Breven från 1728

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna år 1728. En del av dem har Frisenheim skrivit, andra är adresserade till honom, medan en tredje kategori har andra upphovsmän och adressater men ändå berör Frisenheims liv och verksamhet. Ytterligare en variant är handlingar som har med Frisenheim att göra.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.

 

INNEHÅLL brev 1728

 

4/1 Frisenheim till Fredrik I

12/1 Frisenheim till Fredrik I

27/1 Frisenheim till Fredrik I

4/4 Frisenheim till Fredrik I

6/4 Frisenheim till Fredrik I

3/8 Frisenheim till Fredrik I 

12/10 Frisenheim till Fredrik I

7/12 Frisenheim till Fredrik I

Frisenheim till Fredrik I den 4 januari 1728. Riksarkivet.


Stormächtigste Allernådigste Konung
Til underdånigste följe af Eders Kongl. Mayts allernådigste befalning har jag winlagt mig, at ifrån ryske sijdan erhålla säkre underrättelser om de mått och steg der kunna tagas. Och som jag igenom pålijtelige medel således deraf undfådt, ifrån Peterbourg del, som underdånigst närgående rellation intygar; så har jag efter min underdånige trohets pliicht funnit mig förbunden, at med lijka underdånighet samma öfwersända jämte framhärdande til min dödzstund
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Wilmanstrand d 4 Jan: 1728.


Till Innehåll 1728

Frisenheim till Fredrik I den 12 januari 1728. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Kongl. Majt wil häröfwer i nåder hafwa inhämtat Consistorii i Borgo underdånige uthlåtelse. Stockholm i RådCammaren d. 15. februarii 1728.
Friedrich

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt täckes allernådigst af underdånigst närslutne documenter intaga och förmärckia, huru Jockas sochne kyrckia i Nyslåttz län och Safwolax Nederdels härad, igenom et stormwäder är kulslagen, och förutom så nederröt och förderfwad, at den eij mer står at uphielpas, om icke den af grunden å nyo upbyggies, hwilcket till församlingens ledamöter som dels af krigz oroon dels af misswäxt, mycket äro medtagne, icke utan hielp och understöd mächta bijdraga, och jag alt derföre uppå deras trägne anhållande, föranlåten Eders Kongl. Mayts Nådigste godtfinnande allerunderdånigst underställa, om icke denne församling till detta sitt Christelige och gudelige upsåts fullföljande, allernådigst kunde tilläggias en Collect öfwer hela rijket, och således winna et Nådigt understöd; jag framhärdar till min dödzstund.
Stormächtigste Allernådigste Konungs Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / George Malm
Willmanstrand d 12 Januarii 1728.


Till Innehåll 1728

Frisenheim till Fredrik I den 27 januari 1728. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Upläsit i Cabinettet d. 30. Martii 1728. och resolt at stads Secret Carl Printz får fullmacht på landslandssecreterare bestälningen i Fridrichshamn.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan Eders Kongl. Mayt allernådigst täckts befordra landt secreteraren uti detta mig i Nåder anförtrodde höfdingedöme Georg Malm til advocatfiscals bestälningen wid Eders Kongl. Mayts Åbo håfrätt, så har jag i anseende til den trägne upwachtning och dagelige arbete, wid den nu ledige landt secreterare bestälningen, som intet dröyzmål eller upkast tål, funnit mig i underdånighet förbunden, at til dess ersättiande någon skickelig person underdånigst föreslå. Ibland hwilcka jag eij förbijgå, med lijka underdånighet at nämna:
Först stadz secreteraren i Friedrichshamn Carl Printz, hwilcken det allmänne låford sig förwärfwat, at han är flitig, nychter och trogen, samt desutom uti åtskillige förrättningar blifwit brukat, och i synnerhet, under den tijd han wid lands cancelliet tiänst giordt, förkofrat sig tämmelig god erfarenhet, uti de stycken, til denne sysla höra, hwaraf han och prof wijst, då han uti landtsecreterarens frånwaru dess vices före stådt, så at jag på denne gräntseort, der det mer grannlaga wil wara, än annorstädes wanligit är, tilförlåteligare på honom uti de trägne syslor kan lijta, hafwandes han och under de åtskillige år, han stadz secreterare syslan förwaltat, giordt sig förtiänt af et gådt och til wijdare befordran ländande witnesbörd;
Dernäst auditeuren af Nyslotts regemente til fot, Johan Burtz, hwilcket fuller om dess förhållande wunnit sine förmäns beröm, hwarhoos jag doch icke i underdånighet förtijga bör, det jag twiflar, at han med den drift och trälsamhet som wederbör, detta ämbete förestå kan, särdeles utom det han eij nödig kundskap tör äga, han plågas af stadig siukdom och swag hälsa, hwilcket Eders Kongl. Mayts tiänst, härwid eij kan tåla.
Efterst för detta auditeuren Johan Brockman, uppå hwilckens upförande jag icke kan tadla, men derhoos eij tilägna honom den formån, drift och wetenskap, som til Eders Kongl. Mayts tiänst rätte skötande, härutinnan kan erfordras.
Som mit afseende allena syftar derå, at til min hielp, med en sådan betiänt Nådigst warda försedd, utaf hwilcken jag wid de förefallande månge och här wid gräntsen särskilte syslor må uti Eders Kongl. Mayts tiänsts utförande, känna et tilbörligit understöd, så underställer jag Eders Kongl. Mayt allerunderdånigst, hwilcken Eders Kongl. Mayt af desse, täckes i Nåder med fullmacht derå försee, framhärdandes til mitt lijfz slut,
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Wilmanstrand d. 27 Januarij 1728


