Breven från 1719

Del 2: Juni - December

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Frisenheim till generalmajor Reinhold Henrik Horn den 1 juni 1719. Antikvarisk-Topografiska arkivet. NJ Ekdahls norrländska samlingar. A. 10.


Högwälborne Hr General Major.
Jag har haft den äran at undfå Hr General Majorens högtde skrifwelser af d. 14 och 21 passato, hwarå til hörsambt swar länder, det General Stabens anordningar på förlidet Åhrs 3ie och 4de quartal fuller uti nestlidne februarii månad blifwit utfärdade, Men som sedermera H. General Majoren Fitinghof warit frånvarande at således dess disposition eij kunnat ärhållas med annat mera som behöfwes innan betalningen här kan anvijsas; Så äro dessa anordningar til denna dag än obetalda hafwandes man eij heller på betalningen welat yrcka sedan Myntetecknen blifwit afsatte, eftersom man förmodat, at få dessa anordningar betalte uti godt mynt, hwarom iag tillijka med Hr General Lieutenant De la Barre mig beflitar, hafwandes Hr General Lieutenanten Armfelt nu begiärt af H. General Majoren Fitinghof, som sig wed Nykiöping uppehåller, det han sig wille här infinna och giöra ricktigt med General Staben innan den tiden, som angående myntetecknens inlefwererande är utsatt.
Hwad som Hr General Majoren förmäler angående Jemptlands Regemente, som nu skall aflösa besättningen uti Skantzarne; så måste man tilstå at det faller något swårt för Jemptlands Regemente; men som höga Öfwerhetens order och willia är, at alla finnar i anseende til de om Fiendens på denna orten fattade dessein inlupna tidender skola förfoga sig til deras Regementer och sedan fortsättija marchen hijtåt; så står nu mera härutinnan eij något at uträtta, lärandes iag med nästa post kunna berätta hwilcka Regementer blifwit beordrade at stå på Jemptländska Fältstaten uti de afmarcherade Finnars ställe.
För den mig gifna kundskapen, som 2. Jemptländska Dragoner, angående Fienden, ifrån Norje medbrackt. tackar iag hörsamst och ber i lika måtto at än framdeles låta mig weta hwad som ifrån Norje inlöper.
Angående Spannmålen, som Officerarne fådt utur Magazinerne; så har iag wäl medelst inlagdt Memorial uti Krig Collegie mig förfrågat, huruledes berörde Spannmål skall betalas, men ännu intet fådt något swar derå; Emedelrtid har iag fådt höra, at den spannmålen som, som Hrr Officerarne i Åhr fådt utur Magazinerne, med goda penningar skall betalas: wissheten härom lärer iag innan kort kunna berätta. I det öfriga följer här hos en anordning til Profwiantmestaren Hasselhon på 25 tunnor stritt korn, som H. General Majoren til eget behof och til at conservera ett Capitains boställe åstundat och in natura emot höstetiden til Magazinet kommer at ärsättija.
Förblifwandes iag sagde
Högwälborne Hr General Majorens hörsamste tiänare
J Hin Frisenheim
Stockholm d. 1 Junii 1719


 

Till Innehåll 1719:2

 

Frisenheim - memorial till Kungl Majt den 11 juni 1719. Riksarkivet, skrivelser till Konungen, Ulrika Eleonora och Fredrik I, vol 2.

 

[Mottagarens noteringar:]
Kongl. Maijt remitterar detta i nåder till dess Krigs Collegium, att här öfwer inkomma med sitt underdånige betänkande.
Carlberg d 18. Juni 1719.
Ulrica Eleonora

 

Allerunderdånigst Memorial

Sedan, under min återresa ifrån Norska gräntzen qwarteren för Troupperne wore reglerade, kom iag ibland andre förefallne förrättningar, 1: at antaga mig försorgen för Westerbotns Regementets förplägning, som efter ärhållne ordres war begrepen uti tågandet ifrån Norget och skulle marchera genom Westernorlands Län til Uhmeå. Och som, i anseende där til at uti Westernorlandz Län ingen tillgång fans på Bröd, det war en pur omöyelighet för bemälte Regemente at komma igenom samma höfdingedöme, med mindre både Landet och Regementet der wid efter all lijknelse hade måst crepera; Altså har iag til förekommande af en sådan befarad landets och Regementetz olägenhet samt at befrämja den beordrade marchen, warit föranlåten, at så föranstalta, at merbenembde Regemente dess underhåld ifrån Gefle ända til Uhmeå utur de, efter Hans högst sal. Kongl. Majts nådigste ordres uti Hans Majts lifstid uprättade Magaziner, bekommit.

