Breven från 1724

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna år 1724. En del av dem har Frisenheim skrivit, andra är adresserade till honom, medan en tredje kategori har andra upphovsmän och adressater men ändå berör Frisenheims liv och verksamhet. Ytterligare en variant är handlingar som har med Frisenheim att göra.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.

 

INNEHÅLL brev 1724

 

27/1 Frisenheim till Fredrik I

28/4 Iwan Karpov till Frisenheim

20/5 Frisenheim till Fredrik I

?/6 Promemoria från Frisenheim

8/6 Fredrik I till Frisenheim

9/6 Fredrik I till Frisenheim

11/6 Frisenheim till Fredrik I

17/6 Frisenheim till Fredrik I

22/6 Frisenheim till Fredrik I

25/6 Frisenheim till Fredrik I

8/7 Frisenheim till Fredrik I

11/7 Frisenheim till Fredrik I

3/12 Frisenheim till Fredrik I

31/12 Frisenheim till Fredrik I

Frisenheim till Fredrik I den 27 januari 1724. Riksarkivet.


[Mottagarens notering] exped. swar till Landshöfding den 15. Jun. 1724.

 

Underdånigst Memorial
Eders Kongl. Majt lärer af mitt under d: 13: Decembr. nästledne underdånigst ingifne Memorial allernådigst hafwa intagit, hwad medelst dess 1. och 2. punct jag i underdånighet andragit, så wäl angående de hemman och ägor uti mitt nådigst anförtrodde höfdingedöme, hwilcka genom sidst skiedde Gräntze delning blifwit klufne, som ock om kyrckiorne wid Gräntzen, härutinnan begge Rijksens undersåtare nu komma tilsammans at förrätta deras Gudztiänst. Och emedan jag nu förnimmer, att Ryssarne fuller än håller sig wed det uti åfwanberörde mitt Memorial underdånigst omförmälte accord, nembl. at hwar oåtskild til widare förordnande får niuta sine ägor och fiskerijer, men emedlertid med all mackt sökia utöda på denne sidan om Gräntzen blefne skogar, hwaremot Eders Kongl. Majts undersåtare som up åt landet boende äro och intet äga stranden, sig eij kunna betiäna af de skogar de på Ryske sidan til widare fådt behålla. Fördenskull har Eders Kongl. Majt jag sådant härmedelst i underdånighet bordt tillkiännagifwa, samt at jag angående det senare målet ifrån Commendanten i Wiborg Ivan Karpou i desse dagar ett sådant bref [inte utskrivet] erhållit, såsom underdånigst bifogade afskrift utwisar, öfwer hwilcka begge ärender Eders Kongl. Majts allernådigste förordnande jag til min underdånige efterlefnad afwacktar. Stockholm d: 27 Januarii Ao 1724.
J: Hin: Frisenheim


Till Innehåll 1724

Kommendant Iwan Karpov till Frisenheim den 28 april 1724. Riksarkivet.


Högwälborne H. Landshöfdinge.
Förledit Åhr d: 11 Decembr. har man skrifwit til Högwälborne H. Landshöfdingen ifrån detta Cancellie uppå Prosten Melartopai begiäran, at det Wyrdige Prästerskapet uppå swenska sidan skulle tilhållas, efter det freden blef sluten, inkomma med berättelse af sine kyrckior eller församblingar, huru de upburit Begrafningz= Wigningz= och Barn Kristningz-penningar på denne sidan om Gräntzen, och man dessutan begiärte, at Högwälborne Herre wille befalla Prästerskapet så i Säkjjerfwi som Lapstrand och Wederlax sochnar intet at tillåta Allmogen på denne Ryska sidan icke sine salighetz medell uti berörde swänska kyrckior, om änskiönt det här i kyrckiorne publice är förbudit; så har man därå intet bekommit swar; Hwarföre är en tienstl. begiäran Högwälborne Herre täckes genom högwyrdige Consistoru order til wederbörande, benämbde Prästerskap så bestämma, at en hwar för sig måtte inkomma med förberörde upbörd, och det fullkombligen med förteckning som begiärt är för detta, och at af kyrckio böckerne kan anses desse kyrckio Indräzder, så framt intet genom Prästerskapetz omresor dem komma någon swårighet föra.

Förblifwer Högwälborne Herrens Tienstwillige Tienare
Iwan Karpou
Wijborg d: 28 Aprill 1724.


Till Innehåll 1724

Frisenheim till Fredrik I den 20 maj 1724. Riksarkivet.


