Breven från 1737

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna år 1737, det året som Frisenheim dog. En del av dem har Frisenheim skrivit, andra är adresserade till honom, medan en tredje kategori har andra upphovsmän och adressater men ändå berör Frisenheims liv och verksamhet. Ytterligare en variant är handlingar som har med Frisenheim att göra.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.

 

INNEHÅLL Brev 1737

 

22/1 Frisenheim till statssekr N Carlsson

26/2 Frisenheim till Fredrik I

2/4 Frisenheim till Fredrik I

9/4 Frisenheim till Fredrik I

9/4 Frisenheim till Fredrik I

17/4 Frisenheim till Fredrik I

21/5 Frisenheim till Fredrik I

13/7 Frisenheim till Fredrik I

??/8 Frisenheim till Fredrik I

13/8 Frisenheim till rådet

20/8 Frisenheim till Fredrik I

27/9 Frisenheim till Fredrik I

12/10 Jacob Printz till Fredrik I

 

Frisenheim till statssekreterare Carl von Carlson 22 januari 1737. Riksarkivet.


Högwälborne Herr Baron och staats secreterare

Det har wäl för detta qwartermästaren Georg Johan Poppen esom åftast hoos mig anhållit, at hoos Hans Kongl: Mayt jag wille i underdånighet anmäla dess underdånigste ansökning at blifwa med lieutenants afskied benådad, hälst som han tillförene intet afskied erhållit: men som jag därmed eij welat falla Högwälborne Herr Baron och staatssecreteraren till beswär, så har jag och inhärtils därmed haft anstånd: doch emedan berörde gwartermästare nu åter ganska trägit mig därom anmodat: dy har jag eij undgå kunnat at dess underdånigste Suplique härjemte till H Hr Baron och staatssecreteraren öfwersända hörsam förmodan, det H Hr Baron och staatssecreteraren lärer täckias berörde suple Hans Kongl: Mayt eij allenast föredraga, utan och därhän begå, at han med nådig willfarighet kunde behugnad blifwa, hwaräst mer jag har äran at afbijda H Hr Baron och staatssecreterarens gunstbenägne swar, förblifwandes städse

Högwälborne Herr Baron och staatssecreterarens Hörsammaste Tiänare
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d: 22: Jan: 1737


Till Innehåll 1737

Frisenheim till Fredrik I den 26 februari 1737. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Upläsit i Rådet d. 1. Aprilis 1737 och approberades i nåder hwad landshöfd härutinnan giordt, hwarom swar afgår.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Ehuruwäl Eder Konglige Mayestets nådigste förordning af d: 8: Octobr: 1733: angående måttt och wicht, bland annat förmår at spanmälsmätningen bör skie med skyfflande och skakande med mera, så har doch Eder Konglige Mayt sedermera, medelst nådigste skrifwelse af d: 21: sidstförwekne Decembr: tächts i nåder stadga och förordna, det all Lijende- Afrads och Rättighets-spanmål skall upbäras och lefwereras med struket och oskalat mål, samt i stället för den alldeles förbudne råg gifwas 2. strukne och oskalade kappor på hwarje tunna, undantagandes uti kiöp och sälg hwarwed mätningen bör skie med strukit och oskalat mål utan kappor. hwilcket Eder Konglige Mayestet mig i lika nåder anbefalt, at till allas underdånigste efterlefnad af prädikostolarne allmänt kundgiöra låta: I underdånigste följe hwaraf jag wäl med all sorgfällighet och yttersta flijt sökt at wärckställa Eder Konglige Mayts nådige befallning; Men som prof måtten till de nya fyrkantige målkiärilen, eij för än i Julii månad sidstförwekne hit anländt och man i brist af nödigt Ekwärcke, måste till desse mål kiärill taga furubräder, hwilcka först ifrån dee härifrån wida belägne Sågqwarnar måste hitskaffas och sedan med deras tårckande efter det i instruction för landtmätarne till samma målkiärils justerande föreskrefne sättet een lång tid utgådt, så at besagde målkiärill, till den erfordrade myckenheten för hela höfdingedömet, eij hunnit till afrads tiden förfärdigas, mindre för det i år infalne sena och ostadige winterföret, till dee wida aflägse härader frambringas: altså har jag warit nödtwungen at låta afrads spanmålen emottagas och lewfereras med det gamla måttet hälst som med spanmåls opbörden så för Kongl: Mayt och Kronan, som för Indelningshafwarne eij kunde hafwas anstånd, till dess åfta nembde nya målkiärill hunnit blifwa färdige giorde: lefwandes jag i den underdånigste förtröstan, at Eder Konglige Mayestet sådant, i anseende till dee i underdånighet anförde omständigheter, eij onådigt optaga lärer, i synnerhet som jag i lika underdånighet kan försäkra, at dee gamla målkiärilen här i länet efter skiedd profmätningfunnits öfwer alt richtige, och i målet enlige med dee nya, skolandes doch dee nya målkiärilen med all möijelig skyndsamhet, till efterlefwande uti spanmålsmätande innan nästa afrads tid utdelas, hwilcket Eder Konglige Mayestet i underdånighet at berätta jag eij undgå bordt, framhärdandes med underdånigste wördnad till min lefnads sluut.

