Breven från 1718

Del 1: Januari - Augusti

Den första delen i varje brev, som är satt med kursiv stil anger vem som skrivit brevet och till vem. Där finns också uppgifter om i vilket arkiv brevet finns. Den texten finns alltså inte med i själva brevet, utan är till för den nutida läsarens information.

 

Då och då förekommer en rad med versala X i texten, så här: XXXXX. Det anger ett avsnitt som inte gått att tyda på grund av att handstilen är för svår eller själva originalbrevet är skadat på något sätt. Antalet X anger det ungefärliga antalet bokstäver som inte gått att dechiffrera. Tveksamma tolkningar markeras med ett eller flera frågetecken efter det svårlästa ordet. Ord som återges inom hakparenteser – [till exempel så här] – är nutida kommentarer för att förtydliga innehållet.

Breven återges i originalskick utan moderniseringar eller andra ingrepp.

Här nedan ser du en lista med de brev i vår samling som är skrivna under den första delen av 1718. En del av dem har Frisenheim skrivit, andra är adresserade till honom, medan en tredje kategori har andra upphovsmän och adressater men ändå berör Frisenheims liv och verksamhet.
När du klickar på någon av posterna i listan blir du länkad till just det brevet.

Lägg märke till att Johan Henrik Frisius adlades den 6 december 1716 och hans namn ändrades till Frisenheim, men han fortsatte att underteckna sina brev med sitt gamla namn i ett och ett halvt år – ända till våren 1718!

 

INNEHÅLL breven 1718:1

 

14/1 Frisenheim till Karl XII

21/1 Landshövding Hugo Hamilton till Frisenheim

6/2 Landshövding Hugo Hamilton till Frisenheim

12/2 Frisenheim till generalmajor Reinhold Henning Horn

19/2 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

28/2 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

8/3 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

17/3 Frisenheim till Karl XII

17/3 Frisenheim till ombudsråedet Casten Feif

 

3/5 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

6/5 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

15/5 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

22/5 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

2/6 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

26/6 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

30/6 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

30/6 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

30/6 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

30/6 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

30/6 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

30/6 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

 

3/7 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

3/7 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

5//7 Frisenheim till Karl XII

7/7 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

7/7 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

9/7 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

12/7 Carl Armfeldt till Upphandlingsdeputationen

14/7 Carl Armfeldt till Upphandlingsdeputationen

14/7 Frisenheim till Karl XII

14/7 Frisenheim till Karl XII

15/7 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

27/7 Karl XII till Frisenheim

 

5/8 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

7/8 Frisenheim till landssekreterare Johan Palmborg

26/8 Frisenheim till landssekreterare Johan Palmborg

30/8 Frisenheim till Karl XII

30/8 Frisenheim till Karl XII

31/8 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

31/8 Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton

Frisenheim - memorial till Karl XII den 14 januari 1718. Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Underdånigst Memorial
Sedan Eders Kongl Maijt eij allenast d: 3: Januarii 1717 uppå General Majorens och landzhöfdingens Cronbergs underdånige ansökning i nåder täckts resolvera, det iag lärer giöra richtighet med Allmogens i Westerbottn till finska Armeen giorde förskåtter, utan och behagat genom resolution af d: 11 Maij nestl allernådigst förordna, det med berörde lähn böör liquideras för åhren 1714, 1715 och 1716 allenast hwad profwianten angå, och at iag derföre med wederbörande betiente af finska felt Staten skulle resa dijtopp, hafwa Allmogen lefwat i den förtröstan at iag berörde liquidation skulle företaga, wid det iag uti Novemr Månad nestl war däroppe och fullgiorde Eders Kongl Maijts allernådigste befallning angående magazinet därstädes; Men som iag med Magazinetz inrättande i Jemptland hade at giöra och Eders Kongl Maijts allernådigste befallning ankom, det iag skulle förfoga mig hijtneder; Så kunde denne Liquuidation eij företagas, hawrpå General Majoren och Landzhöfdingen Cronberg genom skrifwelse af d 11 Nov: nestl Lit: A [se nedan] mig månde föreställa, huru såsom Westerbottniske Regementet därigenom lijder, at allmogen eij fådt deras förskåtter betalte; begiärandes derföre, det wille iag i afräkning på Neder Torneå sochns giorde förskåtter och deras på mig utgifne Inwijsning af 30000 D Kmt Lit: B: låta Regementet undfå 4800 Dr Kopr Mynt eller 1600 D Sölfr Mynt; Och som i anseende till Eders Kongl Maijts tiensts befordran samt uppå General Majorens och Landzhöfdingens Cronbergs trägne begiäran iag berörde 1600 D Sölfr Mynt till honom låtit afföllia, såsom Lit: C: utwijsar, helst emedan berörde Torneå sochn af fienden är illa hanterat och intet mächtar betala utlagorne; fördenskull anhålles underdånigst, det täcktes Eders Kongl Maijt allernådigst beordra, det desse uti redbare penningar af mig utbetalte 1600 D Sölfr Mynt må i feltcontoiret för mig afskrifwas och at beröde feltcontoir dem med Allmogen uppå deras till finska Armeen giorde förskåtter må beräkna.
Lund d: 14. Janu. 1718
Johan Hin: Frisius

 

Kopia på brev från landshövding Magnus Cronberg till Frisenheim den 11 november 1717.

 

Lit: A.
Wälborne H Krigzråd
Jag förmärcker at H Krigz Rådet för de honom anförtrodde åtskillige ährenden skull eij lärer efter Hans Maijts nådigste befallning kunna nu wid dess wistande härå orten företaga liquidationen angående detta länetz till finska Regementernes underhåld giorde förskåtter; Och som mitt i nåder anförtrodde Regemente eij kan komma år åtniuta räntorne, som i landet för 1714 och 1715 än innestår, änskiönt allmogen på H Krigz Rådet utgifwit en Assignation af 30000 D KopMt, som H Krigz Rådet eij kan betala, såwida inga medell till berörde förskåtters förnöijande än skola wara anordnade; Altså och på det Regementet eij må komma än widare att lijda, utan till en deel af berörde innestående räntors åtniutande blifwa hulpne; fördenskull är härmed min tienstl anmodan H Krigz Rådet behagade i afräkning på Allmogens assignation låta Regementet at undfå ett förskått af 4800 D Kop Mynt, som wid liquidationen med Allmogen kan optagas och dem beräknas, förmodandes iag, at H Krigz Rådet efter dess för detta betygade wälwillia uti Kongl Maijts tienst nu härmed lärer hielpa Regementet, helst emedan det därigenom blifr satt i bättre stån dat giöra Kongl Maijts tienst, förblif H Krigz Rådetz
tienstskyldige Tiänare
Magnus Cronberg
Umeå d: 11 Nov. 1717


Lit: B
I anseende till Allmogens i Öfr och Neder Torneå sochnar till finska Regementernes underhåld giorde anseenl. förskåtter, har militie Räntorne för Officerrane af mitt i nåder anförtrodde Westerbottns Regemente för Åhr 1714 och 1715 af Allmogen eij kunnat utbetalas, hwarföre de warit föranledne at utgifwa en assignation på H Krigz Rådet Frisius af 30000 D Km i afräkning på deras hafwande fordran för de till finska Regementerne giorde förskåtter; Och som efter hans Maijts nådigste befallning H Krigz Rådet med Westerbottns lähn om berörde förskåtter kommer at liquidera, hwilken liquidation nu wid dess wistande härå orten, eij kan företagas i anseende till de andre angelägenheter, som honom äro committerade och först böra bringa till slut; Altså har wälbemt H Krigz Råd uppå min begiäran och i anseende till Officerarnes medellösa tillstånd jempte till befordran af Kongl Maijts tienst låtit mig af dess egne Medell undfå i afbetalning på afwanbemt Allmogens Assignation fyratusen åttahundrade D KopMt, hwilka 4800 D wid liquiden med Allmogen på oftabemte deras föreskåtter kommer at beräcknas, men emedlertijd härmedelst på Allmogens wägnar warda quitterade.
Umeå d. 11 Nov. 1717
Magnus Cronberg

 

Lit. B.
Emot den lefwerering som denne Under Torneå sochns Allmogen 1714: 1715 och 1716 till Kongl finska Armeen samt den beordrade milice posteringen giordt och till ett anseenl. quantum bestijger, behagar wälb. H Assessor Frisius till Kongl Maijt och Cronan på denne sochns resterande utlagor och utskylder 1715 och 1716 betala Trettijo Tusende D Kop Mt till wår widare liquidation med H Befallningzmannen Hackzell hwilket wij för en richtig betalning erkenne och uptaga samt denne Allmogens willia med underskrifnas nampn och sochne signet bekräfta.
Torneå d 24 aug 1716
[Namnteckningar och bomärken]

 

Till Innehåll 1718:1

Landshövding Hugo Hamilton till Frisenheim 21 januari 1718. Landsarkivet i Härnösand.


[Kopia]

Till H Krigs Rådet Frisius Swar på des bref af den 13 jan 1718 angående gärden som kommer at anskaffas till jämtlands förrådshusen Hudikgswall d 21 jan, 1718.

Jag har sent i aftons undfådt Krigs Rådets hög:de skrifwelse af d 13 denna månad genom andre hitskickade iämte Kongl. Mtts nådigste bref af samma dag, som i nåder bifaller at i stället för den på förslag nyligst påbudne gärden i detta län till 3/4 Tr spannmål nu af hwart mantal in alles 1 Tunna kommer at utgiöras, hwilket h Krigsrådet XXXX förmenar bäst wore i miöl och gryn förmales och sedan till jämtland afforslas och på de förordnade ställen inläggas till at således winna både dubbel möda och tiden med påstår XXX som tit hög:de skrifwelse innehåller. Och länder till tienl. swar: at förutan den kundskap som tit XXXX äger om dette länets nu warande tillstånd, lär ännu fast närmare sådant wara inhämtat af den förteckning som nyligst till hans Kongl. Mt i underdånighet öfv sänd är på den i länet befintelige spannmålen, hwar af finnes, at endast jämtl. undantagande, redan beklagelig brist på spannmål för alla de andre fögderier befinnes. Och at de förmögnare knapt kunna utkomma till wårtiden med sitt förråd men at öfv alt icke de något sädeskorn hafwer at tiilgå och således denna gärd, så mycket swårare lärer kunna upbringas, icke mindre som omöjeligheter icke antagas, täckes alfarligt andra nu i dag till wederbörande Cronobefallningsmän om alt detta at sådant till skyndsammaste wärkställighet befordra, men som i Gästrikeland, Helsingelands Södra fögderie samt hela det norra icke någon tillgång är hwar om iag tillförlitel underrättad är, så har iag lämnat de XXXX Orternas befalsmän tillstånd spannmålen i jämtl at uphandla, hwarigenom XXXX winner och forslen XXXX, hwad i öfrigit omförmäles skall alt i akt tagit blifwa, i öfrigit XXXXX med mycket nöje tit
 H Hamilton


Till Innehåll 1718:1

Landshövding Hugo Hamilton till Frisenheim 6 februari 1718. LAndsarkivet i Härnösand.


Kopia

Till h Krigs Rådet frisius swar på des bref af d 30 jan och d 3 febr 1718 angående den påbudne gärden. gefleborg d 6: febr. 1718

Jag har undfådt hr Krigs Rådets twenne hög:de skrifwelser af d 30 jan nästl och d 3 i nu löpande månad, hwilket senare på det förre sig beropar bestående förnämbligast af följande innehåll. 1:o at den för i år påbudne gärden till 1. skeppund spannmål på hwart mantal utan någon undantagelse måste utgiwas, och sådant af sielfwa fögderierne, utan at få göra någon uphandling i jämtland, förmenandes tit at sådant sig ändå göra låter på det sättet at den förmögnare och i synnerhet prästerskapet och ståndspersonerne ersätter hwad hos de oförmögne brister, och i fall i hela fögderiet någon tillgång wore då så brist af det XXXXXXXX fyllas och XXXXXXX, hwilket korn då XXXXXX så mycket måste malas till gryn i sielfwa orterne, som för 10000 XXXX erfordras, sedan först afdrages hwad af gryn

 

Till Innehåll 1718:1

 

Frisenheim till generalmajor Reinhold Henrik Horn 12/2 1718. Antikvarisk-Topografiska arkivet. JE Ekdahls norrländska samling. A 10.


Högtärade Herr General Major
Af H General Majorens högtärade dat d: 7 hujus har jag inhemptat hwad som H General Majoren angående besättningens underhåld behagat anföra och som Magazinet i Jemptland efter hans Maj´s befallning böör inrättas för 10000 man och hans Maj´s jembwäl förordnat, det Guarnizonerne hädanefter ei skola niuta deras bröd utur Magazinet utan sådant sielfwa anskaffa. Kunnandes man ej annat afsee, än at wid den händelsen Magazinet nu i

ett blad fattas

I det öfriga har jag den ähran at städze framhärda högwälborne H General Majorens hörsamste tiänare
Johan Hin Frisius
Stockholm d 12 feb. 1718


Hans Maj: lärer låta anordna för hwart Regemente en wiss summa till Skiusspenningar och wore wäl om H General Majoren skulle behaga at begiära af H GeneralkrigCom Falcker, at anordningar för Guarnizonerna hädanefter sändes till H Gen: Majorens Comissariat i Stockholm, som straxt kunde XXXXXX penningarne och dem afsända till Jempteland.

 

Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton 19 februari 1718. Landsarkivet i Härnösand.

 

[Mottagarens noteringar:]

ank d 26 febr 1718
exped d 26 dito till befallningsman Alander och Elf
besw d 27 dito

 

 

Högwälborne Herr Baron General Lieutenant och Gouverneur

Hr General Lieutenanten och Gouverneuren månde iag uti min skrifwelse ifrån Lund tillsända en afskrift af Hans Majts d. 11 nestl. January mig gifna aller nådigste öpna order, at utan dröjsmåhl inrätta och bringa i gång Correspondencer mellan Eda skantz i Wermeland och Dufve skantz i Jempteland, hwilcken befallning iag jembwäl Communicerat Hr General majorerne Ekeblad och Appelman, af dem derjempte anlita om deras handräckning härutinnan och at den genaste wägen kunde utletas ifrån Eda genom Wermland och Dalarne till Häriådalen, sampt beqwäma posthemman eller gårdar utsees till postens förande af och an, på de dagar dertill kunna förordnas, och som Hans Majt för Secreteraren och öfwer Directeuren Hr Hindrich Bunge gifne nödige Instruction af d. 17 January nestl., angående de åkande och ridande posternas inrättande, ibland annat innehåller at Hr Secreteraren Otto Klinkostrohm skall resa öfwer Eda skantz till Dufwe skantz, och besichtiga, huruledes denna Correspondencen eller ständiga posten mellan Wermland och Jempteland är anlagt, till hwilcken ända han redan skall wara afrest ifrån Lund. Fördenskull är härmed min hörsamsta anmodan Hr General Lieutenanten och Gouverneuren täcktes genom Befallningsmännerne i Häriådalen och Jempteland låta föranstalta, at der jemwäl utan något dröjsmål utsees beqwäma påstgårdar till Dufwe skantz sambt att slijka gårdar 2ne hästar måge wara färdiga och i beredskap till postens förande och för Expresser, på det wed bemte Hr Secret: Klinkoströms ankomst detta wärket må wara fulkompl. inrättat; lärandes Befallningsmannen i Häriådalen bäst weta på hwilcket ställe detta ifrån Häriådalen kan begynnas eller posten derstädes ifrån Dalarne stadna, och iag framhärdar
Högwälborne Hr Barons General Lieutenantens och Gouverneurens Ödmiukaste tiänare
Johan Hin. Frisius
Westeråhs d: 19 Feb: 1718


Till Innehåll 1718:1

 

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton 28 februari 1718.
Landsarkivet i Härnösand.

