Breven från 1726

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna år 1726. En del av dem har Frisenheim skrivit, andra är adresserade till honom, medan en tredje kategori har andra upphovsmän och adressater men ändå berör Frisenheims liv och verksamhet. Ytterligare en variant är handlingar som har med Frisenheim att göra.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.

 

INNEHÅLL brev 1726

 

7/1 Frisenheim till Fredrik I

18/1 Frisenheim till Fredrik I

29/1 Östra Kommissionen till Frisenheim

23/3 Östra Kommissionen till Frisenheim

29/3 Östra Kommissionen till Frisenheim

31/3 Frisenheim till Fredrik I

2/4 Frisenheim till Fredrik I

21/4 Frisenheim till Fredrik I

23/4 Frisenheim till Fredrik I

14/5 Frisenheim till Fredrik I

25/5 Östra Kommissionen till Frisenheim

26/5 Frisenheim till Fredrik I

4/6 Frisenheim till Fredrik I

10/6 Frisenheim till Fredrik I

11/6 Frisenheim till Fredrik I

14/6 Frisenhem till magistraten i Viborg

 

2/7 Herman Cedercreutz till Frisenheim

2/7 Frisenheim till Fredrik I

2/7 Frisenheim till Fredrik I

7/7 Frisenheim till Fredrik I

10/7 Eric Gollsteen till Frisenheim 

10/7 Frisenheim till Fredrik I

27/8 Frisenheim till Fredrik I

27/8 Frisenheim till Fredrik I

3/9 Frisenheim till Fredrik I

17/9 Frisenheim till Fredrik I

24/9 Frisenheim till Fredrik I

14/10 Frisenheim till Fredrik I

6/11 Frisenheim till Fredrik I

10/11 Frisenheim till Fredrik I

17/11 Frisenheim till Fredrik I

19/11 Frisenheim till Fredrik I

26/11 Frisenheim till Fredrik I

10/12 Frisenheim till Fredrik I

17/12 Frisenheim till Fredrik I
Landstatens löner för år 1726

 

Frisenheim till Fredrik I den 7 januari 1726. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Upläst i Rådet d: 1. Febr: 1726 och resolverat, at Cammar= och Commercie Collegierne samt Statz Contoiret sig häröfwer ofördröjel. hafwa at uthlåta.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Det har den högste Guden behagat åter på de fläste orter hemsökia landet med swår missväxt, så at man icke annors kan än beklageligen föreställa sig den jämmer och älende deraf ofelbart existerar, förutan det Eders Kongl. Mayts indrächter medelst den i så måtto tilstötande armoden måtte aftaga, och derföre om icke man tijdigt är betänkt på andre utwägar, denne nöd någorledes at förekomma icke allenast det håpp förswinna om den utlånte Magazins spannmålens återfående, utan och tör hända än wijdare utblåttas, hälst Bårgerskapet hwilcka jag här in tils til förrådzhusens besparande öfwertalt, at understödja landet med förskåtter, nu mera icke mächta dermed uthärda, och fördenskull funnit min underdånige plicht enligit Eders Kongl. Mayt med lijka underdånighet underställa, om icke i anseende til föregående wichtige omständigheter Eders Kongl. Mayt Nådigst tächte detta landets förestående älende behierta, och med lijka nåder tillåta, at på Friedrichshamns stads bårgerskap, den rätt kunde öfwerdragas med spannmåls införskrifwande ifrån Estland, til hundrade läster eller något mera, som uti Nystadske Fredzfördraget Eders Kongl. Mayt sig förbehållit, och at sådant åter tullfritt få införa, skulle åter det eij kunna dem bewiljas, at de då så stor quantitet annor utländsk spannmål emot samme frijhet finge inkomma låta, hwarför jag sedermera förplichtar mig at handen hålla, det denne förmån icke Bårgaren utan landet skal til godo komma, på det den fattige som annors dyrare det betala måste för samme penningar rundeligare då kan få, och icke så hårt omträngia Eders Kongl. Mayts Magaziner at tillijta, detta mit andragande som tillijka har sit afseende på Eders Kongl. Mayts interesses befordrande, som landetz uphielpande, håppas jag underdånigst Eders Kongl. Mayt lärer låta i Nåder sig täckias, som jag och ouphörligen til mit lifsslut framhärdar
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 7. Januarii 1726.

 

Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 18 januari 1726. Riksarkivet.

 

[ Mottagarens notering]
Upläst i Rådet d 8. febr: 1726 och resolt att hoos fölliande wederbörande feltskiärerens Räkning Communiceras Collegio Medico med befalning att deröfwer yttra sig samt hwad de för densamma skiäligen kunna fordra, Och när swar därifrån kommer så får Landshöfdingn Frisenheim Kl. Mayts swar häruppå.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Allernådigste Konung; Jag har icke understådt mig at i underdånighet berätta huruwida til underdånigste följe af Eders Kongl. Mayts Nådigste befalning under d. 1. Juni sidstl. år den sig här inrijtade smittan af lösachtighets påckor behörigen blifwit utrotad innan jag med pålijtelig säkerhet det giöra kunnat, och ehuruwäl jag icke underlåtit at genast lijkmätigt den underwijsning Collegium Medicum lämnat foga eftertryckelig anstalt, at de af smittan behäftade icke allenast ifrån andras umgänge blifwit stängde, utan och förskilte huus utsedde, hwaruti de til botande förlades jämbwäl den nämbde och föreslagne feltskären Jahn til curens wijdare fulförande antagit, har det lijkwäl tämmelige långt på tijden utgådt, särdeles som man åthskillige, hwilcka sig til andre begifwit måste upleta och månge betagne och rörde af blåtta inbilning efter den fasa och rychte de om smittans utbredande hördt, satt dem i den tanke det de woro stadde och siuka, hwilcket åter til at förekomma och på det de eij förgäfwes måtte trängia sig til at blifwa intagne, nödgades jag twenne fältskärer tillijka med prästerskapet i de berychtade sochnar en almän visitation anställa, och landet all fåfeng tanke betaga, hwarefter och sedan de blifwit helbregdade som wärckeligen woro besmittade, och widare tal och berättelse uphördt. män berörande fälskären och dess lön, så har jag så mycket mindre med honom kunnat ingå eller sluta, som jag tyckte at dess begiäran och påstående, falla något kåstsamt och jag derjämte ingen kundskap har, hwad til medicamenter kunde uppgå, hwaraf han i synnerhet ansenlig consumtion sade wara nödig, utan hölt rådel. at dess räkning och förtekning å de siuka underdånigst Eders Kongl. Mayt tilhanda, som widare lärer Nådigst inhämta Collegii Medici utlåtande, huruwida han fältskären det förtiänt eller eij, medlertijd och som han så wäl wid de siukas emottagande som och efter handen föregifwit sig icke wara i stånd at försee dem med medicamenter med mindre han dem skulle opköpa, hwartil han oumgiängelige medel behöfde, der til at betala, siukwachtare, ophandla wed och förfriskning för de som woro så fattige, at de siälfwe eij mächtade det bijbringa, så har jag warit nödtwungen at så framt deras botande icke skulle afstadna, och detta onda sig icke mera utwiidga til Eders Kongl. Mayts och landets större skada, förskiuta af de publique medlen något öfwer 500: daler Smt underdånigst håppandes det Eders Kongl. Mayt lärer Nådigst det gilla, särdeles som utom denne anförde förbindelse, sådant sig och grunden på Eders Kongl. Mayts befalning om deras skyndesamme hielpande. Jag framhärdar til mit lijfs slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d.18. Januarii 1726


Till Innehåll 1726

Östra Kommissionen till Frisenheim den 29 januari 1726. Riksarkivet. ÄK 129. Vol 1-3.


Till Hr. Landshöfdn Frisenheim, angde den emot Bonden Olof Rångonen angifwne dråpsak.
Wälborne Hr Landshöfdinge. Sedan den Kongl: Commissionen, genom bref af d: 22 uti innewarande månad, herr Landshöfdingen månde tillkiänna gifwa, huruledes med en emoth Arrendatoren Petter Schuttz angifwen dråpsaks afgiörande, wederbörande Härads Rätt, efter Bondens Erich Särkäins ifrån Tochmajerfwi sochn, inför Commissionen giorde utsago, så långsamt förfahrit, att derutinnan wid twenne Ting eij något utslag skall fallit; så är uti den Kgl: Commissionen, öfwer ett dylika drögzmåhl med een annan wid Tinget långt för detta anhängig dråpsak klagat wordet, och det af bonden Johan Tehikeinen ifrån Illomantz sochn, hwilken sig i så måtto beswärat, att sedan dess fader, Matz Thikeinen åhr 1710: skall blifwit af en bonde i bemte sochn, Olof Rångonen wijd namn, ihielslagen, skall fuller denne Johan Tehikeinen nu efter fredsslutet detta måhl wid Härads Rätten angifwit, hwilket ock för 2: åhr sedan skall wordet förehaft, men hijt till dagz derutinnan intet slut fallit, skolandes den för berörde dråp angifne Rångonen ännu wara utan widare tilltahl i sochnen wistande. Här utaf är den Kongl: Commissionen föranlåten, förberörde dess till Hr Landshöfdingen afgångne bref, och hwad derutinnan om Criminale måls skyndsamme afgiörande, med mehra, påminnas, medelst detta sig at åberopa, med begäran, det wille Hr Landzhöfdingen så föranstalta, att denne dråpsak wid nästa ordinarie häradsTing, eller der det eij så snart infaller, då wid ett extraordinarie Ting må återförtagas, ransakas och med laga dom afhielpas. Och lärer Hr Landshöfdingen imedlertid af de angifne omständigheter sig underrättad giöra, huruwida bemte bonde Rångonen må wara på frij foth eller eij. Hwar med den Kongl: Commissionen befaller Hr Landshöfdingen Gud alsmächtig. Kl: Commissions platzen Kides i Carelen den 29de Januarii


Till Innehåll 1726

Östra Kommissionen till Frisenheim den 23 mars 1726. Riksarkivet. ÄK 129. Vol 1-3.


Till Hr. Landshöfdn Frisenheim notification af Kongl: Maijts nådige skrifwelse af d: 25: nestl. februarii, angående frihetz hemmanens förskoning för Cronotiondens erläggande.
Wälborne herr Landshöfdinge. Såsom Hans Kgl: Maijt, i nåder behiertandes, huru swårt det låter sig giöra, om allmogen nu skulle förplichtas, Cronotionden af frihets hemmanen för alla frihets åhren tilbaka at betala, för godt funnit allernådigst att bewillia, det allmogen på frihets hemmanen ifrån Cronotiondens ehrläggande för förre åhren in till innewarande åhr 1726: må befrias, men at samma tionde af bemälte hemman, för den senare tiden, ifrån och med 1726:, och så länge frihets åhren påstå, bör uthgiöras för den del af åkren, som är i wärkeligit bruk, och högstbemälte Hans Kongl: Maijt: medelst dess d: 25: sidstl: månad aflåtne skrifwelse, den Kongl: Commissionen sådant i nårder behagat tillkiänna gifwa: Altså har den Kongl: Commissionen häraf welat Hr Landshöfdingen behörig del lämna, på det, wid frihets åhrens utdelande, efter de förteckningar, som den Kongl: Commissionen låter författa, och till Hr Landshöfdingen komma att afgå, sådant må kunna behörigen i acht tagas. Och den Kongl: Commissionen befaller Hr Landshöfdingen Gud alsmächtig. Kongl: Commissions platsen Willmanstrand den 23: Martii 1726:
På den Kgl: Commissionens wägr
Gustaf Bonde / Bengt Forselius


Till Innehåll 1726

Östra Kommissionen till Frisenheim den 29 mars 1726. Riksarkivet. ÄK 129. Vol 1-3. 