Till Innehåll 1728

Frisenheim till Fredrik I den 4 april 1728. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayts allernådigste befalning af d 6. sidstledne februarii, at wid förefallande landzsecreterare och andre sådane tiänsters öpningar, på mine underdånige förslag jämbwäl opföra de Cancellister uti Eders Kongl. Mayts Cammar Collegio, som sig därtill skickelige giordt, skall jag, enär slijka öpningar existera, mig till underdånig efterlefnad ställa, såsom det min underdånigste plicht är, at alle Eders Kongl. Mayts befalningar med underdånigste wördnat fullföra, jämte framhärdande till mit lijfs slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste
Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d. 4. Aprill 1728.


Till Innehåll 1728

Frisenheim till Fredrik I den 6 april 1728. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
ad acta

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Hwad Eders Kongl. Mayt under d. 15. sidstl. Januarii allernådigst täckts förordna, berörande den afgift Rotorne wid Infanterie Regementerne här i Finland, äfwen som i Swerige böra, ifrån detta års början till förrådz Cassan erläggia, för den tijden Rotan är vacant, sedan de tre månader äro förbij, innom hwilcken Rotan åligger annan karl at anskaffa; det har jag till wederbörandernes efterrättelse allmänt kundgiordt, och skal jämbwäl samme mig till underdånig efterlefnad ställa, framhärdandes jag med diupaste wördnat
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim
Willmanstrand d. 6. Aprill 1728.


Till Innehåll 1728

Frisenheim till Fredrik I den 3 augusti 1728. Riksarkivet.


[Mottagarens notering]
Kongl Mayt will häröfwer i nåder hafwa inhämtat dess StattzContoirs underdånige betänckiande blifwandes tillija detta Landshöfdingens bref åter tillbakas insändt Stockholm RådCam 13. aug. 1728
uppå nådigst befallning
Sam: Åkerhielm

