Breven från 1725

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Frisenheim till Fredrik I den 22 januari 1725. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
afgådt ordres yill Stats Cont. angde Ryske Fångars underhåld, hwilcket Kongl. Mt. består, samt swar till Landshöfd. ut supra.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Utaf Eders Kongl. Mayts allernådigste af d. 26: sidstl. Octobr. har jag underdånigst förnummit, huru det Ryske Krigz Collegium omsider stadnat i det slut, at de af Grefwe Gustaf Douglas utur Finland förde bönder, hwilcka 4000. Man starcka til Petersburg anländt, män nu mera så försmult det eij flere än 500: öfrige äro, skola löösgifne warda, och i den änden låtit til Gouverneuren i Astrakan Wallinski ordres afgå, befallande fördenskull Eders Kongl. Mayt allernådigst, at Allmogens fulmächtige som här om ansökning giordt begiäran det häraf bekomma måtte; medlertijd och som Envoyeèn Baron Cedercreutz uti dess til mig affärdade skrifwelse under d. 15. uti innewarande månad förmäler, det de redo tillika med flere fångar, emot 400. man til Petersburg kommit och man woro i wärcket begrepen med XXX Officerare dem hijt til gräntzen affärda; så har jag ingen annor utwäg til deras emottagande och wijdare befordrande kunnat påfinna, efter och Almogen hwilcka här om blifwit underrättade hwarcken kunnat afpassa tijden enär de dem afbijda skulle, eller weta ibland så månge utgångne, hwilcken af theras anhörige ibland them finnes jämte thet man icke kan weta under hwilcka Höfdingedömmen the qwarblifne sortera, utan nödgas til förekommande af hwarjehanda oredo och at de eij wid hijt ländandet af hunger måtte förgås den anstalt giöra, at de med underhåld måtte försees och i god ordning igenom landet föras, underställandes derhoos Eders Kongl. Mayts Nådigste förordnande allerunderdånigst, anten Eders Kongl. Mayt täckes allernådigst detta understöd dem tilläggia, eller om deras anhörige det skal ersättia, i hwilcken ända jag wid deras ankomst ärnar en namnrulla å dem inrätta, med anmärckning och deras hemwist til lähn sochn och bytal; hwarföre Eders Kongl. Mayts Nådigste utslag afbijdar i ouphörligit framhärdande til dödzstunden
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
Wilmanstrand dn 22 Januarii 1725.

JH: Frisenheim / George Malm


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 22 januari 1725. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Wid mit anländande til denne orten, har ibland annat hwad jag til Eders Kongl. Mayts tiänsts befrämjande funnit mig i underdånighet förbunden at fulföra, jämbwäl min omsorg warit, at med lijka underdånighet efterkomma Eders Kongl. Mayts inlämnade Nådigste befalning angående de mångfaldige klagomåls stillande hwar med de andelte af Kymmenä gårdz lähns Infanterie hoos Eders Kongl. Mayt sig infunnit; Jag har och äntel. efter all anlagd flijt så wijda der med hunnit, det jag med skiäl icke annors kan förmoda än at de framdeles upphöra måtte; och jämbwäl all ofötruten mödo anwändt med Dragoune Esquadrons skyndsamme indelning, på det man med de indelte af Infanteriet sedan i giörligaste måtto kunde winna slut, hwilcket jag håppas efter ringa tijds förlåpp, jag wäl hafwa til sit ändamål befordrat, medlertijd och på det de gemene icke måtte längre lända Eders Kongl. Mayts Magaziner til gravation, särdeles som och Officerarne innewarande år sin lön uti indelning hafwa at undfå; har jag låtit dem intaga de rotor här til warit wacante, och det så mycket mera, som det ingen irring uti Regementz inrättning kan tilskynda, i anseende dertil at det innom de här tils behåldne Compagnier sin Rotering komma at få af de Landt Dragoune hemman som jämte de mindre stommar af Rusthåll blifwit indragne. Och nu mit afseende allena syftat på som all klagan skulle ända samt den hoos Eders Kongl. Mayts interesse befordra, så håppas jag underdånigst, at det hoos Eders Kongl. Mayt lärer winna Nådigst insteg, med oaflåtel. framhärdande
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 22. Januarii. 1725.


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 1 februari 1725. Riksarkivet.

 

Stormächtigste allernådigste Konung
Så snart jag i går mårgens fick, med säkerhet intaga ryske Keijsarens död; så affärdade jag Adjutanten Heintrius med en extra påst i underdånighet til Eders Kongl. Mayt med den underrättelse jag derom hade, något derefter anlände den ordinarie ryske påsten, hwilcken jämbwähl bekräftade det samme, och på det Eders Kongl. Mayt måtte förut nådigst om dess beskaffenhet weta, innan rychtet det almänt utsprida måtte, har jag den ordinarie påsten en dag längre uphållit, hwilcket jag underdånigst förmodar Eders Kongl Mayt i nåder ansee lärer;
desutan som man förmärcker, at sedan denne händelse, ingen ifrån ryske sijdan kommit, och man derhos har skiäl at tro, det igenom bref ingen pålijtelig efterrättelse kan erhållas om denne förändring något särdeles ordsakat, som lijkwähl nödigt wore at weta; dy har jag, til at fullkomligt inhämta des egenskap och på det intet må underlåtas, som ounngiängeligen i acht tagas borde, härifrån affärdat en til Petersburg, som omständeligen slijkt skulle förnimma, och åter tillbaka skynda, då jag slijkt genast i underdånighet skal berätta; och ehuru wähl man nogsamt är öfwertygat at ifrån ryske sijdan, intet är at befara, lijkwähl och emedan de så kallade roisboiniker eller ströfwande partier, giärna wid slijka rörelser pläga hwarjehanda tentera, har man måst wara betänckt at denne orten som än är tämmeligen öpen, sättia i något bättre säkerhet, efter här anseenlige underlag finnas, jämte siälfwa ränteriet, som dem lättel reta kunde, och derföre at betaga alt ombrage, under nampn af besichtnings möte, hwilcket sedan Esquadronens upsättiande icke än skiedt, draga hijt 50: man til Garnizonens styrckia, som sedermera efter det kundskaparne inbringa, kan under samma sken anten förändras, eller qwarhållas; efter denne Garnizonen icke är öfwer 70 man starck, hwaraf och siuka finnes och en del uppå gräntse postering. lefwandes i den underdånige tilförsicht, och detta som allena har afseende på Eders Kongl. Mayts interesses befordran som jag jämbwähl med Generalen Stackelberg communicerat, så nådigt uptaga lärer, som at jag til dödzstunden med oaflåtlig wördnat framhärdar,
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aller underdånigste och Troplichtigste och Undersåte
JH: Frisenheim
Wilmanstrand d. 1 febr: 1725


