Breven från 1736

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna år 1736. En del av dem har Frisenheim skrivit, andra är adresserade till honom, medan en tredje kategori har andra upphovsmän och adressater men ändå berör Frisenheims liv och verksamhet. Ytterligare en variant är handlingar som har med Frisenheim att göra.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.

 

INNEHÅLL Brev 1736

 

17/3 Frisenheim till Fredrik I       + rusthållarekontrakt

6/4 Frisenheim till Fredrik I       + kontrakt med rotebönder

7/4 Frisenheim till Fredrik I

30/10 Frisenheim till Fredrik I

4/12 Frisenheim till Fredrik I

 

Frisenheim till Fredrik I den 17 mars 1736. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Kongl. Mayt remitterar i Nåder detta till dess och Riksens Krigz Collegii underdånige utlåtande. Stockholm i RådCammaren d 4 Maji 1736.
uppå Nådigste befallning
C v Carlson [Carl von Carlson]

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Sedan Eders Konglige Mayestet medelst nådig skrifwelse af d: 4: Augustii nästledit år, har tächts underskrefne i nåder tillkiänna gifwa, det Eders Konglige Mayestet, wid det under d: 15: Septembr: 1732: projecterade och till Eders Konglige Mayestet nådige stadfästande i underdånighet öfwersände Contract angående een ständig Rusttiensts hållande under Karelske Dragone Regimentet funnit een och annan ändring wara nödig, och der jemte lika nådigt befalt, at ett annat Contract med Rusthhållarne måtte uprättas, hafwa i underdånigste föllje däraf wederbörande Fullmächtige af Rusthållarne blifwit sammankallade, och ett sådant Contract författadts, som härjemte till Eders Konglige Mayestets nådigste stadfästande i underdånighet öfwersändes: framhärdande med underdånigste wördnad

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Konglige Mayestets Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d: 17: Martii 1736

 

 

Rusthållare-kontraktet


Contract, som Rusthållarne i Kymmenegårdz och Nyslåttz Län, åhr 1732: angående anständig Rusttiensts underhållande ingått samt sedermera till underdånigste föllje af Kongl. Maytts under d. 4: augustii 1735 aflåtne nådigste Willje och befallning ändrat och förnyat som följer.

Den Nåd, Hans Kongl. Maytt oss Rusthållare i Kymmenegårds och Nyslåttz Läner låtit dy medelst förmärkia, at wij som med ferdzslutet blifwit indragne, sedermera fått återträda i wår förre Rusttienst, samt nådigst till wår oprättelse oss med hwarjehanda Munderings Pertzedlr begåfwat och skiänkt, ärkiänna wij med underdånigste wördnad och tacksamme sinnen, samt förplichta oss deremot, at wår egendom, Lif och blod Hans Kongl. Maytt altid till underdånig tiänst hålla och hafwa, samt det nu oprättade Regementet, efter ytterste giörlighet och förmågo istånd sättia och underhålla, och fördenskull af fri willja förbinda oss till efterfölljande puncter, som Hans Kongl. Maytts nådigste wählbehag, bifall och stadfästelse wij i diupaste underdånighet underkasta, i den underdånige tillförsicht, at sådant med nåder ansees lärer.

1:mo
Förbinde wij oss på dett kraftigaste, att till Kongl. Maytts och Riksens tienst efter den Indelning och Ränta, under Rusttiensterne förr blift lagde, oprätta och wed macht hålla ett Regemente af siuhundrade trettio gemene samt Rustningen altid i stånd hålla, med giltig karl, häst och mundering, således som under nedan skrefne puncter förmält finnes, och tillbude wij oss derföre.

2:o
Att ständigt underhålla en giltig karl och swentienare, samt försee honom med en lag gill häst om den höijd som förordningarne dictera, och åtminstone af nijo qwarters storlek bakom sadelen, då hästens styrkia och undersätzighet ersätter bristen i höijden, förbehållandes oss deremot, at icke öfwer billigheten på något sätt i desse måhl blifr twungne, willjandes wij anskaffa och i beredskap hålla en sådan karle och häste mundering som Kongl. Maytts nådige förordning af d. 23: Januarij 1729: om Rytternes och Dragoners beklädning innehåller, i lika måtto med den uti samma förordning föreskrefne tråssen, enär Hans Kongl. Maytt i nåder warder befallandes, at den skall anskaffas.