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Med diupaste wördnat jar jag i underdånighet undfådt Eders Kongl. Mayts allernådigste af d. 20 Decembr. sidstledit år, och med lijka underdånighet däraf förnummit, huruledes Eders Kongl. Mayt Nådigst täckts förordna, at de 99000. d. Silfmt som till spanmåls uphandlingen blifwit anslagne, allena angå et förråd för Arméen, enär det af nöden torde wara, at den sig skulle röra, och at Guarnizonerne särskilt skulle komma at niuta af det för dem i Staten finnes opfördt, samt at Eders Kongl. Mayts Nådigst befallt dess StatsContoir, at de än därtill bristande medel öfwerstyra.
Nu hwad uphandlingen angår, så har jag till at opfylla den af Eders Kongl. Mayt Nådigst anbefalte summan af 16500 tr spanmål, allt flijt och mödo efter min underdånige plicht därwid haft ospard, samt därhoos den försichtighet brukat, som till Eders Kongl. Mayts och Riketz interesse kunde lända; ty sedan 1726. och 1727. årens uphandling sig besteg till 8445. tr. 28 Cappor spanmål, och jag förmärckte, at den torde stegras, så framt man skulle wijsa sig angelägen, at ännu något anseenligit däraf upkiöpa, gaf jag Eders Kongl. Mayt sådant i underdånighet wid handen, samt huru jag i anseende till de af mig då uti lijka underdånighet anförde skiäl och orsaker war föranlåten, at till Eders Kongl. Mayts interesses bewakande styrckia, at med dess widare opkiöpande, till dess skiörden och inbärgningen woro för sig gången, särdeles som man då giorde sig håpp om ymnogare wäxt i landet, och at säden därföre för lindrigare prijs kunde erhållas, hwilcket och sedermera inträffade, i det förl wintras, anseenligit förråd af spanmål, så wäl här, som i Friedrichshamn blef inbrascht, då jag till at föröka Magazinets tarf och nödige fyllnad lät uphandla 3478: tr spanmål, så at hela dess quantum, som nu allena till fält arméens förnödenhet orubbat hålles, består af 11924: tr 27 X: och efter differente prijs sig bestiger till 64057: dr Smt;, som Eders Kongl. Mayt af i underdånighet närlagde förtekning Nådigst täckes inhämta; Och ehuruwäl till fyllnad af de 16500 tunnor, ännu brister 4575: tr 5. Kap: så är doch af det förre Magazins förrådet i Tafwastehuusv och Friedrichshamn, in till denne tijden, och före än uphandlingen skedde, med det som af lån spanmålen dagel. influtit 5013: tr 27 k: at tillgå, hwilcket om samma kommer därtill at läggias, då giör tillsammans en summa af 16938: tr 27 k. utom det i Åbo och Nylandz lähnen kan wara i behåld, hwars quantum mig obekant är; i anseende hwartill, som och at prijset på spanmålen i år ännu lärer minskas, samt at igenom uphandling nästkommande år betaga allmogen tillfälle, at medelst skadelige afwägar förföra deras spanmål öfwer gräntzen, som till tull Indrächten och flere Eders Kongl. Mayts revenuers förminskande länder, har jag med widare uphandling låtit beroo till dess Eders Kongl. Mayts allernådigste förordnande jag underdånigst inhämtat, om så mycket skall upkiöpas, som, utom det förre Magazins förrådet opfyller det af Eders Kongl. Mayt allernådigst anbefalte quantum af 16500 tunnor, i hwilcken händelse, om och spanmålen till 10. d. Smt tunnan beräcknat utaf de dertill anordnade 99000 d. Smt sedan hela summan är opfylld Eders Kongl. Mayt ändoch 19692 d. Smt warde besparde, samt, antingen samma öfwerstått sedan som en behåldning, hwilcket jag till större delen hoos Eders Kongl. Mayts StatsContoir tills widare låtit innestå, skall förwaras, eller och med spanmåls upkiöpet, till dess hela summan upgådt, widare fortfaras, hwaröfwer Eders Kongl. Mayts allernådigste befallning mig till underdånig efterrättelse, uti lijka underdånighet afbijdas, med framhärdande till mit lijfs slut
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz 
Willmanstrand d. 3. Aug. 1728.

 

[Carl Printz – nyutnämnd landssekreterare, se JHF:s brev till kungen 27/1 1728]

 

Till Innehåll 1728

Frisenheim till Fredrik I den 12 oktober 1728. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
anstår till des feltdtmarschalcken Stackelbergs utlåtelse inkommit. St. i RådC: d 25 octob: 1728

