Breven från 1717

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna 1717. En del av dem har Frisenheim skrivit, andra är adresserade till honom, medan en tredje kategori har andra upphovsmän och adressater men ändå berör Frisenheims liv och verksamhet.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.

Lägg märke till att Johan Henrik Frisius adlades den 6 december 1716 och hans namn ändrades till Frisenheim, men han fortsatte under hela 1717 att underteckna sina brev med sitt gamla namn Frisius.

 

INNEHÅLL brev 1717

 

3/1 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton 

18/2 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton 

12/4 Frisenheim till Karl XII 

12/4 Frisenheim till Karl XII 

26/6 Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif 

29/6 Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif 

3/7 Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif 

??/7 Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif 

17/7 Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif 

24/7 Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif 

27/7 Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif 

31/7 Frisenheim till Karl XII 

31/7 Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif 

 

16/8 Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif 

6/9 Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif 

6/9 Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif 

23/9 Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif 

16/10 Carl Armfeldt och Frisenheim till Karl XII 

16/10 Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif 

19/10 Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif 

2/11 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton 

9/11 Carl Armfeldt och Frisenheim till Karl XII 

27/11 Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif 

28/11 Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif

28/11 Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 3 januari 1717, Landsarkivet Härnösand.


ank: d. 12 Jan: 1717. de 24do expt: do beswarat genom XXXX bref. [mottagarens notering]

 

Högwälborne Herr Baron, General Lieutenant och Gouverneur

Herr Baron, General Lieutenanten och Gouverneuren har iag eij underlåta bordt härmed ödmiuk hörsamst at berätta, det Anordningarne på Manskapets underhåld af Finska Regementerne, till wederbörande Hr Öfwerstar och comenderande Officerare wed hwart Regemente för sig med denne post komma at afgå, Och som någon tijd torde förlöpa, innan wederbörande Hr Öfwerstarne och Comenderande Officerare genom sina därtill afskickade hinna de således anordnade Medlen af Kongl- Ophandlings Deputationen emottaga och till Regementerne afhempta låta; Så täcktes Hr Baron, General Lieutenanten och Gouverneuren draga den benägne försorg, det Kongl M:s där i Länet förlagde Manskap af Finska Regementerne emedlertijd eij måtte lijda någon Nöd, utan lijkmätigt min skrifwelse af d 20 passato niuta Credit, till dess Medlen kunna incasseras, då H Öfwerstarne eller comenderande Officerare lära låta sig angelägit wara att prompt förnöija, hwad som således till Manskapets underhåld kan wara förskutit, och Bussarne sedan deras förplägning med contante penningar betala, hwarmed iag förblifwer
Högwälborne H Barons, General Lieutenantens och Gouverneurens Ödmiuk Hörsamste Tiänare
J Hin: Frisius
Lund d 3 Janu 1717


Till Innehåll 1717

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 18 februari 1717, Landsarkivet i Härnösand.


ank. till Gefle d. 27 febr 1717.
XXXX i hudickssw. d 5 Martii 1717. [mottagarens notering]

 

Högwälborne herr Baron, General Lieutenant och Gouverneur

Såsom här i Krigs Expedition ingen efterrättelse finnes, på hwad sätt den i Jemptland så wäl i Guarnizonerne eller skantsarne som elliest i Landet stående Milicen blifwer förplägade; Altså behagade herr Baron General Lieutenanten och Gouverneuren gifwa wed handen, huru därmed förwetter, och om icke de som böra niuta af hans Maijtt underhåld, kunna sig detsamma sielfwa förskaffa, emedan hans Maijtt i Nåder består därtill penningar och hwad H Baron, General Lieutenanten och Gouverneuren elliest därmed kan hafwa at påminna; Warandes till afbetalning af Jemptlänska Milicens underhåld för förledit Åhr nyligen en anordning H Öfwer Krigs Commissarien Drufwa tillsänds; hwilket H Baron General Lieutenanten och Gouverneuren iag eij underlåta skolat härmed at berätta: För öfrigit förblifwandes
Högwälborne H Barons, General Lieutenantens och Gouverneurens Ödmiuk Hörsamste Tiänare
J: Hin: Frisius
Lund d 18 Feb 1717


Till Innehåll 1717

Frisenheim till Karl XII den 12 april 1717.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Allerunderdånigst Memorial
exped d 17 Maii 1717. [mottagarens notering]
Emedan af underdånigst Zele för Eders Kongl- Maijt och dess höga tiensts befrämjande, iag den, under sedermera afledne H Ammiralen Lillie, till finska kustens betäckning, commenderade Escadren, Åhr 1713 med profwiant och penningar försedt, hwarföre efterEders Kongl Maijts Ammiralitetz Stats och Cammar Contoirs in Augusto 1715 med mig slutne Liquidation, iag då hade uti underdånighet at fordra 19976 Dr /: 11 5/9 pr Sölfr Mynt Capital, som Kongl Ammiralitetz Stats och Cammar contoiret jämbwäl anordnat, men icke blifwit tillfyllest betalt, utan restera däruppå 3623 D 9 /: 2 pr Smt, hafwandes wäl Eders Kongl Maijt genom dess Allernådigste bref till Kongl Statz Contoiret dat: d 26 Septembr 1715, stält de nödige ordres at Interessen för mine underdånige förskåtter på 1716 Åhrs Stat skulle opföras, men Kongl Ammiralitetz Statz- och Cammar Contoiret uti åfwanberörde Liquidations Räckning låtit inflyta, at utan Eders Kongl Maijts egen allernådigste Speciale befallning Interessen för underdånigst omrörde mitt förskått till Escadern intet kunde godtgiöras, som Eders Kongl Maijt af H General Lieutenantens och Directeurens Lievens underdånige memorial allernådigst täcktes förmärkia; dy och som iag wed ett sådant tillfälle, då Helsingfors stad war i aska lagd och inbyggiarne, så wäl af bemelte stad som i landet där omkring, för fienden flychtat, åtog mig at anskaffa nödige underhåldz Medell för besättningen af åfwanbemelte Escadre, med hwilken sahl: Ammiralen Lillia elliest hade måst segla tillbaka och lämna hela den stranden för fienden öppen, hafwandes med reda penningar för ett lindrigt prijs inkiöpt och efter sielfwa inkiöpet beräcknat de således till Escadrens behof bijbrachte profwiantpersedlar, hwilket eij allenast åthskillige andre uti Eders Kongl Maijts Ammiralitetz Statz och Cammar Contoir af mig däröfwer ingifne bewijs, utan och sahl H Ammiralens Lillias copialiter bijlagde attest, jempte den nyttan Eders Kongl Maijt utaf den sunda och dugelige profwianten uti en och annan måtto haft, med mehra bestyrcker; Altså är till Eders Kongl Maijt min allerunderdånigste ansökning, det täcktes Eders Kongl Maijt allernådigst befalla Ammiralitetz Stats och Cammar Contoiret, at godtgiöra mig interessen; hemställande till Eders Kongl Maijts allernådigste behag uti i lijka underdånighet, af hwad medell denna min underdånige fordran sedan må blifwa betalt.
Lund d 12 April 1717
J: Hin: Frisius


 

[Här nedan kopia på attest från amiral Lillie 29 mars 1715]

 

Emedan Hr assessoren Frisius anhåller om mitt attestatum, uti nedan nämbde måhl; dy betygas här med sanningen tillstyrkia, att enär iag åhr 1713, uti begynnelsen af Maij månad, med Kongl. Maijts mig i Nåder anförtrodde femb Öhrlougz skepp, anlände på Hellsingfors redden, befinnandes staden wara i aska lagd, och inbyggiarne stadde på flychten, månde iag afskicka een express till bemte assessor, som då förnams wara wid Kongl. Maijts finska armeé uti Borgo och kalla honom till mig, på det iag kunde inhämpta huru wijda assessoren, efter des tilförene giorde utlåtelse om den för berde åhr till finska Custernes betäckning destinerade Esquadrens providerande, wid det så föränrade tillståndet, tilltrodde sig, att kunna försee Besättningar med nödige underhålldz medel, efter som i afseende på assessorens omrörde utlåtelse, iag war med lijten proviant i någre persedlar ifrån Carlscrona affärdat. Hwar efter assessorn sig instälte samt uppå min remonstration om detta föregående, och att i fall Hr assessorn eij kunde fullkombligen förwissa mig om annat proviantz anskaffande, iag skulle nödgas segla tillbaka, åtaga sig, oachtadt de där wid befundne swårigheeter, att fournera Esquadren, jämwähl till den ändan, under een lijten betäckning af regulier melice, som honom af åfwanbemte armeén meddehltes med något opbudzmanskap, satte sig wid Hellsingfors gamble stad, och genom des oförtrutne flijt, och de författade goda anstalter, brachte det så wijda, att eij allenast ifrån landet där omkring, utan och ifrån Åbo och wijdare aflägne orter siöledes sammanbrachtes ett tillräckeligit förråd af godt och dugeligit proviant, hwar igenom manskapet uthi een god hälsa warit färdige att giöra tiänst. Kongl. Maijts omkostnad är blefwen lindradt så igenom siuuk skepp som doctare och annat slijkt som aldrig tillförenne någon finsk Esquadre kunnat umbära, hwilket man alt förmedelst assessornes oförlijknela hazard och försorg, har kunnat bringa tillwäga. Och har iag under mitt wistande med Esquadren på Hellsingfors redd, nogsamt förnummit, att Hr assessoren den helt nödige anskaffade goda och sunda provianten, alt för Contant betingat och uphandlat. Kunnandes iag och eij obemält lämna, att på slutet wid höste tijden Hr assessoren mig anlijtat, intet till röra sijne ifrån Österbottn ankomne proviant persedlar, men i anseende till de warande Conjuncturer och ortens bskaffenheet, tillijka med hwad som af een Contrair wind, i winter tijd kunnat förordsakas, hafwer iag Hr assessorens begiäran eij kunnat efterkomma, utan een dehl där af till Esquadrens behof angripit, Oansedt Kongl. Senaten samma proviant till den finska succursen, hade destinerat; Till mera wisso hafwer iag detta med egenhändig underskrift och mitt vanlige sigill bekräftat,

