Breven från 1733

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna år 1733. En del av dem har Frisenheim skrivit, andra är adresserade till honom, medan en tredje kategori har andra upphovsmän och adressater men ändå berör Frisenheims liv och verksamhet. Ytterligare en variant är handlingar som har med Frisenheim att göra.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.

 

INNEHÅLL Brev 1733

 

16/1 Frisenheim till Fredrik I

20/2 Frisenheim till Fredrik I

5/3 Frisenheim till Fredrik I

16/3 Frisenheim till Fredrik I

7/4 Frisenheim till Fredrik I

14/4 Frisenheim till Fredrik I

21/4 Frisenheim till Fredrik I

5/7 Frisenheim till Fredrik I

21/7 Frisenheim till Fredrik I

7/8 Frisenheim till Fredrik I

8/8 Frisenheim till Fredrik I

3/10 Frisenheim till Fredrik I

4/10 Frisenheim till Fredrik I

15/11 Frisenheim till Fredrik I

5/12 Frisenheim till Carl Johan Creutz

17/12 Frisenheim till Fredrik I

 

Frisenheim till Fredrik I den 16 januari 1733. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Sedan Eders Kongl Mayt, uppå Ryttmästaren Anders Kihlströms underdånige ansökning om Ächtenskaps skillnad, så wijda dess hustru Barbro Lyding, på intet sätt kunnat stå at bringas till widare sammanlefnad med honom, sedan hon en gång tagit tillflycht till sitt förra hemwist uti Wiborg och sig ifrån sin man afsöndrat, under d. 26. sidstlne Septembr: allernådigst tächts anbefalla mig, at ytterligare genom corespondence med den i Wiborg commenderande Officeren begära, at denne hustru Lyding må blifwa antydd, det hon intet kan undgå laga skillnad ifrån hennes man Ryttmästaren Kihlström, där hon, innom twänne månaders förlopp ifrån det honom härom får kundskap sig på denne sijdan hoos honom till en wänlig sammanlefnad icke inställer; och därjämte lijka nådigst förmält, det Eders Kongl Mayt, på den händelsen hon innom denne tijd försummar sig hoos honom at infinna allernådigst tillåter, at Ryttmästaren Kihlström må ifrån henne lagln skillder blifwer, till hwilcken ända, jag efter erhållit swar ifrån åfwannemde hustru Lyding, hade at med Consistorio i Bårgo därom correspondera, som efter Eders Kongl Mayts allernådigste befallning bör låta Ryttmästaren Kihlström erhålla denne af Eders Kongl Mayt honom allernådigst bewiljade äktenskapsskillnaden; har jag, i underdånigste föllje däraf, under d. 7. sidstne Novembr: af nu warande General Lieutenanten och Öfwer Commendanten De Coulon i Wiborg begiärt, han wille henne Barbro Lyding, hwad af Eders Kongl Mayt i äfwannemde måtto allernådigst faststält blifwit, communicera låta, med antydan at samma sig till underdånig efetrrättelse ställa; hwarå wälbemte General Lieutenant och Öfwer Commendant, uti swar af d. 16. i samma månad lemnat, det han Barbro Lyding om alt sådant behörigen antyda låtit, men at hon sig yttrat eij kunna med dess man åftanemde Ryttmästaren Kihlström widare sammanlefwa, eij heller willja sig till honom hijt öfwer begifwa. Och alldenstund hon sedermera, innom den henne allernådigst förundte antydan, sig härstädeshwarcken personligen infunnit eij hellr at willja hoos sin man till en wänlig sammanlefnad sig inställa, på något sätt anmäla låtit; dy har jag med denne Påst sådant Consistorio i Bårgo wid handen gifwit, som i anledning däraf lärer låta Ryttmästaren Kihlström erhålla den honom allernådigst bewilljade ächtenskaps skillnaden, hwilcket Eders Kongl Mayt underdånigst berätta skolat, med framhärdande till min lefnadz sluut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 16. Jan: 1733.


