De tryckta källorna

 • Ahonen, Voitto. Städernas återhämtning i Finland efter stora ofreden. Historisk tidskrift 1989.
 • Ahonen, Voitto. Landshövding Frisenheims specialuppdrag i Finland 1721–1722. Historisk Tidskrift för Finland Nr 72/1987.
 • Allardt, Anders. Liljendal sockens historia. Söderströms 1935.
 • Almqvist, Daniel. Den ryska offensiven i Finland år 1712. Karolinska förbundets årsbok 1943.
 • Ambjörnsson, Ronny – Gaunt, David, red. Den dolda historien. 27 uppsatser om vårt okända förflutna. Författarförlaget 1984.
 • Aminoff-Winberg, Johanna. På flykt i eget land. Internflyktingar i Sverige under stora nordiska kriget. Åbo Akademis förlag 2007.
 • Andersson, Lars – Amurén, Lena. Sveriges historia i årtal. Historiska Media 2003.
 • Bergman, F A G. Om Sveriges folksjukdomar I-II. Uppsala 1869-1875.
 • Boberg, Torsten – Maijström, Erik. Tretusen man kvar på fjället. Gebers 1944.
 • Bonsdorf, Carl von. Nyen och Nyenskans. Historisk skildring. Svenska Litteratursällskapet i Finland 1891.
 • Bygdén, L. Härnösands stifts herdaminne. Pdf-fil på Internet.
 • Carlsson, Sten. m fl: Den svenska historien. Del 7. Bonniers 1980.
 • Carlsson, Sten. m fl: Den svenska historien. Del 8. Bonniers 1980.
 • Cederberg, A R – Alho, K O. Västra och östra kommissionens handlingar 1725-1727. Helsingfors 1939
 • Christensson, Jakob, red. Signums svenska kulturhistoria – Stormaktstiden. Signum 2005.
 • Christensson, Jakob, red. Signums svenska kulturhistoria – Frihetstiden. Signum 2007.
 • Donner, Harry. Om några tysk-baltiska borgarsläkter i Nyen på 1600-talet. Genos. Tidskrift utgiven av Genealogiska Samfundet i Finland. Nr 5 1934.
 • Ejdestam, Julius. Från fikonlöv till jeans. Rabén & Sjögren 1977.
 • Ejdstam, Julius. Så har vi bott. Rabén & Sjögren 1979.
 • Ejdestam, Julius. Mannen och kvinnan i svensk folktradition. Rabén & Sjögren 1980.
 • Ericson, Lars. Stockholms historia under 750 år. Historiska media 2001.
 • Ericson, Lars, m fl. Att Illustrera stormakten. Den svenska Fortifikationens bilder 1654-1719. Karolinska förbundets årsbok 1999. Meddelanden från Krigsarkivet XX. Historiska Media 2001.
 • Ericson, Lars. Krig och krigsmakt under svensk storhetstid. Historiska Media 2005.
 • Ericsson, Peter. Stora nordiska kriget förklarat. Karl XII och de ideologiska tilltalet. Acta Universitatis Upsaliensis 2002.
 • Fagerlund, Rainer – Jern, Kurt – Villstrand, Nils Erik. Finlands historia. Del 2. Schildts 2001.
 • Forsberg, Anna Maria. Att hålla folket på gott humör. Informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering i Sverige 1655–1680. Acta Universitatis Stockholmiensis 2005.
 • Fredlund, Jane. Stora boken om livet förr. ICA Bokförlag 1985.
 • Gardberg, C J – Welin, P O. Wiborg – stad i sten Schildts 1996.
 • Genealogiska samfundets årsbok 1979. Utdrag ur Katarina församlings i Stockholms räkenskaper 1710-1721.
 • Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. SMB 2003.
 • Hipping, A.J. Beskrifning öfver Perno socken i Finland. St. Pettersburg 1817.
 • Hjelmqvist, Fredrik. Kriget i Finland och Ingermanland 1707 0ch 1708. Lund 1909.
 • Hornborg, Eirik. Karolinen Armfelt och kampen om Finland under Stora nordiska kriget. Norstedts1953.
 • Hornborg, Eirik – Rosén, Ragnar – Jutikkala, Eino. Helsingfors stads historia. Helsingfors 1950.
 • Häggman, Jean. Studier i frihetstidens försvarspolitik. Ett bidrag till Sveriges inre historia 1721-1727. Stockholm 1922.
