Breven från 1719

Del 1: Januari - Maj

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna under den första delen av 1719. En del av dem har Frisenheim skrivit, andra är adresserade till honom, medan en tredje kategori har andra upphovsmän och adressater men ändå berör Frisenheims liv och verksamhet.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.

 

INNEHÅLL brev 1719:1

 

2/1 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

6/1 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

9/1 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

9/1 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

9/1 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

9/1 Frisenheim till landssekreterare Johan Palmborg

11/1 Landshövding Hugo Hamilton till Frisenheim

13/1 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

14/1 Landssekreterare Johan Palmborg till Frisenheim

17/1 Landssekreterare Johan Palmborg till Frisenheim

18/1 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

19/1 Landssekreterare Johan Palmborg till Frisenheim

26/1 Frisenheim till landssekreterare Johan Palmborg

 

3/2 Frisenheim till landssekreterare Johan Palmborg

3/2 Frisenheim till landssekreterare Johan Palmborg

9/2 Frisenheim till generalmajor Reinhold Henrik Horn

10/2 Frisenheim till landssekreterare Johan Palmborg

23/2 Landssekreterare Johan Palmborg till Frisenheim

 

11/3 Landssekreterare Johan Palmborg till Frisenheim

13/3 Landssekreterare Johan Palmborg till Frisenheim

19/3 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

25/3 Landshövding Hugo Hamilton till Frisenheim

27/3 Landssekreterare Johan Palmborg till Frisenheim

31/3 Frisenheim till landssekreterare Johan Palmborg


6/5 Frisenheim till Ulrika Eleonora

6/5 Frisenheim till Ulrika Eleonora

15/5 Frisenheim till Ulrika Eleonora

27/5 Frisenheim till Ulrika Eleonora

30/5 Frisenheim till Ulrika Eleonora

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 2 januari 1719.

 

Högwälborne Hr Baron, General Lieutenant och Landshöfdinge.

Uppå Hr General Lieutenantens och Landzhöfdingens gunstige skrifwelse af den 26 passato har iag härmedelst til hörsamst swar skolat lämna, det här tils inga andre order af Hans Kongl. Höghet om armeèn äro ankomna, änn at den här til widare skall stadna, och har iag därföre största orsak at påstå, det de esomåftast begiärte fourage persedlar måtte hitskickas;
Och ehuruwäl Hr General Lieutenanten och Landzhöfdingen förmenar, at berörda armeè lärer få order at gå härifrån, samt at i anseende därtil eij lärer behöfwas berörda fourage, så kan iag lijkwäl intet gå ifrån denna min begiäran, eftersom armeèn jämwäl wid den händelsen med fourage måste underhielpas, och dess durchmarch där igenom befordras, warandes således den begiärta fourage hielpen här högst af nöden, såwäl wid den händelsen, at armeèn här skulle stanna, eller komma at gå här ifrån till andra höfdingedömen, hälst som här wed Magazinerne ei finnes det ringaste at tilgå för hästarne, och hela armeèn på denna orten allena kommer at stöta och sedan efter handen sig fördela, hwilcket jag tid efter annan gifwit wid handen, och derföre än ytterligare begiäran om fourage hielp; Lärandes Hr General Lieutenanten och Landshöfdingen kunna finna, at armeèn som här emellan och Stene eij heller kan få någon Subsistence för hästarna, och således måste marchera 8 mil utan fourage, oundgängeligen där med måste hielpas wid hitkomsten, elliest sättes hela Cavalleriet med alle wid armeèn befintteliga hästar uti största olägenhet och kunna intet wara i stånd at gå längre fram, utan måste i anseende til den här å orten befintteliga fourage bristen som förorsakas af den uteblifwande hielpen, och at Befallningsmännerne fådt contra order, här alldeles undergå, hwilcket alt iag redan förut kunnat afsee(???) och derföre genom åtskillige skrifwelser begiärt så mycket fourage, som möjeligit wore at få fram jämte det påbudna Grynet och andra sofwell persedlar, hwilcket senare jämwäl här
behöfwas för manskapet, så wida hela Infanteriet oungängeligen här måste stadna til landets betäckning. Det i skantzarna Stene och Skånäs lämnade manskapet samt Wijborgs Cavallerie med en mykkenhet af Regementernes tråss äro i går och förleden natt hit komna, warandes derföre så mycket mera beklageligit, at genom de gifna contra order, den förwäntade fourage hielpen ifrån Ångermanland, Medelpad och Hellsingeland uteblifwit, som nu förorsakar ett obeskrifweligt älende och nöd ibland hästarna här uti trängselen. Desslijkes är beklageligit at Capitain Tavasts manskap ei fortsatt marchen hitåt efter mina til bemälte Capitain aflåtna åtskillige skrifwelser, utan jämwäl genom Hr General Lieutenanten och Landshöfdingen blifwit contramanderade, hwilcket wärckeligen mycket hindrat författningarne här å orten, och at i mangell af manskap ei kunnat giöra wad behörig eftertryck den anstalt som behöfwas, at låta H. General Lieutenanten Armfeldt weta de om återmarchen ankomna order. Således föllier den ena olyckan på den andra, och förorsakar mig ei en ringa sårg och bedröfwelse. Och iag framhärdar

Högwälborne H. Baron General Lieutenanten och Landzhöfdingens Ödmiukaste tiänare
J Hin Frisenheim
Forssa d. 2 Januarii 1719


Till Innehåll 1719:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 6 januari 1719. Landsarkivet i Härnösand.


ankommet den 14 januari och exped den 14 januari [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr. Bar. General Lieutenant och Landshöfdinge.
Med Rennepåsten, som d. 4 hujus härifrån blef affärdat, hade iag den äran at skrifwa Hr General Lieutenanten och Landshöfdingen til; desslikes har iag til förenne gifwit vid handen, huru såsom iag i afseende til den här å orten befintteliga fourage bristen har måst låta härifrån utgå til HelsingeLand och Ångermanland det finska manskapet av Finska Cavallerie Regementena, hvilcka med nödig proviant äro försedda under marchen til berörda feugderier därest de wid ankomsten skola förläggias på husmans kost och hästarna inta fourage efter Förordningen, til dess om berörda Regementens widare förläggiande Hans Kongl. Höghets order ankomma: warandes mig nogsamt bekant at hela arméen för fourage skull i Wästernorlands höfdingedöme ei kan inquarteras, änskiönt för manskapet tillräckligt underhåld kan wara at tilgå, hvilcket Hans Kongl. Höghet, så wäl som Hr General Adjutanten Gref von Dona, mig wid handen gifwit, at således förmodligen allenast ett Regemente Cavallerie i Wästernorland lärer kunna at stadna och de öfriga Cavallerie Regementen få order at gå til Wästerbotn och Swerige. Och som Hr General Lieutenanten och Landshöfdingen om berörda Regementens förläggiande före lärer få Hans Kongl. Höghets notification, än som iag här å orten; så ber iag, det behagade Hr General Lieutenanten och Landshöfdingen med den händelsen straxt låta berörda Regementen weta, til hvilcken ort de böra marchera, på det de mycket snarare måge kunna därifrån opbryta, och Wästernorlands Höfdingedöme därigenom undfå någon lÿsa, kunnandes då ywerblifwande Cavallerie Regementet utur Magazinerne undfån nödigt underhåll, emedlertid har nöden mig twungit att låta dem härifrån afgå til Hälsingland och Ångermanland, emedan här ei fans fourage, och Infanterie Regementerna efter Hans Kungl. Höghets order här bör inquarteras, hwilcket elliest i denna trängelen ei skulle kunna ske, gåendes mitt afseende med denna Dispositionen allenast på Regementernas och landets uprätthållande, hälst Cavalleriet omöjeligen kunnat hållas här qwar, och derföre i Ångermanland och Hälsingeland blifwit förlagda på husmans kost til des man hinner regulera wärcket här å orten, då de utur magazinerne kunna at åtniuta deras förplägning och intet liggia Landtmannen til widare beswär.
Den fouragen, som H. General Lieutenanten och Landshöfdingen nu beordrat ifrån Wästernorlands Höfdingedöme at hitföras, kunna de med Hr General Lieutenanten Armfelt nu ankomna Cavallerie Regementen omöjeligen afwackta, hwarföre ei tillfyllest kan beklagas, at de första order angående fouragens hitforslande blifwit contramanderade; dock som Infanterie Regementena här å orten skola stadna, och fouragen således dem kan komma til godo; så är det ganska wäl, at wedeböranden fådt ordres om dess hitforslande. Och iag framhärdar framgient
Högvälborna Hr Baron, General Lieutenanten och Landshöfdingens Ödmiukaste tiänare

J Hin Frisenheim
Forssa d. 6 Januarii 1719


PS
Nu på stunden förnimmer iag, huru såsom vår armée haft den olyckan och til största delen frusit ihiäl på fiällen, och at resten aldeles illa genom kiölden blefwit medfaren, hwarföre den nu så mycket längre lärer kommer att hållas här qwar, på det berörda finska manskapet må kunna skiötas hwilcka elliest och där de nu straxt längre framåth skulle afskickas, möjeligen kunna salveras, utan uti deras älende förgås. Af hästarne förmodas öfwer 2000 redan wara öfwerkomna med Officerarnes hästar inberäcknade; Och ehuru wäl nu del af Cavalleriet som kommit ifrån Stene afgådt här ifrån til Ångermanland och Hellsingeland til widare ankommande order; så är likwäl nödigt att berörda Feugderier med den återstående fouragen hitskynda, nu icke alt, dåck så mycket som genom ett rykkande kan fås fram.