Underdånigst Memorial
Medelst mine underdånigste Memorialer af d. 17 Decembr: och 27 Januarii nästledne har jag underdånigst berättat, huru såsom genom det nya Gräntze=strecket åtskillige sochnar uti det mig nådigst anförtrodde höfdingedöme således kommit at delas, at en del däraf stadnat på Ryska, men en del med Kyrckiorne på Eders Kongl. Majts sijda; Och emedan den Ryska Allmogen, såsom förr, bijwistat Gudztiensten uti berörde Kyrckior och där brukat sine salighetz medell; Prästerskapet jembwäl utaf berörde Allmoge efter gambla wahnligheten opburit Pastorialerne; så har uppå Probstens i Wiborg Christian Melartopaei giorde demonstration Commendanten därstädes Iwan Karpou genom skrifwelse af d: 11 Decembr nästledne af mig begiärt, det detta Prästerskap måtte förbiudas at opbära Pastoralierne af Ryska undersåtarne, samt at jembwäl desse eij må twingas framdeles at bruka sina salighetz medell på denne sidan. Och ehuruwäl om detta ährendet til Consistorium i orten blef skrifwit, så har det dock härwid icke något tilgiordt, hwarföre bemälte Commendant Karpou til widare påmind blifwit föranlåten, såsom dess bref, hwaraf en Copia härmed underdånigst bifogas, utwisar; hwilcket jag eij undgå kunnat at härmedelst underdånigst berätta, underställandes i lijka måtto Eders Kongl. Majts allernådigste godtfinnande om icke Consistorium kunde få sådane order, hwar igenom man å Ryska sidan efter Commendantens Karpous bref blifwer til fredz stält och den emellan Prästerskapet opkomne twisten således kunde häfwas.
Stockholm d: 20 Maii 1724.
J: H: Frisenheim


Till Innehåll 1724

Promemoria från Frisenheim. Juni 1724, oklart vilket datum. Riksarkivet.


[Mottagarens notering] d: 12 aug. 1728 på Stats Secr Cederströms befallning lägges detta ad acta.

 

Pro Memoria
Hwad Esaias Dahlquist förmäler om de genom fiendens infall honom öfwergångne olyckor och at han genom Finland med största lifsfara framhulpit åtskillige Officerare och Gemena, hwilcka utur Ryska fångenskapen eschaperat, sådant alt har jag mig icke bekandt, utan lärer H: General Lieutenanten Armfelt förmodel. om det senare kunna gifwa beskied.
Det kan jag lijkwäl intyga, at han Åhr 1721 och 1722 af mig blifwit brukad uti någre publique äfwender såsom han uti hosgående dess supplique förmäler; hwaremot han af Krig Commissariatet någon wedergällning åtniutit, men huru mycket kan jag mig icke påminna; hafwandes han ock wed Gräntzen förrättningen giordt någon lijten hielp, hwarom H. Baron och General Majoren Löwen bäst lärer weta at berätta.
Wed detta tilfälle gifwes wed handen, at som Hr Öfwerste Lieutenanten Aminof af Hans Kongl. Majt är förordnad at hafwa upseende öfwer Gräntzen på Ryska sidan; så niuter han den Löön, som på Staten är opförd til lön för Gräntze Inspectoren; flere Betiänte bestås icke wed Gräntzen, än skiönt den samma sig emot 100: mijl sträcker, och man således wäl behöfde en Gräntze Commissarie.
J: Hin: Frisenheim


Till Innehåll 1724

Fredrik I till Frisenheim den 8 juni 1724. Riksarkivet. Civilexpeditionen, koncept B3A:23.


[Kopia]


Till landshöfd Frisenheim
Friedrich osv
Wij hafwa i nåder låtit oss föredraga 2e Eder hoos oss inkomne skrifwelser, därutinnan I anhåller om någon särskild och besynnerlig förmåhn och wedergiällning för häraderne Lappwäsi och Kymenegård uti Edert i nåder anförtrodde lähn, i anseende till det stora beswär, hwarmed de så wäl under krigztiden som efter fredsslutet framför alla andra orter i Finland såsom i synnerhet med gräntsens uthuggning och en ny wägs giörande mellan Lappstrand och Friedrichshambn, skola blifwit betungade.
Och som wij i anledning af Eder inför wårt Cammar Collegium och Stats Contoir med hwilka wij detta ährendet communicerat, härwid giorde muntlig utlåtelse, i nåder för godt funnit att bewilja och tillägga ofwannde 2e härader 1 000 d: Silf att deraf efter behörig liqvidation och öfwerenskommelse niuta betalning, eij allenast för beswäret wid gräntzens uthuggning, utan och för wägen emellan Lappstrand och Friedrichshambn, samth förden skul anbefalt wårt Stats Contoir att till sådant behof af innewarande åhrs extra utgifts medell anordna berde 1 000 d silfmt under Eder disposition;
Altså hafwa wij Eder sådant härmed till nådigt swar lembna welat, med nådig wilja och befallning, det I förfogen den anstalt att bemte summa af 1 000 d. Smt må till bemte 2e häraders förnöijande för ofwannde beswär, sedan med demsamma deröfwer bliwit liqwiderat och öfwerenskommit, behörigen warder anwänd. Hwarmed p.p. Stockholm i RådsCam: d. 8 Junij 1724