Stormächtigste Allernådigste Konung Eder Konglige Mayestets Aller Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
Johan: Hen: Frisenheim / J Printz
Willmanstrand d: 26: febr: 1737


Till Innehåll 1737

Frisenheim till Fredrik I den 2 april 1737. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta. Stockholm i RådCamn d 21 Aprilis 1737.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Det Hr Öfwersten och Commendanten på Nyslått, wälborne Gabriel von Kanefehr dn 25. nästförwekne Martii genom döden aflidit, sådant har Eder Kongle Mayt jag eij undgå bordt i underdånighet berätta, såwida wälbemälte herr Öfwerste warit wistande uti mitt i nåder anförtrodde Höfdingedömme. Framhärdandes till min lefnadz sluut med allerunderdånigste wördnad.

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongle Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand dn 2: aprill 1737


Till Innehåll 1737

Frisenheim till Fredrik I den 9 april 1737. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

Med swaga krafter föranlåtes Eders Kongl Maytt iag Allerunderdånigst wid handen gifwa, hurusom sedan början af innewarande Månad en allmän siukdom så wähl här i staden, som på landet uti kringliggiande socknar och än widare sig så mycket, at uti denne lilla flecken aldrig et huus finnes, der icke siuke äro, uti mångt huus så ingen upgår eller den andre någon handräckning giöra kan; samaledes skal det ock wara beskaffat uppå landzbygden.
I brist uppå de friske af Guarnizonen, har man alleredan måst indraga åtskillige påster, Expeditionerne hafwa och måst stadna igenom det både Cancellie- och Contoir-Betiente ligga neder: Och ehuruwähl någre kommit sig något före, och gådt några dagar up; så äro dock många åter å nyo nederfalne, en dehl ochså genom döden afledne, utan skilnad och anseende till åldren, särdeles då, till den gångbahre siukdomen, någon en tillslagit; skaffandes den gångbahre ankomma mäst och gemenln med hufwudwärck, rysningar och kropsbrytande, hwarpå sedan en starck hetta följer; samma siukdom skall och wara gångbahr i Wiborg och der omkring, äfwenledes i St Pettersburg: Af Guarnizonen i Wiborg skohla sedan dn 1 aprilis, som berättas will, med döden afgådt öfwer 60 man: det wore ingen ringa skada och olägenhet för landet, om denne herrans hemsökning länge och öfwer wåhrsädes tiden påstå skulle; Men man håppas likwähl, at herrans hand, som alting ändra kan, lärer förskona oss för det swåra straffet:
Och som både prästerskapet, som skole Betienten hafwa sin dehl deraf; så hade wij ingen swensk gudstienst igår uppå långfredagen.
För öfrigit med diupaste och den undersåtl wördnad och till mitt lijfs slut, framhärdar

