Breven från 1713

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna 1713. En del av dem har Frisenheim skrivit, andra är adresserade till honom, medan en tredje kategori har andra upphovsmän och adressater men ändå berör Frisenheims liv och verksamhet.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.

 

INNEHÅLL brev 1713

 

29/1 Statskontoret om Frisius/Frisenheim

24/3 Georg Lybecker till Karl XII 

22/5 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

29/5 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

30/5 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

1/6 Karl XII till kontributionsränteriet 

1/6 Karl XII till statskontoret

3/6 Frisius/Frisenheim till Karl XII

6/6 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

17/6 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

20/6 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

24 /6 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

27/6 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

8/7 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

27/7 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

7/8 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

10/8 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

19/8 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

5/9 Georg Lybecker till Karl XII 

22/9 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

3/10 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

5/10 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

7/10 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

8/10 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

22/10 Frisius/Frisenheim till Gustaf Adam Taube 

24/10 Frisius/Frisenheim till Gustaf Adam Taube 

4/11 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

5/11 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

7/11 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

11/11 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

21/11 Frisius/Frisenheim till Karl XII 

25/11 Frisius/Frisenheim till Gustaf Adam Taube

28/11 Frisius/Frisenheim till Karl XII

Kopia på brev från Statskontoret den 29 januari 1713


Wälborne Hr assessor Johan Hinric Frisius. Hoos oss har å Hr assessornes wägnar Commissarien Robeck anhållit och påmint, att i afräckning på den Summan som N: för nyenske Esquadrens utredande förledit åhr ännu har att fordra, åthminstonne 12000 Dr Silfr Mt nu straxt kunde ehrhållas och tilldehlas, att där igenom för N: underhålla Crediten och befordra dem till sin förnöijelse, som uti denne angelägenheet till Kongl. Maijts och Fäderneslandetz tiänst N: oförtrutit tillhanda gått, uti hwilken ansökning wij så mycket hällre önskat och welat N: willfara, som wij eij utom wählförtiänt beröm hafwa ordsak ihogkomma de trogne tiänster, som förledet åhr af undersåtelig troheet genom des försorg och giorde förskåtten till nyenske Esquadrens utredan och underhålld har betygat och haft ospard, hwilket wij och förmoda Hans Kongl: Maijt wår nådigste konung efter wår underdånigste anhållan lärer med Kongl. Nåd ansee och belöna, som wij om N: förnöijelse för samma förskått på det högsta willja och skola wara sorgfällige; så att N: efter wår giorde försäckran af dn 29 februarij 1712 må med aldra första som nånsin möijeligit är, berfordras till des förnöijelse; Och emädan nu för tijden är största swårigheet, att finna utwägar till prompte anordningar, särdeles och efter anseenlige medell nu dageligen behöfwas och fordras till Kongl. Maijts egne ankombne wexlars Inlösen. och betalande samt andre oumgängelige och högst beträngiande tarfwor och utgifter; Ty finna wij oss föranledne här med N: wänligen och än wijdare att anmoda och tillijta, dett N efter des bekante nijt och ömheet för Kongl. Maijts tiänst wille efter yttersta möijeligheten så begå och oss weta låta, om icke med resten af betahlningen för nyendske utredningen kunde hafwas något anstånd och upskof emot skiäligit och richtigt interesse, som man emedlertijd till Creditens bijbehållande giärna wille bestå, till des N: så wähl som wederbörande Creditorer med första som möijeligit är, kunna för deras förskåtter och den skedde utredning befordras till fullkomblig förnöijelse hwilket icke mindre än N öfrige förtiänster till des wählförtiänte beröm lända lära, samt een nådig åtancke för N. hoos höga öfwerheten föröka. Hwar med wij befalla N. gud altzmächtig.
Stockholm dn 19 Januarii 1713
Uppå XXX
N Strömberg
P: Danckwardt
X Jäger
P: Wingeflycht


Till Innehåll 1713

General Georg Lybecker till Karl XII 24 mars 1713

Skrivet i Qvarteret i Hindricksby (Hinriksby)

Ur Koskinen: Handlingar till upplysande af Finlands öden under stora nordiska kriget.

 

Lybecker skriver om den besvärliga underhållssituationen, och det svåra ekonomiska läget. Han har haft en överläggning med landhövdingarna Creutz och Palmenberg och deras kamrerare om hur man bäst skulle kunna förbättra den ekonomiska situationen. Han skriver att de alla är överens om att "till att prompt hafva hvad för Troupperne behöfves, som till at lijsa landet i den elliäst odrägelige skiutzen, det man skulle söka förmå Assessoren i Kongl: Commercie Collegio Johan Hinric Frisius till at taga på sig den omsorgen, at emot betalllning, alt hvad för arméen erfordras, anskaffa och fournera, tillhvilcken reflexion vij varit anledde af des erlige opförande emot hvar man, af den Credit han allestädes hafver, så at han kan få alt det i landet är, och om något i landet skulle fattas, kan det från utrijkes orter förskaffa, samt at vij försäckrade äre, det han ingen sin egen nytta genom profiter söker, som förledne åhr tillfyllest vijste sig, då han hela skepz escadren här var försorgde, och intet högre det ena eller andra opförde än det honom kostade, med een märckelig besparing moot det förr upgått, och med de gemenas största nöije, som alt godt och väl undfinge, havrföre betallningen honom fuller försäckrat är, dock ännu intet hindt afföllia. Han har altiid hälst med contant giordt försträckning, hvarpå ingen vinst hafvas kan, och under min tiid i Wiborg ibland förskutit 80000 Dr Silfvermynt och varit nögd få sådant efter handen igiän uthan något interesse, hafvandes ännu ansenligt att fordra, men dock är tämmeligen contant, emädan Kongl: StatsContoiret honom där omförsäckrat, det öfrige Borgerskapet ville till intet förskott förstå sig, men anbödo honom penningar emoot des Revers, dem han där på försträckte, hvilcket alt Crediten, han äger, allena giör, uthan at han sielf något synnerligen stora medel hafver; Därtill har han affection hoos samptelige hoos desse troupperne, medelst det han dem honom tillijta, giärna lånar uthan interesse, och således fast månge i deras trångmål hulpit hafver, oacktat han hela åhren eller mera på betallningen most vänta, och som han sig således altiid låtit till Eders Kongl: Maijtss nytta med trognaste Zele finnas villig, har han och nu på vårt föreställande och af een synnerlig vänskap för mig, låtit sig persvaderas at taga på sig ophandlingen för arméen i underhåldz medlen, således at han anskaffa vill alt hvad där till hörer, och lefverera till feltMagazinet, där ifrån det sedan af Betiänterne disponeras till troupperne efter vanligheten, där emott han väntar sin betallning i contant efter FeltProfviantmästarens Qvittans, uthan någon vinst, allenast at dhe nödige omkostnader blifva honom gode giorda. Med samma handel hoppas Vij samptelige Eders Kongl: Maijtt lärer hafva een särdeles nytta, så väl att alle frackter och äfventyrlige transporter blifva tillbaka och det otrolige besväret med skiutzen i landet, som där den betalas skulle fast alle räntor upfräto, som och at arméen lärer uthan mangel hafva förråd, och det i goda och dugelige persedlar, och när och hvar man vill, kunna Magaziner anläggias, och hemställe fördenskull Eders Kongl: Maijtt underdånigst, om icke sådant i Nåder approberas kan, och fördordnas at bemte assessor får till den ändan blifva här ved arméen, och i promteste måtto niuta des betallning, trängiandes elliäst Kongl: Commercie Collegium på des Öfverkomst till Stockholm, där emot hoos Kongl: Senaten iag most ansöka om des qvarblifvande, emädan han allaredan har för arméen at söria och uthan största afsaknad icke kan mistas här ifrån. För all den möda och nijt bemte Assessor för Eders Kongl: Maijttz gagn och tiänst har vijst, har han aldrig låtit märckia sig med åstundan av någon Caracter löhn eller vedergällning, utan allenast at kunna vara om Eders Kongl: Maijttz Nåd försäckrat, Men till att animera honom så mycket mera, hemställer Eders Kongl: Maijtt täckes af Nåde honom något tilläggia, som, emädan på sådant förordnande Öfver KrigzCommissarii beställningen icke synes vara nödig, torde beqvämligast kunna skee med lönen på een ÖfverKrigsCommissarius och des skrifvare bestådd är, varandes här een Capabel FeltCammererare eller Bookhållare, hvilcken nogsamt kan utsträckningarne och det mera bestrijda. Iag lefver i underdånig tillförsickt, Eders Kongl: Maijtt icke fattar de tanckar, det iag med etta syftar på någonmin privat nytta, som den högste så här efter som här till ville nådigst mig bevara före, och där det nonsin skulle befinnas, önskar sielfvilliandes öfver mig Eders Kongl: Maijttz onåde och all hämbd, såsom ock där iag elliäst med någon snijkenheet och egennyttigheet beträdas skulle, som i det ringaste vore bevijsslig, Men kan icke undgå at gifva ved handen, hvad nytta af denne mannen hafvas kan, så at iag vist tror, om allenast någre af lijka sinne och väsende tedde sig, skulle arméerna och flåttan kunna hafva provision utan vidlyftigheet och väsende.

 

Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 22 maj 1713.

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Eders Kongl. Maijt månde d: 16: hujus, iag i underdånigheet berätta sielfwa ogiörligheeten, att kunna nu mehra, sedan fienden denne orten söker å alt sätt infestera, något Båtz folck till dhe ifrån Stockholm förwäntade Galleijers behoof, åstadkomma, efter som slijka personer dehla hafwa dragit sig upp i landet, dehls och på hollmar sig uppehålla, För denne gång har iag i lijka underdånigheet eij underlåta bordt att relatera om fiendens förhållande å skäre kanten, nembl. det han ännu befinner sig wid Bårgå, hafwandes, som man förnummit, dher fattat posto, så att dess förpost här ifrån ej står längre än ungefär 4: mijhl långdt Wackkosk [Vekkoski] kallat å Landz sijdan, sampt dess uthan siööledz med sine lodjor låter recognoscera wid wår under Helsingfors befintelige skep Esquadre, Willinge kallat, 1: Canon skått ungefär ifrån Flottan, kunnandes man således ej annat finna, än att han lärer wänta på dess Cavallerie ifrån Wijborg. Hwad elies skep Esquadrens underhållande widkommer, så skall för min person för ingen dehl manquera att efter min underdånigste skyldigheetz plicht der wid bijdraga så mycket som all mennisk möijeligheet kan tillåta, försäkrandes, att dher den högste skulle unna den nåden, att man finge wara här i någon roo och säkerheet, dhen ej skall lijda någon brist, skulle det emoot all förmodan hända, att fienden aldeles wille detta landet påträngia, så har iag fattat den anstalt, att merbemte flotta kan siööledes ifrån Åbo och andre orter blifwa provianterad, efter som dhen för skäre kanten är ganska omistelig, hwar om iag och med Hr Baron och vice Ammiral Lillie, således i går, då iag war om bord, conferera månde, gifwandes bemte Hr. v: Ammiral sig och nu mehra wähl tillfredz, sedan dhe öfrige 4: skepp lyckeligen här i går jembwäl ankommo, och till öfwerflöd, dher alt tillfälle /: som Gudh dock nådeligen XXXXXX :/ XXX betaget, ifrån denne orten att anskaffa för åfwan bemte flotta proviant, har iag corresponderat med Hr commissarien Liungfelt, det han å den sijdan wille draga derföre behörig försorg. För desto större säkerheet. att man ett så angelegit wärck må XXX XXX in till flottan med beqwämligheet effectuera, har Högwälborne Hr. Baron General Lieutenanten och Landzhöfdingen Lybecker, bewilliat mig betäckning af 150: man, som här och emellan Bårgå recognoscera om fiendens egentlige förehafwande, berättandes dhe i går aftons seent tillbaka komma 2: Ryttare, som åfwan till förmält är, Fienden hafwa dess förpost i Wackkosk [Vekkoski], såsom och, att dhen dher wid befintelige Broon, skall wara opkastat, hwar om wählbemälte Hr General Leutenant ej mindre, XX XXX hwad som eliest wid Troupperne kan wara passerat, wijdare i lijka underdånigheet skall berätta lärer. Jag och dess lijkes eij underlåta skall efter min underdånige skyldighetz plicht, att gifwa wid handen, hwad som å denne neigden sig tilldragandes warder, efter som iag och har tänckt till det yttersta som sig någonsin kan giöra låta, mig här uppehålla, hafwandes dess medelst afseende, att äfwen animera landetz Inbyggiare, som mästadehlen befinna sig på flychten i skogar, sampt eliest opp i landet draga sig igen till sine hemwisten, och aåledes gå mig uti Proviantets nyskaffan- och tillwärckande, tillhanda. Förblifwer in till min dödz stund
Stormechtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Maijts
Aldra Underdån- och Troplichtigste
Undersåte och Tiänare
Johan Hin: Frisius
Gamblestad [Gammelstaden, numera stadsdel i Helsingfors] 1/2 mijhl ifr. Helsingfors d: 22: Maji Ao 1713.