 

Till Innehåll 1724

 

Fredrik I till Frisenheim den 9 juni 1724. Riksarkivet. Civilexpeditionen, koncept B3A:23.


[Kopia]

 

Till landshöfdn Frisenheim
Friedrich. p.p.
Wij hafwa oss i nåder föredraga låtit Edert underdånige Memorial dat: d. 26 sidstl. Aprilis, därutinnan I Eder förfrågan huruwida Inwånarne uti staden Friedrichshamn i anledning af Wår under d. 18 Julii sidstl. för berde stad utfärdade Resolution och därutinnan bewilliade 15 åhrs frihet för afgift af alla Contributioner, måge blifwa befriade för Lön och betalningsafgifterne efter Förordn af d. 24. decembr uti nästlne åhr.
Och som Wij i anseende till de härwid befundne skiäl och omständigheter i nåder för godt funnit at frikalla bemte Inwånare i staden Friedrichshamn ifrån förbemte Lön och Betalningsafgift; Altså hafwa Wij Eder sådant härmed till nådigt swar och efterrättelse lemna welat. Och befalle Eder i öfrigit. p.p. Stockholm i RådsCammaren d. 9 Junii 1724.[Eftersom bevillningen hade blivit ständigt återkommande, därför kallad allmän, i syfte att täcka de fasta statsutgifterna, krävdes ytterligare skatter när något behov uppstod som inte hänförde sig till det normala. 
En dylik särskild bevillning åtog sig ständerna vid 1719 års riksdag för att försöka få rätsida på den enorma statsskulden. Under namnet betalningsavgift infördes en skatt som utgick med ett visst belopp per person. Vid 1720 års riksdag beviljades den igen men fick nu namnet fredshjälp för att 1723 återigen utgå, nu kallad löne- och betalningsavgift.]

 

Till Innehåll 1724

Frisenheim till Fredrik I den 11 juni 1724. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Capit. Beerman och Nils Bure få afsked utan större Caracter som 1/2 års afskedzp. Bref til XXXX Yxekull at foga anstalt at Beerman får des 1/2 års betalt hwarpå han förr blifwit assignerad.

Stockh. i RådCam d. 3 Julii 1724.
exped

 

Underdånigst Memorial.
I underdånigste föllie af Eders Kongl. Majts nådigste bref och befallning daterat d: 4 Maii 1722: hwaraf en Copia här hos föllier, har jag afrådt de ifrån Ryska fångenskapen til Finland ankomne Officerare, hwilcka tilförenne warit under finska Regementerne at resa hijt öfwer, och dem därjemte den försäkran lämbnat, at de hwar ock en efter förtienst lika fullt skulle blifwa hulpne, såsom de andre, hwilcka då hijtresa. Men emedan sådane i Finland qwarblefne Officerare sedermera eij blifwit placerade eller på Expectant listan opförde, utan nu af swår fattigdom warda tryckte, hwarföre Captitainen af Safwolax och Nyslåttz läns fördubbling Regemente Eric Beerman, och Capitain Leutenanten af Öfwerste Hastfers wärfwade Infanterie Nils Bure, som ännu kunna tiena, genom åthskillige deras skrifwelser af mig begiära, at som de uppå min persuasion i Finland qwarblifwit och jag således warit dertil wållande at dem tilfälle blifwit betagen sig för Placerings Deputationen at angifwa, så at de äro i mistning af den Nåd deras wederlijkar niutit, jag derföre sådant Eders Kongl Majt underdånigst föredraga skulle; Fördenskull finner jag mig föranlåten desse utur fångenskapen hemkombne Officerare, som liggia landet til beswär, hos Eders Kongl. Majt til Nådig hielp och befordran underdånigst at anmäla. Men skulle de ej kunna placeras eller såsom Expectanter med half lön opföras; så underställes Eders Kongl. Majts nådigste Wälbehag underdånigst, om icke dem wed den händelsen kunde meddelas afskied med förbättring på Character och afskiedzpenningar. Stockholm d. 11 Junii 1724.
J: Hin: Frisenheim