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Maytts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d: 9 april 1737


Till Innehåll 1737

Frisenheim till Fredrik I den 9 april 1737. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung

Sedan kyrckioherde wahlet i Christina söckn efter Consistorii i Borgo föranstaltande, behörigen för sig godt, har bemälte Consistorium medelst skrifwelse af dn 30. nästförwekne Martii mig förständigat, det till Eder Kongle Mayt merbenämde Consistorium wara sinnad, at i underdånighet öfwersända dess underdånigste förslag angående besagde Pastorats besättiande, hwartill enkannerligen vice Notarien wid åftabemte DomCapitel, Magister Arvid Paulin, vice Pastoren i Hordola Kapell Andreas Fors och Sacellanen Petrus Heintzius blifwit i underdånighet föreslagne: Hwarföre jag i underdånighet eij obemält lemna bordt det alla ofwannämde äro skickelige prästmän, och såledz en hwar af dem giordt sig till Eder Kongl Mayts nåd wärdig. Hemställandes fördenskull Eder Kongl Mayts Allernådigste jag underdånigst hwilcken Eder Kongl Mayt af dem med Nådigste fullmacht å detta Pastorat i Nåder täckes behugna, framhärdandes med underdånigste wördnad till min lefnadz sluut..

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand dn 9. aprill 1737


Till Innehåll 1737

Frisenheim till Fredrik I den 17 april 1737. Riksarkivet.


Mottagarens noteringar:
Kongl. Majts nådige willia är, at den förordnade Sundhets Commissionen häröfwer med sin underdånige utlåtelse skyndsamligen inkommer. Stockholm i RådCammaren d. 27. Aprilis 1737.
uppå nådigste befallning
O: Cederström

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Eder Konglige Mayestet månde jag d: 9: i innewarande månad underdånigst wid handen gifwa, huruledes een allmän och swår siukdom sig härå orten inrijtadt och allaredan månge igienom döden hädan bracht: Nu har äfwen i underdånighet förmäla bordt: at wäl samme siukdom här i staden någorlunda stillats, så at de som däraf warit betagne, börja till störste delen komma sig före igien; warandes äfwenledes den mäste af Guarniizons manskapet friske blefne: Men å landet siukna fålcket än hopetals, af hwilcka jemwäl ganska månge döde blifwit, och än dageligen aflijda.
Ifrån ryska sidan har man äfwen säker efterrättelse at denne siukdom där skall mycket häftigare, än här, grassera, så wäl på landet som i Wiborgs stad, hwarest af Guarnizonen allaredan öfwer 500: man genom döden afgådt, förutan een myckenhet af stadsens Inwånare: hwarom alt Eder Konglige Mayestet än framdeles i underdånighet skall berättas. framhärdandes med allerdånigste wördnad till min lefnads sluut

Stormächtigste Allernådigste Konung Eder Konglige Mayestets Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d: 17: April 1737


Till Innehåll 1737

Frisenheim till Fredrik I den 21 maj 1737. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung,

Att till underdånigste efterlefnad af Eder Konglige Mayestets under d: 21: sidstförwekne April nådigst aflåtne skrifwelse, jag nu gifwer den af Eders Konglige Mayts i nåder förordnade sundhets Commission all den underrättelse och kundskap, som angående den härå orten gångbare siukdomen igienom wederböranderne här uti länet kunnat inhemptas, sådant har eij undgå bordt, Eder Konglige Mayestet här medelst i underdånighet at berätta, framhärdande med underdånigste wördnad till min lefnads sluut

Stormächtigste allernådigste Konung Eder Konglige Mayestets Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / J Printz
Willmanstrand d: 21: Maji 1737


Till Innehåll 1737

Frisenheim till Fredrik I den 13 juli 1737. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Upläst i Rådet d. 16. aug. 1737 och befalt läggas ad acta

 