 

 

Till Innehåll 1719:1

 

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 9 januari 1719. Landsarkivet i Härnösand.

 

Hochwohlgebohrner Herr Baron General Lieutenant und Landshöfding

Ich habe mich in beijligenden brief so deutlich als immer muglig g´explicicert und beruthe dannoch mit diesem
gesezt die armee sol hir bleiben, oder nicht bleiben, so bin ich mehr dan wol gegründet dass die begehrte Fourage ums herkomen, und dass aus wile erhebluhe(?) Urssachen, dawon nur dieses wegen kürtze der XXXX wil erwohnen, die gantze Armeé stösset ja XXXX auf diesen weg Dufwe an -
die gantze armee marchiret von Stene über die Fiällen 8 milen weges sonder Fouragie bis Dufwe und hat nicht ein handfol zugang und ich müste ja billig ihihnen beij Skalstuga mit XXXX begegnen und wan es nicht dorten sein zum weingsten hir beij Dufwe
und wan die gantze armeé hir ist so ist sie ja in einen skogdwey, und wan sie won hir marchiret, so theilt sie sich ja in wiele skogdweyen, und umb dieses alles recht zu bedeuten
habe ich gebeten dass der Cammerir sich sein an der gräntze, den ich habe ja nicht eimmahl einen befalningsman ja XXXX lentsman bej der hand, sondern ich muss alles sein, den Sundberg hat sein wolmacht nicht bekomen und niemand wil ihm ehe gehorchen, als muss ich alles selbsten thun,
demnach wil ich hoffen das der Cammerir morgen oder übermorgen wird hir sein,
so lasse ich auch XXXX Generalen selbst nachdencken ob es nicht höcht billig ist, dass die gantze Infanterie hir bleibet, den der Feind hat sich ja werstarcket und in unser Magazinen ist genug zugang wan nur dass begerthe grutz mit dass wenige speck ankömbt, und dan so haben wir ja zugang genug in Sundswal XXXX es ist ja besser, dass die Magazin hus zu nützen kömbt als dass die XXXX feinde sol gelassen worde, und die unsere dass land unnötig beshwehren,
Ich wil nun nichts sagen wegen deme dass Tavast mit seine Manschaft nicht kömbt, und wie mit nötig wir hir Manshaft haben, dass sehen die Expressen, welche von ihre Königl. Hoheit abgesant sein, mein (obegripligt) slutzet über diese obrige begebenheiten und ich kan nicht mehr shriben, nur dass ich bitte Mein Herr General (obegripligt) meine Primung nicht im übehten auf, sonders in allen guten, wir hatten uns shon längst durch geshlagen wan ich Tavast seine Manschaft gehabt, diesen heftigen Uhrwetter und Kälte habe alles nun auss Stene XXXX über die Fiällen gesalviert mit Krancken, zolten: auss Stene die zolten aber in Stenes hat man XXXX XXXX XXXX müssen, nicht ein Krancker nicht ein Man ist nachgeblieben, nun habe alle gesehen was Skalstuga Haus XXX nützen gethan

 

Till Innehåll 1719:1-

 

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 9 januari 1719. Landsarkivet i Härnösand.


ankd d 16 januari [mottagarens notering]


Högwälborne Hr Baron, General Lieutnant och Landzhöfdinge
Emedan de med General Lieutnanten Armfelt från Norje nu ankomna Cavallerie Regementen i mangele af fourage här ei kunna underhållas utan til Hans Kungl. Höghets vidare order härifrån i Mårgon kunna at afgå till Hellsingeland nambl Hr General Lieutnanten de la Barres Regemente genom Frössön och Medelpad til det södra, och H. General Majoren Uxculs Regemente genom Berg Sochn til norra Contractet; fördenskull har H. General Lieutnanten och Landshöfdingen iag sådant hörsamst bordt med handen gå fram med begiäran, det täcktes H General Lieutnanten af Landshöfdingen anbefalla Befallningsman Löfberg att H. General Majoren Uxculls regemente genom dess föranstaltande må åtniuta husmans kost, til dess om detta Regementets förläggande Hans Kongl. Höghets order ankomma, då Hr. General Lieutnanten och Landshöfdingen jämbwäl behagade sådant Hr. General Majoren Uxkull låta wenta på det Regementet så mycket snarare må kunna upbryta til den ort, som til dess förläggnande och blefwit utsatta: detta Regementet under marchen med nödigt underhåld försedt, på det allmogen med dess bibringande ei må besväras. Desslikes blifwer Hr. General Lieutenant De la Barres Regemente tildelt så mycket underhåld, som behöfves under marchen till Sundswall, hvarest sedan efter de giorda författningar benämda Regemente utur Magazinet kommer att åtniuta dess underhåld till Hellsingeland, och när det därstädes blifwit inquarterat, skall utur Hudwykswalls Magazin widare förplägning berörda Regemente blifwa tildelt, att således landet med denna durchmarchen ei har något annat besvär, än att anträffa fourage.
Den wärfwade finska Battailon, som består af 100 portioner går jämbwäl hårifrån til Medelpad, därest den til widare komma at föräggias at åtniuta dess underhåld utur Magazinet, medan den för de där widbefintliga 54 Officerares och tråsshästar här ei kan stadna. Ei heller kunna de öfriga Regementenas tråsshästar i mangele av fourage här qvarhållas, hvilket likwäl wore nödigt för det finska manskapets skull, som liggia 4 mil härifrån med gräntzen och intet kunna komma utur rummet, hwarifrån allmogens hästar nu måste brukas til dess afhämtande därifrån: kunnandes iag för öfrigit ei tillfyllest beskrifva det besvär och älende, som fourage bristen förorsakar. Och iag förblifwer städse
Högwälborna H. Baron, General Lieutnanten och Landshöfdingens Ödmiukaste tiänare
Hin Frisenheim
Forssa vid Dufwe d 9 januarii 1719


Till Innehåll 1719:1

 

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 9 januari 1719. LAndsarkivet i Härnösand.


PS: Mein Herr General
Mit dass Nylandshe Cavallerie regiment habe ich es nun so woranstaltet wie in meinem schwedisher briefs, nemblich dass regiment marchiret nachen Melpa des weges über Frösön, nimbt hir und i Frösön so wie profiant aus dass sie nach Sundswal kommen -
in Sundswal nehmen sie so Profiant won die leute dass sie nach Hudwigswal komen,
und in Hudwigswal nehmen sie widerumb so wil auf als sie nötig haben, biss dahin da ihnen die orders begegnen werden, wohin dies regiment marchiren soll -
dass Abolanshe Cavallerie Regiment unter Uxkil, marchiret den obern weyk über Berg nach Helsingland, diese aber führen nicht mehr Profiant beij sich als biss die in Helsingland kommen, Nun werumhte ich dass won ihre Königl Hoheit orders werden eingehen, ehe und XXXX diese boode regimenter biss dahin, in ihren March avanciren, mussen es unmüglichs sein wird dass diese 3 Cavallerie Regimenter in Westernorland stehen können zumahlen die Infanterie auch wiele pferde mit XXXX beij sich führen, ich weiss nicht wohin Ich mich in dieser werlegenheit hinwenden sol, mussen die gantze Armeè auf diesen XXXX wege anstösset, und mich richtig auf dem halss ligen biss dahin ist auch der Cammerir nicht angkomen welches jedoch hoch nötig wehre,
wegen dass Carehse regiment so müste nach meinen däncken dasselbe nach Westerbotten marchiren, zu welchen Ende es auch nach Ungermanland, als den nächste wegk dahin, habe rücken lassen,
die gantze Infanterie bleibet mit al ihre pferde hir in Jämbtland, und ob wol ich won die Menshen ausswege weiss, so ist es doch unmüglich dass Jämbtland alle die pferde unterhalten kan, wesfals dan so balde alles hir werbeij ist mich umher wil werfügen, umb zusehen wass dorten thun kan,
Mit der letzten post hatte ich kome briefe won dehml: Generalen, und die post welche gestern komen solte ist auch annoch auss, Armfelt und la Barre sein beij mich und worden hir was werbleiben Uxkil und Zöge reisen so itzo won hir (obegripligt) bin
XXXX Generalens Imütigster diener
J Hin Frisenheim d. 9 Jan: 1719


Till Innehåll 1719:1

 

Frisenheim till landssekreterare Johan Plamborg den 9 januari 1719. Landsarkivet i Härnösand.

 

[mottagarens notering:]
Opwist på Gefle Rådhus den 21 Jan. 1719. uträkningen tillsänd H KrigsR: d 14 apr. 1719 iämte quittens på 52 daler smt XXXX berörde 52 daler XXXX 17 dito

 

Ädell och Högacktadt Hr LandsSecreterare
Till KrigFiscalen Brohm, hwilcken jämte flere andre på Fiällen wed Armeèns återmarch haft den olyckan at sättia lifwet til, har iag emot dess revers förskutit 3700 daler Koppt: hwar emot han til min säkerhet mig oplåtit all dess befintelige Ägendomb, såsom hosgående original Reverssen närmare gifwer wid handen. Och som iag är försäkrat om H. Secreterarens wänskap emot mig, så tager iag mig den friheten härmedelst at anmoda H. Secreteraren, han behagade wara af den godheten och bewaka min Rätt medelst laga inteckning, på det iag af bemte. fiscals Ägendom må hafwa förträdet och härigenom komma at åtniuta min hos honom hafwande fordran. Iag är der emot altid redebogen til Hr Secreterarens tiänst, och skall wara mig en fägnad at kunna den samma i sielfwa wärcket wisa. I det öfriga har iag om H. Secreterarens utlåtelse i detta mål och förblifwer städse
Edell och Högacktadt H. Secreterarens Hörsamsta tiänare

J Hin Frisenheim
Forssa wed Dufwe Skans d. 9 Januarii 1719

 

Landshövding Hugo Hamilton till till Frisenheim den 11 januari 1719. Landsarkivet i Härnösand.