 

ank d 12 martii 1718 exped. d 19 dito besw d 19 dito [mottagarens notering]

 

 

Högwälborne Hr Baron General Lieutenanten och Gouverneuren
Emedan för dhe här och å andra orter mig åliggiande förrättningar angående Magazinerne, iag siälf ej får resa härifrån till Dufwe skantz, att besicktiga, huru efter Hans Majts d 11 Januarii nestl mig gifna allernådigaste öpna ordres Correspondencen emellan Eda och Dufwe skantzar bäst kan inrättas, eller hwilcken wägh wederbörande Hr: Landshöfdingen redan låtit deremellan utsee min anmodan. För den skuld har iag warit föranlåten till den ändan att afsända Hr: fendricken Wolfelt till Dufwe och gifwit honom en Instruction, hwar efter han på fram. och återresan har sigh att retta, hwilcket iag ej underlåta bordt att gifwa Hr: General Lieutn och Gouverneuren här medelst hörsambt wed handen och behagade Hr. General Lieutn och Gouverneuren anbefalla wederbörande Befallningsmän i Jempteland och Häriådahlen att ej allenast befordra bemte fendricks fram och återresa, utan ock att hästarne måge stå wed hwart ombyte eller posthåll i beredskap till denna ständiga postens förande af och an. Och som Hr. Secretn Klinckoström efter Hans Majts nådigste befallning lärer närmare inrätta denna posten här emellan och Dufwe, som Hr. fendrick Wolfelt nu reser då iembwähl genom honom blifwer fastställt, huru mycket påsthållaren för hwar mihl bestås, när han förer posten; så lärer Hr. General Lieutn och Gouverneuren gunstigst tillåta, att bemte fendrick quitterar den skiutzen, som han under denna dess förrättning på fram- och återresan niuter, hwilcken hädanefter prompt skall blifwa betalt efter den förordning Hans Majt om postens förande lärer låta utfärda. I det öfriga framhärdar iag städse
Högwälbornw Hr. Barons General Lieutenantens och Gouverneurens Ödmiukaste tiänare
Johan Hin: Frisius Eda skantz d 28 Feb: 1718:


P:S: Jag ärnar i morgon att begifwa mig på resa här ifrån till Carlstad Christinehamn och Örebro derest iag några dagar lärer dröja, sedan lärer iag fortsättia resan igenom Falun till Gefle, derest iag förmodel, lärer hafwa den ähran att träffa H: Gen: Lieutn: och Gouverneuren

 

Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton 8 mars 1718. Landsarkivet i Härnösand.

 

ank d 12 martii 1718 ad acta [motagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron, General Lieutenanten och Gouverneur

Wed min återkombst ifrån Eda skantz har iag haft den ähran, at undfå Hr General Lieutenanten och Gouverneurens under d: 27 passato aflåtne gunstige skrifwelse med en af Befallningsmannen Alander opsatt förtekning angde postgången emellan Eda och Dufwe skantzar hafwandes H General Majoren och landshöfdingen Appelman giordt den anstalt, at posten ifrån Lillherdal föres till Sweg kyrka, at således därifrån wijdare till Dufwe med förande man har sig at rätta efter berörda förtekning; Och som iag mig förestält, at någon annan wäg i detta måge ej kunna tagas, så har iag instruerat H fendricken Wolfelt wed dess afresa ifr Eda skantz at gå genom Dalarne till Sweg och därifrån öfwer Klöfsiö till Dufwe, så mycket mera, som iag mig har bekant denna wägen.
I det öfriga förblifer iag städse

Högwälborne H Barons General Lieutenanten och Gouverneurens Ödmiukaste tiänare
Johan Hin: Frisius Örebro d. 8 Marts 1718


Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till Karl XII den 17 mars 1718. Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Stormächtigste Allernådigste Konung
Sedan Eders Kongl Maijt allernådigst behagat mig anbefalla, at hafwa inseende på Eda Magazins inrättande, hae iag i underdånigste fällie däraf under mitt wistande i Eda skantz sampt på min fram- och återresa gifwit wärcket den drift, som till befrämiande af Eders Kongl Maijts tienst i detta måhl och profwiantens conservation af mig kunnat erfordras och åstadkommas, beståendes det i skantzen anskaffade förrådet nu förtijden mästendels uti bröd, som redan för 10000 man på 4 månader är at tillgå. den öfrige till detta magazinetz inrättande ifrån Stockholm och Upsala afsände profwianten, hwaraf en stoor deel för menföretz skull har måst stanna uti Christinaehambn, Carlstad och här i Örebro, kan med första öppet wattn ifrån Christinaehambn och Carlstad afföras till Eda på 1 1/? mijl när och således så snart framskaffas som till landz, allenast därtill nödige författningar i tijd giöres, afwachtandes Eders Kongl Maijts allernådigste befallning iag underdånigst, om berörde profwiant siöledes eller landwägen ifrån sidstberörde orter till Eda skall blifwa afsändt, på det sedan de erfordrande anstalter därtill starxt må kunnas författas.
Eders Kongl Maijts nådigste befallning om jemptländska magazinetz inrättande söker iag med all möijelig flijt underdånigt at fullgiöra och som min närwaro där å erfordras, så måste iag nu begifwa mig dijt, på det så mycket lättare må kunnas efterkommas, hwad i detta måhl nådigst är befalt.
Jag framhärdar till min dödzstund
Stoormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl Maijts Allerunderdånigste och Troplichtigste Undersåte och Tiänare
J: Hin: Frisius
Örebro d: 17. Martii 1718.


Till Innehåll 1718:1

Frisenhem till ombudsrådet Casten Feif den 17 mars 1718. Riksarkivet. Kanslitjänstemännens koncept och mottagna skrivelser. Vol 36.

 

I anledning af Hans Kongl Maijts d 11 Januari nestle mig gifne allernådigste ordres, at utan drögzmål inrätta och bringa i gång correspondencen emellan Eda skantz i Wermland och Dufwe skantz i Jemptland, har iag anmodat wederbörande Hrr Landzhöfdingar at räkia mig härutinnan handen och at eij allenast den genaste wägen kunde utletas ifrån Eda genom Wermland, dalarne, Harjeådalen och Jemptland till Dufwe skantz, utan och beqwäma posthemman eller gårdar wed samma wäg utsees, samt därjempte den anstalt fogas, at på slijka hemman nu i förstone 2 hästar kunde wara färdiga och i beredskap, den ena till postens förande af och an, på de dagar därtill kunde förordnas, och den andre at brukas för Expresser, när nödwändigheten torde fordra, dem at afgå låta. Men innan iag af H General lieutenanten och Landzhöfdingen Hamilton samt Hr General Majoren och Landzhöfdingen Appelman undfeck deras förtekning på de gårdar, de till postens förande i deras lähn låtit utsee, blef fendricken Wolfelt ifrån Eda wid mitt wistande därstädes affärdat till Dufwe, at inhempta den underrrättelsen, som hoosgående Copiale Instruction utwijsar, emedan iag sielf för de mig härå orten åliggiande förrättningar, angående Eda magazin eij kunde företaga mig denna resan.
Sedermehra har Hr Sec: Klinckowström [kanslisekreterare Otto Klinckowström] wid dess afresa till Stockholm lämnat mig den efterrättelsen, at Hans Kongl. Maijts willia är, det denne posten skall inrättas ifrån Eda öfwer Freddidalen[?], Prosby[?] skantz, Limafiäl, Långo skantz och Klöfsiö till Dufwe skantz, at således den af Hrr Landzhöfdingar redan opgifne postwägen nu kommer at ändras, så frambt postgången öfwer Limafiäl kan inrättas hwarom iag wederbörande Hrr landzhöfdingar tillskrifwit och därjempte gifwit wid handen, huru såsom Hans Kongl. Maijt nådigste befallning är, at de 4 rijdande poster på den senare wägen skola inrättas, hwilket förmodeln redan kunnat wara i wärcket stälte, om iag förr fådt weta Hans Kongl, Maijts nådigste willia i detta måhl; Emedlertijd och till dess postgången fullkombl blifwer inrättat öfwer Limafiäl, kan den wägen tagas, som wederbörande Hrr Landzhöfdingar uppå mine första bref opgiwit och berättas wara beqwäma både om winter och sommar tijden, hwarom af fendricken Wolfelt wed dess återkombst lärer fås närmare underrättelse. Härhoos har iag oförgrijpel skolat gifwa wid handen, at de poster, som emellan bemelte skantzen inrättas, sällan lära hafwa at föra flera bref med sig, än de, som ifrån Jemptland till Hans Maijt och Hrr Generalerne wid Wermlänske och Jemptlänske Commando till hwarannan låta afgå, emedan i Jemptland eij annat folck, utom milicen wistas, än bönder och någre ståndzpersoner. I det öfriga framhärdar iag Högwälborne Hr Baron och OmbudzRådetz Ödmiukaste Tiänare
J: Hin: Frisius Örebro d 17 Marti 1718Copia
Instruction, hwarefter Hr Fendricken af Nerkie och Wermelandz Regemente till foot Wälbne: Carl Adolph Wolfelt hafwer sig att rätta, på den resan han nu kommer at giöra härifrån Eda skantz i Wermland till Dufwe skantz i Jemptland och därifrån tilbaka hijtåth, angående postens inrättande emellan bemelte skantzar;

1o.
Såsom iag i anledning af Hans Kongl. Maijts d: 11 Jan: nestl. mig gifwa allernådigste Öpne Ordres, hwaraf Hr Öfwerstl. och Commendanten på Eda skantz wälborne Hr Anthon von Didron lärer meddela Hr fendricken en Copia, är föranlåten at afsända Hr fendricken härifrån Eda till Dufwe skantz; altså behagade Hr fendricken efter hoosgående och af generalmajor och landzhöfdingen högwälborne Baron Hr Claes Ekeblad mig meddelte förteckning Lit: A. på XXXXXX anförtodde lähn, till denne postens förande utsedde hemman, begifwa sig på resan till Dalarne eller Högwälborne Hr General majorens och landzhöfdingens Appelmans lähn.

2o.
Wed ankomsten till Ambiörby i Ny Sochn och Wermlandz lähn, som gräntzar närmast till Dalarne, kan Hr fendricken taga antingen sommar wägen till Jäder ellr och winter wägen till Fors i Dalarne, derest Befallningzman lärer antreffas, hwilcken har at meddela Hr fendricken den handräckning, som till befordran af denne des förrättning igenom Dalarne behöfwes, och skulle Hr fendricken wara föranlåten, at taga winter wägen ifrån Ambiörby i Wermeland till Fors i Dalarne; så är nödigt at han giör sig underrättad om sommar wägen emellan Wermaland och Dalarne och at han på återresan tager denne wägen; hafwandes Hr fendricken wid ankombsten till Dalarne at aflefwerera dte honom medgifne brefwet, angående denne postens inrättande, till Wälbemelte Hr General major och Landzhöfdingen Appelman eller Befallningzmannen i orten.

3o.
Efter hoosgående förteckning Lit: B: lärer wägen ifrån Dalarne komma fram uti Sweg Sochn och Häriådalen derest Befallningzmannen Elb är boendes hwilcken, efter mit hoosgående bref, lärer opgifwa de påst gårdar uti des fougderije, som till denne postens förande emelln bemte skantzar af General Lieutenanten och Gouverneuren högwälborne Baron Hr Hugo Hamilton i anledning af min till honom härom aflåtne skrifwelse äro förordnade, och tager Hr fendricken då wägen öfwer Klöfsiö till Jemptland och Dufwe skantz, derest han aflefwererar mit bref til öfwerstel. Wälborne Hr Carl Gustav Hammarschiöld, hwilcken förtiden i bemte skantz förer Commando, lärandes förmodel. jembwäl i Jemptland efter min till wederbörande aflåtne skrifwelser wara utsedde beqwäml. hemman eller gårdar till postens förande så at Hr fendricken utan uppehåld kan komma fram, hwarom iag icke dess mindre welat giöra ytterl. påminnelse genom hoosföljande bref till Befallningzman Alander i Jemptland.

4o.
Skulle Hr fendricken på des framresa finna, at efter Hans Maijts nådigste wilja och befalning påstgårrdarne till postens förande eij wara så fulkoml. inrättade, som erfordras, så wille Hr fendricken hoos wederbörande Crono betiente, som på denne resan antreffas, giöra påminnelse, at sådant ju för ju heller må skie och wara i fulkomblt stånd wid Hr fendrickens återresa, och at nu i förstone 2 hästar med sadlar wed hwart ombyte ellr påst håll måge wara färdige och stå i beredskap till postens förande.

5o.
Är nödigt at Hr fendricken antingen på fram ellr återresan giörer sig underrättad och optecknar huru många hästar finnes wed hwart hemman ellr gård, som till postens förande blifwit förordnade, sambt huru långt emellan hwart ombyte kan wara, desslikes huru wägarne äro bseksffade och om man kan komma fort med wagnar.

6o.
Wille Hr fendricken af wederbörande begiära en rihtig och fulkoml. förteckning på alla gårdar, som till postens förande härifrån till Fufwe skantz och derifrån tillbaka äro utsedde, börandes de således nu inrättas, at de jembwäl om sommaren kunna föra posten af och an.

7o.
Den underrättelsen Hr fendricken efter d: 5 och 6 punct af wederbörande inhemptar på berde dess resa, wille han wed des återkomst till Eda skantz under Hr Öfwerstel. och Commendantens Didrons Convent[?] mig låta weta samt huruledes han funnit wärcket angående postens förande wara inrättadt med mehra därtill hörer;

8o.
Ytterst lämnar Hr fendricken så wäl på fram som återresan dess qvittence till wederbörande på skantzen, som prompt skall blifwa betalt efter Hans Kongl. Maijts nådigste förordning, hwilcken om postens förande lärer utfärdas warandes Hr Secreteraren Klinkowström af Hans Maijts beordrat at närmare inrätta denne ständige posten neml. Eda och Dufwe skantzar, och har han till den ändan, redan sig begifwit ifrån Lund hijt till Eda at taga wägen igenom Dalarne Häriådalen och Jemptland till Dufwe sknatz, då wederbörande om deras betalning för postens förande lära få tillförlåtel. underrättelse.