Stormächtigste allernådigste Konung,

I underdånigste följe af Eder Konglige Mayestets nådigste befallning af d: 5: sidstförwekne Aprilis har jag uti detta mig i nåder anförtrodde Höfdingedömet fogat den anstalt, at den andel af dee till Stockholms Slåtts-Byggnad anslagne medell, som för 1736: af dee förre åren i landet innestår, skall eij allenast med all flijt blifwa i möijeligaste måtto inkrafd, utan och, innom 5: a 6: wekor till wederbörlig ort öfwer remitterad, då Eder Konglige Mayestet jemwäl om summan, huru högt den kan sig bestiga, skall i underdånighet berättas: framhärdandes med underdånigste wördnad till min lefnads sluut

Stormächtigste allernådigste Konung Eder Konglige Mayestets Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d: 13: Julii 1737


Till Innehåll 1737

Frisenheim till rådet odaterat i augusti 1737. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
uplästes i Rådet d 13 Sept 1737

 

Stormächtigste Allernådigste Konung,

Eders Kongl. Mayts Allernådigste befallning af dn 17 nestledne Maji, at wara een Ledamot wid den förordnade ooch anbefalte Indehl= och Roterings Commission i Carelen, har jag underdånigst erhållit den nijt och underdånige Zele till Eders Kongl. Mayts och Riksens höga tiänst iag altid med yttersta krafter söckt och ännu widare till mit yttersta med underdånig trooheet skall betyga, har icke mindre wid denna Eders Kongl. Mayts Allernådigste befallning underdånigst efterkomma welat; men som dee därtillförordnade Ledamöter ännu ifrån Stockholm eij öfwerkombne äro,och hösttiden allaredan är nähra för handen, så at i denne sommar, då Landmätare refningen???, som grunden till indehl= och skattelägning moste wara, numehra föga eller als intet kan wärckställas, hwarom den till denna Commission förordnade härwarande Landtmätaren Brinck af mig är hörd, så har förden skull eij underlåta bordt Eders Kongl. Mayts underdånigst at hemställa: Om wid så XXXX omständigheter Eders Kongl. Mayt Allernådigst finna täckes, at dee till denne indehl= och Roterings Commission uti Carelen, i Stockholm ännu warande förordnade Ledamöter öfwer winteren, som här å orthen in emot åtta månader wahrar, sig afhålla kunde, emädan wid denne förrättning den Åhrstiden till äfwentyrs föga åthgiöras kunde, uthan sedan första wåhrdag tillsammans träda och saaken med eftertryck angripa, på det för Eders Kongl. Mayt och Riket Commissions Ledamöters arfwode således möijeligast kunde besparas; Imedlertid och som iag med en särdeles passion???, som allom här bekant är, blefwen ansatt, och därigenom reesan till Carelen för mig nästan omöijelig falla will, uthom det, at min närwaru härstädes, jämpte mine ordinarie Embetes sysslors dageliga skiötande, i synnerhet här på gräntzen, för spanmemåhls uphandling och transporterande både till Swerige och Magazinerne här å orten, oungängeligen erfordras, så frampt äfwen wähl häruthinnan Eders Kongl. Mayts och Rikets höga tiänst med möijeligaste besparing underdånigst skall wärckställas; så nödsakas underdånigst anhålla: om Eders Kongl. Mayt i anseende därtill Allernådigst eij täckias skulle, at een annan Ledamot uti mit ställe till denna Carelske Indehl= och Roterings Commission allernådigst förordna? på det denne af Eders Kongl. Mayt således anbefalte förrättning igenom samptelige Ledamöters stadige sammanwaru å orth och ställe, uthan det ringaste uppehåld underdånigst må fullfölias.

Stormächtigste Allernådigste Konung, Eders Kongl. Mayts
[namnteckning saknas]
Willmanstrand dn [datum saknas] Aug. 1737


Till Innehåll 1737

Frisenheim till rådet den 13 augusti 1737. Riksarkivet.