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 29 maj 1713.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Sedan Eders Kongl. Maijt mitt siste iag i diupaste Underdånighet insände, har Fijenden, ifrån staden Borgo, hwarest XXXXXXX han post skolat fattat, och der städes sig fast satt, aldeles dn 26 passato afdraget och sedermera igen sig till siöss begifwet, samt förl. onsdag morgon med des anseenl. siömacht, hwaraf wij moth 100 segell räknat, hijth till Hästnäs och Willinge sundh ankommet, hafwandes wed des framfarande igenom skären warit i landh, och Byarne wed siöön belägne, aldeles plundrat, spannemål, Boskap, Fåår och andre Creatur med sig bort tagit, och fönster med XXXXXX sönder- och nedslagit, dock icke huusen afbrändt, warandes således nu heela des force allenast 1/4 mijhl ifrån wår Esquadre mellan hollmarne liggiande, och Hr. Vice Ammiralen Lillie stundel. alard och des attaque wäntande, som den högste Guden till wårt avantage och fijendens store XXXX dämpande, nådel. låte aflöpa, der så hända skulle; emedlertid kan man eij inhemta des Desseiner, huru dhe äro rättade, doch lefwer man i fruchtan deth lärer gälla strand sijdan, och Landet we siön, som doch så mycket möjel. är, med wår Flåtta lärer söka före komma, hwilket lährer wara swårt nog, för wåre skeppz storlek, och skärens grunda wattn, doch man, i förlåtelse på Gudz milda bijstånd som Fijendens skadel. anslag kan ändra, förhoppas det bäste. Emedlertijd har detta Eders Kongl. Maijt iag efter min skyldighets plicht underdånl. welat raportera, Med framhärdande
Eders Kongl. Maijts
min allernådigste Konungs
Aldra Underdå- och Troplichtigste Tiänare
Johan Hin: Frisius
Gamblestad d. 29 mai 1713


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 30 maj 1713.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Eders Kongl. Maijt månde för middagen i går, iag i underdånigheet berätta, efter den kundskap man afton till förene, om Fiendens förehafwande erhölte, Men sedermera, till att säkert inhempta Fiendens force, begaf iag mig, tillijka med Capitein Marchs, och Capitein Leut: Sölfwerswahn med 30: man af Cavallerie och 20: af Infanterie, till den ort, som Fienden, dagen tillförene med en anseenlig siöö macht, sig förhölt, 1/2 mijhl ungefär här ifrån, och befan dhen der ifrån wara igen tilbaka dragen, till 2: mijhl, åth Borgå sijdan, hwarest han äfwen som till förene, förnimmes savagiera, doch uthan härjan- och brännande, skolandes han och dragit sig ifrån Borgå, Landswägen åth Forsby Bruuk, i Pärno sochn, hwarest han skall fattat posto, uthdehlandes åth allmogen dher å neigden skydds Bref, hwar om Högwälborne Hr Baron General Lieutenanten och Landzhöfdingen Lybecker jembwäl wijdare förmodeligen i underdånigheet lärer hafwa berättat, hwad dess ytterligare förehafwande må wara, gifwen tijden. Hr. vice Ammiralen Lillie har aldeles giort sig färdig till drabbning, den högste förläne der till lycka och wählsignelse, med nödigt underhåld är han och försedder, hwar på eij eller framdeles manquera skall, dher man allenast i någon roo och fred finge blifwa. framhärdandes i öfrigit, efter min undersåtlige skyldigheetz plicht
Stormechtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Maijts
Aldra Underdån- och Troplichtigste
Undersåte och Tiänare
Johan Hin: Frisius
Gamlestad d 30: Maji Ao 1713.


Till Innehåll 1713

Karl XII till kontributionsränteriet den 1 juni 1713

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


N° 2:
Copia

Carl

Wår ynnest etc. Tro man och Tienare samtel. till Contributions Ränterijet förordnade. Såsom Assessoren i Commerce Collegio Frisius är förordnat att anskaffa och uphandla alla underhåldz medlen för wår i Finland stående armee och dem samma lefwerera till Felt Magazinet;
Hwaremot han sin betalning i Contant efter profwiantmestarens Quittence skalla hafwa att undfå; Altså är härmed till Eder wår nådige befallning, att I stelle den förordning, det han därföre må undfå sin richtige betalning. Och wij befaller etc.
Timurtasch wed Adrianopel d. 1 Junii 1713

Carolus

/ C: Feif


Till Contributions Ränterijet ang. assessor Frisius.

 

Till Innehåll 1713

Karl XII till statskontoret den 1 juni 1713

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


N° 1
Copia

Carl

Wår synnerl. ynnest etc. såsom Assessorn i wårt Commercie Collegio Johan Henrich Frisius wijst sig mycket willig, att utan ringaste winst försträckia anseenlige summor så wäl till den finska Escadrens försörjande som och till Contante penningar till General Lieutenanten Lybecker. Altså är härmed till Eder wår Nådige befallning, att I efter handen och så mycket möijelt. är, sökia att förnöija honom för sådane i Wår tienst giorde försträkningar, på det han uti sin Creditz underhållande eij må kunna att lijda, hwilken för honom hädan efter så mycket nödigare är, som han nu kommer att försee Wår armee i Finland med nödige underhåldz medel, hwarmed etc. Timurtasch wed Adrianopel d. 1 Junii 1713

Carolus

/C: Feif


Till Statz Contoiret för assessoren Frisius att undfå betalning för sine förskåtter.

 

Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 3 juni 1713.

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung.
I anledning af desse swåre tijders Conjuncturer, då herr Baron och General Lieutenanten Lybecker, med Arméen blifwit förorsakad på Tafwastehuus sijdan, fatta posto i tanke sielwa hiertat af landet efter yttersta förmågo Deffendera, samt iag, för Esquadrens prowianterande måste mig här wed Helsingfors uppehålla, är och Påst farten dessmedelst eij uti sitt förra skick, medelst osäkerhet för fijenden; Ty har högbemte Hr. Baron och General Lieutnant mig antydt, att härifrån, Eders Kongl. Maijtt uti all underdånighet, Fijendens förehafwande, här wed siösijdan, raportera, hwaraf i ödmiukt följe, aldra underdånigst berättas, att Fijenden, som med sine Fartyg, mellan Borgo och här i skären, nu någre dagar med sköflande och plundrande, doch icke brännande, framfarit, nu på stunden genom säker erhållen kundskap, förnimmes wara igen till Willinge och Hästnäs sundh ankommen, der man doch förmoda, efter han sig afdrog, och i Byjarna wed stranden och siöön, alt hwad funnit en gång bort taget, han med allena skulle hafwa sine färde, hwad des intent är, och huru stort des force är, skall om någonsin möjel. är, och någon Fånge erhålals kan, hwartill man sin högste flijts anwändandes warder, med nästa, Eder Kongl. Maijtt Underdånighet notificeras, Emmedlertijd har nu genast Hr. Baron och wice Ammiral Lillie, iag nu, som förr alt hwad inlupit om Fijendens Constinence, communicerat, hwilcken wähl sig i lärer skicka, och med Gudz hielp Fijendens attaque, tappert bemöta. För öfrigit med underdånig wördnat lefwer till min dödz stund iag

Eders Kongl. Maijts
Min allernådigste Konungs

Aldra Underdån- och Troplichtigste
Undersåte och Tiänare
Johan Hin: Frisius
Gamlestaden d. 3 Juni 1713


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 6 juni 1713.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Huru som Fienden igen till Willing, war ankommen, det månde Eders Kongl. Maijt med sista Påst d. 3: hujus, iag i underdånigheet berätta. Nu förefaller i lijka underdånigheet det, att fienden om Natten straxt derpå, på ett aldeles owanligit ställe, har tagit sig öfwer ett altijd mästa dehlen wid denne tijden uthtorckat sundh, med sine Galeijer, och således anlänt rätt under den för detta afbrände Helsingfors stadh, hwarest de här ankomne 5: hollendske skepp skulle intaga Balck ladning, hwilcka han med ganska stoor häftigheet, så wähl med Fyr kuhlor som granater, sampt ansatte så att 4: st der af, innom 1/2 tijma, blefwo i brand stuckne, nedergiörandes mästadehlen af skep folcket, sedan en dehl med sine Båtar och dehls igenom simmande, sig salverade, hafwandes fuller wår skep flåtta sökt desse Fiendens fartyg att beskiuta, men der wid dock ej kunnat någon afbräck giöra, efter Fienden retirerade sig bakom dhe hollmar som dher sampt wid handen woro, för wår Flåtta war eih heller rådeligit att gifwa sig ifrån sin fördehl, aftogandes Fienden således igen samma wäg, han kommern war, sedan han såg skeppen wara antände, men det 5te skeppet, ehuruwähl att alt uti kajutan och hytten war plundrat, sammt eldar i dhem antänt, blef äntelig salverat, sedan dhe wåre elden uthsläckte, dock hände det sedermera eij eller bätre, än att då anckartåget, utaf det ena dher näst liggiande och antände skeppet, blef afbrändt, har wraket der af drifwit in till berörde behålne skepp, hwar af det med en hast blifwit antändt, och således äfwen som dhe öfrige, opbrändt, hwilcket eij kunnat förekommas, ehuru all flijt och möda dher wid blifwit ospart. Nu på stunden kom den utsatte Brandwachten tilbakas, med wiss efterrättelse, att Fienden dragit sig på siöö sijdan igen tillbaka åth Sibbo, 3: mjhl ungefär härifrån. I lijka måtto berättar och Hr. Öfwerste Ramse uti en på stunden ankommen Exprè, det dess uthsände partie bekommit en Cossaque till Fånge, som berättat Fienden ännu wärckel. befinna sig i Forsby Bruuk, och hwad besagde Fånge wijdare uthsagu är, lärer Hr. General Leut: Lybecker, och wälbemte Hr. Öfwerste, i underdånigheet Eders Kongl. Maijt gifwa wid handen. Förblifwer efter min undersåtelige skyldigheetz plicht, in till min dödzstund


Stormechtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Maijts
Aldra Underdån- och Troplichtigste Undersåte
Johan Hin: Frisius
Gamelstad d. 6: Junii 1713.