Eda skantz d: 28 feb: 1718.
Johan H: Frisius


Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton 3 maj 1718. Landsarkivet Härnösand.


ank. 6 maj 1718 [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron, General Lieutenant och Landshöfdingen

Utaf Högwälborne Hr Baronen General Lieutenantens och Landshöfdingens högtde skrifwelse af d. 30 passato, finner jag at en expres til Hr Landshöfdingen i Wästerås om Sädes Korns erhållande för Gästrijkland til 150 tunnor, är afsänd, Önskandes at Hr Baronen General Lieutenanten och Landshöfdingen derutinnan må finna ett behagligt nöje, jag wil ei annat förhoppas, än at Hr Landshöfdingen Cedercreutz lärer wisa all wälwillighet, oansedt uti högsta nöden stundom plägar giöras XXXXXX, emedan jag ei wil tro, det ju dess höfdingedöme med utsäde är försorgt, uppå mina til honom afgången bref angående Sädes Kornet för Gästrijkeland til 2 à 300 tunnor har jag ännu intet fådt något swar. Elliest förmäler Högwälborne Hr Baronen General Lieutenanten och Landshöfdingen at Härjedalen och i synnerhet Jämptland utaf sig sielfwa, och utom hielp ifrån förrådshusen, genom uphandling hos prästerskapet och andra, med Sädes Korn har kunnat blifwa försedda, hwad detta errörer[?], så är och dervid den methode brukad, at förrådshusen ingalunda röras skulle, innan bewisligit är det ingen annan uteväg til Sädes Korn wore at tilgå, än nödwändigt til dessa förrådshus, och blef Hr Befallningsmännen Alander och Elf alwarsamt här om förmanta, det de wid detta wärket all försichtighet bruka skulle, och jämwäl intet brödkornet skona; det är beklageligit huru Jämptland blifwit på Korn utblottat igenom åtskilliga olofliga transporter af den påbudna gärd eller uphandling för 1717, så at Jämptland måst allena denna påbudna Spannmål har måst lefwerera; har icke en sådan särdeles ohörd handel warit föröfwad, samtom den som från Stockholm hit ankommit blifwit i förrådshusen aflefwererade in natura så har magazinen warit nu tilfälligt fornerade, och Jämptland aldeles intet behöft om utsäde at beswära magazinen med mera som jag muntel. widlyftigen skal utföra; för Härjedalen har jag ei annat råd funnit än at det utur förrådshusen måste taga Sädes Kornet så framt som förr sagt är i landet til det samma icke är tilgång; Ytterligare är nu så wida kommit at jag är försäkrad, det hela tracten ifrån Jämptland och 3 mihl hijt när staden med utsäde är hielpt, men 2 à 3 sochnar hart wid siökanten skal efter Befallningsman Strandels påstående wara något nödträngda om Sädes Korn, dock tror ja de och skola blifwa försorgde, sedan några sig först wil angripa och den ena den andra undsätter; derföre kan Högwälborne Hr Baronen och Landshöfdingen aldeles trygt förlita sig der på, at Härjedalen, Jämtland och Medelpad med Sädes Korn blifwa försedda. Jag skal med det första begifwa nig up til Befallningsmännen Westman och Hallström på det jag til Högwälborne Hr Baronens General Lieutenantens och Landshöfdingens nöje må kunna finna utwägar til utsäde för Ångermanland, det jag oc wil förmoda, allenast den ena den andra bispringer, samt det besparta Bröd Kornet utlämna; jag har gifwit Befallningsmännen til at förstå at jag intet förr skal begifwa mig här ifrån denna orten, förrän de som sitt Bröd Korn utlämna, med Spannmål i stället in natura äro försorgda ifrån Stockholm, hwar om med mera jag äfwen til Befallningsmännen i Helsingeland låtit bref afgå. Jag förblifwer med skyldig wördnad,
Högwälborne Hr Baronens, General Lieutenantens och Landshöfdingens Ödmiukaste tiänare
Johan H: Frisenheim
Sundswald d. 3 Maji 1718


Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton 6 maj 1718. Landsarkivet Härnösand.

 

ank. 9 maj 1718. [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron General Lieutnant och Landshöfdinge

För denna gången har jag ingen ting föränderligit at Högwälborne Baronen General lieutnanten berätta, utan är nu Befallningsmän uti landet at förse de beträngde med nödigt sädes korn, det kan jag och försäkra at detta fougderie med utsäde blifwer försorgt, fastän man hafwer en stor swårhet at få de egennyttiga uti stånd, det wore alt för widlyftigt at beskrifwa hwad inrotad och ohörd illwillia och motsträfwighet i detta fougderie finnes, dock lärer med tijden alt låta sig ändra. Jag reser i morgon til Ångermanland up til Grundsunda, derest jag förmodar träffa Hr General Majoren Cronberg samt H. Secreteraren Klinckenström, wid hwilcket tilfälle jag äfwen skal söka at bestyra om utsäde för Ångermanland. Hr General Majoren Horn begärte wid dess förbiresa härigenom, at dess med posten ankommande bref skulle under Högwälborne H. Baronens och General lieutnantens couvert honom tilställt blifwa, som och derföre här hos föllia. Jag förblifwer med skyldig wördnad,
Högwälborne H. Baronens, General Lieutnantens och Landshöfdingens Ödmiukaste Tiänare
J.H. Frisenheim
Sundswald d. 6 Maji 1718.


 

Till Innehåll 1718:1

 

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton 15 maj 1718, Landsarkivet Härnösand.

 

ank. 20 maj 1718 [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron, General Lieutnant och Landshöfdingen

Jag finner af Hr Baronens, General Lieutnantens och Landshöfdingens högtde skrifwelse dat: d. 7 hujus, at Hr Landshöfdingen Cedercreutz lämnat Hr Baronens General Lieutnantens och Landshövdingens till honom affärdade express det swar, at den til utsäde begärta spannmål, som är en Magazins gärd, skal efter öfwerens kommande med mig, redan blifwit siöledes till Örebro afsändt; förmälande Hr Baronen, General lieutnanten och Landshöfdingen at allmogen i Gästrikeland, som på denna spannmål endast satt dess lit, skal således blifwit ohulpen, och at nu inga flera utwägar finnes til deras undsättning. Det lärer Hr Baronen, General Lieutnanten och Landshöfdingen gunstigt sig påminna, huruledes jag i min skrifwelse mig utlät, innan Hr Landshöfdingen Cedercreutz om denna spannmåls afsändande med swar inkommit, så at jag drog til twifwelsmål om man der på någon stat giöra borde, och war jag äfwen wiss derpå att sådant intet ske skulle, emedan til landets lindring med mig i Wästerås aftalt warit, at spannmålen kunde wid öpen XXXXXX siöledes blifwa transporterad, men at spannmålen icke den tijden war wärkeligen i Wästmanland, enär jag om dess hijtförande första gången hr Landshöfdingen Cedercreutz tilskref, det lärer Wälbemte Hr Landshöfdingen ei kunna undgå at intyga; utan är spannmålen, sedan kunnigt blef at den skulle til Gästrijkeland förflyttas, siöledes afskickad, hwar med Hr Landshöfdingen intet så bort hasta, sedan han om spannmålens öfwerstyrsel til Gäfle war anbeden, fastän at det är wäl at Hans Majts tienst nu enteligenom detta sättet blifwit befordrad, som elliest til St Johannis tid wisserl. har kommit at utdragas; Den Kungl. Deputationen har äfwenwäl i dess Bref af d. 5 innewarande Maji min skrifwelse til Hr Landshöfdingen Cedercreutz i denna affairen bekräftat: det giör mig af hiertat ondt at Gästrijkeland således på utsäde skal komma at lijda, hwar til jag aldeles är oskyldig, och är min ödmiuka begäran, at Hr Baronen, General Lieutenanten och Landshöfdingen täcktes hålla dem wid godt mod, som deras besparta brödkorn til utsäde hafwa angripit och utlämnat; jag skal wara i garantie at de med det aldra första skola niuta deras ersättning ifrån den Kongl. Deputationen, med spannmål, in natura, hwarföre jag aldra skyndsammast mig till Gäfle skal förfoga på det jag så mycket begwämligare må hafwa at med den Kongl. Deputationen correspondera, samt äga den äwen widare i denna saken med Hr Baronen, General Lieutnanten och Landshöfdingen at conferera. Jag förblifwer städse med skyldig wördnad,
Högwälborne Hr Baronens, General Lieutnantens och Landshöfdingens Ödmiukaste Tiänare
J: H: Frisenheim

Afwa gästgifwaregård och Normaling sochn
d. 15 Maji 1718


Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton 22 maj 1718. Landsarkivet i Härnösand.

 

ank. 27 maj 1718 exped 16 junii [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron, General Lieutnant och Landshöfdinge

Såsom det är Hans Majts nådigaste willia, at jag med Hr Baronen General Lieutnanten och Landshöfdingen skal öfwerlägga och öfwerens komma, huru annat folck än Bönder til den nya inrättade postens förande emillan Eda och Dufwe skantsar må kunna förordnas, medan Bönderne hafwa at beställa med sitt åkerbruk understundom med Kiörslor uti Kongl. Majts tienst, warandes fuller Hans Majts nådigaste samtycke, at posten nu i förstone må föras af Bönder, til dess den samma bättre kan inrättas, om icke som förr sagt är de ifrån deras åkerbruks skiötande och fortslor i Kongl. Majts tienst hindras skulle; alltså täcktes Hr Baronen, General Lieutnanten och Landshöfdingen lämna mig här om dess gunstiga utlåtelse, samt så laga at detta med det skyndsammaste må föranstaltat blifwa, aldenstund Hans Majts nådigaste willia är, at posten en gång om weckan regaliert skal gå emillan Eda och Dufwe skantzar, hwilcken post nu snart sakl taga dess begynnelse. Härjämte gifwes Hr Baronen, General Lieutnanten och Landshöfdingen Hans Majts nådigaste wälbehag til at förstå, det posten som ifrån Dufwe och Långå ankommer, skal uti Sunnby nedan i Wärmland delas, och den ena gå åt Eda, men den andra directe åt Carlstad, äfwen så at den ifrån Eda gående posten delas uti Wennedalen och den ena går åt Dufwe och den andra åt Långå skantz, lärandes Hr General Majoren Ekeblad om dessa poster draga försorg. Jag förblifwer med skyldig wördnad
Högwälborne Hr Baronens, General Lieutnantens och Landshöfdingens Ödmiukaste Tiänare
J:H: Frisenheim
Sundsvald d. 22 Maji 1718


Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton 2 juni 1718. Landsarkivet i Härnösand.

 

ank. d 3 junii 1718, exped d 4 dito til Strandel och Hällström [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron General Lieutenant och Landshöfdinge

Det är ett almänt beswär, så i Medelpad som Ångermanland södra fougderie, öfwer den der nu warande inqvartering. Hafwandes iag inhemptat både Militiens och landets olägenheter, men som denne deras Klagan ei annorledes kan stillas än igenom Hr Baronen General Lieutenantens och Landshöfdingens gunstige föranstaltande, hwilcket iag hr officerarne derstädes försäkrat wisst skulle skie; ty har iag härutinnan ei widare mig kunnat befatta, än uti ödmiukste Hr Baronen General Lieutenanten och Landshöfdingen berätta, det iag funnit at den fattige Bonden lika med den förmögneste uti inqvarteringen kommit at lida, hwilcket en stor Klagan förorsakat hafwer, Hälst som Bussen hoos de fattige ei kan sitt nödiga uppehälle bekomma; dessutan är de Bönder frija hoos hwilcka någon officerare blifwer inqvarterad; fördenskull har iag ei underlåta bort i ödmiukhet föliande at påminna
1. att såsom den Bonde hoos hwilcken enn officerare är inqvarterad ingen widare gravation hafwer, utan allenast blotta huusrum till officeraren utlämna, emedan officeraren alt annat sielf måste sig förskaffa, doch tages för enn officerare de bästa huus, som gemenl. hoos de förmögnaste finnes, altså är min oförgripeliga tancke, at afwen bonde hoos hwilcken en officerare är inqvarterad borde och intaga enn eller några soldater.
2. Att ståndspersoner och andra bode billigt till denna inqvartering hielpa, hoos hwilcka en officerare bäst kunde med huus förses, hwaraf de ogifta officerarne kunna bärja sig kost det äfwen officerarne för Entne Karlarne giort hafwer, som nu är derifrån upbrutne; warandes detta alt enligit med H. Majts: nådigste wilia, som och practiceres nädre i Wärmland och Skåne sambt andra orter, därest hwarcken Säterier, Prästgårdar, Bruk eller andra Ståndspersoners gårdar förskonas.
3. Att den fattiga Bonden som sielf intet äger någon föda kunde ifrån inqvateringen fri kallas, börandes Befallningsmän jämka så at ingen lider orätt i detta målet, emedan honom hwars och ens tillstånd är wäl bekant.
4 Sidst täcktes Högwälborne Hr Baronen General Lieutenanten och Landshöfdingen gunstigest föreställa så ståndspersonerne som landet, at denna inqvartering skall dem längre gravera än i 6 á 4 veckor, skolandes man sedermehra finna andra utwägar, utan deras gravation at kunna soldaten inlogera. Och således kan intet något grundat beswär af enn eller annan giöras. Jag förblifwer med skyldig respect
Höhwälborne Hr Baronens General Lieutenantens
och Landshöfdingens Ödmiukaste Tiänare

Joh H Frisenheim
Gefle d: 2 Junii 1718


Till Innehåll 1718:1

Landshövding Hugo Hamilton till Frisenheim 26 juni 1718. Landsarkivet i Härnösand.


Kopia

Till h Krigs Rådet frisenheim, angde priset på spannmålen, skiusshielp och Oxae ifrån andra län. gefleb. d 26 juni 1718

Beder och så tienstl. det h. Bror behagade och påminna den Kongl. Deputationen om swar på priset på de åtskillige slags spannmål som är hijt skickat, elliest torde antingen Deputationen eller Armeen orätt hända, förty lefwerantsen måste skie wid folckets ankomst, hafwandes jag ingen annan grund att gå på än att debitera den efter taxan intill det jag får weta prijset, och om prijset med alle omkåstningar samt XXXXXXX är lindrigare än som jag XXXXXX på soldatesken, så måste jag hafwa det beswäret, att åthergifwa differencen på prijset, om att hielp jag från andre läner angående skiusshästar och Oxar recommenderar jag tienstl som och att Bror behagade att påminna Hr Secreteraren XXXXX om anordningens förnöijande angående differencen på prijset för den spannmålen som de Finske soldater här städes bekommer, mig berättas från Strömstad att Hans Kongl. Maijt lärer giöra en tour till Jemteland, jag har gifwit order att så månge Oxar som kan fås skohla till sidst uti Julii wara på den orten, som förunnas armeen lärer Campera, gud gifwe att jag skall komma wäll iland med dhe många sysslor som nödwändigt bör förrättas. Jag will nu sluta med framhärdande
Min H Broders XX XX
H. H.
Gefle d 26 Junii 1718.


Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton 30 juni 1718. Landsarkivet Härnösand

 

ank d 2 julii 1718. exped. d 2 julii 1718 besw. d 3 dito [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron, General Lieutnt: och Gouverneur.

Såsom den Kongl. Deputationen låtit mig förstå, att förutan dhe 4022 tunnor Spannmåhl, som till durchmarchens behof blifwit till Westernorrland afskieppade, wählbemte Deputation jembwähl uppå Hr General Lieutnantens och Gouverneurens, genom des Express, insände ansökning, till Brukens förnödenhet öfwer 2000 tunnor särskilt afföllja låtit, och iag ej kan föreställa mig, att alt till durchmarchen lärer upgå, utan så wähl af den der till, som den för Bruken Destinerade Spannmåhl, något öfwerskiuter, så frambt inga andra få sig deraf tillhanda än dhe som äro rätt nödstälta om spannmåhl och ej mehr än till deras egen nödtorft fordras, af hwilcken tanke iag och förmärker den K: Deputationen wara; Altså är iag föranlåten af Hr Gen: Lieutn: och Gouverneuren här med hörsamst at begiära, at hwad som af åfst: till durchmarchen och för bruken, härifrån afskieppade Spannmåhl till ber:de behof inte skulle upgå, måtte för Jemptlands FeltMagasin så mycket mehr besparas och noga Conserveras, som berde Magazin, efter dhe inkombne förslagen, är mycket slättare försedt, än man sig någonsin föreställa kunnat, och de i Skantzarne liggiande besättningar, hwilcka elliest, efter Hans Majts förordning, bordt niuta deras förplägning af landet, blifwer underhåldne af Magazinet, hwars förråd derigenom werkel: är wordet förminskat; Förmodandes iag alt derföre uti Hr General Lieutn:n och Gouverneuren som icke mindre än iag kommer att hafwa bekymmer om Magazinet, och att der ej måtte tryta något till Kongl. Maj:ts trouppers conservation, när det behöfwes, lärer behaga låta hålla deröfwer gran upsicht, att intet af åfwanb:te Spannmåhl må till annat anwändas, än den Destinerad är, utan hwad deraf kan besparas till Magazinets förnödenhet i godt förwahr hålles. Jag förblif:r
Högwälborne H:r Baron Gen: Lieut:ns och Gouverneurens Ödmiukaste Tiänare

Johan H: Frisenheim
Stockholm d: 30 juni 1718

PS. Rätt nu kommer iag ifr Kongl. Deputation, som gifwit mig tillkänna, att dhe, utom de i föregående nämda Poster, jembwäl till en och annan particulier uti Hr Gen: Lieutns och Gouvns lähr låtit afföllia någon Spannmåhl, förmodandes de så mycket mehra, at af alt till Hr Gen. Lieutn aflåten qvanto något lährer kunna blifwa till Magazinets behof bespardt. Hwarjemte jag ej kan lembna obemält, det kongl. Deputationens tanke är, Hr. Gen Lieutn och Gouvn lährer således bestyra werket, at dhe, som af denna Spannmåhl bekommit, ej måtte drifwa dermed XXXXXX, utan aflåta den, till dem som behöfwer, för det pris den kostar, utan avancers beräknande, aldenstund Deputationen Spannmåhlen uti alt upsåt aflåtit, at den fattiga deraf någon lindring kiänna måtte.

