Breven från 1715

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Generalmajor Carl Armfeldt till Karl XII den 10 januari 1715.
Riksarkivet. Skrivelser till konungen. Karl XII, 2.3.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung,
För de 20/m [20 000] daler smt, som af de upbrackte priserne blifwit desse troupperne till underhålle i Nåder förunte, nederlägger Iag underdånigste tacksäijelse, hafwandes de samme genom assessorn Frisius wäl blifwit hijt lefwererade, men most till hielp för Officerarne och een Månadz drickespenningar för de Gemene angripas, 1o fördenskull att Officerarnes tillstånd warit på een extremitet kommit, så att de mäste hade oundwijkeln most tiensterne qvittera, eller lefwa på discretion hoos bonden uthan att kunna någon tiänst giöra; I hwilcket tillstånd de försatte warit där igenom, att dhe most gå ifrån löningerne och hwad de i Finland på deras hemwister haft att tillijta, och hafwa till swår last antingen egna familier, eller anhörige dem de inthet kunna förlåta, för åhret 1713 icke meer än 2 Månaders gage åthniutit, och för een Månad af nestl åhr, som bemte assessor wed action i Kyro anskaffade, Af inge durchtouz-Medel??? wed så månge och swåre marcher få sig hugna, Icke heller af den bestådde hafren för deras hästar eller spannemål istället, uthan moste alle sine nödtorfter försee af det som på gaget hinner utfalla. 2o har iag de gemene most tillsäija wed opbråttet från Brahestad bende Månadz drickespenningar, jämpte andre lyften om kläder och mera, fördenskull att iag såg een swår förlust genom desertion för Ögonen, så wäl af den begiärelsen man altijd hoos dem försport att blifwa på hemorterne, som af klädeslösan, tillstundande winteren, den swåra marchen, sielftagne inbillningen om större swårigheeter på denne sijdan ochmångfalligt mera, sampt att de hwarcken med någon dehl skiutz eller tillräckelige huus och wärma under wägen hielpas kunde; hwilcka swårigheeter hafwa fast större warit, än Iag dem efter omständigheeterne förmäla kan, och twungit mig medlen, som förbemält äranwända, de dock inthet kunna förslå till 2 månaders gage för Officerarne, med mindre assessorn mot de där till 2000 D Smt upnegociera och försträckia, hwarom och det öfrige tillståndet för desse troupperne han en noga berättelse i underdånigheet giöra kan, där Eders Kongl. Maijtt så i Nåder tillåta täckes, dessuthom har bemte assessor ansenligt i profwiantpersedlar anskaffat, till een månadz underhälle eller något mera, och det uthan någon penning där till i händerna, på det man här så mycket längre utkomma motte, bönfallande iag underdånigst, Eders Kongl. Mt allernådigst täckes förordna och anbefalla, att samma 2000 Dr Smt, sampt hwad han till bende profwiantpersedlars anskaffande anwändt, motte efter hafwande wederbörandes qvittencer så mycket promptare och uthan uppehåld betalas, som han dhe förre på wexel most uptaga, och andre förskott giordt tillförene, och med Kongl. Maijts märkelige nytta kan skee, att han blifwer wed mackt hållen till att giöra wijdare handräckning, förblifwandes iag till dödzstunden
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Maijts Allerunderdånigste troplichtigste tienare och undersohte
Carl Armfeldt /Ingelet
kvarteret Skiälefteå d 10 Januarii 1715

 

Till Innehåll 1715


Memorial till Karl XII:s syster arvsprinsessan Ulrika Eleonora 22 januari 1715.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Inkom d. 22 Jan: 1715:

Underdånigst Memorial

Mottagarens noteringar:
Hennes Kl. Höghet Arfsprinzessan och H. Mts. samptel. herwarande Råd willia detta hermed hafa remitterat till det Kl. Krigz Collegium som uti öfwerwägande har att taga dhe heruti anförde frågor hwar Gen: Maj Armfelt med arméen skall förtöja och blifa ståendes, sampt deröfer jämwähl förnimma dhe öfrige herwarande Hr Generalens betänkiande inkommandes sedan öfer altsammans med sitt beslut och godtyckio. Stockh. d. 29. Jan: 1715
Uppå befallning
X Ehrenstrahl

 

