Breven från 1730

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna år 1730. En del av dem har Frisenheim skrivit, andra är adresserade till honom, medan en tredje kategori har andra upphovsmän och adressater men ändå berör Frisenheims liv och verksamhet. Ytterligare en variant är handlingar som har med Frisenheim att göra.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.

 

INNEHÅLL brev 1730

 

3/1 Frisenheim till Fredrik I

25/1 Frisenheim till Fredrik I

7/2 Frisenheim till Fredrik I

21/2 Frisenheim till Fredrik I

28/2 Frisenheim till Fredrik I

16/3 Frisenheim till Fredrik I

4/4 Frisenheim till Fredrik I

4/7 Frisenheim till Fredrik I

16/7 Frisenheim till Fredrik I

12/9 Frisenheim till Fredrik I

14/10 Frisenheim till Fredrik I

16/10 Frisenheim till Fredrik I

17/10 Frisenheim till Fredrik I

21/11 Frisenheim till Fredrik I

21/11 Frisenheim till Fredrik I

24/12 Frisenheim till Fredrik I

Frisenheim till Fredrik I den 3 januari 1730. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Huruledes Eders Kongl. Mayt uppå Consistorii i Borgo giorde underdånige ansökning i Nåder för gådt funnit, at låta utfärda öpet Nådigt bref angående en Collect öfwer hela Rijket för Lumäki sochns kyrckia i berörde stift; det har af Eders Kongl. Mayts allernådigste af d. 20 sidstlne Augusti jag i underdånighet intagit, och skall till underdånigste följe däraf hafwa att noga inseende däröfwer, at de inflytande medel måge till berörde kyrckias behof werkeligen anwände warde; hwilcket jag i underdånighet icke bordt obemält låta, med lika framhärdande till min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåta
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 3. Januari 1730.


Till Innehåll 1730

Frisenheim till Fredrik I den 25 januari 1730. Riksarkivet.

 

Gross Mächtigster Allergnädigster König
Gester Abend umb 11: Uhr fertigste ich den postilion ab, mit der post Nord umb, mit meinen Unterthänigsten bericht won dem Tode des Roushen Kaysers, welches der Commissions Secretaire Morian durch einen Expressen mich hinterbrachte
Nach deme ist die Roushe post heute eingetroffen won Pietersborg, die Moscovshe aber war dorten ausgeblieben, über welche ausbliebung die gegebnen Nachricht als bekräftigit wirde
Ich habe demnach einen gewissen Capiteen, der sich die Roushe sprache, mit mehrerer was Nötig sein kan, XXXX hat, durch Taagk und Nacht nacher Pieteborg abgefertigst, umb won allen die bey ergleichen begebruchichten fürfallen können gewisse Nachricht einzuholen, welches bey dessen zurückkunft i aller Unterthäniigkeit a ihro Königl: benachrahtigen werden mit lebenslang werharrende
Ilo: Königl. Maijts
Meines Aller Gnädigste Königs und Ihren
Aller Underthänigste Treuflichtigster Unterthan und diener
J: H: Frisenheim
wilmanstrand d: 25. January Ao: 1730


Till Innehåll 1730

Frisenheim till Fredrik I den 7 februari 1730. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta. 4. Martii

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan ryska Keysarens död, hwarom Eders Kongl. Mayt. jag med påsten Nårrom uti underdånighet till förene wid handen gifwit, d. 27. sidstl. Januarii uti Wiborg blifwit eclatterad, har portarne där sammanstädes warit tillslutne, så at ingen resande ifrån den tiden hwarcken därifrån hijt, eller härifrån blifwit tillåtit sig dijt begifwa; warandes jämbwäl Gräntzewachterne på ryska sidan d. 4. i denne Månaden förstärckte och alla wägar besatta, at därigenom förhindra öfwerfarten för de resande, som ifrån denne sidan sig öfwer Gräntzen ärna; Och emedan såmedelst all kundskap betages, uti hwad afseende detta må wara skiedt, särdeles som den utskickade, hwilcken jag till den ändan, at sig härom, med mera underrättelse giöra, till Petersborg afsändt, ännu icke tillbakas kommit, dy har Eders Kongl. Mayt jag denne händelse uti underdånighet icke bordt obemält låta; skolandes jag icke desto mindre än widare högst sårgfällig wara, at på alt uptänkeligit sätt igenom flere utskickade söka at inhämta, hwad egentliga afseendet må wara, med det ryssarne i så måtto sig företagit, och så snart det erhållas kan, Eders Kongl Mayt sådant uti underdånighet wid handen gifwa;
I det samma denne Underdånige berättelse skulle slutas, inkom en Dragoun ifrån Gräntzen Taskula med en rapport, at den där stående ryska wachten skall i dag hafwa ordres undfådt, at låta de resande nu mera såsom tillförene fritt och obehindrat passera, skolandes portarne i Wiborg jämbwäl öpnade blifwit, så at de där anhållne resande i från denne sidan hafwa frijhet, at sig på återresan därifrån begifwa; men förstärckning af manskapet wid Gräntze posteringarne skola ännu icke återkallade blifwit; framhärdandes jag med underdånigste wördnat till mitt lijfs slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisneheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 7. februarii 1730.


