten mycket före, än annorstädes sig infinner, hwarföre iag i anseende där till wed min warelse i Stockholm om nödige beklädningar för desse Troupper anhållit, som och blift anskaffade, där iag kunnat tryggia mig wed de ord, hwilka mig lemnades af den, som har under disposition de därtill anslagne medel; Jag borde fuller här jempte om ett och annat giöra min underdånige relation, men som man intet weta kan, huru säkre Passager häremellan och wäster sijdan är, så måtte iag sådant lemna, och framhärdar till min dödzstund

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maijts

Aldra Underdonigste och Troplichtigste Undersottare och Tiänare
Johan Hin Frisius
Brahestad d 13 Septembr: 1714.


Till Innehåll 1714

Frisenheim till Karl XII den 19 september 1714
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Ehuruwäl iag uti min underdånigste skrifwelse ifrån Brahestad af d 13 hujus månde berätta, att iag då samma dag ärnade därifn resa Når åth, sampt på den wägen föranstalta, att nödige båtar och pråmar anskaffas måtte, till Eders Kongl Maijts Trouppers öfwersättiande wed Elfwarne; Så har iag dock sedermehra d 15 hujus uppå Hr General Major Armfeltz godtfinnande mig siöledes därifrån hijt till denne wester sijdan mig förfogat med Fregatten Ruschenfelt, som föres af Hr Capitein von Frischen under hwilkens beledsagande ifrån Brahestad äfwen wäl här i går ankommo 4 farkoster med 450 man af Safwolaxska och Wijborgska Infanterie sampt siuka af Tafwastehuus- och Österbottniska Regementer under Hr Öfwerste Lieutenant Meisners Commando; Så snart detta manskapet blifwit debarquerat, ärnar iag efter det med Hr General Majoren Armfelt giorde aftahl, resa till Piteå och längre fram honom till mötes, sampt på wägen giöra den anstalt, att nödige båtar och pråmar anskaffas; hwarmed Eders Kongl Maijts Troupper wid Elfwarne måtte öfwersatte blifwa. desslijkes lärer Hr General Major och Landzhöfdingen Clerck i dess höfdingedöme till underdånigste föllie af Eders Kongl Maijts ordre, som iag honom ifrån Brahestad tillsändt, draga omsorg i detta måhl, wed de där befintel Elfwar, wed det han med armeen föllier hijtåth. För öfrigt berättas underdånigst att 2 dagar för min resa ifrån Brahestad där inlupo de tijdender, att fienden till siös och landz woro ankomne i Petersöre sochn wid Jacobstad, hwarpå Infanteriet efter ordres ifn Brahestad aftågade och General Majoren Armfelt dagen därefter, då Cavalleriet under Hr General Majoren de la Barre än stodh qwar i Pyhijoki sochn 2 1/2 mihl ifrån Brahestad åth Gamble Carlby sijdan, men hwad sedermehra där förelupit och huruwijda Eders Kongl Maijts Troupper hunnit, åstundas här dageligen att få förnimma, så mycket mehra, som wed någre Elfwar i Österbottn mycket swårt är att säätia öfr, iag förblifwer till min dödzstund
Stormächtigste Allernådigste Konungz Eders Kongl Maijts Aldra Underdonigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
Johan Hin Frisius
Löfonger Prästgård 10 mijl norr om Uhmeo
d 19 Septembr 1714


Till Innehåll 1714

Frisenheim till Karl XII den 23 september 1714

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Stoormechtigste Allernådigste Konung