Sedan Hennes Kongl. Höghet Arfprintzessan och Eders Kongl. Maijts herrar Råd mig uti nestl. Augusti månad, i nåder anbefalt at resa till Eders Kongl. Maijts under H. General Majoren Carl Armfelt uti Österbottn stående finska Troupper, och efter öfwerläggian- samt rådgiörande med wederbörande herrar Landzhöfdingar, om alt det, som till bemelte manskapz öfwerförande utur Österbottn in uti Hr Landzhöfdingens Ramses lähn nyttigt och till Eders Kongl. Maijts tienst i berörde måhl ländande pröfwas kunde, dess wärkställighet befordra, blef iag emot min willia någre dagar ifrån berörde resa hindrad, efter som de af Hennes Kongl. Höghet och deras Excellentier till samma Trouppers behof utur det prise giorde skieppet la beau parterre wid samma tijd mig anwijste 10000 daler sölfwer mynt icke kunde bijbringas i den hast, som nödwändigheten fordrade och iag således intet kom till det på syftade ändamålet, hwilket war en kraftig orsak mig at uppehålla, alldenstund iag, som hade ett anseenligit förskått ännu innestående, och intet kunde giöra stat uppå de hoos handelsmannen Grubb mig anordnade 20000 daler sölfwer mynt, dem han undandrog sig at lefwerera, med tomma händer eij såg mig det ringaste uti det anbefalte angelägna ährendet kunna uträtta. Icke dess mindre, och på det Eders Kongl Maijts tenst iag efter yttersta giörligheten, så wijda hoos mig stod uti underdånighet befordra måtte, har så snart iag hunnit, mig på annat sätt med medell försee, samt föranstalta om förberörde 10000 dr smts incasserande, som först en god tijd efter min afresa influtit, iag d: 16: Augusti, begifwit mig härifrån och min resa, så mycket möijeligit war fortskyndat, hwarwed iag dock hade den olägenheten, at wed min ankombst till Medellpad en tract befans wara öde, efter som förmedelst ett upkommit rychte om fiendens befahrade anfall, alt folket hade flychtat ifrån sine hemwisten, så at man hwarken feck see någon menniska, mindre kunde bekomma hästar, som iag då straxt H Baron och General Lieutenanten Taube månde berätta. Enär nu beröde swårhet jembwäl war öfwerstånden och iag endeligen kommit till Umeå, samt därsammastädes med Hr Landzhöfdingen Ramse, angående Trouppernes emottagande uti dess Lähn öfwerlagt, jemwäl hoos bemelte Hr Landzhöfding insinuerat ett Memorial, fortsatte iag straxt min resa siöledes till Brahestad, därest iag d: 12 Septembris och således tijdigt nog anlände, wid hwilken tijd och fienden med dess Galleijer till siös och med dess Infanterie till Landz begynte nalkas. då H General Majoren armfelt till föllie af erhållne höga ordres straxt lät dess underhafwande Infanterie marchera, men Cavalleriet ännu någon tijd stå wid Calajocki, dels att observera fiendens företagande, dels at lämna Infanteriet tijd och tillfälle, till dess så mycket beqwämligare fortkombst. därjemte togz till Transporten så många fartyg, som där kunde sammanbringas, med hwilka sedan 450 man Infanterie mehrendels af Safwolax Regemente, såsom mäst misstänktes det de torde desertera, woro embarquerade och något profwiant inlastat, iag 3e dagen efter min ankombst uti Brahestad, nemln d: 15: Septembris, igen begaf mig till siös åth Wester sijdan och jempte berörde Infanterie d: 17 ejusdem kom i land wed Löfånger, derest då nästan ingen fans wed dess hemwist, utan alt folket begifwit sig till skogz, i fruchtan för fiendens anfall, den där och beklageligen d: 18 Septembr med någre Galeijer giorde landsstijgning wed Umeå och eij allenast skiöflade och upbrände staden, utan och förordsakade en så stoor skräk i landet, at Inbyggiarne på många mijl flychtat. Hwarföre iag söckte Allmogen upmuntra och intala, at de skulle sig wed sine hemwister igen infinna, uppehållandes mig således uti Löfånger, till dess wederbörande och Allmogen begynte inställa sig och iag om det öfwerbrachte Manskapetz förplägning feck giöra anstalt; Hwaruppå iag andra gången reste emot General Majoren Armfelt landwägen åth Torneå, eij allenast som bemelt är, at möta det nårr om tågande Manskapet, utan och at giöra mig underrättad, om de däremellan liggande åthskillige pass, samt hwad tillgång för Troupperne kunde finnas, på det iag sådant Generalen kunde wed handen gifwa. Och ehuruwäl det wille giöras af allom mycket swårt, at berörde Eders Kongl. Maijts Troupper uti samma magra och swaga land skulle kunna uppehållas; Så befan iag lijkwäl, at de kunde hafwa tillräckelig tillgång för 6 månader, i fall wederböranderne skulle få contant betalning, som den Höga Kongl. Senaten iag ifrån Luleå uti underdånighet berättat, hwaruppå iag mig härmed underdånigst beropar. I anseende hwartill och på det fienden eij måtte hafwa nytta af något honom lämnat förråd, helst det war at betänckia, det han, som nu af förfarenheten bestyrckes, skulle föllia efter till de orter, Eders Kongl. Maijts Troupper efter sig lämnat, så har det funnitz för Eders Kongl. Maijts tienst nödigt och nyttigt, att så länge, som giörligen skie kunde, låta berörde Troupper /: hwilka, om inga andra swårigheter skulle warit, ändå eij hade förmådt fortsättia marchen, utan måst liggia stilla wed Torneå, till dess de först blift med en månadz profwiant försedde :/ stå uti Kiemi, Torneå och Karlix sochnar, som är en tracht af 7 mijl, derest de och uti 3 Månaders tijd haft sin subsistence, förmedlest det Allmogen, som elliest intet hade kunnat förmås till någon willighet, utan snarare skulle anwändt all flijt dess förråd at undangiömma, igenom Hr General Majorens Armfeltz och dels mine hwarjehanda persuasioner och försäckran, at hwad de wordo försträckiande till Milicens behof, skulle blifwa dem af höga öfwerheten godtgiordt och betalt, låto sig något willigare finnas, at hielpa till armeens underhåld, hwarwid man warit nödsakad at tillgrijpa det närmaste, dock så at hwar och en dess nödwändige föda och utsäde blifwit lämnat, som iag och medelst särskilte uphandlingar, ändock man hwarken till det ena eller andra erhållit eller kunnat wed så fatt tillstånd uti underdånighet afwachta behörige ordres sökt Allmogen giörligast lijsa. Härflytandes däraf den nyttan, at förutan det förrådet är fienden betagit, som han elliest kunde för sig finna, de till Trouppernes behof upburne persedlar jembwäl kunde för ett billigare wärde som elliest erhållas, i fall Eders Kongl. Maijt som underdånigst förmodas, skulle i nåder godtfinna, at Allmogen därföre böra, efter omrörde försäkran, någon betalning undfå, hwarigenom och den öfriga Allmogen kunde giöras framdels willige at gifwa fram deras förråd till publici tienst, till att förtijga det den öfrige delen af Westerbottns höfdingedöme emedlertijd warit för beswäret af Inquarteringen befrijat. Hwarefter Hr General Majoren Armfelt sedan intet mera förråd war i åfwanberörde Quarteren at tillgå, d. 15 nestl- Decembr lätt Infanteriet därifrån opbryta och uti en hastig marche gå till denne sijdan om Piteå, uti det afseende, at alt än på den tracten qwarwarande fouragie måtte till det efterlämbnade Cavalleriets så mycket lättare conservation blifwa bespardt. Och som mehrbemte H General Major därnäst affärdade mig, at eij allenast under resan inhempta hwad tillgång för Troupperne kunde wara hädanefter at förwänta, hwarom hoos H Landzhöfdingen Ramse iag inlagt ett memorial No 1 och behållit däruppå dess Resolution No 2:, utan jembwäl Eders Kongl. Maijts Trouppers nuwarande tillstånd allerunderdånigst berätta samt sökia däröfwer Eders Kongl Maijts Allernådigste Resolution; Altså och emedan eftermelte Eders Kongl. Maijts Trouppers så wäl som landetz, där de för tijden stå inqwarterade, conservation, hwilken H General Majoren Armfelt sig fram för alt låter wara omhiertat, synes högst erfordra en ofördrijelig och skyndsam anstalt, antingen Eders Kongl. Maijt i nåder skulle behaga, det de där till nästkommande sommar skola blifwa stående, eller och, hwilket äfwen synes hafwa sina stora swårheter med sig, om det skulle skie uppå en gång, därifrån afdragas, det iag i underdånighet är redobogen munteligen närmare at gifwa wed handen, lärandes efter all lijknelse en slijk tijdig anstalt förutan, hwarken Eders Kongl. Maijts Trouppers, i synnerhet Cavallerietz, eij heller Provinciens ruin kunna eviteras; dy under Eders Kongl. Maijts allernådigste ompröfwan och godtfinnande, har i anledning af mehrbemelte H General Majors mig tillstälte memorial iag fölliande uti diupaste underdånighet och högst oförgrijpel. bordt påminna.
/1o Skulle ofehlbart lända till fodretz besparing uti Wästernårlandz lähn, om alla wederbörande tijdigt blifwa antydt, at slachta någon deel af deras mäst mistelige creatur, såsom ung boskap och oxar, och behålla nödige molkande och bärande koor, hwilka sedan kunde med så mycket mindre underhållas, och det öfriga fodret komma Eders Kongl. Maijts Troupper till nytta, hwarjempte wederbörande hade at aflåta kiött till trouppernes underhåll, då det för ett lindrigare prijs, än elliest, kunde kiöpas, eftersom Allmogen skulle giärna uplåta hwad de ägo, där de, wed deras elliest mångfaldige utlagor och beswär, fingo niuta för sådane lefwereringar betalning, hwarom uti mitt här frammanföre Sub No 1 underdånigst allegerade och hoos H Landzhöfdingen Ramse ingifne memorials 2 Pt widlyftigare förmäles, läggiandes iag nu allenast detta uti underdånighet därtill, at i fall någon swårighet skulle giöras uti landet, angående saltet, som till en sådan slacht erfordras, så har iag detta allareda tijdigt förekommit och weth råd därtill. Och ehuruwäl Hr Landzhöfdingen Ramse, i anledning utaf mitt hemställande, lärer hafwa därom utgifwit ordres; dock som det otwifwelachtigt skulle så mycket skyndesambligare efterlefwas, i fall wederbörande finge weta, at det är höga öfwerhetens willia, och detta eij tål något längre drögzmål, så frambt därpå skulle föllia den effect, som intenderes, efter som så länge därmed anstår, dageligen mycket foder consummeres och bristen således mehr och mehr tillwäxer, samt änteligen föder af sig så wäl den i landet warande boskapens, som de wed Troupperne befintelige hästarnas ruin, om elliest Eders Kongl. Maijts nådigste willia är, at desse Troupper der öfwer wintern skola stå; så submitteras Eders Kongl. Maijt alt detta uti diupaste underdånighet, och om Eders Kongl Maijt medelst dess Nådige resolution täckes gifwa detta oförgrijpel förslag eftertryck.
/2o Emedan numera, sedan med boskapens afslachtande intet är så tijdigt begynt, som nödwändigheten syntz requirera, det i Westernorlandz lähn befintelige fourage ehuru det skulle menageras ändå eij lärer föreslå till desse Trouppers förnödenhet, och fördenskull högeligen skulle wara af nöden, at Ångermanland giör i så måtto någon hielp, hwartill H General Lieutenanten och Landzhöfdingen Stromberg wed min genomresa förklarat sig willig, som iag och äfwen inhemptat det landet eij därtill wore obenäget, beroendes det i synnerhet däruppå, om fouraget skall föras till Troupperne, därest de nu stå, eller och ett wist antal Cavallerie uti Ångermanland förläggias; hwarom iag i underdånighet är redobogen munteln at gifwa närmare efterrättelse, hafwandes iag mig icke understådt uti berörde måhl något absolut at begiära eller utan befallning af högre handen tillgiöra; dy afbijdar däröfwer Eders Kongl. Maijts nådigste förordnande iag underdånigst.
/3o Anbelangande spanmålen till Eders Kongl Maijts trouppers underhåld requireras, hwilken härtills till en stoor del medelst persuasionering och löften om betalningen uti dee districhten, där Troupperne haft sine förre quarter blifwit af Allmogen under nampn af låhn och förskåtter ihoopsamlat, som åfwanföre underdånigst är omförmält; Så emedan det warit betänckeligit på det sättet wijdare at fortfara utan Eders Kongl. Maijts allernådigste förklaring, huru med det, som på berörde sätt allareda optagit är, skall förhållas och om det, lijkmätigt försäkringen, skall blifwa betalt, eller icke; dy afwachtar Eders Kongl. Maijts resolution iag däröfwer allerunderdånigst, kunnandes härjempte uti lijka underdånighet försäkra, at i fall möijeligit wore och Rijksens närwarande tillstånd kunde medgifwa, at förnöija berörde Allmoges härtills öfwer deras utlagor giorde förskåtter och hwad af dem wijdare på berörde sätt kunde erfordras; så skulle Eders Kongl. Maijt och Rijket däraf ofehlbart kienna en stoor nytta, i ty 1o Allmogen därigenom wijdare skulle giöras willig at anskaffa och lefwerera ett fast större quantum spanmål till Eders Kongl. Maijts tienst, än om det emot deras willia uttages, och det 2o för skiäligare prijs, än elliest uti deras utlagor beräcknas, hwarjempte 3o Eders Kongl Maijt skulle richtigt utbekomma alla utlagorne så wijda Allmogen uti afseende på den försäkrade betalningen, ofehlbart lärer, som anfördt är, framgifwa mera, än det de elliest skulle giöra och således jembwäl restantierne, om någre finnes, därigenom kunde blifwa decourterade och betalte, lärandes wed den händelsen, at landet eij skulle hielpas med betalningen intet wara så stoor tillgång, utan så frambt Eders Kongl. Maijts folck icke skall crepera, ofelbart på annat sätt medelst tillförsel eller elliest komma at ersättias. Hwilket alt Eders Kongl. Maijts allernådigste wälbehag och närmare godtfinnande underdånigst hemställes.
/4o Har H General Majoren Armfelt, af den omsorg han har, at möijeligast conservera Eders Kongl Maijts Manskap, committerat mig uti underdånighet at föredraga, huru mycket folket kommer at lijda därigenom, at spanmålen där i länet eij är, som i Österbottn rijetorckat, eij heller folket därwed, såsom bestående i bara korn, wahne, gåendes när det tårckat blifwer på 1 tunna altijd 4 á 5 Cappor in, om icke mera, hwarigenom manskapet fast anseenligit kommer uti dess uppehålle till korta, så at eij heller de flere dem bestådde persedlar med spanmålen till dricka hinna till, utan de siuckna och dör mehr än hela den förra tijden, då General Majoren wed berörde Troupper haft befählet och fatiguen warit swårare, hwilket feltskärerne och Officerarne påstå förnämligast af deras ringa föda förorsakas, efter som manskapet många dagar i hwar månad icke en bettre hafwa at tillgå; Och som detta trångmål kunde förekommas, medelst den Carolin om månaden, som knechten böör hafwa i dryckes penningar och i brist af penningar måste ersättias med dryckeskorn, hwarigenom förrådet till bröd förminskas; Altså hemställes Eders Kongl Maijt detta allerunderdånigst
/5o Kan den stora nakenhet, hwaruti mästedelen af manskapet wed denne Eders Kongl. Maijts finska armee numera förfallit, hwilket deras älände H General Majoren Armfelt, förutan det han fördetta sielf därom lärer hafwa berättat jembwäl uttryckeligen anmodat mig underdånigst at föredraga, icke tillfyllest beskrifwas. Af detta deras beklagel tillstånd, hwarwid de denne kalla wintertijden neppeligen kunna bärga sig eller komma uhr husen och så mycket mindre giöra den ringaste tienst, som det och hade warit för dem alldeles omöijeligit at utstå marchen ifrån deras förra inhafde quarter till Piteå, där icke de fådt låhna kläder, som H General Majoren utfäst, at skola låta wederböranderne återbekomma, har iag warit föranlåten af H General Lieutenanten och Landzhöfdingen Stromberg så wäl, som af H Landzhöfdingen Ramse at begiära, det H Landzhöfdingen Stromberg uti sitt höfdingedöme behagade af Allmogen låta anskaffa skiortor och H Landzhöfdingen Ramse pelsar på det de mäst nödlijdande måtte nu i förstone hafwa en pels och paar skiortor at skyla sig med, hwaremot iag utfäst, före än manskapet aldeles skulle undergå, at willia stå för betalningen i fall berörde perzedlar eij skulle wederbörande uti deras uthlagor godtgiöras. Hwaruppå och bemelte herrar Landzhöfdingar låfwat giöra i berörde måhl anstalt, lärandes dock willia hålla sig wed min
låfwen; fördenskull täcktes Eders Kongl. Maijt Allernådigst förordna, at antingen medell till berörde perzedlars betalning måge anordnas eller och wederbörande få dem uti utlagorne korta.
/6o Är Eders Kongl. Maijt för detta så wäl af H General Majoren Armfelt, som mig allerunderdånigst wed handen gifwit, hwad för en myckenhet olyckelige flychtingar sig uti Westernorland infunnit och än uppehålla. Och ehuruwäl det wore önskeligit, at de där måtte kunna hafwa sin subsistence jemte Eders Kongl. Maijts Troupper, helst som ibland dem många lära finnas, som föga mächta denne åhrs tijden flytta sig därifrån, dock som desse flychtingar förorsaka där i länet en anseenlig consumtion så wäl på lijfsmedel, som på fouragie, hwarigenom för Eders Kongl. Maijts troupper eij ringa förråd afgår, och det således synes swårt för flychtingarne och armeen tillijka i längden där at finna tillgång till underhåld; Altså har, efter Hr General Majorens Armfeltz speciale begiäran, sådant Eders Kongl. Maijt iag härmed ytterligare uti all underdånighet föredraga skolat, submitterandes under Eders Kongl. Maijts wälbehag, hwad utwäg Eders Kongl. Maijt täcktes utsee till Förekommande af den afsaknad, Eders Kongl Maijts Troupper däraf ofehlbart måtte kienna, at jempte dem en så stoor myckenhet andre sig uti berörde temmelig magra land nödgas uppehålla, och på hwad sätt berörde olyckelige flychtingar därjempte kunde conserveras, så at de uti deras dem öfwerkomne swåra olägenhet måtte kienna någon hielp och lijsa. Hafwandes iag för min ringa deel söckt möijeligast wara dem behielpelig, och till den ända icke mindre af dem än utaf Officerarne wed Armeen kiöpt temmelige quantiteter kiöt, då de warit förorsakade at slachta deras boskap, det mine giorde lefwereringar och därå erhållne quittence nogsambt utwijsa.
/7o Har wäl General Majoren Armfelt äfwen begiärt, det Eders Kongl. Maijts Officerares wid Armeen nogsambt bekante stora nöd och trångmål iag underdånigst tillkienna gifwa skulle; Men aldenstund H General Majoren, uti dess underdånigst bijfogade bref, otwifwelachtigt lärer därom sielf utförligen berättat; Fördenskull understår iag mig icke at wara i detta måhl wijdlyftig, utan underkastar Eders Kongl. Maijts Allernådigste förordnande, huru och på hwad sätt desse nödstälte Officerare, efter deras underdånigste trägne åstundan måge stå at hielpa.
/8o Will iag wäl intet XXXXXX med Armeens angelägenheter mitt under denne resan af proprie medell å nya giorde underdånige förskått, till at dess medelst lijsa Allmogens beswär uti Trouppernes underhållande, som elliest icke skulle kunnat så länge stå uti de förra quarteren, till at förtijga hwad mera gagn så wäl flychtingarne som armeen däraf haft; dock beder iag allerunderdånigst /1o det täcktes Eders Kongl Maijt, till befrämjande af Eders Kongl Maijt ytterligare tienst och denne här tills någorlunda behållne Armeens conservation, allernådigst förhielpa mig at utbekomma de således bijbrachte och anwände medell.
Och emedan hwad här frammanföre uti underdånighet ofta besagde Eders Kongl. Maijt finska Armee till bästa och conservation högstoförgrijpeligen är wed handen gifwit, uti det underdånige afseende skedt, där Eders Kongl. Maijt skulle behaga, at berörde Armee än skall blifwa qwar uti Westerbottn öfwer wintern, hwilken som bekant är i den så långt åth Norden liggiande Landzorten plägar wara längre än här, så at för Junii Månad ingen tillförsel siöledes dijt skie kan; dy warder sådant alt Eders Kongl Maijts wälbehag ytterligare uti diupaste underdånighet submitterat.
Stockholm d: 22 Januarii 1715
Johan Hin: Frisius


Till Innehåll 1715

Memorial 3 februari 1715.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Underdånigst Memorial

Emedan de af Hr General Lieutenanten och Gouverneuren Högwälborne Baron Gustaf A. Taube, uti förleden Augusti Månad för Eders Kongl- Maijts finska Trouppers anordnade 20000 D S.Mt [daler silvermynt] icke welat förslå till 2ne Månaders Gage för Officerarne och en Månadz drickespenningar för de gemena, som de för sådane orsaker, hwarom Hr General Majoren Armfelt uti dess underdånigste skrifwelse lärer hafwa förmält, måst till understöd uti deras stora fatigue och trångmål oumgangeligen utbekomma utanpå det hwar och en berörde Gage och drickespenningar richtigt måtte undfå, och således bijbehålles en lijkhet, iag warit högst förorsakat, att upbringa öfwer bemelte summa, 2000 D Sölf Mt, dem iag till samma behof förskutit, uti förhåpning, det de mig af Prise Medlen lära goda giöras, i anseende hwar till och feltCasseuren Quensell dem under sådan Titul, jempte de i underdånighet omrörde 20000 D, quitterat, som Eders Kongl. Maijt af bemelte feltCasseurs copialiter bijfogade quittence allernådigst täcktes fömärckia; dy anhåller iag underdånigst, det Hr General Lieutenanten Taube kunde få tillstånd, af de under dess disposition stående och till Trouppernes behof anslagne Prise Medlen låta sådane 2000 D. SMt emot emot feltCasseuren Quensels Original quittence till mig utbetala, hwilket iaj uti underdånighet förmodar så mycket lättare kunna skie, som Eders Kongl Maijts finska Troupper icke ha kommit att åthniuta sig till godo de 600 tr Råg och det Smöret sampt Talgen, som af Priserne woro till berörde Trouppers destinerade.
Och som wid berörde 2.000 D Smts anskaffande, icke mindre än uti alt annat, iag haft mitt endaste afseende på Eders Kongl Maijts tienst och desse Trouppers Conservation; Så lefwer iag uti den allerunderdånigste tillförsicht och uti jemblijk underdånighet ytterligare beder, det täcktes Eders Kongl- Maijt allernådigst förordna, att sådane 2000 D Sm af meromrörde Prise Medell mig blifwa tillstälte, på detiag således nu i förstone någorlunda kunde bärga mig uti min yttersta förlägenhet, helst emedan wederbörande hoos hwilcka iag häftar, trägit anhålla om sin betalning, och iag dessutan, uppå denne min resa, fogat den anstalt, att till Eders Kongl Maijts Trouppers behof å mine wägnar blifwit giorde flere förskåtter, än H General Majoren Armfelt weth af och härtills uti underdånighet gifwit wed handen.