Till Innehåll 1724

Frisenheim till Fredik I den 17 juni 1724. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Upläst i Rådet d 7. Julii 1724. och resolt att hwad angår Willmanstrand: så emedan Privilegierne innehålla att Fridrichshamn skall niuta där en sådan Jurisdiction, som äfven 1686, 1688 och 1689 igenom Kongl. Resolutioner är worden Wiborg stad förundt, nembl en månad under marknadstiden samt 3. dagar för och 3 dagar efter samma marknad; så förblifwer det aldeles därwid till nästa Riksdag.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung.
Som Eders Kongl. Majts samptelige Landzhöfdingarne gifne Nådigste Instruction af d. 16. Octobr. nästledne innehåller, at Landzhöfdingen skall hafwa sitt ordinarie hemwist uti den wanlige staden därest Landzhöfdingarne förr residerat, hwarest han alla ankommande Sollicitanter [rättssökande] kan höra och efter yttersta giörligheten wijsa dem sitt Ämbetes handrechning; Altså tager jag mig deraf tilfälle härmedelst underdånigst at berätta at uti den under Sweriges Krono behållne delen af det mig i nåder anförtrodde höfdingedöme ingen annan stad förtiden finnes än Friedrichshamn, emedan Wiborg därest Landzhöfdingarne tilförene residerat genom sidsta fredzslutet kom at blij under Ryssen.
Men emedan Friedrichshamn ligger wid Gräntsen af Nylandz höfdingedöme och så aflägse, at de ifrån Karelen och Nyslottz lähn, som något hafwa at sökia, måste resa emot 50 á 60 mijl, om landzhöfdinge sätet wore därstädes; fördenskull har jag warit föranlåten at taga mitt säte i Willmanstrand, dijt alla Sollicitanter ifrån Nyslottz lähn och Karelen icke allenast hafwa närmare wäg, utan ock siöledes kunna anlända och således med mindre omkostnad sökia hielp och bijstånd, än då de först siöledes komma til Willmanstrand och sedan landwägen 9 1/2 mijl måste begifwa sig till Friedrichshamn.
Dessutan ligger Willmanstrand allenast 1 3/4 mijl ifrån Ryska Gräntzen och således är jag straxt wed handen när Expresser och andre resande ifrån Ryska sidan ankomma. Äfwenledes har jag där ock tilfälle, at så mycket bättre observera, hwad wid Gräntzen förefaller, än i Friedrichshamn, som ligger 9 1/2 mijl ifrån Willmanstrand, så at i anseende til Eders Kongl. Majts och Riksens tienst Landzhöfdingens Residence på ingen annan ort där i länet, än i Willmanstrand kunnat inrättas. Hwarföre uti den underdånige förtröstan lefwer, det Eders Kongl. Majt lärer icke allenast detta allernådigst täckias gilla, utan ock med Hög Kongl. Nåd ansee, hwad jag af en underdånig Zele och nijt för Eders Kongl. Majts publici tienst här jemte har at föredraga.
Eders Kongl. Majt har nådigst behagat genom Resolution af d: 18. Julii nästledne med wiste conditioner förklara Lapp- eller Willmanstrand för marcknadz plattz under staden Friedrichshamn, samt at Justitien i anledning af Eders Kongl. Majts förordningar daterade d. 6 Julii 1686 och d: 18 Martii 1689 i Willmanstrand, som då sorterat under Wiborg, hädan åth af Magistraten i Friedrichshamn skall administreras.
Nu är Friedrichshamn, såsom jag redan underdånigst berättat 9 1/2 mijl ifrån Willmanstrand belägen, hwilcken ort 1mo har den bwqwämblighet, at största delen af landetz Producter siöledes dijt föres och derföre hafwa
2do sig därstädes nedsatt många af de handlande, jemte handtwärcksmän och allehanda arbetzfolck, såsom formän, timmermän, tiäruwräkare [kontrollant av tjärans kvalitet] etc.
3tio Opbäres därstädes Landt= eller Port Tull medell för berörde producter, och som Landzhöfdingens residence för de redan underdånigst anförde orsaker skull där blifwit inrättat, så uppehålla sig där
4to Betiänterne såsom LandzSecreteraren, Kammereraren, LandtRäntemästaren och andre civil och Krono Betiänte, hwilcka alla derå orten bygdt och opsatt sine hus.
5to Är Gräntze Tullen där inrättat.