 

 

Till Innehåll 1718:1

 

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton 30 juni 1718. Landsarkivet i Härnösand.


ank d 2 julii 1718. besw. d 3 dito [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron, General Lieutnt: och Gouverneur.

I föllje af Hr: Baronens, General Lieut:ns och Gouvern:ns begiäran uti dess gunstige af d 26 hujus, har iag den bekante Summan till Ränttemästaren Philander [?] uti nya myntetecken betalt, hwarå des quittence her jempte fölljer. Anbelangande Pfriset på Spannmåhlen, så berächnar Kongl. Deputationen 1 tunna Råg för 24 Dr: kornet för 18 Dr: och maltet för 18 D: XXX Koppndt:- [kopparmynt]
Hr Secreteraren Eckleff will iag morgon om den omförmälte Anordningens förnöjande påminna. Jag håller före, att det som till Hr General Lieutn: ifrån Strömstad om Hans Majts: förehafwande tour till Jämptland berättas, icke är utan grund, utan innan kort torde wisa sig uti effecten, hwarföre det är önskel: at man dessförinnan kunde hinna me dhe nödige författningar, på det alt måtte finnas uti godt stånd. Hwad skiutshästarne och Oxarne widkommer, så will iag, efter Hr General Lieutnant:ns begiäran, morgon tahla derom uti Deputation, och tillsee hwad derutinnan kan stå att giöra. Om Hr General Lieutn: imedlertid behagade föranstalta, att 4 a 5000:de Oxar inskaffas, så torde det i förstonne något förslå, Prästerskapet som har godt förråd på Boskap, synes kunna mycket bidraga till allmogens lisa, om dhe wela gripa sig något an och låter för betahlning föllja, hwad skiäligen kan fördras, hwarom iag intet twiflar, der dem tienl: föreställas och de confidera angelägenheten sampt hwad deruppå beroor, att hwar och en efter yttersta förmåga söker befrämja wärcket och således håppas iag att man lärer näst Guds hielp komma wähl i land, fast iag måste tillstå att dhe många ansökningar, hwar med iag nödgas nu inkomma, giöra mycket beswär. För öfrigit acomenderar iag mig uti Hr: Gen: Lieutnantens beständiga bewågenhet och är stedse
Högwäborne Hr Baron General Lieut:ns och Gouverneurens Ödmiukaste Tiänare

JH: Frisenheim

Stockholm d: 30 Juni 1718

 

PS: Jag hade rätt nu på stunden tillfälle, at tahla med h. Secret: Eckleff angde: anordningarnas förnöjande, härrörande af differencen på priset för spannmåhlen, som finska soldaterna i Gefle stad bekommit, förnimmandes, att d 27 nestl: Martij i ber:de måhl en anordning blifwit expedierad på 1333 Dr silf mnt [silvermynt] af Westernorland 1717 åhrs Contribution.

 

Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton 30 juni 1718. Landsarkivet i Härnösand.

 

ank d 2 julii 1718. besw. d 3 dito. d 2 Juli expedt till Strandel (mottagarens notering - resten oläsligt]

 

Högwälborne Hr Baron, General Lieutnant och Gouverneur.

Som troupperne nu mera äro uti rörelse; så föranlåtes iag af Hr: General Lieutnantn och Gouverneuren här med hörsambt begiära, det Hr Gen Lieutn: och Gouverneuren täcktes förfoga den goda anstalt, att af det Saltet, som den Kongl Deputationen till Sundswald afskickadt 80 tr kunde, mot betahlning af dhe Jämptlands Magazinet anslagne medell, tagas och så tidigt till Frösöhn afföres att de måtte wara der i beredskap, innan troupperna framkomma. Sammaledes behagade Hr General Lieutn och Gouverneuren, jempte dhe i Gefle allerredan uti beredskap liggiande 8 tunr:, låta till Härjedahl: och Långe Skantz afföra 12 tunr: sampt således inalles 20 tunr 20 tunr Sallt, på det Kongl: Majts: troupper deraf i förstone måge hafwa deras förnödenhet. wetandes iag wed den händelsen att icke tunnor wore att tillgå, hwaruti detta Saltet kunde packas och så begwämligen framföras intet annat förslag, än att det slås i säckar och under någon wiss persohns inseende afsändes, hwilcken kunde beordras att föllja med till den orten der Saltet skall stadna, och swara för dhe medtagna säckarne, sampt dem wederböranderne återställa. Och kunde Säckarne med hudar, eller hwad det helst bäst låter sig giöra, moth rägn förwahras, sampt så ifrån den ene ländsman till den andra begwämligen af allmogen framföras, och skiutsen icke mindre, än Saltet som nu kommer att upkiöpas af åfwande: Magazins medell betahlas. Hemställandes iag dock Hr Gen: Lieutnants: och Gouverneurens närmare mogna bepröfwan och godtfinnande huru detta Saltet begwämligast må kunna framskaffas, allenast det uti tid skier. Hwilcket är högst angelägit för Hans Majts tienst och trouppernes Conservation, hwarföre det och ytterligare i bästa måtto recommenderas af den, som uti öfwrigit med wördnadt är
Högwälborne Hr Baron, Gen: Lieutntnes och Gouverneurens Ödmiukaste Tiänare
J:H: Frisenheim

Stockholm d. 30 juni 1718


Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton 30 juni 1718. Landsarkivet i Härnösand.

 

ank d 2 julii 1718. exped. d 2 dito besw d 3 dito [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron, General Lieutnant och Gouverneur.

Emedan Profwiantskifwaren Hasselhon mig genom ett bref berättat, det i Longo Skantz, för den der liggiande Besättningen, ej skall finnas den ringaste tillgång, undantagandes det ringa förråd Succarie bröd, der är uplagt; har iag till Bussarnas conservation nödgats efterlåta, att af berörda bröd må tagas en Månads underhåldt för bemälta Besättning, efter som iag förmodar, att dhe 300 tunnor Råg, om hwilckas afsändande till Longo skantz, Hr General Lieutnanten och Gouverneuren iag i min skrifwelse af detta dato anlitt, imedlertijdt lährer hinna dit fram: Waran det förden skull min hörsamste anmodan, Hr General Lieutenanten och Gouverneurn täcktes hafwa den godheten, och draga försorg, att med fölliande bref till befallningsman Elff, hwaruthinnan iag förmäler det Succariebrödet till Bussarnes underhåldt må tillgripas, emedan mig obekant är, hwar Profwiantskrifwaren för tiden kan wistas, kunde skyndsambligen komma bemälte Befallningsman tillhanda, och Besättningen i Longo, i föllie deraf, få sitt underhåldt i bröd till dess tillförsslen skier. Hwarjempte äfwen och Hr General Lieutnanten och Gouverneur behagade eftertryckeligen antyda befallningsman Elff, att han hielper Besättningen till Såfwel för prombt betahlning, hwarom iag äfwen uti innelyckta skrifwit. Elliest beder iag aldra hörsambst, att hos fölliande bref till dhe uti Marche warande Hr: Commendeurer wid Regementerna, af hwilcka ska en dehl torde taga den öfre wägen, kunde för deras angelägenhets skull blifwa prompt befordrade och dem tillstelta. hwilcket iag skall med tacksamhet erkienna och wid tillfälle aftiena söka, såsom den der stedse med respect är och förblifwer
Högwälborne Hr Baron, General Lieutnants: och Gouverneur Ödmiukaste Tiänare
J: H: Frisenheim
Stockholm d: 30 Junij 1718


PS: som iag funnit nödigt, at jembwäl skrifwa till commenderande officeren i Longo skantz; så ber iag hörsmbst at närslutna bref till honom tillika med befallningsm: Elffs kunde mötaß en prompt och säker befordran.

P:S: Hwad angår Spannmåhlens skiutsande ifrån Söderhamn och Sundswald till Förråds huusen, hwarom iag uti detta Bref anlitt Hr General Lieutn: och Gouvern: att foga anstalt, så håller iag oförgripel: för det bästa och närmaste Expedient, om den författning kunde skie, att dhe Bönder, som först taga emot Spannmåhlen, måtte och före den fram ända till förråds husen, der den kommer att aflefwereras, eftersom derigenom ej allenast erhålles redo för säckarna, utan man jembwähl kan wara försäkrad, att få måttet richtigt igen, så wida man allenast har att giöra med en, hwilcken bör derföre swara. den swårheten, som kunde giöras för den långa wägens skull, tyckes intet wara af sådan wicht, att derför en annan författning nödwändigt måste skie, ty allmogen kunde resa långsamt och tägel:, då det ej så swårt på deras hästar ankommer, hafwandes dhe ofta med egna fohror rest en mycket längre wäg, hwarföre det icke heller nu kan wara för dem ogiörl:, helst de niuta för skiutsen deras richtigt betalning. dock lembnas till Hr Baron General Lieutns och Gouverneurens godtfinnande, det bästa att uthwällja.

 

PS: Hans Majt: har d 22. hujus dess nådiga befallning till mig ifn: Strömstad, afgå låtit, at iag skall insenda förslag på hwad Magaziner, som till Jemtländska Armeens underhåld äro samlade, huur de äro anlagda, hwad persedlar och huru mycket af hwad som uti hwar Magazin äro uplagda hwad anstalt är giord till mera förråd anskaffande, till mahlande, bakande etc: som kan nödigt wara. Nu tillstår iag, at iag är rätt bekymbrad om detta förslags inrättande, så wida iag wid jemförande af de Poster, hwilcka ifn: Sundswald och elliest dit destinerade blifwit och förlångt bordt wara afsända, och hwad i Lands Contoiret är, såsom uti Magazinet werckeligen influtit, upfördt, med hwad Befallningsman Alanders förslag innehåller, intet kan finna at Magazinet på längt när är uti det stånd, som sig borde, och man givedt Stat uppå, föreställandes mig alt derföre, i fall iag skulle giöra min berättelse, efter nu warande slätta beskaffenhet, som förorsakas genom en del befallningsmäns försummelse samt otillåtel. handell, med mehra, att alt ej annars lährer än draga efter sig en obehaglig påföljd.
dock som iag, wid den händelsen, att iag wore fullkombligen förwissad, det all, till Magazinets behof, nu afsänd Spannmål kunde blifwa till sina behöriga ohrter i rättan tid transporterad, och deruti inga swårheter möta, ännu förmenar iag weta någon utwäg, i det iag då icke behöfde giöra någon Separation, uthan kunde ufföra förrådet, så som uti Magazinerne allerde redan influtit; altså åstundar iag hr Gen: Lieutntns: och Gouverns utlåtelse uti förtroende. hurwida iag med säkerhet må giöra Stat derpå. att bemte: Spannmåhl kan blifwa till Magazinerne i rättan tid afförd. Hwilcken utlåtelse Hr Gen lieu och Gouver täcktes meddela mig med det alldra första, på det iag måtte weta mig derefter widare rätta.
Stockh d 30 Juni 1718.
J:H: Frisenheim


Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton 30 juni 1718. Landsarkivet i Härnösand.

 

ank d 2 julii 1718. exped. d 2 dito till Löfberg och Strandel besw d 3 dito [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron, General Lieutnant och Gouverneur.

Emedan Kongl: Deputationen för Sect Magazinet uti Jämptland och Härjeådalen härifrån låtit afskieppa till Söderhamn. Råg
Med Skiepparen Petter Roos 1100 tunr:
Matts Simonsson 710 tr:
Staffan Boman 384 tr: = 2054 tr:
och till Sundswald
Med Skiepparen Hans Lendahl 1500 tr:
Aron Lidberg 295:
Håkan Liten 1061:
sampt med Gulich Sundman 90: = 2946 tr
förutom 9250 lispund Bröd, bemt: Sundman jembwähl lärer lefwerera; då föranletes iag här med begiära, det Hr Gen: Lieutn: och Gouverneuren Befallningsmännerne Löfberg och Strandell dhe der hwar å sin ort berörda spannmål komma at mottaga, behörigen antyda och beordra täcktes at bruka derwid behörig flit och sorgfällighet, på det skiepparne ej måge uppehållas eller få orsak sig deröfwer uti Kongl. Deputationen att beswära, jembwähl att dhe draga den försorg, det Rågen uti goda Bodar måtte uppläggias, och så ofta som nödwändigheten kan fordra, omskyfflas, efter som han ej är tårr, utan fuchtig och således, om han ej blifwer så omrörd fått skotter, snart kan förskiämmas. Hwarom iag och Befallningsmännerne med denna post tillskrifwer.
Det war wähl mycket nödigt, att ber:de Spannmåhl och Bröd straxt måtte blifwa till sielfwa Magazins husen afförs; dock aldenstund landet medan durchmarchen nu påstår, kommer att skiutsa Krigsfolcket och dess medhafwande Profwiant; att allmogen ej lärer hinna med altsammans på en gång, warandes lijkwäl så wijda hwarcken uti Longo skantz eller i hela Herjedahlen förråd på Spannmähl för Besättningen der samma städse finnas, högst angeläget, att af den till Söderhambn afsända Rågen, till en begynnelse XXXXX 300 tun: med det aldra första till bemte Skantz afsändes, på det Bestättningen icke måtte lida nöd, lärandes Hr Gen: Lieutnantn: jempte mig finna med denna afskickning så mycket mehr böra skyndas, som efter all liknelse, Hans Kongl. Majt: innan kortt uti egen hög persohn torde taga den wägen, och det ej annars än onådigt skulle blifwa uptagit, om då förspordes någon brist; Fördenskull behagade Hr Gen: Lieutn; och Gouverneurenställa dhe eftertryckel: ordres, att berde: quantam af 300 tr: Råg XXXXX med det första måtte till Longo skantz afföras, antydandes derjempte Befallningsman Elff, det han förseer besättningen för deras penningar, med Såfwell. Och som med Magazinet i Jemptland är samma beskaffenhet så wida det icke heller är ett sådant förråd att tillgå, som efter dhe giorde Calculationen billigt wara borde och man giordt sig stat uppå, hwartill en dehl Befallningsmänners försummelse förspörjes orsaken wara, som iag särskillt närmare demonstrera skall; Så föranledes iag äfwen anhålla, det den eftertryckel: XXXX må författas, att och af den till Sundswald försände Spannmåhlen i förstone 1000 tr: Råg måtte fördslas fram till Frösöhn. Hafwandes iag, att förekomma dhe swårheter, här wid kunde yppas sampt dhe underslef man förspordt, oförgripel: welat påminna.
1:o Att det synes lända till allmogens lindring wid skiutsandet af bem:de Spannmål, om den uti små påster såsom 50 eller 60 tr: i sänder kunde afskickas ifrån Ländsman till Ländsman, hwarwid den ene kunde richtigt aflefwerera den medfölljande posten till den andre, eller och den första ländsman föllja med sielfwa Magazinet, betalandes derwid straxt skiutsen till allmogen antingen wid hwart ombyte, der det skulle pröfwas lättare för landet; eller och å den orth, dit spannmålen kommer att framskaffas. Och kunde dessutan, till mehra säkerheet, wid hwarje 20 eller 30 tunnor någon wiss Bonde såsom Rotmästare förordnas, hwilcken antydes att gifwa gran acht uppå, att alla lassen komma richtigt fram och Spannmåhlen oafkorttat må blifwa uti Magazinet inlefwererat.
2:o Är nödigt, att all transport af hwad art eller Egenskap den wara måtte, blifwer förbåden, och den Spannmål, som uthlefwereras att föras till Magazinerne in natura måtte der inflytta, efter som wid den händelsen, att å den neijden något förråd wore att tillgå, sådant ändå nogsampt lärer behöfwas.
3:o Skulle iag oförgripel: tycka, att dhe, som uti Söderhambn och Sundwall först taga emot den Spannmål, som bör till Magazinerne framskaffas, kunde tillhållas att bibringa till den ändan nödiga Säckar, och derjempte giöras den författning, att till samma säckar måtte till ägarne richtigt återlefwereras, hwilcket den, som fölljer med dhe afgående påster, kunde hafwa bekymmer om. Lembnandes iag dock så detta soma alt det föregående till Hr General Lieut:ns och Gouverneurens närmare gottfinnande och förordnande efter hwar och en Orths egenskap och beskaffenhet, och som Crono foudgarne hwar uti sitt lähn kunde finna det fulla för landet till drägeligast, allenast Spannmåhlen måtte med säkerheet uti rättan tijd och richtigt komma fram till behörige ohrt; och medan detta är allenast en ringa dehl af detta som iag än kommer Hr General Lieutn och Gouverneuren till Magazinernes fournerande att tillita, hwarom iag skall hafwa den ähran sednare munteligen att gifwa wid handen; dy lärer Hr General Lieutnantn: och Gouverneuren behaga genom dess ordres och Embetes myndigheet, detta således drifwa, som till Hans Majts: därunder beroende högt angelägna tiensts befrämjande kan nödigt pröfwas. Jag förblif:r
Högwälborne Ht Baron Gen: Lieutnant och Landshöfdingens Ödmiukaste Tiänare
Johan H: Frisenheim
Stockholm d: 30 Juni 1718