Stockholm d 3 febr 1715

Johan Hin: Frisius


[Bilaga]

Copia

Uti Kongl: Finska Armeens FältCassa har FältCasseuren Hr Erich Starkou genom Hr Assessoren Frisius, inlefwererat, af de Medell, som stå under Högwälborne Hr Baron, General Liutnanten och Gouverneuren Taubes disposition, för dhe i Stockholm opbrachte, och försålde prijser, hwilka äro anslagne till denne armeens underhåll, Nembln Tiugutwåtusende dahlr Smt. Fördenskull warde samma 22000 Dr Sölfr mt här med wederbörl- quitterade, Calix d- 16 October 1714 ./. O: H: Qwensell ./.

 

Till Innehåll 1715

Memorial 2 mars 1715.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Allerunderdånigst Memorial

Såsom Hr Landzhöfdingen Ramse tillsändt H General Majoren Armfelt en afskrift af dess skrifwelse daterad Umeå d: 4: Januarii sidstledne, hwarmed hoos Eders Kongl- Maijtt han i underdånighet skall wara inkommen, Lit: A: hwilken afskrift så wäl, som dess därå till Hr Landzhöfdingen d: 15: passato affärdade swar Lit: B: H General Majoren mig copialiter communicerat, och iag emot all förmodan af berörde Lit: A måst inhempta, det Hr Landzhöfdingen behagat wijdrigt tyda mine utaf en allerunderdånigst Zele för Eders Kongl- Maijts tienst härflytande???? wälmehnte förslag till de finska Trouppers conservation där i Lähnet; Altså och ehuruwäl iag eij täncker inläggia mig med H Landzhöfdingen Ramse uti någon twist, wäl wetande, det sådant eij annars kan än Eders Kongl- Maijt misshaga och eij heller torde lända till Eders Kongl- Maijts tiensts befordran, så wijda iag wijdare skulle förfoga mig till berörde Troupper, att sörja för deras underhåld, hwarmed H Landzhöfdingen kommer uti ett och annat att anlijtas; dock som Hr Landzhöfdingens bref torde blifwa liggiande ad acta mig till gravation i framtijden; Altså beder iag härmed allenast uti diupaste underdånighet, det täcktes Eders Kongl- Maijt allernådigst låta jembföra mitt d: 29: Decembr hoos H Lanzhöfdingen Ramse och d: 22 Januarii sidstlne härsammastädes insinuerade Memorial med oftaberörde Lit: A:, då förmodeln lärer kunna inhemptas, det mehrbemelte H Landzhöfding alt annat att förtijga, eij haft fog, att låta inflyta om mig en så praejudicerlig meningn som skulle mine propositioner bestå uti Landetz förderf, där lijkwäl in för Gud och Eders Kongl- Maijt med trygt samwete iag kan contestera, som iag och håppas af mitt underdånige förhållande in till denne dag lärer finnas, det iag eij haft afseende på något annat, än Eders Kongl- Maijts och publici nytta, så wijda någonsin wid närwarande tillstånd kunnat låta sig giöra, som iag och af alt hierta önskar, att någre lättare och drägeligare utwägar kunde finnas, med hemställande under Eders Kongl- Maijts Allernådigste ompröfwan, huruwijda H Landzhöfdingen Ramses förslag, att Cavalleriet skall marchera till Uhleå och Infanteriet tillföras Lijfzmedel ifrån Gefleborgz Lähn, må wara practicabelt, kunnandes iag intet weta, att en eller annan skulle, med egen hand tillgrijpit någon privat mycket mindre Crono Spanmål, fast det i nödfall wore förswarligit, emedan man ingen halföre haft till armeens underhållande om händer, warandes fast mera bewijsligit, att enär iag uti Septembris Månad förlt åhr, wed den tijden fienden med någre Galleijer kom öfwer till Umeå och eij allenast H Landzhöfdingen war borta utan och Inbyggiarne i landet på en Tract af 22 Mijl undanflychtade, iag uti någre dagar hölt den öfwerkomne Milicen om bord, och icke släpte den i land, att förekomma, det inga Egenwilligheter måtte begås uti de förlåtne huusen, till dess iag med möda brachte det så wida, att folket efter handen instälte sig igen och kunde sitt sielf i achta taga, hwarutaf lärer kunna aftagas, att iag icke söckt landetz förderf, utan fast mera, så wijda hoos mig stådt, det samma afwärja. Anhållandes slutel iag underdånigst om Resolution, så wäl föröfwer, som åfwanberörde mitt underdånige Memorial mig till allerunderdånigste rättelse.
Stockholm d: 2: Martii 1715.

Johan Hin: Frisius


Till Innehåll 1715


Memorial 2 mars 1715.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Allerunderdånigst Memorial

Till föllie af Eders Kongl- Maijts herrar Rådz Resolution har Eders Kongl Maijts Krigz Collegium meddelt mig trenne anordningar, den ena uppå 12000 D Sölfr Mt af detta åhrs Contributions Medell uti Westernorrland, den andra på 7000 D Sr mynt af Contributions Medlen uti Södermanland, och den tredie på 11000 D af berörde Medell uti Westerbottn, som är destinerade till Eders Kongl- Maijts uti nestberörde Province förtijden inquarterade finska Armee, och skola, enär de inflyta, af mig till Felt Cassan lefwereras. Och såsom de twenne förra anordningar, hwilka giöra tillsammans en summa af 19000 D Smt, förmodes kunna med tijden richtigt utfalla, hwaremot föga eller intet håpp är, om de uti Westerbottn anwijste Medlen, emedan benembde dessutan magra Landzort kiendt sitt beswär af Inquarteringen och nu mehra synes wara närmast fahran, att blifwa af fienden anfächtad, hwartill kommer detta, att omskiönt någon utwäg funnes desse Medell att utbekomma, som torde wara mycket swårt, de lijkwäl icke skulle swara eller förslå emot Landetz och mitt allareda giorde förskått till Trouppernes underhållande, medan de där på 6te Månaden stådt; Altså och emedan till Conservation af denne Eders Kongl- Maijts Armee, hwarmed nu är kommit till det yttersta, oumgängeln fordras, att så wäl de mycket nödlijdande Officerare wid berörde Armee blifwa hulpne med gage, som Troupperne med nödigt underhåld försedde; warandes Eders Kongl- Maijt Offiicerarnes högsttryckande nöd och mehr än beklageliga elände tijd efter annan uti underdånighet föredragne af H General Majoren Armfelt, hwarföre Eders Kongl Maijt med wijdare uprepande däraf iag icke understår mig beswära, utan allerunderdånigst beder, det Eders Kongl- Maijt i nåder täcktes sig alt sådant af H. General Majorens underdånige bref föredraga låta, då det lärer befinnas, att desse Officerare, hwilcka numera emot 2 åhr och en deel däröfwer waritifrån deras booställen och däraf flytande förmåner skillde sampt sedan åhr 1713 både winter och sommar legat som i felt och emot fienden, hwarwed deras kläder och munderingar upgådt, äro mycket förblåttade och för ingen deel kunna komma uti någon lijknelse med Eders Kongl- Maijts här tienstgiörande Officerare, hwilka besittia sina boställen och intet legat så länge i felt; hwarföre högeligen synes wara af nöden, att så frambt mehrbemelte Officerare wid Eders Kongl- Maijts finska Armee skola kunna giöra Eders Kongl- Maijt någon nyttig tienst sampt däremot hwarjehanda inconvenientier och skadele påfölgder förekommas, de åtminstone blifwa understödde med 2e Månaders löningar, till hwilkas utbetalande lijkwäl åfwannembde 19000 Dr Sölfr Mynt, som man kan giöra stat uppå, inte tillräckia; dy synes högst oförgrijpeligen, till att rödia denne omrörde swårhet af wägen och därjempte conservera Eders Kongl- Maijts Troupper, wid närwarande mycket beträngde tillstånd ingen annan eller närmare utwäg, än om Eders Kongl- Maijt i nåder skulle behaga tilläggia denne finska Armee de 20000 Dr Solfr Mynt, hwaraf mig en tredie dehl allareda blifwit tillagt; warandes att fördmoda, det till den tijden, då desse 20000 D Sm härwid Armeen behöfwes, där till lärer kunna finnas råd här i staden och landet som Gudi låf intet kiendt krigzbeswäret så när eller måst så hårdt angrijpa sig, som andre orter, de där warit lågan närmast. Wed hwilken händelse och där Eders Kongl- Maijt allernådigst täckes till detta underdånigste förslag samtycka, Eders Kongl- Maijts finska Troupper näst Gudz hielp lära stå nu i förstone att räddas utur deras elliest förestående totale ruin, och iag med all oförtrutenhet skall bijdraga, hwad någonsin en redlig och trogen undersåte giöra kan. Ty Cavalleriet står icke att salveras igenom någre ordres eller befallningar, ehuru alfwarsamma de kunna utfärdas, utan kan dess undergång uppå wist sätt och med manier, som iag önskar, att någon annan sig åtaga wille, förekommas, med Eders Kongl Maijts och Rijketz tredubla nytta, hwarmed Eders Kongl- Maijts Armee och flåtta kunde wara betiente, där icke tijden och tillfället därtill, hwilka med penningar intet kunna igenlösas, allareda äro förflutne, som iag uti underdånighet är wederrede muntel coram Protocollo wed handen gifwa, kunnandes detta endaste icke lämna uti underdånighet obemählt, att i fall den finska Armeen nu eij blifwer kraftel understödd, så måste eij allenast Manskap och hästar crepera Eders Kongl- Maijt och Rijket till merckelig stoor skada, utan står jembwäl den Provincien fienden öppen, då Eders Kongl- Maijts Ammiralitetz spanmål, som eij får till Trouppernes underhåld tillgrijpas, med mycket annat, hwaraf Armeen kunde underhållas, om Medlen därtill blifwa fournerade, kommer fienden till nytta. Om iag icke allareda skulle utblåttat mig, som skiedt är, och härwed intet wore att betänckia, att med detta sidsta eij torde blifwa bättre än med det förra, så skulle iag giärna anwända till Eders Kongl Maijts tienst det yttersta, på det ofta nämbde troupper, som man härtills än med stoor swårighet, det allom är bekandt, söckt underhålla, måtte wijdare till Eders Kongl Maijts nytta conserveras; Men aldenstund mina krafter numera äro mycket förswagade; fördenskull submitteres Eders Kongl- Maijts allernådigste gottfinnande underdånigst, hwad Eders Kongl- Maijt härutinnan till åfwanberörde dess armees conservation, täckes förordna, hwarwed åthskilligt ännu underdånigst wore att andraga, som iag, dock för widlyftighet skull förbij går, afbijdandes uti diupaste underdånighet öfwer detta föregående Eders Kongl- Maijts nådigste Resolution.
Stockholm d. 2: Martii 1715

Johan Hin: Frisius


Till Innehåll 1715

Frisenheim till Karl XII den 5 mars 1715.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung

Ibland andre, Eders Kongl- Maijts trogne Undersåtare, erkienner iag ringaste tienare med innerlig hiärtans glädie den lycksalighet, hwarföre eij alldrig tillfyllest kunna tacka den stora Guden, att Eders Kongl- Maijts dyrbara person numera befinner sig innom dess Rijkes gräntzer och önskar af en allerunderdånigst Zele, den aldrahögste täcktes än wijdare nådeligen beskiärma Eders Kongl- Maijts höga Kongl- person samt bekröna Eders Kongl- Maijts höga anslag med en lyckelig och wälsignat uthgång. Härjempte nedlägger för Eders Kongl- Maijt iag en allerunderdånigst tacksägelse, för den åhr 1711 d 31: Octobs mig meddelte Allernådigste fullmacht, att wara Assessor uti Eders Kongl- Maijts Commercie Collegio, hwilken allernådigst mig anförtrodde beställning iag härtills icke kommit werckeligen att tillträda, efter som Eders Kongl- Maijts Cammar Collegium och Statz Contoir i begynnelsen af åhr 1712 månde updraga mig utprofwianteringen af Eders Kongl- Maijts till den finska kusternas betäckning under Hr Vice Ammiralens Wrnfeltz Commando utlupne och den winteren i Helsingfors liggiande Örligz Esquadre, hwarutinnan Eders Kongl- Maijts tienst, efter min undersåtel plicht iag söckt befrämja och bemelte Esquadre för hela den sommaren providerat, jembwäl åhret därefter som war 1713, uppå Eders Kongl- Maijts Ammiralitetz Statz och Cammar Contoirs anmodan den under H Vice Ammiralen Lillie då till Helsingfors ankomne Esquadren med underhåld och andre nödwändigheter försedt. Och som, förutan det, att Eders Kongl Maijts här i Stockholm warande herrar Råd af d 5 Augusti samma åhr månde gifwa mig tillkienna, det innan kort skulle till Finland öfwersändas en anseenlig Succurs till häst och foot, och till den ändan ordres wore stälte, det nödigt förråd i tijd måtte anskaffas, begiärandes iag wille gå wederböranderne därutinnan tillhanda med mera, hwilket iag jembwäl månde utfästa och genom Gudz hielp kunnat giöra Eders Kongl Maijt därwid någon nyttig tienst, där icke den försäkrade Succursen sedermera uteblifwit, iag jembwäl någon tijd därefter erhöll afskrifter af Eders Kongl- Maijts Allernådigste bref till Eders Kongl- Maijts Statz Contoir sampt Contributions Ränterije och Hr General Lieutenanten och Landzhöfdingen Lybecker daterade Timurtasch wed Adrianopel d: 1: Junii samma åhr, hwarmedelst Eders Kongl- Maijt allernådigst behagat förklara, det iag skulle anskaffa alle underhåldzmedlen för Eders Kongl- Maijts finska armee; Så har iag stält mig sådant till allerunderdånigste efterrättelse, och att så mycket bättre kunna efterlefwa Eders Kongl- Maijts Allernådigste willia därutinnan ifrån den tijden, Hr General Majoren Armfelt trädde till Commando wid berörde Eders Kongl- Maijts Armee, mig därsammastädes uppehållit, lämnandes till wederbörandernes beygande och wittnesmåhl, som hafwa sig bekandt, hwad efter min undersåtlige plicht till Eders Kongl- Maijts tienst iag i så måtto bijdragit, efter som iag sielf har betänkiande, med mindre nöden framdels torde twinga mig därtill, därom något att röra, att iag eij må synas sökia egit beröm, som iag altijd, men i synnerhet in för Eders Kongl- Maijts högsta Thron, har försyn före. Emedlertijd har efter H General Majorens Armfelts godtfinnande iag för någon tijd mig härsammastädes unfunnit, och i anseende därtill, att Eders Kongl- Maijts finska Trouppers nöd eij kunde tåla något drögzmål, utan fast mera, så frambt de skola upräthållas, fordrade en tijdig hielp och undsättning, uti ett underdånigt memorail hoos Eders Kongl- Maijts herrar Råd andragit, uti hwad tillstånd berörde Eders Kongl- Maijts Troupper äro stadde, med anhållande, det de, som man härtills, utan någon särdeles hielp härifrån, sökt underhålla, kunde understödias, efter som däruppå nu beror deras wijdare Conservation, hwilket iag uti ett sedermera inlagt memorial itererat, skolandes så snart iag härifrån expedieras, åter förfoga mig till mehrberörde Eders Kongl- Maijts Troupper och då eij allenast gifwa underdånigst wed handen deras närmare beskaffenhet utan och hwad till deras bästa härtills är bijdragit och nu kunnat uträttas, efter som iag jembwäl möijeligast skall winläggia mig, det de måge blifwa underhållne till dess Eders Kongl- Maijts egit allernådigst förordnande däröfwer kan inhemptas, så frambt de, som man måste befara, härifrån ingen tillräckelig hielp skulle undfå, hwilket Eders Kongl- Maijt iag funnit min underdånigste skyldighet wara, denne gången uti diupaste underdånighet att berätta, framhärdandes in till döden
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl- Maijts Aller Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte

Johan Hin: Frisius
Stockholm d: 5 Martii 1715


Till Innehåll 1715

Memorial 11 mars 1715.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Allerunderdånigste Memorial

Såsom Eders Kongl Maijts Stats Contoir medelst 2ne d 4 Aug nestl Åhr 1714 utgifne Assignationer beordrat Hr Ränttemästare Wällborne Erich Råfelt att i afräckning på min underdånige fordran låta till mig afföllja dhe för myntande 4000 Dr Smt i Metallplåtar, som efter Eders Kongl Maijts allernådigste bref af d Junii samma Åhr warit Sub No 3 till ett wist behof anslagne, men sedermera blifwit besparde och iag för min der uppå fölgde hastiga afresa uti Eders Kongl Maijts angelägna tienst eij kunnat samma medell utbekomma eller sedermera mächtig blifwa, oansedt så mycken Metall förnimmes ännu liggia uppå Styckgiutare gården färdig att förmyntas, som till berörde Summa kan wara nödig, och Styckgiutar Enckian den der haft berörde Arbete härtills under händer, utlåtit sig willig der med att forthafwa och den är hoos henne i beredskap warande Metallen förarbeta låta, allenast hon kunde erhålla det pretenderade Contractet, efter som hon så wähl Arbetz folcket, som andra tillhörigheter der till hafwer wid handen, Altså och emedan iag berörde Medell nu så mycket mehr hafwer af nöden, som iag efter min sidsta afresa till berörde finska Armee warit högst förorsakad till dess Conservation som elliest Eders Kongl Maijt och Rijket till stoor otienst och afsacknadt hade måst crepera eller gå i från hwarandra, yttermehra ansenligt att förskiuta och på min Credit anskaffa, hwaremot fordras en richtig betahlning såframbt till Eders Kongl Maijts tienst wid samma nu mycket nödstälte Armee, något wijdare skall uthrättas och den icke alldeles skall blifwa ruinerad, Dy är till Eders Kongl Maijt min allerunderdånigste böön, det täcktes Eders Kongl Maijt uti behwetande däraf wärket derhän i nåder befordra att med den återstående Myntningen kunde ju för ju hellre fortfarer och iag således till åfwanberörde allareda uti Augusti Månadt mig anordnade 4000 Dr Smts wärckelige åthniutande blifr förhulpen samt capabel giordt wederböranderne, som hårdt anliggia mig om deras betalning, att förnöija och iembwähl efter min undersåtel plicht och åstundan wijdare befrämja Eders Kongl Maijts tienst wid oftanämbde Armee, till hwilken iag täncker resa och giöra nödige författningar om dess underhåld, så snart iag uti detta kan blifwa hulpen, hwarföre iag uti Ödmiukhet afbijdar här öfwer en Nådgunstig resolution
Stockholm d 11 Martii 1715 ./.

Johan Hin: Frisius


Till Innehåll 1715

Memorial 29 mars 1715.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Allerunderdånigste Memorial
Till föllie af Hennes Kongl- Höghetz Arfprintzessans och Eders Kong- Maijts höga herrar Rådz Nådige afgångne bref till Hr General Lieutenanten och Gouverneuren Högwällborne Baron Gustaf Adam Taube, daterade d: 8 och 16 uti innewarande Martii Månad, har Hr. General Lieutenanten och Gouverneuren under d: 22 hujus beordrat Felt Casseuren Starckou, [Erich Starckou, stavas också Starkou] att låta mig undfå anordningar uppå de 20000 D- Smt till Eders Kongl- Maijts finska armees förnödenhet äro anslagne, förutan de Medell, Eders Kongl- Maijts Kfrigz Collegium till samma Armees behof tillförene anordnat och uti mitt d: 2: hujus insinuerade Memorial underdånisgt äro omförmälte, skolandes, enär Felt Casseuren tillställer mig anordningarne, efter de honom d: 23 hujus praesenterade ordres, ofördröijeligen correspondera med wederbörande herrar Landzhöfdingar, på det iag må inhempta, huru snart slijka anordningar kunna utfalla, och derefter sedan weta fortsättia resan till Eders Kongl- Maijts finska Armee. Ty såsom iag för detta uti underdånighet både skrift- och munteln gifwit wid handen, berörde Armees mycket nödlijdande tillstånd och den stora medellösa där finnes, så att Hr General Majoren, hwilken förer befälet, eij har någon dahlr ja icke en penning att commendera, till de förefallande tarfwor, ehuru wichtige de mehrendels äro, kunnandes där således icke något nyttigt förutan penningar uträttas; Altså och emedan med de anwijste Contributions Medlen för innewarande Åhr torde längre utgå, än Armeens beträngde tillstånd kan tåla, helst som Officerarne nu ärp så utfattige, att de befaras swälta ihiäl, som H General Majoren Armfelt mig med sidsta post tillskrifwit, i anseende hwartill iag och till deras Conservation emedlertijd giärna wille bijspringa dem utin deras så stora trångmål af egne Medell, till dess anordningarne inflyta, om iag så tijdigt kunde utbekomma, hwad under denne sidsta resan, eller sedan iag uti nestl Augusti begaf mig till Armeen och innan iag därifrån igen uti Decembr skilldes, iag till dess uprätthållande uppå min Credit bijbracht och förskutit, förutan hwad sedermera uppå min försäkran kan wara af en och annan där i landet sedermera lefwererat och iag än intet så egentln weth utaf, bestijgande emedlertijd det förra efter Felrprofwiant Mestarens och Casseurens quittence ungefehr till 13000 D Smt, om hwilket förskåtz behållande, såsom hafwande ingen gemenskap med de förra, iag eij wetat mig härtills annorstädes uti ödmiukhet anmäla, än hoos Eders Kongl- Maijts Contributions Räntterije och det till föllie af Eders Kongl- Maijts Allernådigste bref, daterat Timurtasch d: 1 Junii 1713, som uttryckeligen förmår, att Contributions Räntterijet har att ställa den förordning det iag för anskaffade underhåldz Medell till Eders Kongl- Maijts Armees behof, må undfå min richtige betalning, hafwandes Eders Kongl. Maijts Contributions Ränterije uppå mitt inlagde Memorial, mig således swarat, som underdånigst bijfogade Copia utwijsar [se nedan]. dy är iag däraf föranlåten härmed uti diupaste underdånighet böönfalla, det täcktes Eders Kongl- Maijt allernådigst ansee, att iag /1o giorde detta icke mindre, än de förra till en stoor deel än obetalte förskåtter, af en redlig Zele till Eders Kongl- Maijts och kiäre fadernes Landetz bästa, och det /2o uti en sådan tijd, då inga Medell wore anordnade eller att tillgå till Trouppernes förnödenhet, hwarföre de och /3o där icke iag lagt handen därwed och medelst min Credit bijbracht, det som warit så högt nödigt till deras Conservation, skulle måst crepera och kan skie förlängst gå ifrån hwarandra, blifwandes iag och /4o nu hårdt presserad af mine Creditorer, hoos hwilka iag i kraft af min förplichtelse häftar för betalningen, som iag nu eij weth på annat sätt bijbringa, hwartill och kommer /5o det iag giärna will understödia den nödlijdande Armeen, så frambt iag med detta förskått och de 4000 D Smt, hwarom iag d: 11 hujus ett underdånigst Memorial inlagt, kunde blifwa oförtöfwat hulpen, hwarföre iag och allerunderdånigst beder, det wärdigas Eders Kongl- Maijt i anseende till alt sådant allernådigst låta ordres till dess Contributions Räntterije afgå, att detsamma, som har hela Rijketz inkombst under dess disposition och således nogsamt lärer kunna utfinna någre utwägar, där Eders Kongl Maijt så i Nåder godtfinner, mig för detta senare förskåttet med prompte Medell, lijkmätigt Eders Kongl- Maijts åfwan allegerade Allernådigste bref, att accomodera. Och alldenstund för detta iag både skrift- och munteln allerunderdånigst remonstrerat, att förutan en tijdig hielp och därwed brukad fogelig anstalt, Cavalleriet wid Eders Kongl- Maijts finska Armee uti Westerbottn, derest det härtills stådt, eij lärer kunna till sommaren underhållas, utan hästarne löpa fahra att alldeles crepera; Fördenskull har efter min undersåtel plicht iag eij underlåta kunnat härjempte ytterligare uti all underdånighet wed handen gifwa, att numehra, sedan det gådt så långt uth på tijden och tillfället är förbij, inga Medell, ehwad flijt man därwid anwända wille, synes tillräckelige, att kunna Cavalleriet där i höfdingedömet conservera, eftersom fodret förnimmes wara där i det närmaste consumerat och således oförgrijpeln lärer komma att giöras någon förändring med detta Cavallerietz inquarterande, hwartill någre närmare råd och anstalter synes nödige att wedertagas, så frambt hästarne icke skola alldeles gå under, hälst som det är att befahra, att ehuruwäl H General Lienutenanten och Landzhöfdingen Stromberg, uppå min skriftelige begiäran, stält ordres, om någon foders tillförsel ifrån Gefleborgz Lähn, det samma i anseende till den mangel på foder där äfwen finnes, neppeligen torde blifwa fullgiordt och om nu så skiedde, den ringa quantitet, som är destinerat att afsändas till Westerbottn, eij långt lärer förslå för hela Armeens hästar, särdeles om icke någon är i orten tillstädes som genom den fördetta munteln underdånigst wid handen gifwne underhandlingen, med lämpa söker förmå Allmogen att bijdraga det yttersta. Hemställandes till Eders Kongl- Maijts Allernådigste behag och förordnande så wäl detta, som hwad elliest kan lända till denne Eders Kongl- Maijts Armees conservation och afböijande af flere wijdrige påfölgder, hwarom iag äfwen tillförene en och annan gång efter min undersåtele plicht förmält.
Stockholm d: 29 Martii 1715
Johan Hin: Frisius

 

Kopia på skrivelse från Contributions Ränterijet till JHF den 11 mars 1715

Wälborne Assessor Hr Johan Hindrich Frisius.
Det har fuller Hr Assessoren igenom dess d 11 hujus ankomne och d 4de daterade bref anhållit det wille Kongl Contributions Ränterijet wara honom behielpelig at åtniuta prompt betahlning för ett nytt förskått, som Hr Assessoren till de finske Trouppernes underhåld, och andre oumgängelige tarfwor, giort till ungefähr 13000de dahlr Sölfr mynt, hwaruti Kongl Contributions Ränterijet nogsampt skulle finna sig billigt at Hr Assessoren willfara, i anseende till dhe omständigheter Hr Assessoren därwid andager. Men som Hennes Kongl Höghet och Kongl Senaten tillsändt Kongl Contributions Ränterijet en förmell Stat på utgifterne af innewarande åhr Contributioner, hwaribland denne post eij finnes opförd, och de medel som Armeerne äre anslagne, redan under Kongl Krigz Collegii disposition äre uth Assignerade, Altså har Kongl Contributions Ränterijet ingen kundskap af hwad medell desse 13/m dahlr Söllfr mt komma at betalas, hwilket Kongl- Contributions Ränterijet eij wehlat underlåta herr Assessoren till wänligit swar lämna. Och Wij befalla Hr Assessoren Gud Altzmächtig.