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 5 februari 1725. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
resolv i Rådet d 22 febr. 1725

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Med sidsta påsten berättade jag i underdånighet om den stora förändring sig på Ryske sijdan tildragit, och hwad skiäl man på denne öpne orten hade, at någorlunda see sig före, det de wid slijke tilfällen upkommande ströfwerier, behörigen kunde mötas, doch at derjämte undwijka det alt, som til någon ombrage anledning gåfwo, särdeles som man för alt ordentel anfall nog wore säker, och ehuru wäl man af samma skiäl fulleligen är styrckt, at det genast i sin wärckställighet sättia, lijkwäl och emedan jag utaf de underrättelser man winlagt sig at erhålla icke intagit någon sådan rörelse eller de tekn som föregå, har jag och welat den warsamhet bruka, at de begiärte 50 man liggia så när wid handen, och på sine hemwister färdige, det de altid och enär så skulle påfordras kunna ryckia hijt, hwaraf och alt det som skeen til ombrage lämnadts hoos siälfwa Ryssarne förfaller och de då öfwertygade om rätte ändemålet häraf siälfwa måtte detta gilla. Jag kan deremot icke annors än tilstå, det wid denne författning mera waksamhet och upmärkande fordras, män så är det deremot så mycket säkrare och betager all anledning til misstanka, lefwandes derföre i den underdånige tilförsicht det Eders Kongl. Mayt mitt förre andragande om de 50: mans förstärckning til denne Garnizonen Nådigt lärer ansee, och så wijda gilla, det de på min begiäran, efter det omständigheterne mig förplichta sig här infinna, särdeles som de lijknelser nu äro innom någre timmar sig kunna förändra, hwilcket man på hwarjehanda sätt har skiäl at troo, både i anseende til den gemene mans böijelse af denne nation, som och at alt sedan Ryske Keijsarens död, all utkomst ifrån Petersburg warit förbuden, så at man intet annat fådt förnimma af det sig der kan wara händt, än hwad påsten medbracht, och den wisshet jag förut om dess död undfeck, samt en Publication som til Wiborg anländt, at Ryske Keijsaren innan dess aflijdande updragit dess Gemål, som honom uti hawrjehanda tilfällen med mogit råd til handa gådt och derigenom giordt sig wärdig til Successionen, regeringen af Ryssland, hwilcket hon åter samtelige undarsåtarne welat kunnigt giöra och at hon nu meras deras Souveraine Keijsarinna är; eij heller är den återkommen som jag affärdade til at nogare inhämta, hwad föränderligit denne händelse åstadkommit, och hwarå man sig kunde trygga, hwilcket med hwad mera nu ifrån denne orten inlöpa kan och märckewärdigt bör skattas jag icke skal försumma, at med diupaste underdånighet uptäckia, som den med oförändrat wördnat til dödzstunden lefwer
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Wilmanstrand d. 5. februarii 1725.


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 13 februari 1725. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
bijfalles XXX i RådCammaren d 4 Marti 1725

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung
Uti de nästförflutne Åren har såwäl Åbo som och Nylandz och Tafwastehus Höfdingedöme i anseende til Allmogens beträngde tilstånd utur Tafwastehus Magazin fådt låna en ansenlig quantitet spannmål, hwaraf emoth 1600. tunnor än äro obetalte; Ock emedan Eders Kongl. Majt genom dess allernådigste skrifwelse af d: 16 Julii nästeledne mig månde anbefalla, at jag mig skulle antaga förwaltningen af berörde Magazin. Fördenskull har jag medelst åtskillige skrifwelser anmodat Hrr Landzhöfdingarne Uxkull och Stierncrantz, at den utlånte spannmålen igen in natura til Magazinet måtte återbetalas, så at publicum derigenom ej må lämbnas i mistning. Därpå berättar nu Hr Landzhöfdingen Stierncrantz som ock Profwiantmästaren wed merberörde Magazin at en del af låningz spannmålen ifrån Nylandz och Tafwastehus lähn nu wäl inflyter, men så skall i synnerhet kornet wara så slätt, at det duger hwarken til gryn eller drikka, och på intet sätt til Eders Kongl. Majts tienst kan anwändas, hwarföre Eders Kongl. Majts allernådigste godtfinnande underdånigst underställes om icke berörde korn emot wåhren til de fattige där i Tafwasteland kunde igen utlånas, helst de redan därom giordt ansöckning, wed hwilcken händelse man nästkommande höst hade at förwänta god säd igen, om Gud allenast behagar landet med wäxt wälsigna. Och jag framhärdar til min dödzstund
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d: 13 Febr. 1725.


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 21 februari 1725. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Med denne påsten wet jag eij något wijdare i underdånighet at berätta, än efter de säkre underrättelser man winlagt sig längst gräntzen at underhålla, är ännu alt på ryske sijadan uti stilhet och roo; Jag har eij heller annat, af den correpondence jag förde, kunnat förnimma, eij heller ännu någre lijknelser som tilfälle kunna lämna, til annat omdöme utan lärer slijkt i tijden sig mera yttra, då jag i diupaste underdånighet eij undgå skall, at i underdånighet det uptäckia, såsom den til dödzstunden med diupaste wördnat framhärdar
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Alra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

J: H: Frisenheim
Wilmanstrand d. 21 februarii 1725


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 28 februari 1725. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Nu har man ifrån gräntzen här icke annat kunnat förnimma wijdare, än at alt på ryske sijdan blifwit wid den inrätning som efter ryske Keijsarens död blifwit giord;
Man wil derhoos berätta, at dess begrafning, den 6 nästkommande Martii i Petersbourg skulle wärckställas, män det är eij någon faststält termin, utan är allenast afseende, at det fullbordas innan ijslåsningen [islossningen],
Hans Kongl. Höghets Hertigen av Holstein Justitie råd Surland benämbd, passerade härigenom d. 26 hujus emot aftonen, och war sinnad resan til Stockholm fortsättia. I öfrigit wet jag eij denne gången, i underdånighet at uptäckia, utan lefwer til dödzstunden med underdånigste wördnat
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersäte

 

J: H: Frisenheim
Wilmanstrand d. 28 februarii 1725.