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 17 juni 1713.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Med underdånigste wördnat har Eders Kongl. Maijts nådige skrifwelse af särskilte Datis, iag wed min hemkomst ifrån Landet, hwarest någre dagar iag kringrest, och sökt kunna anskaffa hwad till Esquadrens prowiderande erfordras, erhållit och således eij för detta af mig kunna blifwa underdånln beswarade, hwarföre Eders Kongl Maijt lijka allerunderdånigst om nådig Ursäckt beder; Fägnandes iag mig hiärteln öfwer deth, att hwad iag efter min tillbörl. plicht till Eders Kongl. Maijts och Fäderneslandets nytta och tienst efter yttersta förmågo åstundar wärckställa, icke allenast af nåd är ansedt, uthan och att Eders Kongl. Maijt uppå mine underdånigste skrifwelser behagat så nådigt befalla och föranstalta, att både af deth Högl: Kongl. Statz Contoiret, som och Commisse Liungfelt iag all gunstig handräckning har att åtniuta, hwarföre icke allenast en underdånig tacksägelse nedlägges, uthan och skall iag till min dödzstund eij aflåta, att efterkommaalt hwad någonsin möjeligheten, tillståndet och krafterne tillstödja, och iag kan finna lända till Eders Kongl. Maijts Interesses befrämjande, och deth i synnerhet nu, wed denne mig åtagne Expedition med Flåttans, och den här på finska sijdan liggande Esquadres prowianterande, wijsa. Och oachtat swårigheterne här på denne orten, den ena, den andre, lijka som räckt handen, och oss alle här warande fattige åboer, stadigt öfwerhopat, så hoppas deh näst gudz tillhielp, ingen klagan öfwer manquement i någon måtto, eij eller warit, uthan har iag så lagat, att ingen brist warit, dessmedelst och gudi ährat. Besättningarne äro friska och sunda, samt förmådt Inwånarne som sine huus mist, under bara himmelen brygga, och skepp dricka tillwärka, samt medan alt malt i staden blifwit upbrändt, i tijd med Commissn Liungfelt corresponderat om drickas ifrån Stockholm hijtsändande, som iag äfwen förnimmer nu mehra wara under wägen; men för mothwind twijfwels uthan eij änn kunnat framkomma; förmodar således om gud å landz sijdan säkerheten förlähner, så begå, att hwad till denne affairs fullföljande och Conservence kan lända, skall efter hand bijdragas och anskaffas. Eljest hwad Fiendens Continence wedkommer, så är han änn städzte uti skären wed Borgo sijdan, och war i förrgårs med des Gallejer in till Hästnäs sundh, doch elliest att om wår Esquadres förhållande att recognosera sunden han genast igen sig afdragit, och skall 2 mijhl härifrån wara liggande, näst gudz hielp hoppas man, han ingen ting fördärwel. för wåre skepp lährer kunna åstad komma, så framt den i nåder tillsagde förstärkningen ankommer, hwilkens reesa gud göre lycklig och beforderlig. För öfrigt recommenderar uti Eders Kongl. Maijts nådh min fattige wällfärd med stadigt framhärdande till min dödh
Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Maijts
Aldra Underdån- och Troplichtaste Undersåtare och Tiänare
J: Hin: Frisius
Gamlestaden d: 17 Juni 1713.


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 20 juni 1713.

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormechtigste Allernådigste Konung.

Utöfwer det iag med den nyligste d. 17: hujus afgångne påsten, om tillståndet härstädes, Eders Kongl. Maijt i underdånigheet berätta månde, förefaller denne gången ej wijdare, än det Fienden förnimmes hafwa siööledes passerat Pellinge, och så ytterligare åth Weckelax, men wissheeten der af, gifwer tijden. Om Fiendens förhållande till landz, har iag och stundeligen igenom Hr Öfwerste Ramse förwäntat säker efterrättelse, men den samma nu, innan påstens afgång eij kunnat erhålla, hwar med till nästa påst blifwer beroendes. Imedler- och altid, efter min undersåtlige skyldighetz plicht, in till min död, framhärdar

Stormechtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Maijts

Aldra Underdån- och Troplichtaste Undersåtare och Tiänare
Johan Hin: Frisius

Gammelstad d: 20: Junii Ao 1713.


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 24 juni 1713.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Att här å neigden fiendens förehafwande till datum, eij wijdare förelupit, än hwad iag med sidsta påst dn 20: hujus, Eders Kongl. Maijt i underdånigheet relatera månade, det har i lijka underdånigheet iag eij kunnat Eders Kongl. Maijt lembna obemält, lärandes Hr General Leut: Lybecker förmodeligen gif. wid hand, hwad som å landz sijdan enkannerligen sedan wälbemte herre förleden lögardagz med dhe sammandragne Troupper opbrutit hijt åth strand sijdan, sig tilldraga kunnat. Med Hr vice Ammiral Lillie och des skep Esquadre har här tils wähl
tillstådt, gifwandes bemte Esquadre sig wähl tillfredz, sedan dhen med hwariehanda victualie perzedl. öfwerflödeligen är warder försedd, föruthan dricka, hwar af eih mehr kunnat sammanbringas,än hwad dageligen opgådt och consumerat blifwit, af orsak, att alle Helsingfors stadz Inwånare, sedan berörde stadz undergång, äro förskingrade wordne, så att man af dhem, i ty måhl, som tillförene, eij kunnat assisterat blifwa, dock har iag fast genom stoor möda, här in till så begådt, att dher å eij någon brist warit, oansedt der af eij till något XXXXXXX förråd kunnat åstadkommas, in till dess dhe ifrån Stockholm igenom plägat correspondence med Hr. Commissarien Liungfelt, förwäntade farkoster, enkannerligen med något förråd å dricka, warda hijt anländande. Hwar jempte, som iag warit här dageligen wistande, och således jembwäl ägande bästa kundskaper, om det för sammandragne Opbodz manskapetz förhållande; så har efter min undersåtelige skyldigheetz plicht der om jembwäl bort i underdånigheet förmäla; Nembl., att södre Öfre och Wästre Rasborg [Raseborg, väster om Helsingfors] häradens allmoge uppå Hr. Gen: Leut: Lybeckers, så wähl som Hr Landzhöfdingen Creutz ordre, änteligen sig här instälte, till att afbijda ytterligare ordre, hwart dhe sig begifwa skulle, wijste dhe sig fuller i förstone mycket willige i uthwärtes måtto uti en så allmen fahra, Fiendens skadelige förehafwande, med samnad hand, söka efter dheras undersåtelige skyldigheetz plicht att dämpa, och förekomma, men en och par dagar der efter, hade dheras i så måtto giorde försäkran ett heelt annat uthseende, i ty, att alle enkannerl. utaf de näst här in till liggiande sochnar, efter hand deserterat, så att utaf Rasborg Öfre härad som af Öfwersten Rennerfelt blifwit commenderad, icke en man qwar är, men af Wäster dehlen, som af Hr Öfwerste Gyllenlodh anföres, befinna sig här än till 250: man, hwilcka förmedelst nästnämbdes Hr Öfwerstes dexterité och alfwarsamme föreställningar och handhållande, blifwit dher hän brackt, att ännu här tils hålla stånd, hwilcket merwählbemte Hr Öfwerste jembwähl Hr Gen: Leut:, och Landzhöfd: föredragit, som eij underlåta lärer Eders Kongl. Maijt i underdånigheet att hemaställa, med hwad straff en sådan olycka och mootwilligheet kan ansedd blifwa. framhärdar i alt öfrigit in till min dödzstund
Stormechtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Maijts
Aldra Underdån: och Troplichtste
Undersåte och Tiänare
Johan Hin: Frisius
Gammelstadh d. 24: Junii Ao 1713.


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 27 juni 1713.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Inför Eders Kongl. Maijt föranlåtes iag här med i underdånigheet mig att beswära öfwer Hr. Commissarien Robeck, med hwilcken iag i förlt åhr, hölt Rächning ang. det iag till den då här warande skepz Esquadrens prowiantering och tractamente förskutit, i det, att ehuruwäl det Kongl. Estatz Contoiret för längst alrede meddehlt honom Assignationer till häfwande af de många medel, som iag förmedelst richtigt öfwersänt Rächning, bewijst mig wärckeligen hafwa att fordra, bemälte Hr Commissarie dock nu in moot öfwer åhr och dag sedan, förhalat tijden, så att uppå åthskillige mine hoos honom giorde påminnelser jag till erhållande af en sådan min rättmätige fordran, iag eij kunnat hulpen blifwa. Och som Eders Kongl. Maijt allernådigst lärer kunna finna, huru swårt det är, att man i en så wichtig sak, skall sine, ja mästadelen opnegotierade medel, så länge umbära, och det så mycket mehra, som att man dhe samma till dhen för innewarande åhr af mig för Eders Kongl. Maijts höga tienstz befrämiande antagne prowianteringen, högst af nöden hafwer; Altså böönfaller alderunderdånigst, det tächtes Eders Kongl. Maijt ställa dhe nådigste ordre, att mehrbemälte Commissarie må med alfwar tillhållen blifwa, i så måtto sig att affinna, efter som samma medel till den daglige ophandlingen, som här af hwariehanda victualier skeer, som förmält är, högeligen betarfwas, i synnerheet som Inwånarne uti denne äfwentyrlige tijden, till ingen lefwerering, wilia sig låta förstå, med mindre det skeer emoot en prompt och contant betalning.
Att fienden nu mehra conjungerat sig wid Abborfors med det ifrån Wijborg förwänttade Cavallerie och annor manskap, det lärer förmodeligen Hr Gen: Leut: Lybecker jembwäl Eders Kongl. Maijts underdånigst hafwa berättat, hwad der af må blifwa, lärer tijden uthwijsa. Med en dehl af dess flåtta, befinner Fienden sig wid Torwijk???? på andra sidan om Pellingå, [Pellinge?] hafwandes sedan mitt underdåniga sidsta, sig eij här wijst. Men om den öfrige dehlen, som man förwisso hade efterrättelse XXX åth Pettersburg och Wijborg afgådt, är tillbaka kommen, eller intet, weet man ännu eij eller. I öfrigit framhärdar in till min dödzstund
Stormechtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Maijts
Aldra Underdån: och Troplichtaste Undersåtare och Tiänare
Johan Hin: Frisius
Helsingsfors Gammelstadh
d. 27: Junii 1713.


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 8 juli 1713.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Hwad härå orten än framdeles wijdare förspordz, sedan min underdånigste skrifwelse af d: 24 nestl. Junii, därom har iag högwälborne Hr. Baron och General Majoren von Lieven berättat, med anhållan, att Eders Kongl. Maijt däraf måtte få XXXX, Nu emedan Högwälborne Hr. Baron General Lieutenanten och Landzhöfdingen Lybecker förmedelst det han än torde wara tillsammans med fienden, med denne posten eij lär hinna Eders Kongl. Maijt att meddela raport om tillståndet af den honom anförtrodde armeé: Fördenskull täckes Eders Kongl. Maijt nådigst optaga min underdånigste berättelse därom:
Sedan Hr. General Lieutenanten d 4 hujus med hela armeen ankommit på Kijala Eng 1/4 Mijl ifrån Borgo, har fienden d 6 därpå fölliande kommit till Borgo stadh, och i det samma welat intaga en på denne sijdan därwed belägen broo, men som fienden då blifwit repusserat, har han inkastat sig i bemt. stadz husen, och därifrån förskräckeligen med stycken som och musqueteri spelat på Eders Kongl. Maijts armee, som lagt sig långst med Borgo åån, och sökt att förhindra descenten, den fienden med force sig företagit; denne attaquen har i går aftos ännu påstådt, sedan den i förgårs om middagen begyntes, men huruledes den sedermehra aflupit, har man ännu eij förnummit, dock fruchtar iag, att högbemte Hr General Lieutenant i anseende till fiendens starkhet och dess swåre stycken som och att intet förråd af profwiant hoos den honom anförtrodde armeen finnes, lärer förordsakat att draga sig därifrån på Tafwastehuus wägen: När som närmare kundskap om detta inlöper, will Eders Kongl. Maijt iag straxt i underdånighet sådant underdånigst berätta och framhärdar in till döden
Eders Kongl. Maijts
Aldra Underdån- och Troplichtaste
Undersåte och Tiänare
J. Hin Frisius
Helsingfors d. 8 Julii 1713


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 27 juli 1713.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Af Eders Kongl. Maijts skiep Esquadre under Hr. V. Ammiralen Lillies Commando, har iag sedan min ankomst härå orten, eij haft någon wiss kundskap, förutan allenast, det den lyckel. och utan skada ankommit till Hangöudd, och lär därifrån förmodel. wälbemelte Hr. V. Ammiral underdånigst hafwa berättat berde Esquadres tillstånd, Och som iag förmedelst skrifwelse med den härifrån afsände Eskaloupen med hwilken och Eders Kongl. Maijts d: 24 hujus här ankomne bref till honom afgick, underrättat Hr. Vice Ammiralen, på hwilket sätt han framdels och så länge Strandwägen häremellan och Helsingfors är obesatt, dess bref ifrån Esquadern hijtåth säkert kan afsända; Så lär han eij underlåta straxt att berätta, när något hoos honom torde förefalla, eller om fiendens annalkande siöledes förspörjes, och iag framhärdar in till min dödzstund
Eders Kongl. Maijts
Troplichtaste Underåte och Tiänare
J: Hin Frisius
Åbo d. 27 Julii 1713


