Breven från 1735

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna år 1735. En del av dem har Frisenheim skrivit, andra är adresserade till honom, medan en tredje kategori har andra upphovsmän och adressater men ändå berör Frisenheims liv och verksamhet. Ytterligare en variant är handlingar som har med Frisenheim att göra.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.

 

INNEHÅLL Brev 1735

 

16/1 Frisenheim till Fredrik I

18/1 Frisenheim till Fredrik I

24/1 Frisenheim till Fredrik I

28/2 Frisenheim till Fredrik I

14/3 Frisenheim till Fredrik I

22/3 Frisenheim till Fredrik I

2/4 Frisenheim till Fredrik I

28/6 Frisenheim till Fredrik I

14/8 Frisenheim till Fredrik I

21/10 Frisenheim till Fredrik I

5/12 Frisenheim till Olof Cederström

Frisenheim till Fredrik I den 16 januari 1735. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
upl: i Canc: Colleg: d. 20. Junii 1735.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung!

Sedan framledne General Majoren och Öfwersten, wed Eders Kongl. Mayts Safwolax och Nyslottz Lähns Regemente till foth, Högwälborne Magnus Stiernstråhle, i Safwolax Öfredehls Härad och Christina sochn, uppå öfwerste sätet Brahelinna, nyligen igienom döden aflijdit, har Ryttmestaren och Öfwer Auditeuren Coltian, igienom Memorial af d. 28: näst förwekne Decembr: hoos mig andragit, dett allom här i orthen bekant wara lärer, at åfwannemde H. General Major, i Lifstiden warit wäl bemedlat, och således ett anseenligit Capital ofehlbart efter sig lemnat, altsammans uthi Kongl. Mayts och Rijksens tiänster innom Rijket förwärft och sammanlagt, uthan at man weet, dett någon dehl däraf utrijkes ifrån blifwit inbracht: Och som wälbemte H. General Major inge flere Bröst Arfwingar ägt, än een son, som förnimmes wara General Adjutant uthi rysk tiänst, och är till orthen ankommen at emottaga, och så wida inga Testamentarier här innom Riks torde finnas, uthur Rijket utföra detta honom tillfallande Arfwet, Altså och emedan ingen sådan efterrättelse ännu hafwes, om och huru wida bemte H. General Adjutant må hafwa Eders Kongl. Mayts nådigste tillstånd, at få utrijkes tiäna, eller om han wore sinnad at in i Rijket återkomma: Fördenskull har berörde Ryttmestare och Öfwer Auditeur understält, om icke merbemte H. General Adjutant wore förplichtad, at i förmågo af Sweriges Lag, och i anledning af Eders Kongl. Mayts Allernådigste Rescript, af d. 7. Januar: 1692: af åfwannembde Qwarlåtenskap lemna hwar tredie pening, till Eders Kongl. Mayts nådigste Disposition och förordnande, innan honom tillåtes, den at tillträda, och uthur Rijket föra, som Eders Kongl.Mayt, af det i underdånighet hoosgående nådigst tächtes inhemta.
Nu som mig jämwähl bekant är, att eij allenast afledne H. General Majoren Stiernstråhle, een anseenl. ägendom, så i Peningar, som silfwer och huusgeråd, efter sig lemnat uthan och at dess i Rysk tiänst warande son, General Adjutanten Stiernstråhle, är sinnad bemte Qwarlåtenskap, jämte dess afl. faders Lijk, uthur Rijket föra; dy har jag till underdånigst bewakande af Eders Kongl. Mayts och Kronans höga interesse, låtit med behörig Sequester beläggia, all den efter åfta bemte afl. General Major Qwarlåtne ägendomen, och därjämte så föranstaltat, at den numera står under behörig säkerhet, till dess Eders Kongl. Mayt i nåder täcktes förordna, och allernådigst sig utlåta, huru och på hwad sätt, åftabemte H. General Adjutant i detta måhlet böör ansees, anten, som en swensk Wasal then thär arfwet, uthan påtahl och afgift Disponerar, eller som en Rysk undersåte, hwilcken i underdånigste föllje af Eders Kongl. Mayts åfwan åberopade allernådigste rescript tredie peningen af dett utgående Arfwet erläggia borde: Hwaröfwer Eders Kongl. Mayts Allernådigste förordnande och utslagning till underdånigste efterlefnad och rättelse i underdånighet afwachtar, i synnerhet som åftast bemte H. General Adjutants, hwilcken skall wara commenderat till Pohlen, wed dess nu härifrån skiedde afresa, sig utlåtit, at med aldra första willja återkomma och då et ändtelt sluut, i detta måhl påstår. Jag framhärdar till min lefnads sluut med underdånigste wördnad.

Stormechtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Jacob Printz
Willmanstrand d. 16. Janauarii 1735:


Till Innehåll 1735

Frisenheim till Fredrik I den 18 januari 1735. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Ink. sedan detta pastorat d 5. förutgående Martii

blifwit bortgifwit till kyander

 

Stormechtigste Allernådigste Konung

Så wida nu med denne påst, enligit Consistorii i Borgå under d: 2. hujus till mig aflåtne skrifwelse, till Eders Kongl: Mayt afgår wälbembälte Consistorii underdånige förslag, angående det i Karelen efter Afledne prosten Johan Wittstock ledigt warande Johmaierfwi Pastoraths besättiande, hwartill enkannerl. Kyrkioherden uti Läppäwirda församling Johan Kyander, och Commistern i Kides Joachim Neglick???, skohla wid walet, erhållit församlingens stämmor och kallelse, än skiönt allenast nästnemde, jämte Regementz Pastoren Pettrus Holfreén och Kapelanen i Randasalmi, Erich Collanus, warit af merbemte Consistorio till prof predikans afläggande remitterade; Dy har jag underdånigst eij obemält låta bordt at alle åfwannämde wid detta tillfälle sökiande, äro skickelige prästmän, och således en hwar af dem giordt sig Eders Kongl: Mayts Nåd wärdig; Hemställandes fördenskull uti Eders Kongl: Mayts allernådigste godtfinnande, jag underdånigst, hwilcken Eders Kongl: Mayt af dem med nådig fullmacht, å detta Pastorat i Nåder täckes behugna, jag framhärdar med underdånigste wördnad till min lefnads sluut

Stormechtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Jacob Printz
Willmanstrand d. 18. Janauari 1735


Till Innehåll 1735

Frisenheim till Fredrik I den 24 januari 1735, Riksarkivet


[Mottagarens notering]
ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Sedan Eders Kongl: Mayt igenom nådigste skrifwelse dat: d: 19: Martii 1733: i nåder gådtfunnit, at den till följe af Eders Kongl: Mayts nådige Befallning af d: 16: Martii 1732: på alla, det ware sig inhemske eller fremmande, i från utrijkes orter med fartyger kommande skieppare, styrmän, matroser, skiepzgåssar och passagerare lagde afgift, skulle till widare ophöra: har Eders Kongl: Mayt medelst nådigste befallning af den 26: sidstledne Nowember i nåder förordnadt, at låta samma förslag, hwad passagerare angår winna dess framgång, så at alle de som höra till skieppetz eller fartygetz besätning, ifrån denne afgift befrijas, och at allenast de som fara för passagerare och taga wederbörandes pass, at resa utom landet, skohla den samma ärkägga, samt Qwinspersoner helften mindre, efter den för detta giorde och nådigste utgifna Taxa:
Äfwenledes har Eder Konglige Mayt därjemte i lika nåder mig anbefalt, at höra de i detta mig i nåder anfötrodde Höfdingedömme warande Båtzmäns Indelningshafware eller Rotelagar, angående 4: öre silfwermynt årligen ärläggiande, till Båtzmans inquarteringens understöd. I underdånigste följe hwaraf jag i underdånighet förmäla bordt, at Eders Konglige Mayestätz nådigste förordnande hwad passagerarne angår, skall wederbörande till underdånigste efterlefnad antydas: Men beträffande det senare så gifwes Eders Konglige Mayestet i underdånighet tillkiänna, at inge Båtzmans håll i detta Hödingedömmet finnes.
Jag framhärdar till min lefnadz sluut med underdånigste wördnad

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Konglige Maystets Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Jacob Printz
General Rest Raksakningz stället i Ruokolax
d: 24: Januarii 1735.


Till Innehåll 1735

Frisenheim till Fredrik I den 28 februari 1735. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Uplt i Canc: Colleg: d 20 Junii 1735.