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 6 mars 1725. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt har uti dess allernådigste under d. 5. sidstl. februarii behagat Nådigst förordna och befalla, det inge misstänkte personer med Eders Kongl. Mayts bekåstnad och allmogens beswär skola til Stockholm försändas, som icke der uppe hafwa at giöra, och man föruth der om skriftwäxling plägat, hwaröfwer hoos Eders Kongl. Mayt i underdånighet klagomål äro ingifne wordne, och som jag detta Eders Kongl. Mayts Nådige påbud mig til underdånig efterrättelse skal låta länd, så har jag til förene brukat den warsamhet der wid, at enär någre misstänkte personer blifwit här anhåldne, det jag först giordt mig af wederbörande underrättadt, huru wida de förtiänt at med dem så förfaras skulle, innan jag Eders Kongl. Majt til omkåstnad och landet til tunga dem welat fortskicka, hwilcket jag i underdånighet eij undgå welat at berätta jämte beständigt framhärdande til dödzstunden
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand. 6. Martii 1725.


Till Innehåll 1725


Frisenheim till Fredrik I den 7 mars 1725. Riksarkivet.

Stormächtigste Allernådigste Konung
Til at i underdånighet fortfara med min underdånige berättelse härifrån gräntzen, har jag med lijka underdånighet eij uteblifwa bordt, at nämna, det alt här nu är i dess förre stilhet och roo och wil man sörija, at ryske Keijsarens jordefärd, som warit faststäld, at i desse dagar fulföras, igenom den yngsta princessans aflijdande, lärer fördröijas, doch lärer man skynda dermed innan ijslåsningen sker.
Jag framhärdar med diupaste wördnat til min dödzstund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Wilmanstrand d. 7: Martii 1725


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 14 mars 1725. Riksarkivet.


Stormächtigste allernådigste Konung
Med denne påst kan jag eij något annat i underdånighet berätta, än at alt är här wid gräntzen i dess förre stilhet och roo och at sidstl onsdags ryske Keijsarens begrafning med mycken magnificence blifwit fulfölgd samt at den afledne Princessan den derå följande dagen blifwit til des Jordafärd befordrat.
Jag framhärdar med underdånigste wördnat til mit lifsslut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aller Underdånigste Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Wilmanstrand d. 14. Martii 1725

Frisenheim till Fredrik I den 17 april 1725. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Hwad Eders Kongl. Mayt täckes mig allernådigst anbefalla uti dess Nådigste af d. 15. sidstl. februarii angående extra posters och Expressers fortsändande enär något angeläget förefaller på denne sijdan, och at den ordinarie påsten derföre icke må uppehållas, skal jag mig til underdånig efterrättelse låta lända; Jag har och den förfatning giordt här på gräntzen, at så snart något märckwärdigt förspörjes sådant mig genast wid handen gifwas, på det jag tijdigt derom kan låta afgå med underdånige berättelse, som säkrast med Express sker, särdeles som jag befunnit, at den innom twå dagar fulförer resan häremellan och Åbo, der lijkwäl påsten innom fyra dygn fortkommer, som tör hända, jämbwäl warit ordsaken, at confirmation på tijdenderne om Ryske Keijsarens död icke förr öfwerkommit; jag framhärdar til mit lifs slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin Frisenheim
Wilmanstrand den 17. April 1725.


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 17 april 1725. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
StatsCont: får ordres at låta Gen: Lieut: Armfeldt niuta skiuss= och underhålds pengr efter Reglementet under den tiden han förrättat Gen: mönstringen med Österbottns Regtn förledit åhr; hwarjemte StatsCont: notificeras at han redan fådt något förskott dertil af Landshöfd: Frisenheim, hwilcket kommer at afdragas. Landshöfd: Frisenheim får ock swar på des bref härom af d 17 April, at sådane ordres må afgå.
Stockholm i RådCam: d 8 Maij 1725.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Wid det General Lieutenanten Armfeldt, som af Eders Kongl. Mayts Krigz Collegium förordnat och utsedd, at framföra munstringen i Friedrichshamn, här och Nyslått, hijt anlände, ingaf han hoos mig underdånigst närsluten Memorial, icke annors sig föreställandes, än at til mig ordres woro ankomne, at til dess resas fortsättiande försee honom med skiutz peningar; hwarå enär jag honom wid handen gaf det inge slijka medel woro anordnade, förestälte han huru swårt det för honom wille falla, at på sin egen bekåstnad resan uti en slijk förrättning fortsättia, utan at derwid niuta understöd til skiutzen, och på det denne Eders Kongl. Mayts tiänst derigenom icke måtte eftersatt blifwa, särdeles som man erfor at ibland Manskapet många funnos til wijdare tiänst onyttige och i så måtto til många delar ymnigare consumerade, än denne utgift war, så til at bespara Eders Kongl. Majts omkåstnad, kunde jag eij afslå, at låta honom tildela detta förskått, och det så mycket mera, som at han med denne skiutz åtog sig at framskaffa den Commenderande Officeren wid Regementet, af desse tre Garnizoner, Commissarien och Fältskiären; Men har och sedan förnummit, at öfwer 100de Man blifwit dimitterade som annors i längre tijd förgiäfwes niutit, utur förrådzhusen sin förtäring, och altså enär man den deraf tilflutne behåldning öfwerslår, så kan denne afgift Eders Kongl. Mayts til ingen gravation lända, hwarföre jag och underdånigst anhåller, at deröfwer undfå Eders Kongl. Mayts Nådigste bijfall och tilstånd, jämte framhärdande til dödstunden
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand den 17. Aprill 1725.