 

P:S: Utom det iag, uti föregående, om Magazinens slätta tillstånd allereda förmält, skrifwer och Befallningsman Alander mig till, att han till Krigsfolckets Durchmarcher måste taga utur Magazinet, hwartill kommer att Helsinge Regemente och Battalion ej heller har fått dhe 6 weckors kost, hwarmed dhe bordt wid upbråttet wara försedda, och således äfwen straxt lähra komma att underhållas af ber:de Magazin, som derigenom merckel. skulle komma att aftaga. Hwarför det så mycket mera will wara af nöden, att man på alt sätt är omtänckt, det något förråd dijt i tid nu skaffas, och således den brist, som elliest möjel: står at eritera, ersättias. Hwarför iag och oförgripel:n skulle tycka, att det wore wähl, om allmogen på den tracten ifrån Sundswald till Jämpteland, och ifrån Söderhamn till Longo kunde uti ett och annat med skiutsande någorlund blifwa förskonte, på det dhe så mycket bättre måtte kunna giöra tillförslen till Magazinet.

 

Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 30 juni 1718. Landsarkivet i Härnösand.

 

ank. d 2 julii 1718, besw. d 3 exped. till Befall. Strandell Hällström och Alander d 2 julii 1718 [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron General Lieutenant och Gouverneur

Det har Befallningsman Alander skickat mig förslager på förrådet i Jämtelands Magaziner, hwar af iag finner att den rågen som Kongl: Deputation förledet åhr afsände härifrån stycken 3950 tunnor som Befallningsman Strandell och 900 tr Befall: Hällström emottagit intet till fullo äro i Magazinerne inkomna, utan att derutij enn ansenlig brist förmärkes, at som slijkt sig wähl till enn stoor deel lähr förorsaka där af, att när bem: Befallningsmän spannmålen afsändt från sig till Magazinerne, skall måttet intet hafwa gått rätt ut, utan allmogen därpå kommit till kårtta, hwarmedelst Kongl. Majts tienst intet bör komma att lyda, ty har iag skrifwit merbemt: Befallningsmän Strandell och Hellström här om till, att dhe få wähl med allmogen som Befall: Alander sig sins emellan förlika och laga att bristen ofördröjel. ersättes, men på det att slijkt skall winna sin fullkombl. effect och uti Magazins förrådet intet genom slijka onödiga inwänningar skall blifwa någon brist, så har iag intet undgå kunnat att af H: Baron General Lieutnanten och Gouverneuren hörsamt begiera han täcktes tillhålla Befallningsmännen Strandell och Hellström, att som dhe desse XXXXXX påster richtigt och med fullkombligt mått emottagit, dhe och utan dröismål med giltiga quittencer wijsa att dhe demsamma oafkårttade ifrån sig lefwererat, widrigt lähra de stå hör hårt answar om utij magasins förrådet skulle medelst sådana deras wåldlösheter blifwa någon Defect. Detta är och endehl orsak till mindre lefwereringar att allmogen som tagit spannmål emot till bakning, så olika och litet bröd efter XXX ifrån sig lefwererat Nembl 8 och 7 lispund ja och mindre, men några får 9 1/2 och 10 lispund, och som bagare Embetet får i Stockholm lefwerera 9 1/4 lispund succari bröd efter hwar XXX wight, fastän dhe wid malningen måste förlora 2 kappar till qwarntull, hwilcka allmogen menagerar kan iag ei annors se än att dhe till detta XXXXXX och till wijdare utslag äfwen måste prestera 9 1/4 lispund efter tunnan, hwartill Hr Baron General Lieutenanten och Gouverneuren täcktes dem genom kronobetienterne tillhålla låta. Sammaledes är och beskaffadt med en spannmål till Befall: Elf kommit ifrån Kopparberget, hwar skall hoos allmogen innestå en del af det dhe till bakning uttagit, ty begäras lika hörsambl: att Hr Baron General Lieutnanten och Gouverneuren behagade anbefalla bem: Befallningsman Elf att han straxt tillhåller allmogen giöra deras lefwereringar richtiga ifrån sig och intet tillåta der med tijden utdrages, emedan han på annor händelse bör derföre wara answarig. Förblifdes
Högwälborne Hr Barons General Lieutnantens och Gouverneurens Ödmiukaste Tiänare
J:H: Frisenheim
Stockholm d 30 Juni 1718


Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 3 juli 1718. Landsarkivet Härnösand.


Högwälborne H:r Baron General Lieut:t och Gouverneur.

Emedan H:r General Lieut:n Armfelt iag uti innelyckta hemstält, om icke Wijborgs Lähns Infanteri Regemente, som ligger på wägen mellan Sundswall och Jemptland inquarterad, kunde till widare blifwa beordrat der att stadna, och ifall wederbörande Krono Betiente, skulle behöfwa någon assistence, till befrämjande af dhe nödige transporter som måste skie ifrån Sundswald till Jemtländska Magazinet, dem derutinnan och hwad elliest kunde gifwa wärcket någon drift behörigen tillhanda gå; dy har iag ej underlåta bordt Hr General Lieut:n och Gouverneuren sådant efter min skyldighet wid handen gifwa, och derjempte Ödmiuk hörsamt begiära, det wid den händelsen, att här wid å Hr General Lieut:ns Gouverneurens sida ej wara något att påminna, detta bref Hr General Lieut:n Armfelt med första kunde tillsändas. Förblifande stedse
Högwälborne Hr Baron Gen: Lieutnant:ns och Gouverneurens Ödmiukaste Tiänare
J:H: Frisenheim
Stockholm dn 3 Julii 1718


Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 3 juli 1718. Landsarkivet Härnösand.

 

Högwälborne Hr Baron General Lieutnant och Gouverneur.

Hr General Lieutnant:n och Gouverneuren månde iag uti ett särskilt post scripto, ibland mine d 30:de passato, med posten afsände bref berätta huru som Hans Kongl Maij:t befalt mig, att inkomma med ett omständeligit och pertinent förslag öfwer Magazinets i Jemtland nu warande egentel:ge beskaffenhet, hwarjemte iag begiärte Hr Gen: Lieutnant:ns och Gouverneurens positive utlåtelse uti den omständigheten, som samma post scriptum widare innehåller, uti förmodan iag kunde differera omrörde förslags öfwersändande till Hans Kongl Maij:t, till dess Hr: General Lieut:ns och Gouverneurens swar skulle hinna hit tillbaka, på det iag med så mycket större betienkande min berättelse i ber:de måhl inrätta kunde. Sedermera är ifrån Hans Maij:t Hr Baron Göertz här ankommen, hoos hwilcken iag någre timmar warit, att ang:de den bekante affairen om Jämtländska marchen med mehra, som dertill hörer, uthförligen tahla. Hwarwid Hr Geheime Rådet mig berättade, Hans Maij:t alleredan hafwa warit bekant, att iag rest ifrån Gefle hit till Stockholm, hwarför Hans Maij:t befalt Geheime Rådet att antyda mig, det iag ofördröjel:n skulle skrifwa till Hans Maij:t om Magazinets rätte och egentel:ge tillstånd, samt huru dess nådigste befallning i så måtto efterlefwade blifwit, jembwähl hwad swårheten att bekomma ett och annat, som till ett inbrått behöfwes, kunde yppats, hwarutinnan det består, och hwarföre man det icke kunde få, med mehra slikt, hwarför Hans Maij:t i nåder fordrat af mig förslag och efterrättelse, som Hr Baron Göertz blifwit beordrat med en Express nestkommande lögardag härifrån afsända. H:r General Lieut:n och Gouverneur:n kan sig fördenskull lätteligen föreställa huru iag här wid är till mods och huru betänkel: för mig will falla, att giöra en så fullkomlig relation om ett wärck, hwars fullbordan än har mycken swårheet med sig, fast det icke af mig dependerar, hwilcket iag till Hr Gen: Lieut:ns egit mogna eftersinnande lämbnar. Iag tog deraf tillfälle att röra an den swårheet, som möter ang:de dhe många hästarnes anskaffande, hwilcka till den förehafwande Expedition oungängel:n behöfwas. Hwaruppå mig swarades, att iag derför sörja måtte, och wore Hans Maij:t af dhe tankar, att wid Eda låta till en dehl bruka Oxar till Artilleriet och Infanteriets framförande, efter som dhe ändå icke alla på en gång komma att slachtas, hwar hoos och Hans M:t nådige willja wara, att entel:n ett antahl hästar jembwähl måtte anskaffas. Och änskiönt iag deremot replicerade, att Oxar i Westernorrlands lähn ej äro brukade till dragare, så fick iag likwähl till ynnerligare swar, att man måtte biuda till att wänja dem dertill, eller och ofelbart skaffa hästar efter som Deputation sig med denna affairen, hwad dragarnas anskaffande widkommer, alt intet will befatta, med mehra, hwarom iag lärer hafwa den ähran muntel:n uthförligare att tahla. Och som detta är utaf serdeles wicht och angelägenhet, hwarom iag finner nödigt med Hr Gen Lieut:n Armfelt muntel:n conferera, berättandes wählbemt:e Hr Gen: Lieut: sig wara sinnad den 8:de hujus att bryta opp; Så wore det nödigt, att Hr Gen: Lieut:n och Gouverneur: behagade sökia förmå Hr Gen: Lieut:n Armfelt resan för dess egen Persohn, om möjeligit wore, till d: 12 och 13 att upskiuta, till hwilcken tid iag, näst Guds hiälp, skall infinna mig uti Gefle sampt hafwa den ähran om altsammans närmare och grundel: att öfwerläggia. Iag har wäl sökt så långt rådrum, att författa min underdånigste relation till Hans Maij:t till dess iag fådt giöra ett hastigt ryckande till Gefle och tahla med Herrar Generalerne, men det icke erhållit, utan nödgas nu, som åfwan bemt: är mitt swar oundwikel:n till nästkommande lögardag ingifwa. Gud wet att det, iag sielf angående detta Magazinet till Hans Maij:t icke skrifwa welat, endast för den orsak skiedt att iag uti detta måhlet funnit en sådan oordning, hwarom Hr Gen: Lieut:n och Gouv:n intet har något behörigt lius. Icke dess mindre will iag ännu möjeligast sökia gå medelwägen, och med Expressen till Hans Maij:t berätta, det Magazinet befinnes wara inrättat för 6 månader, utan att separera hwad den wärckel:n ankommit eller icke, item att iag af Hr Gen: Lieut:n och Gouv: begiärt 5000 st. Oxar, medan der i landet är små boskap, icke twiflandes om dess fullbordan, eftersom mig är bekant att Hr Gen: Lieut:n och Gouvern:n giör sitt bästa, såsom och att 3000 st. hästar blifwit af Hr Gen: Lieut:n och Gouv: begiärte, och Hr Gen: Lieut:n wore der med uti wärcket begrepen, med iag ej wet hwad som kunde stå derutinnan att uträttas, hwarjempte iag dock skall giöra min mening onsdag eller d 9 hujus, då iag tänker will Gud gå till Deputation och förrätta hwad än nödigt wara kan, jempte sedan om torsdag min resa genom natten fortskynda, på det iag med Hr General:ne några timar måtte få conferera, eftersom iag sedan måste förfoga mig hit tillbaka igen. I medlertid önskar iag att finna Hr Gen: Lieut:n och Gouv:n wid ett förnöjel:t tillstånd. Förblif:des stedse
Högwälborne Hr Baron Gen: Lieut:s och Gouverneurens Ödmiukaste tiänare
J:H: Frisenheim
Stockholm d: 3 Julii 1718


Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till Karl XII den 5 juli 1718. Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


Grosmächtigster, Allergnädigster König

Eurer Köngl: Maijt habe in tiefster unterthänigkeit berichten sollen, was gestalt Eurer Königl Maijt allergnädigstem befehl allerunterthänigst nachzuleben, ich im XXXXX februario und Martio, in Wärmland und Eda, alle mir mögliche weranstaltung, wegen das daselbst auf zurichtenden Magazins, gemacht, und nicht allem an die Bedienten, sondren auch an andern, welchen die Betribung des werckes oblag, zu dem Ende, wie auch zu conservirung des Profiants unter dache, und was demselben mehr anhängig, mundt- und schriftlige nachricht hinterlassen, so das ich nicht XXXXXX, es werde, wenn solchen nachgelebet worden, das Werck sich dorten in gutem stande befinden. Nachdem um solches XXXXX, und den Ober Auditeuren Frisenheim gleichfalls nach wird gelesen, umb auf die vollen ziehung das jenigen, so weranstaltet worden, zu treiben, werfugte mich weier nach Gefle, Wästernorrland und Jemtland, damit daselbst wor abgang der schlittenbahn zu stelle sein und wegen des Magazins XXXXX thun könte, XXXXXX die zufuhr an gedachten Ohrte leichter und bequämer im Winter geschefen kan, da ich denn bestunden, dass auf die won Eurer Kongl Maijt allergnädigst ausgeschribene giärde, oder eine tonne getreyde won jedem mantahl

 

Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 7 juli 1718. Landsarkivet i Härnösand.