Stockholm dn 29 Martii 1715.
E J: [Erik Johan] Lillie


Till Innehåll 1717

Frisenheim till Karl XII den 12 april 1717. Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim til Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


exped d 17 Maii 1717 [mottagarens notering]

 

Allerunderdånigst Memorial

 Det tächtes Eders Kongl Maijt allernådigst låta sig föredragas, huruledes iag, efter slutne richtige Liquidationer, angående de underdånige förskåtter som till Eders Kongl Maijts tienst iag tijd efter annan, så af egne som på Credit sammanbrachte Medel, giorde och sig till anseenligit bestijgit, ännu underdånigst har at fordra.

1o För den på finska farwatnet under H Vice Ammiralen Werenfelt commenderade Escadrens providerande åhr 1712, lijkmätigt Eders Kongl Maijts Cammar Collegii Liquidation No 1; till d: 1: sidstl Maritj uti fruchbart och fruchtbart Capital samt Interessen tillsammans................................. Dr 15093: 8/: 12p.

2o Lijkmätigt bemelte Kongl Collegii Liquidation No 2: för min kräyare [en fartygstyp, kan också stavas kräjare eller kräijare] Håppet benämbd, som jag åhr 1712, efter Eders Kongl Maijts Cammar Collegii och Statz Contoirs begiäran om fartygz anskaffande till Pommerska Transporten, jempte 2ne andra dugelige fartyg till bemelte Transports befrämjande ifrån Helsingfors affärdat, på hwilken resa berörde kräyare, sedan en deel af den öfwerförde lasten allareda war på landt Rygen utskieppat, blef af den fientel flåttan upbränd..........................................................................2000.-

3o För uphandlingar och förskått till finska Transporterne, så wäl som någre af fästningarne, efter Kongl Krigz Collegii Liquidation No 3: till d: 1: nestl Februarii uti Capital och Interessen.............................................................55577: 2: 52

4o Förutan detta förbemelte månde iag den tijden, iag hade at providera Eders Kongl Maijts åfwannämbde Escadre och Finska Troupperne medelst en prompt betalningz försäkran, förmå handelsmannen från Nyen Jobst Hueck at eij allenast förskiuta Contante medel till besättningens underhållande på bemelte Escadre, utan och uplåta en post spanmål till Trouppernes förnödenhet, för hwilka förskåtter han, i föllie af Eders Kongl Maijts Cammar- och Krigz Collegii uppå hans nampn särskilt uprättade samt XXX No 4 och 5 härwed fogade Liquidationen, har in alles at fordra Capital och Interesse tillsammans 6531 Dr 23 /: 8 5/18 pr Sölfwer Mynt, anliggiandes bemelte Hueck, som genom en långsam flycht och andre sedemera tillstötte olyckor råkat uti ett torftigt och nödlijdande tillstånd, mig mycket trägit om dess betalning, eftersom jag andra, hwilks på berörde sätt af mig försäkrade. blifwit sedermera förmögde, så at ingen, som på min pervasion något föskutit, utom denne Hueck är obetalt; att således min underdånige fordran, med bemelte Huecks inberäknad nu är 79202 D 2 /: 2 pr Sölfwr Mynt,

Allernådigste Konung, iag fördristar mig intet at falla Eders Kongl Maijt beswärlig med widlöftigt oprepande af de orsaker, som bewekt mig at giöra underdånigst oförmälte frijwillige förskåtter, eller den nyttan som Eders Kongl Maijts tienst och publicum däraf haft, ty ibland annat åfwanbemde Escadre blef af mig så tijdigt utredd, at den med ijslåssningen kunde utlöpa och betäcka finska kusten emot fiendens anfall samt därjempte opbringa anseenlige Priser, hwaraf min underdånigste fordran kunnat blifwa betalt, utan will iag lämbna detta med mera till deras berättelse, som hafwa sig detsamma bekant, jembwäl gå förbij, huruledes Eders Kongl Maijts Stats Contoir mig om en prompt betalning försäkrat, men sedemera de därtill utsedde Medell till Eders Kongl Maijts wexlars inlösande anwändt, som Eders Kongl Maijt af bijfogade dess Statz Contoirs brefz Copia allernådigst behagade inhempta, hwilket för Eders Kongl Maijts därunder beroende höga tienst iag mig gärna och willigt underkastat, hemställande nu till Eders Kongl Maijts allernådigste wälbehag allerunderdånigst, huruledes och af hwad Medell Eders Kongl Maijt allernådigst täcktes låta betala den mig återstående och handelsmannens Huecks däruti inbegrepne underdånige fordran, eftersom min förnämbste åstundan är at komma med bemelte Hueck härutinnan till richtighet samt för öfrigit slippa med så många Collegier wijdare Correspondera, då iag eij allenast denne min underdånige fordran, utan och alt det öfrigia iag äger och förmår, til Eders Kongl Maijts och Publici tienst giärna skall ospardt hålla.
Lund d 12 April 1717 J: Hin: Frisius[Här nedan medföljande kopia på brev från Statskontoret den 29 januari 1713]

 

Wälborne Hr assessor Johan Hinric Frisius.
Hoos oss har å Hr assessornes wägnar Commissarien Robeck anhållit och påmint, att i afräckning på den Summan som N: för nyenske Esquadronens utredande förledit åhr ännu har att fordra åthminstonne 12000 Dr Silfwr Mt nu straxt kunde erhållas och tilldehlas, att där igenom för N. underhålla Crediten och befordra dem till sin förnöijelse, som uti denne angelägenheet till Kongl Maijts och Fäderneslandetz tiänst N: oförtrutit tillhanda gått, uti hwilken ansökning wij så mycket hällre önskat och welat N: willfara, som wij eij utom wählförtiänt beröm hafwa ordsak ihogkomma de trogne tiänster, som förledet åhr af undersåtelig troheet genom des försorg och giorde förskåtten till nyenske Esquadrens utredan och underhålld har betygat och haft ospard, hwilket wij och förmoda Hans Kongl: Maijt wår nådigste konung efter wår underdånigste anhållan lärer med Kongl. Nåd ansee och belöna, som wij om N: förnöijelse med samma förskått på det högsta wilja och skola wara sorgfällige; så att N: efter wår giorde försäckran af dn 29 februarij 1712 må med aldra första som nånsin möijeligt är, befordras till des förnöijelse; Och emädan nu för tijden är största swårigheet att finna utwägar till prompte anordningar, särdeles och efter anseenlige medell nu dageligen behöfwas och fordras till Kongl. Maijts egne ankombne wexlars inlösen, och betalande samt andre oumgängelige och högst beträngjande tarfwor och utgifter: Ty finna wij oss föranledne har med N: wänligen och wijdare att anmoda och tillijta, dett N efter des bekante nijt och ömheet för Kongl. Maijts tiänst wille efter yttersta möijeligheten så begå och oss weta låta, om icke med resten av betahlningen för nyendske utredningen kunde hafwas något anstånd och upskof emot skiäligit och richtigt interesse, som man emedlertijd till Creditens bijbehållande giärna wille bestå, till des N: så wähl som wederbörande Creditorer med första möijeligit är, kunna för deras förskåtter och den skedde utredning befordras till fullkomblig förnöijelse hwilcket icke mindre än N öfrige förtiänster till des wählförtiänte beröm lända lära, samt een nådig åtancke för N. hoos öfwerheten föröka. Hwar med wij begfalla N. gud altzmächtig.
Stockholm dn 19 Januarii 1713
Uppå XXX
N Strömberg  P: Danckwardt  X Jäger  P: Wingeflycht

 

Till Innehåll 1717 

Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif den 26 juni 1717
Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser. volym 61.