Till Innehåll 1730

Frisenheim till Fredrik I den 21 februari 1730. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt har genom dess allernådigste af d. 20. Novembr sidstl. år lika nådigt tächts mig förständiga huru såsom Eders Kongl. Mayt, General Majoren och landzhöfdingen Baron Essen skall hafwa i underdånighet wid handen gifwit, at sedan han i anledning af mitt till honom aflåtne bref, medelst allmänna publicationer låtit efterslå smeden Jacob Bryggman benämd, hwilcken ryska Cronan med huld- och trohetz Eed sig förbundit, och ifrån Wiborg olåfln afwikit, samt dess laggifte hustru där qwar lämnat, skall denne Bryggman i Uhleo wara igen funnen, hwarest Magistraten efter skied inquisition befunnit, at merbemte smed, som i Uhleo skall wara barnfödd, blifwit, under fientligheten, på dess 10. ålders år till Ryssland fången bårtförd, och wid fredens erhållande på sin trägne ansökning eij kunnat slippa på frij foot, utan blifwit twungen, at där taga tiiänst, och afläggia sin troo- och huld hetz Eed, hwarföre han sedermera wid gifwet tillfälle, af kärlek för dess fädernes ort ifrån Ryssland undanwijkit, med mera; I anseende hwartill, och emedan uti den 14. §. af den emellan Eders Kongl. Mayt och Ryssland år 1721 slutne fredz tractat, angående begge sidors Krigz Fångars fullkomlige och skyndsamme lösgifwande, efter den påföljande ratificationen XXXXXX är, at det samma och bör förstås, om alt under warande krig bårt fört fålck, samt at hwar och en likaledes står fritt efter behag, at antingen blifwa qwar, eller resa till sine hemwisten, har Eders Kongl. Mayt Nådigst tächts mig anbefalla, at i fall General Majoren Schuwaloff skulle ytterligare yrka på denne smedens utlefwererande jag då, angående obilligheten af ofta berörde smedz Jacob Bryggmans extradiction skulle giöra behörige föreställningar, samt med gådt maner söka afböija, at därom ifrån den sidan, någon widare requisition och påstående, må skie; samt i öfrigit, enär framdeles ifrån eyska sidan någre requisitioner skie, om öfwerlöpares fast tagande, och åter sändande, det Eders Kongl. Mayt jag därom straxt i underdånighet måtte berätta, och innan jag låter utgå någre publicationer, eller giör anstalt om deras fast tagande, giöra mig noga underrättad, hwad beskaffenhet med dem må wara;
Nu jämte det, at hwad Eders Kongl. Mayt i så måtto Allernådigst har tächts mig anbefalla, jag mig till underdånigste efterrättelse skall ställa, har Eders Kongl Mayt jag i underdånighet icke obemält låta bordt, at då General Majoren Schuwalof af mig begiärde, det åftanämde smed Jacob Bryggman måtte efter slås, och wid ertappandet gripas, samt under säkert inseende åter sändas, månde han jämbwäl påstå, at åtskillige flere, som på samma sätt undan wikit, måtte under noga upsicht blifwa återskickade, ibland hwilcka äfwen befans en skomakar gesäll Johan Mattzon wid namn, hwilcken begifwit sig till Helsingforss, men sedan landzhöfdingen Baron Stierncrantz gaf mig wid handen, at med bemte skomakare gesäll äfwen wore således beskaffat, som angående smeden Jacob Bryggman i underdånighet anfördt är, har jag icke allenast igenom tiänlige föreställningar, hoos General Majoren Schuwalof bibehållit bemte skomakare gesäll, utan och de öfrige, som uti detta mig nådigst anförtrodde höfdingedöme sig uppehållit, och af lika beskaffenhet warit, så at ingen af dem utlefwererade blifwit, men General Majoren och landzhöfdingen von Essen har mig eij något swar meddelt sedan jag angående åftanämde smed honom tillskref, ty där sådant skiedt, och jag om beskaffenheten blifwit underrättad, har jag till hans bibehållande uti Rijket lika föreställning kunnat giöra, som för de andre skiedt, utan har jag uppå merbemte General Major Schuwalofs åtskillige giorde påminnelser måst lämna det swar, at denne smed icke stådt at ertappas, hwarom jag doch nu, så framt hans återsändande widare skulle önskas, annor berättelse kan lämna, sedan jag således af Eders Kongl. Mayts Nådigste bref, beskaffenheten om honom i underdånighet fått inhämta.
Härwid har Eders Kongl. Mayt jag jämbwäl i underdånighet uptäcka skolat, at ehuruwäl en del af sådane personer, hwilcka sedan de ifrån ryska sidan afwikit, och sig hit i landet begifwit, föregifwa, det de blifwit twungne, at med troo- och huld hetz Eed ryska Cronan sig förbinda, påstår ryssarne doch, at de efter erhållen fred godwilligt tiänst antagit, samt troo- och huld hetz Eden aflagt, och således reclamera dem såssom andre rymlingar, de där äro pure och nationelle ryssar af hwilcka förre doch ännu ingen blifwit återskickat, utan skulle framdeles därom någon twist yppas, skall Eders Kongl. Mayt, efter undfången Nådigste befallning, jag sådant jämte saksens egentelige beskaffenhet i underdånighet wid handen gifwa; framhärdandes till mitt lifs slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 21 febr 1730.