2: Emedan Hans Kongl Höghets nådige befallning wid samma tid ankom, at Enterkarle Regementet skulle tåga til Stockholm, och til Manskapets underhåld under marchen eij heller någon annan tilgång där å orten fans, än i Magazinet; dy ock på det berörde marche, som elliest i mangell af underhåld för manskapet ofehlbart hade kommit at studza, måtte befordras, har iag äfwen, så wida detta icke tycktes tåla något upskåf, dragit försorg och giordt den författningen, at berörde Enterkarle Regemente dess marche straxt fortsättia kunde, samt hela wägen Bröd och Gryn till dess underhåll utur Magazinet åtniutit.
3: Sammaledes är ock, sedan Hans Kongl. Höghet i nåder beordrat om Finska Trouppernes upbrått ifrån Wästernorland och tågande hijtåth, om Milicens sammandragande uti Westerbotn, samt Jemptländska skantzernes besättning, med mera slickt som förefaller och icke tåhl drögsmål, utan ett prompt wärkställande erfordrar, af mig den anstalt giord, at hwad wid alle sådane tillfällen til folcketz förplägning fordras, skulle utan Landetz beswär utur Magazinerne anskaffas.
Hwarföre och alldenstund desse författningar således äro af mig skiedde til Eders Kongl. Majts och Riksens tienst, utan at, för tidsens kårthet och den av drögsmål befarande otienst för det allgemene bästa, Eders Kongl. Majts nådigste befallning iag deröfwer hunnit förut inhemta, hwar till mig anledning gifwit högst sal. Kongl. Majts nådigste befallning och förklarade willia, at där iag såge något til Hans Majts tienst kunna och böra förrättas, som intet tålte upskåf, iag då hade at förfara, som sakernas beskaffenhet fordrade och sedan der öfwer at afwackta Hans Majts nådigste skriftelige ordres, Fördenskull anhålles underdånigst, om Eders Kongl. Majts nådigste approbation öfwer förbemelte mål, på det hwad framdeles, i anledning af Hans Kongl. Höghets ordres, kan komma uti slijka tilfällen at föranstaltas och åfta för angelägenheten skull icke tåhl så långt drögsmål, at därutinnan en underdånig förfrågan kan skie, med mindre Eders Kongl. Majts publici tienst derigenom skall komma at lijda, så mycket promtare må kunna fullgiöras.
Stockholm d. 11 Junii 1719.
J: Hin: Frisenheim


Till Innehåll 1719:2

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 6 juli 1719. Landsarkivet Härnösand.


ankt d 8 julii 1719. besw. d 10 dito. exped d 10 dito. ang:de sofel för jämtl och heiredalen [mottagarens noteringar]

 

Högwälborne Hr Baron General och Landshöfdinge
Här hos fölljer Kongl. Krig Collegii bref til H. Generalen och Landshöfdingen angående det af Finska Regementer uti Wästernorlands Län efterlämnade finska manskapet, hwilcka där nu skola förläggias på husmans kost, på det de wed Gefle stående Regementer sampt Hr General Major Uxkuls Cavallerie Regemente så mycket bättre måge kunna underhållas utur Magazinerne och det finska manskapet niuta god skiötsell i sin siuckdom samt allmogen slippa det beswäret at föra Profwiant til them ifrån Magazinerne. Elliest har iag i dag undfådt Kongl. Statz Contoiretz assignation på H. Renttemästaren Depken at utbetala 13000 daler Silf:mt uti Koppar Skilljemynt til Jempteländska Fältstatens behof; hwarföre anhålles, det täcktes Hr Generalen och Landshöfdingen anbefalla wederbörande Befallningsmän i Herrjodahlen och Jemptland, at de utan drögsmål försee Långo, Dufwe, Jerpe och Trono skants guarnisoner med nödigt såfwell, så at de ricktigt efter Staten undfå de 15 mk:r såfwell som på hwar karl månatligen in natura bestås, hafwandes iag redan tilförenne Gefle Landshöfdinge Ämbetet tilsändt bemälte Stat samt en af Kongl. Krig Collegio approberat underrättelse, huruledes Milicien månatl bör förplägas. Och emedan de såfwell persedlar, hwilcka till Guarnizonernes behof genom Befallningsmännerne i Härjedalen och Jemptland stående Landt Ränteriets medell därtil anwändes i afräckning på berörde Assignation och ber iag nu ytterligare at ställa de ordres hos Befallningsmännerne, at Guarnizonerne ej måge widare lida någon nöd i mangell af såfwell. Förblifwer stedse
Högwälborne Hr Barons Generalens och Landshöfdingens Hörsamste Tiänare
Stockholm d 6 julii År 1719


Till Innehåll 1719:2

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 20 juli 1719. Landsarkivet Härnösand.


ankt d 22. julii 1719. exped samma dag. [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron General och Landshöfdinge
Såsom Hennes Kongl. Majt: i nåder behagat befalla, at upbodsmanskapet i Wästernorlands höfdingedöme skola niuta Bröd och Gryn til underhåld utur Magazinerne därstädes så länge de giöra tiänst eller äro upbådade emot Fienden; Altså har i underdånigst föllje deraf iag genom hosgående 2: bred antydt Commissarien Roos och Befallningsman Tollsteèn at de utur Sunds- och Hudwijkswalds Magaziner emot ricktiga Förslag och quittencer låta afföllja til berörde upbåds manskap en marcker bröd och en åttondels kanna gryn om dagen till mans, kommandes upbådsmanskapet ifrån Ångermanlands Norre och södre Fougderier at niuta berörde Bröd och Gryn utur Sundswalds Magazin så snart de hinna fram til Sundswald; Emedlertid böra de sielfwa underhålla sig af den Kosten de med sig taga hemifrån, emedan Magazinerne elliest ei äro tilräckeliga; Men skulle berörde Fougderiers upbådsmanskap komma at stå qwar wed Hernosand, så kan proviantet ifrån Sundswald afhemptas, men bör icke utdelas, förr än ifrån den dagen de komma at stanna wed Hernosand eller på den ort i Ångermanland dit de äro commenderade. Desslikes hafwer allmogen i Medelpad som blifwer upbådade på samma sätt at undfå utur Sundswalds Magazin deras underhåld i Bröd och Gryn wed ankomsten til Sundswald eller den ort därest de skall stå.
Men upbådsmanskapet ifrån Hellsingeland södra och norra Fougderierne sampt Gestrikeland niuta utur Hudwikswalds Magazin deras underhåld som derifrån bör uphemptas, och intet utdelas före än berörde Opbådsmanskap kommer at stanna på de ställen dit de blifwit förordnade, emedlertid böra de kunna sig behielpa med deras matsäck eller den kosten de med sig taga gemifrån. Och som härifrån ei det ringaste af underhålds persedlar för de i Wästerbottn, Ångermanland, Medelpad samt wed Gefle stående Troupper kan afskickas, så länge Fiänden är i skiären häromkring; så är i anseende til berörde Trouppers conservation nödigt, at man på alt möjeligit sätt söker at bibehålla det uti Sundswald och Hudwikswald befinttelige underhålds förråd til berörde Trouppers behof, kunnandes fördenskull af berörde förråd nu i förstone ei mera aflåtas, än 14 dagars underhåld i bröd och gryn för upbådsmanskapet. Jag är i öfrigit städse
Högwälborne Hr Barons Generalens och Landshöfdingens Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisenheim Stockholm d. 20 julii 1719