Stockholm d 11 Marti Ao 1715
Uppå Kongl Contributions Ränterijetz wegnar
[Namnteckningar]

 

Till Innehåll 1715

Memorial 5 april 1715.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Underdånigst Memorial
Ehuru ogiärna Eders Kongl. Maijt med mine underdånige ansökningar iag wijdare beswära wille; Så kan iag lijkwäl icke undgå härmed ytterligare Allerunderdånigst att bedia om en allernådigst befallning, att de 4000 D Sölfr Mt, hwarom iag för detta uti underdånighet både skrift- och munteln solliciterat kunde mig af Myntet uti plåtar tillställas. Ty att emottaga det mig nådigst bewilljade Metallet, som än ligger uppå Styckgiutare gården in natura, faller mig aldeles ogiörligit, eftersom iag därmed altz ingen utwäg weth, utan skulle därigenom alt för mycket komma att lijda, som däraf kan aftagas, att H Haublein mig än igår anbudit ett stycke Metall han här i fiohl kiöpt för samma prijs, som det honom sielf kostar, neml 1,45 D Kop Mynt skeppt uti Amsterdam att lefwerera, utan beräcknande af interessen för sitt utlagde Capital som åhr och dag warit honom uhr händerne, willjandes han således föryttra samma Metall med sin skada, oachtat han det för en god dehl mindre inkiöpt, än det genom förmyntande här sammastädes kan utbringas. Eders Kongl Maijtt täcktes allernådigst behierta, att detta är det endaste, som iag denne gången uppå mine förre åthskillige underdånige förskåtter underdånigst söker och att desse 4000 D Sölfr Mt som allareda i aug. förledit åhr och således för 8 Månader sedan af Eders Kongl- Maijts Statz Contoir blifwit till mig uthassignerade härröra af de contante Medell, iag efter action uti Österbottn, icke utan swårhet bijbracht till uprättande af Eders Kongl. Maijts då nästan totaliter slagne och förskingrade finska Armee, som elliest och där man skulle wäntat efter penninghielp härifrån Swerige, icke med en tijo dubbel summa kunnat bringas i det stånd, som den sedermera befunnitz. Hwarföre och emedan det är att befahra, att i fall iag skulle nödgas här uppehålla mig, till dess penningarne för de till berörde Armees behof utgifne anordningar kunna inflyta, som efter all lijknelse lärer mycket långsamt skie, samma Armee skulle gå aldeles under och sedan med de anordnade Medell eij wara hulpen; dy anhåller iag ytterligare underdånigst, det täcktes Eders Kongl- Maijt allernådigst låta ställa ordres, att iag kunde komma att wärkceligen undfå desse 4000 D Sölfr Mynt, efter som iag förutan berörde Medell omöijeligen kan begifwa mig uppå resan, hwilken iag elliest, så snart penningarne utfalla, uti underdånighet är beredd, utan den ringaste tidz förhalan, att fortsättia samt sökia förekomma de befahrade wijdrige påfölgder. Warandes iag icke den, som giör werket swårare, än det uti sig sielf är, utan Armeens tillstånd fast slättare än iag det kan beskrifwa. Hwarföre under Eders Kongl Maijts wälbehag iag önskade att min resa dijtåth kunde befordras eller och någon annan affärdas, som Armeens yttersta förderf afböija söker.
Stockholm d: 5. Aprilis 1715.
Johan Hin: Frisius


Till Innehåll 1715

Generalmajor Carl Armfeldt till Frisenheim den 6 april 1715.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Edel och Högacktad H Assessor
Rätt nu aftråttar mig de arme nödlijdande Officerarne, sampt Präster och Betiente, med dhe oändelige klagomålen om den nöd dhe hafwa, att iag, inför Gud betygas, icke weet hwart iag mig wända skall eller dem längre med lyften och persvationer att underhålla kunna. Det kan aldrig någon större tålmodigheet wijsas, än de betyga, och icke nonsin annorstädes troos, att krigzfolck så uthärdar i redeligheet, när de inthet äga matbiten för munnen och kläder blott att skyla sig med. Gud weet att iag delar med dem af mitt, att iag snart sielf creperar, men kan där med bland myckenheten icke stort giöra, ehuru giärna iag det önskade. Een dehl Präster äro så utblåttade, att de tiggia brödet af solldaterne och andre, och hafwa allenast een gammal lappmudd på sig, som dhe moste förrätta tiänsten med, när de så mycket orcka, och säija mig i ansicktet, att dhe moste taga af Bonden korn till bröd och något slachtnöt till såfwel i hungersnöden som närlagde utwijsar: Månge af Subaltern skola plett af hunger liggia till sängz, som från Regementerne berättas, hwarföre dhe commenderande Officerarne mig tormentera med ansöckningar om hielp uhr Magazinet, där till iag mig intet kan understå, att icke de gemene måge komma att lijda och alt på een gång öfwer ända gå, sedan iag inthet finner utkomst för Maij Månad tillfyllest. Landet kan icke annat än högeligast klaga, af hwilcket man i sådant tillstånd twingas låta utsöka hwad som erfordras till lifzmedlen så för folcket som hästarne, uthan att wetta derföre någon betallning. Som iag hoppas, hållas de nogaste order nonsin af troupper kan praetenderas, så att fast ringa klagomål här till skola kunnat förspörjas, åth minstonne af importance och efter angifwandet bewijslige, uthan lämpas alt till allmogens som militiens lindring och utkomst så mycket iag nonsin kan och förmår, Men wijdare frucktar iag, om een skyndsam hielp icke kommer, desperation torde det och mera ondt förordsaka, hwarföre tienstl och trägit beder, H Assessorn wille icke tråttas wed beswäret, uthan för Kongl. Maijtz tienst och nytta skull arbeta på wederbörlige orter om undsättning, hälst i förstonne för Officerarne, och ytterligare som det erfordras för de gemene till wåhr- och sommaren, warandes order mig tillkomne att iag här skall blifwa stående, till des förnimmas kan om fienden norder om eller öfwer Qwarcken ärnar ankomma, och honom då söka mootstå, Men där han tenterar descente???? på ryggen, då taga omwägar att komma honom igiän före, hwilcket alt med högsta flijt och med Gudz hiälp godt förhållande, när, så omtränger efterlefwas skall, Men hwad till födan blifwer, weet iag inthet, och för hungersnöden allenast rädes, emedan här intet mera förråd är, än ofwan förmäles och osäkert när tillförsel siöledes skee kan, särdeles förinnan fienden torde ankomma, sampt moot all händelse inthet förspörias baakom oss samblat, som möijeligast borde wara så färdigt i bröd och mera, att soldaten det kunde i hast uttaga och straxt nyttia, efter som då icke tijd blifwer att fördröija sig med mialande och bakande, hwilcket oftast och som måst warit wårt högtbeklelige förhinder. Iag wäntar Assessorns säkra berättelse om någon förhoppning kan wara att tillijta, i annan händelse will iag, min olycka mensk- möijeligast att förekomma, giöra till Hans Kongl. Mt utförlig berättelse om alt tillståndet underdånigt knäfall om een Nådig dimission här ifrån, dock af trogen Zele beredd att tiäna hwar Hans Kongl. Maijt annorstädes i Nåder täckes, som iag någon nytta giöra kan och utkomma med det mig anbefalls.
Förblifwer stedse
Edel och Högacktad H Assessorns Tienst willigste tienare
Carl Armfeldt
Kvarteret wed Uhmeå 6 aprilis 1715


Till Innehåll 1715

Frisenheim till Karl XII 9 april 1715.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Ehuru nödigt Eders Kongl Maijt wid Rijksens närwarande medellösa tillstånd, iag med underdånig ansökning wille beswära, angående de tijd efter annan, till Eders Kongl- Maijts tiensts och defensions wärcketz i Finland befrämjande, af mig giorde och till en stoor deel än obetalte underdånige förskåtter, önskndes intet högre, än att mine wilckor wore sådane, det iag därmed till lägligen tijd kunde låta anstå: Så trycker lijkwäl nöden mig numera så hårdt, att iag eij kan undgå härmed uti diupaste underdånighet inkomma, Allernådigste Konung, Eders Kongl Maijt täcktes eij med en ohåg???? uptaga, om iag, att uti underdånighet wijsa berörde förskåtters egentelige beskaffenhet, nödgas wara något wijdlöftig, icke heller fatta om mig de onådige tanckar, det iag dessmedelst wille sökia mitt beröm, som iag altijd, men i synnerhet in för Eders Kongl- Maijts höga Thron bär XXXX och försyn före. Lemnandes uti underdånighet oberördt, huruledes, uti endaste afseende på Eders Kongl. Maijts och kiära fäderneslandetz nytta, iag ifrån början af detta krijget så wäl uti Nyen, som Wiborg söckt gå Eders Kongl Maijts Troupper tillhanda uti deras förlägenhet, som under tijden warit så stoor, att de hade måst gå ifrån hwarandra, om man icke söckt det föreböija, såsom och hwad till befordran af Eders Kongl- Maijts Tyska Trouppers transport ifrån Wiborg till Swerige iag uti underdånighet bijdragit om hösten, för än Ryssen Åhr 1710 belägrade bemelte stad, anförandes allenast uti underdånighet de tillfällen, hwaraf mine än hafwande underdånige fordringar härröra, nembl 1o enär nästbemelte Åhr 1710 erhölz den säkra kundskap, det fienden ärnade belägra Wiborg och man således hade haft tillfälle att bärga sin egendom, så månde dock, uppå H General Lieutenantens och Landzhöfdingen Lybeckers och den då förordnade Commendantens begiäran, det iag skulle blifwa qwar och sökia försee Guarnizonen med nödige Medell, efter som tijden och tillfället eij tålte att afwachta i så måtto någon hielp ifrån Swerige, iag mig resolvera att till den ändan blifwa uti merbemelte stad samt giöra anstalt det nödige Medell måtte wara i beredskap, bijbringandes således på min Credit dels af stadens inbyggiare, men en stoor deel af utlänske, såsom holländare, hamburgare och tyske en post contante Medell, hwilka till Guarnizonens behof blefwo af mig tagne och anwände, förutan de 6500 D Sölfr Mynt som till fortifications Cassan äro här till lefwererade, det Eders Kongl Maijt af underdånigst bijfogade Copia Litt: A och B: [se nedan] allernådigst täcktes förmärckia. Genom hwilket understöd Eders Kongl Maijts Guarnizon blef upmuntrad till ett tappert motstånd. Hwarigenom fienden icke utan dess märckeliga förlust blef en god tijd uppehållen, att man således å wår sijda haft råderum, så frambt det elliest warit möijeligit, bijbringa en nödig Succurs, till hwilken befordran iag och, sedan Orften warit 7 weckor belägrad och fienden något tillförene den samma i bägge sijdor instängt, wågade mig med en liten Escorte utur staden, hwarwid iag för min person lyckeligen undgeck de mig eftersättiande partijer, men min Egendom, som iag hade i Wiborg liggiande, råkade med stadzens bemächtigande uti fiendens händer, hwilken för den orsakens skull, att iag begifwit mig uhr staden, lät densamma ehwarest och hoos hwem den fans, confiscera. Warandes de således uti reda penningar till Eders Kongl. Maijts Guarnizons behof förskutne 26000 D Sölfr Mynt ännu obetalde. Huruledes då Eders Kongl- Maijt till finska kusternas betäckning Ao 1712 under H Vice Ammiralen Wernfelt och Ao 1713 under H Vice Ammiralen Lillia acommenderade Esquadrer iag berörde 2ne Åhr efter hwarandra kommit att providera, täcktes Eders Kongl- Maijt utaf min allerunderdånigste skrifwelse, daterat d: 5 Martii nestl: allernådigst förmärkia, hwartill iag detta allenast uti underdånighet foogar, det iag giordt desse icke mindre, än alla andra mina förskåtter mäst uti contant, utan att någon penning warit mig därtill föruth anwijst mindre lefwereradt och hwad uti wahror eller perzedlar är anskaffat, kommit att kosta Eders Kongl- Maijt mindre förmedelst det iag alt contant uphandlat och efter inkiöpet beräcknat, till att förtijga, det Eders Kongl- Maijt icke stådt för någon hazard och Eders Kongl- Maijts folck bekommit goda och dugeliga perzedlar, med flere nyttigheter, som underdånigst bijlagde Attest Lit: C: närmare gifwer wed handen, Uppå hwilka 2e åhrens utredningar ännu anseenligit för mig resterar. Och emedan Eders Kongl- Maijt, medelst dess allernådigste bref till Eders Kongl- Maijts Statz Contoir och Contributions Ränterije sampt Hr General Lieutenanten och Landzhöfdingen Lybecker daterade Timurtasch d: 1: Junii 1713 förklarat dess nådigste willia wara, det iag skulle anskaffa och uphandla alla underhåldz Medlen för Eders Kongl- Maijts finska Armee, till underdånigste föllie hwaraf iag ifrån den tijden att samma Eders Kongl- Maijts nådige willia blef mig kunnig, mig wid berörde Armee stadigt uppehållit; dy har iag 3o min underdånigste skyldighet i så måtto att fullgiöra, eij allenast hwad till denne Eders Kongl- Maijts Armees underhåld behöftz anskaffat och utan någon winsts beräcknande efter sielfwa inkiöpet till Eders Kongl- Maijts tienst lefwererat, utan och, sedan Armeen nästbesagde åhr 1713 d 6 Octobr blef af fienden wed Pälckinä och Tafwasteland slagen /: då med Defensions wärcket i storfurstendömet Finland syntes wara alldeles ute, där icke H General Major Armfelt, som förde öfwer Troupperne Commando hade anwändt särdeles flijt, det förströdda Manskapet att ihoopsamla :/ medelst contante penningars opnegotierande af flychtingar och andre som iag helst öfwerkom, sökt understödia den då till undergång lutande armeen, hwilken deruppå ändock ingen hielp skedde ifrån Swerige, åter blef bracht så wijdt, att den i februario 1714 och således 4 Månader efter actionen wid Pelkinä war lijka starck, som uti nest förberörde action och wid Nappoby i Stoorkyro sochn uti Österbottns höfdingedöme åter kunde biuda fienden hufwudet, sampt wijsa ett tappert wälförhållande, hwarförmedelst fienden, ändock han med dess myckenhet war Eders Kongl- Maijts Troupper öfwerlägen, lijkwäl blifwit den gången afhållen ifrån dess desseins wijdare fullfölliande, som efter den då erhållne säkre kundskapen warit, att fahra öfwer hela Österbottn, warandes nogsamt att eftertänkia, hwad Medell erfordratz till denne Armees ytterligare uprättande, hwilken innan en så kort tijd, som underdånigst anfördt är, 2ne gånger drabbat med fienden och lijdit swåra nederlag och icke dess mindre nu igen är öfwer 4000 Man stark, den afgång oberäknat, som sedermera igenom siukdomar, deserterande och annat slijkt skiedt, helst emedan de fångne Officerare så wäl som de behållne, med de slagnas Enckior måst uti deras stora Elände med Månadzpenningar och de gemena med drickes penningar understödias förutan att de siuka och blesserade, af hwilka warit en temmelig myckenhet, jembwäl behöft skiötzel och förplägning, hwartill med mycket annat mera, som erfodratz och wore altför widlöftigt att uprepa, intet warit i landzorten någre Medell eller utwägar att tillgå, hwarföre iag till att förekomma desse Eders Kongl. Maijts Trouppers total ruin warit föranlåten mig till det yttersta att angrijpa och dem understödia. Hwartill kommer att sedan Hennes Kongl- Höghet Arfprintzessan och Eders Kongl- Maijts herrar Råd uti nestl Augusti Månad, då iag uppehölt mig här i Stockholm, sökiandes för de till Eders Kongl. Maijts tienst till den tijden giorde underdånige förskåtter betalning, hwartill iag dock för minsta delen kunde blifwa förhulpen, månde anbefalla mig att resa till Österbootn och befordra desse åfwannämde Eders Kongl- Maijts finska Trouppers transport därifrån in åth Westerbottn, efter som Hennes Kongl- Höghet och Eders Kongl Maijts herrar Råd pröfwade för deras Conservation angelägit, att de eij längre skulle blifwa där stående, som och fienden samma tijd med sin krigzmacht till landz sampt en starck Galleije flotta till siös sig uti Österbottn infant, så har iag, emedan de härifrån afskickade 20000 D Smt neppeligen förslogo till de 2ne Månaders gage, som Hr General Majoren Armfelt nödgades de ifrån deras boställen skillde och högst nödlijdande Officerare, hwilka under deras marche eij niutit någre durchtågz penningar, låta bekomma, och således ingen dahler till de gemenas underhåld war att tillgå, måst åter medelst min Creditz anwändande giöra ett nytt förskått till desse Trouppers förplägning i Westerbottn, som är ett temmeligen magert land, derest Armeen lijkwäl nu på 7de Månaden stådt och niutit sitt underhåld. Nu såsom Allernådigste Konung iag desse förskåtter icke giordt af mine egne Medell allena, hwilka iag med gladt hierta till det yttersta anwändt, på det Eders Kongl. Maijts tienst därigenom kunde blifwa befordrat, utan härrörde mäst af min Credit, hwaruti ibland uthlänske och flere andre jembwäl en deel för tijden under fiendens wälde suckande Enkior och faderlösa barn, sampt flychtingar, de där wed fiendens infall i stoorfurstendömet Finland lijdit på sin egendom stoor skada äro råkade uti ett mycket beklageligit tillstånd, äga så wijda sina andelar, som de uppå min försäkran, att iag wille wara deras man för betalningen, warit willige till Eders Kongl- Maijts så högstangelägne tiensts befrämjande mig att assistera, hwarföre de och nu af mig trägit sökia deras betalning, hwartill iag altz ingen utwäg weth, sedan iag mig aldeles utblåttat, hafwandes lijkwäl denne gången under mitt wistande här i Stockholm om mine underdånige fordringar härsammastädes intet welat giöra någon ansökning, utan praesterat Eders Kongl Maijts Armees angelägenhet, eftersom dess Conservation endast uppå en skyndsam hielp beror, hwarom iag dy hoos Eders Kongl- Maijts herrar Råd förnemligast solliciterat; Altså flyr till Eders Kongl- Maijt iag härmed uti diupaste underdånighet, och allerunderdånigst beder, det wärdigas Eders Kongl Maijt allernådigst ansee, att iag endast af underdånig Zele för Eders Kongl- Maijts tienst och det allmänna bästa giordt åfwanberörde förskåtter, de tijder då iag inga Medell därtill om händer haft, och herrar Landzhöfdingarne i Landzorterne förklarat sig inga utwägar till wärcketz uprätthållande weta, uti behiertande hwaraf Eders Kongl. Maijt jembwäl allernådigst täcktes dess höga Kongl. ordres till wederbörande Collegier låta afgå, det iag kunde befordras till wärckeligit åthniutande af den mig ännu återstående betalningen sampt såmedelst sättias i stånd, att förnöija de mig så högt trängiande Creditorer och conservera min Credit, hwilken iag så hädanefter, som härtills med all willighet är plichtig underdånigst att anwända till Eders Kongl- Maijts och kiära Fädernes Landetz tienst, eftersom det och skall wara mitt högsta nöije, om iag därutinnan wijdare något nyttigt förmår praestera. Och som iag uti underdånighet eij weeth gifwa något förslag på Medell till min betalning, utan hemställer uti Eders Kongl- Maijts egit allernådigste wälbehag och godtfinnande huruledes iag bäst må blifwa hulpen: Så afbijdar Eders Kongl Maijts Allernådigste resolution och böönhörelse iag häröfwer allerunderdånigst och framhärdar in till min graf
Stoormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl- Maijts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
Johan Hin: Frisius
Stockholm d: 9: Aprilis 1715