Till Innehåll 1730

Frisenheim till Fredrik I den 28 februari 1730. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Kongl. Mayt remitterar detta härmed i Nåder till dess ock Riksens Kantzli-Collegii underdånige utlåtande. Stockholm i Rådk. den 4 Maji 1730.
Uppå Nådigste befallning
H Cedercreutz

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan General Majoren och Öfwercommendanten uti Wiborg Schuwalof genom dess till mig aflåtne bref under d. 3. December sidstledit år, tillbakars fordrat en ifrån Ryssland afweken Dragoune Mattz benämd, jämte twänne såldater, den ene Iwan och den andre Gregorii kallad, hwilcka sedermera blifwit antagne till såldater, under Eders Kongl. Mayts Safwolax och Nyslåttz Regimente, har jag af General Majoren och Öfwersten Stiernestråhle begiärdt at blifwa underrättad huru med desse såldater wore beskaffat, som samma under d. 13. hujus sålunda meddelt: at den först nämde, som wid berörde Regimente kallas Mattz Nåås[?], skall wara barnfödd i Lifland, twå mil ifrån Dorpat, hwarifrån han under fiendtlige tiden på sitt åttonde ålders år med månge flere blifwit wåldsamligen till Ryssland bårt förd, och där sammanstädes såld, samt emot sin wilje om Christnad; tålf år därefter skall han blifwit satt till Dragoun under så kallad Eutsta Regementet, hwarunder han utan någon huld hetz Edz afläggande tiänt 4 år, till dess han 1715. efter Kyrö slaget ifrån Imola sochn uti Österbottn rymt, och begifwit sig under major Enbergs Commando, hwilcken samma tid med sitt partie stått på den orten uti Paldamo sochn; och sedan han fölgt med bemte major till Swerige, där han år 1716. i Octobris under åfwanberörde Regimente warde antagen, sedan han swurit under Fhanan; skolandes denne såldat wara ongefär af 40. års ålder, mycket swagsynt, och nästan hel blind, jämbwäl gift och hafwa 3ne barn;
Om de andre 2ne namngifne såldater, lämnar wälbemte General Major och Öfwerste den efterrättelse, at den ena Iwan benämd, nästledne Januari månad ifrån Regimentet afwikit, och sedermera icke blifwit ertappad; men den så kallade Gregorii, skall sig wid Regimentet icke finnas, eij heller wara beaknt, det han därunder tillförene blifwit antagen; Utaf hwad således i underdånighet anfört är, täckaes Eders Kongl. Mayt allernådigst inhämta, huru med den förstnämde såldaten är beskaffat, och hemställes Eders Kongl. Mayts Nådigste gådtfinnande underdånigst huru med honom förhållas skall, antingen han efter Ryssarnes påstående bör återsändas, eller Eders Kongl. Mayts nådigste hägn och beskydd niuta till godo, emedan sådan casus tillförene härstädes sig icke yppat, utan de som blifwit reclamerade och återskickade, hafwa warit nationelle eyssar; Jag framhärdar med underdånigste wördnad till min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d. 28. februari 1730.


