Breven från 1711

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.
Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

 

Från året 1711 har vi bara hittat ett brev som rör Frisenheims verksamhet.

Generallöjtnant Carl Nieroth, befälhavare i Finland, till vicwamiral Olof Wernfelt 23 augusti 1711.

Skrivet i Hufvudqvarteret Tafvastilla (Tavastila).

Koskinen: Handlingar till upplysande af Finlands öden under stora nordiska kriget.


Kapten Otto Siöstierna har med fregatten Wolgast uppbringat ett fientligt fartyg:

 

"Angående den af Capitain Siöstierna upbrackte fientliga farkosten och den derutinnan befintl: spannmåhlen, som jag till arméens behof emot betalning begiärt, så har jag låtit tillskrifva Commissarien frisius, som nu är i Helsingfors, att han samma spannmåhl afhandlar, skolandes Capitain Siöstierna och besättningen härvid icke komma till korta utan få, hvad dem tillkommer."