[Kopia]

 

Till Hr Krigs Råd Frisenheim, Gefleborg d 11 Jan: 1719.

Nu på stunden bekom iag tit: skrifwelse af d. 4 hujus, som bringar mig de goda, och mig mera än kärt tidningar af armeéns annalkande till Dufwed, men beklagar att tillräckelig och fast ingen fourage finnes der på orten till armeéns behof in till des den anbefalte skiutsning ankommer, om hwilkets wärkställighet är af mig genom ordres så wäl med extra som ordinarie posten, samt genom Cammereraren, ingen ögonblick försummat, men det går något till sinnes, at mig nu den 4 gången är förkastat, at min Contramanderande på hans Kongl. höghets till mig ankomne bref om de bekandte och beklagel. förändringar, den spannmålen och bröd som war någre mil på wägen åt Jämtel. skolat förordsaka en hop olägenhet, hwad iag har giordt i detta mål, har stödiat sig på raison och sund förnuft, och icke mindre på hans Kongl. höghets bref som befalte, det iag skulle draga omsorg om armeéns durchmarch etc: altså fandt iag då onödigt at låta i oföret föra prowiant till dufwed och frösö hwarest iag billigt presumerat, at af de slaget war så mycket som armeèn kunde behöfwa på en kort tid, men det är tit bekandt, det ingen fourage som då ei war på wägen, war af mig widare Contramanderat än den som befaldt skulle från ångermanland föras till medelpads stråkwägen intet wettandes om icke en del af Cavalleriet skulle komma at stadna der en tid, och posito alt detta warit illa giordt som iag menar soutinera är icke så, så hade tit: genom befallningsman Schytte, som skiktes dit up mackt att gifwa Contra ordres efter des godtfinnande, och der till har man haft öfwer weckors tid, men bror så wäl som iag har intet kunnat förut divinera, Iag har och skikat tit: Copia af mine ordres till wederbörande om fouragens och proviants fortskaffande, som wisar det iag har hotat dem med lifsstraff om de ei blifwa efterkomna och mera har iag intet kunnat giöra beklagandes at guds wäderlek har intet för ännu, wille Contribuera till min åstundan, och förr ännu har icke ett lass kunnat kommia ifrån gästrikeland för wederleks skull, sombl. wore på wägen och måste wända till bakas igen i morgon helt bittida reser iag till Stockholm etc tit:
Hugo Hamilton


Till Innehåll 1719:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 13 januari 1719. Landsarkivet i Härnösand.


ank d 19 januari 1719 besv d 20 dito [mottagarens notering]


Hochwohlgebohrner Herr Baron, General Lieutenant und Landshöffding

Mit Zwei Posten die nach ein ander aus Geffle gekomen, habe ich keine briefe von der herrn Generalen erhalten, als wornach mich sehr werlanget, und so sowiel mehr, als der herr General in sein Jüngstes XXXX, ob hatte er sein Expressen an Ihre Königl. Hoheit abgesand, wegen diesen Jämbtlandishen armeè ihre werlegung, Ich bin in diesen nicht wenig werlegen, indene mich in dieser Engde mit der gantzer armeè umgeben sehe, worunter so wiele gefrosne menschen sich befinden, so das ich alles Elend zu besriben nicht im stande bin, gleichwohl wurde hirbeij nicht, alles zu bewerckstelligen, was Einem menschen in der welt mensch und müglig sein kan; was ich mit der Cavallerie wor Messures genomen, solches habe die Ehre gehabt zu berichten, die so nun in wollen March, man bedencke aber wie diese wögderei nun mitgenomen wird, zumahlen die gantze Infanterie hir bis order won Ihre Königl: Hoheit beligen bleibt, ingefal nun mit der erst erwartenden Post, als übermorgen, hirüber keine Nachricht solte inläufen, so bin gezwungen aus Noht nur Tugend zumachen, da dann mein absehen dahin gerichtet sein, das bodes das land und die armeé mach geconserviret werden und das nicht boodes XXXX die armeè und zugleich Westernorland möge untergehen, wan ich so wolte sein mancher so könte ich mich won hir wegkbegeben, sehende aber das hir ja kein mensch ist, der sich des landes und der armeè annimbt, als wermach es so nicht zu übergeben, Täglich kommen auch leute won dener Fiällen gekriechen bis Handöhl, welche alle mit XXXX lasse XXXX bringen, und wan dan ein jeder beij seinem regiment ist, muss ich ein schluss fassen, so guht ich kan, und solcher gestalt mein ab soher sein lassen, wie es XXXX erträglich sein kan, wünchende nur das ich ihre Königl. Hoheites gnädigen willen hirein treffen möge, won Men shen wüste ich zugang, aber die wiele pferde so wohl beij der Cavallerie als auch Infanterie, machen mich gräue haare
Ich bin des Hochwolgebohrener Herrn Generalens
Imütigster diener
J Hin Frisenheim
Forsa bei Dufwe d. 13 Jan: 1719


Till Innehåll 1719:1

 

Landssekreterare Johan Palmborg till Frisenheim den 14 januari 1719. Landsarkivet i Härnösand.


[Kopia]

 

Till Hr Krigs Rådet Frisenheim swar på des skrifwelse ang:de fororne till Jämtl: etc. Gefleborg d 14 Jan: 1719.

 

I går middags tiden reste Hr Generalen till Stockholm, i des frånwaro har iag upbrutit tit: nu på stunden anlände bref af d 6 i denne månad, hwar utur iag med innerlig bedröfwelse förnimmer, huru såsom Krigsmakten så ömkeligen försmält på fiällen, och at det lilla öfwerblifna antal i ganska slätt tillstånd är, påminnandes tit: om de anbefalte fororne och i synnerhet om häste foder, samt at det rytterie som redan till ångermanland utgådt måtte emottagas och på husmans kost förläggas till widare föromstaltande med mera. Hwad det förra angår så alldenstund post på post alfwarligste befallningar där om utfärdade äro; och Hr Cammereraren Gerdzlovius d 8 i denna månad här ifrån afrest det samma at bedrifwa samt wid framkomsten till tit: at närmare öfwerlägga, hwad författningar widare tagas böra, så kan här ifrån i dy mål icke widare ordres pröfwas nyttige, utan skulle till äfwentyrs förorsaka skadelige irringar, efter som man icke här kan wetta Comissariatets behag, altså som alla Crono befallningsmän hafwa ordres att rätta sig efter hwad tit: och Hr Cammereraren där ifrån befalla, låter iag wid hwad här ifrån om fororne så i matpersedlar som i häste foder redan befalt är bero, men skulle tit: finna at nu icke mera så mycket behöfwas, lärer han behaga här öf:r gena wägen brefwäxla med Crono betienterne och göra så stor förminskning som han pröfwar, Kommandes det öfriga wäl till pass wid regimenternes återtogande genom länet. Men hwad det rytterie och manskap widkommer som gådt till ångermanl. och hellsingel. så hafwa wederbörande befallningsmän wederfådt befallning at dem emottaga och till widare föromstaltande till husmanskost förlägga, hwilka ordres iämwäl nu i dag förnyade blifwa, skolandes så snart hans Kl. höghets befallning ankommer hwart de och de flere skola taga wägen, icke elliest genast dem i sielfwa orten wid handen gifwas utan äfwen tit: skyndsammeligen berättas. iag lefwer med skyldigste wördnad tit:
JohP


Till Innehåll 1719:1

Landssekreterare Johan Palmborg till Frisenheim den 17 januari 1719. Landsarkivet i Härnösand.