 

[mottagarens notering]
Ankt d 9 Julii 1718, exped d 9 dito till Löfberg och Strandel om spannmålens afforslande samt till alla XXXXXXXXXX och Magistrater ang:de P.S:


Högwälborne Hr: Baron, General Lieutenant och Gouverneur.

Af Hr General Lieutenantens och Gouverneurens högtärade skrifwelse, daterad d 3 hujus, har iag inhämtat, det ordres straxt blifwit stelta om 300 tunnor Spannmåhls ofördröjel. afförslande ifr: Söderhambn till Longo Skantz, det wore wähl, om samma Spannmåhl starxt utur fahrkosterne kunde pålassas, och med första skyndsamhet afgå, hwarom Hr General Lieut: och Gouverneuren täcktes förordna; ty änskiönt hela till Söderhambn gångne Spannmåhls Posten kommer att afförsslas; så har iag dock i förstone allenast begiärt en så ringa qvantitet, att der med måtte giöras en begynnelse, hwarom så wähl, som angående Spannmåhlens afförande ifrån Sundswald, iag lährer hafwa den ähran widare muntel:n att Conferera. Då iag ock skall närmare gifwa wid handen, huru angelägit det är, att den Spannmåhl som af durch marcherne öfwerskiuter, må hållas armeen tillhanda. Anbelangande huru många lispund bröd efter en tunna Råg beräcknas böra, så kan iag ej annat säja, än att här lefwereras 9 1/4 lispund efter en tunna tårr Råg. Och eftersom man hållit före, att den tyska Rågen, såsom fuchtig ej skulle löna så mycket; ty är här nyligen, efter ordres, en profblandning skiedt, sambt då befunnit, att den fuchtiga rågen, hwilcken nästan är drygare till wichten än den ritårra, kastat af sig 9: lispund 4 skålpund: hwarefter och all bakning här reguleres. Och som iag så wähl detta, som alt det öfriga utställer, till dess iag hafwer den lyckan att treffa Hr Gen: Lieut: och Gouverneuren i Gefle; så wil iag härmed hafwa itererat min förra hörsamsta anmodan, det Hr General Lieutenanten behagade entel:n der afbida min ankombst, om iag än, mot förmodan, icke skulle så punctuellement kunna wara på den nembda dagen i Gefle, efter som man intet kan weta, hwad hinder under resan för hästarnes skull eller eljest förefalla torde, hwarigenom man kunde blifwa en half dag uppehållen, dock försäkrar iag, att iag så mycket mehr skall skynda mig, som det är högst angelägit, att iag för afresan, med Hr Gen: Lieut:n och Gouverneuren, sambt Hr General Lieutenanten Armfelt conferera måtte, Imedlertid är iag med all respect
Högwälborne Hr Baron, General Lieutenantens och Gouverneurens Ödmiukaste Tiänare
J:H: Frisenheim
Stockholm d: 7 juli anno 1718
P:S: Jag beder att den låhnte Spannmåhlen till durch marchens behof ej må in natura betalas, för än iag får den ähran att tahla med Hr Gen: Lieut:n, det lärer och wara nödigt att Hr Gen: Lieut:n tager alla magazins XXX XXX sig, på det, hwad i Jemptland behöfwas, må kunna promt betalas.

 

Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 7 juli 1718. Landsarkivet i Härnösand.


Ankt d 9 Juli 1718, exped. d 9 dito [mottagarens notering]


Högwälborne Hr Baron, General Lieutenant och Gouverneur.

Herr Landshöfdingen Cedercreutz har på min aflåtna skrifwelse och begiäran, angående Slachtnööts ell Oxars anskaffande för armeen, mig d: 4 hujus swarat, att han will upbringa 200: Kreatur på den in till Helssingeland belägna tracten af sitt lähn, hwarföre iag föranlåtes härmed hörsampt begiära det Hr General Lieutenanten och Gouverneuren behagade stella tidige ordres till wederbörande Krono Fougde, som boor närmast till Wessmandlands Grentz, den berde Kreatur lähra komma att aflefwereras, det enär sådant skier, han låter dem mottaga, och draga försorg, att de straxt wägen åth Jemptland, antingen lentsman ifrån lentsman, eller på det sätt Hr Gen: Lieut beqwämligast pröfwar, fortdrifwas, hwartill jemte qwinfolck kunde brukas en karl till upsyningsman, som derföre alfwarligen tillsäjas att gifwa noga acht, det Kreaturen på wägen ej illa medfahres, förbytes ell. förloras. Jag förblifwer
Högwälborne Hr General Lieutenantens och Gouverneurens Ödmiukaste Tiänare
J: H: Frisenheim
Stockholm d: 7 Juli anno 1718


PS: Hr: Gen: Lieut:n och Gouv:n täcktes gifwa Krono Fougden så ampla ordres. att i fall ifr h. landshöfd. Cedercreutzes lähn ett större qvantum boskap skulle afsändas, än här frammanförr förmelt är, han alla Kreaturen mottage och dess wijdare drifwande behörigen föranstaltar. Äntel: är efter mycket sökiande och träget anhållande, hos fölliande anordning på 1337 daler cop smt uti Kl. Deputation XXXXXX och mig tillstelt, hwarföre de nu här hoos öfwersändes.

 

Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 9 juli 1718. Landsarkivet i Härnösand.

 

(mottagarens notering:]
Ankt d 10 Julii 1718, exped. samma dag medelst Öpne Order genom landsgewaldigern Werner

 

Högwälborne Hr Baron, General Lieutenant och Gouverneur.

Såsom iag, wid noga eftersinnande, befinner, att ingen ting uti werlden kan redressera det, som än fehlar uti magazins werckets inrättande, för den till Jemptland destinerade armeen, på den foot Hans Kl. Maijt:s allernådigste wilja ock befallning förmår, och hwaruppå en stor dehl af wår wälfärd, ja och hela armeens Conservation beror, med mindre den härifrån till Söderhambn och Sundsvall, till magazinernes behof, af skieppade spannmåhlen blifwer i tid dit transporterad, förmalen, och till bröd förbakad. hwilcket i fall ber:de spannmåhl, oachtadt dhe sig derwid yppande swårheter, på det af mig uti mine skrifwelser för detta föreslagna sättet, skulle nu straxt till wederbörlig ohrt kunna frambringas, ändå uti det öfriga så mycket swårare lärer stå att werckstellas som allmogen uti Jemptland dessutan torde hafwa med mahlande, bakande, skutsande etc. mehra att giöra, än dhe hinna uth med; altså och emedan wid sådan beskaffenheet, tyckas wara det endaste Expedient, om hwart och ett af dhe till Jemptland gående Regementer, under tågandet uthom sin förplägning wid durchmarchen, hwartill för detta anstalt måtte wara giord, af åfwanber:de till magazinernes fyllnad destinerade spannmåhl, hwilcken iag förmodar wara ankommen, kunde få så mycket som förslår till 6 veckors provision uti bröd för Regementet, och derjemte oxar eller Slachtnöt sambt andra Såfwel Persedlar, till så lång tid, hwilcken provision Regementerne sielfwa sedan kunde taga med sig, och således allmogen, som eljest är skyldig att sielfwa drifwa fram boskapen sampt skiutsa Profwiant persedlerne, ända till Jemptland och för dess richtiga aflefwerering swara, för sådant beswär i den dhelen blifwer befriade, helst hwart och ett Regemente wid sådan händelse skulle sielf komma att draga derföre omsorg, att dess tilldelta provision måtte richtigt komma fram till sin behöriga ohrt, ty har Hr General Lieutenanten och Gouverneuren iag funnit högst nödigt härmed att antyda, det behagade Hr General Lieutenanten och Gouverneuren genom tidigt afsände Expresser, foga den goda anstalt, att åfwannemnde Spannmåhl till Regementerne på omrörde sätt måtte blifwa utdhelt, och i högsta hast af såldaterne förmalen och bakadt. Till hwilcken ända ber:de Regemente kunde giöra en liten halt af en eller par dagar, och sedan så mycket fortare marchera, skolandes soldaterna, hwilcka således det dem tilldelta quantum spannmåhl förbaka, hafwa derföre att åtniuta betahlning efter som här igenom uti annat mycket winnas. Iag skulle tycka, att dhe Regementer. som hunnit fram till Gefle kunde till den ändan ligga der en dag längre, och dhe öfriga på förromtalte sätt få ordres wid dhe orther, dhe hunnit till, såsom wid Söderhambn och uti Sundswald något att stadna, sambt krono Betiente derhoos alfwarsamligast antydas, uthan ringaste drögsmåhl att lefwerera Spannmåhlen och hwad persedlar eliest kunde uti hastighet bibringas; Wore och Fahrkosterne, emot förmodan, än intet ankombne, så kunde Spannmåhl af particulier persohner, Bruken etc. på den korta tiden löhnas, och wid Fakrkosternes ankombst igen in natura betalas. Herr General Lieutenanten och Gouverneuren lährer sielf närmare eftertäntänka mitt ändamåhl, hwarigenom iag förmenar endast kunna afböjas, ej allenast wår egen eljest förestående olycka, uthan och den oboteliga skada armeen och hela Rijket synes oumgängel. förestå, der något uti anstalternas fullgiörande fehlas. Önskandes iag fördenskull, att det måtte med eftertryck beordras och komma till fullbordan, eftersom derigenom mycken swårhet skulle oundwikas och förekommas. Iag förblif:r Högwälborne Hr Baron General Lieutenantens och Gouverneurens Ödmiukaste Tiänare
J:H: Frisenheim
Stockholm d: 9 Julii anno 1718

 

P:S: Skulle Regementerne intet wilia liggia en dag längre stilla så kunde likwäl Spannmålen på denna hwilo dagen, dhe efter wahnligheten hålla, till den uthlefwereras, och Regementet den samma nästa hwilo dag derefter mala, warandes iag försäkrad att finska Regementerne giöra det gierna. Af spannmåhlen i Sundswald, som iag hoppas wara ankommen, kunde med små fartyg eller båtar föras till Niurunda Kwarnerne, som liggia 1 1/2 mihl på denna sidan Sundswald, efter som dher wore så mycket beqwämare lägenhet Spannmåhlen med enn hast att mahla. Hwilcket alt synes nödigt med en Express, som reser genom natt och dag, att beordras och till wärckställighet befordras, för dhe Regementer, som skulle hafwa tågat förbi Söderhambn. Och i fall Regementerne taga Boskap, så kunde till dem jembwäl dhelas så mycket Salt, som der till nödigt pröfwas och dhe erfordra. Iag recommenderar alt detta ytterligare på det aldrehögsta till Hr Gen: Lieut: och Gouverneurens sorgfälliga bedrifwande och föranstaltande, föliandes här hoos ett öppit bref till wederbörande Hr Commendeurer wid Regementerne, att dhe detta jämbwäl sökia befrämja.
Dhe som bekommit 6 weckors kost ifrån sina Kwarter, Ähre Hr General majoren Fittinghoff, Hr Öfwerstel. Jung och Hr Öfwerstel. Essen för dess Commendering ifrån Umeå, hwilcka dy intet under det förbem:te begripas.

 

P:S: Ich sreibe hinoben auch an H General Lieutnant Armfelt und de la Barre aparte damit es ja sein fortgang XXXXXX, XXXXXX auch Armfelt dass er seine orders mitgiebst, und wan dieses sein effect XXXXXXX ist man in wielen XXXXXXX und wolte XXXX dass wir ein ausswegh auch von Fouragie finden
mein termin XXXXX XXXXX dazu XXXXXX man sich, und wielen dieser Expresse nur ein Tagh vor auch kan sein in Gefle, so habe ihm doch absenden wolen, wielen auch ein Tagh in diesen XXXXXXX -

 

Till Innehåll 1718:1

 

Generallöjtnant Carl Armfeldt till Upphandlingsdeputationen den 12 juli 1718. Upphandlingsdeputationen. Inkomna skrivelser. Övriga myndigheter, överstar och militärer. 1716-1718. Riksarkivet.

Hög- och Wälborne herrar till upphandlingen Deputerade.
Den Kongl. Deputations skrifwelse af d 7 hujus har iag till tienstligste hand fått, det motte Öfwer auditeuren Frisenheim ännu någre månader lämnas till betiänande wid Eda Magazin, hwar på hörsamst skolat berätta, at för de månge arrestanter som Regementerne medföra ock åthskillige angelägne måhl de där skyndsammsat afgiöras borde, sampt de dagelige sysslor i corresponderande om Justitie ährender, hwar till Regementerne icke kunna deras Auditeurer umbära, har iag fuller högeligen af nöden haft att han warit hoos mig tillstädes, sampt begiärdt af H Krigzrådet Frisenheim honom sådant att antyda, Men där Kongl. Deputation finner wid ofwanbemte Magazin honom ännu för Kongl. Maijtz tiänst nödig, will Jag giärna see till om des beställning medler tijd kan hinna förrättas af andre, tienstl försäckrandes att iag alt med längtan söker som den Kongl. Deputation kan wara till nöije, ock stedse förblifwer
den Kongl. Deputations hörsamste tienare
Carl Armfeldt /Ingelet
Gefle d. 12 Juli 1718

Generallöjtnant Carl Armfeldt till Upphandlingsdeputationen den 14 juli 1718. Upphandlingsdeputationen. Inkomna skrivelser. Övriga myndigheter, överstar och militärer. 1716-1718. Riksarkivet.


Swarat d 21 Julij 1718 [mottagarens notering]

 

Högwälborne Hr Baron och Geheime Råd så och Hög- och Wälborne Herrar Kl. Deputerade.
Jag månde Hr Krigs Rådet Frisenheim anlijta at wid des wistande i Stockholm med den Kongl. Deputationen öfwerläggia huruledes den samma behagade till des Kongl. Krigs expeditions anordningar kunna utwärckas, låta till denne Arméens förnödenheet affölja hwad som kunna behöfwas och iag föranlåtes begiära, hwarpå han wid des genomreesa mig berättat det den Kongl: Deputationen försäkrat at hwad som till dessa Trouppers underhåld och andre nödwändige uthgiftters förnödenhet behöfwes, skall affölja till des Kongl: Krigs expeditions anordningar därpå kunna förskaffas, och som Hans Kl: Maijtt sielf behagat mig sådant genom dess nådige af d: 11 förl: Juni månad, hwaraf ett extract här hoos fölljer, jembwähl, antyda, så är min tienstl: begiäran den Kongl: Deputationen behagade till wijdare Kongl. Krigs Expeditionens anordningar ankomma, låta fölljande Medell emot fältcommissarien och casseuren Ritz quittencier aflefwereras emedan man nu för denna hastiga Marchen skull intet kan hinna att denne med den Kongl: Krigs expeditionen correspondera. Nembln

 

[Här följer en uppräkning över de önskemål om kontanter som Armfeldt har, men som inte är intressant ur Frisenheim-synpunkt]

 

Daterat i Gävle den 14 juli 1718.