 

Stormechtigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Mayts nådige godtfinnande och förordnande, har jag under d: 16: nästl. Januarii i underdånighet hemställt, huru wida, afl. General Majoren Stiernstråhles son, som nu för tijden är General Adjutant i Rysk tienst, skall ansees för een swensk, eller rysk undersåte, i anseende till det honom härstädes tillfallande arfwet: sedermera, har till beachtande af Eders Kongl. Mayts samt Kronans Höga rätt, jag warit förorsakad, at den qwarlåtne ägdendomen, tills Eders Kongl. Mayts widare nådige utlåtande, behörigen föresegla och Sequestrera låta, emedan bemte Hr General Adjutant war sinnad den samma ut ur rijket föra: hwaröfwer hans hoos Hr Fällt Marskallken grefwe Munch sig beswärat, som i igienom skrifwelse af d: 15. nästl Febr: begiärt det ägendomen kunde utan swårigheter löös gifwas, och honom tillställas, hwarå jag mig doch eij understådt at något utslag medehla, utan underställer Eders Kongl. Mayts nådigste godt finnande, huru i detta måhl skall förfaras, bijfogandes härjemte i lijka underdånighet wälbemte Hr Grefwe och Fält Marskallkz Bref in originalii, och framhärdar med underdånigste wördnad till min lefnadz sluut

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aller Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Jacob Printz
Willmanstrand d: 28. Febr: 1735.


Till Innehåll 1735

Frisenheim till Fredrik I den 14 mars 1735. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Upl. i Canc: Colleg: d 20 Junii 1735.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Under d: 16: Januarii och 28: Februarii nästförwekne, har Eders Konglige Mayestätz nådigste godtfinnande jag i underdånighet understält, huru med afledne Herr General Majoren Stiernstråles qwarlåtne Ägendom skulle förfaras, anten samme till dess sons, Herr General Adjutanten Stiernstråles frija disposition borde lemnas, eller och någon procent däraf till Eders Konglige Mayestet och Kronan innehållas, för hwilcken orsak berörde Ägendom, till bewakan af Eders Konglige Mayestetz höga Rätt, jemwäl blifwit behörigen Sequestrerad, Nu sedermera har berörde Herr General Adjutant sig härstädes åter infunnit, och des afledne Fader begrafwa låtit, hwarmed man eij undgå kunnat, at den därwed giorde omkåstnaden, af berörde Sequuestrerade Ägendom afsökia låta, och ehuruwäl merberörde Herr General Adjutant då äfwen påstådt, at det Öfrige jemwäl till honom aflåtas skulle, så har jag doch därtill eij samtyckia kunnat, innan Eders Konglige Mayestetz nådigste utlåtelse, i dy måhl, mig till underdånigste efterrättelse erhållas kunde; hwarföre, och emedan åftabemälte Herr General Adjutant, han skall wara Commenderad till Warschou, intet längre kunde sig härstädes uppehålla, uthan nödgades sig härifrån begifwa, har han mig tillställt des protestation och förbehåll, som härjemte i underdånighet bijfogas, jemte underdånig Suplique till Eders Konglige Mayestät som jag eij undgå kunnat, at härjemte till Eders Konglige Mayestet underdånigst öfwersända framhärdandes med underdånigste wördnad till min lefnadz sluut

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongllige Mayestetz Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Jacob Printz
Willmanstrand d: 14: Martii 1735.