 

 

Kopia på skrivelse till Statskontoret från kommendanten i Viborg, Magnus Stiernstråle den 30 april 1710.


A:
Till Kongl. Stats Contoiret
Sedan nu den allzmächtige har tächts låta det fientel. så swårt öfwer oss komma, att de har af förorsakade fatiguer och händelser oumgängeln fordrat det defension, medelst milicens möijeligaste conservation under ouphörligit arbete och wacht, må giörligast underhållas uti det mächta periculeuse, som man för behörige orsaker häruti icke utförln kan andraga; har för Kongl. Maijts högstangelägne tienst iag omöijln kunnat undgå att nu persvadera och tillhålla handelsman Johan H: Frisius att giöra till Hans Maijts Trouppers subsistence all passibel handräckning så i Contante Medel som Victualier och Spanmåhl emoth felt Casseurens och Profwiant Mestarens quittencer, som mit Copialiter här bijfogat till honom afgångne begiäran och order med mera exprimerar. Och som han efter des plägsed med berömlig sorgfällighet samma begiäran och ordre till Kongl. Maijts högstangelägne tienst säkt att fullföllia, det man eij annat nöije därwed kan betyga, som Hr Baron General och Landzhöfdingen, sedan bemelte handelsmans berörde flijt blifwer honom kunnig, lärer och ei???? för Eders HögGrefl. Excellence och det Kongl. Statz Contoiret denne nijt så mycket wijdlyftigare anföra, påståendes wäl Frisius, att han 3 1/2 pro Cento lage borde hafwa, så wijda icke allenast för honom och andre så mycket är beräcknat, utan ock sielf till den främmande 4 pro Cento nu skall hafwa gifwit, förutan det Commishafwaren för omaket i Swerige decourterar. Men så har man eij mehr welat honom tilläggia än 3, lemnandes det öfrige till Eders Hög Grefl. Excellence och det Kongl. Statz Contoiretz nådigste ompröfwande iag ödmiukast. Altså och emedan samma Hr Frisius således alt des eget så wäl som Crediten både hoos in- och mäst utländske handelsmän här wed employerat, att han således med ens alt sitt timmel. till Kongl. Maijts tienst opdraget och resiquerat, genom det han på omrörde sätt icke allenast des eget aflåtet, utan och wijd närwarande tillstånd emot des obligationer och Wexlar af andra uth- och inländska ofwannämbde förnödenheeter opnegotierat att betahla ehwart uth Conjuncturerne och skulle falla; fördenskull har Hans Hög Grefl. Excellence och det Kongl. Stats Contoiret iag eij underlåta bordt mehrbemälte Frisius till det bästa ödmiuk hörsammast recommendera och bönfalla det tächtes Eders Hög Grefl. Excellence och det Kongl. Stats Contoiret nådigst låta ofta bemelte Frisius icke allenast prompt blifwa förnögd för des lijkmätigt därjämte advis bred fölliande quittencer giorde försträckningar så mycket meer, som man wist weth bland samma nödwändigheter både af Hollandske, Lybeckske och Hamburgske wara tagne; utan och wijd tillfälle låta wederfaras den nåd som Eders Hög Grefl. Excellence och det Kongl. Stats Contoiret finner honom igenom denna underdånigste nijt meritera; hafwandes iag eij om prijset på Toback och Bränwijn med honom accorderat, utan här hoos Bårgmästare och Rådz verificerade marckgång uppå sådant till Eders Hög Grefl. Excellence och det Kongl. Stats Contoiret eller Hr General Majoren och Landzhöfdingens Lybeckers godtfinnande och afgiörande för nödigt funnit att låta föllia. I öfrigt och näst det man Gudi låf! är wijd gådt mod uti ett stadigt hopp om Gudz nådige bijstand, förflifr iag till dödzstunden
Eders Hög Grefl. Excellenes och
det
Kongl. Stats Contoiretz Uthi Hr Baron General Majoren och Landzhöfdingens frånwaro
Magnus Stiernstråle
Wiborg d: 30 April 1710Kopia på skrivelse till Statskontoret från Georg Lybecker den 24 maj 1710.

 

B
Högwälborne Hr Grefwe, Kongl. Maijts Råd och praesident så och Wälborne Hr Stats Commissarie
Som jag efter order måste mig uhr Wiborg begifwa wed de inlöpande wisse tijdender, at fienden stod färdig till des marche hijtåth med alle des praeparatorier, och efter mig där förordnade Öfwersten Magnus Stiernstråhl, så war jag wähl på det högsta bekymbrat att kunna lämna honom medell till wärcketz utförande, allenast som inag medell wore in Cassa, och icke heller stode till fång i staden,utan hwar och een påstod att hafwa sitt däraf bortsändt och å sijdo skaffat, måste iag så sielfwer uthresa, utan att hafwa någon half Öre till wärketz bedrifwande, som och lämna Wälbemte Hr Öfwerste med lijkaledes tomma händer där inne, endast att jag honom kunde något lijtet förtrösta, med det iag sielf talte, och honom wijdare lemnade att tahla med den bekante handelssman Frisius, det han någon råd uthleta wille så mycket nånsin af honom och des Credit inn- som uthom landz måtte stå att obtinera, berättandes Wälbemte Hr Öfwerste mig nu däruppå, att ett fast äfwentyrligit uthseende wijst sig af samme mangell, så att han icke annat sedt för sig, än en hastig undergång, där han icke genom trägit anhållande och åliggiande kunnat förmå Wälbembte handelsman Frisius, till at giöra det som af ingen annan stod att tänckia på, och des Credit och yttersta möda, som det ersinneligast????? skee kunde, hoos främmande och på alle andre möijeligaste sätt , interponera och anwända, där med han ändteligen fådt tillsammans 20000 dahlr Silfwermt, samt 6500 dahlr Smt, som till fortifications staten blefwit lefwererade, doch alt med den swårheet, att han Frisius måst på det alldra höchsta sig förplichta och obligera samme Medel till hwars och eens principal eller efter des order straxt att remittera från Stockholm uthom landz och des wexlar XXXXX därpå straxt blifwit nödsakat utgifwa, i genom hwilken undsättning alle i gemehne så officerare som gemehne blifwit så uprättade och animerade, att de sig all fahra och arbete giärna understält och den frijmodigheet betygat, som näst Gud, hindrat fienden att praevalera med des häftige operationer, och honom all märkelig afbräck och motstånd här till hembracht, hwarandes genom denne handelsmans trogne flijt och med dess eftertänckeligste wälfärdz upsättiande där hän bracht, att till Augusti Månad intet lärer till Augusti Månad komma i Toback Victualier eller penningar at brista, hwarom bemelte Hr Öfwerste berättar sig till Eders Hög Grefl. Excellence och Kongl. Stats Contoiret i ödmiukheet skrifwit hafwa och om en skyndsammaste betalning intercederat, och heemställer mig att giöra wijdare det samma, på det mehrbemte Handelsman för en sådan des troheet skull, och den märkelige nytta Kongl. Maijt däraf haft, som af samtele officerarne och andre nu berömmes, och wijdare intygas kan, icke må i olägenheet eller olycka lämnas, utan mehra conserveras och befordras, att kunna framdehles continuera des Zele och tillhielp, såsom hwar af desse troupperne, wed alle tillfällen synnerligen kunna profitera. Jag har så medelst icke annat bordt eller kunnat, än giöra om des betahlning, all ödmiuk ansökning, och där hoos, det måtte han gunstigast warda förhulpen till betalningen, för de 18 läster råg, som han till guarnizons förnödenheet i Riga på min pervasion aflåtit, och därpå till Eders Grefl. Excellence och Kongl. Stats Contoiret undfått af Hans Excellence Kongl. Rådet och General Gouverneuren Grefwe Strömberg een Wexel, där han elliest samme råg med mehra des nytta kunnat annorstädes afsättia, förhoppandes här innan blifwa så mycket gunstigare ansedd, som han så ofta för Kongl. Maijts bästa all des wälfärd hazarderat, då inga andre medell warit att tillgå, framhärdar städze med wyrdnad
Eders Grefl. Excellences och Kongl. Stats Contoiretz
Georg Lybecker
Ståndqwarteret Kupis [Kuppis] d: 24 Maji 1710

 

 