 

ank: i Lund d: 30 Junii 1717. detta kan tagas af besparingen exped. d. 6 Julii 1717. [Mottagarens noteringar]

 

Högwählborne Herr Baron och Ombudz Råd
För det Ingermanlanske Dragoune Regemente, som af Hr Öfwerste Lieutenanten Ganschou commenderes, blef förledit åhr wed Hr Baron ock Ombudz Rådetz wistande här å Orten ibland andre nödige monderingz Sorter allenast begiärdt 54 pr stöflor, ock har Hr Öfwerste Lieutn uppå mitt då giorde förslag låtit förfota [halvsula] de Dragoune stöflor, som än kunnat brukas, begiärandes han nu at för sådane förfotade stöflor betalningen kunde anordnas, som efter hoos gående Räkning sig belöper till 583 Dr 8./. Koppmt eller 194 Dr 13 1/3 ./. Smt ock oförgripeligen efter mit tycke af Regementz Besparingz Medlen kunde tagas; Fördenskull har iag i detta måhl skolat inhämpta Högwählborne Hr Baron och Ombudz Rådetz utlåtelse, om antingen af besparingz Medlen den begiärte betalningen skall tagas eller om Hr Baron ock Ombudz Rådet behagar den genom Krigz Expedition at låta anordnas.
I det öfriga framhärdar iag med wördnat
Högwählborne Hr Baron ock Ombudz Rådetz Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisius Stockholm d 26 Junii 1717.

 

[Räkningen för halvsulningen av stövlarna finns i faximil här nedan]Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif den 29 juni 1717.
Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser, volym 61.


[stycket nedan är mottagarens notering]
ank: i Lund d: 3 Julii 1717. 

Skickas anordning på 3 000 Dr Smt till flera hästars oppkiöpande; hwar bröd portion som manskapet i besättning får utur magazinet, betalas med ett öre Smt efter förordningen och penningarne lefwereras i magazinet att kiöpa råg för istället, när denne åhrwäxten är bärgad och bästa kiöpet blifwer, härmed lemnas till efterrättelse, at som med brödbakningen går fortare, när mörckt bröd bakas och omkåstnaden therwid är minder än med succariebrödet, altså kan så mycket mörckt bröd bakas som till gemena manskapet emot betalning öfwerlåtes. Lund d. 5 Julii 1717.
exped.

 

Högwälborne Hr Baron och Ombudz Rådh
Emedan Hr Öfwersten Jung anhåller om nödige Medell till de efter hoosgående förslag felande ryttare hästars anskaffande för Carelska Cavallie Regemente, i afrächning hwar å han genom Krigz Expeditions anordning redan undfått 1575 Dr Sillfr myndt; Fördenskull har Hr Baron och Ombudz Rådet iag i Ödmiukhet skohlat hemställa, om icke honom så mycket nu kunde anordnas, som till 40 á 50 st: hästars anskaffande ähr nödigt, då han sedan så wäl för denne som den förr undfångne Summan tillijka kunde giöra richtigheet; Herjempte har Hr Ombudz Rådet iag i Ödmiukhet welat gifwa wid handen att en dehl af finske Regementer som liggia här i neigden på skantzarne och i Norrtelie, undfå bröd utur Magazinet; Och som dem genom Krigs Expeditionen till underhåld ähr anordnat nödige Medel; så ähr min Ödmiuke förfrågan, om deraf skohla betahla brödet och huru högt det dem skall beräcknas, sampt hwillcken wed den händellsen bör emottaga betahlningen. för öfrigt framhärdar iag stedze
Högwälborne Hr Baron och Ombudz Rådetz Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisius
Stockholm dn 29 Junii 1717


P:S: Jag har wäl påmint Hr Öfwerste Liutnn Jung att han för dhe undfångne 1575 Dr Smt nu skulle giöra Rächning; men han förebär sådant eij kunna skie, emedan officerarne som ähro uthsände att opkiöpa hästar, än intet kommit tillbaka och redan på honom mehra Assignerat än som honom dertill blifwit anordnat.

 

Till Innehåll 1717Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif den 3 juli 1717.
Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser, volym 61.


ank: i Lund d: 7 Julii 1717. [mottagarens notering]

 

Högwälborne Herr Baron och Ombudz Råd
Sedan herr Baron och Ombudz Rådet iag genom mitt sidsta i ödmiukhet gifwit wid handen, huru såsom en deel af finska Regementerne niutit bröd utur Magazinen och därjempte i lijka måtto mig förfrågat huruledes det böör betalas, är mig en förtekning tillsändt, som utwijsar, at de utur Magazinen bekommit, med spanmålen inberäknadt, 2083 lispund 11 1/2 mark bröd, hwilken Specification Hr Baron och Ombudz Rådet iag innelyckt tillsänder, med ödmiuk anmodan, det täcktes herr Baron och Ombudz Rådet härå till wederbörandernes efterrättelse lämna mig dess gunstige swar; skulle Regementerne komma at betala berörde bröd, så kunde därigenom magazinerne med spanmål eller bröd försees och således där och finnas wijdare tillgång, allenast rätta tijden med spanmålens inkiöpande i acht tages. Elliest har H General Lieutenanten Hamilton mig tillsändt ett bref, som iag efter dess begiäran till H General Majoren Essen öfwerlefwererat, hwarutinnan Hr General Lieuenanten sig förklarar angde någre soldater samt tillstår den Summan som han af Regementz besparingen angrijpit och utaf dess hoos Hans Maijt hafwande underdånige fordran will betala; Skulle nu Hr Baron och Ombudz Rådet behaga, at låta någon Anordning på wälbemelte H General Lieutenantens fordran utfärda, så kunde oförgrijpel dem emellan således träffas en richtighet, at Anordningen mig tillsändes, då iag den samma intet will gifwa ifrån mig, förrän H General Lieutenanten därpå låter afräckna och till H General Majoren Essen betala den Summan, som Regementz Cassan hoos H General Lieutenanten har tillgodo och H General Majoren uti alla delar är till fredz stäld, hwad som Regementet angår; warandes detta, efter min enfaldige och oförgrijpel. mening, den närmaste wägen, hwarigenom de kunna hielpas ifrån hwar annan. För öfrigt framhärdar iag oaflåtel med wördnad
Högwälborne herr Baron och Ombudz Rådetz Ödmiukaste Tiänare
Stockholm d 3 Julii 1717

   

[Den bifogade förteckningen över bröddistributionen finns i faximil här nedan]Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif den [inget datum utskrivet] juli 1717. Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser, volym 61.ank: i Lund d: 17 Julii 1717. detta bifalles aldeles
Lund d. 24 Julii 1717 Expedt [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron och Ombudz Råd
Det har Sahl. Hr Öfwersten Jacob Danielson åhr 1713 med Sadelmakare Embetet contraherat om någre Munderingz Sorter för Carelska Cavallerie Regemente, hwar på en deel af berörde Sorter till Regementet blifwit lefwererade, at således efter hoosgående Räckning ännu een deel återstår, hwar emot Embetet fordrar 1208 Dr 6 ./. 16 pr Sillfmt, innan resten kan uthlefwereras, Hafwandes wähl Kongl. Statz Contoiret åhr 1714 desse 1208 Dr 6 ./. 16 pr Smt assignerat på Räntemästare Wendelin i Giöteborg, men genom dess emellan komne dödzfall eij blifwit betalte, Fördenskull har hoos Hr Baron ock Ombudz Rådet iag härmedelst skolat mig förfråga, om icke desse 1208 Dr 6 ./. 16 pr Sillfmt som än erfordras för de hoos Embetet innestående Munderingz Sorter kunde tagas af de förberörde Regemente genom Krigz Expeditionen nyligen anordnade Munderingz Medell, enär Öfwerste Lieutn Jung, som commenderar Regementet, först i Kongl. Statz Contoiret inlefwererat åfwanberörde på Räntemästare Wendelin utfärdade Assignation ock med Kongl. Statz Contoiretz attest bewijser, at dess innehåld eij blifwit betalt eller annorstädes ersatt, så Sadelmakare Embetet är skyldig de hoos dem för 2354 Dr 26 ./. 16 pr Smt innestående Munderingz Sorter at utlefwerera ock efter Slåtz Cancellietz i detta måhl utfärdade resolution at fullgiöra Contraxtetz innehåld, at således de wid Regementet befintelige beredne ock oberedne där igenom sättes uti et fullkombligit stånd med deras häst Munderingar, som för billigare prijs äro betingade, än som nu för tijden står att erhållas.
Förblifwandes iag städze med wördnat
Högwälborne Hr Baron och Ombudz Rådetz
Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisius. Stockholm d Julii 1717

[OBS: Datum saknas]

[Den omnämnda räkningen finns inte med i den här sammanställningen]

 

Till Innehåll 1717Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif den 17 juli 1717.
Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser, volym 61.

 


ank: i Lund d: 21 Julii 1717. [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Råd
Till föllie af Högwälborne Hr Barons ock Ombudz Rådetz höggunstige skrifwelse af d 5. hujus, har jag skrifteligen påmint Hr Öfwerste Lieutenanten Jungh, at han, enär hästarne äro opkiöpte, för de 3000. Dr Smt hwar på han nu undfådt en Anordning, så för denne Summan, som de tillförende anordnade 1575 Dr Smt giör behörig Räckning, hwar jempte iag funnit nödigt at gifwa Hr General Lieutenanten De la Barre kundskap, at en sådan Anordning till hästars opkiöpande för Carelska Regementet till häst blifwit utfärdat, emedan Wälbemälte Hr General Lieutenant efter Hans Kongl. Maijts nådigste Resolution kommer at hafwa inseende öfwer de felande hästars opkiöpande wid finska Cavallerie Regementerne.
Den mig gunstigt gifne underrättelsen, huruledes brödet skall betalas, som till finska Regementerne utur Magazinet blifwit lefwererat, har iag med wederböranderne till deras efterlefnad communicerat, som ock med Hr Öfwerste Lieutenanten Gansckou [Ganschou], at omkåstnaden till 123 par stöflors förfotande [halvsulning] till Ingermanlanske Dragoune Regementet kan tagas af det ena besparande Löningz Öret. Framhärdandes iag för öfrigt med all wördnadt
Högwälborne Hr Barons ock Ombudz Rådetz Ödmiukaste Tiänare
J: Hin Frisius Stockholm d 17. Julii 1717.