Till Innehåll 1719:2

Frisenheim till generalmajor Reinhold Henrik Horn den 23 juli 1719. Antikvarisk-Topografiska arkivet. NJ Ekdahls norrländska samlingar. A. 10.


Högwälborne Hr General Major.
Hr General Majoren tackar iag hörsamst för den genom dess under d. 12 och 16 uti innwwarande månad aflåtna gunstige skrifwelser mig gifna efterrättelsen om de ifrån Norje inlupne tidender, Och som på den sidan ifrån Norje eij något fiendeligt är til befrucktandes, sedan som Milicen, hwilcken stådt i Trondheim hän därifrån afmarcherat til Christiania sidan, så lärer Hans Kongl. Höghet i nåder låta sig behaga, at hr General Majoren låtit gå Regementet hem, samt hwad Hr General Majoren än framdeles i detta mål efter conjuncturernes beskaffenhet derå orten föranstaltandes warder, ty Hr General Majoren wet sielf bäst, huru säker man är derå orten för fienden och när nödwändigheten fordrar at draga Regementet tilsammans. Hans Kongl. Höghet är mästendels wed armeèn, som står på norra och södra sijdan om denna staden. Fienden fortfarer ännu med härjande och brännande, och uppehåller sig intet länge på fasta landet utan så snart han finner resistence begifwer han sig igen til siös. I Södertällje har han i förgårs warit och uptändt halfwa staden, men intet widare fådt fullfölja dess onda upsåt, medan Hr Majoren Hamilton med 4 Compagnier af Bielkens 3 männings Regemente hindrat honom. I det öfriga förblifwer iag städse
Högwälborne H. General Majorens hörsamste tiänare
J Hin Frisenheim
Stockholm d 23 Julii 1719


Till Innehåll 1719:2

Frisenheim till generalmajor Reinhold Henrik Horn den 10 augusti 1719. Antikvarisk-Topografiska arkivet. NJ Ekdahls norrländska samlingar. A. 10.


Högwälborne Hr General Major.
Jag har haft den äran at undfå Hr General Majorens skrifwelse af d. 2 hujus och der af med mera inhemtat, at Hr General Majoren åstundar weta, hwem som til FältSecreterare wid Jämtländska Fält Staten nu förordnat, och huru med Penningarne för de i Staten bestådda skrif-materialier förblifwa skall; hwarå til hörsamt swar länder: at mig än intet annat är bekant, än Hr Assessoren Ingelet, såwida han utan Hennes Kungl. Majts förordning kommit at träda ifrån Åbo Hofrätt af tilförene warit Secreterare wid Finska FältStaten, lärer komma at bibehållas wid Jemptlands FältSecretariatet och där niuta sin lön; så komma jembwäl Hrr General Adjutanterne Marcks och Brandenburg at niuta lön wid Jemptlands Fält Staten, ändock de, såwida uti Jempteland intet fiendteligt förspörjas; nu jemte Hr General Adjutanterne Humble och Knorring hås Hr General Lieutenant Armfelt giöra tienst, äfwen som ock Assessoren Ingelet denna tiden, då Troupperne stådt tilsammans dragna, förnimmes giordt hafwa, lärandes framdeles när det blifwer å desse orter något stilla, gifwas tilfälle derom närmare at förmäla. Dock där Hr General Majoren imedlertid skulle desidera och finna nödigt at skrifwa efter Fortifications- och andre Betiänte, som på den Staten jembwäl upföres, så lära de eij få undandraga sig at resa up til deras Poster. Och hwad Penningarne för skrif-materialierne widkommer, så behagar Hr General Majoren insända Räckning på det, som för innewarande Åhr i så måtto är utlagt, då det lärer assigneras. Uti öfrigit tackar iag hörsamst för communication af det som der höres. Här har för några dagar warit ett spargamente, som skulle Fienden med dess Galeije Flåtta quiterat wår Kust och farit til Åhland tilbaka; hwilcket likwäl befinnes wara utan grund, ity i går inkommet tijdenden, at Fienden åter låtit se sig mycket starck på Dahlaröösidan och giordt mine til landstigning, men än höres eij af, at det wärckeligen skiedt, eller hwad dess dessein wara må sedan han nu en tid wid siökanten grufweligen bränt härijat och skiöflat. Jag förblifwer med nöije städse
Högwälborne Hr General Majorens hörsamste tiänare
JH Frisenheim
Stockholm d. 10 Aug. Ao 1719


Till Innehåll 1719:2

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 13 augusti 1719. Landsarkivet i Härnösand.