3:tio
Anhålla wij underdånigst, at enär igenom någon olyckelig händelse karl och häst skulle afgå eller förkomma, det oss måtte lemnas tid, at innom 3. månader efter Communication en annan anskaffa, hwilcken förmån wij äfwen oss utbedia i fall något å munderingen, utan wår håld kunde komma att brista: Men om någon Rusthållare igienom tillstött olycka eller fattigdom, eij skulle förmå Rusttiensten eller hwad derwed brista kunde tillfullo utgiöra; Hoppas wij i underdånighet, att derwed niuta den nåd och Rådrum, att förbättra sig, som för utgifne Kongl förordningar i dy måhl sådane tilläggia kan:

4:o
Till underdånigste föllje af Kongl. Maytts allernådigste resolution af d. 2: Martii 1732: och des 3. §: som sig äfwen grundar uppå Kongl. Maytts resolution af d. 1: Octobr. 1731: uppå Regementets underdånige beswär, försee wåre Dragoner på Besichtninger, möten ock mönstringar med sex öre silfwer mynt om dagen, utan hästens foder; Men skulle mangell finnas på bröd till kiöps, eller när dyr tid är gifwa wij honom bröd in natura 1 1/2 mark torrt, eller 2: mark miukt bröd, som efter Taxan i 1719 åhrs Tåg ordning afräknas på åfwannämdes XXXX.

5:o
Beträffande Regements- och Compagnie möten dem wij åhrligen att hålla skyldige äro, utbedia wij oss i underdånighet den höga Kongl. Nåd, att emedan oss i denne Lantzorten fast ogiörligit är, de samme uti Junij månad kunna fullföra för den trägna och swåra arbetztiden, som med swediande, hwar af de fläste sig nära måste, då infaller, dett wij måtte fåå hålla dem om hösten wid Bartholomaei tid, således att 2ne åhr mööten alitid blefwe håldne Squadron wijs, med 2: och 2: Companier till sammans på de ställen hwarest för hwarje Squadron innom des district lägligast finnes. Men hwart 3die åhr wele wij med heela Regementet uppå ett ställe, antingen wid Willmanstrand eller Jautzenäs [Joutseno?] till möte sammankomma då wij oss utbedia, att samma åhr Compags ock Regimts möten sammanslås och tillika hålles; dock underkasta wij oss, att i fall General Munstring emedlertid skulle komma att hållas, ock på dee åhren infalla, så wij eljest Compagnie wijs wåre möten hafwa skulle, lijka fult med heela Regementet uppå förenämde ställe att sammanträda; och aldenstund.