Kopia på intyg från viceamiral Erik Johan Lillie


C
Emedan Hr Assessoren Frisius anhåller om mitt attestatum uti nedan nämbde måhl; dy betygas här med sanningen, tillstyrckia, att enähr iag Åhr 1713 uti begynnelsen af Maij Månad, med Kongl. Maijts mig i nåder anförtrodde femb Ohrlougz skiepp, anlände på Helsingfors Redden, befinnandes staden wara i aska lagd, och Inbyggiarne stadde på flychten, måne iag afskicka en express till bemelte assessor, som då förnamns wara wijd Kongl. Maijts finska armee uti Borgo och kalla honom till mig, på det iag kunde inhämpta, huru wijda Assessoren, efter des tillförene giorde uthlåtelse, om den i förberrörde Åhr, till finska Custernes betäckning destinerade Esquadrens providerande, wijd det då förändrade tillståndet, tilltrodde sig, att kunna försee besättningen med nödige underhåldz medell, efter som, i asfeende på Assessorens omrörde utlåtelse iag war med lijten proviant i någre persedlar ifrån Carlscrona affärdat. Hwar efter Assessoren sig inställte, samt uppå min remonstration om detta föregående, och att i fall Hr Assessoren eij kunde fullkomligen förwissa mig om annat Proviantz anskaffande iag skulle nödgas segla tillbaka, åtog sig, oachtadt de där wijd befunde swårheter, att fournera Esquadren, jämbwäl till den ändan, under een lijten betäckning af regulier milice, som honom af ofwan bemte armeen meddehltes, med något upbådz manskap, satte sig wijd Helsingfors gamle stad, och genom des oförtrutne flijt, och de författade goda anstallter, brachte det så wijdt, att eij allenast ifrån landet däromkring, uthan och ifrån Åbo, och wijdare aflägne Ohrter, siöledes sammanbrachtes, ett tillräckeligit förråd af gådt och dugeligit Proviant, hwarigenom manskapet uti en god hälsa warit färdiga att giöra tienst. Kongl Maijts omkostnadt är blifwen lindrad så igenom siuck skepp som Doctare och annat slijkt, som alldrig tillförene någon finsk Esquadre kunnat umbära, hwilket man allt förmedelst Assessorens oförlijkelige hazard och försorg, har kunnat bringa tillwäga. Och hafwer iag under mitt wistande med Esquadren på Helsingfors Redd, nogsamt förnummit, att Hr Assessoren den helt nödige anskaffade goda och sunda Provianten, alt för Contant betingat och uphandlat, kunnandes iag och eij obemelt lämna, att på slutet, wijd höste tijden, Hr Assessorn mig anlijtat, intet tillröra sijna ifrån Österbottn, ankomne profiantz persedlar, Men i anseende till de warande Conjuncturer och Ohrtens beskaffenhet, tillijka med hwad som af en Contrarir wind, i winter tijden, kunnat förorsakas, hafer iag Hr Assessorens begiäran eij kunnat efterkomma, uthan en dehl däraf, till Esquadrens behof angrijpit, oansedt Kongl. Senaten, samma Proviant, till den finska Succuresen, hade destinerat. Till mehra wisso hafwer iag detta med egenhändig underskrift och mitt wahnlige Sigill bekräftat.

Stockholm d: 29 Martii 1715
E: J. Lillie


Till Innehåll 1715

Frisenheim till Karl XII 9 april 1715.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Maijt månde uti min underdånige skrifwelse af d: 5 sidstlne Martii iag aller underdånigst berätta, det H General Majoren Armfelt, som står wid Eders Kongl- Maijts uti Westerbottn förlagde finska armee därifrån afskickat mig, att ibland annat, som skulle under resan förrättas, härsammastädes föredraga berörde armees nödlijdande till stånd, samt hoos Eders Kongl- Maijts här warande herrar Råd sökia derföre hielp, eftersom Armeens angelägenhet eij tycktes tåla så långt uppskåf att Eders Kongl- Maijts egen allernådigste Resolution däröfwer kunde uti underdånighet inhemptas. Och som min underdånigste skyldighet fordrar, allerunderdånigst att gifwa wed handen hwad för merbemelte Eders Kongl Maijts finska Troupper iag härsammastädes uträttat: Altså jar iag i förstone uti underdånighet bordt förmäla om deras tillstånd, sedan hennes Kongl Höghet Arfprintzessan och Eders Kongl Maijts herrar Råd, uti nestl Augusti Månad, stält ordres, att denne finska Armee ifrån Österbottn, derest den då stodh, skulle dragas in uti Westerbottn, hwarföre och, efter hög befallning, iag månde förfoga mig dijt att dess werkställighet befordra. Lärandes Hr General Majoren Armfelt sielf förmodeligen underdånigst gifwit till kienna, huruledes bemelte Armee uti nestledne Septembris månad tågat landwägen till Westerbottn, efter som flere fartyg eij kunde sammanbringas, än att allenast 450 Man Infanterie hwar ibland wore en deel finske, kunde siöledes under Capitains Von Frischens betäckning transporteras ifrån Brahestad till Löfånger Sochn uti Westerbottn, wid hwilket tillfälle iag fölgde öfwer, och efter det, om bemelte Manskapz underhåld, war behörigen föranstaltat, reste att möta Armeen, som tågade
Nårromkring, samt giöra mig underrättad, hwad tillgång på underhåldz Medell för Troupperne på den wägen wore att förmoda, på det H General Majoren iag sådant berätta kunde. Sedan nu Armeen war kommen in om gräntzen af Westerbottn och iag anträffat H General Majoren Armfelt uti Torneå gaf H Generalen iag wed handen, att ehuruwäl där i landet, som är uti sig temeligen tårt och magert, wille nästan allmänt twijflas det Armeen skulle finna där underhåld öfwer en Månad, iag lijkwäl wid min genomresa befunnit där wara tillgång för bemelte Armee för 6 Månader, om icke mera, allenast wederböranderne skulle försäkras om betalning för det de till Armeens förnödenhet utöfwer sitt Contingent uti giärden lefwererande worde, helst som elliest war att befara, att i fall man eij genom persvasioner och därwid brukad lämpa förmådde Allmogen till willighet, den skulle sökia föra sine underhåldz medell afsijdes och Armeen således eij få sig däraf betiena. Och som Hr General Majoren, hwilken dessutan hade warit twungen till någon tijd där att stadna för åthskillige Considerationer, resolverade att låta Armeen till wijdare stå qwar uti Kiemi, Torneå och Kalix sochnar innom en Tract på 7 Mijl; Altså månde Allmogen därsammastädes, dels på H General Majorens dels på min försäkran om en påfölliande betalning om en påfölliande betalning af Eders Kongl- Maijt och Kronan wijsa sig willige att bijdraga det yttersta till Trouppernes underhåld, hwarigenom så wäl som hwad iag därjempte att lijsa Allmogen uti beswäret sielf upkiöpte och på min Credit anskaffade, efter som inga publique Medell därtill wore anordande eller att tillgå, oftanämbde Eders Kongl. Maijts Armeesom elliest omöijeligen kunnat där subsistera, emot 3 Månader haft i den tracten sitt uppehälle, Hwarefter och sedan LijfzMedlen begynte där tryta, H General Majoren Armfelt lät Troupperne marchera närmare in uti Westerbottn och då tillijka affärdade mig hijt till Stockholm att föredraga Eders Kongl- Maijts herrar Råd denne Armeens angelägenhet, bestående förnembligast därutinnan att tijdige anstalter måtte författas 1o till besparande af den för Cavalleriet så nödige fouragen, som efter tijdens förlåpp eij på något sätt kunde ersättias, 2o till Manskapetz underhåld och beklädande, emedan de till en stoor deel woro föga annars än nackte, så som och 3o att de mycket nödstälte och beträngde Officerare wid Armeen de där en rum tijd warit ifrån deras boställen och andra förmåner skilde och intet hafwa att lefwa af, kunde blifwa med Månadzpenningar understödde, hwilket alt med mera Eders Kongl- Maijts herrar Råd iag både skriftel- medelst åthskillige inlagde underdånige Memorialer som och munteln coram Protocollo wed handen gifwit. Hwaruppå Eders Kongl Maijts herrar Råd, förutan det, att de meddelt mig deras bref till H General Lieutenanten och Landzhöfdingen Stromberg och Hr Landzhöfdingen Ramse, att de hafwa att gå mig tillhanda uti det till Eders Kongl- Maijts tienst och Trouppernes Conservationiag dem anlijtande worde, jembwäl uti detta medellösa tillstånd utfärdat ordres, att till Trouppernes behof mig skola tillställas någre anordningar på innewarande Åhrs Contributions Medell, af hwilka iag en deel allareda i händer hafwer och därom skrifwit till wederbörande herrar Landzhöfdingar, begiärandes underrättelse, huruwijda man kan på desse anordningar giöra stat och när de förmenas uthfalla, hwilket att det lärer så snart kunna skee, som nödwändigheten och Eders Kongl Maijts tienst synes erfordra iag har orsak twijfla som iag och är försäkrad det en Assignation af 11000 D Smts stoorlek stält på Westerbottns höfdingedöme, neppeligen lärer kunna blifwa betalt, så wijda berörde landzort måst hielpa underhålla Armeen och af den utståndne Inqwartering kändt sine beswär, med mindre wederbörande få afräckna samma summa uppå deras förskåtter, då någon förhåppning ärm att om icke alt dock en deel torde kunna blifwa på berörde sätt betalt. Icke dess mindre är iag uti underdånighet beredd, så snart en fullkomblig efterrättelse ifrån wederbörande Hrr Landzhöfdingarne inkommer, hwad hopp man kan giöra sig om de anordnade Medlen och något däruppå begynner inflyta, hwaraf de mäst nödige utgifter i förstone kunde giöra, att fortsätta min resa till ofta besagde Eders Kongl- Maijts Armee, sampt så wijda hoos mig står uti underdånighet draga all möijelig försorg för dess Conservation, önskandes att icke tillfället därtill förmedelst det iag häröfwer förmodan, måst fördröija och afbijda min expedition, allareda må wara åthminstone till någon deel förflutit, så frambtr denne Eders Kongl- Maijts Armee skall wijdare blifwa uti Westerbottn stående. Detta är som Eders Kongl Maijt angående efterberörde Armees tillstånd iag för denna gång uti diupaste underdånighet skolat berätta, framhärdandes till min död
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl-Maijts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåtte
Johan Hin: Frisius
Stockholm d 9. Aprilis 1715.


Till Innehåll 1715

Frisenheim till Karl XII den 12 april 1717
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Allerunderdånigst Memorial
exped d 17 Maii 1717.
Emedan af underdånigst Zele för Eders Kongl- Maijt och dess höga tiensts befrämjande, iag den, under sedermera afledne H Ammiralen Lillie, till finska kustens betäckning, commenderade Escadren, Åhr 1713 med profwiant och penningar försedt, hwarföre efterEders Kongl Maijts Ammiralitetz Stats och Cammar Contoirs in Augusto 1715 med mig slutne Liquidation, iag då hade uti underdånighet at fordra 19976 Dr /: 11 5/9 pr Sölfr Mynt Capital, som Kongl Ammiralitetz Stats och Cammar contoiret jämbwäl anordnat, men icke blifwit tillfyllest betalt, utan restera däruppå 3623 D 9 /: 2 pr Smt, hafwandes wäl Eders Kongl Maijt genom dess Allernådigste bref till Kongl Statz Contoiret dat: d 26 Septembr 1715, stält de nödige ordres at Interessen för mine underdånige förskåtter på 1716 Åhrs Stat skulle opföras, men Kongl Ammiralitetz Statz- och Cammar Contoiret uti åfwanberörde Liquidations Räckning låtit inflyta, at utan Eders Kongl Maijts egen allernådigste Speciale befallning Interessen för underdånigst omrörde mitt förskått till Escadern intet kunde godtgiöras, som Eders Kongl Maijt af H General Lieutenantens och Directeurens Lievens underdånige memorial allernådigst täcktes förmärkia; dy och som iag wed ett sådant tillfälle, då Helsingfors stad war i aska lagd och inbyggiarne, så wäl af bemelte stad som i landet där omkring, för fienden flychtat, åtog mig at anskaffa nödige underhåldz Medell för besättningen af åfwanbemelte Escadre, med hwilken sahl: Ammiralen Lillia elliest hade måst segla tillbaka och lämna hela den stranden för fienden öppen, hafwandes med reda penningar för ett lindrigt prijs inkiöpt och efter sielfwa inkiöpet beräcknat de således till Escadrens behof bijbrachte profwiantpersedlar, hwilket eij allenast åthskillige andre uti Eders Kongl Maijts Ammiralitetz Statz och Cammar Contoir af mig däröfwer ingifne bewijs, utan och sahl H Ammiralens Lillias copialiter bijlagde attest, jempte den nyttan Eders Kongl Maijt utaf den sunda och dugelige profwianten uti en och annan måtto haft, med mehra bestyrcker; Altså är till Eders Kongl Maijt min allerunderdånigste ansökning, det täcktes Eders Kongl Maijt allernådigst befalla Ammiralitetz Stats och Cammar Contoiret, at godtgiöra mig interessen; hemställande till Eders Kongl Maijts allernådigste behag uti i lijka underdånighet, af hwad medell denna min underdånige fordran sedan må blifwa betalt.
Lund d 12 April 1717
J: Hin: Frisius


Kopia på attest från vice amiral Erik Johan Lillie 29 mars 1715.