 

ankt d 15 aug. 1719. exped samma [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron, General och Landshöfdinge
Utaf Hr Generalens och Landshöfdingens gunstige skrifwelse dat. d 10 uti innewarande månad, har iag med fägnad sedt, huru såsom Fienden emot formodan dragit sig ifrån Geflesidan, sedan han des förderfweliga anslag och förehafwande intet fådt utföra, på det sättet, såsom på många andra ställen skiedt är, dock har man orsak at befara fiendens återkomst så länge han wistas häromkring uti skiärgården, hwarföre, ock som Hr General Lieutenanten Armfelt med största delen af Troupperne ifrån Gefle afmarcherat närmare hitåt och där lämnat allenast 150 man Infanterie och 40 man af Biörneborgs Cavallerie Regemente; så kunde, om Hr Generalen och Landshöfdingen sådant godtfinner, de wed Sundswald stående 4 Compagnier af åfwannämbde Cavallerie Regemente dragas til Gefle, hälst som de nu förtiden ei behöfwes i Jemptland, och ifrån Östersidan ei heller något fiendteligit är at förmoda, så länge Wästerbottns Infanterie och Carelska Cavallerie Regemente stå wed Umeå, lärandes höga Öfwerheten i anseende til sådane omständigheter gilla at Hr Generalen och Landshöfdingen drager til sig ifrån Medelpad berörde 4 Compagnier, dock kan Sundswalds Magazin ei lämnas utan betäckning, hwartil fördenskull de wed desse Compagnier befintelige oberedna kunde brukas.
Angående Opbådsmanskapet som nu gått hemåt at inbärga Årswexten, så är iag om dem af samma mening, såsom Hr Generalen och Landshöfdingen, at således ingen widare resistence wed fiendteligit påkommande af dem kan förmodas så länge de hafwa at skiöta deras Åkerbruk; Lärandes derföre så mycket mera wara af nöden, at draga merberörde 4 Compagnier, utom de oberedna, til Gefle, hälst som de där kunna hafwa deras Subsistence af det ifrån Sundswald nyl:n ankomna förrådet.
I öfrigit framhärdar iag stedse
Högwälborne Hr: B:s Generalens och Landshöfdingens Ödmiukaste Tiänare
J: Hin Frisenheim
Stockholm d. 13 Aug 1719


Till Innehåll 1719:2

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 13 augusti 1719. Landsarkivet i Härnösand.


ankt d 15 aug. 1719. exped och besw. d 15 dito [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron, General och Landshöfdinge
Hr Generalen och Landshöfdingen är icke obekant, det Fienden nu på andre månaden hållit denne orten så godt som bloquerad, hwarigenom all tilförsell af nödige underhålds medell för den här samblade Armeèn blifwit oss betagen, och man således haft stor möda och swårighet at skaffa så mycket uti såfwell persedlar tilsammans, som til Trouppernes förplägning här til fordrats, warandes det befintelige förrådet nu så när utgånget, at det, som än är i behåld, ei längre, än högst til denne månadens utgång, kan förslå. Nu som än Fienden dageligen samblar dess Fartyg häromkring, samt förnimmes förstärcka sig ifrån Åhland, lärandes på det sättet, efter all liknelse, intet tänckia så snart härifrån skillias: Och hela Rikets wälfärd synes däruppå beroo, at Troupperne hållas tilsammans, som utan ett tilräckeligit förråd af underhålds persedlar omögeligen kan skie, warandes ei allenast H. General Lieutenanten Armfelt, som Hr Generalen och Landshöfdingen har sig bekandt, med det Finska manskapet uti antåg hitåth, utan borde jämbwäl ifrån den under Hans Excellens Hr: RiksRådets och Fältmarskallckens Grefwe Renschiölds commando stående Armeèn en del hit dragas, på det man måtte finnas uti så mycket bättre stånd uti alt fall at giöra Fienden kraftigt motstånd; Altså pch emedan, efter noga eftertänckiande, wid närwarande tilstånd intet annat expedient til denne armeèns providerande med såfwell persedlar finnes, än den hielp Hr Generalen och Landshöfdingen härutinnan synes kunna giöra om H. General och Landshöfdingen där i höfdingedömet kunde låta uphandla 400: tr salt strömming och 800. eller 900. lispund smör, hwilcka persedlar, så wida Fienden hindrar siöfarten directè hit til Stockholm kunde föras siöledes ifrån de små städer til Elfcarleby, hwarifrån iag will föranstalta, at de med skiuts förslas til Upsala och sedan widare siöwägen genom Mälaren hit til Stockholm; Dy föranlåtes Hr Generalen och Landshöfdingen iag, i anledning af den hafwande commission at sörja för denne Armeèns underhåld, här med hörsamst antyda, det Hr Generalen och Landshöfdingen en sådan uphandling så skyndsambligen täcktes wärckställa låta, at åfwanber:de persedlar, om möjeligit wore, wid ingången af September månad kunde wara här; til hwilcken ända ock Hr Generalen och Landshöfdingen, där Hr Generalen och Landshöfdingen så behagar, enär någon post är accorderat och upkiöpt, kunde draga på Commissariatet wexell, då iag will draga försårg om dess skyndsamma betalning; Lärandes wederböranderne, som sådana wahror hafwa, förmodeligen på Hr Generalens och Landshöfdingens föreställande låta sig så mycket wlligare finnas dem til omrörde publique behof för således försäkrad ricktig betalning och ett billigt pris at aflåta samt til Elfcarleby framskaffa, som de wid närwarande conjuncturer ändå inga andra utwägar hafwer sina waror at debitera och det allgemena bästa jemte hwar och ena enskilte säkerhet och wälgång därigenom befrämjas, men i annan händelse

 

[Slutet saknas, liksom dateringen. Men det framgår av det brev som Frisenheim skrev till Hamilton den 17 augusti att det här brevet är skrivet den 13.]


Till Innehåll 1719:2

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 17 augusti 1719. Landsarkivet i Härnösand.