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 17 april 1725. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
föredragit i Rådet d 24 Maij 1725 Bifallit och beswarat d 21 Junii 1725.
Kongl. Mayt remitterar detta i Nåder till des Kantzli- och Kammar Collegiers gemensamma underdånige utlåtande.
Stholm i Rådk. d 24. Maij 1725
Uppå Nådigste befallning
DN von Höpken

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt har uti dess allernådigste af d. 8. sidstl. februarii befalt mig, at inkomma med min underdånige mening och utlåtelse, öfwer det swar Wiborgs boerne, angående deras utestående skuld fordringar här i landet äga, och mig af Extraordinarie Envoyeèn Cedercreutz blifwit Communicerat;
Jag har förden skuld til underdånigst följe deraf, i underdånighet eij förtijga bordt at nämna, det Wälbemälte Extraordinarie Envoyeè under d. 25. sidstl. Decembr. lämnade mig del af deras i så måtto giorde ansökning, då jag med påsten derå öpnade för honom mine tankar deröfwer, som jag och nu underdånigst giöra, at Wiborgs boernes endaste afseende är, til at undslippa de föreslagne Commissarier, som nu om deras giäldz richtighet skulle undersökia, och deremot utwinna det, at de igenom min handrächning innom tre år, efter deras böckers innehåld kunde komma til sin förnöjelse; detta af dem giorde anhållande, tyckes i sig siälf wara billigt, om man icke nogare öfwerwägade landetz tilstånd, tijden när giälden blifwit giord, giäldens richtighet, Debitorerne som det bör betala, och den consequence deraf är at befara;
Landetz tilstånd är allom kunnigt, at det igenom kriget och sedan tilstötta misswäxts år är beklageligen medtagit, så at der de årl: til en wiss proportion af giälden skulle förplichtas, så hade man skiäl at befara, det mångas ödesmål woro för handen, utan tyckes i det ställe rådeligare til Creditorens säkerhet och utan bondens undergång, at denne jämbkning tages, efter det hans förråd och wälsignelse tålte det efter handen at afbörda; tijden åter enär giälden blifwit giord, så är den åtskillig, en del flytta ifrån deras förfäders giäldeböcker, så at barn och barnbarn, af XXX bönder måst kännas wid det deras föräldrar blifwit påfördt, somlige åter som med de giäldbundne icke warit skylde eller hulde, män efter deras afgång kommit til deras hemman äro derföre annoterade, i anseende dertil at de hemmanen debiterat; en del giäld hafwa de som ännu wistas i Wiborg siälfwa i sidstförflutne tijden utbärgat hwaraf och månge åboer som det undfådt äro utgångne och deras hemman af andre up= och intagne, en del hafwa de försträckt sedan fredzslutet, änskiönt de blifwit påminte, at sig der ifrån afhålla, på det man skulle skilja den emellan landet och dem warande starcke förbindelse, och der af följande skadelige wärckan, män sådant oachtadt wågat deras försträckning til landtmannen. utaf detta kan nu någorlunda slutas, huru reen och richtig giälden är, utom det at tör hända enär alla original böckerne öfwersees, men jämbwäl wordo finnande, at interesse på de pertzedler blifwit redo upförde, som med avance warit utbärgade, så at bonden enär Capitalet blifwit erlagt altijd stådt in debito för interesset med mera som wid närmare efterseende torde upfinnas; Debitorerne åter hwilcka det böra betala, är mycket owist at få weta, innan noge undersökes hwilcken rätte fångeman warit, särdeles som är kunnigt, at de som för tijo år bodt på et hemman äro så förskingrade at arfwingen fögo finnes, och än mena de, som redo för så lång tijd, som Mans ålder öfwergår, det bebodt; hwaraf man nogsamt har skiäl at befara den consequence uti et så mörckt och widlyftigt wärck, at der eij noga ransakas, hwilcka som af debitorerne lefwa och betala böra, och huru mycket deras rätta och tilståndige giäld är, samt enär den skedt och warefter et utdrag af deras böcker sker, samt således den rätte och ostridige summan erhhålles, så kan det aldrig til rätt slut komma, utan blifwa de med hwar annan altijd förbundne, samt deras praetension uti landet ouphörlig och för dem en banad wäg at hafwa en hemlig förbindelse med landet; dessutan skulle detta deras förslag winna således inträde, som deras anhållande är, så hafwa de ifrån Ingermanland komne Eders Kongl. Mayts undersåtare och fog, at på lijka sätt deras ute stående fordringar i Ingermanland och Ryske Karelen at påstå, som äro ansenligare och större, särdeles enär man eij hade af nöden at underrätta sig förut om debitorens egenskap, utan finge hålla sig til den på gräntzen warande befälhafwaren allena;
Jag underställer altderföre Eders Kongl. Mayts Nådige och milde bepröfwande, om denne så lätt förestälte utsökning, på det sättet som Wiborgs boerne andraga, kan winna dess wärckställighet och om icke det woro sysslor nog för Commissarien, at sådant igenom tijden förmörckat wärck utreda, och behöfde de eij i landet omfara, utan kunde igenom Crono Betienterne altijd undfå åstundat underrättelse til dess de utur wägen rögt alt det hinder sig wid dess grundelige slutande kunde sig inställa, och jag framhärdar til dödzstunden
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand den 17. Aprill 1725.


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 1 maj 1725. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Upläst i Rådet d 11. Maij 1725. communiceras genom bref med Collegio Medico.
Till swar uppå detta så wäl som på Landzhöfdingens Frriesenheims bref dat: d. 14. Maij, tilsändes honom en Copia af Collegie Medici häröfwr yttrade betänkande, hwilcket han söker att nyttia låta til den häruti omtalte siukdomens botande, föröfrigit approberas den anstalten han berättar, så i detta som förenämde dess senare skrifwelse, sig hafwa giordt att hämma och bota bemälte siukdomdb. berörde swar dateras d 1 Junii då Collegii betänkande och landzhöfdingens senare bref i Rådet uplästes och föredroges.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Det hafwer Säckjärfwi sochns Inwånare hoos mig klageligen tilkänna gifwit, huruledes deruti sochnen igenom en med transporten ifrån Swerige öfwerkommen Dragoun sig inritadt smittosamme och wederstyggelige lösachtights påckor, hwarigenom redo alt fålcket uti dne gården der med skola wara behäftade, befarandes derhoos, at det wijdare sig skulle utbreda, om icke denne siukdom med någon läkedom förekommes, i synnerhet som det will falla ogiörligt at ehuru desse gårdar skulle wårdas och bewakas, det icke under tijden barnen och tiänstefålcket med hwarannan kunde umgås utom det de icke siälfwa är säkre at icke flere andre, hoos hwilcka det sig icke än yppat, hemligen torde denne siukdom hysa; hwarå jag dem förestälte, at här wid rådeligast wore det samtel. Inwånarne i sochnen skulle träda tilsammans och tilsee huru de något sammanskått kunde åstadkomma på det man sedermera någon erfahren fältskiär der til måtte förmå, at för wiss betingning deras läkiande sig antaga, efter uppå denne orten ingen Provincial fältskiär bestås, och imedlertijd anbefalte Crono Betienterne at alfwarsam hand der öfwer hålla, det omnämbde trenne gårdar, ifrån alt umgiänge så wijda det sig giöra låter stänges; Män de beklagade deras oförmögenhet med anhållande, at der icke Eders Kongl. Mayts Nådigst täckes det behierta, see de sin undergång för ögonen; Jag har derföre eij undgå kunnat at sådant i diupaste underdånighet Eders Kongl. Mayt berätta, underställandes Eders Kongl. Mayts Nådigste förordnande om icke Eders Kongl. Mayt Nådigst täckes af publique Medel låta så mycket anordna och bestå, som til denne smittans utrotande, med någon der til skickelig Medico kunde öfwerenskommas; i annor händelse fruchtar jag, at den sig icke allenast widare utsprider, utan och månge hemman til Eders Kongl. Mayts större skada i ödesmåhl förfalla, hwaraf redo desse tre som här intil warit tämmeligen cultiverade och behåldne gårdar, börja lämna witnesbörd, jag framhärdar med underdånigste wördnat.
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand den 1. Maij 1725.