Till Hr: Landshöfdingen Frisenheim, at låta Joutzenns [Joutsen] sochns allmoge återbekomma de dem ifråntagne Bränwins pannor.
Wälborne Hr: Landshöfdinge. Genom en uti den Kongl: Commissionen i dag ingifwen Supplique, huruledes, sedan Hans Kongl: Maijts förbud blifwit publicerat, det ingen råg eller hwete till bränwin skall förbrännas, skola genom Hr: Landshöfdingens ordres alla i bemälte sochn befintelige Bränwins pannor de fåå ägarne deraf blifwit ifråntagne; anhållandes de, det Ägarne berörde pannor återbekomma, och öfwer sådan sin egendom, som till Crono utskyldernes afbördande eller annat behof anwändes och förwandlas kunde, frij disposition äga måtte, till dess de genom något sitt förbrått sig af de samma hafwa förlustige giordt.
Och aldenstund af Hr: Landshöfdingens till Cronobetienterne, under d: 4: febr: sidstl. uthfärdade, och för den Kgl: Commissionen upwiste ordres, det befinnes, at wederbörde Cronobetiente blifwit anbefalte, alle bränwins pannor, ehwem de ock tillhöra, uti ett wist rum i hwar sochn insamla, försegla och förwara låta, till dess höga Öfwerheten behagar tillstädia, att de åter skola bränwins brännandet få bruka. Men Kongl: Maijts nådige bref till Hr: Landshöfdingen, af d: 4: Januarii nästwekne eij widare innehåller, än at de, som emot högstbemte förbud beträdes bryta, skola till det där utsatte straffet wara förfaldne. Befallandes Kongl: Maijt deremot allernådigst, det ett noga inseende och alfwarsam hand hålles, att merbemde Kongl: förordning behörigen må blifwa efterlefwad; Fördenskuld är Kongl: Commissionen föranlåten worden härigenom wänligen begära, det wille herr Landshöfdingen foga den anstalt at wederbörandene sådane deras pannor strax måtte blifwa återstälte, samt tillhålla Cronobetienterne, at hafwa ett flitigt inseende, det Ägarne slika pannor eij måge med bränwins brännerij af Råg och hwete, emot Kongl: förbud, missbruka, och der någon med slikt beträdas skulle, då låta den brottslige lagföra på det han sådant sitt brott efter förordningen, måtte umgälla. Och den Kongl: Commissionen befaller Hr: Landshöfdingen Gud alsmächtig. Kongl: Commissions platzen Willmanstrand d: 29: Martii 1726:
På den Kgl: Commissionens wägr
Gustaf Bonde / Bengt Forselius


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 31 mars 1726. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Upläst i Rådet d. 19. Apr: 1726 och befalt att läggas ad acta.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Jag har med diupaste underdånighet utur Eders Kongl Mayts Allernådigste af d. 22 sidstl. Febr: intagit Eders Kongl Mayts nådigste wilja och befalning wara at samtel. Inbyggiarne uti detta mig i Nåder anförtrodde höfdingedöme, som huld= och trohets Eden icke än prästeradt, den måtte nu afläggia, således at borgerskapet dett uppå rådstugun fullgiöra ooch almogen wid tingen, jämbwähl om betiänterne sådant icke efterkommit, den äfwenledes af dem måste tagas, och alle under ryske wäldet til ryska Cronan befintel. skriftel. Eder insamlas och Eders Kongl Mayt underdånigst tilsändes, Och hwad nu Bårgerskapet samt almogen angår, så hafwa de eij härintil huld= och trohets Eden aflagt, hwarföre jag och till underdånigst efterlefnad af Eders Kongl Nådigste befalning redo om dess fulbordande behörig anstalt giordt såsom och at alle skriftel. Eder som til ryska Cronan är afgifne ofördröijel. infordras skulle, män widgående betiänterne har jag genast wid min hijtkomst efter fredsslutet låtit en och hwar af dem huld= och trohets Eden aflägga och åter de som tilkommit icke för bestälningen tilträda, än sådant behöreigen föregådt; Och jag framhärdar med underdånigste wördnat
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Willmanstrand d 31 Martij 1726


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 2 april 1726. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
ad acta Stockh i RådCammaren d. 28 april. 1726.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Utur Eders Kongl Mayts Allernådigste af d 26 Febr: sidstl har jag med diupaste underdånighet intagit, huru som General Lieutenanten Armfelt, gifwit Eders Kongl. Mayts Krigz Collegium tilkänna, det jag i anseende till den brist wid den här uprättade Dragoune Esqwadronen sig befinner, blifwit föranlåten at låta upbinda deras Rusthåld, som warit så oförmögne, at Rust tiensten på intet annat sätt utgå kunnat; och att Eders Kongl Mayt derföre allernådigst täckes befalla, det de fuller som i stånd äro med alfwar der til böra förmås, män der hos betänckeligit at öfwerila dem som äro fattige och oförmögne, utan at dem i dess ställe, tilstånd måtte lämnas till des de innewarande års wäxt få upskiära; Och hwad fördenskul denne af General Lieutenanten Armfelt giorde berättelse berörer, så grundar den sig derå det jag under det General Munstringen påstod, förehölt dem som med Rusttiänstens prästerande uteblefwo, huru jag i anseende till denne af dem wijste tröghet, blwfwo förbunden, at dewras Rusthåld en annor uplåta, som mera flijt och bekymmer wid dess fullgiörande skulle anläggia, än man af dem här intill förspordt, warandes mit afseende der wid at till Eders Kongl Mayts tiänsts befordran förmå dem at med större wiljoghet wårda sig, om Rusttiänsten och de nödige requisiters anskaffande, doch har ingen än blifwit utsagd, mindre Rusthållit upbudit, undantagande de som siälfwilligt det till andre afstådt, sedan de icke sedt sig dermed wijdare uthända, hwilcket af twenne eller trenne stycken in för General Munsterbordet skedde, medlertijd skal jag icke underlåta at med diupaste wördnat och lydno Eders Kongl Mayts nådigste förordnande låta mig om hiertat wara, som jag och till dödzstunden är
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Willmanstrand d 2 Aprill 1726.

Frisenheim till Fredrik I den 21 april 1726. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Jag har med diupaste underdånighet undfådt Eders Kongl. Mayts allernådigste af d 15 sidstwekne Martij och deraf med lijka underdånighet intagit Eders Kongl. Mayts nådigste wilja och befalning wara det at noga inseende hafwes at förordningen om Charta Sigillata [stämpelavgift] behörigen warder i acht tagen, hwilcket som jag mig till underdånig efterlefnad skall ställa, så har jag derhoos eij welat i underdånighet bemält låta, at jag wid alla tillfällen sokt wederbörande dertill hålla, och derföre jämbwähl till all enskyllans afböijande begiärt nödige Exemplar ifrån Stockholm jemte framhärdande stedze
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Willmanstrand
d 21 aprill 1726.


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 23 april 1726. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Upläst i Rådet d 7 Junii 1726 och til alla delar bifallit, hwilcket landshöfdingen får till swar härpå.
Krigz Collegium får befalning om krutet, och Camr Colleg: samt Stats Contoiret om de häruti mentionerade 30 tunr korn.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Jag har med diupaste wördnat och underdånighet undfådt Eders Kongl. Mayts allernådigste af d 11 Januarii sidstl. hwaruti Eders Kongl. Mayt med lijka nåder täckes ytterligare ansee och gilla, det jag uppå Eders Kongl. Mayts nådige befallning i anseende till den förmån samtel. Inbygiarne deraf skulle erfara, låtit med behörig drift oprödia och i stånda bringa den häremellan och Friedrichshamn tilförene obanade wäg, förnimmandes der hoos den synnerl. nåd Eders Kongl. Mayt täckes emot dem låta förmärkia, som wid dess upbringande war mödo wijst, hälst som de af andre orter för deras aflägenhet ingen understöd haft eller hafwa kunnat; och i den ändan mig nådigst befaller at med Eders Kongl. Mayts Cammar Collegio correspondera om någre resterande utlagor i eftergift, samt at de som sig af wägen betiäna wilja något till dess XXXXX bijdraga måtte, äfwenwäl at Eders Kongl. Mayt will till arbetets fortsättiande efterlåta dem 150 man af militien, allenast Inwånarne sig åtaga wilja at med underhåld em försee, och hade jag till underdånigst följe deraf icke underlåtit, at tilförene redo,
at på deras wägnar som uti denne nåd komma at blifwa dlachtige, min underdånige tacksäijelse nedlägga och derjemte i underdånighet wid handen gifwa, huru de till en dylijk nåds åtniutande wärkel. måtte befrämjas; doch som jag någon tijd måste wara den af Eders Kongl. Mayts till denne orten förordnade Commission, följachtig till Nyslåtts län Karelen, så har tillfälle mig warit betagit, att uti alle nödige omständigheter der wid giöra mig tillfyllest underrättad; i synnerhet har jag welat noga eftersee låta, hwiclka restantier med Eders Kongl. Mayts minsta gravation eftergifwas och lijkwäl till almogens lijsa föreslås kunde, män altijd befunnit det hinder derwid at om hoos somliga befunnits innestående rester hafwa lijkwäl de andre och kan skee de som wid wägen minsta mödan haft, sine utskylder till fullo utgiordt, och således icke den jämkening stådt at träffa det hwar och en efter dess förtiänst, kommit at känna nåden; hwarföre och på det alle efter det de anlagt derwid flijt må kunna rättel. befordras till den förmånn Eders Kongl. Mayt täckts dem unna; har jag i underdånighet Eders Kongl. Mayts nådigste förordnande underställa bordt, om icke Eders Kongl. Mayt wille låta sig nådigst täckias, at den skänk af 95: 1/2 tr gryn, hwarom Eders Kongl. Mayts allernådigste af d 19. febr: sidstl. förmår, allena sig skulle extendera till dem som wid wäga rödningen [vägröjningen] haft at sysla, och der jag ytterligare fördristade mig at underdånigst interedera det samma benådning med 30 tr korn kunde förökas och till stenarnes sprängiande 5: Centner krut som af Tyghuset härstädes kunde anordnas och almogen i arbetet mycket lijsar enär de den annors afbränna skulle, samt eftergiften af resten deremot uphöra då Eders Kongl. Mayts interesse hwarcken skulle lijda eij heller någon uti delningen kom af saknaden honom tillsagde nåd, jämbwähl den olägenhet undwijkas at der samma gryn emellan hela almogen skulle reparteras kom icke hwar at undfå 1/4 dels kappa hwilcka för dem som afwägade och wid wägarödningen eij någon nytta giordt, kåstsammare skulle fulla at afhämta ifrån Friedrichshamn, än de deraf kunde hafwa förmån,
Ytterligare skulle det icke ringa till almogens lijsa lända, om wid Martila giästgifware gård eller något annat ställe som icke undwijkas kan, någon sparbössa blef inrättad, och at alle resande till häst och de som färdas med kärror af 2ne hiul Ett öre Smt. samt för wagnar och dylik fordenskap 2 öre Smt infordrades, för hwilcka årl. åter wisse arbetare kunde leijas till dijkande och bryggors skötzel; män hwad de 150: man såldater angå, så torde wähl almogen derigenom mycken hielp skee, doch som deras födo almogen fast drygare föll, än de sin egen mödo med underhåll uträknad??? så äro de heller nöijda at efter giörligheten siälfwa tilsee, hwad de åstad komma kunna, än de wilja det ingå, at såldaterne det på deras omkåstnad måtte förfärdiga; jag framhärdar till min dödzstund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: H: Frisenheim / George Malm
Willmanstrand d 23 aprill 1726.