Till Innehåll 1717Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif den 24 juli 1717.
Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser, volym 61.


[Mottagarens notering:]

ank: i Lund d: 28 Julii 1717. 

Här jämte följer anordning på 2000 Dr Smt till hästars uppkiöpande, hwilka kunna anwändas så långt de räckia, men inga hästar för cassawagnen fältkistan och till tråss böra anskaffas förän derom blifwer befalt.

Lund d. 30 Julii 1717.
Expedt

 

Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Råd
Herr Öfwerste Lieutenanten Gansckou [Ganschou], som förtijden commenderar det Ingermanlänska Dragoune Regementet har mig tillsändt hoosgående förslag på de felande hästar wid bemälte Regemente, hwarmedelst han hoos Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Rådet anhåller, at nödige Medell till deras anskaffande kunde anordnas, helst emedan de andre finska Regementer elliest torde opsökia hästarne, som kunna erhållas i de sochnar därest Dragoune Regementet är inqvarterat. Fördenskull underställes Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Rådetz godtfinnande, om icke detta Regementet nu kunde anordnas nödige Medell till 40 hästars anskaffande, ock enär Hr Öfwerste Lieutenanten giordt derföre behörig Rächning, kunde honom resten medelas. För öfrigt framhärdar iag med wördnat
Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Rådetz Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisius
Stockholm d 24 Julii 1717.


[Det omnämnda förslaget finns inte med i den här sammanställningen]

 

Till Innehåll 1717Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif den 27 juli 1717.
Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser, volym 61.


[Mottagarens noteringar:]
ank: i Lund d: 31 Julii 1717.

Gen: Krigz Com: seer efter hwad anordningar Öfwersten redan har fåt och til hwilka munderingz sorter

 

 

Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Råd
Hoos Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Rådet anhåller Hr Öfwersten Maidel genom hoosgående Memorial [saknas] om en Anordning på 10507 Dr 11 ./. 8 pr Smt till de Bekläd- ock Munderingz Sorters anskaffande, som än erfordras för dess anfötrodde Tafwastehuus Läns Regemente till foot, hwar ibland Hr Öfwersten opförer 449 paar skoor ock 449 paar strumpor, dem han förmenar at kunna opkiöpas af det ena besparda Löningz öret, at således till de öfrige persedlars bijbringande skulle erfordras 8861 Dr 16 pr Smt, hwarutinnan äro begrepne 5328 Dr Smt till kappor, hwilka nu förtijden i mangel af kläde eij stå at erhållas, dock förmenar Hr Öfwersten at om nödige Medel där till nu blefwo anordnade, han då hade tillfälle dem at anskaffa med det första så snart kläde skulle inkomma; Om de öfrige uti förteckningen utsatte persedlars förfärdigande har Hr Öfwersten med lefweranterne talt, hwilka sig wela på taga dem ofördröijeligen at anskaffa, warandes Tällterne af Hans Maijt sielf approberade; Fördenskull underställes Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Rådetz wälbehag, hwad som Hr Baron ock Ombudz Rådet behagar i detta måhl låta anordna. Ock iag förblifwer med wördnat
Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Rådetz
Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisius Stockholm d 27 Julii 1717


Till Innehåll 1717Frisenheim till Karl XII den 31 juli 1717. Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

ank: i Lund d: 4 Aug: 1717 [mottagarens notering]

 

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Såsom Eders Kongl: Maijts Ophandlings deputation efter Eders Kongl: Maijts befalning mig meddelt en noga underrettelse om den till Westernorland och Jämbtland afsände Magazins spanmåhlen, sampt hwad elliest där kan wara at tilgå, och tijden nu är förhanden, uti whilcken Eders Kongl: Maijts: Allernådigst mig gifen befalning böör efterlefwas; Så wil jag i underdånigste följe deraf än i qwäl begifwa mig härifrån till Geffle och sedan wijdare op till Jämbtland, emot hwilken tijd jämbwäl H General Lieutnant Armfelt därstädes lärer förretta Munstringen, skolandes till Eders Kongl. Maijts allernådigste wälbehag iag medh underdånigste åhåga sökia uti alla deelar fullgiöra Eders Kongl: Maijts allernådigste befalning, sambt derifrån i lijka måtto gifwa Eders Kongl: Maijts om alt een tijdig underrättelse; Härjembte har iag uti diupaste underdånigheet skolat beretta, det iag under mit wistande härå orten med finska Regimenterne liquiderat, angående öfwer och underofficerarnes aflöning för det första halfwa åhret 1716, Men med richtig giörelsen för det sidsta halfwa åhret motte iag låta anstå till min återkombst, emedan Regimenterne liggia uti några Höfdingedömen kringströdde, och Officerarne wedh Liquidationen i anseende till Eders Kongl: Maijts Interessen skall böra wara tillstädes, som iag i alt skal i acht taga, iag framhärdar medh undersåtel: devotion in till min dödzstund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Maijts Aller underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
Johan H: Frisius Stockholm d 31 Julii ao 1717


Till Innehåll 1717Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif den 31 juli 1717,
Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser, volym 61.


exped d 9 Aug: 1717 [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Råd
Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Rådet har iag i ödmiukheet härmedelst bordt gifwa wid handen, at iag nu mera med finska Regementerne kommit till et fullkombligt slut, angående Öfwer- och Under Officerarnes sampt Statens aflöning för första halfwa åhret 1716, återståendes således ännu Liqvidationen med de Gemena ock med Öfwer- och Under Officerarne om deras återstående Portioner för be mählte åhr, hwilcken i anseende där till, at Regementerne äro förlagde uti Södermanland, Westmanland, Upland, Gestrijkeland ock Roslagen, nu straxt eij kan företagas, hwartill dess utan erfordras god tijd, om alt behörigen skall blifwa observerat; Ock som där emot tijden är för handen uti hwilcken Hans Maijts mig gifne Allernådigste befallning böör efterlefwas; Så är iag nu sinnad at resa än i qwäll härifrån till Gefle, emedan iag jemwäl med höfdingedömet därstädes bör giöra richtigt, om det som för förledit åhr än kan återstå, på det Kammererare sedan må kunna efter undfångne order uti Kongl. Ophandlingz Deputationen sig inställa ock Liqvidera; kommandes således med richtig giörelsen angående berde 7 Månaders Portioner at anstå till min återkombst; Emedlertijd kunna Regementerne förfärdiga deras uträkningar för berörde tijd ock wederböranderne opgifwa hwad som Regementerne redan åtniutit utur Roslagz Magazinet, FältCassan ock elliest i Höfdingedömen.
För öfrigt har iag Hr Öfwerste Lieutenanten Jung till efterrättelse lämnat Högwälborne Hr Baron och Ombudz Rådetz gunstige swar, at af de för Carelska Regementet nyligen anordnade Medell kunna tagas de 1208 Dr 6 ./. 16 pr Smt som Sadelmakare Embetet för någre hoos dem innestående ock af Sahl. Öfwersten Danielson betingade Munderingz Sorter fordrar. Framhärdandes iag med oaflåtlig wördnad
Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Rådetz
Ödmiukaste Tiänare
J: Hin Frisius
Stockholm d 31. Julii 1717.


Till Innehåll 1717


Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif den 16 augusti 1717.

Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser, volym 61.


ank: i Lund d: 25 Aug: 1717 [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Råd

Herr Öfwerste Lieutenanten Gansckou [Ganschou] har iag tillsändt Anordningen på 2000 Dr Smt till hästars opkiöpande för Ingermanlänska Dragoune Regemente, ock låtit honom i anledning af Högwälborne H Baron ock Ombudz Rådetz gunstige af d 30 nestledne Julii därjempte weta, at inga hästar böra anskaffas för Cassa wagnen, Fält Kistan ock till Tråssen, förrän därom blifwer befallt. Framhärdandes iag med wördnadt

Högwälborne Hr Baron och Ombudz Rådetz

Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisius
Gästgifware gården Skog i Helsingland d 16 aug: 1717


Till Innehåll 1717


Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif den 6 september 1717.

Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser, volym 61.


ank: i Lund d: 25 Sept: 1717 [mottagarens notering]

 

Högwälborne Herr Baron och Ombudz Råd

De anmärkningar som äro giorde på H Öfwerste Lieuenantens Ganschous och H Capitain Wrights öfwersände beklädningz förslag för de Ingermanlänske Dragouner och den wärfwade Battaillon, har iag till föllie af Högwälborne Herr Baron och Ombudz Rådetz befallning dat: d 20 passato gifwit wederböranderne wid handen, samt hwad de wid handeln och pröfwerij böra i acht taga. Framhärdandes iag för öfrigt med wördnat
Högwälborne Herr Baron och Ombudz Rådetz Ödmiukaste Tiänare

Johan H: Frisius
Dufwe skantz i Jemptland d. 6: Septer 1717


Till Innehåll 1717


Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif den 6 september 1717.
Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser, volym 61.


ank: i Lund d: 25 Sept: 1717 [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Råd
Af de Medell, som till finska Regementernes behof för förledit Åhr Westernorlandz Lähn efter Kongl. Ophandlingz Deputations Inwijsningar böör utbetalas, skall en anseenlig Summa wara anticiperat ock tillgripen till andre Regementers genomtågande, at således finska Regementerne eij kunna utbekomma den Summan, som dem är tillagt, iag eij heller med Landz Contoiret kan företaga det, som detta Lähnet angående kunde wara, at liqvidera ock afsluta; Ock som nu till Assignationernes förnöijande anhålles om ersättning ock Landz Kammereraren emedlertijd efter Kongl. Ophandlingz Deputations befallning eij kan inställa sig, at företaga liqvidationen som uti Kongl. Ophandlingz Deputationen öfwer nestledne åhrs Ränttor böör förrättas, såsom med de andre Höfdingedömmen skiedt är. Så är iag föranlåten härifrån till Hr Baron ock Ombudz Rådet innelyckt at öfwersända någre förteckningar, angående durchmarcherne i Westernorland för åhr 1716. Såsom,

/1o. En förteckning på det, som 3 Compagnier af Jemptlandz Regemente under marchen ifrån Jemptland till Gefle och därifrån tillbaka åtniutit, hwar wed fölljer Befallningsmannens här i Jemptland Bertill Alanders attest, at berörde Compagnier af deras bönder blifwit underhålldne, till dess de hunnit at marchera ifrån Sammelplatzen, ock erfordras således efter denne förteckning för
underhåld Dr Smt ----------------------4177: 14 3/4
Fouragen---------------------------------- 102: 12
Skiutzen------------------------------------738: 6.6.

/2o. En förteckning på det, som Öfwer och Under Officerarne med recruterne af Westerbottns Regemente bekommit på durchmarchen nembl:
Underhåld Dr Smt----------------------2720: 8 3/4
Fourage----------------------------------------1. 26
Skiutz................................................666. 24. 2.
hwarwid Hr General Majoren Cronbergz attest är bijfogat, som innehåller, at de elliest på durchmarchen altz intet åtniutit.

/3o. En förteckning på det, som någre utur deras fångedskap ifrån eschaperade bekommit, nembl
till underhåld Dr Smt ------------66:1.
till skiutz-----------------------------71.2.6.

Hwad som således efter berörde 3 förteckningar är anticiperat af de medell, som finska Regementerne böör komma till godo, sådant täcktes Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Rådet gunstigst genom Krigz Expeditionen låta ersättia, på det iag så wäl med finska Regementerne som med Höfdingedömmet på denna min resa må kunna liqvidera, som elliest eij lärer kunna låta sig giöra, eij heller den liqvidationen, som uti Kongl. Ophandlingz Deputation öfwer bemälte åhrs räntor med Landz Kammererare böör förrättas. Skulle Hr Baron ock Ombudz Rådet fördenskull behaga at låta ersättia berörde durchmarcher; så beer iag ödmiukligast at anordningarne på Gefle mig kunde tillsändas, derest Hellsinge 3 Männingz Battailon kommer at mönstras, förmodandes iag, at kunna wara där innom 3 á 4 weckor tillstädes, då ock mönstringen med Jemptlandz ock Hellsinge ordinarie Regementer lärer wara förrättadt, hwilcket förr eij kan blifwa wärckställt, emedan wägarne genom den här å Orten fallne myckna snön äro nästan inpassable ock man härifrån nu måste resa öfwer fiällen till Långå skantz i Häriedalen at mönstra Guarnizonen därstädes ock därjempte besee situationen. Elliest äro med åfwanberörde förteckningar mig jembwäll någre andre tillstälte, som angå Hellsinge Regementetz och Hellsinge 3 Männingz Battaillons durchmarcher i Westernorlandz Höfdingedömme för hwilcka jemwäl anhålles om ersättning; Men som iag finner, at berörde förteckningar eij äro så fullkombelige som de böra wara; fördenskull kunna de nu icke öfwerskickas, utan måste de först med deras nödige Documenter försees. Här jempte har iag bort gifwa Hr Baron ock Ombudz Rådet i ödmiukheet wed handen, huru såsom iag på efterfrågan förnummit, at den uti hoosgående förteckningar opförde skiutzen till Allmogen ännu icke skall wara utbetalt. Och som Westernorlandz Höfdingedöme haft det minsta beswär af Inqvarteringar ock durchmarcher; Allmogen här i landet jemwäl eij skulle taga någon skada däraf, om denne skiutzen skulle lämnas obetalt emedan de hädan efter till föllje af Hans Maijts nyl. utgifne nådigste förordning för skiutzningar ock elliest prompt blifwa betalte ock för förledit åhr åtniutit betalningen för Båtzmänernes skiutzning; fördenskull tycker iag oförgripeligen at den för skiutzen opförde Summan som är 1476 Dr 14 pr Smt kunde komma Hans Maijt till godo, hwilcket dock Hr Baron ock Ombudz Rådet i ödmiukheet underställes. Förblifwer för öfrigt med stadig wördnadt
Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Rådetz Ödmiukaste Tiänare
Johan H: Frisius
Dufwe skantz i Jemptland wed Norska gräntzen d 6 Septr 1717.


Till Innehåll 1717

 

Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif den 23 september 1717. Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser, volym 61.


[Mottagarens notering:]

ank: i Lund d: 2. oct: 1717 

afgår bref til Hamilthon at de 2 Comp af Helsinge Reg: böra gå till deras roter

Lund d: 10. Oct: 1717.
Expedt.

 

Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Råd
Emedan Hr Öfwerste Lieutenanten Fromholt von Essen åtskillige gånger mig tillskrifwit om wärfningz penningar för det manskap, som han efter Hr Generalens ock Öfwer Ståthållarens Taubes befallning till Österbottens Regemente tillwärfdt. Fördenskull will iag låta honom weta den efterrättelse, som Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Rådet genom skrifwelse af d 29 passato angående wärfningen gunstigst behagat mig meddehla.
Elliest har Hr Baron och Ombudz Rådet iag härmedelst skolat gifwa wid handen, det mönstringen med Jemptlandz Regemente till foot och Compagniet till häst är ändrat, ock blefwo de sista af Jemptlandz Regemnte i Långo skantz ock Häriådalen mönstrade, hwarifrån iag med Hr General Lieutenanten Armfelt för någre dagar hijt till staden ankom, lärandes d 24 hujus mönstringen begynnas med Hellsinge 3. Männingz Battaillon sampt de här i staden liggiande 2 Compagnier af Hellsinge Regemente till foot, men de öfrige 6 Compagnier af berörde Regemente kommer d 3 Octobr i Hellsingeland ock Moo sochn at mönstras, hwar ifrån iag sedan ärnar begifwa mig till Westerbottn at öfwerläggia med Hr General Majoren ock vice Landshöfdingen Cronberg om Magazinernes inrättande där i Länet ock som i anseende till de af Hans Maijts allernådigst mig opdragne förrättningar iag eij får länge oppehålla mig där i Westerbottn, Så måtte iag opskiuta liqvidationen med berörde Höfdingedöme till een annan tijd, emedan jemwäl liqvidationen med finska Regementerne angående deras 7 1/4 Månadz Portioner för förledit åhr än återstår, hwar om de trägit påminna, skolandes iag, så snart mönstringen är förbij, hafwa den ähran at gifwa Hr Baron och Ombudz Rådet om alt en omständelig underrättelse. För öfrigt framhärdar iag med oaflåtlig wördnat
Högwälborne Hr Baron ock Ombudz Rådetz
Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisius
Gefle d 23 Septr 1717


Till Innehåll 1717


Generallöjtnant Carl Armfeldt och Frisenheim till Karl XII den 16 oktober 1717. Riksarkivet. Skrivelser till konungen. Karl XII, 2.3.