[Escaloupe eller slup är lång och smal, ros med en åra på hwar bänk och seglar med twenne sprie segel; har från 4 til 14 åror]

 

Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 7 augusti 1713.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Emedan posten, som igår, härifrån borde afgå till Stockholm, kommit tills i dag att dröija och wänta på posten ifrån armeen. Fördenskull har iag tillfälle i underdånighet att berätta, det i dag här inlupit tijenden, hurusåsom fienden i går redan warit i Burno???? sochn wed kyrkan därsammastädes som 7 1/4 mijl härifrån är belägen, hafwandes man sedermehra intet förnummit, om fienden närmare hijtryckt och är beklageligit, att opbådz manskapet intet hålla stånd, hwar af en deel ännu stå 5 mijl härifrån wed ett pass i Halliko sochn. Jag afwachtar här ännu det yttersta, skolandes eij underlåta underdånigst att berätta med nästa post, hwad som efter denne dagen inkommit om fiendens rörelse: Efter alla fångars utsagu är fiendens intent, att förstöra denne staden, hwilket den högste dock afböije, och iag framhärdar in till min död
Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl Maijts
Alder underdånigste och Troplichtaste Undersåte och Tiänare
J: Hin Frisius
Åbo d 7. Aug 1713


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 10 augusti 1713.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Eders Kongl Maijts allernådigste Bref daterat d. 5 innewarande Månadh, har iag i går uti diupaste underdånighet handfångit, förnimmandes däraf med lijka underdånigste wördnat Eders Kongl Maijts nådigste willia wara, att för den Succurs till häst och foot, som Eders Kongl Maijtt med det aldra första ärnar sända öfwer hijt till Finland, ett tillräckeligit förråd i godh tijd skall sammanskaffas, till folketz och Armeens behof sampt underhåld, hwarom Eders Kongl Maijtt låtit dess nådige bref till wederbörande Hrr landzhöfdingar afgå, anbefallandes därjempte mig uti nåder, att på alt sätt gå wederbörande härutinnan tillhanda, och i synnerhet härwid anwända min Credit och förmående hoos gemena man sampt upmuntra allmogen till willighet och att bijdraga alt det, som giörligt är, hwarföre de i sine utlagor skola miuta afkortning. Och som iag intet högre önskar, än att, efter min undersåtel. plicht, kunna giöra Eders Kongl Maytt härutinnan någon nyttig tienst; så skall iag mig därom jembwäl möijeligast winläggia, tänkiandes till den ändan i afton resa till Hr General Majoren Armfelt, och giöra mig hoos bemelte Hr General Major underrättadt, huruwijda armeen torde draga sig på denne Strandwägen, därest Conjunction af de hijt destinerade Troupper, oförgrijpel. synes böra skie, och Magazinerne således jembwäl komma att inrättas, hwilka dok wid närwarande tillståndh, då denne wägen är öppen, eij torde wara rådeligit här att anläggia, före än man om Betäkning för dem är förwissadh, skolandes iag för min deel denne dessein på det högsta secretera, ehuruwäl iag någre tijmor efter postens ankomst förmärkt, att här därom redan warit tahl. Om fiendens förehafwande, hwars Partier, som iag sidst underdånigst berättat, warit uti Burno sochn, wid Burno???? sochn, wid pass 7 mijl härifrån, har sedermera intet annat förnummits, än det berörde Partie skall dragit sig något tillbaka och än deel af krigzmachten liggia 13 mijl härifrån wed Swarto bruk. Jagh framhärdar in till min dödz stundh
Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl Maijts
Aldra Underdånigste och Troplichtaste Undersåte och Tiänare
J: Hin Frisius
Åbo d 10 Aug 1713


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 19 augusti 1713.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormächtigste Allernådigste Konung.
Sedan Eders Kongl Maijts allernådigste skrifwelse af d: 5: hujus, mig d. 9. till underdånig handa kom, och iag dagen därpå fölliande densamma ifrån Åbo underdånigst beswarat, afreste iag d. 11 hijt till Hr General Majoren Armfelt, att giöra mig hos bemelte Hr General Major underrättadh, huruwijda armeen torde draga sig på Strandwägen, och hwad säkerhet man således wed Åbo kan hafwa, efter Eders Kongl Maijts nådigste befallning och wälbehag, att inrätta Magaziner för den Succurs, som Eders Kongl Maijt ärnar sända öfwer hijt till Finland. Skolandes fördenskull efter inhemptadt underrättelse och wed min återkombst till Åbo, hoos Eders Kongl Maijtt med mitt underdånigste och oförgrijpel betänkande iag angde Magazinernes inrättande inkomma.
Emedlertijd har härmedelst iag underdånigst welat berätta, det denne armeens nuwarande tillstånd mycket slät befinnes, sedan en deel af den samma till sine hemwisten deserterat och en deel siuknat, men det swåraste synes wara, hwaröfwer och klagas, det armeen, hoos den iag för Eders Kongl Maijts Skeep Esquadres skull, en godh tijd intet warit, eij kan försees på en gång med 14 dagars profwiant, hwarigenom densamma eij heller är i stånd att opbryta, enär något torde wara att företaga; Fördenskull will iag begifwa mig till Hr Baron och Landzhödingen Creutz, som sig 5 mijl härifrån uppehåller, och med honom öfwerläggia på hwad sätt och om intet mehra, dock 14 dagars förråd till hela armeens behof och underhåll på en gång måtte kunna anskaffas; Ibland andra swårigheter och hinder är och denne, att uti feltcassan eij det ringaste är att tillgå, det således hwarken officerarne kunna blifwa hulpne eller behönge??? kundskapare underhåldne; dy och på det man en säker underrättelse om fiendens förehafwande wed Helsingfors och Borgo hafwa måtte så har iag nu till den ända giort en lijten handräkning, ehuruwäl sådant mig swårt och nästan ogiörlt fallit, i anseende till det, att iag ännu är i mistning af mine medelst credit förlt åhr som och innewarande åhr till Eders Kongl Maijtz Esquader giorde försträkningar; hwarföre iag omöijelt kan förnöija dem, hwilka således af mig något kunna hafwa att fordra, hwaribland nästan alle flchtingar från Finland, af dem sig en deel i Stockholm befinna, och därifrån dageln lamentera. dy är min underdånigste böön, Eders Kongl Maijt täcktes allernådigst förhielpa mig till åthniutande af en fulkomblig förnöijelse, för alt det iag, endast af en underdånigste Zele för Eders Kongl Maijts tienst utan ringaste afseende på min egen nytta till Eders Kongl Maijts skeep Esquadre i åhr och förre??? åhr bijbracht???, på det iag därigenom må sättias i stånd att conservera min Credit samt att kunna framdels giöra Eders Kongl Maijtt någon underdånig och nyttig tienst efter min åstundan. Hwarföre uti största underdånighet en nådigst böönhörelse afwachtar och föröfrigt mig beropar uppå min till Eders Kongl Maijt d. 6 hujus afgångne underdånigste skrifwelse. Hwad som om fiendens förehafwande förnimmes, sådant lär Eders Kongl Maijt af Hr General Majoren Armfeltz skrifwelse nådigst inhempta och iag förblifwer in till min dödzstund
Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl Maijts
Aldra Underdånigste och Troplichtaste Tiänare och Undersåte

Johan Hin Frisius
Tafwastehus d. 19 Aug 1713


Till Innehåll 1713

General Georg Lybecker till Karl XII 5 september 1713

Skrivet från Stockholm

Koskinen: Handlingar till upplysande af Finlands öden under stora nordiska kriget.


"Eders Kongl: Maijttz sista nådigste skrifvelse af d: 1 Junii sistledes, samt det der utj förklarade nådige behag till den villigheet, som Assessoren Frisius vijd den finska arméens providerande vijst, och at han derföre lemnas der vijd, samt för des besvär kommer at åtniuta ÖfverCommissariens och des skrivares löhn, hvilka Personer Eders Kongl: Maijtt där vijd arméen onödigt finner at bestå, har iag bemte Frisius Communicerat, icke tviiflandes, at han ju här efter som här tills lär för Eders Kongl: Maijttz tienst och nytta hafva all flijt och förmögenheet ospard, så mycket mehr som Eders Kongl: Maijttz nådigste utfärdade ordres till StatsContoiret om betalning af des giorde förskotter honom der till een nådig anledning gifva."

 

Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 22 september 1713.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

Stormächtigste Allernådigste Konung.
Till underdånigste föllie af Eders Kongl Maijts till mig för någre dagar ankomne nådigste bref, dat: d: 3 hujus, will iag efter yttersta förmågo wijsa Hans Excellence Kongl Rådet och General Felttygmästaren Hr Grefwe Fersen den Eders Kongl Maijt opdragit och anförtrodt Directorium öfwer armeen och förswarswärket här uti stoorfurstendömet uti alla förefallande både militaire och civile ährender, hörsam och behörig wilfarighet och handräkning; men på det iag härmed Eders Kongl Maijts angelägne tienst så mycket mehra må kunna uträtta, och genom min Credit och omsorg skaffa nödigt underhåld för armeen i anledning af Eders Kongl Maijts allernådigste bref, dat: Timurtasj d 1 Junii sidstl. Fördenskull och som ännu intet mine till Escuadren och armeen giorde försträkningar äro betalte, ändock Eders Kongl Maijtt förmedelst åfwan högstberörde Nådigste bref beordrat dess Collegier, att förnöija mig för sådane i Eders Kongl Maijts tienst giorde försträkningar, på det iag uti min Creditz underhållande eij må komma att lijda, hwilken för mig hädanefter så mycket nödigare är, som iag nu kommer att försee armeen med nödige underhåldz medlen. Altså anhåller iag underdånigst Eders Kongl Maijt täcktes i nådigt betrachtande däraf förhielpa mig till åthniutande af en fulkombel. betalning, skolandes iag sedan om nödigt underhåldz medlens anskaffande för armeen på alt sätt wara omtänkt, hwilket nu för tijden med så mycket större omsorg och beswär skie måtte, som nästan hela detta landet af fienden är ruinerat och alla städer ödelagde.
Hwad som Magaziners oprättande för den ifrån Swerige hijt kommande Transporten wedkommer; så aldenstund denne armeen för fiendens giorde rörelser, har måst rykia ifrån ena orten till den andra, och man om betäkning på Strandwägen intet warit förwisat, samt fienden emedlertijd, iag till Hr General Majoren Armfelt hijt åth afreste, att giöra mig underrättadt, till Åbo ankom; Fördenskull har man hwarken där eller i neigden kunnat inrätta Magaziner, hwarom iag i ödmiukhet hans Excell. Kongl Rådet och General Felttygmestaren Hr Grefwe Fersen i dag förständigat och wed handen lembnat.
För öfrigt och som Eders Kongl Maijt allernådigst behagat mig anförtro ophandlingen af alle underhåldz medlen för armeen, på det därigenom alle frachter och äfwentyrle Transporter måtte blifwa tillbaka, sampt det otrol. beswäret som allmogen lijder med skiutzen, hemmas, och derföre i nåder will bestå mig den löhn, som öfwerkrigz Commissarien med dess skrifware härtills hafwa åthniutit, hwilka Eders Kongl Maijtt finner intet wijdare wara nödige med armeen; altså och emedan wed en sådan ophandling iag alt stadigt måtte resa kring landet; fördenskull är min underdånigste böön Eders Kongl Maijtt täcktes allernådigst befrija mig för de öfrige sysslor, som till en krigz Commissarie förrättning höra, emedan iag och finner mig eij wara capabel dem att förstå och hantera sådane Räkenskaper och handlingar, utan täcktes Eders Kongl Maijtt allernådigst anbefalla öfwerkrigz Commissarien Malm, att han förestår dess beställning här med armeen, till dess hans Excellence Kongl Rådet och General Felttygmästaren Hr Grefwe Fersen hijtkommer, och beskaffenheten om alt detta tagit uti öfwerwägande, emedlertijd kan bemte öfwer krigz Commiss. Malm niuta löhnen som tillförene, och iag förblifwer in till döden
Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl Maijtts
Aldra Underdåigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
Johan Hin Frisius
Rakkola wed armeen
d. 22 Sept 1713


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 3 oktober 1713.