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayt har uti dess Allernådigste af d 16. sidstl. Julii tächts mig anbefalla, at inkomma med min underdånige berättelse, angående Magazinerne här i Finland, uti hwad tillstånd de befinnes, huru de äro inrättade, och huru stort Magazin på hwart ställe är, samt hwaräst hufwud Magazinet finnes, jämbwähl huruwida behörig säkerhet för magazinerne kan wara på de ställen de nu kunna wara uplagda; och at jag icke allenast nu strax sådane förslager i underdånighet hade at insända utan och därmed hädanefter hwart quartal continuera; hwad nu angår Magazinerne uti hwad tillstånd de befinnes, så lärer Eders Kongl. Mayt utaf min underdånige berättelse därom af d 3. sidstl. Aug. sådant i Nåder intagit, och af hwad quantitet förrådz magazinet då förtiden bestod, utom det till Guarnizonernes underhåld och brödkorn warande fårrådet, och åter huru stort magazin nu förtiden på hwart ställe är, det tächtes Eders Kongl. Mayt af i underdånighet närlagde förslager Nådigst inhämta, at förrådet i Fredrichshamn består af 1851: 17 41/90 råg 746 23 11/45 korn, uti Wilmanstrand och Nyslott 7253: 14: råg, 3259: 12 korn samt i Tafwastehuus befinnes 2883: 4 17/60 råg, 1053: 16 korn, som giör uti råg och korn tilsammans 17047: tunnor; 26 XXX, utom det i Åbo och Helsingforss kan wara i behåld, hwilckets quantum mig obekant är: och har jag jämbwähl efter min underdånigste plicht låtit mig wara högst angelägit, at om säkerheten för desse magaziner besörja, samt därutinnan den försichtighet brukat, at ehuruwähl man de framflutne åren, då uphandlingen giordes, icke hade någre rum till spanmåls upläggiande här i Wilmanstrand at tillgå, utan nödgades bodor därtill af Bårgerskapet hyra; så har jag dock sedermera, emedan spanmålen således på et och annat ställe war skingrad, och i sådane rum oplagd, som ibland och tätt wid wånings husen woro bygde, samt dymedelst fahrligit äfwentyr igenom Eldzwåda underkastad, med Eders Kongl. Mayts Statz Contoirs tillstånd låtit aparte magazins bodor på et wist därtill utsedt ställe opbyggia, och den tillförene på et och annat ställe oplagde spanmålen dijt transportera, samt till förekommande af någon befarad wådelig eldskada, har jag de af Inwånarne däri neigden opbygde huus låtit därifrån på annat ställe flyttia, och platzen däromkring med pallisader omstängia, hwarigenom som och medelst den därwid förordnade machtens inseende förmedel. nog säkerhet för berörde magazin, hwad någon olyckel. wådheld angår, som den högste doch nådel. afwärje, kan hafwas; I samma säkerhet finnes magazinet i Nyslått, som är oplagd uti de i slåttet af ålder därtill opbygde rum;
äfwenledes är det i Fredrichshamn warande spanmåls förrådet uti een därtill apart opbygd Crono magazins boda förwarad, som jämbwähl af en utaf Guarnizonen tilförordnad wacht bewakas; warandes magazinet i Tafwastehuus af samma beskaffenhet med Nyslått, sedan de i slåttet därtill för detta opbygde rum, som warit förfalen och härtills eij kunnat nyttias, i desse senare åren blifwit reparerade och i fullkomligit stånd satte; men skulle Eders Kongl. Mayts nådigste tanke med den omrörde säkerheten wara, at desse orter så när till gräntzen äro belägne, så och ehuruwähl et anseenligit förråd af Eders Kongl. Mayts artillerie och ammunitions sorter, som wid en armées sammandragning erfordras, äfwen på desse gräntze orter finnes; dy kunde doch, så framt Eders Kongl. Mayt Nådigst skulle pröfwa, at Magazinerne woro för stora på desse orter, det i Friedrichshamn warande Magazinet, om Eders Kongl. Mayt i Nåder så skulle täckias, transporteras till Stockholmske Magazinet, då et förråd af rytårr spanmål där kunde samblas, och något af det härliggiande magazinet åter i dess ställe till Friedrichshamn flyttias, som Eders Kongl. Mayt eij till särdeles omkåstnad skulle lända, om skiutzen på de förre årens restantier kunde gådtgiöras, som doch eljest för allmogens fattigdom eij kunna utgå; framhärdandes jag med underdånigste wördnad till mit lijfs slut.
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Wilmanstrand d 12. octobr. 1728.


Till Innehåll 1728

Frisenheim till Fredrik I den 7 december 1728. Riksarkivet.