 

Högwälborne Herr Grefwe Kongl. Mayts och Riksens Råd

Uti mitt med sidsta påst under dn 6 hujus till Eder Excellence aflåtne Allerhörsamste månde iag andraga, de hinder och förfall som emot min wilja, mig afhålla, at iag icke kan giöra Hans Kongl. Mayts nådigste befallning, såsom Praeses wid den förordnade Commission, i Carelen, det nöije iag i underdånighet af hiärtat önskade, och är högst förbunden till, hwilka, intet litet dessmedelst tillökes, at min widhängiande opasslighet ännu Continuerar, samt at härå orten hela denna sommaren, nästan hwar dag, rägnat, och än rägnar, så landtmannen hwarken kunnat bärga sitt höö, eller härtills få såå eller säden opskiära, som förorsakat at man icke allenast måste befahra missväxt, hungeroch dyrhet uppå lijfsmedell, utan och at allmogen är Nödtwungen at allaredan solicitera om utsädes Låhn, med flere oundgiängeligheter uti ämbetet, som i fall iag och wid hälsan wore, utan publicue nachdehl, och ämbetes sysslors eftersättiande icke tillåta mig at biträda Commission, hafwandes iag detta med mehre Eder Excellence aller hörsamst föredraga, ej underlåta bordt. Imedlertid och sedan mit till Hans Kongl. Mayt allerunderdånigste andragande med förra påsten afgådt, anlende Hans Kongl Mayts allernådigste befallning af d XXX tillika med den författade Instruction om Commissions egentel. giöromåhl så at efter alt utseende, med des hitresa ifrån Stockholm nu mehra intet uppehåld lärer kunna förebyggias eller utwinnas, fastän hos Hans Maytt iag därom, i anseende till den ringa tiden som af sommaren eller baarmarck öfrig är, underdånigst anhållit, utan torde Ledamöterne, på hitresan allaredan wara stadde, will och skall iag, så mycket möijeligit är, efter yttersta förmågo i alt föranstalta härstädes, hwar som till början och des widare obehinderliga fullförande tiena och erfordras kan, till dess af Hans Kongl. Maytt någon annor till wärcketz fullförande Allernådigst utnämbd warder; kunnandes iag härhos i wördsamhet ej obemält låta, at äfwen Cammereraren Printz som till en ledamot uti berörde Commission utsedd är, och uti Carelen framför andre den bästa kundskapen äger, till en hög ålder kommen, och de därmed följande krämpor och skröpligheter esomoftast förmärckia måste, som och hela sommaren siuklig warit, skulle nu honom något människligit tillstöta, kunde kunde Commissionen af honom intet biträde hafwa; den högste är det bäst bekant, huru gierna iag wille min Allernådigste Konung nådigste befallning härutinnan, så wähl som i alt annat till underdånigste efterlefnad ställa, om min hälsa och krafter det tillåta wille, Men han weth och, at till de widlöftige resor, uti bruttne??? och elacka wägar, samt till så wichtigt wärcks fullförande, hon förtiden mig är alt för swag. Skulle Hr Lagman Lillienstierna förmedelst hwilkens förtiden warelse wid Nyslott, publici bekåstnader uppå des reesa besparas kunde, wara hinderlöös, så wore han nu här å orten at i mitt ställe biträda Commission, om höga Öfwerheten i Nåder så tääckias skulle, eller någon annor därtill förordna, Men iag beder än ytterligare allerhörsamst, at Eder Excellence af wahnl. ynnest täcktes söckia denne saak därhän befordra, det iag med den i så måtto mig i Nåder anbefalte extra sysslan, utom hwilken uti närwarande mitt tillstånd med de Ordinarie, iag öfwer nog har att skaffa, Nådigst kunde förskont blifwa; uti hwilcken underdånigste böön och tillförsicht, iag den lyckan har at med skyldigste wördnad all min tid oföränderligen framhärda.