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormäcktigste Allernådigste Konung.

Det befaller Eders Kongl. Maijtt genom des ankomne nådige skrifwelse till Hr Baron och Landshöfdingen Creutz af d 22 Septembr at ändock nödig anstaltt företagas måtte till magaziners uprättande för den hijtärnade succursen, så skola likwähl de ordinarie räntorne till Eders Kongl. Maijtts ammiralitets anordningarnars förnöijande hållas oförryckte, eftersom ett och annat, hwartill de samma blifwit anslagne, i widrig händelse skulle komma at studsa:
Nu som bemte Hr Landshöfdingen för några dagar sedan begifwit sig härifrån på resan åth Wasa och så wijdare till Stockholm, emedan heela des anförtrodde höfdingedöme, undantagandes enn deel af öfre Säxmäcki härad nu är under fiendens discretion, meddelandes mig fullmackt, at nu emedlertids och där conjuncturen sig så ändrar, at Eders Kongl. Maijtts troupper skulle komma at draga sig tillbaka in uti lähnet, expediera de ährender, som under des frånwahru kunna förefalla, och enkannerl. hwad armeéns providerande angår, som Eders Kongl. Maijtt mig i nåder updragit, alltså är högbemte Eders Kongl. Maijtts nådigste bref af mig öpnat, skolandes till underdånigst föllie deraf Eders Kongl. Maijtts nådigste willia och befallning wederbörande förständiga, och derjämte wara derom underdånigst beflijtat, atb hwad uti den behålldne deelen af lähnet ännu kan wara at tillgå, må komma Eders Kongl. Maijtts armeé till godo, som iag underdånigst beder Eders Kongl. Maijtt täcktes med nådigt nöije och wählbehag uptaga. Mehrhögbemte Eders Kongl. Maijtts bref, är i dag med posten på Wasa skickat Hr Landhöfdingen Creutz tillhanda. Jag förblifwer till dödsstunden

Stormäcktigste Allernådigste Konung,
Eders Kongl. Maijtts

Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
Johan Hin Frisius
Keijerfwi wid Tammerfors d 3 octob. 1713.


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 5 oktober 1713.

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormächtigste Allernådigste Konung.

Till underdånigste föllie af Eders Kongl Maijts allernådigste bred, daterat d: 29 Aug nästle som mig i går till handa kom, skall till Eders Kongl Maijts angelägne tiensts befrämjande, jag wijsa Hr Schoutnynacht Taube all giörlig handräkning, enär han någon förfriskning för Manskapet uppå dess commando anförtrodde Galleijer och fartyg, begiärandes warder; Och som wälbemelte Hr Schoutbynacht warit försäkrat om en sådan min tienst och assistence; så har han nu nyln af någre fartyg wed Åbo till Manskapetz förnödenhet tagit ett och annat af vivres, som iag för den ifrån Swerige till denne Eders Kongl Maijts armée förstärkning hijtkommande Trouppers underhåld ärnat anwända, men sedermera honom och Hr v. Ammiralen Lillie wähl till pass kommit, förmodandes iag, att merbemte Hr Schoutbynacht innan kort lärer erfahra, hurusåsom iag mig ombeflijtar, denne Eders Kongl Maijts allernådigste befallning, efter min undersåtel plicht, att fullgiöra, hwarföre iag och efter någre dagars förlåpp ärnar mig härifrån begifwa till Åbo, att wara honom så mycket närmare wed handen, och om underhåldz medlens möijeligaste bijbringande för bemelte Transport giöra all anstalt. Att fienden till Pälkinä pass ankommit, sådant lär förmodeln af Hr General Majoren Armfelt wara underdånigst berättat, som och att fienden redan begynt skiuta på de wärk, som berde Hr General Major på denne sijdan om passet anlagt; Igår blef en rysk fånge inbracht, som bland annat berättade, det fienden med alfwar söker att komma öfwer passet och derföre förfärdigar flottbryggor af de huus som stå på andra sijdan. Jag framhärdar in till döden

Stormächtigste allernådigste Konung
Eders Kongl Maijts

Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
Johan Hin: Frisius
Keijerfwi wed Tammerfors d 5. octobr 1713


Till Innehåll 1713

Kopia på kvittens över levererade kontanter och varor från Frisenheim till flotteskadern under vice amiral Erich Johan Lillie 7 oktober 1713

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Till Kongl Skiep Escadern, som i åhr Creutzar under finske och Estländske Cousterne under Wice Ammiralen Wälborne Hr Erich Johan Lillies Commando, hafwer Assessoren Herr Johan Hindrich Frisius låtit lefwerera efter nembde penningar proviant och Eqvipagie persedlar Nembln

Contant...........Ettusen Etthundrade Tiugu åtta daler 2 :/: smt
Erter................Trehundrade siuttijo åtta tunnor 16 kannor
Gryn................Twåhundrade Fembtijo femb tr och 6 kanr
Råg Miöhl........Tiugu Tree tunnor
Tordt Brödh......Sextusen Fembhundrade Fyratijo tre lispund 4 mark
Skiep dricka.....Twåtusen Twåhundrade Sextijo Fyra Tunnor och 26 kannor
Smör................Twåtusen åttahundrade Ett lispund
Fläsk................Ettusen Nijehundrade Ett lispund
Tort Kiött...........Treetusen Etthundrade aderton lispund 12 mark
Färskt Kiött.......Ettusen åttahundrade åttatijo lispund 4 mark
Salt grönt Kiött..Tiugu Sex tunnor 11 lispund 16 mark
Ströming...........Tree och Een half tunna
Salt....................Sextijo Tree tunnor 5 lispund 7 mark
Brenne wijn.......Treehundrade Trettijo Siu kannor
Wijn ättika..........Skyttijo kannor
Lius....................Tijo Lispund 16 mark
Talg....................Etthundrade Tree Lispund 17 mark
Weedh...............Åttatijo Een Fambn
Linne Wekar.......Tree lispund Fembton mark
Plåster duk.........Siuttijo Famb 3/4 XX

Hwilcka penningar och persedlar, skola uthi min räkning noga blifwa observerade, och warda här med behörigen qvitterade.


Wice Am: skieppet Halland till anckars i hamnen wid Twär Minne d 7 octobr 1713.

Harald Spegell

Förestående Copia wara lijkalydande med sitt original betygar
XX: Coppelman???


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 8 oktober 1713.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormäcktigste Allernådigste Konung.
Under d 5 sidstl. hujus månde Eders Kongl. Maijtt iag underdånigst berätta, det fienden då wore till Pällckenä pass ankommen och redan beggynt ifrån sina upkastade Batterier beskiuta de wärken, som på denne sijdan strömmen woro upkastade: dagen derefter, som war d 6 octob. har fienden helt bittida om morgonen under faveur af een starck töckna med een ganska stor hop tillsammans bundna flåttar och pråmar icke allenast enn fierdings wäg öfwer siöen backom arméen giordt landstigning, utan och på lijka sätt de anlagde wärken på denna sijdan angripit: och ehuruwähl desse Eders Kongl. Maijtts troupper deremot giordt ett kraftigt motstånd, så har likwähl fienden derwid haft den framgång, som Eders Kongl. Maijtt med nåder af hr General Major Armfelt i dag öfwersände underdånige relation uthförligare täckes förnimma. Efter denne olyckliga händelse och sedan troupperne blifwit skingrade, at Cavalleriet dragit sig hijt till Tammerfors, men Infanteriet måst taga een annan wäg, lärer med min ärnade resa åth Åbo komma at hafwa anstånd, meedan iag oförgripel. intet kan see, hwarest magaziner med säkerheet nu kunna blifwa uprättade, sedan sielfwa armeéns stånd är owist, och efter tijden och tillfället kommer at taga sina messurer. dock hafwa de troupperne, som nu här stå wid Tammerfors ingen nöd, emedan de sig af det förråd kunna betiäna, som blifwit här i neigden samlat under den tijd fienden wid Pellkenä blef uppehållen; men emedan Infanteriet deels förlorat, deels uti actionen sielfwa bortkastat sina räntslar och profwiants förråd, åstundar hr General Major Armfelt min närwarelse här hoos sig, på det iag om underhåld för dem wid ankomsten må kunna giöra behörig anstallt, hwilket iag jämbwähl i möijeligste måtto skall låta mig wara angelägit. desutan och som wid detta tillfället jämbwähl den swårigheeten yppats, at många af de gemena uti actionen äro wordne blesserade, har wählbemte hr General Major mig anmodat, det iag wille sökia uthwägar, hwarigenom berde blesserade måtte under denna dem träffade olyckan med een Carolin till manns blifwa soulagerade, emedan ingen penning i Cassan finnes at tillgå; nu ehuruwähl iag icke sielf äger några penningar, utan för detta mina ringa medell till Eders Kongl. Maijtts tiänst förstäkt, så will iag likwähl af flycktingar, sedan städerne antingen äro ruinerade eller stå toma, wara beflijtat at uppå min credit få den begiärte summan tillsammans, och således efter min underdånigste plickt såwähl nu som alltidh tillförene hafwa allt möda och flijt ospard, som länder till Eders Kongl. Maijtts angelägne tiänsts befrämjande, som iag och ytterligare om denne armeéns providerande på allt sätt skall draga försorg, ändock man intet egentel. wetta kan, hwart den sig wänder, men torde så wijda conjuncturen dertill gifwer anledning för så mycket beqwämligare conjunction skall med den hijtärnade succursen begifwa sig åth Biörneborg sijdan, hwilket allt hr General Major Armfelt så icke lärer underlåta at underdånigst gifwa Eders Kongl. Maijtt wid handen. Jag förblifwer till min död,
Stormäcktigste Allernådigste Konung,
Eders Kongl. Maijtts
Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
Johan Hin Frisius
Tammerfors d 8 Octob. 1713.


Till Innehåll 1713

Frisenheim till generallöjtnant Gustaf Adam Taube 22 oktober 1713.

Riksarkivet - Militaria. Krigshistoriska samlingen. Kriget i Finland. Skrivelser till general A Taube. Volym 9. M 1372


Högwälborne Hr Baron, General Lieutenant och Gouverneur, samt commendeur en Cheff,
Höggunstige Herre.