6:o
Hans Kongl. Maytt igienom för högst åberopade nådigste resol. af d 2: Martij 1732: § 6: allernådigst förordnat, dett oss eij må på börda, att till Dragonen ärläggia större lön, än uti 1632 åhrs Kongl. förordning stadgat är, neml. sex daler silfwermynt om åhret, utan allernådigst låtit sådant ankomma på wårt egit enhällige och frijwillige samtycke och bijträde, till underdånigste föllje hwar af, såsom ock i anseende dertill, att det härwarande Infanteriet fördehlachtigare förmåner äger samt att detta är en gräntze ort, hwarwed åtskillige swåra påföljder tillstöta kunde, wij oss härmedelst enhålligt och frijwilligt åtager, att wåre Dragoner och swentienare i åhrl. lön gifwa 6: daler smt samt derjemte efter förra wanligheten, wed Carelska Cawallerie Regementet för honom å Rusthålletz ägor opsättia ett torpställe, bestående af en stuga af XXX fambnars längd eller sådan som redan kunde wara opsatt efter hwarie orts beskaffenhet, ett litet fähuus och en foderlada, såsom ock af de här så kallade aho, eller skogsmark oprödia 1/2 tunnaland åker, dett wij efter hand wele i behörigt stånd bringa och honom till lefwerera, med förbehåld, att han dett sedan sielf Cultivera och wed macht hålla skall, samt wed förefallande af träde i samma tilstånd aflefwerera; där utan unne wij honom att af skogsamarken samla sig nödigt höö til des han kan hinna oprödia sig äng under 2. Lass, hwart till wij honom plattz å Rusthållets ägorne anwijsa wela, och som å alle Rusthåld eij kan wara tillfälle eller lägenhet till sådant Tårp; så förbehålle wij oss äfwen på det kraftigeste, att ingen måtte dertill twingas, utan att det må ståå i wår frija willia att gifwa honom 6: daler sylfwermynt åhrl. jemte åfwannämbde tårpställe, eller och 10: daler Smt åhrl. i ett för alt, då han sig sielf med släpeklläder och all annan förnödenhet wed alla tillfällen försee måste, förutan wacht stöflorne dem wij honom bestå, och wij böra wara Cassation underkastade, des utom kan honom eij det ringaste, af hwad XXXX dett och wara må tilläggias, förmodandes underdånigst att detta Contract måtte hafwa bestånd och orubbad hållas, så i fredz som krigztider och som wij såledz wela försee wåre Dragoner med fullkoml. utkomst och förnödenhet, endast i det afseende, att wij framdeles till Kongl. Maytts och Riksens tienst, samt wåre Rusthåldz widare bibehållande måge med duchtige swentienare wara försedde, så förmode wij att Dragonen måtte förplichtas, att eij allenast wed Tårpets opsätian ock i stånd bringande wara behielplig, utan wed förefallande tillfällen oss i små handräckningar bijträda och i fall wij hade arbete å Rusthållet af nöden, i synnerhet i brådeste antijden, han då må obligeras, att emot skiäligt betalning, oss framför andra, med arbete betiena, skulle han hos oss willia giöra tienst såsom en annan dräng, wele wij der före gifwa honom särskilt lön såsom annat tienstejon, skolandes, efter behörigt öfwerens kommande dett åfwan nämde Dragoners aflönande taga sin begynnelse ifrån innewarande 1732. åhrs början, hwarjemte Dragonen förnöijer sig med nödigt huus rum å Rusthållert, till des Tårpet kan i ständ sättias. Hwad Dragonens stedzlande beträffar så wele wij gifwa honom fyra daler smt i stedzel enär han antages och är af wederböranden för giltig och till Kongl. Maytts krigztienst dugel. och god kiend, och inskrefwen.

7:o
Som wij icke till fyllest med underdånig wördnad kunna ärkienna den nåd, Hans Kongl. Maytt nådigst låtit wederfaras så lefwa wij ock i dett underdånige håpp att Hans Kongl. Maytt icke med onåd lärer uptaga, dett wij underdånigst anhåller att efter dee oss föreskrefne profwen här hämma i landet fåå anskaffa dee munderingz sorter som wij sielfwa tillwärka kunna, och uti utredningz ordningen efter låtit är, samt wed dett öfrige, som kommer att uphandlas, hafwa någon af wåre fullmächtige tillstädes,
när wij dett nödigt pröfwa, som uti betingandet i acht tager Rusthållarnes Bästa, på dett wij genom slijk lindring uti omkåstnaden altid må kunna beijbehållas i den styrkia, att Hans Kongl. Maytts tienst efter wår underdånige skyldighet behörigen förrätta, uti hwilket underdånige afseende wij jämwähl förbehålla oss, utan at detta Contract i någon dehl rubba eller i ringaste måtto ändra, framdehles, hos höga Öfwerheten underdånigst få andraga, hwad till detta Regementetz widare upprätthållande nödigt, och till wår hielp och undsättning nyttigt finnes.

8:o
Detta åfwanstående utfäste uppå Kongl. Maytts allernådigste till oss förestälte wilja och behag wij fast och oryggeligen att hålla, underdånigst bidiandes af Kongl. Maytt tächtes med så stoor nåd detta ansee, upptaga-, stadfästa och hand därööfwer hålla låta, som wij med all underdånig lydno och hörsamhet å wår sijda låfwa dett troligen och redel. att willia och skola efterkomma. Till yttermera wisso hafwer wij detta låtit genom någre wisse fullmächtigade med deras nampn och bomärken bekräfta, samt wåre händer och wanlige Sigillen därunder sättia

 

[Här följer rusthållarnas namnteckningar, sigill och bomärken]

 

Dett de af samtelige rusthållare utsedde och fördordnade fullmechtige så wäl å egne, som deras hemmawarande medbröders wägnar uti underskrfnes widerwaru, frijwilligen påtagit och utfäst sig at oryggeligen hålla, allt hwad iförestående Contract anfört är, med anhållan därhoos att samme måtte hoos Hans Kongl. Mayt till ett nådigt stadfästande i underdånighet anmälas; dett betygas af Willmanstrand dn 12: Martii 1736.