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 13 maj 1725. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Kongl Maijts nådie willia är, at des Krigs- och CammarCollegier samt StatsContoir forderligast inkomma med deras underdånige betänkande häröfwer. Stockholmi RådCammaren d 27 Maij 1725
uppå nådig befallning
[oläslig namnteckning]

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt har uti dess allernådigste af d. 22. sidstl. Aprillis med lijka Nåder täckts anbefalla mig, at den anstalt författa, det Regementerne i giörligaste måtto skola recreuteras, så at der och omöijeligheten stodo i wägen, den förfång doch måtte dragas, at icke öfwer 100 Man vacante wid et Regemente borde lämnas; Jag har Eders Kongl. Mayt icke allenast tilförene, utan jämbwäl til underdånigst följe deraf, den förfatning giordt, at så snart någon vacnt rote kommit til de hwilckor, det den mächtadt utgiöra såldater, är den med alfwar der til hållen worden, twiflandes derföre eij at ju Nyslåttz läns Regemente til fot, efter handen til dess behörige styrckia lärer komma; män berörande Kymmänägårdz läns Regementes Infanterie; så utom det i underdånighet afbijdes nådigt utslag uppå de berörande dess indelning, afgångne underdånige förfrågningar; hafwa jämbwäl Officerarne derwid föreslagit en ändring uti roteringen, hwarigenom de förmena Regementets styrckia bäst kunna underhållas, och den på det sättet, at emedan indragne rustning och ödes läns Dragoune stommar nu komma med at inroteras, samt Compagnierne at förändras, det de hemman som liggia närmast in til hwar andra för belägenheten skull först skulle samman slås, och sedermera efter uti månge rotor finnas fyra behåldne gårdar, och åter uti andre en allenast, hwilcken det för swårt wil falla at allena såldaten utreda, det jämbkningen så fogat, at en förmögen, en mindre förmögen och en på frijhet optagen worden i ödesmål förfallen sammansättes, då hwar rota kom at känna lijka tyngd, hwilcket förslag jag icke wijdare kunnat gilla eller antaga, innan det Eders Kongl. Majts Nådigste wälbehag i underdånighet skulle underställas, särdeles som de förre rotor så wijda ändrades, at de hwilcka alt här in til stådt tilsamman och utgiordt knechten, kommo at skiljas, hwilcket fuller den förre rote ringen icke rubbade, utan til en del rote Consorterne förwandlade, detta lärer Allernådigste Konung jämbwäl hindra at Kymmänägårdz läns Regemente med Dragoune Esquadronen icke lärer wara i det stånd som sig bör at undergå den anbefalte Munstringen, i synnerhet enär der til och kommer, at indelningen för Officerare och de gemene för denne Esquadron icke kan projecteras eller behörigen wärckställas, innan swar anländer uppå den förestälning til Eders Kongl. Mayts Krigz= och Cammar Collegier samt Statz Contoiret afgådt angående de anmärkningar wid indelningens fulförande, hwarå dess widare fulförande i någon del kom at stadna; hwilcket jag i underdånighet eij förtiga bordt, jämte det jag til dödzstunden framhärdar
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 13. Maji 1725.


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 14 maj 1725. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Upläst i Rådet d 1 Junii 1725. och resolt att Landshöfdingen får här på approbation så wäl som på det han uti sin skrifwelse af d 1. Maij sistl. härom berättat.
Item sändes honom en Copia af Collegiii Medici öfr Landshöfdingens förre bref om detta ährendet, yttrade betänkiande, hwilcket han har att nyttia och practicera låta till den häruti omtalte siukdomens hämmande och botande.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan jag uti diupaste underdånighet månde Eders Kongl. Mayt berätta om den skadelige smittan af lösachtighets påckor, som medelst en Dragoun sig uti Säckjärfwi sochn utbrett och hwad anstalt til dess widare förekommande, blifwit författade; så har jag och i erfarenhet kommit, at en eller annan uti de nästomliggiande sochnar deraf blifwit rörde, och derföre til at betaga dess wijdare kringfrätande icke annors kunnat än en fältskiär dijtsända, at deras tijdige botande sig antaga, samt deremot försäkrat honom behörig wedergiälning;
Allernådigste Konung som mit afseende allena här wid warit, at låta hielpa och bota åtskillige arme och eländige menniskior, och derhoos afwärja dess wijdare kringspridande, samt de til Eders Kongl. Mayts otiänst, i annor händelse befarande ödesmål, och minskning i Eders Kongl Mayts ingiälder; så lefwer jag i den underdånigste tilförsicht, at Eders Kongl. Mayt Nådigst lärer gilla hwad af mig i så måtto tilgiordt är, framhärdandes med underdånigste wördnat til dödzstunden
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 14. Maij 1725.