Till Innehåll 1726

Frisenheim till kungen 14 maj 1726, Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta Stockh. RådCamn d. 9 Juni 1726

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt har uti des allernådigste af den 14 Martii sidstl täckts med lijka nåder anbefalla mig, at i tysthet och under hand giöra mig underrättad, hwad med ryske utrustningen lijder, jämbwäl genom en exprèe gifwa underdånigst wid handen, enär den ryske flåttan och i synnerhet Galere Escadron utlöper och hwart den samma ställer sin kosa,
Jag har så wäl til underdånigste följe deraf, som och den underdånige trohets plicht, hwarmed jag Eders Kongl. Mayt i lijka underdånighet är forbunden, icke underlåtit at stedze gifwa noga achtning på alle de förfatningar å ryske sijdan blifwit giorde, män härwid gräntsen ingen ändring deruti kunnat finna eller at de någre tilrustningar derstädes giordt, som til något annat eftersinnande kan anledning gifwa, warandes hwarcken deras magaziner med XXXXXX förråd förökte, eller Garnizonen utom det wanlige manskap förstärckt eij heller gräntseposteringarne förökte, eller någre Regementer derom kring i landet förlagde, utom det i Petersbourg är tilgiordt. Angående flåttans tilrustning har man wäl fornummit, at den skal utredas och jämbwäl med manskap besättias, hwilcken förfatning derstädes merändels hwart år sker, doch har man eij ännu kunnat förspöria om tijden til dess utlöpande, hwilcket jag wid min ankomst til Fredrichshamn uti skiären noga skal efterspana och med en af XXXXX genast i underdånighet widare berätta, enär det sker och hwaråt den sin kosa ställer; Jag framhärdar til min dödzstund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Wilmanstrand d. 14 Maji 1726


Till Innehåll 1726


Östra Kommissionen till Frisenheim den 25 maj 1726. Riksarkivet. ÄK 129. Vol 1-3.

 

Till Hr: Landshöfdingen Frisenheim med innel: förteckningar öfwer frihets hemmanen uti dess höfdingedöme, med mera, som wid slike friheter kommer at i acht tagas.
Wälborne herr Landshöfdinge. Som nu den Kongl: Commissionen till slut bracht sin förrättning här uti Kymmenägårds och Nyslotz höfdingedöme; samt Carelen med de hemmans och lägenheters skiärskådande och undersökande, som under Ryska wäldet lidit anseenlig skada till hus, åker, äng, skog eller fiskewattn, samt i anseende dertill, eij utan frihets åhr kunnat stå at uprättas, och Kongl: Commissionen fördenskull, till underdånigst föllie af dess undfångne Instruction och flere Kongl: förordningar slike frihets åhr för sådane hemman, till det Kongl. Cammar Collegii widare ompröfwande och gillande behörigen projecterat, samt uti särskilte deröfwer författade specificationer och förteckningar införa låtit; Altså förutan det den Kongl: Commissionen, under dess wistande i Willmanstrand, på Lands Camererarens wälbde Otto Wilhelm Qwensells begäran, månde till Hr: Landshöfdingen affärda de öfwer Sawolax Öfre- Medle- och Undre dels härader, Lappwäsi och Jäskis härader, samt Carelens Norra fögderie, uprättade förteckningar, 6 st: till antalet; så låter den Kongl. Commissionen till Hr: Landshöfdingen här innelycht affölja de öfrige förteckningar, som den Kongl: Commissionen, sedan dess ankomst hijt till staden, öfwer de i Kymenä härad och derunder lydande sochnar belägne så skatte- och Crono- som frälsehemman, till frihets åthniutande, låtit författa, med wänlig begäran; det wille herr Landshöfdingen låta de hemman, som på desse, så wäl som de förre förteckningar finnas annoterade, åthniuta de för dem uthsatte frihets åhr, och det uppå alle Contributioner och publique afgifter, undantagandes Cronotionden för innewarande och de följande åhren, så länge friheten påstår, likmätigt Kongl: Maijts nådige bref af d: 5: februarii nästledne, och Kongl: Commissionens under d: 23: Martii der på fölliande till Hr: Landshöfdingen derom stadde notification, Mantals- Häradshöfdingz och Lagmans penningarne, samt Tienstefolketz Contribution; kommandes samma frihets åhr, at taga sin begynnelse antingen ifrån och med 1722:, eller och ifrån den tiden, som härads rättz attesterne och Hr: Landshöfdingens egna påskrifter det tillkänna gifwa. Och som någre hemman här ibland torde finnas, de der under frihets åhren, och innan frihets brefwen extraderade blifwit, likafullt sin Cronotionde och andra Crono utskylder måst betala; fördenskull wille Hr: Landshöfdingen, hwad desse således under frihets åhren kunde hafwa utgifwit, låta dem till godo komma, och för dem afräknas på de nästfölliande åhren, när friheterne exspirerat, på det de fullkoml: måge hafwa at hugna sig utaf den af Kongl: Maijt dem härutinnan förunte nåden: Som det likaledes nödigt will wara, at Cronobetienterne beordras, så mycket möijeligit är, att acht gifwa, och alwarln der på drifwa, det frihetz Innehafwarne så wäl af allmogen, som ståndspersonerne, under warande frihets åhren, hemmanen wäl och förswarligen häfda och uprätta, så at, wid frihetens exspirerande utan afkortning måge till Kongl: Maijt och Cronan, samt Räntetagarne, sin wanlige skatt kunna utgiöra och erläggia. Hwad friheterne uppå frälsehemmanen widkommer, Så emedan den Kongl: Commissionen till föllie af den 20 §: i 1723: åhrs adelige privilegier, på Cronans wägnar, bewilliat så många frihets åhr, som frälsemannen å sin sida med mindre det befunnitz at hemmanet, hwarå frälsemannen slik eftergift medelt eij warit öde; Ty behagade Hr: Landshöfdingen jemwäl anbefalla wederbörande Cronobetiente, ett noga inseende deröfwer hafwa, att ock Cronans rätt här wid må bewakas, i fall och så snart frälsemannen uti dess giorde utfästelse giör någon ändring; lämnandes den Kongl: Commissionen detta alt, med det mehra till Hr: Landshöfdingens goda försorg och föranstaltande. Hwarmed den Kongl: Commissionen befaller Hr: Landshöfdingen Gud alsmächtig. Kongl: Commissions platzen Friedrickshamn d: 25: Maii 1726
På den Kongl: Commissionens wägnar
Gustaf Bonde / Bengt Forselius

 

Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 26 maj 1726. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Res. En collect XXXX XXXX XXXX XXXXX för Kymmene kyrkia. XXX en expedition utfärdas.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan den af Eders Kongl. Mayt til denne orten förordnade Commissionen behagat til underdånigste följe af Eders Kongl. Mayts Nådigste resolution på almogens almänna beswär wid sidsta Rijksdag, och dess 45. § förewijsa Inwånarnes af Kymmene sochn ansökning til Biskopen och min försårg, at med någon collect benådas, på det deras i grund förfalne kyrckia, och uti krigztiden förlorade klåckor och kyrckioskrud, må kunna å nyo upbyggias, och slijka nödige requisit igen skaffas; så har jag i anseende til det allom nog kunnigt är, at denne kyrckia redo så bofällig finnes det der ingen gudztiänst mer kan förrättas, samt at deras kyrckioskrud i ryske tijden blifwit den ifråntagen hwaröfwer de sig och häradz rättens witnesbörd förskaffat, icke undgå kunnat Eders Kongl Mayts Nåd i underdånighet underställa, om icke desse Inbyggiare til deras understöd förtiäna det dem en allmänn samling eller Collect förunnas, hälst de som medelst krigzlågan och wid store stråckwägen belägne mycket blifwit medtagne och än igenom åtskillige misswäxt år icke utan dylijkt Nådigst bijstånd mächta detta deras gudeliga ändamål utföra; jag framhärdar in til min dödzstund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Friedrichshamn d. 26. Majii 1726.


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 4 juni 1726. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
ad acta. Stockh: i RådCam: d 30 Jun: 1726.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt har uti des allernådigste af den 17 Maji sidstl. behagat med lijka nåder mig anbefalla, at på tiänligit sätt betaga Inwånarne den räddhåga de fattadt det de något fiendtl. infall hade at förmoda, efter ordres til Regementerne blifwit utfärdade, at hålla sig färdige til Generalmunstring, på det de eij onödigt wijs sig siälfwa til skada måge sig något oråd företaga. Allernådigste Konung som mig intet högre om hiertat är än at med tilbörlig underdånig wördnat fulgiöra Eders Kongl. Mayts nådigste wilja så har jag eij heller förbijgå bordt, at i underdånighet nämna, det jag uti det mig nådigst anförtrodde höfdingedöme icke någon dylijk impression hoos Inbyggiarne förspordt, eij heller sidstl. år förmärckia kunde, då så wäl Dragoune Esquadron, som och Kymmännågårdz Regemente til fot, blefwo munstrade, Hafwandes jag derhoos altijd sökt förekomma alle rychten och händelser, som under tijden Inbyggiarne, til skadeligit förehafwande och falske inbilningar kunde förleda, samt föreställer mig i öfrigit, at uti andre län, torde Inwånarne på slijka tankar fallit, så wijda de General munstring nu först komma at undergå, doch der framdeles mot förmodan något slijkt sig skulle yppa, skal jag icke försuma, at sådan sielftagen räddhåga behörigen dem betaga; Jag framhärdar med oaflåtel wördnat;
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Friedrichshamn d. 4. Juni 1726

 

Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 10 juni 1726. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Bewillias. Stockh: i RådCam: d 30 Jun: 1726 Expedt.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Hoos mig har Magistraten och Bårgerskapet härstädes anhållit om min underdånigste föreskrift til Eders Kongl. Mayt, at til någon lijsa uti inquarteringz tyngden, nådigst få tillåtelse, at nyttia den af fortificationen upbygde Baraquen, hwarföre jag och eij undgå kunnat, at med lijka underdånighet, Eders Kongl. Mayts nådigste bijfall sådant underställa och derhoos nämna, at berörde Baraque som nu är ledig och af ingen bebos, XXXX derigenom conserveras, enär den af någon innehafwes, dertil med öker sig Guarnizonen efter handen mera, än at den bygnad hwarmed staden fortfar hinner förslå, hwarmedelst manskapet blifwer så trångt förlagde, det man har skiäl at befara, det uti denne heta sommar tijden siukdomar sig lätteligen ibland dem inrijsta kunna; Jag framhärdar med diupaste underdånighet
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Friedrichshamn d. 10. Juni 1726.


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 11 juni 1726. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan jag alle uptänkelige forfatningar giordt, til at i nogaste måtto i acht taga de rörelser på siösijdan sker; så har ingen underrättelse inkommit, at någre sådane fartyg sig wijst, som kunde skattas för en siömacht, wijdare än at de som ytterst i skiären wistas ungefär för åtta dagar sedan blifwit warse en hop segel, såsom ifrån Kronslått kommande, hwilcka åter straxt wändt tilbaka igen - de ifrån Revel kommande berätta at en ängelsk skepzesquare af 21 fartyg ankra ongefärl 1/2 mijl ifn berörde stad, förutan twenne som i siöen Kreutsa;
skulle framdeles något förmärckias så skal jag i underdånighet wid handen gifwa, framdeles som icke något i siön kan existera, hwaraf jag eij får kundskap, framhärdandes til min dödzstund,
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: H: Frisenheim
Friedrichshamn d. 11 Juni 1726


Till Innehåll 1726

Frisenheim till magistraten i Wiborg den 14 juni 1726. KB. Brevskrivarregistret.