 

[Mottagarens notering]
Upläsit i Rådet d. 9. dec: 1729. och resolt at landshöfdingarnes Uxkulls och Stierncrantzes jemte detta bref och swar angde Estländernes fiske på finska sidan communiceres med Cancellie- Kammar- och Commerce Collegierne till at sig utlåta, huruwida de finna hwad som landshöfdingarne andragit, kan giöra någon ändring uti deras förra härom aflåtne betänkande.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. Mayts Allernådigste af d. 1. sidstl. Octobr har jag underdånigst undfådt, angåeende det wid Finska hafs hållmarne af Estländarne brukade strömmingz fiske, hwarifrån sedan de någon myckenhet tillhopa samblat, skola fahra sin wäg, utan at angifwa sig wid Tull Camrarne och Tullen erläggia. Och som Eders Kongl. Mayt Nådigst har tächts anbefalla mig, at inkomma med min underdånigste berättelse, huru wida Eders Kongl. Mayts egne undersåtare et sådant fiske uti detta mig Nådigst anförtrodde lähnet, med fördel siälfwa kunna nyttia och bruka, eller om de eljest någon avgift och nytta däraf hafwa, så har jag efter inhämtad underrättelse af wederbörande Dragoune hållare, hwilckas rustningz stommar sådane hållmar och klippor till augumenter äro anslagne, för så stor ränta, som underdånigst närlagde Specification utwijsar, erhållit den kundskap: at så framt Estländarne sådant fiske hädan efter eij skulle tillåtas, kunna räntetagarne icke erhålla den dem anslagne räntan, som de eljest af desse Estländare undfå, hwarigenom Inbyggiarne här i landet icke praejudiceres, så wida de allenast till en ringa del fiska med Noot wid stranden, och de förre bruka sit fiske med Näät mitt uti hafwet; Jag har och förmärckt, at Estländarne icke wilja undandraga sig, at erläggia Tullen, för den fisk de tillhopa sambla, men utom det bemte hafshållmar ifrån Friedrichshamns Tull Cammare, een del 4. à 5. een del och 6. à 7. mil äro belägne, trycker dem stadzens umgiälder, som broo och hamn peningar, samt stadzens tolag [stadstull] hwar öfwer de sig hoos mig beswärat, hwarföre, som och för den långa wägen de eij till tullens afläggiande, till berörde Tull Cammare wilja sig begifwa, i synnerhet som wid infallande Contrair wind den bästa arbetz tijden dem utur händerna löper; utan någon tulls erläggiande sig till sine hemwisten åter förfoga; skulle dem nu i anseende därtill, detta fiske förbiudas, sättia de sig på de näst där in till belägne ryska hafs hållmar, och ändoch sine förre Näätställen om nätterne bruka; hwarföre, och på det de måge förplichtas så wäl till Tullens, som den wanlige afgiftens erläggiande till Räntetagaren, wore wäl nödigt at någon apart Tull Betient skulle förordnas, till Tullens emottagande där uti skiären, men, förutan det honom, i anseende till åftanämde hållmars distance skulle för swårt falla, at alt obserwera, så är jämbwäl tullen så ringa, at importancen däraf, som ongefär till 110 à 120. d. Smt om året sig kan bestiga, till en sådan Betientes aflöning icke förslå kan; utan skulle fördenskull jag underdånigst doch oförgripel. styrckia, om Eders Kongl. Mayt Nådigst täckes så förordna, at strandLieutenanten Buure, som med Tull Iachten ändoch hela sommaren uti skiären omfar, kunde enär Estländarne dijt ankomma, af hwart båtlag taga pant, och wid deras afresa, därifrån efter Tull Cammarens uträchning så mycket i Tull af dem opbära, som för hwar tunna strömming sig belöpa, och panten dem återställa, hwilcken doch Eders Kongl. Mayts allernådigste gådtfinnande underdånigst hemställer, samt med underdånigste wördnat till min lefnadz slut framhärdar
Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Mayts Aldra Underdånigste och Troplichtigste Tiänare och Undersåte
J: H: Frisenheim / Carl Printz
Willmanstrand dn 7. Decembr. 1728.


Till Innehåll 1728