Till Innehåll 1730

Frisenheim till Fredrik I den 16 mars 1730. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
lägges ad acta. Stockholm i RådCamn. d 10 Aprilis 1730.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Hwad Eders Kongl. Mayt genom dess Allernådigste af d. 3. sidstl. februarii lika Nådigt tächts mig anbefalla, at hålla alfwarsam hand däröfwer, det Eders Kongl. Mayts Nådige nya stadga och fördordning, huru med wärfningar förhållas skall, af d. 1. Dec. 1727, och i synnerhet den 7de. §: med behörigt eftertryck må wärckställas och efterkommas, samt XXX till den ändan samma 7. §: af högstberörde förordning af predikostolarne å nyo kundgiöra låta; det har jag i underdånighet fullfördt, som Eders Kongl. Mayt jag härigenom med lijka underdånighet skolat wid handen gifwa, jämte det, at jag uti detta mig Nådigst anförtrodde höfdingedöme den eftertryckelige författning giordt, at wid wärfningarne på denne orten ingen orichtighet förelupit; framhärdandes jag till mitt lijfs slut med underdånigste wördnad
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
General Restransakningzstället uti St Michels sochn d. 16. Martii 1730.


Till Innehåll 1730

Frisenheim till Fredrik I den 4 april 1730. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt har uti dess allernådigste af d. 5. nästwekne Martii lijka Nådigst tächts bifalla, at till hämmande af förebärande okunnighet, Eders Kongl. Mayts genom trycket utfärdade Nådige påbud af d. 17. Octobr: 1727. hwarutinnan Ryttare- Dragoune såldat- och Båtmans hustrur samt tiänstpigor är förbudit at bära andre tröjor, än dem som här i Rijket af regarn och ull tillwärckas; måtte en gång om året wid Michaeli tijd i predikostolarne allmänt warda publicerat; Och som jag uti detta mig Nådigst anförtrodde höfdingedöme härom allaredan behörig författning giordt; så har Eders Kongl. Mayt jag sådant här igenom underdånigst skolat wid handen gifwa; med underdånigste wördnad till min sidsta stund framhärdandes
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
General Restransakningszstället St Michel d. 4 Aprill 1730.


Till Innehåll 1730

Frisenheim till Fredrik I den 4 juli 1730. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Upläsit i Rådet d. 21. Julii 1730. och befalt läggas ad acta.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt har medelst Nådigst remiss af d. 1. nästwekne Junii i Nåder täckts till mig förwijsa de beswär, som hoos Eders Kongl. Mayt af hanelsmannen Carl Johan Grabbe i underdånighet blifwit andragne, öfwer de honom åter benådade, men af Magistraten i Friedrichshamn förhållne 1725. års tobaks Aniis[?] Medel till en summa af 4987 d. 17 /: kmt; med allernådigste befallning det jag skulle infordra bemte Magistrats förklaring hwarföre denne handelsman Grabbe kommit at til godo niuta Eders Kongl. Mayts härutinnan gifne Nådige resolution af d. 20. Martii 1729. och sedan hoos Eders Kongl. Mayt med mitt underdånige utlåtande däröfwer inkomma; till underdånigste följe hwaraf har jag antydt merbemte Magistrat, at med dess förklaring häröfwer ofördröijeligen inkomma, hwilcken och samma till mig sålunda insändt, som den i underdånighet härhoos följande utwijsar, hwaruti, emedan åftabemde Magistrat förmäler, at åfwannämde Grabbe, uppå min ytterligare resolution innewarande år, och innan Eders Kongl. Mayts Nådigste remiss till mig ankom, allaredan till fullo åtniutit de honom benådade 4987. d. 17. /: kmt, och at sedan han för detta undfådt i afrächning därpå 1545 d. XX XXX fulla utbetalningen eij kunnat tillförene skiedt, i brist af tillräckelige Medel i stadzens kassa, de där till åthskillige Baraquers upbyggande för Guarnizonerne blifwit anwände; dy har jag i underdånighet icke obemält låta bordt, det mig nogsamt är bekant, at anseenlige Medel desse åren blifwit icke allenast till de i underdånighet nämde Baraquers, utan och flere publique huus anläggande i Friedrichshamn anwändt, hwarigenom således förorsakats stor brist på Medel, hwaraf mernämde Grabbe tillförene kunnat blifwit förnöigd; Och på det hoos Eders Kongl. Mayt jag så mycket säkrare må kunna min underdåniga berättelse afgifwa, om åftabemde Grabbe tillfredz ställande härutinnan, har jag låtit honom mig förekalla, så han tillstått sig hafwa dess förnöijelse undfådt, och Eders Kongl. Mayts Nådige resoln af d. 20. Martii 1729. således wärckeligen till godo niutit, som Friedrichshamns stadz Magistrat uti deras till mig ingifwit och i underdånighet härhoos gående förklaring anfördt; framhärdandes jag med underdånigste wördnad till min lefnadz slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 4. Julii 1730.