 

Ädel och högachad Hr Bårgmästaren så och
Äreborne och högwählachtade Hr. rådmän
Af mig har brefhafwaren Carl Brotterus begiärt, det jag honom hoos den hög:de Magistraten wille anmäla, til en rätwijs befordrans åtniutande, uti den process han berättar sig derstädes inför den hög:de Magistraten hafwa anhängiggiordt, Och emedan jag nogsamt är öfwertygad om den h:de Magistratens synnerlige åhuga at wara dem alla behielpelige, som jag dess justice XXXXX. Så har jag denne Brotterus, uti dess ansökning, så mycket mera XXXXX welat erwijsa, som at jag det, för at samdeles nöje skal erkänna, enär mig lämnas tilfälle at med någon behagel. tiänst få intyga det jag är

den högtärade Magistratens

Tienstskyldigste Tiänare
JH Frisenheim

!7 Maj 1726
Georg Malm


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 2 juli 1726. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung.
Eders Kongl. Mayt har jag eij underlåta bordt uti underdånighet at berätta, huruledes et Ryskt fartyg med Crono Proviant bestående uti miöl och gryn, förl. höst ifrån Petersborg til Revall blifwit förpassat, män uti Cronstad warit winterliggiare, och i slutet af sidstwekne Maji Månad derifrån wijdare långst med skären afgådt, och ankrat 1/4 Mijl utur dess rätta kosa uti en hamn i Wirolax sochn, som är 3. mijl härifrån, hwarstädes skepparen såldt något miöl, så wäl til allmogen uppå Ryska som på denne sijdan, och för sådan dess förseelse, sedan fartyget redo warit 1. mijl derifrån til segel uti rätta farwatnet, af tulljachten d. 25. uti sidstl. månad blifwit tagen under säkerhet, män kunde för motwind icke hijt inbringas, utan 1 1/2 mijl härifrån ankrade, och allenast skepparen med en matros d. 27. ejusdem [samma månad] uphämtades, då jag bemälte skeppare til den ändan förehade, at om rätte beskaffenheten här af giöra mig underrättad, på det der så skulle befinnas, at han uti dess rätta resa XXX stadd då icke skulle uppehållas, utan skyndsaml. åter affärdas, samt honom deföre uti siötull Inspectorens, Ombudzmannens och Controleurens närwaru här om tilsporde, som sedan han sine medhafde resepass framgaf, hwar af Copier Lit. A. et B. uti underdånighet här innelycht följa, berättade, at emedan han et ankare uti en storm förlorat och eij med någre peningar war försedd, så har han blifwit nödtwungen at begifwa sig uti en säker hamn, och til den fattige allmogen uppå deras trägna anhållande af dess för skeppsfålcket medhafde miöl at sälja 7. tunnor, på det han sedan för samma penningar kunde köpa sig et ankar, hwarom han med en lotz der i skären stådt i handel, efter han med fartyget, som nu allenast med et ankare skall wara försedd, eij kunnat wåga sig til siös; förutan flere ordsaker som han til sit enskyllande föredrog, såsom i synnerhet at ingen honom derifrån afrådt, eij heller underrättat, det sådant säljande igenom Eders Kongl. Mayts Nådigste förordningar wore förbudit. Sedan nu denne skeppare således blef hörd, begiärte siö tull Betienterne, at fartyget måtte blifwa hijt inbracht, samt detta mål wid siö tull rätten ransakas, och lijkmätigt Eders Kongl. Mayts Nådigst utgifne seglatz ordning afgiöras; Män som Contrarie winden än längre kunde påstå, så blef jag föranlåten, för hwarjehanda olegenheter deraf torde existera, der detta ryska fartyg med den för deras förstärckade Guarnizon uti Revall destinerade proviant, här skulle blifwa uppehållen, til Inspectoren och Controleuren härstädes at sådant bref at låta afgå, som Eders Kongl. Mayt af bilagan Lit: C. i Nåder tächtes förnimma, och dem derigenom anmoda, at samma siö tull rätt, såsom d. 28. nästförflutne Junii skulle anställas, til hwiclketz befrämjande jag erböd all handrächning at meddela; hwarå de med dylijkt swar hoos mig inkommo, som i underdånighet bifogade afskrift Lit. D. innehåller, då jag til befordran af detta ändamål, och på det alle här wid mötande hinder måtte utur wägen rödjas, den anstalt giorde, at en del af skepsfålket, efter tull Betienternes åstundan d. 29. ejusdem hijt inhämtades, och blef således utwunnit, at detta mål samma dag wid åftanämde siö tull rätt kom at företagas, hwar med jämbwäl d. 30. do continuerades; då och den anstälte ransakningen blef sluten, män icke afgiordt, utan skal wara resolverat at siö tull rätten sig härom först uti Eders Kongl. Mayts Commercie Collegio will förfråga, skolandes uti berde rätt wid ransakningen blifwit befunnit, at åfwannämde 2ne pass eij för denne skeppare och dess matroser skola wara utgifne, emedan de wid ransakningen gifwit sig andre namn än de som uti passen warit införde, hwilcket en af matroserne åter förklarat, at deras redare åtta st andre förutan detta fartyg låtit be

 

[OBS: blad fattas]

 

Kongl. Mayt samma härigenom uti underdånighet uptäckia för hwilcken ordsak jag och så mycket mera trägit anmodat siö tulls Betienterne det de deras berättelse om alt detta nu med denne extrapåst tillijka skulle låta afgå, underställande jag i öfrigt underdånigst Eders Kongl. Mayts allernådigste wälbehag, hwad Eders Kongl. Mayt härutinnan lijka Nådigst täckes förordna. Och framhärdar jag uti största underdånighet
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Friedrichshamn d. 2. Julii 1726.


 

Frisenheim till Siö Tulls Inspectoren Eric Gollsteen [stavas också Gållsten] och Controleuren Heidenstrauch 28 juni 1726


(Kopia)

 

Till Siö Tull Inspectoren Gållsten och Controleuren Heidenstrauch
Såsom det igenom Tull Jachten opbrachte Ryska fartyget med Ryska Keysarinnans Proviant, nembl. miöl och gryn är lastat och til dess försträrckte Guarnizon i Revall afsändt, som således lykmätigt dess medhafde Respass finnes wara richtig, hwaruti wederbörande jämbwäl anmodas at låta samma obehindrat passera. Och som berörde fartyg för påstående Contraire wind ey kunde hyt bringas, så blef jag i går föranlåten at anmoda H. Inspectoren och Controleuren, jämte H. Ombudzmannen Burman, at den derifrån inbrachte skepparen och matrosen härstädes kunde examineras, i den tanken, at der saken ey af någon swårighet wore, skepparen då dess förestående resa kunde fortsättia; Hwaruppå Hr. Inspectoren och Controleuren, sedan detta war skedt, begiärte, at om detta mål uti parternes närwaru wid Siö Tull Rätten widare skulle undersökias, hwilcket i dag förmodades at winna dess befordran, särdeles som de förmente fartyget jämbwäl nu kunde inkomma. Nu som winden ännu är Contraire, jag ock uti ingen måtto är emot, i alt hwad H. Inspectoren och Controleuren å Hans Kongl. Mayts och General Tull Arrende Societetens wägnar til des nytta af mig kan hafwa at begiära, utan är min skyldige plicht, sådant i alla delar at befrämja; Män som mig äfwenwäl åligger i följe af Hans Mayts Nådigste befalning, at wara waksam uti de angelägenheter som skulle gifwa Ryske Cronan anledning til någon wederwärdighet, samt på alt sätt sökia at bybehålla den Naborliga wänskapen, med mera; så finner jag denne sak af en sådan consequense, at jag af särdeles angelägen- och omständigheter mig nogsamt har bekant, hwad för et Bruljeri [misshällighet] och owäsende detta lärer af sig föda; hwaraf jag allenast följande Hr. Inspectoren och Controleuren welat föreställa, såsom 1mo. så wida miölet, efter skepparens utsagu af wärma redo skal wara mycket förskämt, så kunde sedan lätteligen förebäras, at sådant igenom detta uppehåld härstädes blifwit förordsakat. 2do. der detta fartyg uppå des ännu förestående resa någon olycka skulle tilstöta, samt 3o. Om deras Guarnizon uti Revall, som mycket förstärckt blifwit, uppå lyfsuppehälle skulle komma at lijda någon brist; kunde äfwenwäl tilräcknas, at det igenom et slijkt förwållande sig tildragit. Dess utom förspörjes och, at skepsfålcket skola wara sinnade, der de deras resa icke få fortsätiia, at lämna fartyget handlöst och begifwa sig derifrån til Petersborg; eller der sådant dem skulle betagas, wilja taga sig det oråd före och dränkia sig; förutan flere wichtige skiäl och ordsaker, hwarom jag mig nu ey kan utlåta. I anseende til alt detta, finner jag mig föranlåten af Hr. Inspectoren och Controleuren at begiära, det den företagande Siö Rätten för dess angelägne wicht och omständighet i dag kunde wärckställas, på de utaf Ranskaningen sedan må kunna pröfwa, huruwida bråttet emot åfwan anförde omständigheter kan swara; wiljandes jag, så framt något hinder härwid skulle möta, til befordran af denne Siö Tull Rättz anställande, uti alt bydraga hwad til des framgång kan åstunda; jag förbliifr etc
Friedrichshamn
d. 28. Junii 1726


 

Siö Tulls Inspectoren Eric Gollsteen och Controleuren Heidenstrauch till Frisenheim 28/6 1726


[Kopia]

 

Högwälborne Hr. Baron och Landshöfdinge
Den ogemena fljt och sårgfällighet Högwälborne Hr Baron och Landshöfdingen altijd för det almänna bästa wijst, hafwa wij jämbwäl i ödmiukhet intagit af Högwälborne Hr. Baron och Landshöfdingen i dag oss tilhanda komne höggunstige skrifwelse, derutinnan Högwälborne H. Baron och Landshöfdingen oss föreställer den olägenhet sig yppa torde, der den Ryska med keysarinnans prowiant från Petersborg til Revall destinerade, män under wägen för föröfwat olaga kiöp och låssning anhållen farkåst skulle uppehållas, samt i anseende der til begärer at den företagande Siö Tulls Rätten i dag kunde företagas. Nu som wij intet högre önskade, än at denne saken straxt kunna afgiöra, så finner dock Högwälborne Hr. Baron och Landshöfdingen siälf, huru ogiörl: och answarl. det är at dömma i en sak, förrän alle omständigheter noga sammanletade och anklaganden med de anklagade fulkoml. afhörde blifwit, hwilcket icke kan ske, förrän winden hijt fogar farkosten med des besättning, så framt icke Högwälborne H. Baron och Landshöfdingen skulle täckas ställa de höggunstige ordre hwarandes bemälte skeppare och fålck förut kunde hijt komma och fartyget imedlertid så säkert wårdat och förwarat blefwe, at der saken för skepparen aldrig utföllo, General Arrende Societetens interesse eij såmedelst måtte komma at lijda; Hwilcket til Högwälborne Hr. Baron Landshöfdingens höggunstige wälbehag eij uti ödmiukhet underställa; förblifde
Högwälborne Hr. Baron och Landshöfdingens Allerödmiukaste Tiänare

Erich Gållsten. C Heidenstrauch
Friedrichshamn d. 28. Junii 1726.