[Kopia]

 

Till Hr Krigs Råd Frisenheim ang:de Regimenternes togande in uti länet gefleborg d 17 Jan: 1719

Till följe af tit: i går anlände högt:de skrifwelse under d. 9. i nu löpande månad undfå befallningsmännerne löfberg och Tollsten nu i dag befallning at emottaga och förlägga, den förra herr general majoren üxkulls med des Rytterie till husmans kost och hästefoder och den senare Hr general lieut: dela Barre allenast till det sidstnämnde ännu äro icke hans Kongl. höghets behag anländt hwarest de skola taga wägen, så snart det skier skola de genast der om få kundskap, de lärer sannerl. lida nöd fruktar iag i detta län, ty bondens förråd är nogare uttömt än man sig det föreställa kan. Elf begiär 150 hästar från hellsingel. at föra hackelse och blandsäd med till Jämtel. ifrån sweg, fogdarne hafwa redan d 29 dec: där om fådt ordres och å nyo nu i dag, Hr Brohms skuld till tit: skall iag första Rådstuge dag låta inteckna. etc
tit.
Joh Palmborg


Till Innehåll 1719:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 18 januari 1719. Landsarkivet i Härnösand.


ank d 26 Jan 1719 exped och besv 27 dito [mottagarens notering]

 

Högwälborne Herr Baron General Lieutenant och Gouverneur

Såsom iag på alt sätt bär omsorg det detta Länet i någon del må lindras af Armeens inqvartering i synnerhet hwad hästarne och fouragen beträffar, emedan Landet utom des för fourage och skiutsen skull nog tunga kommer att kiänna af den öfriga delen, som utaf armeen kommer att qwarblifwa, Eij har iag till Hans Kongl. Höghet widare approbation fattat den Resolution, att låta Nylands eller H. Gen. Lieutenanten De la Barres Cavallerie Regemente aftåga till Wästmannal., och Carelska Cavallerie Regemente under H. Öfwerste Lieut. Jung till Wästerbotn, om hwilcket senare iag allaredan förledne påstdag med Befallningsman Hellström och Westman corresponderat att snarast giöra författning til des af och genom marche, och att Proviant af Sundsvalds magazin, för 10 ell flere dagar (obegripligt) till des det fram till Umeå hinna kan, hämpta skulle, i bröd och gryn, men de öfriga Såfwellpersedlarne samt fouragen är dem förestält, till nattlägren anskaffas måtte. Berörande Nylands Cavallerie Regemente, låter iag med denna påst afgå bref till Befallningsmännen Tollsten och Löfberg, att det sammaledes befordra genom sina Fögderier, hwarvid äfwen till Landets lisa föranstaltat är, det utur Hudvicksvalds magazin bröd och gryn och af annat befindtel. förråd, för så många dagar utlefwereras måtte, som Regementet till Gefle kan underhållas af, men de andra Sofwellpersedlarna, af Kiött, Fläsk ell. fiskewahror samt fourage för hästarna böra Befallningsmännerna söria före det sådant vid natt- ell. hwiloställen är i beredskap; Förden skull har iag eij underlåta bordt H. Baron General Lieutenanten och Gouverneuren om detta ährendet hörsammast wid handen gifwa, iempte anhållan det behagade Hr. Baron General Lieutenans: och Gouvernanten i Gästrikland anbefalla, att de föranstalter om fourage och Sofwellpersedlarnas anskaffande till hwiloställen och om H. Baron Gen: Lieut: och Gouverneuren nödigt likaledes aflåta Iterarium till de andra Cronobetiänte i Hellsinge och Ångermanland, att det wärckställas må som iag angående marchen begiärt. Anbelangande dricka, har iag dem förestält, att giästgifwarna och andra wedebörande som äro wid wägen boende omssörija det de hwad möijel. är, och af dem sielfwa åstadkommas skall hafwa färdigt att aflåta mot betalning. Kunde det för manskapets conservation skull, som nu ifrån fiällen förkjuldna(???) komna äro, låta sig giöra, är det mycket wäl, hwar om icke kan det intet hielpa, men något måste det wara, sammaledes brandwijn till de till händer och fötter förfrusnas förbindande och curerande. I ofrigt är det min hörsamma anmodan H. Baron General Lieutenant: och Gouverneuren täcktes efter min med förra påsten aflåtna skrifwelse, utaf den Reugen som utur Skieppet Aspis[?] i Roslagen strandade farkost blifwit bergat och till Gefle framfördt, låtande förbaka i bröd och berörda Regemente tilldela för så lång tid, att det kan hafwa sin utkomst till Wäsmannal. hwilcken lefwerering Hr Baron Gen: Lieutenanten och Gouverneuren täcktes låta giöra emot Commendeurens af förslag och quittence, samt sedan lembna deraf part till FeltContoriet, på det sådant på Regementet kan föras och debiteras, medan denna Reugen till magazinernes inrättande warit destinerad. Jag förmodar och till altsluut, att Hr Baron General Lieutenant och Gouverneuren den benägna försorg draga lärer, att durchmarchen widare genom Gestrikel. befordrat blifer genom Sofwellpersedlarnes och fourages bijbringande till Wästmannal. sedan kommer att taga dem emot. Förbl.

Högwälborne H. Baron General Lieutenanten och Landzhöfdingens Ödmiukaste tiänare
J Hin Frisenheim
Duved d. 18 Janua: 1719 / E. Iggström


Till Innehåll 1719:1

Landssekreterare Johan Palmborg till Frisenheim den 19 januari 1719. Landsarkivet i Härnösand.


[Kopia]

 

Till h Krigs R frisenh. swar om Keiserlige falcknerene gefleb. d 19 Jan 1719

Det begärer i anledning af hans Kl. höghets nådigste befallning h Krigs R genom skrifwelse af d 9 denne månad at de anhålde Keiselige falkfängarne måtte ställas på frie fötter och ju förr ju hellre till Stockh. befordras och där anmäla sig hos hans kongl höghet; Nu såsom de wid hitsändandet icke här stadnat, utan genast d 21 nov. nästl blifwit afsändt till Stockh; altså har iag med posten i dag gifit H Genlen sielf sådant wid handen samt tit brefswar tillsändt, hwilken icke lärer underlåta at genast anlita Hr Öfvståthållaren om deras frigifande och dem sedan hos hans kongl höghet anmäla låta. förbl med skyldig XXXXX
Joh Palmborg


Till Innehåll 1719:1

Frisenheim till landssekreterare Johan Palmborg den 26 januari 1719. Landsarkivet i Härnösand.


ank d 2 febr. 1719 besv och exped. d 3 dito [mottagarens notering]


Ädel och högachtat herr Secreterare

Huruledes iag utan at afwacta Hans Kongl. Höghets ordres om Regementenes förlägning har måst låta gå det Wiborgska Cavallerie Regemente till Westerbottn och det Nylandska eller H General Lieuts De la Barres Cavallerie Regemente till Westmanland, sådant lärer H Secreterarn förmodel redan hafwa inhemptat af mina under d 16 och 19 hujus aflåtna skrifwelser; Och som iag underdånigst föresält Hans Kongl Höghet hurusåsom det Åbolänska eller H General Maior Uxculs Cavallerie Regemente, som till widare föranstaltande skall förläggias uti Helsingeland, omöijelt där eller annorstädes i detta höfdingedöme kan stadna; Så twiflar iag icke, at detta Regementet lärer beordras at gå til ett annat höfdingedöme, helst måste H Generalen Hamilton sielf angelägenheten häraf Hans Kongl Höghet behagar föredraga; hafwandes iag hans wälbem. H General projecterat, at berörda Regemente emellan Elkarby och Upsala kunde förläggias. Det Nylänska Infanterie Regemt som för tijden är ett af de svagaste, och dessutan eij kan givia någon tienst, emedan nästan hwar man af kiölden lijdit skada, kommer nu at tåga till dess förra quarter uti Gestrijkeland, på det de öfrige Infanterie Regementer därigenom så mycket bättre må kunna här inquarteras, hafwandes iag nu med H Camereraren Gerzlovius aftalt ett och annat som till detta och flera ährenders befordring länder. De 150 Helsingelands hästar, som efter ordres borde gå till Häriedalen, at föra därifrån till Dufwe en deel fourage persedlar XXXX efter Befallningsmans Elfs skrifwelse d 18 hujus då intet warit i Häriedalen änskiönt wederbörande Befallningsman redan uti Decemb. månad fådt order om bemd. hästars afsändande, med hwilcka de siuka af Helsinge Regemente ei kunde affärdas till deras hemwisten, om bemelte hästar wore här. Gestrijkelands Forslebönder hafwa tagit den undre wägen och berättas at en deel hästar hästar redan wed Hudwikswald warit trötta; Lärandes således få af dem koma hijt med deras foror, hwilcka man den öfre wägen förmodat, emedan den är mycket genare. I det öfriga förblifwer iag städse
Ädel och högacktat H Secreterarns Hörsamsta tiänare
J Hin Frisenheim
Frössön d. 26 Janu. 1719


Till Innehåll 1719:1

 

Frisenheim till landssekreterare Johan Palmborg den 3 februari 1719. Landsarkivet i Härnösand.

 

Ädell och Högacktadt Hr LandsSecreterare
Hr Secreteraren tackar iag tiänsthörsamt för dess högdtärade skrifwelse af d. 26 Januarii nästledne, och dessmedelst mig gifna fullkommeliga underrättelsen angående de hos Regements Skrifwaren Forssius innestående Hr Öfwerste Lieutenant Böhnens Låningsmedell, Förwäntandes iag nu Fru Generalskans Rancks swar, om hon will låta emåttaga såwäl berörda, som de hos Hr Secreteraren stående Hr Öfwerste
Lieutenant von Böhnens Låning medell, emedan Hr Öfwerste Lieutenanten henne därom tilskrifwit.
Til mitt och Commissariatets behof har Deputationen låtit afföllia 40 tr Råg, hwilcka Hr Öfwerste Krig Commissarien Drufwa ifrån Stockholm med Skiepparen Asps uti Roslag skiären strandade Farkost afsändt. Och som berörda, jemte den öfriga Kronans Spannmål blifwit bärgat samt sedemera til Gefle afsändt; så ber iag, det behagade Hr Secreteraren wara af den godheten och låta dessa 40 tr Råg liggia til min disposition, på det wed min dijtkomst iag i detta mål må kunna komma til ricktighet och där af få åtniuta hwad mig och Commissariatet pro rato tilkommer.
Jag förblifwer städse Ädell och Högacktadt Hr Secreterarens Hörsamsta tiänare

J Hin Frisenheim
Forssa wed Dufwe Skans d. 3 Februarii 1719


Till Innehåll 1719:1

 

Frisenheim till landssekreterare Johan Palmborg den 3 februari 1719- Landsarkivet i Härnösand.