6to Blifwer Willmanstrand efter Eders Kongl. Majts befallning uti Defensions stånd satt, hwarföre en del af Österbottniska Regementet där stadigt skall liggia i Garnison, hwartil kommer
7mo de ifrån Wiborg och öfwer Gräntzen förefallande twister, hwilcka deras ändtige och prompte afgiörande uti Willmanstrand fordra, såsom närmaste orten til Gräntzen.
8vo Har Willmanstrand sedan Stadz Rättigheten Åhr 1683 för den samma blef ophäfwen, icke widare sorterat under Wiborgs Magistratens jurisdiction, än at berörde Magistrat därstädes under Marcknadztiden samt tre dagar före och tre dagar efter Marcknaden, som påstod 4 weckor, fådt administrera justitien, änskiönt däremellan allenast är 4 1/2 mijl, hwaremot Willmanstrand ligger 9 1/2 mijl ifrån Friedrichshamn, hwars Magistrat, som nog har at syssla, om alt skall ordenteligen skiötas och til bemte stadz upkomst inrättas, fådt tilstånd stadigt at administrera justitien i Willmanstrand, som nu förtiden lijkmätigt de underdånigst anförde omständigheter finnes uti alt annat stånd än tilförenne, då den sorterade under Wiborg, och derföre oförgrijpeligen igen kunde benådas med stadzrättighet och dess egen Magistrat, utan at därigenom på något sätt falla Friedrichshamns stadz opkomst och handelens befordrande hinderlig. Och som jag redan wid första inrättningen för Eders Kongl. Majts och Rikzens tienst fandt wara ounngängeligit, at Willmanstrand borde äga namn av stad och med dess förskilde Magistrat försees; så har jag icke allenast genom skrifwelse af d: 6. Aprill 1723 därom underdånigst anhållit, utan ock sedermera gifwit Eders Kongl. Majts Kammar= och Commercie Collegierne samt StatsContoiret åfwanberörde underdånigst anförde skiäl och omständigheter wed handen. Men som jag eij förstådt, at de ännu häröfwer med deras underdånige betänckiande inkommit, Jag eij heller kan resa härifrån til det mig nådigst anförtrodde höfdingadöme, förr än så wäl detta Ärendet, som ock mine öfrige underdånige ansökning= och förfrågningar med Resolution blifwit afhulpne, så at emedlertid månge angelägne ärender wid Gräntzen, hwilcka min närwarelse erfordra, til min dijtkombst blifwit opskiutne; Fördenskull är jag föranlåten at härmedelst Eders Kongl. Majts nådigste ompröfwande underdånigst underställa, om icke i anseende til det, som underdånigst anfördt är, i Willmanstrand, wed den händelsen at den samma eij kan tilläggias namn af stad och med dess särskilte Magistrat försees, i det stället en Justitiarius med nödige Bijsittiare kunde blifwa förordnat, af hwilcken Rätt alla twistemål skulle optagas och slijtas utan dependence af Friedrichshamns Magistrat, samt at således Wädjandet ifrån denne Rätt skiedde til HofRätten uti Åbo, äfwensom ifrån Magistraterne, hwilcket en nyttigare och kårtare process wore til at afhielpa i synnerhet de öfwer Gräntzen förefallande twister, än at gå dermed först ifrån Willmanstrand 9 1/2 mijl til Friedrichshamn och sedan widare. Hwaröfwer tillijka Eders Kongl. Majt torde i nårder finna för godt Justitiae Kantzleren Wälborne Thomas Fehman at höra. Til berörde Rätts Ledamöters och underBetiänternes aflönande kunde oförgrijpeligen anslås de i Willmanstrand inflytande medell, hwilcka Friedrichshamns stadz Magistrat jemte Inkombsterne därstädes disponera och hwad sedan öfwerskiuter kunde Eders Kongl. Majt och Kronan tilfalla, hwilcket alt i diupaste underdånighet Eders Kongl. Majts nådigste ompröfwande underställes, med lijka underdånigste tilförsickt, at som detta mitt oförgrijpelige förslag endast härflyter af en underdånig Zele och nijt för Eders Kongl. Majts och Riksens tienst, det lärer altså Eders Kongl. Majt det samma med nåder ansee, och så mycket snarare med en nådig resolution afhielpa, som Eders Kongl. Majts nådige willia och befallning är, at jag mig nu til länet skall förfoga, framhärdandes jag in til min dödzstund
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim
Stockholm d: 17 Junii 1724.