Eder Excellences Ödmiukaste Tiänare
J: H: Frisenheim
Wilmanstrand dn 13 augusti 1737


Till Innehåll 1737

Frisenheim till Fredrik I den 20 augusti 1737. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Swaret inrättas på det sättet, at desse soldater efter det gifne förslaget niuta dag Tractamente enligit reglementet, samt at framdeles wid slike förefallande händelser, på samma sätt förholles, och at landzhöfd hwarje gång inkommer med berättelse derom.
H.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung,

Såsom een hoper skogsröfware för någon tid sedan begifwit sig ifrån ryska sidan till denne orten, hwarest dee och på åtskillige ställen lönligen om nattetid sig i husen inbrutit, och hwad dee i mat och penningar öfwerkommit borttagit: altså har iag warit föranlåten at anmoda herr Öfwersten wälborne Giertta nödigt manskaps commenderande af de närmaste rotor, till besagde skogsröfwares efterslående och grijpande. I anledning hwaraf någre man af Capitain Krabbes i nåder anförtrodde Compagnie, jemte gräntsewachten af Dragonerne mernembde röfware partie efterslagit, af hwilcka een wid efterjagandet stört sig ii woox??? strömmen, men dee öfrige undankommit: Hafwandes doch een af samma partie sedermera i Sulkawa sochn blifwit greepen och fängslig hittbracht. Nu emedan åfwannembde infanterie manskap warit med egen kåst försedde under den tid dee på bemälte Commendering warit, och nu hoos mig anhålla at därföre undfå behörig ersättning i penningar: dy föranledes Eder Konglige Mayestets nådigste gådtfinnande iag i underdånighet underställa, om desse såldater skoal för denne Commendering niuta wederhörigt dag tractamente efter Reglementet, samt om framdeles wid dylike förefallande händelser, mig kunde lemnas nådigt tillstånd, at tilldela sådane Commenderingar nödigt underhåll och förplägning; hwarjemte i lika underdånighet berätta bordt, at å ryska sidan blifwit ifrån Wiborg utcommenderat een Lieutenant med 40: man till mernembde skogsröfwares efterslående, hwilcken Commendering deras widare infallande å denne orten mycket hindrat, Jag framhärdar med underdånigste wördnad till min lefnads sluut

Stormächtigste Allernådigste Konung Eder Konglige Mayestets Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d: 20: Augusti 1737


Till Innehåll 1737

Frisenheim till Fredrik I den 27 september 1737. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung,

Sedan i underdånigste följe af Eder Konglige Mayestets nådigste befallning af d: 5: sidstledne Aprilis, iag d: 13: sidstförwekne Julii månde Eder konglige Mayestets underdånigst berätta, det iag i detta mig nnådigst anförtrodde Höfdingedömet tager den anstalt, at den andel till dee af Stockholms slåttsbyggnad anslagne medell, som för 1736 och dee förre åren i landet innestod, skulle eij allenast med all flijt inkräfwias, utan och med första till wederbörlig ort öfwer remitterar, äro nu 5770: daler silfwermynt därå influtne och till Riksens ständers slåttsbyggnads Deputation öfwersände: skolandes hwad som för detta år framdeles kan inflyta straxt warda öfwerstyrdt; hwilcket Eder Konglige Mayestet, underdånigst förständiga bordt, framhärdandes till min lefnads sluut med underdånigste wördnad

Stormächtigste Allernådigste Konung Eder Konglige Mayestets Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d: 27: Septembr: 1737


Till Innehåll 1737

Jacob Printz till Fredrik I den 12 oktober 1737. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Anmält i Rådet d. 6. Decemb. 1737 och befalt läggas ad acta.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung.

Efter en mycket kårt och häftig siukdom har den allerhögste behagat d: 11: uti innewarande månad igienom een salig död hädankalla Herr Landshöfdingen härstädes, Högwälborne Baron Johan Hendrick Frisenheim, hwilcket Eder Konglige Mayestet, underskrefne i diupaste underdånighet berätta bordt, i lika underdånighet utbediande sig den nåden at med allerunderdånigste wördnad få till dödsstunden framhärda

Stormächtigste Allernådigste Konung Eder Konglige Mayestets Allerunderdånigste och troplichtigste undersåtare
J: Printz Carl
Willmanstrand d: 12: Octobr: 1737


Till Innehåll 1737

Utrdag ur markegångstaxan 1737