 

ankt d 19 aug. 1719 exped och besw. d 15[sic] dito i anledning af XXX likalydande [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron, General och Landshöfdinge
Af min med förra posten under d. 13 uti innewarande månad aflåtna skrifwelse lärer Hr Generalen och Landshöfdingen hafwa inhemptat, huru såsom härå orten all tilförsell af nödige underhålds medell är betagen samt at i synnerhet på såfwell persedlar nu mera ei större förråd härstädes finnes eller är i behåld för den här samblade armeèn, än högst til denna månadens utgång kan förslå; Och som hela Riket wälfärd synes därpå bero, at Troupperne än widare hålles tilsammans, som utom ett tilräckeligit förråd af underhålds persedlar omöyeligen skie kan; Altså har i anseende där til iag warit föranlåten genom åfwanbenembde min skrifwelse hos Hr Generalen och Landshöfdingen at anhålla, det där i höfdingedömet genom Hr Generalens och Landshöfdingens goda och benägna föranstaltande kunde ophandlas 400 tr: salt strömming och 800 ell:r 900 lispund smör til den här samblade armeèns underhåld, hälst wid närwarande tilstånd det allgemena bästa jemte hwars och ens enskilte säkerhet och wälgång därigenom befrämjas, men i annan händelse och där Troupperne i mangell af nödigt underhåld måste skingras, nu obotlig skada för hela Riket därå föllja kunde. Och emedan Flåttan ifrån Carlscrona dageligen förwäntas, hwilckens underhåld iag i anledning af den hafwande commission jembwäl bör sörja, eftersom berörde Flåtta, i händelse i mangell af underhåld, ei kan hållas qwar utan oungängeligen måste gå tilbaka til Carlscrona; Fördenskull anhålles såsom tilförenne, det täcktes Hr Generalen och Landshöfdingen en sådan uphandling så skyndsammeligen wärckställa låta, at åfwanberörde persedlar, om någonsin möyeligit är, wed ingången av instundande Septembris månad kunde wara här, samt gunstigst mig låta weta, om utom berörde 400 tr: strömming och 900 lispund smör, något mera af sådane persedlar för promt betalning där i höfdingedömet genom uphandling skulle stå at ärhållas. Jag med många andra här å orten försee oss i detta måhl til Hr Generalens och Landshöfdingens benägna hielpsamhet och äro därom aldeles försäkrade; förblifwandes iag stedse
Högwälb:ne H: Barons, Generalens och Landshöfdingens Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisenheim
Stockholm d 17 Aug År 1719


Till Innehåll 1719:2

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 20 augusti 1719. Landsarkivet i Härnösand.


ankt d 22 aug. 1719. d. 22 aug expedt besw samma dag [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron, General och Landshöfdinge
Medan iag i går war uti Rådet upkallad, at gifwa underrättelse angående det Förråd, som kan finnas på såfwell persedlar, hwilcka til denne Armeèns widare underhåld behöfwes, och derwid Hennes Kongl: Majt: underdånigst upäckte, det wid derom giord efterfrågan, befunnits at de ifrån utlänska orter snkomna och uti Dahlarön liggiande skiepp, emot förmodan fast ringa såfwell persedlar innehafwa, fick iag jemwäl tilfälle at omtala, huru såsom Hr Baron Generalen och Landshöfdingen iag genom mina skrifwelse anlijt om slike persedlars ophandlande där i Länet. Och som Hennes Kongl. Majt: ei allenast sådant i nåder aggreetade med nådig befallning til Cancelliet, at närlagde bref skulle upsättias, utan ock lämnade til mig, at förhöya det quantum som iag för detta begiärt; Altså föllier Hennes Majt:s original bref härjemte, och har för öfrigit til Hr Barons Generalens och Landshöfdingens bepröfwande iag hemställa welat, huru mycket utöfwer de aldareda nembda poster uti strömming och smör där i höfdingedömet kunde wara för Contant betalning at obtinera; efter som iag är försäkrad, det Hr Baron, Generalen och Landshöfdingen, som har sig tilståndet så af det ena som andra å den orten bekant, för det härunder beroende allmänna bästa, lärer draga den benägna försorg, at wederböranden måtte animeras af berörde Sorter det mästa, som de kunna, för contant betalning anskaffa och uplåta, på det armeèn dessmedelst mögeligit må conserveras. Förblifwande för öfrigit stedse med skyldig respect
Högwälborne H. Bar:s Generalens och Landshöfdingens Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisenheim
Stockholm d. 20 Aug. 1719


P:S: Det är af Hennes Majt: resolverat, at til alla Hrr Landshöfdingar skall afgå ordres, at upbringa ett wist quantum spannmål och Boskap af hwart hemman, dock som iag gifwit wid handen, det H. Bar:s Generalens och Landshöfdingens höfdingedöme förledit År en ansenlig quantitet Boskap til Armeèns behof lefwererat och iag nu jembwäl anlijt H. Bar: Gen: och Landshöfdingen om åfwanberörde såfwell persedlar; så blifwer ock det höfdingedömet med omrörde afgift icke beswärat. Hwilcket förmodeligen en hwar af Inbyggiarne lärer beweka, at så mycket willig- och rundeligare anskaffa för betahlning, hwad af dem nu begiäres och de kunna åstadkomma.