Wed det Hr Landzhöfdingen Ramse d 18 hujus sig ifn Uhmeo undan fienden söder om staden begifwit, lärer han underdånigst hafwa berättat den olyckan, som denne staden bemälte dag genom fienden öfwergådt; Af denne olyckel. och oförmodel. händelsen har allmogen här sig så förskräcka låtit, att ingen af dem på denne sijdan 15 och flere mihl om Uhmeo funnitz hemma, oachtadt dhe förtröstningar iag dem gifwit, doch förmodar iag, att dhe i dag lära framkomma, emedan iag dem låtit weta, att fienden, sig igen afrdragit och gådt till Österbåttn tillbaka, hwilken underrättelse iag ährhållit genom mine till staden utskickade och att den nyligen där samblade profwianten af fienden blifwit bårttagen och een dehl fördärfwat, hwilket mächta illa kommer till pass för Eders Kongl. Maijts armée, emedan den samme eij annan tillgång har för instundande october månad, än hwad som efter Eders Kongl. Maijts befallning här nyligen påbudit är, hwaraf een dehl hoos allmogen än innestår, men intet kan uthfåås, och nu så mycket mindre, som allmogen alt sitt flytt undan till skogz; Iag will under min härwarelse derföre söckia att förmå dem till billigheten, och att dhe anskaffa hwad Hr Landzhöfdingn dem hwar och een pålagt, Hwarföre iag af honom begiärt det Befallningz Mannen kunde beordras att förfoga sig hijt, doch lär sådant lijtet föreslå, och seer iag intet annat, än att desse Eders Kongl. Maijts Troupper här måtte undergå, där icke andre anstalter författas, genom een uphandling här i landet och städerne, hwartill iag torde finna råd, oachtadt all fara och obeskrifwelig möda, som iag derigenom mig underkastar, allenast Eders Kongl. Maijts nådigste befallning och willia angående denne arméen och mig anslagne medell af wederböranderne blefwo efterlofwat, så prompt som nödwändigheten det nu ehrfordrar, och Eders Kongl. Maijt i betrachtan däraf Allernådigst för gådt funnit, Men där iag med nästa påst emot förmodan af mine Commiss hafware ifn Stockholm skulle förnimma, att min angelägenheet där eij behiertas och dhe anslagne medell intet uthfallit, så är iag emot min willia intet i stånd att giöra Eders Kongl. Maijts tienst att anskaffa det det, hwad som till denne Eders Kongl. Maijts armees Conservation och detta nu till undergång lutande wärcketz uprättande högt ehrfordras, hwilket iag för Gud och Eders Kongl. Maijt här med betygar. Det här ifn Österbåttn ankomne manskapet blifwer i dag debarquerat och har iag Hr Landzhöfn Ramse sådant weta låtit, med hemställande, om icke berörde manskap kunde stöta tillsammans med det Wästerbottniska, som öfwer sommaren legat i Umeo, då derigenom fiendens wijdare savage förekomma kunde. Iag är intill min dödzstund

Stoormechtigste Allernådigste Konungz Eders Kongl. Maijts

Aldra Underdonigste och Troplichtigste Tiänare och Undersotare
Johan Hin Frisius
Löfonger Prästgård 10 mihl Norr om Uhmeo d 23 Septembr Ao 1714


Till Innehåll 1714


Frisenheim till Karl XII den 29 september 1714

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Till Eders Kongl. Maijt afgick här ifn mit underdånigste sidsta daterat d 23: hujus, hwarigenom iag underdånigst berättade, att 450 man under Hr Öfwerste Lieutenanten Meisners Commando i från Brahestad siöledes här d 18 hujus anländt tillijka med mig, då och fienden samma dag till Uhmeå war ankommen, men därifrån igen gådt tilbaka öfwer siön till Österbottn. Bönderne som sedt fienden då han begifwit sig tillbaka berätta, att han haft med sig 6 store och 3 små Galleijer och att 600 man af fienden warit oppe i staden, andre underrättelser har man härtills intet haft därom. Igenom denne oförmodelige händelsen hafwa Borgerskapet i städerne studzat med victualie persedlars öfwerförande till Stockholm och bönderne begifwit sig till skogen, hwar ifrån de nu framkommit; Borgerskapet i Luhleå och Piteå har iag genom deras till mig afskickade låtit weta, att fienden sig igen afdragit sampt derjempte för dem utnämbt denne hambnen till deras Rendevous ställe i anledning hwaraf någre farkoster här förbijgådt till Stockholm och åthskillige sig här samblat, att blifwa här ifrån till Stockholm Convoijerade, men därjempte hafwa de efter min begiäran något af allahanda victualie persedlar för Eders Kongl. Maijts armee i städerne qwarlämnat, så att å begge sijdor man kan blifwa hulpne; Och som allmogen således härtills sig hållit undan, så har iag i mangel af nödig skiutz och att profwiant till den nu instundande Octobr Månadz underhåld för det här ankomne manskapet anskaffas måtte, eij kunnat komma uthur stället, dock förmodar iag uthan hinder kunna i mårgon anträda min resa till Hr General Majoren Armfelt, hwilken förmodeligen i Torneå lärer wara ankommen, men i anseende till manskapetz nakenhet, som mig nogsamt bekant är, eij lärer kunna fortsättia marchen hijt åth wed denne höstetijden. Och som fienden till siös eij welat skillia sig ifrån Cavalleriet som går landtwägen, uthan conjunctum marcherar till lanz och siös, så förmodar iag med denne wäderleken och winden, som man härtill haft och iag noga observerat, att han eij hunnit in Eders Kongl Maijts Cavallerie, utan i Ny- eller Gamble Carlby lärer hafwa stadnat, och wed denne tijden på Åhret i XXX Botnia???? eij lärer kunna komma längre fram med sine fartyg, Men till Uhmeå kan han än öfwerkomma såframpt han sådant har i sinnet som dock synes för honom mycket behändel; således håppas iag att af fienden eij något mehra lärer i Åhr till siös försökas och företagas, För öfrigt beropar mig underdånigst uppå mit med sidsta post aflåtne underdånigste bref, angående denne Eders Kongl. Maijts armee huruledes med des underhållande här förhållas skall, förblifr in till min dödzstund