 

Emedan Hr assessoren Frisius anhåller om mitt attestatum, uti nedan nämbde måhl; dy betygas här med sanningen tillstyrkia, att enär iag åhr 1713, uti begynnelsen af Maij månad, med Kongl. Maijts mig i Nåder anförtrodde femb Öhrlougz skepp, anlände på Hellsingfors redden, befinnandes staden wara i aska lagd, och inbyggiarne stadde på flychten, månde iag afskicka een express till bemte assessor, som då förnams wara wid Kongl. Maijts finska armeé uti Borgo och kalla honom till mig, på det iag kunde inhämpta huru wijda assessoren, efter des tilförene giorde utlåtelse om den för berde åhr till finska Custernes betäckning destinerade Esquadrens providerande, wid det så föränrade tillståndet, tilltrodde sig, att kunna försee Besättningar med nödige underhålldz medel, efter som i afseende på assessorens omrörde utlåtelse, iag war med lijten proviant i någre persedlar ifrån Carlscrona affärdat. Hwar efter assessorn sig instälte samt uppå min remonstration om detta föregående, och att i fall Hr assessorn eij kunde fullkombligen förwissa mig om annat proviantz anskaffande, iag skulle nödgas segla tillbaka, åtaga sig, oachtadt de där wid befundne swårigheeter, att fournera Esquadren, jämwähl till den ändan, under een lijten betäckning af regulier melice, som honom af åfwanbemte armeén meddehltes med något opbudzmanskap, satte sig wid Hellsingfors gamble stad, och genom des oförtrutne flijt, och de författade goda anstalter, brachte det så wijda, att eij allenast ifrån landet där omkring, utan och ifrån Åbo och wijdare aflägne orter siöledes sammanbrachtes ett tillräckeligit förråd af godt och dugeligit proviant, hwar igenom manskapet uthi een god hälsa warit färdige att giöra tiänst. Kongl. Maijts omkostnad är blefwen lindradt så igenom siuuk skepp som doctare och annat slijkt som aldrig tillförenne någon finsk Esquadre kunnat umbära, hwilket man alt förmedelst assessornes oförlijknela hazard och försorg, har kunnat bringa tillwäga. Och har iag under mitt wistande med Esquadren på Hellsingfors redd, nogsamt förnummit, att Hr assessoren den helt nödige anskaffade goda och sunda provianten, alt för Contant betingat och uphandlat. Kunnandes iag och eij obemält lämna, att på slutet wid höste tijden Hr assessoren mig anlijtat, intet till röra sijne ifrån Österbottn ankomne proviant persedlar, men i anseende till de warande Conjuncturer och ortens bskaffenheet, tillijka med hwad som af een Contrair wind, i winter tijd kunnat förordsakas, hafwer iag Hr assessorens begiäran eij kunnat efterkomma, utan een dehl där af till Esquadrens behof angripit, Oansedt Kongl. Senaten samma proviant till den finska succursen, hade destinerat; Till mera wisso hafwer iag detta med egenhändig underskrift och mitt vanlige sigill bekräftat,

Stockholm dn 29 Martii 1715.
E J: Lillie


Till Innehåll 1715

Frisenheim till statssekreterare Frans Joakim Ehrenstrahl (det framgår inte av originalbrevet vilken statssekretare det är ställt till, men det rör sig sannolikt om Ehrenstrahl) den 16 april 1715.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Wälborne herr Stats Secreterare
Emedan den höga Kongl. Senaten i dag intet haft någon Session, att iag kunnat därsammastädes insinuera bijlagde underdånige Memorial, som iag till den ändan haft i beredskap och saksens wicht, som detta Memorial angår, eij synes tåla något drögzmål; dy tager iag mig den frijheten wälborne Hr Statz Secreterarn detsamma härmed hörsambst att tillsända jempte Hr General Majorens Armfeltz i dag med posten till mig ankombne original bref, hwaraf är att see, uti hwad nöd Kongl- Maijts Finska Troupper förtijden uti Westerbottn äro stadde, ehuruwäl iag nogsambt weet, tillståndet wara swårare, än H General Majoren därom skrifwer, hwarföre och som de öfrige för berörde Troupper och till deras behof utfärdade anordningar ännu eij så snart kunna inflyta; Altså täcktes wälborne H Statz Secreterarn så begå, att detta mitt underdånigste Memorial kunde så forderligen, som sig giöra låter och wälborne H Statz Secretairen finner Hans Maijts härunder beroende tienst fordra, blifwa uti den höga Kongl. Senaten före tagen sampt häruppå föllia en wärkelig ersättning på desse anwijste 10000 D Sm hwartill Kongl- Contributions Ränterijet någon utwäg förmodeligen lärer finna, då iag efter berörde ersättnings erhållande, utan att afbijda, det de öfrige för Armeen anordnade Medlen inkomma, ofördröijeligen skall resa till ofta bemelte Troupper, sampt biuda till, att giöra det yttersta till deras möijeligaste Conservation. Jag twijflar intet med mindre wälborne H Statz Secreterarn, som altid betygat en berömmelig nijt, lärer låta sig dess bästa wijdare wara recommenderad och förblifwer med skyldig respect


Wälborne herr Statz Secreterarns Aldra hörsambste Tiänare
Johan Hin: Frisius
Stockholm d: 16 April 1715


P. S.
Emedan iag haft försyn genom berörde Memorial att föredraga finska Trouppernes nödlijdande tillstånd, så swårt, som det wärkeligen är: dy behagade wälborne H Statz Secreterarn hwad iag dessutan här frammanföre omförmält, den höga Kongl Senaten jembwäl wed handen gifwa.

 

Till Innehåll 1715

Frisenheim till Krigskollegium den 5 juli 1715.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Ödmiukt Memorial
Såsom Eders Hög Grefl. Excellencer och Kongl Krigz Collegium nådgunstigt behagat infordra min utlåtelse, uppå Öfwerstens Wälbne Hr Anders Boijes Supplique, angående de 2: Månaders Gage, dem han af de för finska Armeen anordnade Medell nu åstundar, emedan han i fiol wed dess warelse här å orten 2: Månaders Gage har måst undbära, då de andre Hr Officerare af berörde Armee sådane åthniutit; altså har härmedelst iag i ödmiukheet welat wed handen gifwa, det mig aldeles obekant är, för hwad orsak skull wählbemte Hr Öfwerste förledit Åhr wed uträckningens förfärdigande i Felt Contoiret eij blifwit opfördt tillijka med dhe andre Hrr Officerare, Och som då eij heller någon Assignation för Hr Öfwersten utfärdades; så har han desse 2 Månaders Gage eij kommit att åthniuta, hwarföre till Eders Hög Grefl Exceller och Kongl Krigz Collegii förordnande hemstelles, huru wijda wäl bemte Hr Öfwerstes begiäran ett nöije skie kan.
Stockholm d. 5 Julii Ao 1715
Johan Hin: Frisius


Till Innehåll 1715

Landshövding Alexander Strömberg till Frisenheim den 3 september 1715.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Edell och Högachtadt Hr Assessor och Öfwer Krigz Commissarie
Det behagar Hr Assessoren och Öfwer Krigz Commissarien genom skrifwelse af d 25 Passato sig förfråga, om iag sedan Hr Assessorens och Öfwer Krigz Commissariens afresa här ifrån, erhållit något widare swar och besked, angående de Medell, som först Jemptlandske Fält Staten woro anordnade, men sedermera till finska Armeens underhåld anslagne, och hwad hopp om deras undfående wara kan; har på Hr Assessoren och Öfwer Krigz Commissarien till wälment swar länder, att som iag på mine giorde underdånige och ödmiuke förfrågning så hoos Hans Kongl Maijt som Högle Kongl Krigz Collegium ännu intet positive swar bekommit, /: hwilket doch hwar postdag förwäntas :/ om Posteringarne i Jempteland skola indragas eller eij, så understår iag mig icke utan höga wederbörandes ordres här wid någon ändring giöra, och kan fördenskull intet gifwa Hr Assedssoren och Öfr Krigz Commissarien något wist hopp att mera än dhe redan undfådde 1702 1/3 Dr Smt af desse Jempteländske medell, erhålla innan, som berört är, Höga wederbörandes swar anländer, imedlertijd blifwa pertzedlerne dageln Consumerade warandes redan på en deel der af stor brist, i öfrigt förblifr
Hr Assessorens
Alexander Strömberg
Gefle d 3 Sept:


Till Innehåll 1715

Frisenheim till Karl XII den 22 september 1715.
Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan Hennes Kongl Höghet och Eders Kongl Maijts Herrar Råd d 1 Junii nestl ytterligare behagat Resolvera, at emedan de till desse Eders Kongl Maijts Trouppers behof anslagne 10000 Dr Smt utaf de till Jemptelandske Felt Staten anordnade Medell, till största delen blifwit disponerade till Provisions uphandlande, berörde Provision fördenskull skulle komma bemelte Troupper till godo, så wäl som hwad af denne Summa kunde wara öfrigt och efter Hr General Lieutenanten Strömberg berättelse då än innestod i landet, har wäl Hr General Lieutenanten Strömberg i föllie der af d 27 Julii sidstl låtitt till mig utbetala 1702 Dr 10 /: 16 pr Sm, men därjempte sig utlåtit, att mehrberörde Provision eij kunde aflefwereras, utan qwarhållas måste, till de i Jempteland och Herrieådalarne stående Posteringars förnödenhet till dess Eders Kongl Maijts Krigz Collegium sig utlåtit, om berörde Posteringar skulle indragas eller eij, förmälandes än ytterligare mehrbemte Hr General Lieutenant genom dess sidst ankomne skrifwelse af d 3 hujus, sig eij kunna gifwa något wist hopp, att mera, än ofwanberörde 1702 Dr 10 /: 16 pr Sm kan erhållas, emedan af denne Provision dageligen blifwer consumerat och på en deel däraf redan skall finnas en stoor brist, som underdånigst här wed fogade afskrift med mera utwijsar; Är altså obetalt uppå berörde anordning 8297 D Silfr mt. Desslijkes på en annan Contributions Ränterijetz på Hr Landzhöfdingen Ramse utgifne anordning af 11000 Dr Smt som Eders Kongl Maijts Krigz Collegium desse Troupper meddelt, återstår 8500 D Smt om hwilkas erhållande föga eller intet hopp är; Emedan en deel däraf till föllie af Eders Kongl Maijts Krigz Collegii förordning blifwit i Åhr anwändt till durchmarchers och skiutzars betalning, och det öfriga eij inflyta kan, efter som denne Åhrs skattningz Contribution sig eij så högt belöper. Hwar till kommer, att den af Eders Kongl Maijtz Statz Contoir till denne Armees understöd utgifne Assignation på 20000 Dr Smt af innewarande Åhrs i Ångermanlandz och Medelpadz Fougderijer utfallande ordinarie Ränttor, så wijda allenast kommit berörde Armee till godo, att sedan Hr General Lieutenanten och Landzhöfdingen Strömberg däraf innehållit, alt det ifrån dess Höfdingedöme af förra Åhrens Ränttor i Åhr hijtt afgådt, som wed min ankombst härå Orten redan mestendels war förtärd, det öfrige af honom med innewarande Åhrs Ränttor blifwit betalt. Fördenskull anhålles uti diupaste underdånighet, Eders Kongl Maijt tächtes allernådigst af andre Prompte Medell låta ersättia det, som på åfwanbesagde Eders Kongl Maijtz Contributions Räntterijetz till denne Armees Conservation af Eders Kongl Maijts Krigz Collegio meddelte 2 anordningar, än är obetalt och i anseende till de af wederbörande Hr Landzhöfdingarne anförde skiäl eij kunna förnöijas; Och som Eders Kongl Maijts Troupper nu mera här i lähnet äro med fast ringa förråd af underhåldz medell försedde, som neppeligen till 2 Månader föreslår, och kommer att afräcknas utaf Eders Kongl Maijts Statz Contoiretz till Armeens förnödenhet på Hr Landzhöfdingen Ramse utgifne anordning å detta Åhrs ordinarie Ränttor; Så har Hr General Majoren Armfelt och iag någre gånger sammanträdt med Hr Landzhöfdingen Ramse och öfwerlagt, på hwad sätt mehrberörde Troupper utaf detta lähnet än wijdare måtte kunna blifwa underhållne; Men emedan ingen utfäg därtill finnes, sedan detta landet kiändt dess beswär, så länge Troupperne här stådt; Fördenskull lära de innan kort igen lijda nöd och därigenom blifwa föranlåtne at ryckia här ifrån uti ett annat höfdingedöme, om icke de i tijd genom tillförsel ifrån andre orter wed påstående siöfarten blifwer undsatte, hwilket Eders Kongl Maijt för dess därunder beroende höga tienst iag här med allerunderdånigst bordt wed handen gifwa och Eders Kongl Maijts allernådigste godtfinnande i lijka måtto hemställa hwad Eders Kongl Maijt härutinnan till oftaberörde dess Armees Conservation täckes förordna; Och iag framhärdar in till min Graf
Stoormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Maijts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisius
Röbeck wed Uhmeå d 22 Septemb: 1715.


Till Innehåll 1715

Frisenheim till statssekreterare Frans Joakim Ehrenstrahl 22 september 1715
Riksarkivet - Kanslitjänstemännens koncept och mottagna skrivelser. Volym 33.

 

Stormäcktigste Allernådigste Dråtning

Hoos Hr Statz Secreterarn aflägger iag en ödmiuk tacksägelse för den mig erwijste gunstige assistence, då iag om undsättning för desse här stående Troupper wed min warelse i Stockholm giorde ansöckning; Och som nu synes, att man i mangel af nödig underhåld berörde Troupper innan kårt lära lijda nöd och till Kongl Maijts tienst här i Wsterbottn aldeles gå under, eller och komma at ryckia ut ur detta Lähnet till Gefleborgz höfdingedöme, om icke de i tijd och så länge öppet wattn är, med underhåld i från andre orter krafteligen blifwa undsatta; Altså föranlåtes iag i anledning af Wälborne Hr Statz Secreterarns för detta denne Armee wederfahren godhet berörde Armees Conservation uti Hr Statz Secreterarns gunstige omsorg att Recommendera, med ödmiuk anmodan, Hr Statz Secreterarn täckes gunstigt därhän bringa, att min hoos den Höga Kongl Senaten genom bref i dag giorde underdånige ansökning nådigt blifwer ansedt och dymedelst det, som till dato är obetalt af de till denne Armees förnödenhet anslagne medell, eij allenast af andre rådbare medell blifwa ersatt utan och Troupperne igenom wijdare skyndsam undsättning conserverade, för hwilka elliest i denne magra landzort ingen utwäg finnes, hwarigenom de kunna blifwa hulpne enär det här nu befintelige ringa förråd är consumerat. Jag framhärdar med wördnat

Wälborne Hr Statz Secreterarns Ödmiukaste Tiänare

J: Hin: Frisius
Röbeck wed Uhmo
d 22 Sept: 1715.


Till Innehåll 1715