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 14 maj 1725. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Stockholm i RådCam: d 27 Maij 1725.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Uppå den uti min underdånige skrifwelse af dn. 22 sidstl Januarii giorde förfrågan angående de ifrån Ryssland då förwäntande finska bönders underhåld har Eders Kongl. Mayt dn. 6 därpå fölliande Martii nådigst behagat resolvera, at Eders Kongl. Mayt dem till deras resas befrämjande i nåder will bestå nödigt underhåld. Fördenskull och som sedermera jempte andra fångar 443 man af berörde finske bönder ifrån Ryssland ankommit och till sine hemwisten afgårdt. så har iag eij underlåta bordt, härigenom at giöra en underdånig berättelse, på hwad sätt de blifwit emottagne och härifrån till sine hemwisten förhulpne.
Sedan man å Ryska sijdan desiderat at berörde Manskap i Wijborg af någon swänsk Officerare måtte emottagas, dijt de utaf en Rysk Capitain blifwit beledsagade, afsände iag till den ändan en Krigz Commissarie till Wijborg af hwilcken de emottogs och hijt affärdades, härifrån har iag dem till förekommande af befarande disordres uti små partier under Crono betienternes inseende låtit följa till gräntzen utaf de höfdingedömen, derest de hafwa sine hemwisten, Och på det berörde höfdingedömen genom underhåldz Medlens anskaffande eij måtte beswäras samt Magazinet härstädes icke förminskas, så hafwa merberörde bönder som war ett wähl disiplinerat och utwalt Manskap lijkmätigt närlagde förtekning No 1 här undfådt så många dagars förplägning uti penningar, at sig därmed till sine hemwisten kunnat framhielpa, hwarjempte iag den anstalt förfogat, at de af borgerskapet härstädes för billigt prijs fådt kiöpa bröd och såfwell.
På samma sätt hafwa de öfrige uti underdånigst bifogade förslag No 2 opförde och med desse bönder ankombne swänska och Ryska fångar blifwit förplägade till Helsingfors. Och det förnembligast i det afseende, at Eders Kongl. Mayts Magazin än widare må warda Conserwerat, för öfrigit lefwer iag uti den underdånige förtröstan det lärer Eders Kongl. Mayt alt detta allernådigst gilla. Och iag framhärdar till min dödzstund
Stormechtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Wilmanstrand dn. 14 Maii 1725.


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 14 juni 1725. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Konl. Majt will i Nåder hafwa reputerat detta till dess KrigsCollegii utlåtelse. Stockholm i RådCammaren d. 22 Junii 1725
uppå nådigst befallning
Sam. Åkerhielm

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Igenom det at Öfwerste Lieutenanten Stockman träffadt den olycka det Majoren Torwigge af des hand, til dödz blifwit sårad, och han uti fängelse derföre är inmant [inspärrd] worden; så tyckes det det de förfatningar som til Dragoune Esquadronens behörige inrätning än återstå, derigenom något upskof och hinder känna, i synnerhet hwad indelningens wijdare fulförande och mognande angår, sedan nådigst utslag uppå de i underdånighet öfwersände förfrågningar anländer, Jämbwähl om Esquadronens munterande och de contracter och afhandling af befälhafwaren derwid med köpmän och handtwärckare borde slutas och ytterst den anstalt wid Esquadronen bordt giöras at efter nådig befalning, wore beredd at undergå munstrring, och jag altderföre eij uteblifwa bordt, at i diupqaste underdånighet sådant Eders Kongl. Mayt uptaga och wid handen gifwa, underställande för Eders Kongl. Mayts Nådigste förordnande på hwart sätt det som i så måtto återstår, befordra må kunna, lijkmätigt Eders Kongl. Mayts Nådigste wilja och befalning, winna des XXXdemål och fulförande; jag framhärdar til dödzstunden
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Frierichshamn
d. 14. Juni 1725


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 13 augusti 1725. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt har uti dess allernådigste af den 12 sidstl Juli behagat ytterligare i nåder mig anbefalla, at hålla alfwarsam hand der öfwer det til underdånigste följe, at Eders Kongl. Mayts nådigste under den 13 ejusdem [samma månad] sidstl år, ingen må tillåtas öfwer gräntzen och utur Rijket få resa, som icke är försedd med Hans Excellns Öfwerståthållarens eller wederbörande Landshöfdingars pass.
Jag har Eders Kongl. Majt denne mig således Nådigst gifne befalning med yttersta flijt sökt i underdånighet handhafwa och fulfölja, och så mycket mig giörligit warit afbögt, at slijkt som warit deremot här å orten eij fådt winna dess framgång, doch som jag förnummit at en eller annan, hwilcken wähl med wederbörande Landshöfdinges pass warit försedd, likjwähl sökt afwägar igenom landet öfwer gräntsen, utan at hoos mig det upwijsa, samt wid återkomsten eller at de wid gräntsen blifwit förhålne, dermed sökt sig ursächta, det de haft richtige pass, så underställer jag underdånigst Eders Kongl. Mayts nådigste befinnande, om icke til förekommande af någre slijka befarande underslef [bedrägeri] nödigt wore det Landshöfdingarne icke längre skulle förpassa de resande än til gräntsen, samt at den då som sedermera deraf miss bruk giör med något straff måtte ansees; Det är wäl aftalt med befehlhafwaren i Wiborg, at inge andre Pass, än Hans Excellns Öfwerståthållarens och mine giälla, män som månge hwilcka ärna sig längre än til Wiborg gå den orten förbij, och sålunda igenom den anstalt icke heller wäl kan hämmas, Sålunda som jag i underdånighet andragit tyckes mig oförgripeligen at Eders Kongl. Mayts nådigste befalning bäst kunde winna dess wärckställighet, jag framhärdar oaflåtel.
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Friedrichshamn d. 13 Augusti 1725


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 14 augusti 1725. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
aproberas Stockh. i RådCammare d. 31 aug. 1725

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan indelningens behörige mognande, i anseende til de omständigheter, som jag tilförene i underdånighet berättat, känt någre hinder; så hafwa de twenne Compagnier, hwilcka icke blifwit för detta indragne, utan gräntse posteringarne underhållit, sig deröfwer beswärat, som jag lätteligen mig kunnat föreställa, samt de åter, som nu komma at träda til rusttiänsten, emot den nåd Eders Kongl. Majt låtit dem wederfaras, enligit den mig Nådigst gifne instruction om deras indelande sidstl. år redo bordt wara i det stånd at giöra tiänst, jämbwähl långt på tijden torde utgå, innan någon Chef för Esquadronen utsees, särdeles som man förnummit at wid den håldne inquisitionen åtskillige Mitigantier för Öfwersteln Stockman äro befundne; som torde hända, om icke de för honom kunna winna Eders Kongl. Mayts stöd och tilgift, lijkwähl åtminstone gifwa det anseende, at med någon annors tilsättiande til sakens slutel. afhielpande lärer beroo; dy har jag til Eders Kongl. Mayts tiänsts rätte bewakande funnit mig förbunden, at medlertijd med de twenne nu upprättande Compagnier anställa en besichtning och der hän disponera, at de rusthållare som otwiwlachtigt komma at Concerveras och bijbehållas, måttte sättias i det stånd, at til de andras lijsa som här intil dermed måst uthärda, gräntse wachten behörigen understödja och emottaga, och således indelningen med de gemena, om hwilcken ringa difference är, såwijda befordra, at det öfrige enär saker komma til deras rätte egenskap, må kunna jämbwäl bättre förfrämjas, förhåppandes Eders Kongl. Majt denne min underdånige Zele och nijt nådigst uptagandes warder,
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersäte
J: H: Frisenheim / George Malm
Friedrichshamn d. 14 Augusti 1725