JH: Frisenheim
Marcks von Würtenberg


Till Innehåll 1736

Frisenheim till Fredrik I den 6 april 1736. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Kongl. Mayt remitterar i Nåder detta till dess och Riksens Krigz Collegii utlåtelse. Stockholm i RådCammaren d 10 Maji 1736.
uppå Nådigste befallning
C v Carlson [Carl von Carlson]

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

I underdånigste följe af Eders Konglige Mayestets nådige tillstädielse medelst nådig skrifwelse af d: 27: sidstledne Nowembris, har jag låtit sammankalla wederbörande rote Interessenter under Eders Konglige Mayestets Safwolax Regimente till Foot, med hwilcka ett sådant Contract angående dee giemenas släpekläder är uprättadt och författat, som härjemte till Eders Konglige Mayestets nådigste ratification i underdånighet öfwersändes, framhärdandes jag till min lefnads sluut med underdånigste wördnad

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Konglige Mayestets Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / J Printz
Willmanstrand d: 6: Aprill 1736Kontraktet


Emedan, till afböijande af den twistigheten, som sig härtils yppat, emellan rotebönder och såldaterne wid Safwolax och Nyslåtts Läns Regimente angående dee senares släpekläder, som dee förre, emot behörifgt arbete, likmätigt KnechteContractet äro plichtige at lefwereraär så nödigt som nyttigt befunnit, at därutinnan ett wist sluut träffas, och fastställas må, till hwilcken ända wij, eller wåre fullmächtige beggesijdes blifwit sammankallade och afhörde, hafwandes wid det tillfället i det närmaste träffat ett öfwerenskommande hwilcket projectewijs Hans Kongl: Mayt är wordet föredragit; dy och emedan högstbemälte Hans Kongl: Mayt medelst skrifwelse, så wäl till Högwälborne Herr Baron och Landshöfdingen Frisenheim, som ock Öfwersten af regimentet [Gustaf Johan] Lagerhielm, under d: 27: Novembr: sidstledit år, i nåder behagat agreéra bemälte project, med allernådigste befallning, at det behörigen widare till sin mogenhet tillföras måtte, hwilcket Kongl: Mayts allernådigste bijfall, wij med underdånigste wördnad omfatte: Förden skull till loika underdånigst följe däraf, och till Hans Kongl: Mayts widare allernådigste godtfinnande och Approbation hafwa wij detta wårt öfwerenskommande till wåra medbröders så närwarande som frånwarande och efterkommandes efterrättelse i framtiden, närmare i pennan fatta låtit som följer