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 2 juli 1726. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta. RådC: de 11. Juli 1726.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Så wijda Eders Kongl. Mayt: allernådigst mig anbefalt, at i underdånighet wid handen gifwa hwad här uppå gräntsen passerar; så har jag eij uteblifwa bordt uti lijka underdånighet at berätta, det långst med denne gräntsen alt är tyst och stilla, utan allenast at uppå Ryske sijdan äro gräntse posterne som för någon tijd sedan blefwo indragne, nu uppå de förre wanlige ställen åter wordne besatte.
Eljest äro alle anstalter uppåt Ryska sijdan giorde, förmodeligen til at förnimma den Engelska flåttans rörelse, til hwilcken ända 3 och understundom 5. skepp dag och natt kreutsa i siön emellan Hogland och denne tracten.
Äfwenledes är wacht manskap och Eschalouper [små båtar] uppå Hogland satte, samt wåhlkasor der uprättade, til at jämbwäl der med gifwa teke; Och i öfrigt allestädes så föranstaltat, at de om någre timmor så wäl i Petersborg som i Cronstad kunna gifwa efterrättelse af alt hwad företagas kunde.
Dessutom har åtskillige Ryska fartyg i desse dagar passerat här förbij til Reval med Prowiant för Guarnizonen derstädes.
Hwad eljest widare kan förefalla, skal jag eij underlåta uti underdånighet Eders Kongl. at wid handen gifwa; framhärdandes jag til min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aller Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim 

Friedrichshamn d. 2. Julii 1726.


Till Innehåll 1726

Envoyeè Herman Cedercreutz till Frisenheim den 2 juli 1726. Riksarkivet.

 

Högwälborne Landshöfdinge
Jag har i dag haft den ähran at emottaga Högwälb Landshöfdingens högde skrifelse af d 29 Juni, hwar hos fölgde de twenne, som under Högwb H Landshöfdingens adresse ifrån Stockholm afgått; Jag är för den bsynnerl omsorg Högw Landshöfdingen om desse brefs fortskaffande dragit, högst obligerad, men jag kan nu intet beswara dem, utan måste der med låta anstå til fredagsposten. Jag är med mycken högacktning
Högwälborne H Landshöfdingens Hörsamste tienare
H. Cedercreutz
Petersb d 2 Juli 1726.


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 7 juli 1726. Riksarkivet. 


Stormächtigste Allernådigste Konung
Så snart jag här uti Friedrichshamn i underdånighet d. 29. sidstl. Junii kl. 2. om mårgonen undfick Eders Kongl. Mayts Nådigste befallning af d. 21 ejusdem, at genom säker lägenhet skyndsammast til Envoyeèn Baron Cedercreutz befordra de 2ne deruti slutne Eders Kongl. Mayts Nådige bref; månde jag straxt en beskedelig karl til Wilmanstrand afsända, til at derifrån en pålijtelig man med högst bemde bref under mit omslag til Petersborg affärda, emedan eljest ingen säker lägenhet yppades; hwilcken och samma bref d. 2. hujus Wälbemälte Envoyeè tilhanda bracht, som Eders Kongl. Mayt af det til mig ankomne och i underdånighet bijfogade swar i nåder tächtes förnimma; dy at jag efter min underdånigste plicht denne Eders Kongl. Mayts allernådigste befallning således i underdånighet fullgiordt, så at merhögstbemte bref, ändoch det med någon omkåstnad skedt, anländt til Petersborg fyra dagar förrän den ordinarie påsten fram kommit; framhärdandes jag uti all underdånighet
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Friedrichshamn d. 7. Julii 1726.


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 7 juli 1726. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Så snart jag här uti Friedrichshamn i underdånighet d. 29. sidstl. Junii kl. 2. om mårgonen undfick Eders Kongl. Mayts Nådigste befallning af d. 21 ejusdem, at genom säker lägenhet skyndsammast til Envoyeèn Baron Cedercreutz befordra de 2ne deruti slutne Eders Kongl. Mayts Nådige bref; månde jag straxt en beskedelig karl til Wilmanstrand afsända, til at derifrån en pålijtelig man med högst bemde bref under mit omslag til Petersborg affärda, emedan eljest ingen säker lägenhet yppades; hwilcken och samma bref d. 2. hujus Wälbemälte Envoyeè tilhanda bracht, som Eders Kongl. Mayt af det til mig ankomne och i underdånighet bijfogade swar i nåder tächtes förnimma; dy at jag efter min underdånigste plicht denne Eders Kongl. Mayts allernådigste befallning således i underdånighet fullgiordt, så at merhögstbemte bref, ändoch det med någon omkåstnad skedt, anländt til Petersborg fyra dagar förrän den ordinarie påsten fram kommit; framhärdandes jag uti all underdånighet
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Friedrichshamn d. 7. Julii 1726.

 

Till Innehåll 1726

Sjötullsinspektör Eric Gollsteen till Frisenheim den 10 juli 1726. Riksarkivet.


Högwälborne Hr Baron och Landzhöfdinge
Utaf den ryska för olaga låssande här anhåldne skepparen Friedrick, Högst Högwälborne Hr Baroon och Landzhöfdingen insinuerade och med Siötuls Rätten Communicerade Suplique, haar Siötuls rätten funnit, huru som samma skepparen till sin saaks utförande och wissare beskedz skaffande, anhåller om permission att resa till Wiborg, antingen XXXX ellr med XXXXX, i synnerhet som han måste wara answarig der Crono miöhlet förderfwas; och som Hög Wälborne Hr Baron och Landzhöfdingen åstundar Siöötull rättens utlåtelse huru wida skepparens ansöckning kan willfaras, så har Siötull rätten samma i öfwerwägande tagit, och funnit för sin dehl, icke wara rådeligt låta bemälte skeppare afresa för än swar ifrån Högl. Kongl. Commercie Collegio ankommandes warder, efter skepparen XXXXXXX kommer att wara answarig för des brått, och emedlertid måste wårda sig om lasten och fartyget. Kunnandes han genom Correspondence nogsamt wigilera och skaffa sig de bwijs han menar sig hafwa. Elliest som skepparen berättar i åfwan nembde Suplique att provianten wid wisiterandet i Cronstadt skall wara befunnen ihopbrunnen och illa med faren och åhrssens tid jämwäll mu der till Contribuerar, så hemställer Siötull Rätten uti Högwälborne Hr Baron och Landzhöfdingens höggunstige godtfinnande, på hwad sätt denne lasten emedelrtid och till swar kommer ifrån Höglåfl. Kongl Commercie Collegio kan wärdad och XXXXXX blifwa, för öfrigit är Siö tull rätten
Hög Wälborne Hr Baron och Landzhöfdingens Ödmiukaste Tiänare På Siötulls Rättens wägnar
Eric Gollsteen
Fridrichshamn d 10 Juli 1726.


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 10 juli 1726. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan jag d. 2. hujus med den då härifrån afgångne extra påst Eders Kongl. Mayt i underdånighet månde berätta, om den händelsen, som med det ifrån Petersborg til Revall destinerade Ryske fartyget med Crono Proviant, här i skären sig tildragit, har skepparen uppå samma fartyg i underdånighet närlagde Supplique No. 1 hoos mig ingifwit och derigenom anhållit, det honom kunde tillåtas, at under wacht få resa til Wiborg, och om dess richtighet behörige witnesbörd sig förskaffa, hwilcken Supplique jag Communicerat med Siö tull Rätten härstädes, at med dess utlåtelse deröfwer inkomma, som samme i dag således insändt, som den uti lijka underdånighet här bifogad No. 2. utwijsar. Dessutom har bemälte skeppare af mig begiärt, det jag, i underdånighet biijlagde bref No. 3. til fursten Mensicof wille befordra, Och ehuruwäl jag berättat skepparen, at samme bref med påsten til Petersborg redo blifwit afsändt har jag lijkwäl funnit betänkeligit at låta det afgå, särdeles som jag lefwer i den underdånige förhåppning, at Eders Kongl. Mayts allernådigste swar häröfwer lärer snart anlända; medlertijd har jag skepparen på tiänligit sätt hållit wid gådt mod, och jämbwäl låtit syna miölet, som til större delen skall befinnas af heta waraihopbrunnit och förskämt. Nu som denne skeppare en slijk berättelse til Petersborg ämnat låta afgå, så ger det anledning til at troo, det laddningen hörer Ryska Cronan till; hwarwid jag lijkwäl eij något kunnat tillgiöra innan Eders Kongl. Mayts allernådigste förordnande ankommer, huru dermed skall förfaras. framhärdandes jag med underdånigste wördnat til min sidsta stund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: H: Frisenheim
Friedrichshamn d. 10. Julii 1726.

 

Frisenheims svar på skepparens brev


Communiceres med Siö Tull Rätten härstädes, som med dess utlåtande häröfwer wille inkomma, huruwijda Suplicanten uti denne dess ansökning kan wilfaras, i anseende til de af honom anförde skiäl och omständigheter, det han eij kan åsamka sig det answar, at Crono Miölet förderfwat warder. Friedrichshamn d. 6. Julii 1726.
J: H: Friesenheim


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 27 augusti 1726. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Uplästes i Rådet d 12 Sept. 1726.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan jag i diupaste underdånighet undfick Eders Kongl. Mayts allernådigste af d. 11. sidstl. Juli angående Ryska fartygets lösgifwande, som innehade Crono proviant och för skepparens förseelse blifwit upbracht; så har om wärcksälligheten deraf, jag behörigen föranstaltat, och til at närmare erfara, om at sådant föregifwande af skepparen, at det war en Crono laddning uppå sanningen woro grundat, har jag igenom extra ordinarie Enwoyeen Baron Cedercreutz sökt erhålla pålijtelig underrättelse och uti dess frånwaru medelst underdånigst närgående swar af Agenten Ditmer blifwit derom ytterligare öfwertygat; framhärdandes til min dödzstund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 27. Auhusti 1726.


 

Agent Ditmer till Frisenheim 12 augusti 1726.


Högwälborne Herr Landzhöfdinge
Herr Cantzly Rådet och Extraord: Envoyen Baron Cedercreutz har wid des afresa till Cronstad lemnat mig Hr Landzhöfdingens till honom under den 24. sistl: aflåtne skrifwelse, hwarutinnan Hr Landzhöfdingen behagar begiära, det Hr Env: här uti Proviants Cantzely wille låta förnimma, om det uti skiären wid Wirolax opbrachte Ryske fartyget, och den därutinnan befintelige Proviants ladning wore Ryske Cronans; Och som jag till föllie deraf uti Proviants Cantzely mig derom förfrågat, och af Vice Presidenten och Öfwersten Tuzew fåt det swar, at bemte fartyg med Cronans Proviant wore här ifrån befracktat till Reval, och at det lätt kunnat hända det passet blifwit förbytt, men at skepparen på intet sätt hade bordt understå sig, at föryttra något af Cronans Proviant, för hwilcken orsaks skull och Proviant Cancellie på den wid samma fahrtyg commenderade soldaters hitsände rapport om skiepparens otillbörlige förhållande, låtit afgå Ordres till Hr Gen: Majoren Schuwalof at låta afhempta fartyget med ladningen till Wyborg, hwarwid bemte Öfwerste af mig begiärt, det jag wille anmoda Hr Landzhöfdingen, derest fartyget ey alleredan wore afgångit, at han för Nabolig Wänskap skull wille med Wacht afsända detsamma till Wyborg; så har jag ey bordt underlåta, at gifwa Hr Landzhöfdingen heraf behörig part, förblifdes med all Högacktning
Högwälborne Hr Landzhöfdingens Hörsammaste tiänare
J. Ditmer
St: Petersburg d: 12. Aug: 1726.