Till Innehåll 1724

 

Frisenheim till Fredrik I den 22 juni 1724. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
bifalles och dat fullmacht d. 1 Junii 1722
Carlberg d. 31 Julii 1724.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung.
Det har Eders Kongl. Majt Åhr 1721 wed min afresa til Finland nådigst behagat mig optaga dispositionen öfwer Magazinerne i Finland, hwarföre så wäl som ock i anseende til de därwid förefallne mångfaldige sysslor jag blifwit föranlåten d: 1 Junii 1722 til den wed Krig Commissariatet därstädes ledig warande Krig Commissarie beställningen at antaga Hans Hindric Soldan, hwilcken warit Felt Profwiantmästare i Wiborg men Åhr 1709 wed bemde stadz öfwergång blifwit fången och sedermera efter sluten Fred ifrån Ryssland hemkommit; Ock emedan han inte allenast til förledit Åhrs slut förrättat Krig Commissarie beställningen, utan ock genom innewarande Åhrs Stat är bijbehållen wid Magazinet i Friedrichshamn, men icke kan komma til fullo at niuta den på 1722 och 1723 Åhrs Stat bestådde Krig Commissarie lönen, innan han erhållit Eders Kongl. Majts nådigste fullmackt på berörde beställning, som han wärckeligen förestådt, Fördenskull anhålles underdånigst om Eders Kongl. Majts nådigste fullmackt för honom, Hans Henric Soldan ifrån berörde dato eller d. 1ste Junii då han af mig til merbemte Krigs Commissarie beställnings förrättande blef antagen. Jag framhärdar in til min död
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aller Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och undersåte
J: Hin: Frisenheim
Stockholm d: 22 Junii 1724.


Till Innehåll 1724

Frisenheim till Fredrik I den 25 juni 1724. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ank. d: 3 Augusti 1724 föredragit d 8. Octobr: 1724.
Kongl. Mayts nådige willje är at des Cantsli= och Cammar Collegier inkomma häröfwer med deras underdånige betänckande. Stockh: Råd Cam: d 20 Julii 1724.
Uppå Nådigste befallning
DN von Höpken

 

Underdånigst Memorial
Emedan åtskillige kiöpmän til Borgare i Friedrichshamn blifwit antagne, af hwilcka någre under Krigsz tiden hos Ryssarne warit, men efter sluten Fred i Finland qwarblifwit, någre sedermera ifrån de afstådde Provincer til Finland öfwerkommit, Fördenskull wela Ryssarne nu föregifwa at ibland dem sådane blifwit antagne och niuta beskydd, hwilcka eij haft at opwijsa ricktige Pass och dessutan hos dem häftade för ansenlige oricktigheter och skulder; Jag har derföre begiärt underrättelse af alla de bewijs sådane til Borgare til sin säkerhet förmena hafwa, på det den wid anfordran må wara wid handen; Emedlertid och som consequensen torde wara af större wickt, än någon sig kan föreställa Jag jembwäl för min del på alt sätt bör mig se före, at intet en så granlaga nation, som Ryssen är, gifwes tilfälle til något sådant, hwaraf widlöftigheter existera kunna; så föranlåtes jag härigenom mig underdånigst at förfråga:
1mo Om alla de, som äro Infödingar af de til Ryssarne afstådde orter, men wid deras aftågande i Finland qwarblifwit, böra niuta beskydd och förswar, oacktadt hwad egenskap med dem wore, antingen de hafwa bewijs eller eij, eller med Ryska undersåtare i någre afairer äro mellerade och huldhetz Eder aflagt
2do Huru wida de til Borgare kunna antagas, hwilcka fuller äro af främmande Nation och ifrån Ryska sidan til Finland öfwerkommit, men icke erhållit fullkomblig af skieds= eller dimmissions utan allenast Rese-Pass eller och wid afresan för sig stält Cautionister.
3tio Om de Bönder och annat gement folck skola såsom deserteurer anses och skikkas tillbaka til Ryske sidan, hwilcka därifrån komma och allenast äro försedda med bewijs utaf Präster och Amptmän eller så kallade Moisniker, at de tilförene warit swänske undersåtare, men genom sidsta Gräntze skillnaden kommit at blij under Ryssen, och eij det ringaste äga, utan sig derföre därifrån begifwa at sökia deras föda på denne sidan?
Härå afwacktar Eders Kongl. Majts allernådigste förordnande jag til min underdånig efterlefnad.