Stormächtigste Allernådige Konung Eders Kongl Maijts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersote

Johan Hin: Frisius

Löfånger Prästgård
d 29 Sep: 1714


Till Innehåll 1714


Frisenheim till Karl XII den 5 oktober 1714

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Stoormächtigste Allernådigste Konung

På wägen ifrån Löfånger sochn hijt till Luhleå stad, har iag på 4 ställen wed Elfwarne, där man med båtar måtte låta sättia sig öfwer föranstaltat, att alla båtar i sochnarne med tienlige pråmar anskaffas, enär Eders Kongl Maijts Troupper skulle komma att fortsättia marchen innan winterninfaller, och Elfwarne sig läggia, hwilket och af mig än wijdare under wägen härifrån till Torneå med de öfrige Elfwar skall blifwa föranstaltat, på det bemelte Troupper uthan ringaste oppehåld, när nödigt giöres, måtte kunna transporterade blifwa, och intet ophåldne såsom skedde wed Torneå Elfwen, igenom det, att Crono betienterne wed Hr General Major Armfeltz dijtkombst eij woro där tillstädes och Hr Landzhöfdingen Ramse för den emellankommande fientel hinder i rättan tijd eij hinte därom giöra anstalt, hwarföre han för sin del härutinnan är uhrsächtat. Angående desse Trouppers underhållande i detta höfdingedöme, så aldenstund den påbudne giärden nu straxt och till denne månad eij kunnat anskaffas, för det samptl Allmogen warit på flychten med all deras Egendom, så will i beachtande af armeens tillstånd iag mig påtagit att hafwa omsorg för armeen i denne månad, då emedlertijd den påbudne giärden så mycket bättre på någre wisse ställen kan samblas, hwilket dock, som säges, eij mera än till en månad allenast skall föreslå, och giörer där med af Crono betienterne allehanda swårigheter med påstående, att något mera, wijdare eij anskaffas och armeen i detta magra höfdingedömet eij försörjas kan. Men däremot täcktes Eders Kongl Maijt allernådigst antaga denne min underdånigste försäkran, att desse Troupper, anten de i Torneå skola blifwa stående eller och till Uhmeå afgå, öfwer sex månader här i landet kunna nogsambt blifwa underhåldne, emedan Gud i Åhr med en mycken god åhrswäxt wällsignat detta landet, hwarom iag miga noga giordt underrättatoch städerne jempte Prästerskapet och allmogen sig för mig utlåtit, det endaste de hafwa och af dem redan på säkert ställe undan fienden blifwit gömt, de giärna wela frambära, där iag för betalningen will wara responsabel, hwarföre och som i mangel af behörige anstalter armeen kommer att lijda, och det förråd af de i landet befintel underhåldz medell fienden till rofz; dy afwachtar underdånigst hwad som Eders Kongl Maijt wed de så beskaffade omständigheter nådigt täcktes förordna denne armeens underhållande angående, förblifwer in till min dödzstund

Stoormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Maijts Aldra Underdonigste och Troplichigste Tiänare och Undersotte