Stormäcktigste Allernådigste Konung,
Under Mönstringz förrättningen i Jämpteland hafwa efter Eders Kongl. Maijts allernådigste order af d 22 nestl Juli wij tagit lägenheet att bese gräntzeorter ock wägarne så långt wij hinna kunnat, ock på på ordinarie wägen från Dufwe skantz warit 3/4 mijl när in till gräntzen ongefär 1/4 mijl från första byen Suhl i Norje. Wij hafwa förnummit at många wägar gå ifrån Jämpteland och Herrdalen inn i Norje, som närfogade description i underdånigheet utwijsar, men från Dufwe skantz är närmast till Dronthem ock förnämbligast twänne wägar, den på högra handen förbi Medstugan och Skall≈ [Skalstugan] till förbende norrske byy Suhl, den på wänstra handen åth gräntzeskillnaden Skordalsporten, [Skurdalsporten] hwilcken går något omkring ock är längre till Dronthem. desse bägge wägarne skola wara bäst att komma fort besynnerligast mitt i sommaren, dock att de nu moste bättras ock uprödias eftersom de krijget öfwer äre mäste igiänwäxte ock fördärfwade, men elljest i begynnelsen på hösten i det samma siöar ock morasen tillfrysa, så wijda barfrost är ock icke mycken snö faller, eller i begynnelsen af Martii månad då dagarne begynna blifwa längre och skaren bära, den öfrie tiiden om åhret skall det wara mycket beswärligit, ock hälst om winteren osäkert ock fahrligit för owäder, skolandes när diup snö faller ingen kunna komma fram eller tillbaka, Dufwe skantz ligger från gräntzen 4 1/2 mijl på den wägen åth Suhl, hwaräst inga huus eller hemman äro meer än een lijten byy allenast 1/4 från skantzen, hwarföre magazinet har most inne i skantzen förordnas. På den andre wägen till wänster åth Skordalsporten [Skurdalsporten] äre wäl twå små byar 3. mijl från Dufwe skantz, men inga huus där något kan uti läggias eller med säkerheet uthan särdeles stor mödo förwaras. Ifrån Långå skantz i Herrdalen äre 9 1/2 mijl till gräntzen, skolandes wägen wara passabel alt in till Röroos, som är en lijten stad med koppargrufwa i Norje, men wijdare inn i Norje till Dronthem eller andra orter skall man högst beswärligen eller snart omöjeligen kunna fortkomma. Till att föra attolerie med, så kan sommartijden inga andre än 3 pund stycken, ock de samma på bårar, medskaffas, men om hösten när frusit är ock förän diup snö faller, kunna swårare fortfås. skansarne hafwa wij funnit mycket slätt besorgde, särdeles Jerpe- ock Dufwe skantz, och fördenskull most giöra författning att straxt ock för wår afresa moste med deras reparation begynnas. Höö har intet mera hindt bärgas wid gränsen än till 50 skrinnor, som är samblat wid Mestugan 1 1/2 mijl uthom Dufwe skantz. Wij förblifwa till wår dödzstund
Stormäcktigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Maijts
Allerunderdånigste troplichtigste tienare och undersotare
Carl Armfeldt
Johan Hin: Frisius
Sörala i Hellsingeland d. 16 Octob: 1717:

 

Description öfwer de ordinarie wägar ifrån Jämpteland öfwer fiällen till Norske gräntzen.

Ifrån Frösön går wägen till Jerpe skantz, där 2ne wägar åtskillias, den ena till Kalln sockn, och den andra till Undersåker och Åhre sochnar. Den förre i Kall sochnen fördelar sig wid Kohlåhssundet i twenne wägar, den ena på högra handen förbij Kohlåhsen opföre Torrösiön, gåendes till Snasen sockn och des skantz samt Grånz kyrckia ock Namsdahlens sochn, jämwäl till Renoms??? kyrckia, wäster in i Norje: den andre på wänstre handen från Kohlåhssundet fölljandes siöen Anien [Anjan] , går till Elfnäs skantz, Wucku ock Sticksta kyrckior.
Den andra wägen från Jerpe skantz gåendes till Undersåcker och Åhre sochnar, fördelar sig äfwen wäl genast ifrån Edzåsen till Ottsiö, ock så wijdare öfwer fiällen förbij Jångdals [Ljungdalen] byar, ock sedermera genom gräntzeskillnan Skarfdören [Skardöra], hwaräst wästerst uth wid Skarfdörs fiälllet wid een norsk liten träskantz 2 wägar åthskillias, den ena på högra handen till Tydahl sochn, den andra på wänstra handen till Röroos stad sampt Åhln och Haltåhln sochnar, den andra wägen från Edzåsen i Undersåcker sochn löper till Dufwe skantz, hwarest åter 2 wägar åthskilljas, den ena på högra handen till Medstugan, Skahlstugan och öfwer gräntzen till byn Suhl och Stene skantz och Sticksta sockn, hwaräst denne med den förra wägen ifrån Elfsnäs skantz och Wucku sockn kommer tillsamman. Den andre wägen ifrån byen Dufwe löper till Tångböhl [Tångböle] ock Wallom byar, hwaräst åter 2 wägar åthskillias, den ena på högra handen igenom Reensiöarne och gräntzeskillnan Skordalsporten till Möråcker sochn, Enånz skantz och Hägla [Hegra]kyrckia; den senare på wänstra handen till Handöhl by öfwer gräntzeskillnan Eena älf till Tydahl sochn. Ifrån Owijken och byen Elfwa löper jämwäl een wäg till Norje, som är öfwer myror eller moras, wåtländig dock icke sumpig uthan hård af steen och sandländigt in under, sträckiandes sig först till Storsiöbyn in om Herrdahle gräntzen, hwaräst äfwen 2 wägar åthskillias, den ena på högra handen wetter sig till Jångdahlsbyen, ihopkommandes med den förre ifrån Undersåcker ock Ottsiö, den fölljande sedermera genom gräntzeskillnan Skarfdören, som förberört och beskrifwit är. den andre på wänstre handen går till Mässlingebyn, sedan wid Kåpparhyttan ock Funnesdahls byn, ock så wijdare öfwer gräntzeskillnan Ruutfiället till Bräcke byn, Röroos stad, Åhln och Haltåhln sochnar.
Ifrån Föllinge sochn i Jämptland till Söderlij sochn i Norje, som är annexa till Snasen är wäl allenast 6 1/2 mijl, dock icke någon wäg om sommartiiden at färdas igenom, utan allenast med små båtar, them man wid några strömmar drager öfwer land.
Wägen från Hammerdahl och Ström sochnar till Norlij sochn i Norje äfwen annexa till Snasen är af lijka beskaffenheet, allenast med små båtar som drages wid strömmarne öfwer land, särdeles wid den händelsen enär Hammerdahls och Ströms sochne män fara till Qwarnberget wid Qwalij i Norlij sochn att uthugga qwarnstenar, dem de med desse båtar hemföra.
Om de stijgar och lönwägar hwarigenom de norska i förra tijder infallit i Jämpteland skantzarne förbij.
Ifrån Krook och Brattägg byar, nederst eller söderst i Kallsiön och Kalln sochn, berättas dhe norske hafwa gångit öfwer till Giärde byn i Åflodahl [Offerdal????] sochn, ock således kommit skansarne förbij dem på swänskom på halsen, dock allenast till foot ock icke till häst, emädan såsom marcken ock landmohn hela den trackten igenom är myrländigt. Sammaledes ifrån Söhlwijk???? i Kalln sochn skall skedt lijka öfwergång till berde Gärde by i Åflodahl sochn allenast till foot medelst myrländig marck. När torr sommar infallit, skola de norrske öfwerst, så wäl som flerestädes öfwer Jerpeåån kommit och giordt infall i landet. Defensions wärcken förbij ock när så högt watn flödat at icke öfwerfahrten kunnat skee öfwer Jerpeåån, skola de öfwerst i berde åmynne i Kallsiön med flottar kommit öfwer in på Buunäset [Bonäset].
Ordinarie wägen igenom Herrdahlerne till norrske gränsen är öfwer Ruutfiället allom bekant.
Stijgar ock lönnwägar från Norje till Herrdahlerne har man mångastädes till häst ock foot, särdeles igenom Skarfdörs fiället [Skardöra], Skaars fiället [Skarsfjället] och Gröndalen, emädan hela landet där omkring består af hårdt land, gruus ock steen, fast det ibland är myrländigt, så är lijkwäl gyttian icke diuper medelst så hår botn.

 

[Beskrivningen av vägarna fortsätter i brevet från Armfeldt till Karl XII den 9 november 1717]

 

Till Innehåll 1717


Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif den 16 oktober 1717.
Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser, volym 61.