 

Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till Karl XII den 14 juli 1718. Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Stormächtigste, Allernådigste Konung
Ifrån Stockholm d. 5 hujus, blef uti underdånighet Eders Kongl Maijt berättat, om Magazinens tillstånd i Jemptland, och at jag wid min ankomst til Gefle widare Eders Kongl Maijt i underdånighet skulle berätta, hwad som nödigt wore til Magazins wärckets befrämjande, det äfwen Geheime Rådet Baronen H. Görtz mig anbefalt, at alt annat som Eders Maijts höga tienst kunde angå, borde af mig hos Eders Maijt uti underdånighet förmält blifwa, fördenskull hafwer jag uti underdånighet welat gifwa wid hand, huru som den nu warande durchmarche i Jemtland, som bör wid hwart nattläger hafwa sitt underhåld, likasom de haft i de andre fougderier här i Wästernorland, måste utur Magazinen tagas och föras till de wägar, hwarest troupperne komma at marchera, hwar emot jag altid warit, dock som i detta landet ingen annan tilgång har funnits, ty kan jag sådant, som emot min willia äe skiedt, intet ändra, aldenstund det uti marcherne warande manskap elliest skola kommita att lijda nöd.
Bröd-bakningen som skiedt i Jemptland är förrättat af allmogen, af hwilcka en dehl desss uttagne spanmål i bröd återlefwererat, men åter en dehl den i desss hungers nöd upätit, som nu mig medelst bref är berättat.
Det Jemptländska Regementet, som nu står förut wid Dufwe, kan intet nyttia de 6 weckors kost, som till manskapet blifwit utdehlt, emedan Hr General Majoren Horn, efter hijtsändt prof, wisar brödet wara så eländigt, at ingen det kan förtära, och altså måste detta manskapet utur magazinet taga dess underhåld. Helsinge Regementet tillika med Batailon, som här ifrån marcherat, har ei kunnat undfå sine 6 weckots kost likmätigt Eders Maijts Nådigste befallning, derföre måste detta Regementet äfwenwäl utur Magazinet bekomma dess underhåld, så wid de togande i Jemptland, som nu när de äro fram komne.
Likaledess tager posteringarne i alla skantzarne dess proviant, hwar om jag förr uti underdånighet förmält, hwilcket proviant wederbörande in natura icke lära kunna ersättia.
Äfwen är i föllie af Hans Maijts nådigste befallning utsädet utur Magazinen uttagit.
Det förliudes at i detta ähr skal uti Jemtland blifwa en swår misswäxt, som skal förorsakas af den der långsammae påstådde winter, och den kiöld der hela tijden warit.
Och som uti Jemptland intet en tunna spanmål står at erhållas till kiöps, så at officerarne för sig och deras drängar intet kunna hafwa dess nödiga lifsuppehälle, ty lära de också willia betiena sig at få proviant utur fältförrådhusen.
Desse oförmodelige händelser, som man sig intet har kunnat föreställa, har giort och lärer göra ei en liten breche uti Magazinen; och ehuruwäl man anwänder all menskelig sorgfällighet, at den ifrån Stockholm inkomne spanmål må i ställe dijt åt kunna upföras, göres likwäl deremot stora swårigheter, hwarföre Hr General lieutnanten och landshöfdingen Baron Hamilton härifrån afrest detta wärcket at befrämja kunna;
Som äfwenwäl om 5000 st: Boskaps bibringande til armeèn, hwar til bemte Hr General och landshöfdingen utlofwat at göra dess högsta flijt nu under denna dess resa.
Om de 5000 hästars anskaffande som skola föra proviantet äro befallningar utfärdade angående så föreställer landet sig hela dess ruin, warandes osäkert om de til den bestämde tijden kunna upkomma, dessutan lära de wid dess ankomst, enär de nu en så lång wäg först gådt, wara mycket utmattade, och hwarest desse hästar skola få dess fouragie skal ingen utwäg finnas.
Angående Trossen så måste jag uti underdånighet Eders Mt förmäla, at de regementer, som hafwa warit i General Lieutnantens och Landshöfdingens Hamiltons inlogerade, hafwa alla fådt deras Trosshästar, såsom och Helsingen Regementet, batailon och Hr General Armfelts Regemente har äfwenwäl fådt deras Trosspoikar, men de öfrige i detta länet warande 2ne Regementer, det Savolaxske och Wiborgske, har jämwäl fådt hästar, dock är mig obekant om de bekommit några Trosspoikar.
De andre Regementer, som mig mött, hafwa största dehlen hwarken hästar eller trossdrängar, undantagandes det Nylänske Cavallerie. Med packsadlar äro alla Regementerne försedda, men alla berätta enhällelige at de hästar, som nu under Marchen ledig går med packsadel äro redan tryckta, så at de ingen tienst förmenas kunna göra med desse sadlar.
Detta alt har jag ei kunnat underlåta Eders Kongl Mt uti underdånighet at berätta, på det Eders Majt om alt må hafwa kunskap, innan troupperne i Jemptland til den föresatta orten må upkomma. Elliest blifwer och Eders Kl Maijt i underdånighet berättat, at de ifrån Stockholm afsände Canoner ei ännu äro ankomne.
D. 12 hujus marcherade det sidsta Regementet här igenom Gäfler; Och reser jag nu igenom natt och dag efter till Sundsvald, och så widare til Jemptland. förblifwer
Eders Kongl. Maijts Min aldernådigste Konungz Underdånigste och Troplichtigste Undersåte och Tiänare
J: H: Frisenheim /:
Gäfle d. 14 Julii 1718.


Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till Karl XII den 14 juli 1718. Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.


uppläsd d 27 julij 1718 beswarat samma dato [mottagarens notering]

 

Stormäcktigste, allernådigste Konung

Ifrån Stockholm d. 5 hujus, blef uti underdånighet Eders Kongl. Maijt berättat, om Magazinets tillstånd i Jemptland, och at jag wid min ankomst til Gäfle widare Eders Maijt i underdånighet skulle berätta, hwad som nödigt wore til Magazins wärkets befrämjande, det äfwen Geheime Rådet Baronen H. Giörtz mig anbefalt, at alt annat som Eders Maijts höga tienst kunde angå, borde af mig hos Eders Maijt uti underdånighet förmält blifwa; Fördenskull hafwer jag uti underdånighet welat gifwa wid hand, huru som den nu warande durchmarche i Jemtland, som bör wid hwart nattläger hafwa sitt underhåld, lika som de haft i de andre fougderier här i Wästernorland, måste utur Magazinen tagas och föras til de wägar, hwarest troupperne komma at marchera, hwar emot jag altid warit, dock som i detta landet ingen annan tilgång har funnits, ty kan jag sådant, som emot min willia är skiedt, intet ändra, aldenstund det uti marcherne warande manskap elliest skola kommit at lijda nöd. Bröd-bakningen som skiedt i Jemptland är förrättat af allmogen, af hwilcka en dehl dess uttagne Spannmål i Bröd återlefwererat, men åter en dehl den i dess hungers nöd upätit, som nu mig medelst bref är berättat.
Det Jemptländska Regementet, som nu står för ut wid Dufwe, kan intet nyttia de 6 weckors kost, som til Manskapet blifwit utdehlt, emedan H. General Majoren Horn, efter hitsändt prof, wisar brödet wara så eländigt, at ingen det kan förtära, och altså måste detta manskapet utur Magazinet taga dess underhåld.
Helsinge Regementet tillika med Batailon, som härifrån marcherat, har ei kunnat undfå sina 6 weckors kost likmätigt Eders Maijts Nådigste befallning, derföre måste detta Regementet äfwenwäl utur Magazinet bekomma dess underhåld, så wid dess togande i Jemptland, som nu när de äro fram komne.
likaledes tager posteringarne i alla skantzarne dess proviant, hwar om jag förr uti underdånighet förmält, hwilcket proviant wederbörande in natura icke lära kunna ersättia.
Äfwen är i föllie af Hans Maijts nådigste befallning, utsädet utur Magazinen uttagit.
Det förliudes at i detta åhr skal uti Jemtland blifwa en swår missväxt, som skal förorsakas af den der långsamme påstådde winter, och den kiöld der hela tijden warit.
Och som uti Jemptland intet en tunna Spannmål står at erhålla til kiöps, så at officerarne för sig och deras drängar intet kunna hafwa dess nödiga lifsuppehälle, ty lärer de också willia betiena sig at få proviant utur fältförrådhusen.
Desse oförmodlige händelser, som man sig intet har kunnat föreställa, har giort och lärer göra ei en liten breche uti Magazinen, och ehuruwäl man anwänder all menskelig sorgfällighet, at den ifrån Stockholm ankomne Spannmål må i ställe dit åt kunna upföras, göres likwäl deremot stora swårigheter, hwarföre Hr General lieutnanten och landshöfdingen Baron Hamilton här ifrån afrest detta wärcket at befrämja kunna;
Som äfwenwäl om 5000 st: Boskaps bibringande til armeèn, hwar til bemte Hr General och Landshöfdinge utlofwat at göra dess högsta flijt nu under denne dess resa.
Om de 5000 hästars anskaffande som skola föra proviantet äro befallningar utfärdade, angående detta så föreställer landet sig hela dess ruin, warandes osäkert om de til den bestämde tijden kunna upkomma, dessutan lärer de wid dess ankomst, enär de nu en så lång wäg först gådt, wara mycket utmattade, och hwarest desse hästar skola få dess fouragie skal ingen utwäg finnas.
Angående Trossen så måste jag uti underdånighet Eders Mt förmäla, at de Regementer som hafwa warit i General Lieutnantens och landshöfdingens Hamiltons höfdingedöme inlogerade, hafwa alla fådt deras Trosshästar, såsom och Helsingne Regementet, batailon och Hr. General Armfelts Regemente har äfwenwäl fådt deras Trosspoikar, men de öfrige i detta länet warande 2ne Regementer, det Savolaxska och Wiborgska, har jämwäl fådt hästar, dock är mig obekant om de bekommit några Trosspikar.
De andre Regementer, som mig mött, hafwa största dehlen hwarcken hästar eller trossdrängar, undantagandes det Nyländska Cavallerie. Med packsadlar äro alla Regementerne försedde, men alla berätta enhälleligen at de hästar, som nu under Marchen ledig går med packsadel äro redan tryckta, så at de ingen tienst förmenas kunna göra med dessa sadlar.
Detta alt har jag ei kunnat underlåta Eders Kongl. Mt uti underdånighet at berätta, på det Eders Maijt om alt må hafwa kunskap, innan troupperne i Jemptland til den föresatta orten må upkomma. Elliest blifwer och Eders Kl. Maijt i underdånighet berättat, at de ifrån Stockholm afsände Canoner ei ännu äro ankomne.
d. 12 hujus Marcherade det sidsta Regementet här genom Gäfle; Och reser jag nu igenom natt och dag efter til Sundsvald, och så widare till Jemptland. förblifwer
Eders Kongl. Maijts Min aldrra nådigste Konungs Underdånigste och Trogligtigste Undersåte och Tiänare

J: H: Frisenheim
Gäfle d. 14 Julii 1718


Till Innehåll 1718:1

 

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 15 juli 1718. Landsarkivet i Härnösand


Ankt d 15 Julii 1718 exped. till magistr. i Gefle och befall, Stranman 16 dito. [mottagarens notering]


Högwälborne Hr Baron, General Lieutnant och Landshöfdinge.

I anledning av det säkra och fasta aftahl iag hafft med Hr Generalen, angående 6 weckors kost för Hr Öfwersten Mejdells Regemente hwilcka ifrån denna staden kommer första att fortskyndas och sedemera af föugderierne upp til Jemptland, och är en wiss termin utsatt til den 17 i denna månad, då desse 6 weckors kost ifrån denna stad och detta föugderie bör afgå, och til den föresatta termin, som H. Generalen är bekant bör wara i Jemptland, samt att det så mycket skyndsammare må under wägen fortskaffas, är fendricken H. förordnad det samma att bestyra; ty wil jag än ytterligare förmedelst hörsammast påminna, att dessa 6 weckors kost fortskaffande må ställas til den försatta dagen uti en ofördröjelig wärckställighet; det wille äfwen H. Generalen så laga att staden til Brödets och grynets inpackning wille lämna goda tunnor, hwilcka dem med mera, som således utgifwes, promt bör betalas, börandes alla wederbörande uti ett för Hans Kl. Maijts och dess armeè så högt angelägit ärende, intet understå sig i något måhl, som til detta wärckets skyndsamma wärckställande hinna kan, wid hårt answar, att wisa någon gensägelse, utan alla med en hand söka detta att befrämja, hälst som H. Generalen sig förr nogsamt hafwer sig bekant, huru högt angelägit denna saken är, emedan om någon försummelse här wid brukas skulle, wore det för Hans Maijts armeé en obotlig skada, i hwilcken händelse jag intet wil stadna i något answar, aldenstund jag så ofta och tydligt giort mina påminnelser. Jag förblif.
Högwäborne H. Baronens, General Lieutnantens och Landshöfdingens Ödmiukaste Tiänare
J:H: Frisenheim
Gäfle d 15 Julii 1718

 

Till Innehåll 1718:1

Karl XII till Frisenheim den 27 juli 1718. Riksarkivet.

 

till KrigsRåd Frisenheim att änteligen ersätta det, hwad utur Jemtländska Magazinet taget är. S. Åkerhielm.


Carl p.
Wi se af Eder underdånige skrifwelse dat d 14 innewarande månad, hwad I om det Jemtländska Magazinet förmäler, och huru redan mera därutur kommit att uttagas än I förmodat, samt hwad swårigheter Eder möta sådant att kunna ersätta. Hwaruppå Eder till Eder till nådigt swar länder, att som Magazinswerket der uppe i orten Eder anförtrodt är; så hafwen I att draga försorg, att hwad utur Magazinet blifwit tagit må i rättan tid åter blifwa ersatt, på hwad sätt det ock ske kan, emedan ingen ändring med de till Jemtland beordrade troupper nu mera står att giöra. Wi befalle Eder p.
Carolus
27. Datum Haga wid Eda Sk.


Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 5 augusti 1718. Landsarkivet i Härnösand.

 

PS: My Lord

Inclosed is a Lett: from his Majes: out of which my Lord wil be persuaded to belive what I have writt to his Majesty ab:t Durchmarsh as likewise ab:t Magazin, althoug this last is not so effected as it ougt to be, yet it must now be redressed, therefore I desire for Gods Sake assist Fitinghoff in Bilding a Backhouse, in backing Breade, Malning etc: being the Magazin in Jerpe now is made Empty, and So it wil be done a:th this in Dufwe this weeke, therefore al must be transported from Frösön, ab:t which Matt: wee must discourse, and must be wel overlaide, one General Adjutant Came Jesterday from his Majesty, his affaire Bare not trust to the Penn, only this I wil Say, Armfelt must breake in Norje and we must provide a Magazin, ab:t this last his Majesty Lett: is to me XX: it Schal and must be effected, and that my Lord Hamilton must assist me. I Cannot write more, only I desire let every Mann lay on his hands to worke in Sundswal as wel in Frösön, wee must find out a way to it, or the whole Army is lost as true as God lives, yett I Can See Clearly that if every Mann wil doe honestly wee Can prevent it, Since 12 Yeares I writ noe English and belive my Lord Can not understand what I writ, In great hast I am,
My Lord your most humble and obediant S:vant
Jn: H: Frisenheim
Dufwe d: 5 aug 1718


Till Innehåll 1718:1

 

Frisenheim till landssekreterare Johan Palmborg den 7 augusti 1718. Landsarkivet Härnösand.


Ankt d 14 augusti 1718 besw. d 19 dito [mottagarens notering]

 

Ädel och högachtad Hr Lands secreterare.