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 11 september 1725. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Praesent. d. 21. Sept. 1725 ad acta lagt

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt. har uti dess Nådigste under d. 25. Aug. sidstl., behagat i Nåder anbefalla mig, at i den händelse någre Krono Betienter här i landet skulle finnas, som eij fulgiordt deras skyldighet deruti och aflagt den tilbörlige huldhets och trohets Eden; sådant nu genast af dem skulle efterkommas; hwarå jag eij undgå bordt at i underdånighet förmäla, det jag år 1722 wid min hijtkomst sammankallade Häradsfogdarne och Häradsskrifwarne, och annammade huldhets Eden af dem härstädes och derjämte tilhölt dem, at låta de ringare Betiänte wid Härads Rätten den fulgiöra, hwilcket de sedermera med berättelse inkommit af dem wara efterlefwat, och således utii detta mig Nådigst anförtrodde Höfdingedömme denne Eders Kongl. Mayts. Nådigste ordning til dess wärckställighet i underdånighet befordrat, Jag framhärdar til min dödzstund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts. Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 11. Septbr. 1725


Till Innehåll 1725

Frisenheim - beslut om sapnnmål den 30 september 1725


Anno 1724 d. 6 Novembr. höltz ordinarie häradz höste Ting med allmogen af Walkeala sochn i Jockela hemmans gård, närwarande ut in Protocollo.

Uppå Crono Befallningsmannen wälbetrodde Johan Kyreens begäran warder härmed betygat det wid alle Tingz-ställen i detta Fögderiet blifwit undersökt, huruwida åboerne uppå Crono-ograverade, indragne eller förbehåldne hemmanen, måge kunna deras räntespannmål in natura för innewarande år ärlägga ? hwarå närwarande Nämdemän och allmoge erhällel. intygat och swarat, at minsta delen eller ganska få lära finnas, som för den här i landet i år begklagl. infallne misswäxt kunna spannemåhl in natura lefwerera, utan anhåller och önska wederbörande, som penningar kunna sig förskaffa, at de likmätigt Kongl. Maijts Nådigste förordning af den 17 Octobr: 1723 få 5 d. Smt i stället för hwarje spanne tunna betala. Hwilcket till bewis ex protocollo meddelas. Actum ut Supra.

På Häradzrättens wägnar And: Jak: Hagen

 

Resolutio
Alldenstund förledne Åhrs Allmänne Misswäxt här i Höfdingedömmet, gjordt Allmogen i Kymmene Häradh så oförmögen på spannmåhl, at dhe samme eij förmåt in natura prestera, hwilket och synes så i XXXX wara efter föregående Häradz Rättens undersökning, hwarföre på det Cronan eij alldehls må komma uti Mistning af denne Räntta genom widare Böndernes fattigdom, tillåtes Crones Befallningsman lijkmätigt Kongl: Maijts Missväxts förordning dat: d: 17: October 1723 för hwarje Tunna skatte spannemåhl, af Crono Ograverade, och behåldne hemman at Opbära Femb Dr Smt Penningar, berächnandes Kongl: Maijtt och Cronan gewinsten, Wilmanstrand d: 30: September 1725
J: H: Frisenheim


Till Innehåll 1725

 

Frisenheim till Fredrik I den 23 oktober 1725. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Kongl. Maijst will i Nåder här öfwer hafwa inhämtat dess Krigs och Cammar Collegiers samt Stats Contoirs underdånige betänkande. Stockholm i RådCammaren d. 13 Novemb. 1725.
uppå nådigste befallning
Sam. Åkerhielm

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Det hafwa en stor del af Almogen uti detta mig Nådigst anförtrodde lähn, wid undersökningarne och Liquidationerne andragit, huru som de år 1721 och 1722 någre Månaders tijd underhållit de oindelte af Kymmänägårdz lähns Infanterie jemte en del af Karelska Cawalleriet, anhållandes derföre at til sin ersätning för huusmanskåsten blifwa förhulpne; Jag har i anledning der af och innan jag i underdånighet Eders Kongl. Mayts. Nådigste förordnande kunnat underställa, om dess egenskap sökt mig grundeligen underrätta, och befunnit det af följande sammanhang, at sedan hela Regementet af Kymmenegårdz läns Infanterie, wid öfwerkomsten ifrån Swerige tågat til detta lähn, och de indelte fem Compagnier intagit de dem anslagne boställen och rotor, war ingen annor utwäg öfrig, än at de oindelte tre Compagniers Under Officerare och Gemene, förlades hoos Almogen til huusmanskåstens åtniutande och der med continuerades til år 1722 om sommaren, då de til Frierichshamn commenderades at der nyttias i arbete och orten bewaka.
Med Cawalleriet förwetter sig åter således; at emedan Regementet ingen betalning undfådt om Regementetz indragande til twenne Compagnier, utan i dess ställe ordres at til deras hemwisten tåga, Så anlände de i början af Januarii Månad år 1722 hijt, samt emedan ingen indragning i så måtto kunde skee, hoos Rusthållarne blefwo inlagde; och sedan de någre Månader dem uppehållit, ankom och befalning til Regementet at de til twenne Compagnier skulle förminskas, och de öfrige sättias under Kymmänägårdz läns Regemente til fot; medlertijd hafwa de Gemene jämte afgående Under Officerare niutit huusmanskåsten, och af de Rusthållare som det året kommo afgå räntan utfordrat; Och som de nu utom de wanlige utskylder på det sättet kommit at underhålla de inquarterade samt der hoos ingen Nådig befalning finnes, huru och på hwad sätt de til sin ersätning skulle förhielpas; hwarå de enträgit medelst åtskillige itererade ansökningar påstå, så har jag i diupaste underdånighet funnit mig förbunden Eders Kongl. Mayt sådant tilkänna gifwa, med dylijkt underdånigt hemställande, om icke de i anseende til denne olijka swårighet, emot de andre förtiänte Nådig hielp, och at huusmanskåsten på deras Alster som tämmelig anseenlige äro, och hoos de mästa icke utan deras störste olägenhet och hemmens tagande skada, lära kunna utsökias, kunde gådtgiöras och afräknas, hwarigenom desse tilffreds ställa och Eders Kongl. Mayts indrächter icke så anseenlig minskning känna, som der det annors dem borde förnöjas och betalas; Jag framhärdar med beständig wördnat til min dödzstund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 23. Octobr. 1725.