Till Innehåll 1733

Frisenheim till Fredrik I den 20 februari 1733. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Sålunda som Eders Kongl Mayt medelst dess allernådigste skrifwelse af d. 10. sidstl Novmbr: lika Nådigst har tächts mig anbefalla, at uppå Landshöfdingens Baron Stierncrantz anfordran, låta utur Tawastehus förrådz Magazin affölja ett tusende fem hundrade tunnor Råg och femb hundrade tunnor korn, såsom en försträckning till innewarande år för inwånarne i dess i Nåder anförtrodde lähn, som medelst en förledit år tillstött swår misswäxt, skola råkat uti ett högst beträngt tillstånd; har jag om fullfölljandet däraf alleredan behörig anstallt giordt, hwilcket Eders Kongl Mayt jag underdånigst eij bordt obemält låta, med lijka framhärdande till min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aller Underdånigste, Troplichtigste Tiänare, och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d. 20. Febr: 1733.


Till Innehåll 1733

Frisenheim till Fredrik I den 5 mars 1733. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Eders Kongl Mayt har uti dess Nådigste till mig ankomne skrifwelse af d. 5. nästwekne Februarii, aller Nådigst tächts mig förständiga huruledes Eders Kongl Mayt i Nåder bewilljat Hans Kongl Höghet CronPrintzen af Preussen fyra karlar, samt Printz Henrich en karl härifrån at få utkomma låta; med lijka Nådig befallning, at noga låta tillsee, det inga flera än bemte karlar, för hwilcka Eders Kongl Mayt Nådigst tillstånd utfärda låtit, och som med Eders Kongl Mayts Allernådigste Pass komme at försedde blifwa, måge utpassera; samt at jag, i den händelsen elliest någre store och anseenlige karlar af Eders Kongl Mayts undersåtare skulle sig anmäla och willja gå utrikes antingen ensamme eller uti någon annans föllje, sådane nogra examinera låter innan de utsläppas; Hwilcket Eders Kongl Mayts Allernådigste förordnande, så wid deras utpasserande, som sådant i Nåder tillåtit är, i fall de komma at taga sin wäg härigenom som elliest wid hwarjehanda förefallande tillfällen, mig till underdånigste efterrättelse ställa skall, med lijka underdånig framhärdan till min lefnadz sluut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aller Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d 5. Martii 1733.


Till Innehåll 1733

Frisenheim till Fredrik I den 16 mars 1733. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Sedan Eders Kongl Mayt jag underdånigst månde berätta, huru Inwänarne i detta Höfdingedöme, medelst de twänne År efter hwarannan åkomna swåra misswäxter, blifwit uti gögst beträngt tillstånd försatte, har under nu påstående General restransakning uti Safwolax Öfredels härad jag än widare sielf erfarit fattigdomen i landet wara större, än samma beskrifwas kan, i det ganska få af Allmogen äga annat än barck och agnar med mera dylijkt owanlig spijs till deras lijfs uppehälle, så at åtskillige warit nödsakade at öfwergifwa sine hemman, samt med hustru och barn dels igenom betlande, dels och medelst arbete å ryska sijdan söka sin födo; finnandes jag mig fördenskull underdånigst föranlåten, at hoos Eders Kongl Mayt med lijka underdånighet anhålla, Eders Kongl Mayt i Nåder tächtes förskona Allmogen för Regimentz Mötet i år med de i denne Eders Kongl Mayts Province warande Safwolax och Nyslåttz- samt Kymmenegårdz Lähns Infanterie Regimenter; emedan landmannen där igenom skulle känna någon lijsa som i ett så högt beträngt tillstånd som underdånigst förmält är, ingen utwäg nu hafwer till sitt egit lijfsuppehälle, mindre att kunna anskaffa det underhåld, som soldaten wid Regimentz mötet hafwa bör. Jag framhärdar med underdånigste wördnad till min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aller Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
General restransakningsstället St Michel d. 16. Martii 1733.