 • Jangfeldt, Bengt. Svenska vägar till S:t Petersburg. Wahlström & Widstrand 1998.
 • Juva, Einar W. Finlands väg från Nystad till Fredrikshamn 1721 - 1809. Norstedts 1947.
 • Konow, Jan von. Sveriges adels historia. Abrahamsons 2005.
 • Koskinen, Yrjo. Handlingar till upplysande af Finlands öden under det stora nordiska kriget. Helsingfors 1865.
 • Lagerqvist, Lars O – Nathorst-Böös, Ernst: Vad kostade det? LT 1985.
 • Laidre, Margus. Segern vid Narva. Natur och Kultur 2001.
 • Larsson, Olle. Stormaktens sista krig. Sverige och stora nordiska kriget 1700–1721. Historiska Media. 2009.
 • Levander, L. Landsväg, krog och marknad. Gidlunds 1976.
 • Liljegren, Bengt. Karl XII. En biografi. Historiska Media 2000.
 • Lindegren, Jan. Brödet och kriget. Den jämtländska armén och 1718-19 års fälttåg. Jämten – Länsmuseets och Heimbygdas årsbok. Årgång 92 1999.
 • Lindegren, Jan. Armfeldt och Karl XII:s sista fälttåg. Jämten – Heimbygdas årsbok. Årgång 86 1993.
 • Lindegren, Jan. Bröd som vapen. Karl XII och succariebrödet. Saga och sed – Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2000.
 • Lundin, Eliz. Svensk väghistoria. De svenska stamvägarnas tillkomst och utveckling. Vägverket 2001.
 • Magnusson, Lars. Sveriges ekonomiska historia. Prisma 1999.
 • Massie, Robert K. Peter den store. Hans liv och värld. Bonniers 1986.
 • Mickwitz, Joachim – Paaskoski, Jyrki. På vakt i öster – 1700-talet. Schildts 2004.
 • Montgomery, Arthur. Riksbanken och de valutapolitiska problemen 1719-1778. Norstedts 1918.
 • Muroma, Seppo. Hungersnöd och farsoter under de stora katastrofåren i Finland 1696-1697. Karolinska förbundets årsbok 1993.
 • Nikula, Oscar. Finländska borgare på 1700-talet. Svenska Litteratursällskapet i Finland 1978.
 • Nordenstreng, Sigurd. Fredrikshamn som befäst gränsort och stapelstad 1721-1811. Vasa 1908.
 • Petri, Gustaf. Armfeldts karoliner. Norstedts 1919.
 • Qvist, Johannes. Finlands marknader och finska landsbygdens handelsplatser 1614-1772. En historisk-geografisk undersökning. Helsingfors 1909.
 • Rystad, Göran. Karl XI. En biografi. Historiska Media 2001.
 • Schybergson, M G. Bidrag till Finlands inre historia åren 1721-1731. Helsingfors 1875.
 • Sundberg, Ulf. Svenska krig. 1521-1814. Hjalmarson & Högberg 2002.
 • Sundin, Jan – Hogstedt, Christer – Lindberg, Jakob – Henrik Moberg, red. Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Folkhälsoinstitutet 2004.
 • Tarkiainen, Kari. Stora ofreden i Finlands historia. Karolinska förbundets årsbok 1993.
 • Turpeinen, Oiva. De finländska städernas folkmängd 1727-1810. Historisk tidskrift för Finland Nr 3 1977.
 • Uddgren, H E. Kriget i Finland år 1713. Militärlitteraturföreningens förlag 1906.
 • Ullman, Magnus. Rysshärjningara på Ostkusten sommaren 1719. Bokförlaget Magnus Ullman 2006.
 • Valentin, Hugo. Frihetstidens riddarhus. Gebers 1915.
 • Villstrand, Nils-Erik. Ockuperat område. Stora ofredeni Finlands och i synnerhet Åbolands historia. Åbo akademi 1983.
 • Väänänen, Kyösti. Herdaminne för Ingermanland. Svenska Litteratursällskapet i Helsingsfors 1987.
 • Westrin, Theodor. Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar. Andra serien. Stockholm 1909.
 • Åmark, Karl. Sveriges statsfinanser 1719-1809. Norstedts 1961.
 • Österberg, Eva, red. Jämmerdal och fröjdesal. Kvinnor i stormaktstidens Sverige. Atlantis 1997.