Hr Baron General Lieutenant och Gouverneurens gunstige skrifwelse af d 6. octob. har iag med wördnat undfångit, hwarutaf som iag förnimmer, at den Kongl. Senaten updragit Hr Baron, General Lieutenanten och Gouverneuren commendo öfwer denne arméen iämte de troupperne, som till förstärckning äro hijt destinerade, så har iag af een ödmiuk nijt och åhoga [det heter faktiskt så!] icke underlåta bordt at häröfwer betyga min skylldige fägnad, önskandes der iämte af ett wördsamt sinne, at Hr Baron, General Lieutenant och Gouverneuren wid detta angelägna wärcket måtte niuta een beständig hällsa och sundheet, samt at Gudh den allderhögste, täcktes till detta beträngde landets hielp och uprättelse med en fullkomlig lycka befrämja alla Hr Baron, General Lieutenant och Gouverneurens höga anslag och företagande.
Elljest befaller mig Hr Baron, General Lieutenant och Gouverneuren med min underrättelse inkomma, hwad för profwiant persedlar, samt till huru stort quantum iag här i landet till arméens underhåll förmenar kunna anskaffa, hwaruppå iag till ödmiukt swar icke bordt lemna obemält, det iag fuller tillförene och då fienden icke ännu wunnit så stora framsteg, hade utur landet kunnat få een anseenlig myckenheet underhållds medell till sammans, men all den stund man befunnit, at magazinerne swårl. torde blifwa af desse troupperne betäckte, eftersom armeén för fiendens så wijda öfwerlägsne mackt icke kunnat fatta något wist stånd, utan desmedelst blifwit föranlåten at draga sig än till den ena än till den andra orten; alltså har iag funnit sielfwa omöijeligheeten till denna angelägenhetens wärckställande wara i wägen och hade kunnat lända Kongl. Maijtt och Cronan till största skada och afsaknad, om magazinen blifwit anlagda, så wijda de icke kunnat hafwa all nödig och sufficient betäckning: ty förutan det fienden med heela dess armée warit till Åbo, så hade icke heller på sijdorne in i landet synts wara säkert för magazinerne, utan underkastade största hazard och äfwentyr af fientlige partier, i det arméen för des swagheet skull icke kunnat fördelas, utan måst i möijeligaste måtto hållas tillsammans. Kunnandes iag mig öfwer något wist quantum victualie persedlar nu mehra icke uthlåta för desse troupperne, emedan efter Pelkenä actionen och landets inkräcktande af fienden, så wähl resten af troupperne som een ganska stor myckenhet af flycktingar tagit sin retirade hijt till Österbotn, warandes iag desutan hijt till Wasa i dessa dagar ankommen, at iag icke egentel. fått giöra mig om ett och annat underrättat, icke desto mindre förmenar iag här utur landet lärer kunna stå att sammanbringa nödigt brödkorn för desse troupperne, ändock uppåsåfwelpersedlarne torde blifwa brist och trångmåhl, i anseende dertill att litet sallt finnes at tillgå, och det derjämte för instundande winters skull lärer wara ogiörligit at nu wijdare kunna förskrifwa den persedlar från andra orter, hwarom iag Hr Baron, General Lieutenanten och Gouverneuren med det forderligaste lärer kunna meddela närmare efterrättelse. Emedlertidh är min ödmiukaste begiäran, Hr Baron, General Lieutenant och Gouverneuren täcktes wara derom försäkrat, at iag ingen ting skall å sijdo sätta, som efter min yttersta förmågo kan lända till denne arméens conservation och widmackthållande, skolandes jämte min underdånigste nijt och ömheet för Kongl. Maijts angelägna tiänsts befrämjande, mig i synnerhet dertill förbinda, att Hr Baron, General Lieutenanten och Gouverneuren gunstigast försäkra willia tillse, det iag möijeligast skall blifwa betallt för det som kan upnegotieras: Jag innesluter mig till Hr Baron, General Lieutenant och Gouverneurens höga bewågenhet, förblifwandes med wördnat,
Högwälborne Hr Baron, General Lieutenant och Gouverneurens samt Commendeuren en Chefs,
Ödmiukaste Tiänare
J: Hin Frisius
Wasa d 22
octob. 1713


Till Innehåll 1713

Frisenheim till generallöjtnant Gustaf Adam Taube, 24 oktober 1713.

Riksarkivet - Militaria. Krigshistoriska samlingen. Kriget i Finland. Skrivelser till general A Taube. Volym 9. M 1372


Högwälborne Hr Baron, General Lieutenant och Gouverneur, samt commendeur en Chef,
Höggunstige Herre.

I förrgår, som war d 22 octob. månde Hr Baron, General Lieutenant och Gouverneuren iag med mitt ödmiuka swar på des till mig ankomne höggunstige skrifwelse upwackta, men alldenstund berde post, som gick söder omkring öfwer Åbo, är hazard och äfwentyr underkastat, och således snart kunde blifwa af fienden upsnappat, har iag af berde mitt bref icke bordt underlåta, at här innelyckt Hr Baron, General Lieutenant och Gouverneuren een doublet i ödmiukheet tillsända. Härjämte i lijka ödmiukheet berättandes, at ehuruwähl det tyckes hafwa största swårheet och möda med sig, at desse troupperne kunde med nödigt underhåll af detta lähnet försees, sedan de andra höfdingedömen i Finland nu mehra äro under fiendens discretion, och flycktingarne nästan utur heela landet till sin säkerhet denne orten uthwaldt, så har iag likwähl efter ett noga efterfrågande af private personer nogsamt förmärckia kunnat, at spannemåhl här i landet uti een anseenlig och nog tillräckelig quantitet för desse troupperne finnes at tillgå, allenast wederbörande om sin säkerheet och betallning derföre någorlunda kunna wara försäkrade; så äro och flycktingarne på samma sätt williga, at lefwerera den med sig hijtdrefne boskapen, med hwilcken de för kostnaden skull at underhålla, äro alldeles förlägne: Hwarföre hr Baron, General Major och Landshöfdingen Clerk, samt hr General Major Armfelt iämte mig lära träda tillsammans, till at behörigen öfwerläggia, huruledes nödig subsistence må blifwa ansiftat, och dess troupperne icke komma at lijda nöd och trångmåhl, skolandes hwad för godt finnes och afhandlat blifwer, hr Baron, General Lieutnant och Gouverneuren genast i ödmiukhet wid handen gifwas. Elliest som Hans Excell, Kongl Rådet och General fällt tygmästaren hr Grefwen Fersen under den tijden högbemte till Commendeur för denne arméen war utnämdt, befallt mig med min mening och uthlåtelse inkomma, hwarest de till förstärckning hijt ämnade troupperne fogeligast kunde anlända och debarquera, så har iag fuller i anseende till då warande sakernes tillstånd, samt så länge fienden icke bemäcktigat sig Tammerfors passet, hwarmededelst communicationen med Åbo och Biörneborgs lähn icke ännu war betagen, dertill oförgripel. projecterat Åbo kanten, hafwandes på bemte ort förnämligast mitt ögnemärcke, derföre at Åbo war närmast från Stockholm at öfwersättia, som och at den hijt XXXXX XXXXXXX då hade beqwämligaste tillfället at blifwa med dess troupperne conjugerat, allenast berde transport kunde wid ambarqueringen med några månaders underhåll blifwa försedd, till des under des betäckning mehra efter handen kunde utur landet anskaffas, som i åhr haft at hugna sig af een ymnig åhrswäxt, efter som denne arméen för des swagheet skull till magazineras bewakande intet kunde fördelas, utan måste i det möijeligaste hållas till sammans, men alldenstund conjuncturen sig sedermehra så beklagael. förändrat, att man nu med berde lähner icke kan hafwa någon communication, sedan fienden jämbwähl bemäcktigat sig Tammersfors passet, derigenom desse troupperne blifwit nödsakade at draga sig hijt till Österbottn, sökiandes allenast passen genom Christina och Biörneborg med hazard och äfwentyr at igenomkomma; fördenskull och som tillståndet till conjunction med den mycket efterlängtade transporten nu gifwer anledning, kunde wähl debarqueringen wid Christina hållas före wara tiänligast, som allenast är ifrån de qwarteren, hwarest troupperne nu äro förlagde 5 a 6 mijhl, men som deremot icke torde för godt pröfwas, at för instundande winteren skull hazardera transporten så läng wäg öfwer siön, som och at man efter de sidst inkomne kundskaparnes berättelse, icke annat kan sluta, än fienden innan kort torde oss wijdare eftersättia, på hwilken händelse då genast och efter någre dagar detta förslaget icke mehra kunde agreeras, när communicationen med Christina och desse troupperne blef betagen; wore min mening, at transporten, så wijda den efter Hans Excell hr Grefwe Fersens ankomne skrifwelse är 9 a 10000 mann starck, giorde landstigning wid Twärmynne [det heter Tvärminne numera], eller der Kongl Esquadren wid anländandet wore till finnandes, både för den deraf hafwande säkerhetens skull, som och att då, så wähl det på esquadren, som det på galererne warande besättnings manskapet kunde till förstärckning medtagas: hwarigenom fienden förmodel. skulle obligeras, at draga sig med des mackt den till mötes, och desse troupperne få luft at komma med de efterberde transport från Swerige tillsammans: hwilket allt dependerar af gtransportens tijdiga uthredande, och så framt den i åhr till förwäntandes.
Men denna min oförgripeliga mening och uthlåtelse, som på Kongl. Maijtts angelägna tiänst och detta beträngda landets hielp och uprättelse eendast XXXXX XXXX XXXXXXX, beder iag icke måtte med missnöije af Hr Baron Gen: Lieutnant och Gouverneuren uptagas, iämte det iag allt detta till hr Baron, Gen: Lieutnant och Gouverneurens mognare ompröfwelse ödmiukel. hemställer, och förblifwer med submission, Högwälborne Hr Naron, General Lieutenant och Gouverneurens, samt Commendeuren en Chefs

Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisius
Wasa d 24 octob. 1713.


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 4 november 1713.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung.
Till Eders Kongl Maijts Ammiralitets Collegium och Commissarien Magnus Liungfelt har iag insändt Copior af mitt nu nyligen undfångne quittence uppå det, som iag i åhr in alles till Eders Kongl. Maijts skiep Esquader lefwererat; och som dette mitt förskått till ansenl. bestijger, men iag deremot allenast undfått bemte Commissariens Inwisning till Räntmästare Hälberg härstädes på 10000 daler silvermynt, i afbetalning hwarå bemte Räntmästare mig lefwererat 2415. XX 3 XX kiött1461 XX 1 XX smör och 450 XX 9 XX fläsk, hwilka provisions persedlar iag för Transporten destinerat och för säkerhet skull låtit bringa till Twermunde [Tvärminne???]under Esquadrens beskydd, hwaraf Hr Vice Ammiralen Lillie sedermera till Esquadrens förnödenhet tagit 1346 XX kiött 1013 XX smör och och 450 XX 9 XX fläsk, att iag således nästan intet det ringaste i afbetalningen uppå berörde mitt förskått åthniutit: så anhåller iag underdånigst, Eders Kongl Maijt täcktes nådigst förhielpa mig till åthniutande af en fulkombl förnöijelse, för alt det iag till Eders Kongl Maijts Esquader i åhr anskaffat, så mycket mehra, som mine i fiol till Eders Kongl Maijts skiep Esquader giorde försträkningar en stoor deel än äro obetalte: Och som iag förnummit, att Eders Kongl. Maijt förmedelst bref nådigst anbefalt Hr Vice Ammiralen Lillie, att berörde af mig anskaffade Provisions persedlar måtte blifwa mig tillhanda håldne och återstälte; så har iag underdånigst welat berätta att däraf nu allenast är i behåld 1069 XX kiött och 448 XX smör, sedan Hr Vice Ammiralen däraf så mycket tagit, som åfwan till underdånigst bemält är, hwarmed det nu blifwer beroende i, emedan sådant uti berörde quittence blifwit optagen, warandes uti samma farkost för denne armeen inlagt 3000 XX såfwel, som ännu är orörde och jempte det andra kan komma Transporten till godo, förblifwandes iag in till döden
Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl Maijts
Aldra Underdånigste och Troplichtaste Tiänare och Undersåte
Johan Hin Frisius
Wasa d: 4. Nov. 1713


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 5 november 1713.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormäcktigste Allernådigste Konung.
Att Hr General Major Delabarre uppå de inlupne tijenderne om fiendens antågande till Christina [8-9 mil söder om Vasa] blifwit till bemte stad med Cavalleriet detacherat, har Eders Kongl. Maijtt under d 28 Novemb. iag mig fördristat i underdånigheet at berätta: Sedermehra har Hr General Major Armfelt, lemnandes allenast een postering på denne wägen, för godt funnit, at jämbwähl med de öfrige troupperne ryckia längre fram; samt conjungera sig med sig med Hr General Major Delabarre och till den ändan för ett par dagar sedan upbrutit; i den mening, at genom Guds nådiga hielp och bistånd samnad hand angripa de wid Christina stående fientel. troupper, så framt de samme icke emedelrtijds blifwa förstärckte, att i anseende dertill denne desseinen skulle komma at eftersättias. Och som wählbemte Hr General Major förnimmes nu mehra icke så långt ifrån fienden, så torde man innan kort få tijdender om någon föreluppen action, hwilket då i underdånigheet lärer blifwa Eders Kongl. Maijtt berättat; emedlertijds har iag wid min återkomst från armeén som skiedde i går om aftonen, funnit min underdånige skylldigheet lijkmätigt, at gifwa Eders Kongl. Maijtt armeéns upbrått föruth tillkänna, eftersom Hr General Major Armfelt denne gången icke sielf har tillfälle, at kunna Eders. Kongl. Maijtt om detta des förehafwande underdånigst berätta. Jag förblifwer med oaflåtlig devotion till min död,
Stormäcktigste Allernådigste Konung,
Eders Kongl. Maijtts
Aldra Underdånigste och Troplichtaste Undersåte och Tiänare
Johan Hin Frisius
Wasa d 5 Novemb. 1713.