Till Innehåll 1732

 

Frisenheim till Fredrik I den 7 april 1733. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Huruledes Eders Kongl Mayt, i anledning af staden Strahlsunds däröfwer andragne underdånige beswär, at de siöfarande, af Commendanterne på Castellen, med skrifwarelön eller andre afgifter i spannmål och wahror skola betungande warda; i Nåder för skiäligt pröfwat, at eij allenast förnya Eders Kongl Mayts till mig afgångne Allernådigste ordres under d. 6. Aprill 1725, angående huru förhållas skall med skieppare, hwilcka ankomma antingen till sådane stapelstäder i Rijket, där Guarnizoner liggia och där jämte något landzhöfdinge säte är, eller och hwaräst Casteller och fästningswärck äro utan för städerne; utan och än ytterligare lijka Nådigst anbefalla, at hädanefter eij tillåta, det hwarcken penningar för skrifwarelön, spanmål eller wahror af de siöfarande måge tagas; sådant har utur Eders Kongl Mayts under d. 10. Julii nästledit år Allernådigst aflåtne och med sidsta Påst mig till underdånig handa komne skrifwelse jag underdånigst förnummit; Och i lijka underdånighet föllje däraf, ändoch jag alltijd låtit wara mig angelägit, at til Commerciens befrämjande, handhafwa de siöfarande wid deras frij- och rättigheter, samt tillsee at de på intet sätt olagligen betungade blifwit, så at i anseende därtill förmodeligen till slijka beswär ingen anledning ifrån denne orth gifwits, antydt wederbörande Commendant i Friedrichshamn, at denne Eders Kongl Mayts Allernådigste befallning sig till underdånigste noga efterlefnad ställa. Framhärdar in till min lefnadz sluut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
General restransaknings stället i St Michel d. 7. Aprill 1733.


Till Innehåll 1733

Frisenheim till Fredrik I den 14 april 1733. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Huruledes Eders Kongl Mayt, i anseende därtill at Eders Kongl Mayts om Bränwijns Accisen utgångne Nådige förordning icke förmäler med hwad plicht de böra ansees, som på landet idka Bränwijns brännande utan at hafwa sig därtill angifwit eller därföre erlagt den förordnade afgiften, i Nåder för nödigt pröfwat något wist därutinnan at stadga, medan slikt underslef förnummitz på ett och annat ställe redan wara förelupit, och mig fördenskull Allernådigst antydt tächts, Eders Kongl Mayts lijka Nådige willja wara, at där någon befinnes hafwa sig i detta mål förbrutit, den samma då bör, såsom en förbudz brytarebeläggias med 40. daler Smt böter och Bränwinspannan wara Confiscation underkastad; sådant är utur Eders Kongl Mayts mig till underdånigste hand komne Allernådigste skrifwelse under d. 13. nästwekne Februarii mig kunnigt wordet, såsom och, i underdånigste föllje af Eders Kongl Mayts därwid bijfogade Allernådigste Befallning, till allmän kundgiörelse och efterlefnad här i länet utfärdat. Framhärdandes med underdånigste wördnad in till min lefnadz sluut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
General restransaknings stället i St Michel d. 14. Aprill 1733.


Till Innehåll 1733

Frisenheim till Fredrik I den 21 april 1733. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Hwad Eders Kongl Mayt genom dess till mig aflåtne Allernådigste skrifwelse af d. 19. nästwekne Martii lijka Nådigst tächts förklara Eders Kongl Mayts Nådigste willja wara, at nu mera och tills wijdare skall hwila med uppbärande af den Afgift, som Eders Kongl Mayt under d. 16 Martii förledit år i nåder månde påbiuda till siöstatens inquartering af alle från utrijkes orter ankommande fartyg, de ware sig inhemske eller utländske, sådant har jag antydt wederbörande at sig till underdånig efterrrättelse ställa, hwilcket jag härigenom underdånigst eij obemält låta bordt, jämte lijka framhärdande till min lefnadz sluut

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
General restransakningz stället i St Michel d. 21. Aprill 1733.