Johan Hin: Frisius

Luhleå d 5 Octobr
Ao 1714


Till Innehåll 1714

Frisenheim till Karl XII den 11 oktober 1714

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stoormächtigste Allernådigste Konung

Emedan i anseende till den ifrån Uhmeå inlupne efterrättelsen om fienden, man eij är försäkrat om denne postens richtige framkombst; Så har iag härmedelst underdånigst allenast welat berätta, det emot 7000 flychtingar med denne armee föllier, hwilkas hästar och boskap, fuller för betalning, consumera det litzla [betyder lilla] förråd af fouragie som elliest för armeen wore att tillgå och knappt till dess durchmarch föreslår, hwar medelst de orsaka, att denne armee i mangel af fouragie måtte föreställa en total ruin; dock kan sådant därigenom förekommas, enär deras boskap, som är det endaste de till lijfs uppehälle undan fienden salverat, blifwer emot en prompt betalning tagen till armeens behof, hwarmedelst eij allenast den samma kommer att undfå dess underhåld för billigare prijs, än elliest efter markgången i landet begiäres, uthan och flychtingarne, dem man på annat sätt eij kan blifwa qwitte, äro förorsakade och tillhåldne att begifwa sig ifrån armeen framåth eller och op till landet, såsom i Österbottn wed armeens dijt kombst skedde, då flychtingarne deras boskap till armeens förnödenhet slachtade och af mig prompt belefwo betalte, hwilket numera iag mig eij kan åtaga, i anseende till den wijdlyftighet iag råkat uti, förmedelst det att de i Eders Kongl Maijts tienst af mig till Esquadren giorde förskåtter än äro obetalte; Men där Eders Kongl Maijt allernådigst skulle förordna hwarom underdånigst beder, att i afräkning på de samma till min fullmächtige Hr Handelsman Johan Paul Haublein [framgångsrik köpman, sök på Heublein] blifwa betalte 20000 daler silfwer mynt, så är iag så wäl willig som skyldig att igen anwända desse penningar till Eders Kongl Maijts tienst wed denne armeen, att därigenom förekomma denne och många andra swårigheter, hwarom iag nu eij kan förmäla, uthan till härnest försparar, då iag underdånigst skall remonstrera hwad därigenom blifwit uträttat till Eders Kongl Maijts angelägne tienst befordran. I afwachtande af ett nådigt swar förblifwer iag in till min dödzstund

Stoormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Maijts Aldra Underdonigste och Troplichtigste Tiänare och Undersoote

Johan Hin: Frisius

Neder calix
d 11 October
Ao 1714


Till Innehåll 1714

Frisenheim till Karl XII den 11 november 1714
Riksarkivet. Bibliographica. Frisius/Frisenheim. E01403 4/9.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl Maijt hämbär iag nu allerunderdånig taksägelse, som d 15 nestl Sept allernådigst täckts resolvera, att emedan Hr Handelsmannen Grubb ändrat dess låfwen, det skulle där före Eders Kongl Maijts Stats Contoir dess Assignation på 20000 D Silf Mynt af metalplåtar som uppå bemte handelsman Grubb skulle utfärdas at gifwa på HHr handelsmännerne Haublein och XXXXX min Räkning, på det de desse penningar för mig måtte kunna incassera och mig de samma i afräkning uppå mine i Eders Kongl Maijts tienst giorde försträkningar till godo komma, Men allernådigste Konung, aldenstund iag med ängslan af bemelte handelsmennerne måtte förnimma, det desse Assignerade 20000 Dr Sölfr mt eij kunna blifwa betalte och iag derföre eij allenast intet mächtar oppehålla min Credit, som iag till denne dag till Eders Kongl Maijts tienst så som en trogen undersåtare efter yttersta förmågo haft ospard, uthan och warder aldeles oförmögen till wijdare förskått, som nu denne tijden, och Gud weth huru länge behöfwas torde, om icke Eders Kongl Maijt täckes Allernådigst ophielpa mig utur denne min store olägenhet genom en nådig förordning om desse 20000 Dr Sölfr mts prompte betalande; Altså böönfaller iag allerunderdånigst, att Eders Kongl Maijt täcktes allernådigst förordna, det desse 20000 Dr Sölfr mt mig blifwa anwijste uthaf så prompte och richtige Medell, att bemelte handelsmännerne dem må kunna lyfta, skolandes iag, efter som tijden och tillfället här kunna påbiuda, efter yttersta förmågo underhielpa det, som till Eders Kongl Maijts armees och Landetz tienst framdeles erfordrar hwilket iag hertills och nu wed mit wistande här wed armeen giordt till Eders Kongl Maijts större nytta, än iag kan förmäla om, dock af mig i underdånighet wed min öfr kombst skall wijsas och att med XXXX i rättan tijd det står att uträtta, som med något anseenligit eller mycket sedan intet kan XXXXXX enär tijden blifwer försummat, Jag giör mig om en allernådigst böönhörelse härutinnan underdånigst försäkradt; i anledning af Eders Kongl Maijts nådigste till dess Statz Contoir och Contributions Ränterijet aflåtne skrifwelse ifrån Timurtasch d 1 Junii 1713, så mycket mehra, som Eders Kongl Maijt har sig nådigst bekandt, det iag en ringa deel för mine under påstående kriget giorde försträckningar åthniutit; hwarföre i diupaste underdånighet afwachtar en nådig Resolution uppå detta sampt uppå mine d 5 och 11 sidstl october aflåtne underdånige skrifwelse, förblifwandes in till min dödz stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Maijts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåtte
Johan Hin: Frisius
Calix d 11 Novemb: 1714