Högwälborne herr Baron och Kongl. Ombudz Råd
Emedan med denne post till Hans Kongl Maijt afgår en underdånig berättelse om Mönstringen med Jämtlandz Regemente till foot och det därwid stående Compagnie till häst sampt hwad klagomål wid samma tillfälle förefallde; Så har herr Baron och Ombudz Rådet iag eij bordt obemält lämna, at då de gemena af bemelte Regemente klagade, hwilka på skantzerne warit commenderade, huru som de för i åhr eij till fullo utbekommit såfwelpenningarne eller de 3 /: Sm som dem till mans är anordnat, blef sådant Hr Öfwersten förestält, hwilken sig förklarade, at han för i åhr inga penningar haft om händer, utan allenast de för dem utfärdade anordningar, hwilka honom blifwit tillsända och han opwijste, tilläggiandes profwiant mestare och de andre betiente skulden till denne oreda, hwilka berättade, at Commissariatet i Stockholm uppå föreställande till Commissariatet i Jemptland remitterat de penningar, som Ophandlingz Deputationen förslkiutit i afräkning på de anordningar, som förwäntades ifrån Krigz Expeditionen, af hwilka den första under d 20 April nestl. är utfärdat, tillbiudandes felt Bookhållare därjempte at giöra räkning för berörde undfångne medell; Icke dess mindre förestältes dem, at Commissariatet i Jemptland eij hade något med de Medell at beställa, som till de gemenas underhål äro anordnade och under Regementz Cassans beräknande höra; hwarjempte med de gemena, som i åhr på skantzerne och alliest i Kongl Maijts tienst warit commenderade, så at de anordnade 3 /: Sm måtte komma wederböranderne till godo och hwad emedlertijd de gemena genom ophandling af profwiant mestare uti såfwelpersedlar bekommit, dem eij skulle högre beräcknas, än som Allmogen derföre blifwit betalt, sampt at framdeles inga sådane ophandlingar skulle tillåtas, utan de gemena tilldelas de penningar, som dem till underhåld under Öfwerstens disposition blifwer tillagt.
Elliest beklaga sig betienterne wid Jemptlänske feltstaten, at de hwarken för 1716 eller innewarande Åhr något på lönen åtniutet, anhållandes derföre genom hoosgående böneskrift om hielp uti deras beträngde tillstånd. Jag har desse betienter förestält, huru som största deelen af dem numera eij behöfwes, eftersom wid sielfwa Regementerne så wäl för i fiohl som i åhr uträkningar och liquidationer blifwa författade och de gemena genom Öfwerstarnes försorg af de anordnade Medell underhålles, hwarpå de swarat, at dem af H Generalen och Öfwer Ståthållaren Taube, under hwilkens Commando de efter Hans Maijts nådigste förordnande nu stå, eij blifwit anbefalt, at gå ifrån deras beställningar, hwilka de derföre till denne dag, såsom tillförene söckt at förrätta och sig därwid hållit. Nu som till denne feltstaten förtijden det Jemptlänske Regemente allena hörer, för hwilket Hr Öfwersten kommer at sörja, när det blifwer commenderat at giöra Kongl Maijts tienst; Så tyckes mig oförgrijpl, at desse beställningar wid Jemptlandz felt stat kunde indragas och en profwiant mestare med en profwiant skrifware allenast bijbehållas för Magazinernes skull, som efter Hans Maijts befallning där komma at oprättas samt i anseende till det, at de af Regementet på skantzerne förlagde utur magazinerne undfå deras bröd. Hwad som H Baron och Ombudz Rådet i detta måhl behagar förordna, sådant will iag wederböranderne till efterrättelse meddela, hwilka emedlertijd och så länge ingen ändring skier, förblifwer wid deras tienster. För öfrigt framhärdar iag med wördnat
Högwälborne herr Baron och Kongl Ombudz Rådetz Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisius
Sörala sochn wid Söderhambn d: 16: Octobr 1717


Till Innehåll 1717


Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif den 19 oktober 1717.
Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser, volym 61.

 

Högwälborne herr Baron och Kongl Ombudz Råd
Till Hans Kongl. Maijt afgår i dag en underdånig berättelse om den med Helsinge Regemente och därwid stående Helsinge 3 Männingz Battaillon hållne Mönstringen; Och som efter Hans Maijts nådigste befallning därjempte är undersöckt, huruledes Regementz och Battaillons Medlen blifwit anwände, sampt hwad som däraf än kunde wara i Cassan i behåld, hwilkn behållning iag sielf efterräcknadt; Så borde nu jembwäl angående berörde Medell Räkningarne öfwersändas, hwilka wederbörande Commissarie mig tillstält; Men som Regementz skrifware och någre befallningsmän, hwilka för de förra åhren opburit åhrs penningarne och någre af dem sedermera ifrån tiensterne blifwit afsatte, böra wijsa, huruledes berde åhrspeningar blifwit anwände, eftersome emot dem af Soldate enkior anföres store klagomål; Så har man än intet hunnit kunnat ihoopsambla alla Räkningar, helst medan en af berörde Befallningz Män sig uppehåller i Hudwigzwald och Räkningen af honom, wed det iag nu reser opföre, mig lärer tillställas, at de således med det första kunna blifwa herr Baron och Ombudz Rådet tillsände.
För öfrigt som de anbefalte Mönstringar nu mera äro förrättade hwarjempte de klagomål blifwit afgiorde som man kunnat, men de öfrige Hans Maijt i underdånighet refererade; Fördenskull ärnar iag nu fortsättia min resa till Umeå, hwilket Hr Baron och Ombudz Rådet iag i ödmiukhet bordt gifwa wid handen, framhärdandes iag stedze
Högwälborne Herr Baron och Kongl Ombudz Rådetz
Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisius
Sörala wid Soderhambn d 19 Octob 1717


Till Innehåll 1717


Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 2 november 1717. Landsarkivet Härnösand.


ank. d 8 nou 1717 besw d 9 dito exped d 9 dito [mottagarens noteringar]

 

Högwälborne Hr Baron General Lieutenant och Gouverneur

Till underdånigste föllie af Hans Maijt:s nådigste befallning är wid sidsthållen General Munstringen wid Hälsinge Regemente undersökt, huruledes berörde Regements Medell tijd efter annan blifwit omwände och hwad däraf än kunde wara i behåld, hafwandes Regements skrif:n Forsius der genom en mig tillstäld Räkning öfwer ordinarie såldaternes Åhrs penningar påfördt Inspectoren Hälbohm 2917 daler 8 /: KopMt hwaraf han wäl en deel skall hafwa utbetalt, men sådant här tills med wederbörandernes quittencer icke bewijst, hwarföre han emedlertijd kommer at stå för hela Summan, Fördenskull och som wed ber:de Mönstring inkommit beswär däröfwer, at Åhrs penningarne wederböranderne förhållas, hwilcka jämbwähl sielfwa däröfwer högel:n klagat, Altså anmodas Hr General Lieutenanten och Gouverneuren härmedelst, det täcktes Hr General Lieut: och Gouverneuren låta tillhålla ber:de Inspector Hälbohm, at han ofördröijel:n Clarerar den honom påförde balancen och ställer till freds de fattige som genom hans förwållande härtills hafwa måst lijda, på det han där igenom eij allenast må undgå de honom för ögonen stående beswährligheter, utan och iag wed min dijtkombst må kunna få see en fullkombl. richtighet för den honom påförde posten, och sedan härom giöra min berättelse till höga wederböranden. I det öfriga framhärdar iag städse
Högwälborne Hr Baron General Lieutenant och Gouverneurens Ödmiukaste Tiänare
J: Hin Frisius
Uhmeå d: 2 Nov 1717


Till Innehåll 1717


Generallöjtnant Carl Armfeldt till Karl XII den 9 november 1717. Riksarkivet. Skrivelser till konungen. Karl XII, 2.3.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung,
Eders Kongl. Maijtt täckes med nåder förmärckia, at iag intet kunde hinna straxt bese wägarne och gräntzeorterne i Dalarne tillijka med dem i Jämpteland och Herredalen, för Mönstringens skull med Hellsinge Regementet, som här nedre på 2ne stållen hållas moste, uthan har nu sedermera warit till Dalarne, däräst beskaffenheeten således befinner.
Ifrån Falun löpa 2ne wägar in åth Norrska gräntzen, den ena genom Österdalarne ock sochnerne Rättwijk Mora Elfdalen Serna, 21 mijl till gräntzen, på hwilcken äre emellan byen Åsarne i Elfdalen till Serna 6 mijl, som inga huus eller hemman finnas. I Serna sochn delar denne wägen sig, gåendes een wäster uth åth Rendalen i Norje, och räcknas ifrån sidsta byen Idre i Serna sochn till den första i Norje 16 fiällmijl, som skola utgiöra ongefär 8 swänska, på hwilcken wäg wid en elf Hölen under Sollna fiäll är ett wachtställe som kallas Hölen, där de i Rendalen Wacht hålla. den andra går wästernorr åth Koppargrufwan Röroos, hwar emellan ock Serna räcknas 20 fiällmijl, eller 10 swänska, och inga hemman eller huus finnas: Bägge desse wägarne skola sommartijden intet annars kunna passeras än med små klöf på hästen, och det högstbeswärligen för de swåre fiällen, hwilcka emot Dalarne skola wara långt flere ock större än de som wijdare norr uth äre. Ifrån Elfdalen går een wäg af åth Herrdalen på 6 á 7 mijl, som om sommaren kan endast med klöf fortkommas.
den andra wägen från Falun åth Norje går igenom Wästerdalarnes och socknarne Tuna och Gagne Floda Jerna Malung Lima, 18 1/2 mijl till gräntzen, warandes ifrån sidsta byen Sillja i Lima sochn 3 mijl till den första i Norje Liördal [Ljördal], men kan om sommaren endast till foot kommas för de höga fiällen skull.
Wintertijden äre inga andre wägar till Norje från Dalarne, än antingen genom Wärmeland, eller ifrån Lima sochn åth ett torp Galåsen i Norje ock så wijdare åth Elfwerim sochn, warandes emellan Lima och Elfwerims sochnar till 10 mijl, ock allenast enkla torp som mäst af finnar bebos. Een mijl innom första byen Härnäs i Elfwerim sochn ligger een fästning Chistians fiäll af tredubla murar med ett torn mitt uti på ett högt berg uth med Elfwen Gloman, men kan förbijgås på ömse sijdor. Bägge desse wägarne är med fohror att fortkomma om winteren.
På bägge förbemälte wägar genom Dalarne har sig nu befunnit en stor brist på höö, och i de yttersta socknarne een swår hungersnöd för folcket genom det all säden bortfrusit, at de allaredan äta halm- och barckbröd ock i Lima sochn många huushåld sig bort begifwit från hemmanen till andre orter.
denne underrrättelsen om wägarne inne i Norje har iag inhämptat af sådant folck, som i fredelige tijder fast alla åhr rest dijt inn för deras handel, den de då mäst dijt drifwa, ock farit oftast så den ena som den andra wägen till Dronthem eller de andre orterne ock marcknaderne där i landet. Jag förblifwer till min dödzstund
Stormäcktigste allernådigste Konung Eders Kongl. Maijtz Allerunderdånigste troplichtigste tienare och undersohte
Carl Armfeldt /Ingelet
Qwarteret Ofwansiö d 9 novemb: 1717.