Till Innehåll 1733

Frisenheim till Fredrik I den 5 juli 1733. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Eders Kongl Mayt har jag underdånigst eij obemält låta bordt huru såsom 2ne Ryska Galerer under beledsagande af en fregatt, d. 29. nästwekne Junii uti Friedrichhamnske skiären inlupit och ankrat wid pass en lijten 1 mijl ifrån staden; Besättningen därpå har warit ongefär 600. soldater, förutan 300. matroser och Båtzfolck, samt en Lieutenant på hwart fartyg, såsom Commendeur förordnad, hwilcka skola berättat sig wara ifrån Cronstadt utgångne med Ordres at segla innom skiären till Pellinge eller Helsingfors och så widare till Rewal och Riga, och at Galererne woro af Ryska Keysarinnan som en present Konungen af Preussen tillsände. Desse Galerer hafwa warit ganska prächtige, så at deras prydnat eij kunnat förbättras. Det kåsteliga Bildthuggare Arbete med hwilcket de warit utzirrade, skall icke allenast in till Wattengången warit med godt guld förgylt, utan och årarne och somblige båtar de till Galererne hörige men nedpackade meubler och beklädningar skola warit pretiense, och bestått af bästa sammet med guld och silfwer galoner och frantzar på alla säten för 300. man, uti den ena röd och den andra grön, samt Cajutan med lijka beklädning försedt, och dessutom med stora speglar utzirad; Besättningen har warit wäll munderad, och officerarne på desse fartyg wijst dem mycken höfligheet, hwilcka ifrån Friedrichshamn dijtkommit at besee dem, och låtit dem med spel emottaga, samt wid återresan med 5. Canon skått beledsaga, sedan de alla åfwanberörde nedpackade meubler och beklädningar för dem upwijst. Och som Eders Kongl Mayt Allernådigst har tächts anbefalla mig, at underdånigst gifwa wid handen, hwad särdeles på denna gräntzeorten sig tilldraga kan; så finner jag mig med lijka underdånighet förbunden, at denne underdånigste relation till Eders Kongl Mayt insända, jämte framhärdan till min sidsta stund

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aller Underdånigste Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Gen: restransaknings stället i St Michel d. 5. Julii 1733.


Till Innehåll 1733

Frisenheim till Fredrik I den 21 juli 1733. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

Hwad Eders Kongl Mayt genom dess Allernådigste af d. 17. sidstlne Aprill, i Nåder har tächts mig anbefalla, at å alle Predikostolar i detta mig nådigst anförtrodde Höfdingedöme, låta allmänt kundgiöra Eders Kongl Mayts emot swalg |frosseri] och dryckenskap genom trycket utfärdade nådige förordning; det har jag i så måtto i underdånighet fullfördt, at högbemte förordning allaredan blifwit till allmän kundgiörelse befordrad; skolandes jämwäll hålla alfwarsam hand och noga upsicht däröfwer, at den wederbörligen efterlefwad warder och de bråtzlige till det för dem utsatte straffet befordrade; som Eders Kongl Mayt jag härigenom underdånigst eij obemält låta bordt, med lijka framhhärdan till min lefnadz slut

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Gen: restransaknings stället i St Michel d. 21. Julii 1733.