 

ankt d 9 febr. 1719 besw d 9 dito [mottagarens notering]

 

Ädell och Högacktadt Hr Secreterare

Af Hr Secreterarens under d. 27 Januarii aflåtne skrifwelse förnimmer iag, huru såsom wederbörande Krono Befallningsmän samt Magistraten i Gefle blifwit anbefalta, at til Nylands Rytteriets underhåld wed nattlägren förskaffa tilrådeliga matpersedlar och hästefoder, samt at til dess så mycket bättre betiänande man nödgas angripa de i Fernebo och flere städes ännu innestående Magazins persedlar etc. Och ehuruwäl berörde persedlar behöfwes för de här i länet qwarblifwande Regementer; likwäl som Hr Secreteraren menar, at landet ei kan bibringa tilräckeligit underhåld til denne durchmarchen; så måtte man efterlåta, at berörde Magazins persedlar til den ändan angripes, dock förmodar iag, at där af ei lärer mycket behöfwas, emedan bemälte Cavallerie Regemente ei är starckt.
Jag har nu mera på mitt answar och til detta länets nytta föranstaltat, at åfwannembde Nylands samt Carelska Cavallerie Regementet til andre höfdingedömen afmarchera, hwar emot iag nu högeligen åstundar at få weta hwad Hr Generalen Hamilton, angåend det i Hellsingeland änn qwarstående Åbo Läns Cavallerie Regemente, uträttar, med hwilcket iag ingen ändring kan giöra, utan måste afwackta där om höga Öfwerhetens ordres. Jag förblifwer städse
Ädell och Högacktadt H. Secreterarens Hörsamste Tiänare
J: Hin: Frisenheim
Forssa wed Dufwe d- 3 febr. 1719


Till Innehåll 1719:1

 

Frisenheim till generalmajor Reinhold Henrik Horn den 9 februari 1719. Antikvarisk-Topografiska arkivet. NJ Ekdahls norrländska samlingar. A. 10.


Högwälborne Hr General Major.
Jag har den äran at härigenom beswara Hr General Majorens nu på stunden ankomne gunstige skrifwelse af d. 4 huius och berätta, at iag ärnar d. 12 ell. Öfwermårgon anträda min resa til Frössön och förmodar således at iföllie af Hr General Majorens åfwanberörda skrifwelse kunna biwista Sal. Hr Öfwerstens von Gertens begrafning, som Hr General Majoren ärnar låta gå för sig d 17 hujus, imedlertid tackar iag hörsamst Hr General Majoren för den äran han i detta mål behagat mig wisa. Angående Sal. Öfwerkrig Commissarien Werlings begrafning; så skulle iag giärna see, at den kunde den påfölljande dagen skie för de sammanbrackta kappor skull, hwilcka elliest ei utan nytt beswär kunna fås tilsammans. Men som Hr FältCasseuren Ritz ei lärer blifwa färdig med ett och annat, som til berörda begrafning erfordras, så måste därmed til fram bättre anstå: lärandes bemälte FältCasseur Ritz hwilcken iag nu tilskrifwit at han til Hr General Majoren låter afföllja ett ankar wijn af det som Sal. Werlingen tilhörer, gifwa wid handen huru snart denna begrafningen kan gå för sig.
Ifrån Hans Kongl. Höghet har Hr General Lieutenant Armfelt fådt befallning at med Wiborgska Cavallerie Regementets march til Uhmeå måtte skyndas, medan Quarcken sig lagt och ett fiendteligit partie wed Uhmeå utplundrat några gårdar. Och som derföre jämbväl de i Frössön af samma Regemente liggiande oberedna lära komma at föllja ditåt. Så förmodar iag at Hr General Majoren där nu med nästa Post lärer få Hr General Lieutenant Armfelts bref, med hwilcken händelse och om det ankomne Safwolaxska Manskapet i mangell af kläder ei skall kunna giöra tiänst uti Skantzarna, det lärer falla swårt at försee Jerpe med nödigt Manskap, om hwilcket ärende med Hr General Majoren iag med min ditkomst will öfwerläggia.
Lieutenant Klockhoff har ännu intet kunnat få några hästar til Bewäretz afförande, medan finska Regementer ei allenast tilförene utan ock ännu bårttagna under wägen alla skiutshästar, hwarigenom händt at en del Helsinge Regementets och Battaillonens siuka ännu qwarliggia, hwilcka förra fram för alla andra borde härifrån wara afhulpna, medan de blifwa af Magazinet på Kronans omkåstnad i stället för det de borde underhållas af deras Rotebönder: skolandes iag derföre låta wara mig angelägit, at bemälte Lieutenant änn för min afresa med nödiga hästar blifwer hulpen, hwar an Hr General Majoren iag härmedelst försäkrar.
Sal. Oxenstiernas Lijk berättas härifrån redan wara afskickat genom Commissariens Unai (Unaeus) föranstaltande, elliest har iag äfwenwäl i detta mål welat besörja dess fortkombst. I det öfriga har iag at anmäla min hörsamma respect hos fru Generalskan, förblifwandes iag med skyldig wördnad,
Högwälborne Hr General Majorens hörsamste tiänare
J Hin Frisenheim
Forssa d 9. febr 1719

 

P.S. Anbelangande det, som Hr General Majoren uti dess högdtärade af d. 26 passato förmäler nu den af Borgmästaren Alander begiärte Liquidationen med Profwiantmästaren Hasselshon och hwad den senare därwid haft at påmina; Så finner iag med Hr General Majoren wara på skiähl grundat, at nu noga underrättelse bör inhemptas angående alla af Allmogen giorda lefwereringar, innan enkomblig Liquidation kan träffas, och wore den skull wähl, om Profiantmästaren efter dess tilbud ju förr ju hellre skulle giöra sig i omrörda måhl noga underrättad, på det Liquidationen sedan til slut komma måtte.

 

Till Innehåll 1719:1

 

Frisenheim till landssekreterare Johan Palmborg den 10 februari 1719. Landsarkivet Härnösand.


ankt d 19 febr. 1719 besw d 23 dito [mottagarens notering]

 

Ädell och Högacktadt Hr Secreterare
Jag har det nöije härigenom at beswara Hr Secreterarens högdt:de skrifwelse af d. 3 i denne månad och berätta, at iag nyligen haft bref af Hans Kongl. Höghet, hwarutinnan han des nådige wälbehag förklarar öfwer de författningar, som iag med Regementernes förläggiande, och elliest här å orten uti åtskillige mål giordt; Och som Hans Kongl. Höghet om detta ärendet låtit des bref Hr General Lieutenanten Armfelt afgå och desmedelst torde hafwa stält widare ordres om Åbolänska Cavallerie Regementets förlägning; så kan iag här utinnan ei något giöra, utan afwacktar hwad som befalt blifwer helst som hos Hans Kongl. Höghet iag mig i detta mål förfrågat; Emedlertid menar iag, at detta Regementet kunde förläggias antingen i Upland eller ock Westerbotn, dock torde det mera behöfwas i Westerbotn, efter som man där å orten lefwer i frucktan för Fiänden, så länge Quarken ligger, af hwilcket tillfälle Fiänden sig redan betiänt, i det nyligen ett partie warit i negden wed Uhmeå och utplundrat någre gårdar. Det wiborgska Cavallerie Regementet är i march ditåt efter min tilförene giorde författning, ock är mig kiänt, at iag i detta mål giordt såsom tidsens conjuncturer sedermera fordrat. Hr General Lieutenanten Dela Barres Regemente lärer redan hafwa upbrutit ifrån Hellsingeland och är til det samma utur Magazinet i Sundswall lefwererat så mycket underhåll, som under marchen til Gefle behöfwes. Skulle nu det Åbolänska Cavalleriet beordras at gå antingen til Upland eller Westerbotn; så will jag föranstalta, at det samma äfwenwäl får underhåll med sig dit; hafwandes iag redan med förra posten härom Hr General Lieutenanten Armfelt på Stockholm tilskrifwit, och honom nu genom hosgående bref anmodat, at underrätta mig hwart åt berörde Regemente fått order at marchera, på det författningarne därefter kunna giöras, hwilcket bref Secreteraren behagade honom tilsända, emedan iag intet wet, om han är i Ofwansiö, eller redan til Stockholm afrest. Angående Nylenska fotfolcket, som efter Befallningsmännernes föregifwande, icke lärer kunna begå sig i Gestrikeland i anseende til den där å orten på underhåld warande bristen; så aldenstund berörde Regemente, så wäl som alla andra Regementer af Jämptlänska armeèn wid den norska Expeditionen förlorat mycket manskap, och således ei lärer bestå af mera än ohngefehr 150 portioner; så förmenar iag, at berörde Regemente där lärer kunna underhållas såsom förr; dåck will iag se til at det på annat sätt kan förplägas, så framt landet ei skulle förmå det samma emot betalning at underhålla, hwar om iag härnäst mig widare will yttra, så snart ett och annat angående Magazinerne och Regementernes förläggiande är inrättat, til hwilcken ända iag nu ärnar resa til Frössön och widare framåt.
Befallningsman Elf berättar genom dess skrifwelse af d. 29 Januarii nästl:ne at til Seg då wore ankomna allenast 17. hästar ifrån Hellsingeland; Och som de i detta mål utfärdade befallningar ei blifwit efterlefwade; så skulle iag tycka, at allmogen genom marcherne lärer hindras. Hwad härutinnan så wäl som angående de under wägen lämnade Proviant Foror, widare står at giöra, därom will iag med Hr Kammereraren Gerdzlovius wed min ankomst til Frössön öfwerläggia. I det öfriga tackar iag hörsamst Hr Secreteraren för dess goda försäkran ang:de Brohmens skuld, hwar om iag ber, at wed min ditkomst få Hr Secreterarens närmare utlåtelse. Jag är städse
Ädell och Högacktadt Hr Secreterarens Hörsamste Tiänare
J: Hin: Frisenheim
Forssa d 10 febr. År 1719:


Till Innehåll 1719:1

 

Landssekreterare Johan Palmborg till Frisenheim den 23 februari 1719. Landsarkivet i Härnösand.