Till Innehåll 1726

Frisenheim till kungen 27 augusti 1726, Riksarkivet

 

[Mottagarens notering]
lägges ad acta.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Jag har till underdånigste följe af Eders Kongl. Mayts ankomne allernådigste under d. 9. sidstl Junii sökt at förmå Rusthållarne til at förena sig om en wiss afgift, til nödige hingstars inkiöpande wid Esquadronen och derhoos dem förestält hwad fördel samtel. rusthållarne deraf skulle tilflyta; Män som icke alle Compagnier för deras wida belägenhet, än derom tilbörligen kunnat underrättas och de til hwilcka förestälningar blifwit giorde, anhållit om någon rundeligare tijd at få det hoos sig i öfwerwägande taga; så har jag i underdånighet eij förbijgå welat at berätta hwad af mig redo tilgiordt är, utom det jag icke skall aflåta at på alt tiänligit sätt, dem förmå och öfwertala at ingå och fullgiöra, detta till deras egen fördel och upkomst på syftade ändemål; jag framhärdar underdånigst
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 27. Augusti 1726


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 3 september 1726. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Res. Kgl. Mt. tillåter för de andragne skälen skul, at Landshöfding Frisenheim blifer qvar i lähnet, det torde hans öferkomst längre fram blifa XXX nödig.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Min högsta högsta åtro och åstundan, har icke mindre warit, at i underdånighet fulgiöra Eders Kongl. Mayts Allernådigste kallelse och befalning medelst mit inställande wid Rijksdagen, än jag efter min undersåtelige plicht i underdånighet funnit mig förbunden wid alla tilfällen efterkomma Eders Kongl. Mayts nådigste wilja och hwad mig til utförande i nåder blifwit anförtrodt; Jag har och til underdånig efterlefnad deraf, giordt mig helt färdig til berörde resas anträdande; Men som jag derhoos funnit åtskilligt, som jämbwähl til Eders Kongl. Mayts tiänst befrämjande erfordrar härstädes min närwaru: så har jag icke understådt mig något sådant företaga, innan jag först Eders Kongl. Mayt i underdånighet de skiäl skulle uptäckia, och med lijka underdånighet underställa Eders Kongl. Mayts nådigste wijdare förordnande om icke min bårtowaru härifrån torde mera saknas, i synnerhet som utan det siälfwa landets skötsel och wård, erfordrar en dagel. upsicht, de på åtskillige orter skedde stora låningar, kräfya et tijdigt indrifwande, hwilcket om det icke med särdeles XXXXX, förrådzhusen til Eders Kongl. Mayts alt för stora skada blifwa toma, och er inkrafwandet nu straxt efter skörden försummas, är frambättre emot winteren intet något särdeles at förmoda.
Desutan har och denne gräntseort den egenskap, at en dagel. upmarcksamhet är högstnödig, hälst då hwarjehanda, fast här in til owissa berättelser, förplichta en at i acht taga dess siälfwa ändemål, och at förekomma, det icke något ogrundat åfta torde giöra en skadelig irring, med mera som icke god efterfölgd skulle åstadkomma, Jag wil i underdånighet förtiga de flere omständigheter, för den widlyftighet de med sig hafwa och underkastar mig med diupaste wördnat, Eders Kongl. Mayts ytterligare nådigste befalning framhärdandes til dödzstunden
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aller Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: H: Frisenheim
Wilmanstrand d. 3 septbr 1726


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 17 september 1726, Riksarkivet

 

[Mottagarens notering]
apprb.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan Envoyeèn Baron Cedercreutz icke mindre än ryske befählhafwaren i Wiborg General Majoren Schuvaloff, gaf mig tilkänna det den ifrån ryske håfwet till Eders Kongl. Mayts affärdade Extra ordinarie Ambassadeuren och Knesen Dulgeruchov wore sinnad dess resa landwägen at anträda och i den ändan begiärt, det han emot betalning med nödig skiutz kunde befordras förutan hwad annors till dess befrämjande torde tiäna; så til at betaga all klagan och skiäl til något hinder, giorde jag icke allenast dertill nödig anstalt, utan och emedan tijden war mig för kort, at i underdånighet inhämta Eders Kongl. Mayts nådigste wilja om dess emottagande, nödgades jag wara betänckt på sådane utwägar, hwilcka jag efter min underdånige Zele och nijt för Eders Kongl. Mayts och Rijksens heders i acht tagande, pröfwade tiänligit, underställandes Eders Kongl. Mayts nådigste wählbehag och milda gillande, hwad af mig i så måtto tilgiordt blifwit, och der jag uti siälfwa utförandet, för widt gådt, det då min underdånige intention mer än min giärning må ansees, Och som i synnerhet mit ändamål war at wid dess ankomst wisa honom den heder, som Eders Kongl. Mayts Extra ordinarie Ambassadeur i Wiborg blifwit wederfaren, så giorde jag och den förfatning, at Bårgerskapet och Garnizonen woro beredde honom att skickeligen emottaga, utom det Öfwerste Lieutenanten och Gräntz Inspectoren Aminof honom wid gräntzen skulle beneventera, men emedan jag i det samma förnamn, at han ifrån Wiborg wore convoyerader med 200. man af Garnizonen derstädes 25. man Dragouner och Borgerskapet under klingande spel, och jag derhoos hade skiäl at befara, at der han icke af milice wid gräntzen skulle bemötas, torde och fortsättia sin marche, således hijt och det under nampn för säkerheten skull, dy och till at betaga at de eij med öpna gewär och klingande spel skulle taga igenom Eders Kongl. Mayts länder, anmodade jag befählhafwarne wid Dragoune Esquadron så wijda ingen annor tilgång war, at samla de närmaste Dragouner till 50. a 60. man, och möta honom wid gräntzen, hwilcket och skedde samt den wärckan hade, at de ryske Dragouner och Bårgerskapet så snart at de blefwo wåra Dragouner warse, icke tågade öfwer gräntzen; något ifrån denne orten utom för porten mottog jag honom, och förde honom med hela dess sutite till mig, hwarstädes han twenne nätter fördröigde, til at låta bättre, et eller annat som söndergådt winläggiandes mig medlertijd at i bästa måtto honom accommodera, och i det öfrige befrämja. I går eller den 16. hujus fortsatte han sin resa wijdare då jag med något följe af de här wistande Inwånare, beledsagade honom en half mijl, och gaf honom med sig, en betiänt som honom under resan här i lähnet skulle tilhanda gå, Jag lefwar altså ytterligare i det underdånige håpp, at detta mitt wählmente upförande nådigste ansees framhärdandes till dödzstunden
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Willmanstrand d. 17. Septembr 1726


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 24 september 1726. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Kongl. Mayt bijfaller och gillar i Nåder hwad landzhöfdingen i så måtto till detta??? manskaps underhåll föranstaltat, gifwandes Kl. Mt jämbwähl dess nådige samtycke till det af honom andragne förslag till garnizonernes förstärckande af berörde ödresrotars soldater till dess Österbotns Regte blifwer complet och rotarne åter bringas i stånd igen. Stockholm i RådCamn d 20 Octobr. 1726.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Jag har tilförene i diupaste underdånighet Eders Kongl. Mayts nådigste wählbehag understält den förfatning jag med Corporalerne och gemene, af de tre oindelte Compagnier af Kymmänägårds Lähns Regemente till fot man nödsakat at giöra, sedan Österbotningarne intogo Garnizonerne och desse woro utur Staten slutne, finnandes dertil ingen bättre utwäg än dem på vacante rotor förläggia, efter berörde regementes indelning dels af dem, dels hwad af indragne rustnings stommar der till kunde läggias, borde fulföllias och wärckställas, och derhoos Eders Kongl. Mayt till mycken omkåstnad torde lända, och de af förrådzhusen skjulle få sin föda, hwilcka än derjemte till fast större afsaknad aldeles blifwit uttömbde, äfwenledes hade det ock fallit kåstsamt at dem på huusmans kåst i landet inläggia, hwilcket ock medelst åtskillige Eders Kongl. Mayts nådigste förordningar, war förbudit; medlertijd hafwa förenämbde Corporaler och Gemene på förenämbde sätt, utom Eders Kongl. Mayts gravation blifwit underhåldne, utan at rotorne något förtryck eller twång dymedelst blifwit tilfogat, så wijda de andre såldater måst anskaffa och föda, der icke de desse an- och emottagit; Men Trumbslagare och Prophosser af berde oindelte hwilcka icke inroteras, utan niuta indelt lön, hafwa fast större nöd pröfwat, efter de både utur Staten warit slutne, som och ingen indelning kunnat få, eller jag fördristat mig dem at tilläggia, så wijda Kongl. Krigz= och Cammar Collegierne medelst skrifwelse af d. 14. Juli 1725. förbudit mig Infanterie indelningen at företaga, innan instructionen mig skulle tilskickas som jag icke än undfådt, de hafwa alt härintill i håpp, at der med försees, sökt sig på annat sätt nära, män nu sedan ingen utwäg för dem mera öfrig är, hafwa de klagel. hoos mig deras älende föredragit, och der hoos berättat at en af dem redo för sin åkomne uselhet blifwit twungen at rymma, desse fem som qwar woro, wille heller erfara den yttersta undergång än till slijkt oråd gripa. anhållandes der hoos om medlijdande at doch till deras knappaste födo blifwa förhulpne. Jag som fuller ingen utwäg med dem wista, kunde lijkwähl mig icke undandraga, at wara betänkt på någon utwäg till deras understöd, och på det jag hwarcken måtte skrida till de medell, som Eders Kongl. Mayts förordningar förbiuda, eij heller emot wederbörligit antydande företaga någon indelning för dem, fant jag för rådeligast at öfwertala någre oindelte hemman dem at underhålla emot betalning som dem tilldelas skulle, af hwad desse Trumbslagare och prophosser, framdeles till underhåld kan anordnas, efter der nu snart i twenne års tijd icke det ringaste åtniutit, hwilcken min föranstaltan jag i diupaste underdånighet Eders Kongl. Mayts nådigste bijfall icke mindre underkastar, än jag i lijka underdånighet om Eders Kongl. Mayts nådigste förordnande anhåller på hwad sätt desse sine lön för de förflutne som följande tijder skola undfå; anten af oindelte hemman, eller at dem wiss peninge summas tilslås.
I lijka måtto har jag eij förbijgå bordt at i underdånighet berätta, det de ödes rotors såldater af Safwolax eller Nyslåtts regemente til fot, hwilcka efter Eders Kongl. Mayts nådigste bifall härintill niutit under Garnizons och fortifications stat, nu mera eij på det sätt kunna underhållassedan Garnizonerne medelst de ankomne österbåtniske recreuter äro Complette, warandes fuller någre rotor sedermera uptagne, så at de til sex man minskas och de öfrige icke mera utgiöra än tjiugu siu man, hwilcka senare om de lämnas handlöse sig icke annors än med tiggiande kunna skaffa födan, och derjämte nåstan för de behåldne rotorne odrägel. at enligit Contracterne bijdraga till deras födo och leya???, så wijda landet medelst det förflutne krig, råkat i så stort ödemål, at emot 600. hemman ellr 200. rotor finnes mäst på frijhet uptagne och mindre delen öde, hwilcka efter reglementet för denne afgift äro befrijade, hwarmedelst tungan[?] på de behåldne 800. roter skulle allena stadna, och dem fast så drygt, som annor Contribution torde falla, Hwarföre jag mig funnit i underdånighet föranlåten Eders Kongl. Mayt underdånigst at hemställa huru härwid förfaras bör, hwarmed jag med lijka underdånighet föreslår at de tiugu siu man som för XXXX öden här finnes, kunde på Eders Kongl. Mayts bekåstnad här anwändas till Garnizonernes styrckia, och enär behöfwes af fortificationen nyttias, till winterarbete; som lijkwähl årl. betarfwas, och åter besparar det de wid Garnizonen Consumerade worde, samt de öfrige rotorne till hielp, hwilcka komma ay bijdraga til de rotor hwarest et hemman i rotan finnes uptagit på frijhet, män de andre twenne behåldne anslås den besparing af de 21: Srmt roteringz peningar årl. af hwar rota blifwer inkräft, och wid regementet lärer finnas; hwarmedelst landet en stor nåd och lijsa sker, samt det upmuntras at med större wiljoghet bijdraga hwad dem åligger, jag framhärdar till mit lijfs slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Willmanstrand d. 24. Septbr: 1726.