Till Innehåll 1733

Frisenheim till Fredrik I den 7 augusti 1733. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

Huruledes Eders Kongl Mayt, efter Nådigt öfwerwägande af hwad så wäll utaf Högwällborne Baron och fältmarskalcken Stakelberg som mig uti underdånighet andragit blifwit, angående defensions Wärcket här i Finland, samt Eders Kongl Mayts och Rijksens Krigs Collegii därwid giorde underdånige påminnelser, i Nåder funnit bäst och säkrast wara, at förblifwa wid den af Eders Kongl Mayts och Rijksens Höglofl ständer tagne hufwudplan till förswarswärcket här i Finland, at det samma näst en god Armeè, beror på ett wäll inrättat Magazin och säker Nederlagsplatz af de krigsförnödenheter, som till samma Armeès utredning höra; samt der hoos i Nåder pröfwat, at den anbefallde transporten till Tafwastehus af Artillerie och Ammunition jämte spanmål bör gå för sig, så at eij mera i Friedrichshamn och Willmanstrand qwar blifwer af Wall Bestyckningen, än hwad, som efter 1727. års fastställte ålan där wara bör, och af de öfrige krigsförnödenheter, hwad nödwändigheten efter Wärckens närwarande beskaffenhet fordrar, med Nådig befallning at fördenskull anstalltas bör, det fältartilleriet med alla dess tilllbehörigheter samt hela fältkompagniet, jämte Tygmästaren och Tyg Compagniet på så många Handtwärckare när, som fältmarskalcken Baron Stakelberg kan pröfwa wara wid det i gräntzeorten qwarblefne Artilleriet oumgängelige; jämwäl at de öfrige krigspersedlar, såsom gewährs kulor och krut med mera af Tyghuus förrådet, samt de till Artilleriet hopade??? sorter, transporteras ifrån Friedrichshamn till Tafwastehus, så at i gräntzeorterne eij mera qwarlemnas, än där behöfwes, efter den plan, som till defensionen nu kan giord blifwa; sådant har utur Eders Kongl Mayts under d. 7. sistlne Aprill till mig aflåtne Allernådigste skrifwelse jag med mera underdånigst intagit, och skall eij underlåta, at hwad Eders Kongl Mayt i så måtto Nådigst har tächts förordna, och på mitt Ämbetes försårg ankommer, i underdånighet tillbehörig wärckställighet befordra, så snart fältmasrkalcken Baron Stakelberg hoos mig opgifwer hwad och huru mycket af det som omförmält är, kommer ifrån Gräntze Orterne at transporteras till Tafwastehus. Men berörande spanmålen, så är med dess afsändande för detta en begynnelse giord, förmodandes och, at framdeles kunna i underdånighet tillkännagifwa, huru och på hwad sätt sistnemde transport, utan någon skiutz bekåstnad, kan efter handen wärckställas, och Eders Kongl Mayts Nådigste Willja och befallning härutinnan blifwa fullgiord. Med underdånigste wördnad till min lefnadz slut framhärdandes

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
General restransaknings stället i St Michel d. 7. Augusti 1733.


Till Innehåll 1733

Frisenheim till Fredrik I den 8 augusti 1733. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Upläst i Rådet d. 10. Septembr 1733 och befalt läggas ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Medelst till mig aflåten Allernådigste skrifwelse af d. 3. nästförwekne Julii, har Eders Kongl Mayt i Nåder tächts anbefalla mig, at i fall någon gång, uti detta mig Nådigst anförtrodde Lähnet, skulle synas lijknelse till misswäxt, då i tijd hoos Eders Kongl Mayt inkomma med min underdånige berättelse därom, på det Eders Kongl Mayt må kunna wara betänckt på sådane medel och utwägar, hwarigenom de nödlidande både tijdigt och beqwämligen kunna warda undsatte. Och som denne Eders Kongl Mayts Nådigste Willja och befallning skall lända mig till underdånigste efterrättelse; så har jag och eij obemält låta bordt, det landtmannen lärer, efter alt utseende, i år få hugna sig af god årswäxt på denne orten, så framt icke det nu en tijd continuerade regnwäder och infallande kiöld /: som den Högste Nådeligen afwände :/ hindrar sädens fullkombliga mognad; Men i Päskis härad har stårcken i denne sommar, så wäll som masken, giordt mycken skada, samt hagel jämwäl på åtskillige ställen därstädes Wäxten fördärfwat och i grund nedslagit, hwarom uti min till Eders Kongl Mayt med sidsta påst insände underdånigste berättelse af d. 1. hujus jag widare månde förmäla; Med underdånigste wördnad till min sidsta stund framhärdandes

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Gen: restransaknings stället i St Michel d. 8. Augusti 1733.