 

Till Innehåll 1719:2

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 24 augusti 1719. Landsarkivet i Härnösand.


ankt d 26 aug. 1719. d. 26 dito [mottagarens noteringar]

 

Högwälborne Herr Baron, General och Landshöfdinge
I anledning af Herr Generalens och Landshöfdingens gunstige skrifwelse under d 19 i denna månad, giör iag mig aldeles försäkrad at genom Hr Generalens och Landshöfdingens benägne hielpsamhet och redan giorde anstalter de till armeens och flåttans behof begiärte såfwelpersedlar blifwa anskaffade. Och som iag deremot will besörja, at wederböranderne skola få niuta en prompt betalning för det de således till Kongl Maijts tienst aflåta ; så har i anseende därtill så wäl som för den här å orten befintel bristen på såfwel iag nu anmodat H General Lieutenanten och Landshöfdingen Cronberg, at en Befallningsman wed Elfkarleby blifwer förordnat, som där emottager och quitterar berörde såfwelpersedlar, då efter samma quittence betalningen straxt skall anordnas, samt at denne befallningsmannen ofördröijel därifrån till Upsala afsänder merberörde såfwelpersedlar, skolandes iag sedan om deras transporterande hitåth draga widare försorg, emedan de oungängel för nästinstundande Sept månad här behöfwes.
Så snart wår och den Engelska Escadern ankomma, hwilcka nu hwar stund förwäntas, lärer man see, hwart hän Fiende sig wänder; Emedlertid säijes, at de fientel fartyg, som legat häromkring, dragit sig tillbaka åth Åland; Men emedan man om detta än intet har någon tillförlitel wisshet; så kan man intet hazardera eller låta gå de omrörde såfwelpersedlar ifrån Gefle siöledes hit, utan synes den transporten säkrast kunna skie landvägen ifrån Elfkarleby till Upsala; men hwad af sofwelpersedlar genom H Generalens och Landshöfdingens gunstige föranstaltande framdeles står at erhållas detsamma kunde ifrån Gefle siöledes hitskickas så snart man seer någon säkerhet. I det öfriga förblifwer iag stedse

Högwälborne Herr Barons Generalens och Landshöfdingens Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisenheim
Stockholm d 24 Aug 1719


Till Innehåll 1719:2

Frisenheim till Hugo Hamilton den 3 september 1719. Landsarkivet i Härnösand.


Mein XXXX Herr General
die Occupation sein bey mir gegenwertig so gross dass ich fast ausser mich selber bin, mussen nun die Flotte eine unglaubliche mühe werursachet, und wielen nun geresolviret ist dass die Flotten boode so wol Englishe als die unsere auss sollen, als bleibet die armee bey Stockholm annoch ligen, ausser dass leibregemente welches nacher Upsala gemarchiret ist, und wird dorten stehen biss es genustert wird,
die Königin mit ihre Königl. Hoheit reisten heute morgen klocke 6 mit ein gross gefolge nach der Dalarö und werden heute magnefique won Amiral Norris getractiret werden, ich glaube dass mehr als die hochste der Stockholmsher XXX XXXX dahin gefahren als auch gerudest so dass kein both mehr ledig am strande stehet -
dass begehrte butter und strömling wurde uns XXXX grossen XXXX thun, und XXXX XXXX wie ich alle ausswege gesuchet umb es biss dahin aufrecht zu halten, wie es nun in diesem ist weranstaltet durch dem herrn Generalen, werde mit nechster post XXXX,
des herrn Generalens Disposition in werstehlung der regementer ist soher wol, wan die Familien nicht so gross wehren, könte es alles recht erträglich sein,
wass dass mahlen des getreides anbelanget war die burshen so ist es einmahl gewiss dass es in der mühlen muss gezahlet werden, wehr es aber entrichten sol darin bin XXXX so nicht gewissert, weilen wir hir alles in XXXX XXXX diesen XXXX auss XXXX lassen, doch glaube ich dass es won dem burshen abgehet, worüber ich mich jedoch sol befragen,
wegen die Foderung dessen der herr General shribet, so ist es gerahten dass anstehet biss diese Campagne geshlossen und die stände zusammen kommen, als dan kan die zahlung nicht anders als in guten gelde erfolgen,
Mirn ist nicht bewust dass der Englishe Ambassadeur diesen herbst won (obegripligt) solte reysen -
Mein opinion won werrustung unser sambt die Engl flotte zu geben, ist dieses, dass es nun mehr in nichts haubtsägliches wird bestehen können, ob shon ihr wernehmen guht sein könte, mussen
1:mo. wo der Feind mit seiner Flotte beij Åland liget, so können wir ihm nichts thun,
2:do. liget er in Helsingfors so thun wir ihne auch nichts,
3: liget er in Petersborg thun wir ihn auch nichts,
4: liget er in Reval so ist es mir nicht bekant die arbeit so der Feinds eigentlich dorten gemacht mit bolwercken etc, es wird aber so sein dass wir uberfals nichts aussrichten werden, und danach wird nichts mehr dies jahr ausszurichten sein den dass sie in der see sich zeigen und die fahrt eine kurtze zeit rein halten, die zeit wird es uns lehren, und ich bin

Meines Herrn Generalens Imütigster diener

J Hin Frisenheim
d 3 sbr: 1719 Stockholm


[Dateringen är otydlig, men det måste vara september eftersom Norris kom till Dalarö i slutet av augusti eller möjligen början av september]


Till Innehåll 1719:2

Landshövding Hugo Hamilton till Frisenheim 7 september 1719. Landsarkivet i Härnösand.


[Kopia]

 

Till h Krigs rådet frisenheim ang:de det begärte swar och ströml. för Krigsmakten wid Stockh. och flottan. gefleb d 7 sept 1719

Ehuruwäl iag fortfarit post på post at så wäl de handlande i städerne som Cronobefallningsmän:ne måtte å både sidor wara sorgfällige at anskaffa de begärde strömlingen och senast för den Stockholmiske krigsmaktens och flottans förnödenhet, Och hwar uppå de swarat at bidraga all möjeligste flit, icke desto mindre och till större säkerhet, har iag till befordran af He. Mts tienst och tit större nöje i dag utfärdat landsgewaldigern, det samma pådrifwa och genast inlasta hwad han i städerne och XXXX för sig finner XXXXXX en lyckelig XXXX at tit. draga försorg XXX denne resans och XXXXX ersättning som landsgewaldigern XXXX. förbl med sannskyldighet tit
H Hamilton
JohP


Till Innehåll 1719:2

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 14 september 1719. Landsarkivet i Härnösand.