Till Innehåll 1735

Frisenheim till Fredrik I den 22 mars 1735. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Eders Kongl: Mayestet har allernådigst uppå mine förra Åhren underdåhnige giorde berättelser, om des trogne undersåtares och Inwåhnare uti detta mig nådigst anförtrodde Nyslåttz och Kymmenegårdz Höfdingedömme, stora lijdande uti de dem då åkomne swåra misswäxter om deras ophielpan och bijbehållande öhmhiertat warit, och dem derföre af Hög Kongl: Nåd och mildheet, utur de här warande Eders Kongl: Mayestetz Förrådz Magasiner, med låhn spannemåhl, så till ländernes bestående, såsom och till Brödfödan allernådigst undsättia låtit, hwarigenom den, som med underdåhnig wördnadz tacksäyelse enhälleligen ärkännes, både härtills uppehåldne äro, samt Eders Kongl. Mayts hemman till uthskylderne möjeligste dragan, wid bruk underhållit; I underdåhnigste tillförsicht af sådan Hög Kongl: Nåd, trygga Eders Kongl: Mayestetz trogne undersåtare och Inwåhnare här i lähnet sig ännu öfwer detta Åhr wid det fasta håpp att i anseende till förledit Åhr, dem mäst alla öfwergångne misswäxt genom tårcka och således spannemåhls bärgningz mistning, med låhn till utsäde uthur Förrådz Magasinerne, emot försäkrad richtig återbetahlning instundande höst, med twå Cappor wäxt för hwar Tunna benådade warde;
Denne Allmogens, och flere hemmans brukares underdåhnige anhållan har Eders Kongl. Mayestet jag eij undgå kunnat underdånigst föredraga, och kan deriemte det tryggeligen intyga at uthsädes bristen hoos dem till stor dehl, i anseende till omrörde Casus mycken är, den jag wid mine omreesor uhi Häraderne, som till den ändan skiedt att i dy måhl mig nogast underrätta, med beklagan, mehr än nog sann befunnit, i det en stor dehl Bönder, men i synnerhet uti hela Jäskis Härad, där misswäxten swårast nu fyra samfälte Åhr Continuerat och dem särdeles framför andre träffat, nu redan med Barck och annan owahnlig spis sig nähra måste, hwarest uthsädes förråd, således eij finnas kan, hwilcka derföre åtminstone 600 Tunnor spannemåhls undsättning behöfwa, så framt de någorlunda skohla hulpne blifwa; de öfrige Häraderne äro och wähl tårftige, men så kunna de med mindre qvantum än desse uthkomma; så at om Eders Kongl: Mayt: till någon spannemåhls utlåhning än detta Åhr i nåder bijfalla täckes, därtill 1400 á 1500 Tunnor förmenas öfweralt föreslåendes warda. Den willighet som allmogen till alla förra Åhrens låhn sädz med des Öfwermåhls richtige Clarering uti Magazinerne så at här i detta Höfdingedömet af alt uthlånte ingen Cappa obetalt är, jemte det at Öfwermåhls Capporne publico gagna, samt at Inwåhnarne af deras ringa förmågo i närmaste måtto deras uthskylder sökt sig afbörda och samma bidraga, enär de med låhn säd uti deras trångmåhl understödts, warde??? Eders Kongl. Mayestet till nådigt behiertande för dem opwäckandes, så att mig i nåder tillåtes här uthur Eders Kongl. Mayestets Förrådz Magasiner, till dem som högst beträngde är ofwanomtalte qvantum uthtaga och fördehla; skolandes återbetahlningen så wähl som öfwer måhlet lika med förra Åhrens samma Intächt, säker mog wara, hwarwid ingen swårighet är, enär hädan efter där med så förfares och handhafwes som jag den tillförene alla åhren skiött.
Igenom den Allmogen i dy mål wederfarande nåd, har Eders Kongl: Mayestet och publicum den nytta och förmån, först att magasinernes Förråd genom Öfwermåhlen tilltager, och sedan landet eij allenast dy medelst uphielpes till uthskyldernes bijdragan, uthan ock för det tredie Inwåhnarne till bättre huushåldning brachte, då de hwart Åhr till richtige Clareringen af låhnet tillhållas, och åter Åhrligen med Nya låhn tills wälsignad wäxts afbetalning hielpes.
I underdånigste afbijdan fördenskuld af Eders Kongl: Mayestetz nådigste förordnande öfwer denne Allmogens underdåhnige ansökning, framhärdar uti dödzstunden

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayestetz Aller Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / OW Quensell
Willmanstrand d: 22 Marti 1735.


Till Innehåll 1735

Frisenheim till Fredrik I den 2 april 1735. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Uplt i Canc: Colleg: d 20. Junii 1735.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Eders Konglige Mayestet har medelst nådigste rescript af den 21: näst förwekne Februariii uppå mitt underdånige underställande af den 16. sidstledne Januarii, i nåder mig anbefalt, at giöra mig underrättad, om framledne Herr General Majoren Stiernstråle skulle något Testamente eller disposition hafwa efter sig lemnat, och uti Åbo Håf Rätt eller annorstädes inlefwerera låtit, samt om flere Arfwingar efter honom finnas: I underdånigste fölie hwaraf, jag i lika underdånighet berätta bordt, at ehuruwäl ett rychte warit, at et Testamente och inventarium wore af Herr General Majoren i Lifztiden förfärdigat, så har doch åfwannemde afledne Herr General Majors, i rysk tiänst warande son, General adjutanten Stiernstråle, med dess härwaro, därtill enständigt neekat, hwarom han förebär sig wara så mycket mera förwissad, som bemälte Herr General adjutant kårt för dess Faders dödelige frånfälle, hoos honom warit wistande: Hafwandes och Eders Konglige Mayestet, samt Riksens Åbo Håf Rätt, i gienom skrifwelse af den 21. nästledne Martii mig förständigat, at eij något Testamente efter wälbemälte Herr General Major blifwit därstädes anmält eller ingifwit: hwilcket eij heller finnes annorstädes wara producerat: så at därom ingen efterrättelse kan erhållas, så framt eij till den extremitet skulle skridas, at Herr General adjutanten kunde lagligen förplichtas samma opgifwa, i fall han sådant om händer hafwa, särdeles emedan han, som näst förmält är, någre dagar för dess Faders död hoos honom warit, och jemwäl sedermera haft ägdendomen om händer, warandes utom honom ingen annan arfwinge, efter merwälbemälte Herr General Major, utan är denne General adjutant dess endaste son och Arftagare: Jag framhärdar till min lefnadz sluut med underdånigste wördnad