Stockholm d: 25 Junii 1724.
J: Hin: Frisenheim


Till Innehåll 1724

Frisenheim till Fredrik I den 8 juli 1724, Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Ingen öfver Auditeur kan bestås wid finske troupperne, men Justitien bör der från ei uppehållas, utan komma XXXXX XXXXX Krigsrätten at afdöma XXXXX Stockh. Råd Cammaren d. 16 Julii 1724.

 

Stormäcktigste Allernådigste Konung.
Det missförstånd och osämja, som i Friedrichshamn emellan Officerare af fortifications= och Garnisons Staterne samt de med arbetzfolcket dijt commenderade Officerare och Borgerskapet därstädes opkommit, hwarom H. General Majoren Löwen lärer weta at berätta, har beklageligen så tiltagit, at man nu esomoftast måste höra, huru som slagsmål och Dueller samt allehanda owäsende där förelöpa, hwarom icke allenast öfwer alt i landet, utan ock på Ryska sidan talas; hafwandes jag wäl för min del sökt bidraga alt det, som til sådane Excessers afstyrande och enighetens återställande länder, men så har detta mitt hälsosamma ändamål intet kunnat wärckställas, helst som ock de Rättssökiande Parter, enär någre saker angående den dijt commenderade Milicen förefalla, först måste en Krigz Rätt anhålla hos Hr Generalen Stackelberg, hwilcken emot 50: mijl wistas därifrån, och enär den blifwit förordnat, händer sedan esomåftast at man intet får någon Auditeur, eftersom de wid Regementerne bibehållne Auditeurer skola wara öfwerhopade med de förrättningars och mångfaldige sysslors behörige skiötande, som nu i föllie af Eders Kongl. Majts nådigste förordning af d: 15 Augusti 1723 på Auditeurs Embetet ankomma.
Ock emedan således wed Krigz Rätterne med justitiens administrerande mycket långsamt tilgår, så gifwes mången därigenom tilfälle, at under påstående Commendering föröfwa öfwerwåld, slagsmål och andre Insolentier, hwilcket med tiden kan hafwa elaka efterfölgder, men nu redan wärckeligen hindrar stadzsens opkombst.
Detta har jag Hr Generalen Stackelberg remonstrerat; men aldenstund han berättar, at om Rätt och Rättfärdighet i alla måtto skall kunna befordras och underhållas, så måste nödwändigt en Öfwer Auditeur derå orten bestås, elliest menar han sig icke kunna handhafwa justitien ibland dem af krigzfolcket, som nu dels liggia i Garnicon uti Åbo, Helsingforss, Tafwastehus, Friedrichshamn, Willmanstrand och Nyslott och dels på Kronans arbete stadde äro; så skall ock Öfwer Auditeuren behöfwas wid de Ärender, som efter förordningen til General Krigz Rättens Cognition och domb höra; Fördenskull finner jag mig föranlåten at gifwa Eders Kongl. Majt bemelte H. Generals mig i så måtto lämnade swar härigenom underdånigst tilkiänna, afwacktandes i lijka måtto hwad Eders Kongl Majt til Justitiens befordran och administration wid berörde Milice i nåder för godt finner at förordna; Framhärdandes i öfrigit med oföränderlig Zele så länge jag lefwer
Stormäcktigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majts Aller Underdånigste och Troplichtigste Tiänare
J: Hin: Frisenheim
Stockholm d: 8 Julii 1724:

 

Till Innehåll 1724

Memorial från Frisenheim till Fredrik I den 11 juli 1724. Riksarkivet.

[Mottagarens notering]
puncten om deserteurernes afstraffande communiceras med Justitie Revisionen.
XXX 40 d böter el corporalt[?] straff

 