Till Innehåll 1730

Frisenheim till Fredrik I den 16 juli 1730. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta. d 7. Sept. 1730.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Till underdånigste följe af Eders Kongl. Mayts Allernådigste befallning warda närföljande innewarande åhrs andra quartals förslager af Friedrichshamns, Wilmanstrands, och Tafwastehuus förrådz Magaziner till Eders Kongl. Mayts i all underdånighet införsände, hwaraf de i berörde Magaziner befintelige Behållningar allernådigst äro at förnimma. såsom uti
Friedrichshamns Magazin
af förra åhrens Behållning 695.681/90 539 /15 Rågh
af 1728 åhrs Ophandling 265.8. 96.10.
1729 och 1730 åhrens Transport
spl ifn Wilmanstrand Magazin 3284_ 697_4244 81/144/90
och i Wilmanstrands dito
god säd uhr brand 3424.3 ./3 1823.17
än af wådelden förbränd
doch någorlunda dugelig 432_ 115. 3856.3 ./3
Jämbwähl i
Tafwastehuus Magazin
af 1728 och 1729 samt innewarande åhrs Ophandling spl 1975.28 84.23
än af annan debiterad sädh
som är i behåld 4037.1. 17/60 2851.1. 6012.29 17/29
Sa 14413.15 31/60
Hwilcket således af alla torr förrådz Magaziner med råg och korn tillsammans giör edt förråd af 20320 tr 2 13/20 Cp. spannmåhl, hwarmed i all underdånighet städze framhärdar.
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Hans H: Soldan
Wilmanstrand dn 25 Julii 1730.


P:S: Härwid kommer allernådigst at observeras det förutan förenembde 20230 tr. 2 13/20 Cp Spl är å Landt Magazinetz wägnar efter Kongl. Statz Commissions bref af dn 8 Maii 1728 såsom edt låhn till widare ärsättning för Guarnizon i Friedrichshamn utlefwererad 891 tr: 2 8/9 Cp Råg och 111 tr. 13 1/9 Cp. korn.

 

Till Innehåll 1730

Frisenheim till Fredrik I den 12 september 1730. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Upläsit i Rådet d. 30. Septembr 1730 och bewiiljat och ställes ordres till StatsContoiret att utsee medell, hwarmed desse 270 d. Smt kunna ersättias, på det ingen rubbning må skie i Staten, samt utfärda behörig anordning derpå.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Emedan här befinnes en anseenlig Cassa bestående, förutan landträntteriet, uti fortifications, squadrons och andre Eders Kongl. Mayts medel, hwilcka härtills hafwa legat förwarade uti en Cammare i landscancelliet, och uti de tätt bredwid hwarandra här opbygde trä husen eldz fara esom ofta sig yppat, hwaröfwer jag stor omsårg och bekymmer haft; Altså har för Eders Kongl. Mayts angelägne tiänst jag ounngängeligen funnit mig föranlåten, i anseende till den fara och äfwentyr för berörde Cassor, samt på det merberörde Cassor må komma uti bättre säkerhet, at förleden sommar låta på ett säkrare ställe, hwarest wåningz huus icke så när till befinnes, nämligen där, som wachten står, uti en sandbacke opresa en diup källare, hwilcken blef till wäggar med en god mur opdragen, och försedd med en god järn dör utan XXXX, samt uppå källaren ett rum utan eldstad upsatt, som till Räntterie Contoir brukas, hwilcket alt till sammans kåstar 270. d Smt, som jag af egne medel förskiutit, till dess sådant Eders Kongl. Mayt i underdånighet skulle wid handen gifwas, Men sedan Eders Kongl Mayts allernådigste befallning ankom, angående det ryska myntets devalverande, har jag bemälte förskått utur dette Eders Kongl. Mayts landt räntterie låtit uti ryskt mynt utassignera till Eders Kongl. Mayts widare Nådige godtfinnande, efter den förre valeuren, såsom det war utgifwit, på det Eders Kongl. Mayt och Cronan wid devalvationen däraf, icke skulle därpå taga någon skada, och anhåller fördenskull underdånigst, at Eders Kongl. Mayt allernådigst täckes härtillgifwa dess Nådige samtycke, samt lika Nådigt låta Eders Kongl. Mayts Statz Contoir undfå Nådig befallning, at desse 270. d. Smt behörigen anordna at utbetalas, särdeles som jag lefwer i den underdånige tillförsicht, at Eders Kongl.Mayt lärer ansee mitt XXXXX härwid endast warit därhän, at Eders Kongl. Mayts och Cronans Cassor skulle med så mycken större säkerhet wårdas och förwaras; jag framhärdar med underdånigste wördnad till min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 12. Septbr. 1730.