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Konglige Mayestetz Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Jacob Printz
Willmanstrand den 2: Aprill 1735.


Till Innehåll 1735

Frisenheim till Fredrik I den 28 juni 1735. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

Alldenstund nu med denna Påst, enligt Consistorii i Borgo under d: 2: hujus till mig aflåtne skrifwelse, till Eders Konglige Mayestet afgår wälbemälte Consistorii underdånige förslag, angående det efter kyrckioherden Johan Kijander ledigt warande Läppäwirta Pastoratets besättiande hwartill eenkannerligen wice Pastoren Abraham Wijnquist samt Kappellanerne, Johan XXX och Joachim XXX blifwit af merwälbemälte Consistorio i underdånighet föreslagne, dy har jag underdånigst eij Obemält lemna bordt, at alla åfwannemde wid detta tillfället sökiande, äro skickelige Prästemän, och såleds een hwar af dem gifwit sig, Eders Konglige Mayestetz ellernådigste nåd wärdia: Hemställandes såleds uti Eders Konglige Mayestetz Allernådigste godtfinnande, jag underdånigst, hwilcken Eders Konglige Mayestet af dem, med nådig Fullmacht å detta Pastorat i nåder täckes hugna. Jag framhärdar med underdånigste wördnad till min lefnadz sluut.

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Konglige Mayestetz Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Jacob Printz
Willmanstrand d: 28: Junii 1735.


Till Innehåll 1735

Frisenheim till Fredrik I den 14 augusti 1735. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Kongl. Mayt remitterar i nåder detta till dess och Riksens Krigz Collegii underdånige utlåtande. Stockholm i RådCammaren d 8 Septembris 1735.
uppå Nådigste befallning
N Carlson

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Till förekommande af den tweedrächt och Disput, som sig härtils yppat emellan Rotebönderne och såldaterne af Eders Konglige Mayestetz Safwolax och Nyslåtts Läns Regimente till foot, angående de senares släåekläder, som af den förre efter Knechtecontractets 3: och Reglementets 13: §:§: böör lefwereras emot behörigt Arbete; hafwa samtelige rote Interessenterne i nästnemde Lähn såleds öfwerens kommit och frijwilligt sig åtagit, at utan betalning eller den ringaste wedergiällning, till sine roote såldater i ett för alt erläggia och XXXXXX utgiöra; Een Walmads Råck med Fodder och Knappar hwart fierde år, Ett par wadmals Böxor hwart annat år, samt ett par ullstrumpor, ett Par skoor, och een skiorta hwart år, alldeles på det sättet, som Eders Konglige Mayestetz med Tafwastehuus Län i nåder stadfäste Contract af den 16: Novembr: 1732: förmår och innehåller: samt Eders Konglige Mayestet af åfwannembde allmoges i underdånighet hoosgående med Bomärcken underristade och af wederbörande Krono Betienter, samt Prästerskapet i sochnarne bewittnade underdånigste öfwerenskommande, i nåder inhempta tächtes. Och som Regimentet jemwäl för sin deel är dermed till fredz, hwarom Herr Majoren wälborne Fiandt, medelst underdånigst närlagde Memorial intygat; altså anhålles i underdånighet om Eders Konglige Mayestetz nådigste stadfästelse därå, till så wäl roteböndernes, som såldaternes underdånigste efterlefnad. Jag framhärdar med underdånigste wördnad till min lefnadz sluut

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Konglige Mayestetz Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Jacob Printz
Willmanstrand den: 14: Augustii 1735.