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 13 november 1725. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan jag i underdånighet undfick Eders Kongl. Mayts Allernådigste af d. 20. Juli sidstl. så har jag med all flijt sökt utaf de utur fångenskapen hemkomne och här wistande Officerare tilförlitelig underrättelse anhålla, huruwijda Lieutenanten af Öfwersten Rebinders Regemente Christian Sievers, hwilcken Eders Kongl. Mayt sedermera benådat med Capitains Charactere, blifwit föranlåten at uptaga penningar som som han til skiutz och profwiant försträkt åtskillige, hwilcka igenom dess försårg blifwit lösskaffade, Män utaf dem har jag så mycket mindre kunnat det inhämta, som at de igenom afl. Agenten Knipercronas försårg blifwit framhulpne, och derhoos icke weta, om Capitainen Sievers någon på förenämbde sätt undsatt; doch kan jag der hoos i underdånighet icke förtijga, det jag utaf någre igenomresande som kommo utur fångenskapen, ibland hördes berättas det de utom berörde Sievers tilhielp så wäl at få dem löse som och penningars tildelande, icke utsluppit utan at jag kan mig widare til minnes draga, hwilcka det warit eller til hwad summa det sig bestigit, hwaraf fuller i underdånighet kan slutas, det han någon grund til sin underdånige ansökning lär hafwa; och jag framhärdar med diupaste wördnat
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 13. Novbr. 1725.


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 24 december 1725. Riksarkivet.


(Mottagarens notering)
I Cabinettet föredragit d. 22 Januari 1726 och resolt at som hwad detta Savitataipals pastorat angår det redan d. 6. nästl novemb uppå Consistorii förslag blifit disponerat; så kan härutinnan ingen ändring skee, utan har församl at låta sig åtnöja och til efterrättelse ställa hwad således blifit faststält. hwilcket genom resol på församlns supplique blifit XXXX.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Det har Safwitaipal församling medelst twenne utskickade trägit hoos mig anhållit, at jag deras underdånige ansökning, at få siälfwa wälja och kalla en Prästman til hwilcken de kunna hafwa förtroende, med lijka underdånighet Eders Kongl. Mayt måtte tilsända. Jag har fördenskull eij denne deras begiäran dem afslå kunnat, utan funnit mig föranlåten at deras hoos mig inlagde skrifwelse til Eders Kongl. Mayts allerunderdånigst öfwerskicka, och til min dödzstund framhärda
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 24. Decembr. 1725.


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 24 december 1725. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Jag har til underdånigste följe af Eders Kongl. Mayts ankomne Allernådigste befalning af d. 10. Aug. sidstl. låtit uprätta med lotsarna här utu skiärgården en Liquidation uppå det de kunna hafwa at fordra för åtskillige Krono Fartyg de sedan fredzslutet lotsat, hwilcken Liquidation jag härhoos i underdånigste anledning deraf icke undgå kunnat med lijka diup underdånighet at öfwersända, beständigt til min dödzstund framhärdandes
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 24. Decembr. 1725.


Till Innehåll 1725

Frisenheim till Fredrik I den 31 december 1725. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Kongl. Mayt will häröfwer i nåder hafwa inhämtat des Krigs= och Cammar Collegiers samt Stats Contoirs underdånigste betänkande. Stockholm i RådCam: d 3. feb: 1726
Friedrich
Ofwanberde Collegiers swar är af d 15 fem: 1726

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Uti den af Eders Kongl. Mayts Nådigst utfärdade Instruction, hwarefter Indelningen med Dragoune Esquadron skulle fulföras, har Eders Kongl. Mayt Nådigst tächts förordna, det de minsta stommar til räntan skulle indragas, och sedermera med de behåldne twenne Compagnier til en Esquadron af 100. Man uprättas, Nu som under de twenne Compagnier, hwilcka til Nylandska Regementet blefwo wid fredzslutet indelte, åtskillige rusthåld funnes af sine stommar; så yppade sig en twist emellan de indragne och behåldne, om icke af de senare jämwälsom ägde swag stomme borde afgå, hwilcket jag i underdånighet Eders Kongl Mayts Nådigste utslag hemstält, samt sedermera deröfwer erhålt Eders Kongl. Mayts Krigz= och Cammar Collegierz samt Statz Contoiretz swar och yttrande det de icke annorledes finna än det de behåldne som äga swag stomme icke mera än de indragne kunde befrijas ifrån det beswär; medlertijd och innan mig denne efterrättelse tilhanda kom, war det långt mer än til hälften på detta år skridet, til hwilcken tijd de lijkwäl som förestådt wid rusttjänsten icke allenast alle onera som rustningen widhängia undergådt, utan och gräntzewachten mer än der Esquadronen warit i stånd underhållit, samt således in til dess de blefwo rusttiänsten afsagde, fulgiorde det hwad af dem hela året kunnat praetenderas och äskas; warandes nu min underdånigste förfrågan, om icke de i anseende der til förtiäna den Nåd af Eders Kongl. Mayt at som de nästan hela året fulkomlig tiänst giordt, det de och de behåldne augument räntor derföre för detta år få upbära på det de som sålunda rusttiänsten och den der wid hängande förmån måste undgå sedan de hwarjehanda beswär och mödo der wid erfarit och sig utblåttadt någon ersättning måtte förwänta och icke utur stånd sättias at framdeles erläggia deras utskylder; Jag underställer detta med diupaste underdånighet Eders Kongl. Mayts Nådigste wälbehag och framhärdar til mit lifsslut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 31. Decembr. 1725.


Till Innehåll 1725