[Kopia]

 

Till h Krigs Rådet frisenheim swar på des bref ad d 10 och 18 feb 1719 angående det här stående rytterie etc gefleb. d 23 febr. 1719

Har med skyldig wördnad undfådt tit hög:de skrifwelse af d 10 och 18 i denne månad, och där utur inhämtat tit högst bepriselige Anstalter om regimenternes förläggning, så till deras förmon som till länets uprätthållande, men beklageligen at rytteriet så under h general dela barre uti helsingel norra fögderie, samt Genel Uxkull uti det södra ännu står quar och höres af ingen rörelse, men twärt emot inlöper dagel myckenhet grufelser och berättelser ifrån fögderie och XXXX de at de begge fögderier redan så illa medfaren äro, at nästan ingen åker kan besås, icke hel något kreatur eller häst hijt framförslas, skolandes många redan wara både bröd- och hö- lösa. iag har tid efter annan giordt mine påminnelser här om hos h Generalen i Stockh. men som riksdagen handlingarne lärer hindra så skyndsam wärkan, som elliest de nödlidandes undsättning erfordrar, och hans kongl. höghet förmodl. nödigt lärer låta sig tit wälbekandte goda anstalter behaga, så lärer det nu XXX XXX på tit behagelige förordnande beslut till h Genln Armfelt, sände mig gunst på posten till Stockh. dit högbemte herre för någon tid sedan XXXXX intekningen på framl. Krigsfisc. hwars skuld är redan skedd, hwilcket iag förr bewittnat och behåler iag den i godt förwar till tit lykel hitkomst. lefv med skyldig wördnad
tit
Ödm tienare
Joh Palmborg


Till Innehåll 1719:1

Landssekreterare Johan Palmborg till Frisenheim den 11 mars 1719. Landsarkivet i Härnösand.


[Kopia]

 

Till Hr Krigs Rådet frisenheim swar på des skrifwelse om inquarteringen i länet Gefleborg d 11 martii 1719.

Har nu i går med skyldig wördnad erhållit tit: gunstige under d 5 i denne månad, och ser at tit: finner för länet fördärfweligit at Hr Gen: Uxkulls Rytterie emot all förmodan står ännu qwar, iag har äfwen uti erbarmelige och wäsentelige föreställningar åtskillige resor skrifwit Hr Generalen Hamilton till där om, men ännu icke någon lyckelig förändring welat fölia, fogdarne skrifwa och be mig göra anstalt, om hwad behöfwes under hittogandet för ber:de rytterie, förmenande at de endera dagen utan ordres lärer måst upbryta emedan Hellsingel. skall nu redan ouprättel. af dem wara uttömt, och alt rent. elliest kommer dagelige klagoskrifter upfylta med jämmer ifrån hela länet, allmogen här i gästrikeland kommer in, faller på knä och be om säd och det mera för inqwarteringen, men här är ingen tillgång, gud bättre, utan afwacktas tit: högt berömmel. wanlige anstalter och undsättning på något möjeligit sätt, elliest få wi snart se myckenheter elände och länets bedröfwelige ödeläggande. befallningsmannen Tollsten lärer aldrig kunna uthärda med de många det anordnade, han som de öfrige förnya deras ömkelige föreställningar, och ger sig och fögderiet aldeles förloradt. Hr Generalen Dela Barre har i desse dagar aftogat till Upland, nu wäntas wästerbottniska Regementet här igenom hem åt, gud wet hwar underhållet skall tagas, man brukar alla kraftiga utwägar, sed ex nihilo nihil fit [av inget kommer inget], jag befordrar ömel.
tit etc
Joh Palmborg


P:S: som förre delen af allmogens frökorn skall wara angripit så blir nu icke ringa swårhet på hwad sätt de med annat istället måge kunna förses, utrikes ifrån blir för sent icke heller är det dugeligit till sädeskorn. gud hiälpe.

 

Till Innehåll 1719:1

 

Landssekreterare Johan Palmborg till Frisenheim den 13 mars 1719. Landsarkivet i Härnösand.


[Kopia]

 

Till Hr Krigs Rådet frisenheim iämte Landt Contoirets memorial om Perments återstående Räkenskapers afslutande. Gefleborg d 13 martti 1719

Utur Landt Contoirets idag här ingifne och hos föliande memorial behagar tit. inhämta, huru så som för detta bergsfogden nu fält profwiant mästaren wälb:te Hr Christofer Perment ännu icke afslutat sine bergs fogde räkningar, ehuru ofta han där om skall wara påmint, at sig inställa och sitt återstående arbete förfärdiga, begärandes Lands Contoiret det wille iag tit: anlita at han Perment på någon tid måtte få tillstånd at hit komma och sin skyldighet fullgöra; fördenskull har iag icke underlåta bordt, sådant tit: tienstl. wid handen gifwa med begäran tit: behagade tillåta ber:de Perment på 2 à 3 weckor hitkomma och sitt återstående arbete förfärdiga efter sådant intet längre drögsmål tål. förbl
tit
uti Hr Gen Lieut etc frånwaro
Joh Palmborg


Till Innehåll 1719:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 19 mars 1719. Riksarkivet, skrivelser till Konungen, Ulrika Eleonora och Fredrik I, vol 2.

 

Högwälborne Hr Baron, General Lieutenant och Landzhöfdinge

Sedan iag en lång tid eij hafft den äran at undfå någon skrifwelse af Hr General Lieutenanten och Landzhöfdingen, kom omsijder i går mig tilhanda Hr General Lieutenantens och Landzhöfdingens under d. 12, hujus aflåtne höggunstige skrifwelse, hwarå til ödmiukt swar lämnas, det iag fuller högeligen åstundat at wara i Stockholm tillstädes och i synnerhet med all flijt sökt afgiöra de angelägnaste ärender här å orten, på det iag emot Krönings tiden skulle kunna wara i Upsala: Men som förrättningarne warit mångahanda och eij kunnat lämnas oafgiorde; så har iag warit twungen at uppehålla mig här til dess alt behörigen blifwit regulerat, elliest skulle alt hafwa stannat uti största oordning och mångestädes eij det ringaste hos allmogen til lijfsuppehälle för sig sielf och deras kreatur wara lämnat, hwilcket iag efter yttersta krafter söckt förekomma och därjempte således inrättat wärket, at så wäl militien som allmogen blifwa bijbehållne; desslikes ock Magazinerne, som elliest hwar och en efter egit behag hade tilgrijpit, hwilcket alt för dess widlyftighet skull jag nu will gå förbij och därom wed min ankomst til Stockholm hos Hr General Lieutenanten och Landzhöfdingen giöra min berättelse.
Så wäl med förra posten som med den i går ankomne har iag haft bref af Hr Secret: Palmborg, hwarmedelst han berättar, at Åbolänska Cavallerie Regementet fådt order at gå til Westerbotn; Men som hwarcken Hr General Lieutenanten och Landzhöfdingen uti dess ankomne skrifwelse, eij heller Hr General Lieutenant Armfelt något därom förmäler; så täcktes Hr General Lieutenanten och Landzhöfdingen med några ord mig på Sundswall låta weta, hwad i detta mål, sampt om Infanterie Regementers förläggiande af höga Öfwerheten bliwit förordnat, på det iag om durchmarchernes befordran måtte kunna giöra nödige anstalter, önskandes iag at så mycket snarare få part deraf, som iag wed den händelsen jämbwäl kan fortsättja min resa wed påstående winterföre. I det öfriga framhärdar jag med skyldigste wördnad
Högwälborne Hr Baron, General Lieutenantens och Landzhöfdingens Ödmiukaste Tiänare
J Hin Frisenheim
Degärnäs wid Frösön d. 19 Martii 1719.


PS: I would willingly mannidge affaires so, that the bruks Could have a help out of the Magazin, as likewise that there might remaine a beholding if So requiers to a design against the long Coates, I meane the Russes - the Dutcher Says, Mit wiel hält man hauss, mit wenig kömbt man auss this inter nos.

 

Till Innehåll 1719:1

Landshövding Hugo Hamilton till Frisenheim den 25 mars 1719. Landsarkivet i Härnösand.


[Kopia]

 

Till Hr Krigs Rådet Frisenheim upstält af Hr Generalen sielf. Stockholm d 25 martii 1719.