1:o Åtaga wij oss i underdånighet att hwart fierde år, Mickaelitid, utan betalning, eller den ringaste erkiänslo medelst arbete eller annan wedergällning, utaf hwar rota aflefwerera till wår såldat, een grå Wallmars Råck, med nödigt foder af hemwäf, flata Tennknappar, med gohla små Opslag och Kragor, ett par Wallmars Böxor, hwartannat år, samt ett par ullstrumppor, ett par smordtläders skoor, och een skiorta, hwart år, till släpekläder, alldeles på det sättet, som Tafwastehuus läns i nåder stadfäste KnechteContract af d: 16: Novembr: 1732: förmår och innehåller, doch med det underdånigste förbehåld, at, som wårt Contract af år 1695: uti dess 7: §: angående roteringen därom förmäler, i nåder blifwa handhafde, som och at herrar Officerare böra hafwa inseende därpå, at knechten eij i Otijd och, på Onyttigt wijs af wårdslöshet och wanskiötzell utslijter släpeklädningen uti och till dess enskiljte tienst och nytta, utan at den räcker till det fierde året, och at där någon såldat emedlertid dör eller annors afgår, släpekläderne då måge rotan, sådane som dee är återställas, at nyttias af den nya knechten, som i stället kommer; men är såldaten uti fäldt Commenderad, så utgifwer rotan emedlertid inga släpekläder, eij heller så länge rootan är ledig, innan den utsatte och faststälte terminen.
2:o. Förmode och bedie wij underdånigst at, som, såldaterne och förklarat sig wara nöigde med, enär dee silefwa hinderlöst få därom disponera, gräsgäldet må af XXXX Ödeshemman, där åkrarne icke till säd wara af någon för XXXX räkning brukade, som alldeles förbudit är, blifwa så i åker som ängiar, hwilcka senare här i orten äro ganska ringa tillräckelige, årligen lemnat såldaten af samma rota, i afbetalning för släpekläderne i proportion af Ödes hemmanets andel, på det dee besutne hemman, med den delen af släpekläderne eij måge blifwa beswärade; men hwad af gräs giäldet ärligen skulle Öfwerskiuta då må blifwa Observerat: Och rotan uti dee under Beswär och utgifter, som till såldatens utredande nödige äro, för Ödeshemmanets andel beräknat och godt giordt, Ödes wederlags medlen till någon hielpredo, hwaraf åter dee bristande i gräsgiäldet komma at få sin ersättning.
3:o. Såwida dee uppå frijhet optagne Ödeshemmans åboor faller oderägeligit, i fall den förmån dem betagas skulle, at sielfwa få tillgodo niuta, och bärga ängarne af deras hemman så lefwa wij uti den underdånigste tillförsicht, at dem och hemmannen till hielp och uprättelse, efter behörigen inlefwereart requisitions förslag för regeimentet, det som sådane frijhets hemman i knechternes släpekläder, kommer at brista, blifwa fördelt och anordnat på Ödeswederlaget, at deraf ersättias, emedan sådane frijhets bönder äfwen swårt faller, at blifwa beswärade med knechte utredningen. Med hwilcket alt såsom å Hans Kongl Mayt och Kronans samt uppå regimentets och såldaternes wägnar underskrefne, Och wij, som af allmogen wederbörligen äro befullmächtigade, så å egne som wåre hemma warande medbröders wägnar, aldeles nöigde äro; altså nedlägga hoos Kongl: Mayt wij wår, allerunderdånigste tacksäijelse för denne Kongl: nåd, försorg och författning, med lika underdånigste bön, at den samme af Kongl: Mayt allernådigst ratificerad, kunde så handhwfwas, och såldaterne så wist alfwarligen förplichtas, wärckeligen och utan enskyllan, samt sökte undanflychter, at ställa detta sig i alla delar till underdånig efterlefnad, som wij det här medelst oss åtagne, dem willia richtigt prestera. Willmanstrand i Lands Cancellie d: 5: aprill 1736.

 

[Här följer roteböndernas namnteckningar och bomärken]

 

Dett dee af samtelige rotebönderne utsedde och förordnade fullmächtige, så wäl å egne, som deras hemmawarande medbröders wägnar, uti underskrefnes widerwaro frijwilligen påtagit och utfäst sig, at oryggeligen hålla alt hwad i förestående Contract anfördt är, med anhållan därhoos, at samme måtte hoos Hans Kongl: Mayt till nådigt stadfästande i underdånighet anmälas, det betyges af Willmanstrand d: 5: Aprill 1736.

J: H: Frisenheim


Till Innehåll 1736

Frisenheim till Fredrik I den 7 april 1736. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Upläsit i Rådet den 20. Julii 1736, och resol. at som et hospital i Helsingfors är inrättat som lärer hafwa tillräckelig fond och är i Borgo stift belägit; så afgå ordres til Consistorium i Borgo at korrespondera med landshöfd Stierncrantz, om icke denne prästman, der ej annan utwäg til des uppehälle och förwarande skulle finnas, måtte kunna blifwa intagen i Helsingfors hospital, och där behörigen förwaras. Hwarom swar samt notificaon til landzhöfd frisenheim afgår.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Eder Konglige Mayestet tächtes af Consistorii i Borgå, under den 17: nästledne Martii till mig insände, och härjemte i underdånighet bijfogade skrifwelse i nåder inhempta, huruledes för detta Kappellanen Ruokolax församling Simon Kihl, numera skall befinnas uti så beklageligit tillstånd, at han råkat i hufwudswaghet, och alldeles kommit ifrån sine sinnen: Och som till at befruchta är, at han i sin yrsla anten sig sielf eller androm någon skada tillfoga torde: altså underställes Eder Konglige Mayestets nådigste godtfinnande om icke bemälte Simon Kihl, till förekommande af all befahrad olyckelig händelse, kunde intagas i Danwijks dåårhuus eller något annat Hospital, där han jemte nödigt uppehälles åtniutande i sin stora fattigdom kunde hållas under wacht och behörigt inseende, hwaröfwer Eder Konglige Mayestets nådigste utlåtelse i underdånighet afwachtar, och till min lefnads sluut med underdånigste wördnad framhärdar