 

ankt d 16 sept. 1719. exped d. 26 dito [mottagarens notering]

 

Högwälborne H. Bn: General och Landshöfdinge
Ehuru iag låtit wara mig angelägit, at i föllje af Hr Generalens och Landshöfdingens under d. 3 hujus til mig aflåtne höggunstige skrifwelse få til Hr Generalens och Landshöfdingens nöye meddela den underrättelse, at quarter och hästefoder i Upsala och Stockholms Länen kunna obtineras, så har dock för hwariehanda häremot satta omständigheter iag ei annat swar kunna ärnå, än at Hr Generalen och Landshöfdingen kommer niuta sådant i sitt anförtrodde Lähn: Lärandes elliest innan kortt winterquarter regleras och utsees för Milicen såsom och General Staben, i anledning hwaraf iag sedan widare skall gifwa wid handen, hwad härutinnan til bättre fördehl kan warda tilgiordt, som til hörsambst swar uppå Hr Generalens och och Landshöfdingens höggunstige skrifwelse iag ei underlåta bordt härigenom at lembna och med oaflåteligit framhärdande blifwer
Högwälborne H. Bar:s Generalens och Landshöfdingens Ödmiukaste Tiänare
J: Hin Frisenheim
Stockholm d. 14 Sept. 1719.


Till Innehåll 1719:2

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 21 september 1719. Landsarkivet i Härnösand.


ankt d 24. sept: 1719. d. 24 do beswarat [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron, General och Landshöfdinge
Alldenstund Hans Excellence Hr Riksrådet och Fält Marskalcken Grefwe Dücker låtit weta, det de här kring Stockholm liggiande Troupper skola blifwa öfwer Octobris månad qwarstående, hwarigenom, så wäl som at Kongl. Örligs Flåttan måst härifrån med underhåld försees, förlägenheten på underhålds medell för milicen nu mera begynner blifwa så mycket större, som förmedelst Fiendens Ryssens Kreutsande uti siön, hwarwid ock någre skiepp skola wara alleredan opbrackta, den förmodade tilförslen från utrikes orter jembwäl kommit härtils at studsa; Fördenskull täcktes Högwälborne Hr Baron Generalen och Landshöfdingen meddela mig benägne underrättelse, huru mycket af de för detta åstundade och dageligen förwäntade profwiant persedlar där i Höfdingedömet kan wara samblat, och hwad deraf til äfwentyrs allareda torde wara inlastat och afskieppat, på det man måtte weta de nödige messeures der efter inrätta.
Förblifwandes iag i öfrigit stedse med respect
Högwälborne Hr Barons Generalens och Landshöfdingens Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisenheim
Stockholm d 21 Sept. År 1719.


Till Innehåll 1719:2

Landskamrer Erik Gerdzlovius till Frisenheim den 24 september 1719. Landsarkivet i Härnösand.


[Kopia]

 

Till Hr Krigs Rådet Frisenheim
Gefleborg d 24 Sept. 1719
Sedan som Tit begärt måtte för Armeen och Skiepps flåttan i Smör och ströming uphandlas, och om hwilkets afsändande directe till Stockholm ordres äro utgångne, är Hernösands Magistrat nu i dag inkommen med en sådan berättele om afsändningen derifrån, som af närgående extract närmare är att inhämpta, som iag eij obemält bordt låta att Comunicera, skolandes framdeles och så snart flere berättelse om någon afsändning inkommer, lembna widare swar och underrättelse of:r det som genom Tit:s högt:de skrif:e af d 21 hujus åstundas, och iag förblif:r
Uti Generalens och Landshöfds etc [fränvaro] 

Wälb:ne Krigs Rådets ödmiuke
E.G. [Erik Gerdzlovius]
Gefleb: de 24 Sept 1719.


Till Innehåll 1719:2

Landssekreterare Johan Palmborg och landskamrer Erik Gerdzlovius till Frisenheim den 28 september 1719. Landsarkivet i Härnösand.


[Kopia]

 

Till Hr Krigsrådet Frisenheim om smör. Gefleborg d. 28 sept. 1719.
Sedan mitt sidsta med förre påsten hwar igenom kundgiordes hwad af sändning från Hernösands stad wore skiedd i afräckning på det för krigsflottan och armeen erfordrande partie smör och strömming hafwa wederbörande ifrån de öfrige städerne nu inkommit med sine berättelse och landsgewaldiern Werner med sig bracht hwars innehåld bifogade Extract närmare uttrycka; Och som det torde wara nödigt at man om slike erfordrande matwaror giöre sig försäkrad wid deras första ankombst till Stockholm så har mig icke bordt underlåta at här medelst där om lemna Tit behörig del och underrättelse på det af slika afsändningar må kunna erhållas, hwad som erfordrat är, hälst widare afsändningar ifrån norrlands städerne i det målet torde, efter utseende icke kunna i höst wärckställas. förblifwer städse
Tit. uti etc. frånwaro
Johan Palmborg Gerdzlovius


Utdrag af inkomne swar angående smör för Stockholmiska armeen
Borgmästaren Cafforéns bref förmäler det smör som i Hudingwald fådt at [ord saknas] bringas är redan afsändt till Stockholm hafwandes skiepparen som det öfwer [ord saknas] ordres at sig wid framkomsten angifva hos herr Krigsrådet samt Kongl. håfwet.
Borgmästaren backmans bref innehåller: at med skiepparne Gulliock [ord saknas] Carl Hogstet Aron Lindberg och Eric martinell är afsändt på Stockholm 100 tunnor strömming och 200 lispund hwar om ifrån Sundswald skal wara kommit Tit: i underrättelse.
Borgmästare Arnell inkomne (ord saknas) innehåller at med skiepparna Hendrick Pryss och Olof Backman[?] är afsände 250 lispund smör.