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 7 november 1713.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormäcktigste Allernådigste Konung.
Sedan iag uti erfarenheet kommit, at en quantitet spannemåhl, som dependerar af Kongl. Ammiralitetets anordning skola wara här uti höfdingedömet at tillgå, har emedlertijds och till des Eders Kongl. Maijtts nådige tillåtelse deröfwer kunde inhämtas, iag hoos Hr Baron, General Major och Landzhöfdingen [Lorenz] Clerck giordt antydning, [se nedan] med heemställande om icke berde quantum spannemåhl, hwilket i åhr icke wijdare kan komma Kongl. Ammiralitetet till nytta och derjämte är hazard för fienden underkastat, måtte till desse Eders Kongl. Maijtts trouppers underhålld tillgrijpas, eftersom ett lijka stort förråd till den tijden Kongl. Ammiralitetet det har af nöden, så wijda fienden uti lähnet icke giör infall, kan blifwa upnegotierat och igen ersatt, fördristandes mig af berde skrifwelse till Eders Kongl. Maijtts nådige wählbehag och godtfinnande här bifogat i underdånigheet een Copia tillsända.
Härjämte och ändock i anseende till så mångfalldiga andra Rijkets tarfwor och uthgifter Eders Kongl. Maijtt iag billigt borde hafwa försyn, med någon min underdåniga ansökning at förekomma, lijkwähl och som Eders Kongl. Maijtt genom des nådige bref och befallning dat: Timurtasch [Timurtasj] d 1 Junii innewarande åhr, såwähl Kongl. Stats Contoiret, som Kongl. Contributions Ränteriet i nåder anbefallt, at draga försorg, det iag för de redan giorde förskotter och det framdeles kan upnegotieras, till min credits underhållande möijeligst skall blifwa betallt, så understår mig Eders Kongl. Maijtt underdånigst föredraga, at som iag efter min undersåteliga plikt i nästförflutne åhren gierna bijdragit, hwad till Eders Kongl. Maijtts armées i Finland underhåll och förnödenheet af mig blifwit fordrat, så skulle uti timmelig måtto, det wara min största winning, at till Eders Kongl. Maijtts nådige möije och wählbehag wid närwarande swåra conjuncturen medelst anskaffande af det, som till berde trouppers försorg erfordras, kunna än wijdare grijpa Eders Kongl. Maijtt under armarna, men alldenstund lijkmätigt Eders Kongl. Maijtts nådige bref af d 1 Junii sistl. iag mig denne arméens providerande något fastare bör låta wara angelägen, och wederbörande jämbwähl till underdånigate föllie deraf heela beswärat mig omsorgen i så måtto till mitt bearbetande lemna mig wid alla förnödenheters anskaffande endast försee sig till min handräckning, så täcktes Eders Kongl. Maijtt med nåder behierta, at utan tillräckelige medells anordnande af Kongl. Contributions Ränterijet nu mehra är mig alldeles omöijeligit mehrberde desse Eders Kongl. Maijtts troupper med de behörige nödwändigheter at försee; emedan hwad uti min förmågo warit, med all underdånig- och willigste skylldigheet till Eders Kongl. Maijtts tiänst redan är förskutet, dependerandes min förmågo nu allenast af andras credit, hwilken icke låter sig längre med löften och föreställningar underhålla, eftersom de, hwilka iag här i landet kunnat till förskotter förmå, äro ifrån sine hemwister och nähring flycktige och uti ett fast behlageligit tillstånd försatte, hwarföre de till deras underhåll och lijfsuppehälle under berde dem träffade swårigheet, allt för träget och utan återwändo anhålla hoos mig om betallning för de uppå min guarantie giorde lefwerantser. Kunnandes Eders Kongl Maijtt med nåder så mycket mehra aftaga, at detta är af mig ett sanfärdigt förebärande, hwarmedelst iag ingalunda har afseende, at willia wara lättad eller entledigat ifrån den omsorgen, hwilken Eders Kongl. Maijtt wid denne arméen mig nådigst anbefallt, så länge iag nånsin förmår och med nödige medell underhielpas, som Eders Kongl. Maijtt lärer hafwa i nådigt minne, hwad uppå esquadrens providering för förl. åhr ännu resterar; desutan har iag i åhr till esquadren giordt anseenliga förskotter; och ingen ting under största hazard för fienden låtit mig swårt falla, hwarigenom Eders Kongl. Maijtts tiänst måtte befrämias, ändock Hr v. ammiral Lillie wid ankomsten till Helsingfors eendast och allena af mig begiärte assistence, uti det, som erfordrades näppel. hade kunnat hålla berde post, der iag icke om alla nödwändigheters bibringande hade dragit försorg: uthwijsandes esquadrons skrifwarens meddeelte och i underdånigheet här bifogade quittence, [se nedan] till huru stort quantum sig alltsammans bestiger, Nu har fuller det Kongl. Ammiralitets Collegium uppå min ödmiuka ansökning om förnöijelse för den af mig giorde lefwereringen genom Hr Commissarien Liungfelt låtit gifwa mig assignation på 10000 dr: smt:, men deraf är allenast 6000 dr: smt: uthfallit, hwilken summa, som dock uti victualie persedlar består, åter är uti beredskap, för den hijtwändande transporten, så at utaf allt detta icke 1 dr. smt kommit mig till godo, hwilket min underdåniga skrifwelse af d 4 nästl. hujus uthförligen förmäler; Så har iag och till de wid Pelkenä actionen fångne officerares och alla dersammastädes blesserades soulagement och uphielpande i contant förskutit 1200 dr: samt:, hafwandes fälltcommissariatet för berde summa samt andra jämbwähl till arméens behof i åhr försträckte 12000 dr: smt: mig wexel till Kongl. Contributions Ränteriet meddelt, men begge äro ännu obetallte: Härjämte täcktes Eders Kongl. Maijtt med nåder förmärckia, det iag efter min underdåniga skrifwelse af d 24 hujus, då Hr General Major och Landshöfdingen Clerck samt Hr General Major Armfelt nyl. här i stdaen woro tillsammans, mig åtagit at förutan sallt och toback för arméen, jämbwähl förnöija flycktingarne för de såfwelpersedlarne, som till trouppernes behof blifwa lefwererade, med det betingande, at de till allmogens lijsa uti skiutsen skola sielfwa berde underhållds medell framskaffa, både på det flycktingarne måtte derigenom uti deras resa bättre up åth landet befordras och arméen till des beqwämligheet blifwa widlyftigare förlagd. Utaf detta täcktes Eders Kongl. Maijtt med nåder inhämta, at iag så länge mina wilkår det nånsin tillåtit, willigt gifwit mig uti det ena förskottet efter det andra, men alldenstund iag nu icke förmår längre uthärda, så framt icke Kongl. Contributions Ränterijet mig understödier, i det iag utan ringaste profit och winning på de uphandlade persedlarne både hijt in tills gådt arméen tillhanda och efter min underdånigste plikt åstundar än ytterligare betiäna, om allenast mitt tilstånd det kunde medgifwa, så giör iag mig det underdåniga hoppet, at hwad som nu är andragit, lärer af Eders Kongl. Maijtt med ynnest och nåde blifwa uptagit, uti hwilken iag mig underdånigst innesluter, framhärdande med oaflåtelig devotion till min dödsstund,
Stormäcktigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Maijtts
Aldra Underdånigste och Troplichtaste Tiänare och Undersåte
Johan Hin Frisius
Wasa d 7: Novemb. 1713.


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 11 november 1713.

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormäcktigste Allernådigste Konung

Medt Lieutnant Stigman, som d 7 sidstl. hujus tillbaka åth Stockholm härifrån afreste, war mitt underdånige sidsta, hwaruti Eders Kongl. Maijtt iag underdånigst månde gifwa wid handen, huru som till Eders Kongl. Maijtts tiänst iag mig uti förskotter så fördiupat, at mig utan understöd af Kongl. Contributions Ränterijet alldeles faller omöijeligit at efter min underdåniga åstundan wijdare desse Eders Kongl. Maijtts troupper med de erfordrande nödwändigheeter at försee. Sedermehra har iag förnummit, at Österbottns Infanterie Regementes besparings medel, som bestijga sig till 2073 dr: 16 /: 9 3/5 XX Sm skall här uti landRänterijet wara insatta: och som berde medel, hwilka till, största deelen bestå uti plåtar, wid närwarande conjuncturer är hazard och äfwentyr underkastade, ty är min underdåniga ansökning, det täcktes Eders Kongl. Maijtt gifwa dertill des nådige samtyckie och bifall, at mehrberde medel afslag på mine underdånige och uti berde mitt sidsta omförmälte förskotter måtte emot behörigt quittence blifwa till mig uthlefwererade, samt at Eders Kongl. Maijtt täcktes till Kongl. Stats Contoiret härom des nådige bref och befallning låta afgå.
Härjämte gifwes Eders Kongl. Maijtt i underdånigheet tillkänna, at den skutan, som legat wid Åbo med såfwel persedlar för den hijt ärnade undsättningen, nu mehra är af mig beordrat at förfoga sig därifrån åth desse siöstäderne, alldenstund berde fahrtyg för wintrens tillsättiande och så wijda flåttan redan torde wara afseglat, icke längre kunnat på den orten hazarderas. Jag framhärdar till min dödsstund,

Stormäcktigste Allernådigste Konung,
Eders Kongl. Maijtts

Aldra Underdånigste och Troplichtaste
Tiänare och Undersåte

Johan Hin Frisius
Wasa d 11
Novemb. 1713.


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 21 november 1713.

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormäcktigste Allernådigste Konung