Till Innehåll 1730

Frisenheim till Fredrik I den 14 oktober 1730. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
upl. Stockholm i RådCamn d 4 Novemb. 1730. lägges ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Uppå Öfwerste Lieutenantens Wälborne Marks von Würtenbergs hoos Eders Kongl. Maytt giorde underdånige ansökning, att uthafde ifrån Stockholm hit destinerade swänske penningar honom lämnas måtte, så mycket till de för Dragoune squadronen än felande Moderingars uphandlande der i Stockholm swarar emot de i squadrons kistan härstädes insatte 12000 dr och hoos kiöpman Dobbin influtne 5000 dr Smt, hwilcka han der emot tillbudit med 4. procentz tillökning här i landträntteriet för Cronan insättia; har Eders Kongl Maytt uti dess allernådigste af d. 7. sidstl: Septbr: lika Nådigt täckts mig anbefalla, att giöra mig mening der om, att för samma ryska penningar här å orten ophandla XXXXX på XXXXXX, hwilcka sedan i Stockholm kunna XXX negotieras till de bestälte Monderingars betalning; ehuruwähl wid manierandet häraf en särdeles försichtighet måste brukas, såsom i synnerhet, att noga giöra sig underrättad, om XXXXXX, att de äro wiste och till XXXX personer, på det wäxlarne icke måtte med protest tillbakas koma, med flere swårigheter här wid kunna möta, och ut ur wägen måste rödjas; så skall jag dock Eders Kongl. Mayts Nådigste förordnande och befallning härutinnan med underdånigste wördnad söka att fullföra, och om wärckställigheten här af med Wälbemälte Öfwerste Lieutenant correspondera; kunnandes desse ryska penningar med så mycket mindre förlust igenom sådane wäxlar ombytas till annat gångbart mynt, som rusthållarne bemte ryska penningar, till deras förwandlande i swänskt mynt 4. procent tillagt hafwa, och skadan således för rusthållarne erhålla drägeligen, än på andre reserwerade medel; framhärdandes jag med underdånigste wördnad till min sidsta stund.
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maytts Aller Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 14 Octob: 1730.


Till Innehåll 1730

Frisenheim till Fredrik I den 16 oktober 1730. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Huruledes Eders Kongl. Maytt i Nåder för gådt funnit att förordna Professoren wid Åbo Academie Nils Hasselbom, till att här i Finland för den projecterade durchfartens skull, sig på det nogaste om ortens belägenhet underrätta, och i en accurat beskrifning författa alt hwad angår strömmarnes afrinning och fallens diuphet, med mera, det har utur Eders Kongl. Maytts allernådigste af d. 15. sidstl. Setemb. jag med underdånigste wördnad intagit, och till underdånigste föllje der af giordt den författning att landtmätaren uti detta mig Nådigst anförtrodde länet, skall uppå anmodan gå bemte Professor tillhanda, i hwad som han wid detta wärcket finner nödigt honom att bruka, som Eders Kongl. Maytt jag i underdånighet icke bordt obemält låta, med framhärdande till min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maytts Aldra Underdånigste Troplichtigste Undersåte och Tiänare
J: H: Frisenheim | Carl Printz
Willmanstrand d. 16. Octobr: 1730.


Till Innehåll 1730

Frisenheim till Fredrik I den 17 oktober 1730. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Hwad Eders Kongl. Maytt uti dess allernådigste af d. 1. nästweckne Septembr. lika Nådigst har täckts mig att anbefalla, det, så wida Consistorierne undfått Nådig befallning att likmätigt den 18. puncten af Eders Kongl. Maytt för prästerskapet åhr 1723. utfärdade Nådige Privilegier alltid wid förefallande öpningar af Regale Pastorater, hwart för sig kundgiöra landshöfdingen i orten, hwilcka personer, så wähl Consistorium, som församblingar fallit uppå, till den då warande ledighetens besättiande; till Eders Kongl. Maytt jag genast har att insända min underdånige utlåtelse, så snart wederbörande Consistorii notification om något slikt förslag till mig inkommer; det skall jag med underdånigste wördnad alltid efterkomma, enär sådane notificationer mig meddelas; Och framhärdar underdånigst till min lefnadz slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maytts Aller Underdånigste Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 17 Octobr: 1730.