Till Innehåll 1714


Frisenheim till landshövding Anders Erik Ramsay den 29 december 1714.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Copia

Hörsampt Memorial
Det har Hr General Majoren Armfelt medelst dess mig gifne memorial mig Committerat, hoos Hr Landzhöfdingen at föredraga någre angelägenheeter, som angå denne under dess Commando stående armeen och dess underhållande här uti Hr Landzhöfdingens Lähn, hwar öfwer han till dess efterrettelse åstundar Hr Landzhöfdingens skriftelig uthlåtelse. Och som Hennes Kongl: Högheet och den höga Kongl: Senaten förordnat, det med Hr Landzhöfdingen iag råd giöra skall, hwad någonsin nödigt kan pröfwas till Hans Kongl: Maijts tienst wed bemelte armee, och Hans Kongl: Maijt haft därjempte till min ringa persohn det nådige förtroende och genom dess ifrån Timortas [Timurtash] wed Adrianopel allernådigste Bref daterat d. 1 Junii 1713 befalt mig draga försårg om nödige underhåldz medell för bemte armee; Altså har iag eij undergå kunnat, med mindre iag detta i anledning af bemelte Memorial hörsaml. insinuera bordt, at i lijka måtto anhålla däröfwer Hr Landzhöfdingens gunstige och skriftelig uthlåtelse.
1o. Det har bemte armee i Calix och Torneå sochnar längre stådt än någon i begynnelsen troo kunde, då iag emedlertijd på allmöijl sätt, till detta angelägne wärcketz befordran för betahlning anskaffat een stoor deel af underhåldz medell, till en märckel lindring för landet, så at i anseende där till Cavalleriet öfwer denne och på een del af nästinstundande Januari månad i öfwer och nedre Torneå sochnar kan blifwa qwarstående, om där allenast fouragie emedlertijd är att tillgå; Men som ogörl hela armeen där stå kunde, så har Infanteriet d- 15 hujus ifrån Calix måsta ryckia närmare hijt till Pietå och Skälefteå sochnar, och lämbnat för Cavalleriet Råneå och Luleå sochnarf, begärandes Hr General Majoren Armfelt fördenskull af mig, det måtte iag söckia få all möijeligaste wissheet om det förråd, som utij Hr Landzhöfdingens Lähn finnas kan till underhälle för folcket och af fouraget för hästarne, på det däraf förslagzwijs och i tijd måtte kunna slutas, huru länge sådant tillräckeligit är, och hwad som wijdare erfordras, till dess tillförsell ifrån andre orter skee kan, anten under påstående släde föret eller med nästa öppetwattn: Men hwad af Hr Landzhöfdingen intet ehrhållas kunde eller råd finnas till, iag då måtte wed min ankomst till Stockholm höga öfwerheten föredraga och därutinnan dess nådige förordnande skyndsamligast sökia, på det Kongl: Maijts Troupper icke måtte komma att undergå, till hwilckas förnödenheet iag i desse dagar, på min hijt resa ifrån Calix af någre ståndzpersoner opkiöpt all den spanmåhl iag häremellan kunnat öfwerkomma, sedan iag funnit det den elliest eij kommit armeen till godo, ehuru wähl iag därtill af öfwerheten eij haft den ringaste fyrck [mynt] under händer och mine i Kongl: Maijts tienst fördetta giorde underdånige fösträkningar än äro obetahlte.