Underdånigst Memorial
Eders Kongl. Majt har jag genom mitt underdånige Memorial af d: 17 Decembr. nästledne och dess 5te punct med all submission föredragit, huru såsom i anledning af Fredz Fördraget jag med Brigadieren och Öfwer Commendanten Schuwalof aftalt, at ingen skulle släppas öfwer gräntzen, som icke har mitt eller hans Pass, på det man XXX därigenom ibland annat måtte förekomma deserterandet; Ock emedan jag deröfwer än icke erhållit Eders Kongl. Majts nådige swar, men emedlertid förnimmes at åtskillige genom det mig i nåder anförtrodde Höfdingedöme hafwa rest öfwer Gräntzen til Ryssland, hwilcka haft Pass utaf de andre Hrar Landzhöfdingar och Magistraterne i Finland, så at den uti bemde Brigadiers och Öfwer Commendantens frånwaro förordnade Befehlhafwaren i Wiborg nyligen, då han 5. Deserteurer återsändt, warit föranlåten at giöra den förfrågan, om och huru wida han wid Passens öfwerseende sig efter berörde aftal har at rätta, och hwilckas Pass böra giälla eller intet; Fördenskull har jag sådant härmedelst underdånigst bordt gifwa tilkiänna, anhållandes i lijka måtto, det täcktes Eders Kongl. Majt dess Nådige Resolution mig til underdånig efter lefnad meddela, om det skall förblifwa wed det uti åfwanberörde mitt Memorial omförmälte aftal eller icke, samt hwilckas Pass wed den senare händelsen böra giälla. Desslijkes anhålles om Eders Kongl Majts nådigste Resolution, med hwad straff de som af almogen desertera öfwer Gräntzen, skola blifwa ansedda, enär de ertappas eller ock ifrån Ryska sidan återsändes.
Stockholm d: 11 Julii 1724.
J: Hin: Frisenheim


Till Innehåll 1724

Frisenheim till Fredrik I den 3 december 1724. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Obeswarat ad acta lagt

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt har uti dess allernådigste af d. 24. sidstl. Octobris befalt mig med lijka Nåder, at icke allenast sielf, utan och wederbörande Magistrater antyda, at gå dem tilhanda, som af Eders Kongl. Mayt nådigst blifwit utsedde, at bekläda den nu förordnade Ecclesiastique Deputation, uti alt det, som de til den ombetrodde förrättningens behörige drift, af mig och Magistraterne erfordra wårt yttrande och utlåtelse; och skal jag denne Eders Kongl. Mayts Nådigeste wilja, låta lända mig så wäl til underdånigste efterlefnad, som jag och det de här i lähnet warande Magistrater redo tilhållit, framhärdandes med underdånigste wördnat
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 3. Decembr: 1724


Till Innehåll 1724

Frisenheim till Fredrik I den 31 december 1724. Riksarkivet.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Jag har uti diupaste underdånighet welat opskiuta med min underdånige berättelse, huru wida jag efter den undfångne Nådige Instruction med Indelningz wärckets mognande kunnat hinna, til dess jag hoos Eders Kongl. Mayt en fullkomlig relation med lijka underdånighet om denne förrättningens behörige framgång hade tilfälle at insinuera; män som jag af Eders Kongl. Mayts aller nådigste under d. 19. Novembr. nästl. med underdånighet måst erfara, det Eders Kongl. Mayt Generalen Stackelbergs den 18. Octobr. nästwetne daterade underdånige skrifwelse sålunda Nådigst uptagit, som at man med dess behörige bedrifwande wille hafwa anstånd; och derigenom föranlåtit Eders Kongl. Mayt at ytterligare mig Nådigst anbefalla, med dess obehindrade fulförande skynda; så har jag eij fördristat mig at längre i underdånighet uteblifwa, utan i diupaste underdånighet anföra det jag wid min öfwerkomst, antog mig detta wärckets befordrande med all flijt, samt genast utfärda de kundgiörelser om alla rusthållarnes anställande, til at så wäl afhielpa deras andragande, som och at wid Contractets inrättande såsom siälfwa grunden til rusttiänstens framdeles underhållande, dem nödige förestälningar giöra, på det sedermera inge inkast uti dess wijdare fortsättiande något hinder måtte tilskynda, och således igenom något fel uti dess ordning ordsaka widlyftigare arbete och tijden längre utdraga, hwilcket för denne ortens wijda belägenhet icke förr med säkerhet kunde ske, än den 10 hujus, då och det med all oförtruten mödo blifwit fortsatt och så mycket utwunnit at både Contractet af dem blifwit underteknadt, som och deras Memorialer emottagne och beswarade, deras klagomåhl och twister afhulpne, samt de utnämbde som icke kunde til rusttiänsten admitteras, som med mera af den med nästa påst följande underdånige och omständelige berättelse lärer Nådigst kunna intagas, då jag jämbwäl med underdånigste wördnat håppas det Eders Kongl. Majt med Nåde lärer förmärkia, det efter all giörlighet alt anstånd til dess wärckställande, utur hugen är slagit, och at jag efter min underdånigste skyldighet sökt at betyga det jag til dödsstunden wil ouphörligen framhärda
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: Hin: Frisenheim / George Malm
Wilmanstrand d. 31. Decembr: 1724


Till Innehåll 1724