Till Innehåll 1730

Frisenheim till Fredrik I den 21 november 1730. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Maytt har uti dess allernådigste af d. 19. nästweckne Octobr: tächts lika Nådigt tillsända mig ett transsumpt af en Kongl. dansk utkommen tryckt förordning, hwaruti alt främmande järns införsel uti Danmarck och Norige på det strängaste förbiudes, befallandes Eders Kongl. Maytt mig allernådigst, att på tiänligit sätt gifwa Eders Kongl. Maytts undersåtar och dem som med järn handla, berörde förbud tillkänna, på det de må achta sig, att ej råka uti någon skada, meddelt förbemte förbud och det uti förordningen utsatte straffet; Och som jag sådant allaredan uti underdånighet fullfördt, så har jag sådant med lika underdånighet icke bordt obemält låta, jemte framhärdande till min lefnadz slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maytts Aldra Underdånigste Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 21. Novembr: 1730.


Till Innehåll 1730

Frisenheim till Fredrik I den 21 november 1730. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Till underdånigste föllje af Eders Kongl. Maytts Nådigste förordnande under d.1. sidstl: Septbr:, att Consistorierne alltid wid förefallande öpningar af regale Pastorater, hwart för sig bör kundgiöra landzhöfdingen i orten, hwilcka personer, så wäl Consistorium som församlingen fallit uppå, till den då warande ledighetens besättiande, har Consistorium i Borgo, medelst skrifwelse, af d. 24. nästweckne Octobr. mig notificerat, att dess underdånige förslag till 2ne ledige Pastoraters besättiande, till Eders Kongl. Maytt i underdånighet blifwit insändt; neml:
För Randasalmi Pastorat uti Nyslåttz län, hwar till i första rummet prosten och kyrckioherden i Lampis sochn och Tafwastehuus lähn, Magister Johan Norrgren, såssom ansökiande om transport; sedan den afledne prostens och kyrckioherdens i Randasalmi, Magister Anders Heinriecison, Lector Moralium och historiarum wid Borgo Gymnasium, Magister Andreas Heinricius; samt dernäst Rectoren wid Nyslåtts Triwialschola Erich Frondel, i underdånighet blifwit upförde, och att Lectoren Heinricius undfått ifrån församblingarne pluralitatem wotorum och kallelse, fram för de andre hoos dem de nominerade; samt at
Till den andra, neml; Säckjerfwi Pastorat i Kymmenegårds län, som för detta warit Theologiae Lectoris Annexe wid Borgo Gymansium, men nu kommer at försees med en annan Pastor, i anseende der till, att Eders Kongl Maytt i nåder har nyl: tächts förklara Lapträsk wacante Pastorat i Nyland för dess nära belägenhet, till annexe emot berörde Säckjärfwi, såsom när wid gräntzen belägit; skola i underdånighet wara föreslagne, wice Pastoren dersammastädes Mathias Polin, och Cappellanen i bemte försambling Henrich Hoppius, samt Cappellanen här i Willmanstrand Georg Nigraeus, och att utaf dem w: Pastoren Polinwid det anstälte kyrckioherde wahlerhållit församblingens wota.
Och som Eders Kongl. Maytt allernådigst har täckts mig anbefalla, at så snart wederbörande Consistorii notification om sådane förslag till mig inkommer, till Eders Kongl Maytt der öfwer genast insända min underdånige utlåtelse, så kan jag, hwad de personer, som till det senare, eller Säckjerfwi wacante Pastorats besättiande, af Consistorio i underdånighet föreslagne prästmän angå, ej annat, än i underdånighet tillstå, att de alle äro så meriterade, det en hwar af dem wid detta tillfälle, förtiena Eders Kongl. Maytts Nåd och ihog kommelse, och dy underdånigst hemställer Eders Kongl. Maytt Nådigste gådtfinnande, hwilcken af dem giordt sig wärdig, att med Eders Kongl. Maytts Nådigste fullmacht å detta Pastorat försees;
Icke mindre tyckes jembwähl i underdånighet, at de, som Consistorium till det ledige Randasalmi Patsorats besättiande underdånigst föreslagit, wara wärdiga den Nåd, hwartill hoos Eders Kongl. Maytt de således i underdånighet blifwit anmälte;
Men här wid understår jag mig ej, att i underdånighet förtiga, det de fläste af ståndspersonerne och någre af allmogen uti bemälte Randasalmi försambling, sedan de genom deras fullmäcktig, en afskedad ryttmästare, Henrich Oppman wid namn, som innehar ett rusthåld uti samma försambling, först hoos Consistorium i Bårgo förklaradt deras missnöje, öfwer det i församblingen anstälte kyrckioherde wahl, såsom dr wid efter angifwandet icke rätteligen tillgångit; jembwähl sådant medelst underdånigt bilagde skrift Sub No 1. med dess bilagor hoos mig andragit; då jag åter, som der wid ej annat afseende hade, än allenast, at alt skulle likmätigt Eders Kongl. Maytts Nådigste förordnande härutinnan ordentligen tillgå, fann mig föranlåten, att af samma deras beswärs skrift lämna wälbemte Consistorio behörig part??? med begäran att få dess utlåtelse, huruwida merwälbemte Consistorium wille ansee den i församblingen redan anstälte kyrckioherde wahl antingen såsom fast och ständig eller och i anseende till den derå giorde påtalan, att nytt wahl derstädes determinera; hwar om sedan Consistorii swar till mig sålunda inkom, som bilagan No 2 utwisar, kunde jag ej undgå, att der af gifwa bemälte ryttmästare Oppman, såsom fullmächtig för de öfrige med honom öfwerens stämmande, behörig deel, på det jag kunde inhämta, huruwida de der wid wille acquirera; Men emedan han der på en sådan skrift till mig insändt, som i underdånighet hoosgående document No 3. förmäler, och derutinnan påstår sitt förre angifwande, som skulle wid det anstälte kyrckioherde wahl richtigheten wara förelupen; så fördristar mig ej, att sådant Eders Kongl. Maytt i underdånighet ouptäckt lämna, med underdånigste hemställande: om icke Eders Kongl. Maytt allernådigst skulle täckias, der till bifalla, att ett nytt kyrckioherde wahl, i anseende till den giorde påtalan å det redan skiedde, i denne Randasalmi försambling må anställas, då inhämtas kunde, huruwida det som af de sig beswärande, angifwit är, kan wara grundat eller; hwilcket dock Eders Kongl Maytts allernådigste gåttfinnande underdånigst underkastas, med lika underdånigt framhärdande till min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maytts Aldra Underdånigste Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand D. 21. Novembr: 1730.