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 14 oktober 1726. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Kongl. Mayt will häröfwer i nåder hafwa inhämptat Biskopen och Consistorii I Borgo underdånige utlåtelse. Carlberg d. 9. augusti 1727.
Friedrich

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Enär staden Fredrichshamn med så ymnogt Bårgerskap war försedd, at de en särskilt församling giorde, infunno de sig hoos mig med en förestälning, det emedan den kyrckioherden, hwilcken derjemte har en landt sochn, icke i anseende till de många syslor hinner tilbörligen och som sig bör allena förestå och upwachta denne församling, dem då måtte efterlåtas, lijkmätigt dem nådigt meddelta privelegier, at få kalla och wälja en annor kyrckioherde, utan at prejudicera den i sine rättigheter, som församlingen här intil förestådt; detta deras andragande gaf jag Consistorium i Borgå wid handen på det samma sig jämbwähl kunde deröfwer yttra och utlåta; Och som bete Consistorium så wijda dertill samtyckte, at den förre kyrckioherden dymedelst icke något förnär måtte ske; så hafwa bårgerskapet kallat och utsedt til deras siälasörjare en prästman från Åbo Johan Sippelius benämbd, med hwilcken som de icke allenast äro särdeles nöyde, så wähl i anseende till dess upbyggelige lära som och berömwärde lefwerne, hafwa de och anhållit, at till des så mycket säkrare bijbehållande, har hoos Eders Kongl. Majt till fulmachts undfående underdånigst skulle anmälas. Jag har derföre i anseende till denne deras ansökning samt den ogemena kärlek han hoos dem wunnit, och de wackra samt berömliga prof han både i lära och lefwerne wijsar, icke afslå kunnat, at denne deras underdånigste bön hoos Eders Kongl. Mayt insinuera, med lijka underdånigst hemställande, huruwijda Eders Kongl. Mayt täckes till detta bårgerskapets underdånigste andragande nådigst samtyckia och honom med fulmacht derå i lijka nåder försee; jag framhärdar til mit lijfs slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 14 octobr. 1726.


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 6 november 1726. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
ad acta. Stockholm i RådCam. d 24 Nov. 1726

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Ehuruwäl et rychte sig welat utsprida at Garnizonen i Wiborg med flere regementer wore förstärckt, än jag uti mit underdånige sidste med lijka underdånighett berättade, så har jagg lijkwähl wid närmare efterspöriande befunnit at utom de twenne föromrörde inga flere ännu tilkommit, eij heller gräntze wachten wijdare än tilförene, förstärckt, dessutan måste jag i underdånighet nämna, huru Inwånarne i Fredrichshamn, natten emot alhelgone dag utaf et owanligit och af den stormen så war, upstigande watn, anseenlig skada tagit på salt, i det deras bodar mäst warit under watn satta, hwarigenom månge af dem som nyss började mycket af sig kommit och blifwit förswagade utom flere swåre påfölgder uti handelen, en så skadelig händelse lärer åstadkomma.
Man har och förnummit at watn slog den uti Wiborg och Petersburg äfwenwähl tilskyndat dem anseenlig förlust i synnerhet som utom mannaminne är, at den någonsin warit så swår och högupflödande.
Jag framhärdar til mit lijfzslut
Stormächtigste allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Wilmanstrand d. 6. Noubr 1726


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 10 november 1726. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
1728 d: 12 Aug lägges detta ad acta uppå H. StatsSecreteraren Cederströms befallning.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt har wähl uti dess för landtmätarne år 1725. den 20. Aprillis utfärdade nådige instruction och den 26. § täckts med lijka nåder anföra, at en wiss förordning skulle utkomma hwad landtmätarne wid private förrätningar, af wederbörande i underhåld och wedergälning böra åtniuta; Men som en del af almogen medlertijd hoos mig berörande dess arfwode, åtskillige förfrågningar giordt; bestående i synnerhet deruti, at om, och hwad landtmätarne i så måtto undfå bör, enär han af mig till Cronohemmans twisters afhielpande, enligit förordningarne, blifwer utsedd och förordnad, samt huruwijda det de twistande som äga Cronojord och icke honom begiärt, till omkåstnad skall lända?
Sedan enär twenne åboer som besitja Crono hemman och jord, till deras splits urskilnad siälfwa anhålla om landtmätare, hwad han af dem då bör undfå, eller om de i anseende til Cronojorden är för slijk afgift förskonte Wijdare enär en Cronobonde ligger i twist med en skattebonde, och rätten finner nödigt, at til saksens ordentel. afslutande landtmätare syn bör föregå, om då Cronobonden enär han succumberar, landtmätarens arfwode skall utgiöra, så wijda saken å Cronojordens wägnar in för domstohlens af artons publici blijr utförd och drifwen, och ytterst hwad de för en Charta, enär de den åstunda, böra till honom betala; Altså har jag icke annors kunnat, än slijkt Eders Kongl. Mayt i diupaste underdånighet wid handen gifwa, och med lijka underdånighet underställa Eders Kongl. Mayts Allernådigste förordnande huruwijda landtmätaren må hafwa fog, at uti föregående ärender något begiära och hwad honom tilerkännas bör, på det jag sedermera till underdånigste följe deraf, må kunna sådant almogen till dess efterrättelse låta kunnigt blifwa; jag framhärdar til dödz stunden
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 10. Nouemb: 1726.


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 17 november 1726. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
lägges ad acta.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Till underdånigst följe af Eders Kongl. Mayts ankomne allernådigste befallningar har jag med all alfwarsamhet och utan anseende till personen, sökt infordra den spanmåhl, som utur Eders Kongl. Mayts Magaziner blifwit utlånt; Och som ibland andre, Öfwerste Lieutenanten Wälborne Gustaf Skog, giorde en förestälning, uti hwad älende Corporalerne och Trumbslagarne af de oindelte Compagnier stadde woro, och der hoos anhölt, at på deras förmodelige indelning och utfallande lön, af magazinet med något förskått understödjas måtte; så månde jag uppå dess requisition, låta omnembde Corporaler och Trumbslagare till deras understöd, undfå samma förskått, med sådan försäkran, at sådant skulle restitueras, och ersättias; Män emedan uppå åtskillige giorde påminnelser, ingen wärckan fölgde, utan Eders Kongl. Mayts förrådz huus måste wara i mistning deraf. eij heller winlade sig wederbörande, at skaffa mig tilstånd ifrån högre ort, at slijkt afskrifwa och beräckna; dy fant jag mig XXXXXX, at till min säkerhet hålla mig allena till den, uppå hwilckens requisition och anhållande detta lån bewiljades och utgafs på det han så mycket mera måtte förbindas att skaffa publicum redo, så wijda Corporalerne och Trumbslagarne, hwilcka det undfådt woro mig til deras personer obekante, och tör hända åtskillige förafskedade, af hwilcka jag ingen underrättelse hade eller hafwa kunde, med flere och laggrundade omständigheter, som hindrade mig, at enskiljt hålla mig till dem, och derföre af berörde Öfwerste Lieutenantz utfallande lön så mycket månde innehålla som deremot kunde upgå, til des en richtighet däruti följa skulle, samt det icke wijdare, än för hwilcka Öfwerste Lieutenanten begiärt, efter Capitainen Krahn, om hwilcken uti närslutne bref förmäles, siälf dragit omsårg, at det i hans ansökning är utlånt wordet, behörigen avsättias; Och ehuruwähl jag icke annors kunnat föreställa mig, än at denne föranstaltning, allena grundade sig å Eders Kongl. Mayts interesse och siälfwa rättwijsan, samt der jag det eij ordentel. bewakade, måste jag siälf giöra mig till answar skyldig; har jag lijkwäl emot all förmodan, och till mitt ämbetets förklening, måst af omnembde Öfwerste Lieut: undfå et sådant bref, som härhoos i underdånighet följer, hwilcket både med sådane försmädelser och hot är upfylt, som det af Eders Kongl. Mayt mig nådigst ombetrodde ämbete, icke utan förtryck och föracht kan lijda, utom det min person är och nesligen handterad, som wore jag wärd för min orätwijsa en oförmodel. satisfaction, om han eij af wänskap det wille öfwersee; utom det nu min oskuld, af föregående omständigheter nogsamt lärer skönjas; så har jag och emot förmodan för wida gådt, förmå dch Eders Kongl. Mayts förordningar, huru deruti prosequeras bör, utan at den så swåra antasta, som uti Eders Kongl. Mayts tiiänst, måste i acht taga publici rätt, och der öfwerste Lieutn Skog wunnit då ändring, har det eij kunna skada mig, som medelst en dylijk resol: ifrån behörig ort, blifwit ifrån answar frijkändt, och Eders Kongl. Mayts Magazin på annat sätt wunnit sin regress.
Äfwen så har och Eders Kongl. Mayt behagat allernådigst för alt ofog och slijka tilwijtelser medelst nådigste förordningar skydda och hägna dem, som för sit arbetes utförande på dylijkt sätt blifwa angrepne och anfarne, till hwilcka Eders Kongl. Mayts nåd jag och uti detta måhl underdånigst flyr, med lijka underdånigt håpp, at Eders Kongl. Mayt icke lärer undsäija mig sitt Nådige hägn, utan Nådigst förhielpa mig, til den rättwijsa, som et af Öfwerste Lieutenanten Skog så omildt handterande och hotande, så wähl i anseende til mit ämbete som min person, förtiänar, på det jag oqwalt [utan motsägelser] och utan att sättia det i föracht och wanheder, samt under skräck och skrämsel må kunna Eders Kongl. Mayts tiänst så utföra, som at jag det altijd Eders Kongl, Mayts rätwijsa dom, må med underdånighet och fritt mod kunna underställa; jag framhärdar till mit lijfs slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 17. Noubr. 1726.

 

 

Överstelöjtnant Gustaf Skogh till Frisenheim 5 november 1726


Mottagarens noteringar:
ankom d 15 Noubr 1726.