För några dagar sedan woro Hr Baron, General Major och Landzhöfdingen Clerck, samt Herrar General Majorerne Armfelt och Delabarre åter här i staden tillsammans, at öfwer fölljande och denne arméens angelägenheeter XXXXXXX beträffande ett wist sluut och aftahl fatta, då iag mig öfwer första puncten, angående subsistencen uthlät, at som mig till underdånigst föllie af Eders Kongl. Maijtts nådigste bref och befallning dat: Timurtasch [Timurtasj] d 1 Junii sidstl. åligger, at försee desse Eders Kongl. Maijtts troupper med nödigt underhålld och Eders Kongl Maijtt till den ändan under berde dato låtit des nådige bref till Kongl. Stats Contoiret och Kongl. Contributions Ränterijet afgå, det iag för de redan giorde förskotten, samt för det framdeles upnegotieras, till min Credits underhållande möijeligst skall blifwa betallt, så håller iag det för den högsta förmåhn, at efter min underdånigste skylldigheet, hädan efter som tillförene kunna gå denne arméen medell erfordrat handräckning tillhanda; men alldenstund mina ringa medell, för detta, till Eders Kongl. Maijtts tiänst utaf een underdånig troheet äro anwände, och iag mig hoos andre jämbwähl så i skulld fördiupat, at iag derigenom är uti wijdlyftigheeter försatt, och icke mehra uti det stånd, at kunna wärcket med någre förskotter underhielpa, likwähl och som man wid närwarande swåra conjuncturer bör hafwa alla ersinliga???? uthwägar till Eders Kongl. Maijtts tiänsts befordran osparde, så skall och på min undersåteliga skylldigheet, så länge iag nånsin förmår, alldrig feelas, hwarföre iag wid berde sammankomst ännu uthfäst, at den gemena soldatesquen uppå min Credit allt in till Januarii månad med nödigt underhåll af såfwelperswedlar skall blifwa försedd, och derwid så begå, at wederbörande, som något förråd emot min försäkran om betalningen hafwa at aflåta, skola utan det alldra ringaste allmogens beswär i skiutsen, wara förpliktade at sielfwa föra såfwelpersedlarne fram till arméen, på det flycktingarne, som mäst giöra lefwerantser måtte derigenom uti deras tågande up åth landet befordras, och arméen blifwa till des beqwämligheet wijdlyftigare förlagd. Men at denne tijden giöra någon spannemåhls uphandling, har iag billigt haft betänckiande: ty förutan det, som uti tijonde boderne är at tillgå, och wid XXX, efter allt uthseende besöriande fiendens intrång i detta lähnet, först bör angripas, har Hr Baron, General Major och Landzhöfdingen Clerck uppå min ansökning dertill samtyckt at de här uti lähnet upgifne och under Kongl. Ammiralitets Collegii disposition hörande 1200 tr spannemåhl, som i åhr icke wijdare kunna till Swerige öfwerföras, utan äre hazard underkastade, måge för de andragne ordsaker skull jämbwähl till denne arméens förnödenheet anwändas, såsom med uth assignerandet deraf redan een begynnelse giord är. dertill med har iag wid mehrberde sidsta herrar General Majorers sammanwarande till deras godtfinnande heemställt Eders Kongl. Maijtt underdånigst at föredraga, om icke hwart och ett mantahl, i anseende dertill at landet i åhr haft at hugna sig af een ymnig åhrswäxt, kunde påläggias at öfwer den ordinarie giärden betala et wist quantum spannemåhl, eftersom allmogen wid fientligit infall, heller see, at deras spannemåhl skulle komma Eders Kongl. Maijtts troupper till nytta, i det de derföre framdeles på sine uthlagor wänta resfusion [gottgörelse] och afkortning: härtill kommer ännu detta, at iag till föllie af den wid Hr Baron och Landzhöfdingen Creutzes afreesa mig lemnande fullmakt, at expediera de ährender, som under des frånwaru kunna förefalla och eenkannerl. arméens providerande angå, med een Capitain af Tafwastehuska regementet till foot, hwilken till de förrymdes???? uthdrifwande och regementets möijeligste completerande af de närmast hijt belägne häraden, till landet blef afsändt, meddeelt ordres till wederbörande Befallningsmänn, at de så wähl för fahra och äfwentyr skola om kyrkiomedlens conservation och fordersamma hijtsändande draga försorg, som hafwa all möda och flijt utan ringaste försummelse osparde, at både det förråd, som uti tijonde bodarne redan kan wara samlat, med hwad mehra spannemåhl, som af den påbudne giärden hoos allmogen kan innestå och erläggias bör, blifwer jämte all annan Cronones spannemåhl ofördröijeligen hijt till nänsta???? ort af detta lähnet framfördt; så att troupperne icke heller på detta sättet torde hafwa någon brist på brödkornet, utan jämbwähl deraf till slutet af innewarande åhr hafwa sin uthkomst.
Så föreställte och Hr General Major Armfelt de gemenas mycket dismonderade tillstånd, hwarmedelst de med wackten och andra fatiguer, enär så anstränga skulle, emot tilltagande kiölden icke förmå uthärda, anhållandes fördenskull om möijeligit wara, at een quantitet strumpor, skor, skiortor och wantar måtte anskaffas: Nu som iag tillförene med moderings persedlar mig icke befattat, utan sådant dependerat af herrar Landzhöfdingarnes försorg, så tyckes icke heller Eders Kongl. Maijtts äfwen åberopade nådige skrifwelse gifwa dertill anledning, utan at iag allenast skall uphandla alla underhållds medel för arméen, alltså är detta ährendet jämte fouragen till Hr Baron, General Major och Landshöfdingens eenskyllte bearbetande wordet lemnat, blifwandes aftalt, at utaf de tijds efter annan till milicen lefwererade boskapshudar läder-passlar eller här på orten så kallade piäksor skola blifwa förfärdigade, och påtog sig Hr Baron, General Major och Landzhöfdingen willia tillse de andre specificerade persedlar utur des anförtrodde Höfdingedöme anskaffa, dock kan uti underdånigheet iag icke obemält lemna, at med berde Capitain af Tafwastehuske regementet jämbwähl om denne angelägenheets bewärckställande så mycket möijeligit wara kan, wederbörande cronobetiänter äro anbefallte twiflandes ingalunda, at de ju uppå så allfwarsamma föreställningar om Eders Kongl. Maijtts tiänst befrämjande, samt genom mehrberde Capitains dem anwijste handräckning, lärer bidraga, hwad åstadkommas kan. Hwad för det tredie angår Hr General Major Armfelts proposition, at herrar officerarne kunde med een månads gage blifwa understödde, i anseende till deras mycket beträngde tillstånd, samt at mehrändeels alle äre ifrån sina boställen flycktige, sedan de måst lemna sin egendom fienden i sticket, så alldenstund mig detta nogsamt är bekant, så har iag Hr Baron och Landzhöfdingen anmodat, at antingen förnöija flycktingarne för de lefwererade victualier, då iag på uthwägar till officerarnes soulagerande wille wara omtänkt, eller om wählbemte Hr Baron och Landzhöfdingen behagade för de senare draga försorg, så wille iag till det förra skaffa råd, men wählbemte Hr Baron och Landzhöfdingen sade sig till intet derå wetta någon tillgång, hwarföre iag mig denne månads gage för officerarne, som sig till anseenligit bestiger, jämte flycktingarnes förnöijelse för deras giorde lefwerantser, intet kan åtaga, eftersom mine wilkår det ingalunda medgifwa, i synnerhet som mig ännu obekant är när de undfångne wexlarne till Kongl. Contributions Ränterijet kunna blifwa betallte. Elliest har iag mig påtagit at fournera arméen med sallt, toback och communion wijn, hafwandes äfwenwähl för det trångsmåhlet skull, som uppå hästskor och som för ryttarehästarne finnes, samt at man i så måtto wid tijd och tillfälle icke är i stånd med partier tillfoga fienden skada och afbräck, med samtl. smederne här i staden emot ricktig och promt betallning accorderat, samt dem emellan reparterat dagel. at förfärdiga ett wist antahl hästskor, hwilka efter handen och så snart 100 gång blifwa tillwärckade, genast skola blifwa härifrån afsände: Sammaledes är wid ett härifrån någre mihl beläget bruuk een quantitet hästskor af mig beställte, så att Ryttare och Dragone hästarne, så snart ske kan, dermed skola warda försedde, på det uppå min underdånigste skyllldigheet intet skall feelas uti det nånsin kan åstadkommas. Detta allt har iag wid oftaberde sammankomst anmodat så wähl Hr General Major och Landzhöfdingen Clerck, som Hr General Major Armfelt hwar för sig Eders Kongl. Maijtt i underdånigheet at gifwa tillkänna,samt i synnerheet, at arméen genom mitt bearbetande uppå nödige underhållds medell för innewarande åhr icke skall lijda någon brist, på det inom den tijdens förlopp Eders Kongl. Maijts nådige swahr och uthlåtelse kan inhämtas, huru Eders Kongl. Maijtt i anledning af conjuncturerne wijdare i nåder täckes med denne arméen disponera, som Eders Kongl. Maijtt af deras underdånige skrifwelse med mehra, som då blifwit afhandlat i nåder täcktes sig föredraga låta. Jag förblifwer med oaflåtelig devotion till min dödzstund,

Stormäcktigste Allernådigste Konung,
Eders Kongl. Maijtts

Aldra Underdånigste och Troplichtaste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisius
Wasa d 21 Novemb. 1713.


Till Innehåll 1713

Frisenheim till generallöjtnant Gustaf Adam Taube, 25 november 1713.

Riksarkivet - Militaria. Krigshistoriska samlingen. Kriget i Finland. Skrivelser till general A Taube. Volym 9. M 1372


Högwälborne Hr Baron, General Lieutenant och Gouverneur, samt Commendeur en Chef,
Höggunstige Herre!

Huru såsom Hr Baron, General Lieutenanten och Gouverneuren behagat den Kongl. Senaten föredraga, att Hr V. Amiralen Lillie utan Communication med mig låtit till Esquaderns behof uptaga största delen af de profwiant persedlar, som iag uphandlat och där haft liggiande för den till Finland ifrån Swerige destinerade succurssen [förstärkningen], samt därå Resolution erhållit, att wälbemte H V. Ammiral skall samma profwiant persedlar in natura återställa hwarföre H Baron General Lieutenanten och Gouverneuren welat meddela min utskickade till Esquadron en öppen ordres, så att i anledning däraf berörde profwiant persedlar kunnat niuta beskydd undan flottan, sådant alt med mehra som af hr Baron General Lieutenanten och Gouverneurens höggunstige skrifwelse dat: d 13 Octobr sidstl iag med wördnat inhemptat; Och som nu förnimmes att berörde succurs blifwit contra menderat, att således de af mig anskaffade profwiant persedlar den eij kunnat komma till godo.Så synes nu wäl wara, att H V. Ammiralen det angrijpit, och till Kongl Maijts tienst anwändt, hwarmed det och blifwer beroende, emedan wälbemd H V. Ammiral med Esquadern förmodeln redan till Carlscrona afseglat och mig ber persedlar quitterat; Resten däraf jempte farkosten månde iag beordra hijtåth, så wijda efter alt anseende den då förwäntade succurssens debarquering wed Christina skie skulle, men som nu denne farkost i neigden af Christina är infrusen, och således största hazard underkastat, emedan någre fientel. regementer stå allenast en mijl därifr så önskar iag nu mehra, det resten äfwenwähl af H V. Ammiralen blifwit optagen, dock har iag någre af mitt folk dijt affärdat, som efter yttersta möijeligheten lära sökia att berga och till armeen framföra ber rest af profwiant persedlarna, men farkosten kan omöijeln hielpas, utan måtte man den wed fiendens annalkande opbränna.
Om fienden inlöpo här nu på stunden de tijdender, att han med dess Cavallerie 3/4 mijl när Christina ankommit, men om dess force har iag intet någon wiss underrättelse; Hr General Majoren de la Barre har i går rykt emot fienden ifr Christina med något öfr 1000 man; den högste gifwe honom lycka; för 8 dagar råkade Hr Ryttmästaren Freudenfelt med dess Comendering af 80 man på ett fientl partie af 200 man, som någre mijl ifr Christina, skulle utdrifwa profwiant och nedergiorde någre 30 man sampt fick till fånga en Dragoun Capitain med 3 Dragouner, hwilka till Hr General Majoren armfelt blift afsände att examineras, lärandes H General Majoren med dene post deras berättelse till Kongl Senaten öfwersända. Fiendens hufwud quarter är i Biörneborg och förer Generalen Galizin Comando öfr Ryska armeen, förblifwandes iag stedse med wördnat

Högwälborne H Baron, General Lieutenantens och Gouverneurens samt Commendeurens

Ödmiukaste Tiänare
J. Hin Frisius
Wasa d. 25 Nov. 1713


Till Innehåll 1713

Frisenheim till Karl XII 28 november 1713.

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormäcktigste Allernådigste Konung.

Under den 11 sidstl. hujus månde Eders Kongl. Maijtt iag underdånigst berätta, at den skutan, som legat wid Åbo med såfwelpersedlar för den hijtärnade undsättningen, wore af mig beordrat at derifrån afsegla till någon af siöstäderne i detta lähnet, eftersom berde skuta för wintrens tillsättiande icke längre där på orten kunnat hazarderas: sedermehra är berde skuta half tredie mihl på andra sijdan Christina uti een hamn benemd Sijdby udd [Sideby udd] ankommen, hafwandes för den tilltagande kiölden skull icke kunnat närmare hijt bringas, hwarföre iag så begådt, at de öfwerblefne såfwelpersedlarne, sedan Hr v. ammiral Lillie een deel uthtagit, äro 2 mihl på denne sijdan Christina uti säkerheet brackte, oacktadt fienden med partier då ströfwade där på neigden samma skuta har ännu inne 100 tunnor råg, som Hr Schoutbynacht Taube låtit inlasta utaf det på Åbo slott af fienden samlade förrådet, williandes iag, så wijda möijeligit wara kan, jämbwähl draga försorg, at desse 100 tunnor råg skola komma arméen till godo, som iag och till det ährendets skyndsamma bewärckställande nu mitt follck dijt försänder. Så will och berättas, at een skuta ifrån Stockholm lastat med sallt och andra nödwändigheeter för arméen skall warit under desse kusterne, men har för motwind skull blifwit nödsakat at hålla siöen, så at ingen efterrättelse ännu kunnat erhållas, hwarest berde skuta är anländt. Hr General Major Delabarre, som med Cavallerie blifwit till Christina detacherat, har straxt wid des ankomst blifwit af fienden allarmerat, hwilken likwähl i största hast dragit sig igen tillbaka, så snart wählbemte Hr General Major dem låtit eftersättia. Jag förblifwer till min dödsstund med ouphörlig devotion,

Stormäcktigste Allernådigste Konung,
Eders Kongl. Maijtts

Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
Johan Hin: Frisius
Wasa d 28 Novemb. 1713.


Till Innehåll 1713