Till Innehåll 1735

Frisenheim till Fredrik I den 21 oktober 1735. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Kongl. Mayt remitterar i Nåder detta till dess och Riksens Krigz Collegii ofördröijelige uthlåtelse. Stockholm i RådCammaren d 20 Novembris 1735.
uppå Nådigste befallning
N Carlson

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

I underdånigste följe af Eders Konglige Mayestetz nådigste befallningar, är wäl med Tafwastehuuske Förrådz Magazinets i ståndsättiande, såwida bracht, at 14000 tunnor spanmål eij allenast nu finnes i behåll, sedan lån spanmålen influtit, utan och uti dee därtill å Tawastehuus slått apterade rummen annors wäl förwarade, men som under samma Magazin, et rum är inrättadt till Kruut huus däräst och nu een myckenhet Kruut finnes hwarigienom eij allenast bemälte Magazin, utan och det der åfwanföre befintelige tyghuuset med alt dess Förråd står i fahra för Olyckelige händelser igienom Åskeslag, eller andre tillfällen, dem doch Gud nådeligen afwärja, hwilket likwäl så mycket mer är at befruchta, som berörde rum är öfwer och jemt meed marcken, samt med et luftröör försedt, hwarigienom drag wed nästnembde händelser kan förorsakas: dy har eij undgå bordt, at sådant Eders Konglige Mayestet i underdånighet optäckia, med lika underdånig underställan, hwad Eders Konglige Mayestet till förekommande af all wådelig händelse, härweed i nåder täckes förordna, på det åfwannembde Magazin och tyghuus Förråd som Eders Konglige Mayestet och Rijket anseenligen kåstar, eij må wara någon fara underkstadt. Jag framhärdar med underdånigste wördnad till min lefnadz sluut

Stormächtigste allernådigste Konung Eders Konglige Mayestetz Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d: 21: octobr: 1735:


Till Innehåll 1735

Frisenheim till statssekreterare Olof Cederström den 5 december 1735. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Upläsit i Rådet d. 12. Martii 1736 och befaltes at någon från Expeditionen går up i Commercie Collegio till at påminna at de skyndsaml inkomma med sit ulåtande wid det som Kl Mt under d.14. Januar 1735 angde Ryske gräntze Tull Taxan, uppå Riksens ständers förestälning, XXX tillsrifit.
ad acta

 

Högwälborne Herr Baron och Staats Secreterare

Under d: 29: Januarii förledit år, har Hans Kongl: Mayt: jag wäl i underdånighet tillkiänna gifwit, det jag i anseende till dee uti hörsamt närgående afskrift widlyftigare anförde omständigheter warit nödtwungen, at till Hans Kongl: Mayts widare allernådigste godtfinnande tillåta den fattige allmogen i Karelen, hwilcka härifrån Willmanstrand, så som för dem, den närmaste handelsort, så widt aflägse äro, som hoosgående Charta utwijsar, at efter förra wanligheten, få till sin förnödenhet öfwer gräntzen införa rysktsalt, emot En dahler silfwermynts erläggiande i Tull, för hwarje tunna; men som Hans Kongl: Mayts nådigste utlåtelse derutinnan, eller hwad jag om Jäskis härad i underdånighet anfördt, eij erhålla kunnat, och Kongl: Mayts samt Riksens Kammar- Bergs och Commercie Collegier, under d: 16: nnästförwekne Septembris mig tillsändt een afskrift utaf Hans Kongl: Mayts nådigste förordnande af d: 6: Maji innewarande år, at inge Tullar, utan Hans Kongl: Mayts Specielle tillstånd, upsättias, och af dee som sedan det med General Tull Societeten slutne Contractet, blifwiit inrättade måge uphäfwas och afskaffas: enär till deras anläggnin, Hans Kongl: Mayts nådige Priwilegium eij kan wijsas: dy finner jag mig föranlåten, at hoos högwälborne herr Baron och Staats Secreteraren mig hörsamt förfråga, huruwida åfwannembde interims författning, kan under näst högbemälte förordning begripas, eller huru dermed framdeles skall förfaras, hwarutinnan H Hr Baron och Staats Secreterarens gunstige swar jag hörsamt afbijdan med förblifwande

Högwälborne Herr Baron och Staats Secreterarens Hörsammste Tiänare
J:H: Frisenheim
Willmanstrand d: 5: Decembr: 1735.


Till Innehåll 1735