Till Innehåll 1730

Frisenheim till Fredrik I den 24 december 1730. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Medelst till mig ankommen skrifwelse af d. 16. uti innewarande månad, har Consistorium uti Borgo mig notificerat, det till Eders Kongl. Maytt kommer efter 14 dagar ifrån berörde tid at afgå underdånigst förslag, till besättiandet af Perämaki wacante Pastorat uti Nyslåtts lähn, och at der till fölljande prästmän underdånigst warder nämbde, såsom Rectoren wid Nyslåtts Triwialschola, Erich Frondell, hwilcken sedan fredz slutet denne beställning till ungdomens besynnerlige nytta och upbyggelse förestått, och der näst wice Pastoren i Willmanstrand, Johan Pomoclius, samt för öfrigit Battaillons predikanten af Safwolax och Nyslåtts lähns regimente till foot, Claudius Molander, gifwandes wälbemte Consistorium der hoos till XXXX, at alle desse prästmän igenom prof predikan anmält sig hoos församlingen, som sedan wid det dersammastädes anstälte kyrckioherde wahl, fallit på den sidst nämde, såsom den afledne kyrckioherden Molanders son. Och som jag ej annors kan, än i underdånighet intyga, det åfwannämde prästmän som således komma af Consistorii till detta lediga Pastorats besättiande i underdånighet at föreslås, hafwa wid detta tillfälle Eders Kongl. Maytts Nåd giordt sig wärdige; så bör jag der hoos i underdånighet icke förtiga, det mig bekant är, at wid det i församlingen anstälte kyrckioherde wahl alt richtigt och ordenteligen tillgått, samt at församlingen högeligen önskar, det Eders Kongl Maytt Nådigst täcktes Battaillons predikanten Molander med Nådig fullmacht detta Pastorat försee; hwilcket Eders Kongl. Maytts Nådigste gåttfinnande underdånigst hemställes, med lika underdånig wördnad framhärdandes tll mitt lifs slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maytts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 24. Decembr: 1730.


Till Innehåll 1730