2o Har fuller Hr Landzhöfdingen låtit på biuda, det hwar och een här i lähnet skulle afslachta een deel af dess boskap, på det därigenom höö för Arméen besparas måtte. Men sådant hafwa minsta dehlen af wederböranderne efterlefwat, hwar igenom för arméen en stor deel fouragie afgådt, som häri lähnet kunnat hafwa dess uthkomst, så frampt Hr Landzhöfdingens påbud i detta måhl strax blifwit efterlefwat; Och som här i landet af den öfwerflödige booskapen än dagel förtäres een myckenhet fouragie till arméens saknad; Fördenskull hemställes Hr Landzhöfs godtfinnande, om icke hwar och een här i länet, än ytterligare alfwarsamligen kunde nlifwa anbefalter och tillhållen, at ofördröijel afslachta någon deel boskap, särdeles ungt boskap och oxar och behålla nödige målkande och bärande koor. Men där här med förseent begynnes, och boskapen således consummerar undan armeen detta förråd af höö, som här i lähnet elliest torde wara, så måtte man på slutet erfara, dett Troupperne genom mistning af hästarne och landet af boskapen begge till lijka undergå, som sedan med en obeskrifwelig stoor omkåstnad eij uprättas, men nu lijkwäl förekommas kan genom denne tijdige föranstaltande, och kan en sådan slachtning så mycket mindre lända till landetz beswär och nachdel som allmogen här wed den uthwägen hafwa, at lefwerera kötet till Troupperne, hwilket af höga öfwerheten lärer i uthlagorna godtgiöras eller och med penningar betahlas, hawr om hoos höga öfwerheten iag till föllie af Hr General Major Armfeltz berörde memorial mig underdånigst förfråga och anhålla will, på det genom betalningens erhållande allmogen sättes i godt stånd, och förmås wijdare att oplåta dess förråd till armeens förnödenhet. Emedlertijd har Hr General Majoren Armfelt, sedan han jempte samptel. officerarne wed armeen i anseende till åfwan anförde orsaker, låtit afslachta all den boskap de haft, och afskaffa dhe öfwerflödige hästar wed Troupperne, försäkrat allmogen om een promptbetahlning för detd he härtils lefwererat och öfwerskiuter deras uthlagor; dess utan will iag wed min öfwerkomst till Stockholm förfråga mig hoos Hr Baron Leutnanten och Öfwer Directeuren Lieven, om han till skepz Esquadrens behof will låta ophandla af allmogen det kiöttet, som för Troupperne här till een sådan myckenhet eij torde behöfwas.
3o Och emedan flychtingarne, hwilka opfylla hela landet; äfwen wäl consumera undan Troupperne eij allenast fouragie utan och lijfsmedlenoch därigenom förorsaka Troupperne eij een ringa olägenhet, som hijt till länet af höga öfwerheten blifwit kallade blifwit kallade och icke wijdare få gå, men flychtingarne sig kunna wända hwart dhe i Rijket tyckia och willia, och därjemte hafwa at trösta sig af Kongl. Maijts befallning om deras quarter med mera, sampt kunna hafwa bätre utkomst i dhe förmögnare orterne. Fördenskull och som man härtills sedt, det Hr Landzhöfdingens Publicationer om deras undanwijkande till Swärige eij heller af dem äro efterkomne. Altså anhålles hörsaml: Hr Landzhöfdingen tächtes mig lämna dess underrättelse, om Hr Landzhöfdingen härutinnan inga wijdare order hwaraf höga öfwerheten eller förmenar, sig eij kunna gifwa dess påbiudande wijdare kraft, wed hwilken händelse iag till föllie af Hr General Major Armfeltz begiäran och i anseende till desse Trouppers Conservation, äfwen wähl detta will underdånigst höga öfwerheten jempte föregående före draga och dess nådige förordnande därinnan inhempta. Hwilcket iag fuller redan skriftelig giordt wed min ankomst tilla arméen i Calix, men där å eij swar erhållit.