Uppå allmogens dagel. inkomne beswär uppå den brist de hafwa på spannmål till brödföda för sig och de inqwarterade uti mitt anförtrodde län har iag andragit deras nöd och brist så wäl uti Krigs Collegio som Stats Contoiret och fådt det till swar at begga Collegierne tillskrifwit tit: och begärt Specification på huru mycken och hwad sort spannmål i magazinerne finnes samt bröde, jämte det Collegierne begärt få rulla uppå huru mycket manskap uti mitt anförtrodde län inquarterade är, men berätta där uppå ännu intet swar erhållit, detta är skedt till den ända at då armeen fått hwad de böra hafwa af det öfriga kunde bispringas bruken af den nödträngde allmogen. Iag har för 2ne dagar sedan i anledning af Hr Öfwerste Lieutenant Taubes skrifwelse om den brist som officerarne hafwa på säd till bröd hos hennes Kongl. Maijts ingifwit mitt memorial och där uti så wäl officerarnes nöd som allmogens andragit, at till inqwarteringen måste landtmannen öfwerlåta det endeste sädeskorn han hafwer, och förslår dock icke, detta memorial blef remitterat i går till Krigs Collegio hwarest iag sielf sitter med, at öfrlägga om Defensions wärket samt regimenternes regilerande, med mera, där blef resolverat at armeen skulle blifwa utur magazinerne försedde med nödtorftigt brödspannmål, och af det öfriga skulle till bruken den mäst trångade allmogen och de nödlidande i städerne 4000 lispund öfwerlåtes, och in till des orderne där om kunna till tit: expedieras, är det nödigt funnit at iag skulle honom det förut wetta låta, detta menar iag så mycket bättre kan ske som inom kort en del af det finska Infanteriet lärer få order at marchera utur länet en del at ligga här i staden i Garnizon och de andra här omkring inquarterade des utan förwäntas dagel. en tämmel. quantitet spannmål hit till staden, warandes redan till malmö, Gstad och Götheborg en tämmel. quantitet med spannmål och andre matpersedlar ankommit, nu länder till tit: min tienstl bön och begäran at bruken som Krapps och andre, iämte allmogen och de nödträngde i Sundswall och Hudigswall kunde wid anmodan med någon spannmål hulpne blifwa, om spannmåls fortskaffande till de nödträngdaste orter har iag skrifwit ordres till Secreter Palmborg, det är i största hastighet hwad iag har denne gång at berätta, framhärdar för det öfriga
tit etc
Hugo Hamilton


P: S: Ehuru wäl posten ei går för än i morgon likwäl måste iag för at winna tiden i dag skrifwa, emedan iag i morgon kommer i andre syslor, och hinner ei upwakta posten, och nu på stunden sedan iag slutat mitt bref, bekom iag tit angenäma Dat: d 19 i denne månaden fängnandes mig öfwer måttan öfwer den goda Disposition som tit: har giordt, och det så mycket mera som det kommer öfwerens med det som resolwerat är, hwilket alt recomenderas till tit: widare omsorg, Hr Gen: major uxkulls regimente lärer blifwa stående i Gefleborgs län.

 

Till Innehåll 1719:1

 

Landssekreterare Johan Palmborg till Frisenheim den 27 mars 1719. Landsarkivet i Härnösand.


[Kopia]

 

Till h Krigs Rådet frisenheim iämte Allmogen i siäla sokn beswärsskrift ang:de inquarteringen och at den utur förrådshusen må kunna undsättias. gefleb d 27 martii 1719

Utur bisluten beswärsskrift samt medfölgde undersökning om allmogens tillstånd i Ångeml. södre fögderier och siäla sokn behagar tit. inhämta, huru såsom deras ansökning är, at den där förlagde finska inquarteringen måtte få underhåll utur förrådshusen, så framt hemmanen icke aldeles skola bli osådd och ödelagde, Warandes efter befallningsmann Wästmans berättelse, samma beskaffenhet med de öfriga soknernes i samma fögderier, Och som iag förnimmer af dageligt och stundligen inflytande jämerskrifter, lika om icke än större och diupare älände i hela detta län, hwilket alt föranlåtit mig tit. härmedelst tienl anlita, det täcktes tit af des högt pris nit och Ömhet för det allmänna wälståndet så föranstalta at inquarteringen öfv alt, så till de XXX som Officerare och XXX betiente måtte utur förrådshusen till nödigt underhåll undsättias och således länet ifrån Ödeläggande XXX räddat blifwer. hwad angår den olika inquarteringen, hwaröfv i beswärskrifter klagas, så har så wäl befalsman Wästman som alla de öfrige fogdar i länet fådt befallning, at den så inrätta at allmogen nu kommer at draga lika tyngd. lefv med all Wördnad  tit. Uti H Genl fr. Joh P


Till Innehåll 1719:1

Frisenheim till landssekreterare Johan Palmborg den 31 mars 1719. Landsarkivet i Härnösand.

 

ankt d 2 apr. 1719 [mottagarens notering]

 

Ädell och Högacktadt Hr Secreterare

Jag har ärhållit åtskillige Hr Secreterarens skrifwelse angående de i detta Länet inquarterade Finska Regementer, om hwilckas march eller förläggiande änn intet något wist är faststält, änskiönt Hr Secreteraren förmodat, at Infanterie Regementerne skulle få order at gå til Stockholm, och Åbo Läns Cavallerie til Westerbotn; Och som för Landet alt för swårt faller at imedlertid underhålla berörde Regementer; så will iag, i anseende til Allmogens conservation och at deras Sädes Korn ei måtte tilgripas, nu föranstalta, at alla Regementer uti Bröd och Gryn få underhåld utur Magazinerne til Maii månads slut, warandes derföre högst af nöden, at ingen widare förändring med Infanterie Regementernes förläggiande giöres, utan at alt anstår til dess hos höga Öfwerheten iag detta ärendet munteligen fått andraga, helst som ei allenast de wed Regementerne befinttelige många siuka, som böra liggia stilla, ei kunna uthålla eller låta sig släpa ifrån ena orten til den andra, utan ock Landet genom skiussens bibringande skulle öfwergå ett obeskrifweligit stort beswär nu wed påstående mehnföret, Men angående Åbo Läns Cavallerie, så wore det en god sak om det samma straxt skulle blifwa beordrat at rycka utur detta Länet, hwilcka ordres man måste afwackta; Emedlertid will iag under min framresa föranstalta, at det utur Magazinet får dess underhåld i Bröd och Gryn. Och iag förblifwer
Ädell och Högacktadt Hr Secreterarens Hörsamste Tiänare
J: Hin: Frisenheim
Sundswall d 31 Martii År 1719

 

Till Innehåll 1719:1

Frisenheim - memorial till Kungl Majt 6 maj 1719. Riksarkivet, skrivelser till Konungen, Ulrika Eleonora och Fredrik I, vol 2.

 

Allerunderdånigst Memorial

Emedan den af Hans högst sal. Kongl. Majt tillförordnade Öfwerkrigz Commissarien wid Jempteländska Fält Staten, Severin Werling, under armeèns återmarche ifrån Norje, uppå Fiällen har måst tillsättja lifwet, och det, för Eders Kongl. Majts och Riksens tienst, wid närwarande conjuncturer, synes så mycket angelägnare, at samma än ledige beställning med någon skickelig Person igen blifwer ärsatt, som Liquidationen, angåend det bemelte armeè af Magazinet undfådt, uti annor händelse skulle komma at studza, Eders Kongl. Majt och Riket til afsacknadt, efter som Regementerne, förutan deras fulla anordningar uti Penningar, niutit underhåld af Magazinet, som de fördenskull igen böra ärsättja, til at förtiga, det ock elliest en Öfwer Krigz Commissaries til wärcketz widare bedrifwande å den orten ounngängeligen behöfwes. Dy och som Munstringz Öfwer Krigz Commissarien Niels Hulthen, hwilcken för detta warit Fält Kammererare wid Finska troupperne, eij allenast är uti de därtil hörige stycken förfaren, utan ock wid denne Öfwer Krigz Commissarie sysslan wid Jemptelendska Fält Staten med så mycket större nytta synes kunna brukas, som han derwid tillijka kunde hafwa tilfälle at bringa til richtighet hwad wed Finska Troupperne, som nu stå wid Jemptelands Fält Stat, för de förra Åren ännu står oliquiderat, hwilcken richtighet uti Öfwer Krigz Commissariens Hulthens frånwaru nepligen står at förmoda; Altså submitteras Eders Kongl. Majts allernådigste wälbehag och godtfinnande, om merbemelte Munstringz Öfwer Krigz Commissarien Hulthen wid så fatte omständigheter, til Jemptländske Fält Staten må transporteras, eller hwad Eders Kongl. Majt härutinnan allernådigst täckes förordna.
Stockholm d. 6 Maii Ao 1719.
J: Hin: Frisenheim


Till Innehåll 1719:1

Frisenheim - memorial till Kungl Majt den 6 maj 1719. Riksarkivet, skrivelser till Konungen, Ulrika Eleonora och Fredrik I, vol 2.