Till Innehåll 1733

Frisenheim till Fredrik I den 3 oktober 1733. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Upläsit i Rådet d. 26. Octob. 1733 och befalt läggas ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Så snart Eders Kongl Mayt genom trycket i Nåder utfärdade förordning af d. 20. Decembr: 1732. angående uphörandet af det stämplade Papperets bruk, samt huru den därföre wanlige Afgiften nu mera kommer at erläggias i penningar wid Rätterne och flere wederbörande ställen, uti Eders Kongl Mayts därhoos till mig aflåtne Allernådigste bref af d. 20. sidstl. Februarii, mig till underdånigste handa kom; månde jag med lijka underdånighet icke allenast Högbemte förordning till allmän kundgiörelse i detta mig nådigst anförtrodde Höfdingedöme utfärda, utan och då genaste på det af Eders Kongl Mayt i Nåder föredkrefne sättet föranstallta om allt det, som till den nya inrättningens wärckställande erfordrades, så at samma ifrån d. 1. sistlne Julii, kommer at winna sin fullbordan, hwarest jag uti betingandet med wederbörande handtwärckare om Charta Sigillata lådornas förfärdigande låtit all möijelig sparsamhet uti omkåstnaden i achttaga, och således erhållit fyra kistor och åtta lådor tillsammans för 45: dr 21 ./3 ./. Smt, hwilcka medel af de uti innewarande år influtne Charta Sigillata penningar blifwit tagne; skolandes jag i öfrigit mig till underdånigste rättelse och efterlefnad ställa hwad Eders Kongl Mayt Allernådigst har tächts förordna angde Charta Sigillata Recognitionens observerande för de fullmachter, som hädanefter af mig å Ämbetets wägnar utfärdas, hwilcket allt Eders Kongl Mayt jag underdånigst eij obemält låta bordt, med framhärdan till min lefnadz slut

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 3. Octobr: 1733


Till Innehåll 1733

Frisenheim till Fredrik I den 4 oktober 1733. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Upläsit i Rådet d. 26. Octob. 1733 och befalt läggas ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Hwad Eders Kongl Mayt i anseende till de af mig under d. 19. Octobr: nästlt År i underdånighet andragne skiäl och omständigheter i Nåder för godt funnit, at medelst Allernådigst rescript af d. 20. sistlne Augusti samtyckit till den af mig underånigst föreslagne ändring uti Eders Kongl Mayts för denne Orten Willmanstrand, Kajana, Kides och Pelis under d. 1. Februarii 1732 i Nåder utfärdade Gräntze Tulls Taxa at den utgående Gräntze Tullen på Boskapen större eller mindre, må hädanefter förblifwa efter förre wanligheten, innan Taxan utkom, nembl. 1. Oxe, Koo eller Gwiga till 29 öre Smt, 1. st. Båck 8 öre, 1. st Geet 6. öre, 1. st. fåår 8 öre, och 1. st. Killing 6. öre dito mynt, det har jag wederböranderne till deras underdånige rättelse och efterlefnad behörigen förständigat, har Eders Kongl Mayt jag underdånigst eij obemält låta bordt, jämte det at denne ändring uti Gräntze Tull på Boskapen, fördt den nytta med sig, at förutan det Gräntze Tullen nu under marcknadztijden bestigit sig till 225. daler Smt mer än förledit År, hafwa Allmogen i År icke allenast fått all sin hijt på marcknaden införde boskap försåld, utan och skiäligt prijs för den samma, så at ingen nu war nödsakad, at drifwa sin boskap hem igen, som en stor del förledit År, i brist på kiöpare, wore twungne at giöra. Jag framhärdar med underdånigste wördnad till min sidsta stund