 

Wälborne Hr Landzhöfdinge,
Sosom jag oförmodeligen förnummit huru Hr Landzhöfdingen låtit min uthfalne 1726 åhrs andra quartahls löhn sequestrera och beholla för den förskott som sambtelig Corporaler och trumbslagare af de Oindehlta Compagnier uti spanmåhl af Cronans Magazin; åhr 1724 då förenämbde Manskap efter Hr Landzhöfdingens föranstaltande på landet blefwo inquarterade; åtniutit, åberopandes sig derjämbte det jag gott för åfanrörde lohn spanmåhl i caution, som dock aldrig skiett, aldenstundh Hr Landzhöfdingen efter egit behag till föromrörde Manskap såwähl i Lapstrands som i Fredrichsh: warande uthlefwerera låtit, faller mig fördenskull så mycket underligare och sälsammare före, att Hr Landazhöfdingen som siälf utan min den ringaste wetenskap /: om Hr Landzhöfdingen allenast will draga sig till minne samma förskott till de i Lapstrand af Hr Capitain Crahns Compagnie liggiande lotit uthlefwerera, samt sedan den anstalt genom Hr Krig Comissarien Soldan fogat, det han på en af mig underskrefwen nambn lijsta äfwen så mycket nembl: 1. tunna Korn till Mans för de i Fredrichshamn warande skulle uthlwfwerera, men aldrig på Min Caution skrift uthlont, som jag nu förnimmer af Hr Landzhöfdingen skall blifwa explicerat och uthtyt, på det min löhn /: som är det endaste jagh till min förnödenhet eger :/ mig skall blifwa afhändigat, som det tillförne skiett, för den förskott som Hr Landzhöfdingen åhr 1722 äfwenwähl af sin egen pouvoir försträckt till åfta nämbde Manskap, hwilcka ingen löhn uthi 5 åhrs tidh åthniutit, ty beder fördenskull Hr Landzhöfdingen täcktes til förekommande af all olägenhet foga den anstalten att jag icke allenast får min 1726 åhrs andra quartahls löhn, utan och de 50 nogra daler silvermynt som af min 1722 och 1723 åhrs löhn deorterat är, uthbetahlt, på det jag eij nu twingas hos högle ständer öfwer en sådan Chikan och oförrät högel: att klaga, hwaruppå jag tror en sådan Satisfaction att erhålla som kan skie ingen skulle förmoda sig om, dock till att wijsa det jag altidh söckt ock än söcker Hr Landzhöfdingens wänskap, så har jag uti mitt sketta tillståndh, tolt längre än jag skolat en sådan oförrätt, som och ännu tohlas skall, till dess jag seer hwadh för justice Hr Landzhöfdingen mig på detta mitt skrifwelse lembna lärer, hwaruppå med första swar wäntas, emedlertidh lembnar jag Hr Landzhöfdingen siälf att decidera huru rimligt det är, att jagh skolat??? gott i Caution hwadh Konungens folck till deras nöthtorftige underhåldh åthniutit, i synnerhet där Hr Landzhöfdingen som Konungens Man, siälf utan XXX den ringaste kunskap giöra låtit samma förskott till Hr Capitain Crahs Compagnies Corporaler och trumbslagare, hwilcka då lågo i Lapstrands Guarnizon, samt sedemera till de i Fredrichsh: liggiande, hwiclket alt Hr Landzhöfdingen :/ om han will /: draga sig till minnes, men aldrig upwijsa nogon af mig gifwen Cautions skrift. Jag förblifwer
Wälborne Hr Landzhöfdingens hörsamme tienare
Gustaf Skogh
Stockholm d 5. Novembr 1726.


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 19 november 1726. Riksarkivet.


(Mottagarens notering)
ink. d. 5. decembr. 1726. ad acta.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Till underdånigst följe af Eders Kongl. Mayts ankomne allernådigste af d. 20. sidstl. Septbr. har jag wederböranden antydt, at den för herredagz mannen af Safwolax Öfredehls härad utgifne fulmacht således ändra, som Eders Kongl. Mayt täcktes Nådigst derhoos befalla, och Eders Kongl. Mayts Rijksdag ordnings 9. punct förmår, Och som jag i desse dagar samme således ändrat återfådt; så har jag i underdånighet eij undgå bordt, at fulmachten inneslutit öfwersända, med framhärdande till mit lijfz slut,
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 19. Noubr. 1726

 

Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 26 november 1726. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]


swaras landshöfd. att Kongl. Mayt med nådigt nöije uptager hwad han i så måtto redan beröml. föranstaltat, och får befallning och tillstånd att ännu widare giöra sin flit, att innan priset i winter stiger, kunna på lijka sätt upbringa ett större förråd af spannemåhl. Stockholm i RådCam. d 15 Decemb. 1726.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan jag i underdånighet undfick Eders Kongl. Mayts allernådigste befalning af d. 13. sidstl. octobr., at för det lindrigaste prijs uphandla så mycken spanmåhl, som uti mitt i Nåder anförtrodde län kan behöfwas, efter Generalen Stackelbergs förslag; så har jag med lijka underdånighet winlagt mig, at denne Eders Kongl. Mayts Nådige wilja fulgiöra, och emedan jag derhoos förnummit at så wähl i Österbbottn, Åbo och Nylandz läner, för en tunna råg betalas 8. Dr Smt tunnan och än mera, samt i Wiborg lijkaledes, så har jag til at winna tijden och på det prijset icke wid infallande släde före, och då landet har tilfälle at smyga sig öfwer gräntzen måtte drygare blifwa, och Eders Kongl. Mayt till större omkåstnad lända, sökt at giöra all anstalt at för drägeligast prijs nu uphandla spanmåhl, och redo emot 1000. tunnor sammanbracht, råg á 6 1/6 Dr Smt tunn samt korn á 4 8/3 Dr Smt tunnan; jag har än widare förfatning giordt, at innan prijset stiger, som i winter ofelbart i anseende til förenembde omständigheter ske måtte, få något mera förråd inköpt och i hopsamlat, män till hwad quantitet det sig kan belöpa eller hwad tunnan kommer at kåsta, understår jag mig eij ännu at i underdånighet och med wisshet wid handen gifwa, utan skall mit endaste afseende wara, at der wid i acht taga Eders Kongl. Mayts interesse och tilsee at samlingen sker, innan det med winteren blifwer dyrare och kåstsammare; i det underdånige håpp, at Eders Kongl. Mayt lärer nådigst gilla och optaga, hwad jag till fulgiörande af Eders Kongl. Mayts nådigste befallning i så måtto giordt, jag framhärdar till mit lijfz slut;
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 26. Noubr. 1726.

 

Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 10 december 1726. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta. Stockholm i RådCam d 12 Jan. 1727.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Hwad Eders Kongl. Mayt i nåder täckts mig anbefalla under d. 13. octobr. sidstl. at wara sårgfällig, det så wähl Dragoune Esquadron som Infanterie Regementerne, behörigen måtte completteras; har jag med diupaste underdånighet mig antagit, utom det jag stedze efter landens tillstånd, winlagt mig des styrckia at föröka, så wijda någon sin möijeligit warit, hwarwid doch, wid Kymmännägårdz läns Regemente till fot, mig den swårighet mödt, det indelningen icke kunnat eller mig warit tillåtit at företaga, innan instructionen til dess fulförande skulle utsändas; jag framhärdar til mit lijfz slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 10. Decembr. 1726.


Till Innehåll 1726

Frisenheim till Fredrik I den 17 december 1726. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
d: 12 aug. 1728 lägges detta ad acta uppå Hr Stats Secreteraren Cederströms befallning.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Hoos mig har landz kammareraren Quensell skrifteln således inkommit som underdånigst närslutne intygar, och derjemte förestält hwad extra ordinairt arbete honom dymedelst tilskyndes, at han apart räckning och Bok måste sluta för Rijksens Höglåfle ständers Contoirs indrächter, hwilcket af honom icke kunnat ske, utan en skrifwares tilhielp, anhållandes derföre at för detta såsom för at utom de wanle syslorne tilkommit arbete, at underdånigst blifwa hulpne med en skrifware lön mera, än som den nådigst utfärdade stat XXXXX, Hwarföre och som jag derhoos icke kan neka, det jag förmärckt at han derföre särskilt möda haft, och räckning måst giöra, samt redo till och med 1724 den ingifwit; så underställes Eders Kongl. Mayts nådigste förordnande allernådigst, huru wida han i anseende der till uti detta sit underdånigste anhållande nådigst måtte kunna behugnas och något arfwode såsom för et extraordinairt arbete tilerkännas; jag framhärdar till mitt lijfz slut,
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Willmanstrand d. 17. Decembr. 1726.


Till Innehåll 1726

Utdrag ur budgeten för Nyslotts och Kymmenegårds län 1726. Mikrofilm LT 963. Riksarkivet, Helsingfors.

 

Nyslåtts och Kymmenegårds Hödingedömmer Stat. Pro Anno 1726.
Lands Staten Silfwermt
Landshöfdingen 1500
1. Lands Cammarerare 500
1. Lands Secreterare 300
Än i anseende till det myckna arbetet på denne gräntse orten 100 400
1. Landtmätare 250
1. Ränte och Profwiantmästare 900
Än i anseende till magazinet i Wilmanstrand 50 950
1. Lands Cammarerarens skrifware 100
1. Lands Secreterarens skrifware 100
1. Lands Gewaldiger 150
1. Translator som öfwersätter Ryssarnas ansökningar, hwilken
Beställning igenom Lands Secreteraren förrättas emot emotstående löhn,
till det någon Translator blifwer antagen 200
1. Gräntse Inspector som har inseende wijd gräntsen och håller sig een
skickelig karl till hielp at berida gräntsen 400
7. Gränse Fougdar á 300 dr och ingen spannemåhl [vad menas???] 2100
1. Crono Fougde uti Safwolax öfredahl, i anseende till des Fougderies
wijda begrep tillökning på löhnen efter Kongl: Maijts bref denn 18.
januarii Anno 1694. 100
7. Gränse skrifware á 150 dr och ingen spannemåhl 1050
91. Fougde tiänare á 15 dr 315
1. Contoirs dräng och Cancellie dräng á 54 dr 108
32. Landsmän med dhe sochnar uti den dehlen af Carelen som genom
Freds sluutet äro Sweriges Crona tillfallne á 30. dr 960
1. Fångwachtare wid Residentzet uti Wilmanstrand till Arrestanternas
Bewakande 78
6. Wachtknechtar á 36 dr 216
Till Fångars förtäring som giöres Räkning före 300
Till Papper Bläck och Böcks inbindande
För lands Cancelliet 30
lands Contoiret 50 80
Till Weedh och liuus

Skiutsfärds Staten
Landshöfdingen 240
Lands Cammareraren 60
Lands Secreteraren 40
Landtmätaren 40
Lands Gevaldigern 60
7. Härads Fougdar á 60 dr 420
7. Härads skrifware á 40 dr 280

Extraordinarie Staten
Lands Staten
Landshöfdingen Frisenheim niuter likmätigt Kongl: Maijts: Bref af d: 18
Augusti 1724 till ständernes nästa sammankomst utom sin ordinarie
löhn 1500 dr silfwermynt åhrligen, utan någon Räcknings giörande,
ock sådant i anseende till dhe mångfalldige omkostningar som han
wijd denne gränse orten måste giöra, sampt för det förer Directionen
öfwer Magazinerne i Tafwastehuus, Nyslott, Willmanstrand ock
Fredrichshamn
Nembln 1500
Till huus hyra för landshöfdingen, lands Contoiret ock lands
Canceilliet uti Fredrichshamn emedan de en tid på åhret kommer
at wistas dersammastädes oppföres för detta Åhr 150
Gräntse Inspectoren niuter i anseende till Gräntsens wijda begrep
ock ofta visitering till skiuts ock Resepenningen åhrligen 50
Till Gräntse streckets åhrl. rödiande ock wid mackthållande hwar
före skall giöras Räckning 100
Till dett gemena manskapets underhåld som ännu kunna komma
utur fången skapet, sampt till dhe swenskas hijt öfwer skaffande
uppföres likmätigt Kongl. Maijts Bref af denn 2 aprill 1724 sampt
6 Martii 1725 på XXX hwar före skall giöras Räckning 1000
Till allehanda förefallande Extraordinarie uthgifter uti lähnet,
hwilka landshöfdingen pröfwar wara så oumgängelige at dhe
eij utom Kongl: Maijts tiensts eftersättiande kunna umbäras,
uppföres närstående Summa hwar af jämbwähl bör anordnas
hwad som fordras till underhålls för öfwer ock under Befählet af
Carelska Dragoune Esqvadron på Gräntse Posteringen, hwar
före wid lands Boken skall giöras Rächning 500 3300

Slåtts Staten
Willmanstrand
1. Präst som underwisar fångarne i deras Christendomb, förrättas
af dhe ordinarie Prästerne utan betahlning. ----
Till weedh och lius för Guarnisons manskapet
uthi Fredrichshamn 50
Wilmanstrand 25 75

 

Till Innehåll 1726