4o Lärer Hr Landzhöfdingen hafwa sig bekant bemte Trouppers alt för swåra nakenhet och at medelst densamma af dem ingen tienst under påstående kölden hafwas kan, hwarföre och een deel eij heller kunnat ryckia utur deras quarter, uthan har allmogen i Calix uppå Hr General Major Armfeltz föreställande behiertat deras tillstånd, och låndt dem kläder, på det Troupperne därifrån kunde framkomma till Skäleffteå, hwilcka kläder Hr General Majoren dem försäkrat att återställa, så snart Troupperne i sistbemte sochn deras quarter intagit, hafwandes iag emedlertijd warit i förwäntan, det Hr Landzhöfdingen uppå min anmodan genom Crono betienterne skulle låta anskaffa så många pälsar och strumpor, som dhe älländigaste af Troupperne kunnat allenast skyla kroppen med; Och som således nakenheten dagel. mehr och mehr tager öfwerhanden, så att åtskillige af Troupperne igenom kölden mycket illa blifwit medfarne; Så hemställes hörsaml. utij Hr Landzhöfdingens högmogne eftersinnande, huru odrägelig och swårt det faller för Troupperne, som för nakenhet under denne här i Norden påstående wintern sig eij kunna berga eij heller giöra Kongl. Maijts tienst, i synnerhet då något fientelt wore å färde; hwarföre högnödigt synnes, att dhe af allmogen med pälsar och strumpor försees måtte, som dem igen kan godtgiöras på uthlagorne eller på annat sätt efter Hr Landzhöfdingens godtfinnande; Men där allmogen eij skulle wela här till beqwäma sig, uthan åstunda een prompt betahlning för berörde kläder, så will i betrachtan till berörde Trouppers Conservation iag stå för betahlningen, på det Kongl: Maijts tienst måtte befordras genom kläders anskaffande, som elliest torde blifwa tillbacka och eftersatt; doch förmodar iag hr Landzhöfdingen lärer kunna förmå allmogen at bijdraga berörde pälsar och strumpor i afrächning uppå deras uthlagor. Hwad som iag i så måtto warit föranlåten att föredraga, förmodar iag af Hr Landzhöfdingen blifr gunstigt optagen och till een önskel- wärkställighet till merberörde Trouppers wedmachthållande här i lähnet befordrat, och det så mycket skyndsammare, som alt beror uppå een tijdig föranstaltande; warandes iag för dehl öfwertygat, att arméen då här i lähnet stå kan. Men skulle emot förmodan härutinnan någon swårighet föregifwas, att således som bemt är, underhålla arméen, så är det endaste råd råd öfrigt, att dhe då i landet hoos bönderne förlägges och med huusmans kåst underhålles, hwilcket heldre står till önska, än at berörde Troupper blefwo nödsakade härifn att gå till Ångermanland, därest eij allenast dhe då intet annat hafwa att förwänta, än en total undergång, emedan där eij det ringaste förråd på underhåld finnes, men lijkwäll här i lähnet förmodel- till det quantum som nödigt är, står at anskaffa till dess ifrån andre orter tillförsell kan skee, eller höga wederböranders förordnande häröfwer inhemptas, uthan måtte och hela detta lähnet wed armeens afdragande lefwa i dagel. fruchtan för fiendens ströfwande Partier, hwilcket då hafwa tillfälle att ödeläggia och förderfwa både fålk och landet. För öfrigt will iag wed min ankomst till Giefle med Hr Baron General Leutnanten och Landzhöfn Strömberg öfwerläggia, om icke dhe siuka af arméen i dess lähn kunna underhållas, som wore ett aldeles ringa beswär för dess, men en stoor lindring för detta lähnet, i anseende till det, att därigenom besparas för hwar man någre månaders underhåld för armeen, warandes Hr General Major Armfelt för sin dehl högst bekymrat eij att beswära detta landet utan det samma med en särdeles ömhet att hantera, så att det jemte arméen Conserveras måtte.
Uhmeå d 29 Decemb: 1714
Joh: Hen: Frisius


Till Innehåll 1714