Breven från 1706

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna 1706. Vi har inte lyckats hitta några brev av Frisenheims hand från det här året. Men breven här nedan berör hans liv i hemstaden Nyen.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.


INNEHÅLL brev 1706

Generalmajor Georg Lybecker till Anton Wollmar von Schlippenbach, generalmajor och vice guvernör i Reval. Brevet skrivet i Viborgs slott 12 oktober 1706. 

Koskinen: Handlingar till upplysande av Finlands öden under stora nordiska kriget.


Lybecker berättar för sin "Högt ärade Hr Broder" om händelseutvecklingen i Viborg:

"Nembln att Ryssen nu i desse dagar ifrån Pettersburg opbrutit, och redan angripit våre förposter, dem han tilleendehl alldeles försaskat, een dehl ock hijt i Staden förjagat, och således nallckat sig till oss allt nermare och närmare, hvarigenom och mästedels alle våre Qvinfolck med flere andre personer, så af Staden som ifrån Landet blifvit förorsakade att undanflöchta, eftersom attg Ryssen och redan vijst sig allt för nähr har utan för Staden, och nu står allenast een halv mihl härifrån"

"Det seer efter alle omständigheeter så illa uth, att Wij fruchta, det han lärer villja belägra Staden, fördenskull har man och nu i Natt låtit afbränna dhe Tierbodar som uthe på en hållma, vedh Landzsijdan framför Slåttet stode, på det Rysen vedh all händelse intet skulle få deraf betiena sig, till något Bröstvärn; Imedlertijdh lefva vvij nu i stoor fruchtan för honom, Men Gudh aom allt till det bästa styrer och lager, han låte och detta Ryssarnes fahrliga anslag vinna een snöplig uthgång oss till glädje och hugnad"

P. S. Nu på minuten klåckan emell. 10 och 11 kååmmer fijendes arme för stan. Wadh nu her af blifr ler tijden snart vijsas

 

Till Innehåll 1706

General Georg Johan Maydell till kanslikollegium. Brevet skrivet i Viborg den 12 oktober 1706. 

Koskinen: Handlingar till upplysande av Finlands öden under stora nordiska kriget. 


Maydell berättar att

"fienden i assistence af Cavallerie, Infanterie och anseenligit artiglerie, i går kom hit under fästningen, förfölliandes våre vachetr och förposter, som sig förd ess force retitera moste, och i dag ankommer han en rodre d´attacque nu på stunden under Canonskotten."

"Så mycket Man i dhe förelupne Rencontres kunnat observera, består des troupper af ett habilt och vähl excercerat Manskap, som utan respect anseenlige förmohner, doch af ringaste anseende än dess macht, med blotta värjan i handen forcerat. Hvad slut som kan föllia, hemställes tiiden, ståendes där på, att finland antingen dess conservation eller undergång inhämpa moste, hvilket senare Man med yttersta macht lärer sökia afväria."

 

Till Innehåll 1706

Anonymt brev daterat Viborg 22 oktober 1706.
Ur Engeström: Handlingar till Konung Carl XIIs regering:

Samma dag kom en Qvinna i staden, som är een Timbermans hustru ifrån Nyen, och har med stora böner sluppit med lifvet uhr fiendens händer, Men å armarne och ryggen mächta illa slagen: Hon berättade sig hafva d. 13 om natten drömt, att een gammal Gråhårig Gubbe kommit till henne och befalt henne bebåda Prästerskapet i staden, at den gambla kyrkian, som är här i staden och nu någon tijd redan är blefven till Qvarnhus brukad, måste giöras reen och utj den samma Gudstienst hållas; skulle det icke skee, så ksall fienden förgiöra altsammans i staden, efter som utj det Gudzhuset är bedrefvet grofve synder, hvilka hon upräknar, hvarmed dhe Herrans vrede förgrymmat; Men skulle det och fullbordas, och rumet hållas heeligt genom bööner och lofsånger, så skall han hafva sagt, att fienden skall blifva till ryggia slagen, och at dhe fritt måtte gå på vallen, ty han skall väl hielpa dem, äfven som han henne hulpit, då hon i fiendens händer till honom roopade. Den 15 derpå fölliande, har samma Gubbe åther till dhenne kommit och befalt henne säija, att i omrörde kyrkia skall siungas Till tig af hiertans grunde och Min siähl skall låfva Herran, Men den 3ie föreskrefne Psalmen har hon bortglömt. Vppå detta går samma hustru till Capellanen vid Svänska Församlingen Augustus Håppenstång, hvilken tillijka med någre Fältpräster gick till H. Landzhöfdingen Lybecker med samma berättelsse, då straxt den Anstalten blef fogad, att den 17 hujus om Middagztijden een Bönestund är blefven hållen utaf Håppenstång sedan samma kyrkia var reengiord, i närvaro af Fru Generalinnan, Wälbemte H. Landzhöfdingen, För tijden i staden varande fältppräster, een dehl af Militien och dhe Borgare, som eij flychtat för Fienden (som Borgmestare och Råd giort) då förbemte Psalmer skola sungne blifvit, såssom och 2ne andra: Altsedan är kl. 10 om dagen utj mehrbemte kyrkia bönestund hållen.

 

Till Innehåll 1706

General Georg Johan Maydell till kanslikollegium 27 oktober 1706. Brevet skrivet i Wiborg.

Koskinen: Handlingar till upplysande av Finlands öden under stora nordiska kriget.


Fienden har nu på tridie dygnet med bomber och fyrkulor beängstigat staden, och husen tämmeligen ruinerat, sampt något folck beskadt, så och på 3ne ställen opvächt een besorgelig Eld, doch har Man alt här tils vähl uthstått och dämpat, och förhoppas, han ännu inthet skall med alt sådant kunna något vinna. Dess linier avancera stundeligen, men hvad han elliäst med så stor ijfver höres arbeta, kan man inthet erfahra, utan moste det framdeles afbiida att förspöria,"

 

Till Innehåll 1706


General Georg Johan Maydell till kanslikollegium 30 oktober 1706. Brevet skrivet i Druila.

Koskinen: Handlingar till upplysande av Finlandsöden under stora nordiska kriget.


Emoot all förmodan har fienden förrgårs natt abandonerat dess dessein för Wiiborg och dragit sin väg tillbaka igiän, med den hast, att han sig efterlämnat ett partie pickor, hackor och förbrände Lavetter, sampt dess Linie med dess loger, som dhe varit, hvarom alt och det mehra med nästa. Samma dag har han een Capitein till fästningen insändt medh hoosfogade pacquet Breef, som Man menar till att cachera fiendens ryckmarche med.

 

Till Innehåll 1706