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand d. 4. Octobr: 1733


Till Innehåll 1733

Frisenheim till Fredrik I den 15 november 1733. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
I Cab d. 19. dec. 1733 och resolt. för Henric Helsingius.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Medelst hijt ankommen skrifwelse af d. 7. i denne månad, gifwer det Venerandum Consistorium i Borgo tillkänna, huruledes till Eders Kongl Mayt, dess underdånigste förslag till Idensalmi Pastorats här i Lähnet besättiande, det med denne Påst ärnade insända för Eloquentie Lectoren wid Borgo Gymansium Magister Henrich Helssingius, kyrckioherden i Läppäwirda Johan Kyander och Sacellanen i Pyttis Georg Wallgréen: Och alldenstund mig, hwad bemte personers skickelighet och förtienst widkommer, eij något bekant är, som den ena framför den andra till förmån lända borde, utan at de alle giorde sig Eders Kongl Mayts Nåd wärdige; så har Eders Kongl Mayts Allernådigste godtfinnande jag underdånigst hemställa skolat, hwilcken Eders Kongl Mayt af desse Prästmän Nådigst täckes med fullmacht å detta Pastorat hugna; Hwarwid jag underdånigst eij obemält låta bordt, at innan kyrckioherdewahlet i sochnen skiedde, månde församblings lemmarne en sådan Böneskrift till mig insända, som den samma i underdånighet härhoos fölljandes uutwijsar, jämte det, at den ultimo loco upförde, af de på förslaget nemde, är den tårftigste. Framhärdandes till min dödzstund

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d. 15. Novembr. 1733.


Till Innehåll 1733

Frisenheim till Carl Johan Creutz, friherre, major, vice landshövding. Den 5 december 1733. KB. Autografsamlingen, Brevskrivarregistret.

 

Högwälborne Hr Baron och Major
Hr Baron och Majorens högtde skrifwelse af d. 27 näst Noubr. har Commissarien Strengberg mig tillställt; lärandes han giöra sin berättelse, huru den omförmälte Auctionen aflupit och hwad anstalt jag giordt till de för H. Baron och Majorens rächning inropade järnsorters framforslande till Friedrichshamn med minsta bekåstnad.
Och hwad angår betalningen så behagade H. Baron och Majoren låta samma afgifwa till fortificationsCasseuren Rücker i Friedrickshamn, som den å Räntemäsatarens wägnar emottager och quitterar.
Eljest har bemte Commissarie till H. Baron och Majorens obligations inlösande af d. 27 Octobr. 1731 stoor[?] 700 daler Kmt till mig aflefwererat med det därå uplupna interesset inberäknat 791daler dito mynt, hwarföre tienstl. tackar, och jämte det berörda obligation fördenskull härhoos återsändes, förblifwer jag med all tillgifwenhet
Högwäborne H. Baron och Majorens hörsammaste tiänare
J H Frisenheim
Willmanstrand d. 5 december 1733

 

Till Innehåll 1733

Frisenheim till Fredrik I den 17 december 1733. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Anmält i Rådet d. 15. Januarii 1734. och befalt läggas ad acta.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Således som Eders Kongl Mayt medelst Allernådigste till mig ankommen skrifwelse d. 6. i denne månaden, lijka Nådigt tächts anbefalla, låter jag nu till allmän kundgiörelse i detta mig Nådigst anförtrodde Lähnet utgå Eders Kongl Mayts under samma Dato genom Trycket utfärdade Allernådigste Publication angående ett nytt Generalt Tull Arrende, som Eders Kongl Mayt jag underdånigst eij obemält lemna skolat, med lijka framhärdande till min lefnadz slut

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste, Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d. 17. Decembr. 1733.


Till Innehåll 1733

Ur markegångstaxan 1733