 

Till Innehåll 1719:2

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 23 november 1719. Landsarkivet i Härnösand.


ankt d 25 nov: 1719. [mottagarens notering]

 

Högwälborne Herr Baron, General Lieutenant och Landshöfdinge
Af Hr General Lieutenantens och Landshöfdingens gunstige skrifwelse, dat. d 19 hujus, förnimmer iag hurusåsom hofslagaren där i Gefle Johan Winö ännu ingen betalning erhållit för en Wicht med dess Balance, som han uppå befallning förl åhr för 8 rikdaler silvermynt oplåtit till förrådshuset i Sundswald. Och emedan herr General Lieutenanten och Landshöfdingen därjempte behagat begiära det af mig om betalningen för berörde wicht måtte giöras anstalt; Altså berättas härmedelst för samtl, det iag wid min sidsta warelse i Gefle anbiudet betalning för weder:de wicht och derföre den anstalt giorde at densamma med anfordran utur FeltCassan skulle blifwa betalt; Men emedan ingen sedermera påmint eller emottagit betalningen; så wet iag nu ingen annan utväg at förhielpa hofslagaren Winö till sitt igen än at låta återställa honom ber:de wicht och dess balance, hwarom FeltCamererare Iggström uti hoosgående bref blifwer beordrat; Men skulle wichten ei kunna återlefwereras eller i Sundswald igenfinnas så lärer bemelte FeltCamererare besörja, at hofslagare Winö på ett eller annat sätt blifwer tillfreds ställt, hwarom merber:de H FeltCam Iggström med H öfwer Krigs Commissarien Hulten wed dess ditkombst har at öfwerläggia, hwilcken nu komme at påtaga sig sampt afgiöra Jemptländska affairerne, emedan iag därmed intet hinner, för de mig nu opdragen många occupationer och beställningar.
Förblifwande stedse
Högwälborne H Barons, General Lieutenantens och Lndshöfdingens Aldra hörsamste Tiänare
J: Hin: Frisenheim
Stockholm d 23 Nov. 1719


Till Innehåll 1719:2

Frisenheim till landshövding Magnus Palmquist i Gefle 27 november 1719. Landsarkivet i Härnösand.


Högwälborne Hr Baron, General Lieutenant och Landshöfdinge
Emedan för hwariehanda mig opdragna publique beställningar iag ei widare kan mig befatta eller draga försorg om Jemtlländska Commissariatz affairerne och de i Wästernorland och Jemtland på åtskillige ställen fördelte Magaziner, hwilcka iag endast i afseende på publici därunder beroende nytta, här tils söckt hålla wed mackt; så har höga Öfwerheten uppå min i detta mål giorde remonstration och at Magazinerne därstädes icke måtte i mangell af widare nödig upsickt förfalla Kongl. Majt: och Publico til otienst, behagat til berörde ärenders iackttagande wed Jemtländska Felt Staten förordna Hr ÖfwerkrigsCommissarien Hulthen, hwilken derföre innan kortt lärer förfoga sig härifrån dit upåt, kommandes han på dess framresa hos hwar Befallningsman uti Hr General Lieutenantens och Landshöfdingens Län at sökia ricktigt sluth uti de ärender som berörde Magaziner angående än äro omgiorde; Och på det sådant ju förr ju heller i anseende til Kongl. Majt:s derunder beroende interesse må kunna wärckställas; så täcktes Hr General Lieutenanten och Landshöfdingen wara så gunstig och uti de mål, hwarutinnan Hr ÖfwerkrigsCommissarien Hulthen skulle anmoda Hr General Lieutenanten och Landshöfdingen om någon handräckning, låta honom den samma wederfara.
Förflifwer med skyldigste respect
Högwälb:ne H. Bar. General Lieut:ns och Landshöfdingens Aldra hörsamste Tiänare
Stockholm d. 27 Novemb. 1719.


Till Innehåll 1719:2

 

Frisenheim - memorial till Kungl Majt den 22 december 1719. Riksarkivet, skrivelser till Konungen, Ulrika Eleonora och Fredrik I, vol 2.


Underdånigst Memorial
Som Hans Kongl. Höghet mig befalt påminna om nödige anstalter til 2ne Månaders provision för 10000 man at hafwa i förråd om conjuncturerne skulle fordra at någre Troupper i winter skulle sammandragas, samt dessutan nödigt underhåld för Guarnizonen här i staden, så wähl som Dahlaröö, Waxholms och Stäketz skantzar under wintermånaderne, altså hemställes allerunderdånigst Eders Kongl. Majts nådigste godtfinnande, om icke Utrednings Commissionen kunde genom bref anbefallas, at med hwad redan anskaffat är, om uphandlingen af alt hwad här till rquireras giöra nödig anstalt, då därtil kunde tagas af de 100000: Rdaler som till bemälte Commissions disposition lembnade blifwit. Och som så stor swårhet finnes at få Rågen förmalen och förbakad, at Commissariat allena med de nu befintelige qwarnar omöyeligen lärer kunna få det wärckstält så skyndsammeligen som fordras torde; så synes ock högnödigt, at bemälte Commission beordras, at wara på alla utwägar omtänckt, huru man må kunna sätta förmahlningen i ett så starckt bedrifwande, at Eders Kongl. Majts Troupper, om i februarii eller Martii månader någre skulle sammankallas, eij i mangell af Bröd må kunna at lijda nöd.
Stockholm d. 22. Decembr. 1719.
J: Hin: Frisenheim


Till Innehåll 1719:2