Allerunderdånigst Memorial

Eders Kongl. Majts allernådigste skrifwelse af d. 2. nestledne Aprilis har iag under min resa underdånigst handfångit och deraf med lika underdånig wördnat inhemtat, hwad ordres Eders Kongl. Majt i nåder täckts låta til Hr General Lieutenanten Armfelt afgå, angående någon spanmål, som Eders Kongl. Majt nådigst bewilliat, til Allmogens och andre fattiges hielp och understöd så uti Westernorland som Westerbotn af Sundswalds Magazin, för betalning efter inkiöpet afföllja låta. Och ehuruwäl iag intet egenteln kan weta huru berörde Magazins spanmål af då warande Kongl. Deputationen här i Stockholm är inkiöpt, Eders Kongl. Majts nådigste skrifwelse eij heller innehåller i hwad mynte sort betalningen skall skie; så har iag lijkwäl i anledning af Eders Kongl. Majts högstbemelte nådigste notification uppå Hr General Lieutenantens och Landzhöfdingens Hamiltons itererade begiäran, at Landet kunde blifwa hulpit uti dess stora af mig nogsamt bekanta trångmål, i anseende hwar til tiden intet tålte, at hos Eders Kongl Majt underdånigst inkomma här öfwer med någon förfrågan, eij allenast låtit utdela någon spanmål til Allmogen i Westernorlandz län, med förbehåld at Hr General Lieutenanten och Landzhöfdingen efter dess försäkran står derföre, at betalningen ofelbart må skie således, som Eders Kongl. Majt skulle i nåder behaga förordna, utan ock til Brukens conservation der uppe en Post afföllja låtit, med det wilckor, det de samma Lån efter Eders Kongl. Majts allernådigste godfinnande, antingen med Järn, Penningar eller spanmålin natura wid skieppens ankomst betala skola; hwarföre ock på det Commissariatet härutinnan må hafwa något wist, at i underdånighet rätta sig efter, uti betalningens infordran och emottagande, såwäl för den til Allmogen och Bruken uti Westernorland ifrån Magazinet allaredan utdelta spanmål som hwad ännu til underdånigste föllje af Eders Kongl. Majts nådigste ordres kan utlefwereras; Fördenskull anhåller om Eders Kongl. Majts nådigste resolution och förklaring iag underdånigst, huru efterberörde spanmål beräcknas och i hwad mynte sort den betalas skall, jämbwäl huru wida Bruken böra betala deras undfångne lån med penningar, järn eller spanmål in natura.
Anbelangande Westernorlands Län, som Eders Kongl Majt jembwäl i nårder bewilliat at låta få något understöd uti spanmål. Så emedan Hr General Majoren och Landshöfdingen Cronberg begiärer, det samma spanmål må kunna uti afräckning på Landetz År 1714 och 1715 till Finska troupperne giorde förskott, hwarom wäl Hans Högst Sal. Kongl Majt allaredan År 1717 i nåder både mundt- och skrifteligen anbefalt mig, at jemte Fält-Contoiret i orten liquidera, som dock för andre af Hans Majt mig sedermera i nåder committerade förrättningar här tils icke kommit at wärckställas; dy underställes Eders Kongl. Majts allernådigste behag, huru wida Hr General Majoren och Landzhöfdingen uti berörde dess begiäran må willfaras, och om icke det til Allmogens understöd uti Wästerbotn nödige quantum spanmål kunde, wid numera förmodande öppet watn å den orten directe härifrån med fartyg afsändas, efter som Eders Kongl. Majts nådigste willia är, det alt wist quantum i Magazinet behållas skall, som dock icke kan skie, så frambt Westerbotn jämbwäl därifrån skall försörjas, warandes elliest angelägit at conservera Magazinet i Sundswall både til Jemptlandz Magazinets widmackthållande, som därifrån kommer at fourneras, som ock för de troupper, hwilcka kunde komma at tåga tll eller från Westerbotn, sampt behöfwa underhåld under marchen.
Och som Hans högst Sal. Kongl. Majts afseende warit, at alt hwad anten til Militien eller elliest utur Magazinet kommer at utlagas och bårtlefwereras, skulle straxt betalas, på det de en gång til Magazinets behof anwände medell, alt stadigt måtte wara til dess uprätthållande i gång; så skulle i anledning deraf dock högst oförgrijpeligen, synas nyttigt, at hwad nu är utlånt eller blifwer utlefwererat af Magazinet, blefwe Contant betalt, helst emedan förfarenheten jembwäl wisat, det genom lån publicum kommer at lijda förmedelst tidsens förhalande, i det Betiänterne försumma i rättan tid at indrifwa hwad til Landet utdelas och således låta komma det på Långbencken. Hwilcket dock med det öfrige Eders Kongl. Majts allernådigste godtfinnande iag uti underdånighet submitterar, afwacktandes här öfwer Eders Kongl Majts nådigste resolution, på det, hwad redan utlefwererat är, må kunna straxt incasseras, efter som iag befunnit, at ett kort sätt at sökia ricktighet, är för Rijket, till hwariehanda underslefs och egennyttigheters förekommande, nyttigast.
Stockholm d 6. Maii 1719.
J:Hin: Frisenheim


Till Innehåll 1719:1

Frisenheim - memorial till Kungl Majt 15 maj 1719. Riksarkivet, skrivelser till Konungen, Ulrika Eleonora och Fredrik I, vol 2.


Allerunderdånigst Memorial

Hans Kongl. Höghet har i nåder behagat mig anbefalla at draga försorg, det ett tillräckeligit Magazin utan drögzmål blifwer inrättat för de Regementen som här wed Stockholm skola dragas tilsammans, hwilcken nådige befallning iag underdånigst will sökia efter yttersta krafter at fullgiöra, änskiönt för nu påstående conjuncturer skull synes wara nästan för sent at begynna alt sådant angelägit wärck, i synnerhet för mig, som i underdånigste följe af Hans Högst Sal. Kongl. Majts mig gifne befallningar har at giöra med de i Westerbotn, Hellsingeland, Medellpad och Jemptland inrättade Magaziner, skolandes iag dock alt sådant oacktadt med all flijt winläggia mig således at dirigera wärcket härå orten, at de hitkallade Regementen eij skola lijda brist på underhåld, hwarföre härmedelst allenast underdånigst anhåller om Eders Kongl. Majts nådigste befallning öfwer det, som Hans Kongl. Höghet nådigst mig, angående Magazinernes inrättande, härstädes behagat updraga.
Stockholm d 15 Maii 1719.
J: Hin: Frisenheim


Till Innehåll 1719:1

Frisenheim (och P. Drufva) - memorial till Kungl Majt den 27 maj 1719. Riksarkivet, skrivelser till Konungen, Ulrika Eleonora och Fredrik I, vol 2.

 

Ödmiukt Memorial

Såsom de til Magazinets fournerande anordnade 50000 daler allaredan äro åtgångne, ock wij långt mehra spannemål och matwahror opkiöpt, hwarföre leferanterne så fort de wisa sine quittencer måste hafwa sin betalning, så framt man skall hålla crediten med de fremmande, ock dessutan någre tusende dahl. silft: allaredan måst utgifwas til dricka och mehra för de nu efter hand ankommande Regementer, som straxt måste hafwa pengar til underhåld; Fördenskul täcktes Eders Excellence giöra Hennes Kongl. Maijt derom een så tydelig underrettelse, att bref til Statz Contoiret om någon tilräckelig summa så til Magazinetz providerande, som Contante pengar hwilcka Regementerne dagel. til dricka ock för een dehl kiött måste bekomma, må utan uppehåld anordnas, hwartil åtminstonne 200000 dr. silft: efter handen dock innom 6 a 7 weckor requireras;
Stockholm 27 Maj 1719.
J: Hin: Frisenheim P: Drufva


Till Innehåll 1719:1

Frisenheim - memorial till Kungl Majt den 30 maj 1719. Riksarkivet, skrivelser till Konungen, Ulrika Eleonora och Fredrik I, vol 2.

 

Allerunderdånigst Memorial

Jempte det Hans Högst Sahl. Kongl. Majt nådigst behagat mig ibland annat anbefalla 1: at draga försorg om Magazinernes inrättande uti Westerbotn och Jemptland, 2: at genom nödige underhålds medlens bijbringande befordra Regementernes march til Jemptland, 3: at inrätta Correspondencen emellan Eda skantz i Wermland. 4: at hafwa inseende på Magazinetz inrättande uti Eda skantz, har högstbemälte Hans Kongl Majt jembwäl låtit utfärda dess befallning til då warande Deputationen och wederbörande Herr Landzhöfdingar, at låta mit wederfara den handräckning, som til befordran af åfwanberörde ärender kunde lända; Altså har i anledning deraf iag ifrån Aprill Månadz begynnelse 1718 til denne dag måst underhålla en flitig correspondence med wederböranderne och efter förordningen utlagdt Postpenningar, för hwilcka iag änn icke niutit någon ärsättning; Och som i anseende til Eders Kongl. Majts tienst nödigt är, at änn framdeles underhålla correpsondencen med wederbörande Herrar Landzhöfdingar, Magazins betiänte och Befallningsmän angående Magazinerne i Westerbotn, Jemptland, Sunds- och Hudwikswall samt at giöra nödige författn ingar om underhåld under marchen för de hijt beordrade finska Regementen och dem, som i Westernorland och Westerbotn qwarblifwa, Altså och emedan effter förra wanligheten Frijbrefs böcker nu skola utgifwas at brukas uti Eders Kongl. Majts tienst; Fördenskullanhålles underdånigst, det täcktes Eders Kongl. Majt allernådigst genom wederböranden låta mig tildela en Frijbrefs Bok, på det iag sedan med correspondencen uti förberörde mål til Eders Kongl. Majts tienst må kunna fortfara och elliest å de orter giöra de författningar, angående Magazinerne, som effter Eders Kongl. Majts nådigste befallning torde wara nödige.
Stockholm d. 30 Maii 1719
J: Hin: Frisenheim


Till Innehåll 1719:1