Hr Secreterarens Bref af d. 23 passato har iag richtigt erhållit, fägnandes af hiertat öfwer den anstalt som är förfogat, så om de 6 weckors kost för Hr Öfwersten Majdells Regemente, som om de hästar och ang Boskap, ifrån Hr landshöfdingens Adlercreutz län, hit up til Jemptland och Dufwe tåga skulle, och som jag hwilcken om denna Boskap eller hästarne, som ifrån berörde landshöfdinge skulle ankomma, icke widare den ringaste kunskap kunnat erhålla, så täcktes min Hr Secreterare med första låta mig weta, om någon underrättelse är til finnandes om dessa hästar och Boskap, jag kan intet betyga huru oförswarl. Hans Mts höga tienst igenom desse kreaturens långsamma förhalande kommer att studsa; Jag är städse
Hr Secreterarens Hörsamste Tiänare
J:Hin: Frisenheim
Dufve d. 7 aug. 1718


P:S: utaf Hr Baronen General Lieutnanten Hamilton har jag fådt förnimma, att Twänne stycken mina hästar äro i Gäfle bortkomne, jag har wäl giordt anstalt att wid regementerne dem att efterspana, men dem der ei kunnat ertappa, ei heller äro de der tilfinnandes, utan måste de wara wid Gäfle sidan, för den skull behagade Hr Secreteraren hafwa den godheten dem der att efterspana låta, och der någon [text borta] skaffa til rätta, att H. Secreteraren då [text borta] den samma wille gifa någon discretion, hwilcket förskott jag tacksamt skal betala.

 

Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landssekreterare Johan Palmborg den 26 augusti 1718. Landsarkivet i Härnösand.


Ankt d 1 sept 1718 [mottagarens notering]

 

Edell och högachtadt Hr Lands Secreterare.

Af Hr Secreterarens hög:de skrifwelse d 15 nest hujus har iag med nöije förnummit den goda anstalt som giort är, med Regementernes öfwerskåtter som blifwit samblat i giästrikeland att det hit blifwit afsendt, och wore önskeligt att Befallningsmännena under wägen detta skyndsambligen befordrade, samt där dhe af något där af qwar hadde, skohle äfwenledes afsände. I öfrigt erkienner iag med all tacksamhet Hr Secreterarens hafda besvär och omsårg till mina hästars igenfående. Samt bete, och som iag icke kan wetta hwart uti mina affairer will wälfwa, så kan iag dessförinnan icke om dem wida föranstalta, allenast recommenderar uti Hr Secreterarens benägenheet att dhe blefwo ansade, hwar mot förblifw:r
Edell och högachtadt Hr Secreterarens
J: Hin: Frisenheim
Dufed d 26 aug 1718


P:S: af Wästmanlands Boskapen är något framkommit medh twänne qwinpersoner, som ingen besked medh sig hade, hwacken till antahl eller hwarifrån dhe wore utgångne, och hwarest den öfriga dehlen blifwit, som mycket alla af wederbörande äro giorde, att där wid ingen upsyningsman är fölgt,
Inneliggiande 2ne brefwen recommenderar iag uti Hr Secreterarens benägne och säkre befordrande, som äro af deras egne herrar Generalerne, och om dess befordrande mig högel:n är ombidit att komma i deras egna händer.
vår armeé som d 19 och 20 aug: opbröt har obeskrifighe möda medh wägars giörande så at inga högre eller lägre Militair och Civil betiente kan blifwa förskont med fachines fram förande på sina hästar, efter mina kundskapers berettelse som iag daglig uthar, gissar iag dem idag på fiällens wara komna, sidsta brefwen av General Armfelt är som i förgårs daterade.

 

Till Innehåll 1718:1

 

Frisenheim till Karl XII den 30 augusti 1718.

Riksarkivet. Skrivelser till Konungen. Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G.

 

Grossmachtigster Allergnädigste König

In aller Unterthänigkeit berichte ihro Königl: Maijts wie dass die Armee am 19 & 20 dieses Monahts won hir auf brach, und ihren March weiter nacher Norje forsetste, und ob wol sich sehr wiele Shwürigkeiten Tagh Täglich ereigneten, welche Zubeshreiben alzu weitleuftig fallen wurde, so gehe dieselbe diessmal alle worbeij, nur dass ich dieses dazu füge, dass alle diese shwürigkeiten gehoben und der abmarch auf obgemelten datis befordert wurde,
auf den 7: aug: begunte der Armeé 6 wochens kost auszutheilen, in hofnung dass der march damahls solte wor sich gehen, wegen werlaufung der shüssbauren won denen Regimentern nach deme die unter dieselbe gemelten dato den 19 & 20 dieses mo: und dergestalt ist diese armee mit Tross und shüsskerels gerochart won d 7: aug:

 

[nytt blad - ordningsföljden osäker]

 

den weiteren XXXXX won gets im Norje, alwo ich sie um werXXXXX zu sein,
Ihro Konigl Maijt gnädige shreiben won den 14 & 27 Julij auss Eda, hade in Unterthanigkeit erbrochen und darauss ihro Maijt gnädige befehls XXXXXXXX ersehen, welches mit allen erdruckliche Trieb unterthänigst nachleben werde,
Gnädigster König die Ursache dass mit meinen Unterthänigsten bericht so lange bin aussgebleiben ist diese, dass mir so wiel Zeit nicht ist übrig gewesen, mussen bald hir bald da selbsten habe sein müssen in ansehung da ich den durchmarch dieser armee wie sie auf diese grantzen gekommen shon auss

 

[nytt blad - ordningsföljden osäker]

 

won d 25 dieses mo: waren sie auf die fiällen gekommen 6 meilen won hir, dieses ist die Jüngste Nachricht so ich won den armeé habe, doch wermuhte diese künftige nacht die kuntshafter wieder ein, der unglaublich wiele Regen welches diesen gantzen sommer gedauret, hat die wege fast unbrauchbar gemacht, Nun aber 14 Tage nach ein ander habe wir recht guht wetter hir gehabt, Nun bin ich benüchet won hinnen so wiel profiant, alss immer müglig pferde kan zusammen bringen, und zwar wird erste nach Staltierstuga und dorten eine kleine magazin, zuhanden, biss ich Nachricht bekomme won der Escorte die der General Lieutnant zur abholung des profiants abfertigen wird, damit dieses XXXX dan so wiel näher ist,

[nytt blad - ordningsföljden osäker]

 

diese absendung gedencke ich zu Escortiren won denen nachgelassenen krancke, und zwar won denen welche gesund geworden, wermeine 20 biss 23 mann zu können samlen, welche sich dorten werhauen sollen so guht sie können, womit morgen XXXX anfang mache und wermuhte 300 pferde wird erste zu haben,
Gnädigster Konig dieses ist wass ich XXXXX in Unterthänigkeit habe berichten wollen, wegen dieser Armeé ihren aufbruch, und wie weit dieselbe mit profiant wersehen ist, anbeij dass an meinen fleiss nun wie biss dahin, nichts sol XXXXXX lassen alles dass jenige wass einen Menshen und XXXX Unterthan obliget, wünshende um ihre Königl Maijt Armeé

 

[nytt blad - ordningsföljden osäker]

 

auf 6 wochen reichlig wersehen, Einige Regimenter haben mehr, keiner aber minder,
Den 22 aug: sante ich dieser Armeé noch nach 220 pferde geladen mit brodt und Toback, welche pferde worgestern glücklich wieder zurück kamen, jedoch meistentheils gedruckt und unbrauchbar weiter dienste zu thun, wie Ich XXXXXX hat die Armeé unglaublichen arbeit umb die wege mit fachinen zufüllen sambt brücken zumachen, wozu alles hand anlegen muss so wol Militair alss Civil, und wegen diesem hinder waren sie d 24 aug: nicht weiter alss biss Skalstuga, 4 1/2 mil won hir g´avanciret, und zu folge kundshafter bericht die ich alle Tage ausshabe, sambt des General Armfelts shreiben der Magazin habe wersehen müssen, mit mehr dergleichen so auf meine werrachtung Einzig hat ankommen müssen, und weden mein XXXXXX nun hin sein muss, word erste so lange die Armeé in Norje ist, zufolge abrede mit dem General Lt Armfelt, alss warte ihro Maijt Gnädige befehls in Unterthänigkeit ab, werharrende lebenslang
Grossmächtigster allergnädigstee König Ihro Königl Maijts Unterthänigster und Troupflichtigster diener und unterthan
J: Hin: Frisenheim
Dufwe skantz d 30 aug: 1718:


Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till Karl XII den 30 augusti 1718. Riksarkivet.

 

Grossmachtigster Allergnädigste König

Zu aller Untertthänigkeit berichte ihre Königl. Maijt wie dass die Armee am 19 & 20 dieses Monahts won hir aufbrach, und ihren March weiter nacher Norje forsetste, und ob wol sich soher wiele shwärigkeiten Täglich ereigneten, welche zubeshrieben alzu weitleuftig fallen würde, So gehe dieselbe diessmal alle worbeij, nur dass ich dieses dazu füge, dass alle diese shwärigkeiten gehaben und der abmarch auf obgemelten datis befordert wurde,
Auf den 7: aug: begunte der Armeè 6 wochens Kost ausszutheilen, in hofnung dass der march damahls solte wor sich gehen, wegen werlaussung[?] der shüssbauren won denen Regimentern nachdeme sie unter dieselbe einmahl aussgetheilet waren, sambt auch dass man nach mehrere muste warten, werzog sich dieses biss obgemelten dato den 19 & 20 dieses mo: und dergestalt ist diese Armee mit Tross und shusskerels[?] gerechnet won d 7: aug: auf 6 wochen reichlich ersehen, Einige Regimentern haben mehr, Keiner aber minder,
den 22 aug: sante ich dieser Armeè noch nach 220 pferde geladen mit brod und Toback, welche pferde worgestern glücklich wieder zurück kamen, jedoch meistentheils gedrucket und unbrauchbar weiter dienste zu thun, wie Ich wernehme hat die Armeè unglaublichen arbeit umb die wege mit fachinen zu füllen Sambt brücken zu machen, wozu alles hand anlegen muss so wol Militair alss Civil, und wegen diesem hinder waren sie d 24 aug: nicht weiter alss biss Skalstuga, 41/2 mil won hir, g´avanciret, und zu folge kundshafter bericht die ich alle Tage ausshabe, sambt des General Armfelts shriben won d 25 dieses mo: waren sie auf die Fiällen kommen 6 meilen won hir, dieses ist die Jüngetse Nachrichts so ich won der armeè habe, doch wermuthe diese Künftige nacht die kuntshafter wieder ein, der ungglaublich wiele Regen welches diesen gantzen sommer gedauret, hat die wege fast unbrauchbar gemachet, Nun aber 14 Tage nach ein ander haben wir recht guht wetter hir gehabt, Nun bin ich bemühet won hinnen so wiel profiant, alss immer müglich pferde kan zusammen bringen, und zwar wird erste nach Staltierstuga umb dorten eine kleine magazin, zusamblen, biss ich nachricht bekomme won der Escorte die der General Lieutnant zur abholung des profiants abfertigen wird, damit dieses ihner dan so wol näher ist, diese absendung gedencke ich zu Escortiren won denen nachgelassen krancken, und zwar won denen welche gesund geworden, wermeine 20 biss 25 mann zu können samblen, welche sich dorten werhauen sollen so guht sie können, womit morgen einen anfang mache und wermuhte 300 pferde wird erste zu haben,
Gnädigster König dieses ist wass ich XXXXXX in Unterthänigkeit habe berichten wollen, wegen diese Armeè ihren aufbruch, und wie weit dieselbe mit profiant wersehen ist, anbey dass an meinen Fleiss nun wie biss dahin, nichts sol XXXXXXX XXXXXX alles dass jenige wass einen menshen und Ireuen unterthan obliget, wünshende nun ihre Königl. Maijts armeè der Magazin habe wersehen müssen, mit mehr dergelichen so auf mein werrachtung Eintsig hat ankommen müssen, und XXXXX mein XXXXXX nun hir sein muss, wors???? erste so lange die arneè in Berge ist, zu folge abrede mit dem General Lt Armfelt, alss warte ihre Maijt:s gnädige befehl in Unterthänigkeit ab, werharrende lebnislang
Grossmächtigster allergnädigste König
Ihre Königle Maijts

Unterthänigster und Troupflichtigster XXXXXX und unterthan
J. Hin. Frisenheim
Dufwe skantz
d 30 aug. 1718


Till Innehåll 1718:1

 

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton. Landsarkivet i Härnösand. Odaterat. Skrivet den 31 augusti 1718 enl. Boberg-Maijström.


My Lord
I send herewith Armfelts Letter wich I gott this night, I pray Send it back againe with the first post, what nu is to be done must be fulfild with the very first Sledge way, and that must be the first Voyage, So that when my Lord Intends to mette, or to be here in Jämtland, then we must Consult about the Second afsendning, I Cannot Say more, because Seing So Clearly that al Can be done and made possible to a good redress for the Army, only 10 or 12 persons does but So much as honest men ought to doe, with the help of god it Schal not faile in this tract but every one Schal goe out and I hope they wil be willing to it, if not I find a good way to make them willing, the XXXX sjussning they did last was in very good order, every Hors Saved, and in the Same Minut I paide them when they Came back, at 12 whitten for a Majl, as an Extra sjussning to Norje, these are al willing to goe again

my House Bilding upon the Barje 4 Miles from hence, I begun to Bild for 3 days agoe bilding, Murning, förande med balckar, medh Mossa, medh Steen, med lera, hugning medh bräder, Nefer förande, Torv förfande, alt tillika medh 54 Mann under 1 fendrick och detta Schal be ready with the help of God in 10 days. Een en Stor Stuga, Hutten for officerarne, Item något Haus för hästar. XXXXX XXXXX XXXXXX and So the way to Suul is pretty wel to the greatest deale made good, but being they wil not worke with Stene, I shal leave it So, Now I know many Can Say the Enemy Can burn it up, witch is very true, he Can doe it the next day when it is ready, let him doe, then I have done what I ought to doe,

 

Till Innehåll 1718:1

Frisenheim till landshövding Hugo Hamilton den 31 augusti 1718. Landsarkivet i Härnösand.

PS: My Lord

it is very well that my Lord writ to Höpken abt the lyes that is writ from hence, abt I desire to doe likewise to the prince, to the deputation I shal doe the Same -
I am glad to heare that the Ofens are ready, it was best to take the workers to roe boats as to bild a Krut Keller, when I was in Frösön the General Major would doe the Same, but I persuaded him to let the workers remaine to another time, this faire weather must Encouridge us al to doe what is possible, to the furnish the Magazin, wee make here now a Krut Keller in Dufwe, fit for al that witch lyes in Frösön, So it Can be Sent hither with the first Sledge way or lye there til a better time to make a Keller, wee ought nu al to Consider this, to furnish the armeè with breade, or Expect them hither, if wee Expect them hither, then wee must lay hands on to Fouragie, but if wee Can provide them in Norje with breade wee spare fouragie with there is to be got, -
Since d. 25 aug, I heard nothing from the Armeè, I Spare no monys to the Kundskappe, d: 27 I Sent out 2 wel Knowne Bowers in to the Stene Skans, and d: 30 in the night at 3 ó Klock I sent out another way 2 Bowers - Jesterday in the night I sent out a Fendrik with one Souldjer and 2 good bowers, al are aquinted in Norje, So that I must have in few days letter from Armfelt -
it is al one for my part where the Gentlemen Stays, here, or in Dufwe, but this is the thing, that he must be with the Comissariat with I directed, but he must make himselfe therein knowne, being it is the whole Comissariat a Schame, like if noe Comissariat was al Letters runs to me; and it ought to goe to them, and that they answer these Letters, I wil stay there where the most worke is, and the Comissariat must goe to form where he is, but if they are Seperated of me, then they Know not how the business stands, yet I wil doe what I Can, if he thinks that it brings him noe prajudice, no man wil belive what here is to be done in Dufwe So long as the army stands in Norje, realy. I must Say that for his Sickness he Can not maintaine this worke in Dufwe for every day and every hour gives new worke, and new Confinding[?] with must have a quick dispath -
In great hast d 31 augusty 1718

 

Till Innehåll 1718:1