 

[Den första delen av vägbeskrivningen finns i brevet från Armfeldt och Frisenheim till Karl XII den 16 oktober 1717]

 

Till Innehåll 1717


Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif den 27 november 1717. Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser, volym 61.

 

[mottagarens noteringar:]
Beswarat til Gen Lieut: Armfelt uti Hans Mts namn
Lund d 11 Decembr 1717

 

Högwälborne Herr Baron och Ombudz Råd
Till underdånigste föllje af Hans Maijts allernådigste befallning till H General Lieutenantn Armfelt, at en Regementz Officerare skulle affärdas, at uptaga de klagomål som Paldamo och Pudajerfwi sochnar anfört emot Capitain Långström och des underhafwande manskap, blef Majorn Enberg af wälbemte H General Lieutenant affärdt, och derjemte beordrat, at giöra all möijel. anstalt, hwar medelst bemde manskap, som och de under Capitain Kerkis och Haikilains Commando uti Österbotten stående footdragoner där kunde hafwa deras uppehälle; Sedermera när som majorn Enberg med mig ankom til Uhmeå, berättade H. General Majoren Cronberg, at Capitain Långström med 90 man af des fri Compagnie och så mycket annat manskap, som höra till finska Regementerne, och i Finland blifwit samblade, opbrutit ifrån Österbotten och till Luhleå sochn i Wästerbotten ankommit, samt at anstalt wore giordt till marchens fortsättiande till Uhmeå, derest bemte Capitain wid min afresa ankomb, föregifwande, at om han efter den undfångne befallningen med des fri Compagnie skulle gå tillbaka, hwilcket eij utan Hans Maijts omkåstnad ske kunde, han då befruchtade, at manskapet eij torde hålla stånd, och i Hans Maijts tienst kunna brukas, emedan de woro alldeles slätt försedde med kläder, och som i anseende dertill Hans Maijts nådigste befallning kommer at afwachtas, om bemd. Capitain med des Compagnie enten skall ryckia tilbaka till Österbotten eller och stanna wid finska Regementerne, men merberde manskap i mangell af underhålld och utan at angripa magazinet i Wästerbotten eij kunde emedlertid där qwarhållas; Så har iag giort den anstalt, at de i Ångermanlandz Norra Contract, som ligger närmast till Uhmeå kunna hafwa deras uppehälle till des Hans Kongl. Maijts nådigste befallning ankommer, lärandes Crono Befallningzmannen efter aftahl söka at hielpa dem med nödige slepekläder, emedan de elliest eij kunna uthålla den här i orten nu påstående starcka kölden; Men H. Majoren Enberg lärer förmodel. hafwa försatt sin Resa till Österbotten, at fullgiöra dess af H. General Lieutn Armfelt ehrhållne Indstruction, angående det där qwarstående manskapet, hwilket iag funnit nödigt at gifwa H. Baron och Omnudz Rådet härmedelst i ödmiukheet wed handen, på det Hans Maijts nådigste befallning angde mehrberde manskap må kunna inhemptas. Elliest hafwa de ifrån finska Regementerne i åhr till Finland utskickade Partier nyln därifn uthämptat och till Regementerne aflefwererat emot 150 man, hafwandes qwartermäst: Bachman de utan 60 man med sig ifrån Finland, hwilka redan ankommit i Wästerbotten; I det öfriga framhärdar iag stedze
Högwälborne Hr Baron och Ombudz Rådetz Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisius
Sundzwalld d 27. Novemb. Ao 1717.


Till Innehåll 1717


Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif den 28 november 1717. Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser, volym 61.

 

[mottagarens noteringar:]
Beswarat til Gen: Lieut. Armfelt uti Hans Mts namn
Lund d 11 Decembr 1717

 

 

Högwälborne Herr Baron och Ombudz Råd
I anledning däraf, at Hans Maijt i nåder behagat anbefalla mig at inrätta Magaziner i Westerbottn och Jemptland, på hwilka man framdeles eij kan giöra någon säker stat, där de nu skulle angrijpas, har iag warit föranlåten af H. Öfwersten Planting at begiära, det de anstalter kunde författas, at det uti Guarnizon i Jemptland och Häriådalen förlagde manskapet, som till d 5. Januarii 1718 komma at niuta deras bröd utur magazinerne, framdeles måtte försee sig sielfwa med bröd och magazinerne eij anwändas och angrijpas till deras underhåld, förmenandes Befallningzmannen i Jemptland Bertil Alander, at när penningar till bröd anordnas, berörde manskap då sådant sig sielfwa kunna skaffa, och will han wid påfordran dem härutinnan wara behielpel: fördenskull har iag härmedelst i ödmiukhet mig welat förfråga, om med Hans Maijts nådigste willia är enligit, at Guarnizonerne sielfwa böra försee sig med bröd, eller om de sådant utur magazinet böra åtniuta, på det wid denne senare händelsen i tijd må kunna ändras, hwad som iag i detta måhl af Hr Öfwersten Planting begiärt; Jag afwachtar Högwälborne H Baron och Ombudz Rådetz gunstige swar till Gefle, derest iag så wäl som på wägen dijtåth några weckor mig måtte oppehålla at bringa sysslorna angående Magazinerne i Jemptland lijkmätigt Hans Maijts nådigste willia till ett fulkombligit slut, såsom iag nu giorde i Westerbottn, skolandes iag sedan efter Hans Maijts nådigste befallning, som iag i desse dagar genom H General Lieutenanten Armfelt erhållit, ofördröijeln skynda mig dijt neder och till framdeles oafgiordt lämna de öfrige ährenden med Länen, Ophandlingz Deputationen och Regementerne XXXX åhr XXXXXXX angående: För öfrigt framhärdar iag med wördnat
Högwälborne herr Baron och Ombudz Rådetz Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisius
Sundzwald d: 28 Novembr 1717


Till Innehåll 1717


Frisenheim till ombudsrådet Casten Feif den 28 november 1717. Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser, volym 61.


ankom d 8 dec: 1717 [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron och Ombudz Råd
Emedan Hans Maijt i nåder behagat befalla, att wed munstringen med Hellsinge och Jemptelandz Regementer till fot, samt Hellsinge 3 Menningz Battaillon ibland bör undersökas, huruledes de till deras behof anordnade medell blifwit anwände och hwad som deraf än kunde wara i behålld, Fördenskull blef i underdånigste föllje deraf wid munstringen infordrat wederbörandes Rächningar, hwilka här-hos H. Baron och Ombudz Rådet i ödmiukheet tillsändes, nembl.
/1. för Jemptelandz Regemente till foot, angående 1716 åhrs bemde Regemente anslagne Ränttor;
/2. Öfwer bemte åhrs anslagne Räntor för Jämtelandz Cavallerie Compagnie,
/3. Hellsinge Regementetz Räckning för Innewarde åhrs 3die qwartal,
/4. Hellsinge 3 Menningz Battaillons Cassa Räckning öfwer de af Krigz Expeditionen för förle och Innewarde åhr anordnade medell, hafwandes iag wed Hellsinge Regemente och 3 Menningz Battaillon uti min närwaro låtit uprächna de i behålld warande medell och funnit at behålldningen är wid Hellsinge Regemente 10797 Dr 8 8/5 /: och wid Battaillonen 16438 Dr 26 pr Söllfwermt, hwilka då blefwo innom behörige lås uti Cassa kistorne nedlagde; Lärandes Hr Öfwersten Horn wed min återkombst till Gefle mig meddela en Richtig Rächning huruledes de medell blifwit anwände, som till monderingz Perzedlars opkiöpande för berde Battaillon utfallit, hwarfföre bemte Rächning wed min till Lund, Hr Baron och Ombudz Rådet skall blifwit tillstält. Öfwer solldaternes åhrs penningar som solldatänkorne för de framflutne åhren af Upbördzmännnerne wid munstringen fordrat, hafwa de wähl deras Rächningar mig tillsändt; men som iag mig derutinnan eij kan finna, i anseende till de många Balancerne och at medlen afföres på ååthskilligt sätt, så will iag i Gefle och på resan dijtåth giöra mig i detta måhl närmare kunnig och wed min ankombst till Lund hafwa den ähran at meddela Hr Baron och Ombudz Rådet denne underrättellsen, framhärdandes iag stedze
Högwälborne H. Baron och Ombudz Rådetz Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisius
Sundswalld d 28 Novemb. Ao 1717.


Till Innehåll 1717

Frisenheims vapen från sköldebervet. Finns på Riddarhuset i Stockholm.