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Konglige Mayestets Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / J Printz
Willmanstrand d: 7: Aprill 1736Borgå Consistorii brev till Frisenheim 17 mars 1736


Högwälborne Hr Baron och Landzhöfdinge.
Huruledes Cappellanen för detta uti Ruocolax Simon Kijhl är såmedelst uti ett beklagelt tilstånd, at han råkat i hufwudswaghet ock aldeles komit ifrån sine sinnen tächtes Högwälb. Hr Baron och Landzhöfdingen af hoosgående Häradz skrifwaren Pålassio[?] ifrån förenämde sochn ingifne beswärs skrift gunstigast inhämta; och som bemte Häradz skrifware måtte slippa det beswär, som han nu på en rund rijd, af medlijdande, för samma Kijhl haft, så til dess uppehälle som öfrige skiötzell, fördenskull är Consisti hörsammaste anmodan det tächtes Högwälb. Hr Baron och Landzhöfdingen iämte Consist. intercidera för honom hoos Hans Mayestet, at denne eländige mannen kunde intagas antingen på Danwijks dårhuset i Stockholm ellr något annat Hospital, där han kunde wachtas och underhållas, på det den befarande skadan som han sig ellr androm i sin yrsla tillfoga torde, i tijd förekommas måtte, Desförinnan wore önskelt at han i Willmanstrands ståckhuus under säkrare förwar hållas kunde; hwilcket Consist. til Högwälb. Hr Baron och Landzhöfdingens gunstige föranstaltande hörsamst recommenderar. Förblifwer med mycken högachtning

Högwälb. Hr Baron och Landzhöfdingens Hörsammaste Tienare

Borgå dn 17. Martii 1736

 

[Namnteckningar]

Frisenheim till Fredrik I den 30 oktober 1736. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

Eder Konglige Mayestet har iag eij undgå bordt, at underdånigst tillkiänna gifwa, det fordom Högwälborne Herr Baron och Generalen Armfelt efter en långsam utstående siukdom, den 24: i denne månad igienom döden aflijdit, hwarom Fältsecretairen Wittfoot medelst i dag ankommen skrifwelse mig förständigat. Jag framhärdar med underdånigste wördnad till min lefnads sluut.

Stormächtigste Allernådigste Konung Eder Konglige Mayestets Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d: 30: Octobr: 1736


Till Innehåll 1736

Frisenheim Fredrik I den 4 december 1736. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

Såwida Consistorium i Bårgå funnit sig för sin deel föranlåtit at hoos Eder Konglige Mayestet i underdånighet anhålla, det een Collect för Safwitaipal XXXX och Capellkyrckior kunde i nåder bewillias, sedan XXX deras förfalne tillstånd blifwit lageligen undersökt, som det i underdånighet bijfogade härads rättens utdrag af domboken utwijsar, och församblingens lemmar såleds ei förmå allena ett så kåstsamt wärck fortsättia; dy jar nu bemälte Consistorium medelst till mig aflåten skrifwelse begiärt, det till Eder Konglige Mayestet jag eij allenast will öfwersända dess underdånige närlagde Bref, utan och där till bijdraga, at samme högst nödige Collect kunde erhållas: Och som åfwannembde församblingars mycket fattige tillstånd mig nogsamt bekant är; altså har eij undgå kunnat, at denne angelägenhet hoos Eder Konglige Mayestet i underdånighet anmäla, i den underdånigste tillförsicht, at Eder Konglige Mayt denne till Guds helige namns ähra och dee utbblåttade soknars understöd ländande Collect, i nåder bewillia täckes: framhärdandes till min lefnads sluut med underdånigste wördnad.

Stormächtigste Allernådigste Konung Eder Konglige Mayestets Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
Johan: Hen: Frisenheim / J Printz
Willmanstrand d: 4: Decembr: 1736


Till Innehåll 1736